Obsah Dostupné filtre
Predpisy (9)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky
Samospráva (7)
... dalšie položky

188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
188/2003 Z.z.
ZÁKON
z 23. apríla 2003
o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat,
b) povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
c) výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
d) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.
(2) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 1.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) čistiarenským kalom kal z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody,
b) upraveným čistiarenským kalom kal, ktorý prešiel biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným procesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fermentačných schopností a zdravotných rizík pre životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
c) dnovými sedimentmi sedimenty vodných stavieb a vodných tokov vznikajúce eróznym zmyvom z pôdy,
d) lesnou pôdou pôda v lesných škôlkach, v plantážach s vianočnými stromčekmi, rýchlorastúcimi drevinami, energetickými alebo intenzívnymi porastmi,
e) hĺbkou poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy mocnosť pôdneho profilu nad pevným pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silno štrkovitým prípadne kamenitým rozpadom,
f) producentom čistiarenského kalu právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá ako pôvodca odpadu čistiarenský kal pri čistení odpadových vôd produkuje,
g) producentom dnových sedimentov právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonávajúca ťažbu dnových sedimentov,
h) aplikáciou čistiarenského kalu a dnových sedimentov riadené využitie ich úžitkových vlastností zapracovaním do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
i) rizikovými látkami prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných zdrojov alebo antropických zdrojov v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny na zložkách životného prostredia a na zdraví obyvateľstva,
j) odberateľom čistiarenského kalu alebo odberateľom dnových sedimentov užívateľ poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len "užívateľ pôdy") alebo spracovateľ čistiarenského kalu a dnových sedimentov do kompostu, pestovateľského substrátu alebo inej látky aplikovateľnej do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy ako sekundárneho zdroja živín. 1)
§ 3
Aplikácia a zákaz aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1) Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy možno aplikovať len
a) upravený čistiarenský kal, v ktorom koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 2 a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy,
b) dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 3.
(2) Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných čistiarní odpadových vôd, ako je uvedené v § 2 písm. a).
§ 4
Podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1) Čistiarenský kal alebo dnové sedimenty možno aplikovať len do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok nižšia ako limitné hodnoty určené v prílohe č. 4 a v ktorej sa limitné hodnoty neprevýšia ani po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, ktorá tieto podmienky nespĺňa, je aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov zakázaná.
(2) Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok určené v prílohách č. 2 až 5 sú záväzné len na účely tohto zákona.
(3) Maximálne množstvo rizikových látok, ktoré sa pri dodržaní limitných hodnôt môže ročne dostať do poľnohospodárskej pôdy v priebehu desiatich po sebe nasledujúcich rokov, je určené v prílohe č. 5. Dávka čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ako aj ich celkové množstvo aplikované do poľnohospodárskej pôdy nesmie byť v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov vyššie ako 15 ton sušiny na hektár, za čo zodpovedá užívateľ pôdy ako odberateľ čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(4) Do lesnej pôdy možno aplikovať čistiarenský kal a dnové sedimenty len zapracovaním a pri zalesňovaní na pôdach, kde je potrebné doplniť živiny.
(5) Pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov nesmie celkové množstvo dusíka v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch prevýšiť 75% dávky potrebnej na vyhnojenie pestovanej poľnohospodárskej plodiny.
§ 5
Obmedzenia aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1) Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy je povolené aplikovať len upravený čistiarenský kal s minimálnym 18-percentným obsahom sušiny alebo dnové sedimenty s minimálnym 18-percentným obsahom organických látok v sušine. Upravený čistiarenský kal s nižším obsahom sušiny možno aplikovať len z čistiarní odpadových vôd s ekvivalentným počtom obyvateľov 1a) pod 5 000.
(2) Aplikácia dnových sedimentov je zakázaná, ak obsahujú skelet väčší ako 0,05 m a iné cudzorodé predmety narušujúce rovnorodosť dnových sedimentov.
(3) Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
a) ktorej hodnota pH je nižšia ako 5,0,
b) v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
c) so svahovitosťou nad 12 stupňov,
d) ak hladina podzemnej vody je menej ako 0,5 m od povrchu pôdy,
e) ak hĺbka poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 0,6 m,
f) ak hĺbka lesnej pôdy je menšia ako 0,4 m,
g) ak je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac.
(4) Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná na
a) trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie päť týždňov od aplikácie,
b) poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina okrem ovocných stromov,
c) poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové, a to desať mesiacov pred zberom úrody a počas samotného zberu.
§ 6
Analytické parametre a odber vzoriek
(1) Čistiarenský kal, dnové sedimenty a poľnohospodárska pôda alebo lesná pôda, do ktorej sa budú aplikovať, sa musia analyzovať na zistenie obsahu rizikových látok podľa príloh č. 2 až 4. Analýzu vzoriek vykoná príslušná akreditovaná osoba. 2)
(2) Producent čistiarenského kalu je povinný pred prvou aplikáciou čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek čistiarenského kalu a vzoriek pôdy, do ktorej sa bude aplikovať, a ich analýzu. Čistiarenský kal sa po prvej aplikácii analyzuje v šesťmesačných intervaloch; ak sa výsledky analýz v priebehu roka významne nemenia, analýza čistiarenského kalu sa vykoná raz ročne. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda sa musia analyzovať pred každou aplikáciou čistiarenského kalu.
