Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

391/2003 Z.z. vykonávanie z. o prevencii a kontrole znečisťovania živ.prostredia
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
391/2003 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. augusta 2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti
a) o náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len "osvedčenie"),
b) o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti a o vydaní osvedčenia, o čase jeho platnosti a o zániku osvedčenia,
c) o rozsahu a vymedzení údajov o prevádzkach a ich emisiách oznamovaných do integrovaného registra informačného systému, 1)
d) o spôsobe zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov do integrovaného registra informačného systému.
§ 2
Náležitosti žiadosti
(1) Fyzická osoba - podnikateľ - v žiadosti o vydanie osvedčenia (ďalej len "žiadosť") uvedie
a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c) meno, priezvisko a bydlisko (ďalej len "osobné údaje") osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
d) overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
e) doklad alebo čestné vyhlásenie osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou, o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
f) vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len "odborné poradenstvo").
(2) Právnická osoba v žiadosti uvedie
a) obchodné meno, sídlo, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c) osobné údaje osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
d) overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
e) doklad alebo čestné vyhlásenie osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou, o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
f) vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo.
(3) K žiadosti sa pripája príloha, ktorá obsahuje
a) opis technického a materiálneho vybavenia na výkon činnosti žiadateľa,
b) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností, v ktorých chce žiadateľ poskytovať odborné poradenstvo,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku. 2)
(4) Žiadosť sa podáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
§ 3
Overovanie odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia, čas platnosti osvedčenia a jeho zánik
(1) Odbornú spôsobilosť osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou, overuje komisia ministerstva (ďalej len "komisia") posúdením
a) úplnosti a správnosti údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
b) splnenia kvalifikačných a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
c) preukázanej úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky.
(2) Komisia je trojčlenná. Členov komisie vymenúva minister životného prostredia Slovenskej republiky.
(3) Žiadateľovi, ktorého odborne spôsobilá osoba spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva (ďalej len "oprávnená osoba"), ministerstvo vydá na návrh komisie osvedčenie, ktoré obsahuje
a) obchodné meno a sídlo (miesto podnikania) oprávnenej osoby,
b) identifikačné číslo oprávnenej osoby, ak bolo pridelené,
c) osobné údaje odborne spôsobilej osoby,
d) vymedzenie kategórií priemyselných činností, v ktorých môže oprávnená osoba poskytovať odborné poradenstvo,
e) identifikačné číslo osvedčenia,
f) čas platnosti osvedčenia, ktorý je päť rokov odo dňa vydania osvedčenia, s uvedením možnosti jeho predĺženia,
g) dátum vydania osvedčenia.
(4) Osvedčenie zaniká
a) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie podľa § 3 ods. 3 písm. f),
b) skončením pracovnoprávneho vzťahu odborne spôsobilej osoby alebo zánikom jej účasti v spoločnosti,
c) smrťou alebo zánikom oprávnenej osoby.
§ 4
Rozsah a vymedzenie údajov
Do integrovaného registra informačného systému sa oznamujú údaje podľa osobitného predpisu 3) a údaje o množstvách znečisťujúcich látok uvedených v osobitnom predpise, 4) ktoré nepresahujú ustanovenú prahovú hodnotu.
§ 5
Spôsob zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov
(1) Údaje podľa § 4 sa zisťujú a vyhodnocujú spôsobom a metódami, ktorými sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, napríklad technickým výpočtom alebo odborným odhadom; ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa zistí jednorazovým analytickým stanovením. Spôsoby a metódy zisťovania a vyhodnocovania údajov podľa § 4 uverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.
(2) Údaje podľa § 4 sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise. 5) Na identifikáciu prevádzky sa využíva aj číslo kategórie priemyselnej činnosti a kód NOSE-P, ktoré sú uvedené v prílohe.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Vyhláška č. 63/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 15. marcom 2008.
László Miklós v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 15.3.2008
PRÍL.2
Zrušená od 15.3.2008
PRÍL.
KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ A KÓDY NOSE-P *)
---------------------------------------------------------------------------
Činnosti podľa   Kategórie   NOSE-P Zaradenie do skupín NOSE-P
prílohy č. 1    priemyselných
zákona       činností
----------------------------------------------------------------------------
1.         Energetický
          priemysel

