380/2003 Z.z.

zmena nariadenia o technických požiadavkách na strelné zbrane

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
380/2003 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa za slová "Slovenskej informačnej služby "vkladajú slová" a Národného bezpečnostného úradu".
2. V § 4 odsek 1 znie:
"(1) Výrobca alebo dovozca zabezpečí posudzovanie zhody vlastností strelných zbraní a streliva prostredníctvom autorizovanej osoby podľa § 11 zákona, uvedenej v prílohe č. 2 bode 1.9, ktorá určí počty, termíny, v ktorých sa budú určené výrobky predkladať na posudzovanie zhody, a miesto, kde sa posudzovanie zhody vykoná.".
3. V § 16 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:
"(1) Výrobca alebo dovozca predloží autorizovanej osobe každú vyrobenú zbraň podliehajúcu kusovému overeniu podľa § 9 a 11.
(2) Výrobca alebo dovozca predloží autorizovanej osobe zbrane, ktoré podliehajú homologizácii podľa § 7 a 8.
(3) Výrobca alebo dovozca streliva alebo streliviny predloží autorizovanej osobe strelivo alebo strelivinu na typovú kontrolu v množstve určenom autorizovanou osobou, zabezpečujúcom požadovaný rozsah kontroly podľa § 13.".
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4. V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby bode 5 písm. k) sa slovo "SK" nahrádza slovom "Ak".
5. V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby bode 5 písmeno l) znie:
"l) plynové zbrane sa skúšajú zvýšením úsťovej rýchlosti o 10% nad odporúčanie výrobcu,".
6. V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby sa bod 5 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
"n) športové zbrane zhotovené a používané výlučne na športovú streľbu podľa pravidiel medzinárodných športových zväzov biatlonu a športovej streľby (združených v ISSF - medzinárodnej športovej streleckej federácii) sa skúšajú bežnými nábojmi určenými na trh.".
7. V prílohe č. 2 časti 1 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 1.9 nahrádza textom: "Identifikačná značka Úradnej skúšobne strelných zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec".
8. V prílohe č. 2 časti 1 sa overovacie značky dopĺňajú novou značkou:9. V prílohe č. 2 časti 3 sa v texte pri značke označenej číslom 3.1 slová "strelných zbraní" nahrádzajú slovom "hlavní".
10. V prílohe č. 2 sa časť 3 dopĺňa novou značkou:11. V prílohe č. 2 časti 4 sa v texte pri značke označenej číslom 4.8 slovo "Kontrola" nahrádza slovom "Skúška".
12. V prílohe č. 2 sa časť 4 dopĺňa novou značkou:13. V prílohe č. 2 časti 5 sa v texte pri značke označenej číslom 5.6 slová "dnová skrutka" nahrádzajú slovom "záver".
14. V prílohe č. 2 časti 5 sa v texte pri značke označenej číslom 5.9 za slovo "hlaveň" vkladá čiarka a slovo "telo".
15. V prílohe č. 2 časti 5 (za značkou 5.20) sa značka Kontrola streliva označuje číslom "5.21". Doterajšie čísla 5.21 a 5.22 sa označujú ako čísla 5.22 a 5.23.
16. V prílohe č. 2 sa časť 5 dopĺňa novou značkou:17. V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.4 nahrádza textom: "Povinná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu".
18. V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.5 nahrádza textom: "Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu".
19. V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.6 nahrádza textom: "Skúška pištolí a terčovníc (s bežne používaným prachom)".
20. V prílohe č. 2 sa časť 6 dopĺňa novou značkou:21. V prílohe č. 2 časti 7 sa vypúšťa značka označená číslom "7.5" a doterajšia značka označená číslom "7.6" sa označuje číslom "7.5".
22. V prílohe č. 2 sa časť 7 dopĺňa novou značkou:23. V prílohe č. 2 sa časť 8 dopĺňa novou značkou:24. V prílohe č. 2 časti 9 sa v texte pri značke označenej číslom 9.1 na konci pripájajú slová "určené na trh".
25. V prílohe č. 2 sa časť 9 dopĺňa novou značkou:26. V prílohe č. 2 časti 10 sa v texte pri značke označenej číslom 10.6 za slová "slepé strelivo" vkladajú slová "alebo strelivo,".
27. V prílohe č. 2 sa časť 10 dopĺňa novou značkou:28. V prílohe č. 2 časti 11 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 11.4 nahrádza textom: "Prístroje vyrobené na princípe zbraní; skúška výberovej vzorky".
29. V prílohe č. 2 sa časť 11 dopĺňa novou značkou:30. V prílohe č. 2 časti 12 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 12.1 nahrádza textom: "Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Iževsk".
31. V prílohe č. 2 časti 12 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 12.2 nahrádza textom: "Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Klimovsk".
32. V prílohe č. 2 sa časť 12 dopĺňa novými značkami:33. V prílohe č. 2 sa časť 13 dopĺňa novou značkou:Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Mikuláš Dzurinda v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.