(3) Ak sa zmenia vlastnosti čistených odpadových vôd, organizácia poverená Ministerstvom životného prostredie Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo životného prostredia") určí producentovi čistiarenského kalu odber vzoriek čistiarenského kalu a ich analýzu v kratších časových intervaloch, ako je určené v odseku 2. Výkonom tejto činnosti a činností uvedených v § 11 ods. 1 a § 14a môže ministerstvo životného prostredia poveriť organizáciu, ktorá je na výkon spôsobilá (ďalej len "poverená organizácia").
(4) Analýza čistiarenského kalu musí obsahovať stanovenie najmä
a) obsahu sušiny, organického podielu,
b) hodnoty pH,
c) celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka,
d) obsahu ťažkých kovov,
e) mikrobiologických parametrov.
(5) Producent dnových sedimentov je povinný pred každou aplikáciou dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek dnových sedimentov a vzoriek pôdy, do ktorej sa budú aplikovať, a ich analýzu.
(6) Analýza dnových sedimentov musí obsahovať ukazovatele uvedené v odseku 4 písm. a) až d) a naviac stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX), polychlórovaných bifenylov (PCB ) a polyaromatických uhľovodíkov (PAU).
(7) Analyticky sledované ukazovatele v poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú najmä:
a) stanovenie hodnoty pH,
b) obsah ťažkých kovov.
(8) Vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov sa musia odobrať po ich úprave pred dodaním odberateľovi. Odobraté vzorky musia predstavovať vlastnosti celkového expedovaného množstva čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(9) Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po mineralizácii vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov referenčnou metódou analýzy ťažkých kovov, ktorou je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10% príslušnej hodnoty limitu. Na stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) je mikrocoulometria, na stanovenie polyaromatických uhľovodíkov (PAU) je vysokotlaková kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom, na stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu. Detekčný limit pre každý z týchto ukazovateľov nesmie byť väčší ako 10% príslušnej hodnoty limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a dnových sedimentoch sú uvedené v prílohe č. 6.
(10) Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy na analýzu rizikových látok sa vytvorí zmiešaním 25-tich stredných vzoriek pôdy odobratých na území nie väčšom ako 5 ha, ktoré sa využívajú na rovnaký účel. Vzorky sa musia odoberať z hĺbky 0,25 m, najmenej však z hĺbky 0,1 m.
(11) Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po rozklade vzorky pôdy silnou kyselinou. Referenčná metóda analýzy je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10% príslušnej hodnoty limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 7
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1) Aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy možno len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi producentom čistiarenského kalu alebo producentom dnových sedimentov a užívateľom pôdy (ďalej len "zmluva").
(2) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len "projekt"), ktorého vypracovanie zabezpečí producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov, schválený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do poľnohospodárskej pôdy, alebo Národným lesníckym centrom, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do lesnej pôdy podľa prílohy č. 8.
(3) Ak producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov neposkytnú údaje podľa osobitného predpisu, 4) v projekte sa uvádzajú aj údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a čistenej odpadovej vody podľa ustanovení tohto zákona a požiadaviek poverenej organizácie.
(4) Aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy môže vykonať podľa projektu schváleného pre každú aplikáciu samostatne užívateľ pôdy alebo každý, kto preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúcu aplikačnú techniku a zabezpečí pre jej výkon fyzickú osobu, ktorá má skončené stredné odborné vzdelanie a má prax najmenej tri roky poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo prírodovedeckého smeru.
§ 8
Povinnosti producenta čistiarenského kalu a producenta dnových sedimentov
(1) Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní
a) viesť evidenciu o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu, 5)
b) viesť a aktualizovať register odberateľov čistiarenského kalu alebo register odberateľov dnových sedimentov (ďalej len "register odberateľov"),
c) zasielať údaje uvedené v písmenách a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
d) uchovávať desať rokov všetky evidované údaje a sprístupniť ich kontrolným orgánom.
(2) Register odberateľov obsahuje tieto údaje:
a) množstvo vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdané odberateľovi,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorí prevzali čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
c) obsah rizikových látok v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch,
d) miesto a čas aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
e) spôsob, miesto a čas spracovania čistiarenského kalu a dnových sedimentov.
(3) Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní bezodkladne zaslať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len "kontrolný ústav") každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu.
(4) Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní umožniť kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
§ 9
Povinnosti užívateľa pôdy
Užívateľ pôdy je povinný
a) zabezpečiť, aby sa aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
b) viesť evidenciu o mieste a množstve dávok čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov za kalendárny rok, uchovávať ju najmenej desať rokov a sprístupniť na požiadanie kontrolnému ústavu,
c) započítať pri hnojení 6) množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín,
d) písomne oznámiť Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do 15 dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a zaslať Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy.
§ 10
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")
a) je odvolacím orgánom v konaní o uložených pokutách (§ 14),
b) vypracúva v spolupráci s ministerstvom životného prostredia dotazník o používaní čistiarenských kalov a dnových sedimentov v poľnohospodárstve ako súčasť sektorovej správy za oblasť odpadov,
c) v spolupráci s ministerstvom životného prostredia poskytuje informácie o aplikácii čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy medzinárodným inštitúciám, ktorých členom je Slovenská republika, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 11