1.1.        Spaľovacie
          zariadenia
          s menovitým
          tepelným
          príkonom    101.01 Spaľovacie procesy > 300 MW
          > 50 MW        (celá skupina)

                 101.02 Spaľovacie procesy > 50 MW
                     a <= 300 MW (celá skupina)

                 101.04 Spaľovanie v plynových
                     turbínach (celá skupina)

                 101.05 Spaľovanie v stacionárnych
                     motoroch (celá skupina)

1.2.        Rafinérie
          minerálnych
          olejov a    105.08 Spracovanie ropných
          plynov         produktov (výroba palív)

1.3.        Koksovacie
          pece      104.08 Koksovacie pece (výroba uhlia,
                     ropných produktov a jadrového
                     paliva)

1.4.        Prevádzky na
          skvapalňovanie
          a splyňovanie
          uhlia     104.08 Premena iných pevných palív
                     (výroba uhlia, ropných
                     produktov a jadrového paliva)

2.         Výroba a
          spracovanie
          kovov
2.1., 2.2., 2.3., Metalurgický  104.12 Primárna a sekundárna
2.4., 2.5., 2.6.  priemysel       výroba kovov alebo závody
          a prevádzky      na sintrovanie
          tavby         (metalurgický priemysel
          a sintrovania     vrátane spaľovania palív)
          rúd kovov
          Prevádzky na
          výrobu     105.12 Charakteristické procesy vo
          železných       výrobe kovov a kovových
          a neželezných     výrobkov (metalurgický
          kovov         priemysel)

                 105.01 Povrchové úpravy kovov
                     a umelých hmôt (výrobné
                     procesy na bežné účely)
----------------------------------------------------------------------------
3.         Spracovanie nerastov
----------------------------------------------------------------------------
3.1., 3.3., 3.4., Prevádzky na  104.11 Výroba sadry, asfaltu, betónu,
3.5.        výrobu         cementu, skla, vlákien, tehál,
          cementu (> 500     krytiny alebo keramických
          t/deň),        výrobkov (priemysel
          magnezitového     minerálnych výrobkov vrátane
          slinku         spaľovania palív)
          alebo vápna
          (> 50 t/deň),
          skla
          (> 20 t/deň),
          minerálnych
          látok
          (> 20 t/deň)
          alebo
          keramických
          výrobkov
          vypaľovaním
          (> 75 t/deň)

3.2.        Prevádzky na  105.11 Výroba azbestu alebo výrobkov
          výrobu         na báze azbestu (priemysel
          azbestu a       minerálnych výrobkov)
          výrobu
          výrobkov
          s obsahom
          azbestu
----------------------------------------------------------------------------
4. Chemický priemysel
----------------------------------------------------------------------------
4.1.        Chemické    105.09 Výroba organických
          prevádzky na      chemických látok (chemický
          výrobu         priemysel)
          základných
          organických  107.03 Výroba organických výrobkov
          chemických       na báze rozpúšťadiel
          látok         (používanie rozpúšťadiel)

4.2., 4.3.     Chemické    105.09 Výroba anorganických
          prevádzky na      chemických látok alebo NPK
          výrobu         hnojív (chemický priemysel)
          základných
          anorganických
          chemických
          látok
          Chemické
          prevádzky na
          výrobu hnojív
          na báze
          fosforu,
          dusíka
          a draslíka
          (jednoduchých
          alebo
          kombinovaných)

4.4., 4.6.     Chemické    105.09 Výroba pesticídov alebo
          prevádzky na      výbušnín (chemický priemysel)
          výrobu
          základných
          prostriedkov
          na ochranu
          rastlín
          a výrobu
          biocídov
          Chemické
          prevádzky na
          výrobu výbušnín

4.5.        Prevádzky   107.03 Výroba farmaceutických
          využívajúce      výrobkov (používanie
          chemické alebo     rozpúšťadiel)
          biologické
          procesy pri
          výrobe
          základných
          farmaceutických
          výrobkov
----------------------------------------------------------------------------
5.         Nakladanie s odpadmi
----------------------------------------------------------------------------
5.1., 5.2.     Prevádzky na  109.03 Spaľovanie nebezpečných alebo
          zneškodňovanie     komunálnych odpadov
          alebo         (spaľovanie odpadov
          zhodnocovanie     a pyrolýza)
          nebezpečných
          odpadov    109.06 Skládky odpadov
          a prevádzky na     (zneškodňovanie tuhého
          nakladanie       odpadu)
          s odpadovými
          olejmi     109.07 Fyzikálnochemické a biologické
          s kapacitou      spracovanie odpadu (iné
          väčšou ako       odpadové hospodárstvo)
          10 t/deň
          Prevádzky na  105.14 Obnova/zhodnocovanie
          spaľovanie       odpadových materiálov
          komunálnych      (recyklačný priemysel)
          odpadov
          s kapacitou
          väčšou ako
          3 t/hodinu