Povinnosti posudzovateľov
(1) Poverená organizácia
a) vedie evidenciu o kvalite a množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a zasiela ju každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok ministerstvu životného prostredia,
b) vypracúva odborné posúdenie projektov z hľadiska pôvodu a úpravy kalu a vplyvu na kvalitu vôd.
(2) Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
a) vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v registri pôd na podklade oznámenia a kópie zmluvy podľa § 9 písm. d),
b) vypracúva odborné posúdenia projektov z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy.
(3) Národné lesnícke centrum
a) vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy na podklade oznámenia podľa § 9 písm. d),
b) vypracúva odborné posúdenia projektov z hľadiska ochrany lesných pozemkov.
§ 12
Povinnosti kontrolného ústavu
(1) Kontrolný ústav vykonáva štátnu kontrolu
a) u užívateľa pôdy, do ktorej sa aplikoval čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
b) u producenta čistiarenského kalu alebo producenta dnových sedimentov na požiadanie v spolupráci so zástupcom poverenej organizácie.
(2) Kontrolný ústav eviduje a uchováva zmluvy o odbere čistiarenského kalu a dnových sedimentov na priamu aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy najmenej desať rokov.
(3) Kontrolný ústav poskytuje zmluvy podľa odseku 2 na požiadanie Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Národnému lesníckemu centru.
(4) Ak kontrolný ústav zistí, že aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov bola vykonaná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
a) vypracuje protokol, v ktorom nariadi vykonanie opatrení na odstránenie negatívnych vplyvov na poľnohospodársku pôdu alebo na lesnú pôdu, v ktorom určí lehotu na ich vykonanie,
b) uloží pokutu podľa § 14,
c) eviduje a uchováva protokoly podľa písmena a) najmenej desať rokov,
d) bezodkladne oznámi rozhodnutie o pokute Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy alebo Národnému lesníckemu centru a poverenej organizácii, ak uložil pokutu producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov.
§ 13
Zrušený od 1.6.2009
§ 14
Sankcie
(1) Kontrolný ústav uloží producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov pokutu
a) od 2 000 eur do 5 000 eur, ak odovzdá užívateľovi pôdy čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na priamu aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy bez uzavretia písomnej zmluvy podľa § 7,
b) od 1 500 eur do 3 000 eur, ak
1. nevedie evidenciu podľa § 8 ods. 1 písm. a) o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi,
2. nevedie a neaktualizuje register odberateľov podľa § 8 ods. 1 písm. b),
3. nezašle evidované údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
4. neuchováva desať rokov všetky evidované údaje a nesprístupní ich kontrolnému orgánu podľa § 8 ods. 1 písm. d),
c) od 2 000 eur do 5 000 eur, ak do piatich pracovných dní od podpísania nezašle kontrolnému ústavu každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu alebo ak neumožní kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
(2) Kontrolný ústav uloží užívateľovi pôdy pokutu
a) od 2 000 eur do 5 000 eur, ak umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy bez uzavretia písomnej zmluvy s producentom čistiarenského kalu alebo s producentom dnových sedimentov alebo ak nezabezpečí, aby sa aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
b) od 1 500 eur do 3 000 eur, ak
1. nevedie evidenciu podľa § 9 písm. b) za kalendárny rok a neuchováva ju najmenej desať rokov,
2. nesprístupní evidenciu podľa § 9 písm. b) na požiadanie kontrolnému ústavu,
3. nezapočíta pri hnojení množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín podľa § 9 písm. c),
4. písomne neoznámi Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do troch pracovných dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a nezašle Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy podľa § 9 písm. d).
(3) Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu kontrolný ústav uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(5) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
(7) Výnosy z uložených pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 14a
Úhrada nákladov
(1) Ten, pre koho vykonala poverená organizácia činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy činnosti podľa § 11 ods. 2 písm. b) a Národné lesnícke centrum činnosti podľa § 11 ods. 3 písm. b), je povinný uhradiť náklady.
(2) Náklady podľa odseku 1 určí poverená organizácia, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Národné lesnícke centrum vo výške nevyhnutných a preukázateľných nákladov.
§ 15
Zrušený od 1.6.2009
§ 16
Zrušený od 1.6.2009
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1) Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 9)
(2) Ak pôvodca čistiarenského kalu a dnových sedimentov nezabezpečí zhodnotenie týchto odpadov podľa tohto zákona alebo ak čistiarenský kal a dnové sedimenty nespĺňajú podmienky na takéto zhodnotenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 10)
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 707/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy.
Čl.II
Zrušený od 1.1.2016
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d), ktoré nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 364/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 203/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2009.
Zákon č. 111/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:
1. Smernica Rady č. 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy, ak sa používajú kanalizačné kaly v poľnohospodárstve. Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 181, uverejnená 12. júna 1986, str. 0006.
2. Smernica Rady č. 91/692/EHS z 23. decembra 1991, štandardizácia a racionalizácia správ o zavádzaní niektorých smerníc o životnom prostredí. Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 377, uverejnená 31. decembra 1991, str. 0048 - 0054.
Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
PRÍL.2
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale
------------------------------------------------------------------
     Ukazovateľ        Limitné hodnoty koncentrácie
                      mg/kg sušiny
------------------------------------------------------------------
     Arzén 1)                20
     Kadmium 1)               10
     Chróm 1)               1 000
     Meď 1)                1 000
     Ortuť 1)                10
     Nikel 1)                300
     Olovo 1)                750
     Zinok 1)               2 500
     Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal

------------------------------------------------------------------
     Ukazovateľ            Limitné hodnoty
                      KTJ/g sušiny
------------------------------------------------------------------
 Termotolerantné koliformné baktérie      2.10 na 6
 Fekálne streptokoky              2.10 na 6
------------------------------------------------------------------
PRÍL.3
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch
------------------------------------------------------------------
      Parameter       Limitné hodnoty koncentrácie
                    mg/kg sušiny
------------------------------------------------------------------
      Arzén 1)                20
      Kadmium 1)               10
      Chróm 1)              1 000
      Meď 1)               1 000
      Ortuť 1)                10
      Nikel 1)               300
      Olovo 1)               750
      Zinok 1)              2 500
      PAU 2)                 6,0
      PCB 3)                 0,8
      AOX 4)                500
PRÍL.4
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde
------------------------------------------------------------------
              Limitné hodnoty pre pôdu mg/ kg sušiny
    Ukazovateľ     ----------------------------------------
                 pH 5 - 6     pH viac ako 6
------------------------------------------------------------------
    Arzén 1)          15          20
    Kadmium 1)          0,5         1
    Chróm 1)          30          60
    Meď 1)           20          50
    Ortuť 1)           0,1         0,5
    Nikel 1)          15          50
    Olovo 1)          70          70
    Zinok 1)          60         150
PRÍL.5
Maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy
za rok
------------------------------------------------------------------
    Ukazovateľ         Maximálne množstvo g/ha/r
------------------------------------------------------------------
    Arzén 1)                60
    Kadmium 1)               30
    Chróm 1)               3 000
    Meď 1)                3 000
    Ortuť 1)                30
    Nikel 1)                900
    Olovo 1)               2 250
    Zinok 1)               7 500
PRÍL.6
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch
------------------------------------------------------------------
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12:
Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov STN-ISO 5667-12