5.3, 5.4.     Prevádzky na
          zneškodňovanie
          odpadov
          neklasifikovaných
          ako
          nebezpečné   109.06 Skládky odpadov
          odpady         (zneškodňovanie tuhého odpadu)
          s kapacitou
          väčšou ako
          50 t/deň
          Skládky
          odpadov, ktoré
          môžu prijať
          viac ako
          10 t/deň alebo
          majú
          celkovú
          kapacitu
          väčšiu ako
          25 000 t
          s výnimkou
          skládok
          odpadov na   109.07 Fyzikálnochemické a biologické
          inertné        spracovanie odpadu (iné
          odpady         odpadové hospodárstvo)
----------------------------------------------------------------------------
6.         Ostatné prevádzky
----------------------------------------------------------------------------
6.1.        Priemyselné
          podniky
          zamerané na  105.07 Výroba celulózy, papiera alebo
          výrobu         papierových výrobkov (celá
          a) buničiny      skupina)
           z dreva
           alebo iných
           vláknitých
           materiálov
          b) papiera
           a lepenky
           s výrobnou
           kapacitou
           presahujúcou
           20 t/deň

6.2.        Prevádzky na
          predspracovanie
          vlákien alebo 105.04 Výroba textílií a textilných
          textílií        výrobkov (celá skupina)
          (> 10 t/deň)

6.3.        Prevádzky na  105.05 Výroba výrobkov z kože
          spracovanie      a kožušiny (celá skupina)
          koží a kožušín
          (> 12 t/deň)

6.4.        Bitúnky    105.03 Výroba potravín a nápojov (celá
          (> 50 t/deň),     skupina)
          mliekarne
          (> 200 t/deň),
          závody
          na výrobu
          iných
          surových
          výrobkov zo
          zvierat (> 75
          t/deň)
          alebo surových
          výrobkov zo
          zeleniny
          (> 300 t/deň)

6.5.        Prevádzky na  109.03 Spaľovanie trupov a odpadu
          zneškodňovanie     živočíšneho pôvodu (spaľovanie
          alebo         odpadov a pyrolýza)
          recykláciu
          trupov     109.06 Skládky (zneškodňovanie
          zvierat        tuhého odpadu)
          a odpadu
          živočíšneho  105.14 Recyklácia trupov/živočíšneho
          pôvodu         odpadu (recyklačný priemysel)
          (> 10 t/deň)

6.6.        Hydinárne   110.04 Enterická fermentácia (celá
          (> 40 000),      skupina)
          chov ošípaných
          (> 2 000),   110.05 Narábanie s hnojivom (celá
          chov prasníc      skupina)
          (> 750)

6.7.        Prevádzky   107.01 Použitie náterov (používanie
          povrchového      rozpúšťadiel)
          spracovania
          alebo     107.02 Odmasťovanie, chemické
          výrobky        čistenie a elektronika
          používajúce      (používanie rozpúšťadiel)
          organické
          rozpúšťadlá  107.03 Konečná úprava textílií alebo
          (> 200t/rok)      lúhovanie koží (používanie
                     rozpúšťadiel)

                 107.04 Polygrafia (používanie
                     rozpúšťadiel)

6.8.        Prevádzky   105.09 Výroba uhlíka alebo grafitu
          na výrobu       (chemický priemysel)
          uhlíka alebo
          grafitu
----------------------------------------------------------------------------
Vysvetlivka:

Kód NOSE-P *) - štandardná nomenklatúra pre zdroje emisií
        (nomenklatúra pre zdroje emisií - procesy)
1) § 6 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Čl. 5 ods. 1 a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú.v. EÚ L 33, 4.2.2006).
4) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 391/2003 Z.z., , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 28.08.2003
Rozposlané/platnosť od: 26.09.2003
Účinnosť od: 01.10.2003
Zrušené: 15.03.2013

170/2003 Zbierky zákonov na strane 2986.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 39/2013 Z.z.