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13:
Pokyny na odber vzoriek kalov z čistenia
odpadových vôd               STN-ISO 5667-13

Charakterizácia kalov.
Stanovenie hodnoty pH            STN-EN 12 176

Charakterizácia kalov.
Stanovenie sušiny a obsahu vody       STN-EN 12 880

Charakterizácia kalov. Stanovenie straty
pri spaľovaní sušiny            STN-EN 12 879

Charakterizácia kalov.
Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla      STN-EN 13 342

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie fosforu      STN 75 7923

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie draslíka      STN 75 7925

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie horčíka      STN 75 7928

Charakterizácia kalov.
Stanovenie stopových prvkov a fosforu.
Extrakcia lúčavkou kráľovskou        STN-EN 13 346

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie zinku       STN 75 7931

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie medi        STN 75 7932

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie niklu       STN 75 7933

Kvalita vody. Chemický a fyzikálny
rozbor kalov. Stanovenie olova       STN 75 7936

Kvalita vody.
Stanovenie chrómu              STN-EN 1233

Kvalita vody.
Stanovenie ortuti              STN-EN 1483

Kvalita vody.
Stanovenie arzénu              STN-EN ISO 11 969

Kvalita vody.
Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku,
kadmia a olova               STN-ISO 8288

Priemyselné komposty.
Stanovenie celkového obsahu ortuti     STN 46 5735

Kvalita vody.
Stanovenie fluóranténu (PAU) 1)       STN 75 7554

Kvalita vody.
Stanovenie PCB 2)              DIN 38 414-20

Kvalita vody.                STN-EN 1485
Stanovenie AOX 3)              STN-ISO 9562

Kvalita vody.
Stanovenie koliformných baktérií,
termotolerantných koliformných baktérií   STN-ISO 9308-2

Kvalita vody.
Stanovenie črevných enterokokov       STN-EN ISO 7899-2
PRÍL.7
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde
------------------------------------------------------------------
Odber pôdnych vzoriek          ISO/DIS 10 381-5

Úprava pôdnych vzoriek          ISO 11 464

Stanovenie pôdnej reakcie        ISO 10 390

Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného
obsahu vody               STN-ISO 11 465

Stanovenie obsahu uhličitanov      STN-ISO 10 693

Extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou
kráľovskou                STN-ISO 11 466

Stanovenie celkového obsahu ťažkých
kovov                  ISO/DIS 14 869

Stanovenie kadmia, kobaltu, medi, olova,
mangánu, niklu, zinku          ISO 11 047

Stanovenie arzénu a selénu        ISO N 373

Stanovenie celkového obsahu ortuti    STN 46 5735

Stanovenie obsahu sušiny gravimetricky  STN-ISO 11 465

Stanovenie fosforu            STN-ISO 11 263

Stanovenie obsahu organického uhlíka
(Cox)                  STN-ISO 10 694

Stanovenie celkového dusíka podľa
Kjeldahla                STN-ISO 11 261

Stanovenie katiónovej výmennej kapacity
(CEC),
Stanovenie draslíka, horčíka, vápnika,
sodíka                  STN-ISO 13 536

Stanovenie minerálneho dusíka N-NH4
a N-N03                 ISO/DIS 14 256-1
------------------------------------------------------------------
PRÍL.8
Vzor
     Projekt priamej aplikácie čistiarenského kalu
   alebo dnových sedimentov *) do poľnohospodárskej pôdy
          alebo do lesnej pôdy *)
      v katastrálnom území ....................

               Časť 1 **)

Producent čistiarenského kalu/dnových sedimentov

Názov a  sídlo  producenta  čistiarenského  kalu/dnových
sedimentov: ..................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Číslo tel.: ..........................

e-mailová adresa: .................... IČO: ..................

Kontaktná osoba: .............................................
..............................................................


Odberateľ čistiarenského kalu/dnových sedimentov

Názov a sídlo odberateľa čistiarenského kalu/dnových sedimentov
(užívateľ pôdy):
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Číslo tel.: ..............................

e-mailová adresa: .................... IČO: ..................

Kontaktná osoba: .............................................
..............................................................

Spracovateľ projektu

Názov  a  sídlo  spracovateľa projektu priamej aplikácie
čistiarenského kalu/dnových sedimentov:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................


Číslo tel.: ..............................

e-mailová adresa: .................... IČO: ..................

Kontaktná osoba: .............................................
..............................................................

Číslo zákazky:
Počet príloh:
Počet vyhotovení:
Dátum spracovania:

--------------------------------------------------------------
              Časť 2 **)

Identifikácia plochy aplikácie

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy/lesnej pôdy, na ktoré sa
aplikuje čistiarenský kal/dnové sedimenty
..............................................................
..............................................................

Plánovaný termín aplikácie:
od .........................   do .........................
Výmera plochy aplikácie: .................................. ha
Identifikácia plochy aplikácie na mapovom podklade ...........
..............................................................

Hĺbka poľnohospodárskej pôdy alebo hĺbka lesnej pôdy

Plocha aplikácie sa nachádza v ochrannom pásme vodárenských
zdrojov I. stupňa alebo II. stupňa, **)   áno   nie
Hladina podzemnej vody v čase aplikácie (predpoklad):
........ /0,5 m
Obsah  dusíka  v  aplikovanom  čistiarenskom kale/dnových
sedimentoch ...................... kg N/ha
Plodina pestovaná po aplikácii
..............................................................
Dávka aplikovaného čistiarenského kalu/dnových sedimentov
........ t/ha


Podpis spracovateľa projektu:   ...........................

V .................................   dňa ..................

**) informáciu poskytne ..............

--------------------------------------------------------------
              Časť 3 **)
           Analytické parametre

Čistiarenský kal (mg/kg)        Dnové sedimenty (mg/kg)
(zistená hodnota/             (zistená hodnota/
 limitná hodnota)             limitná hodnota)

Sušina         %
Organický podiel    %
pH
Arzén  ........./20          Arzén  ......../20
Kadmium ........./10          Kadmium ......../10
Chróm  ........./1000         Chróm  ......../1000
Meď   ........./1000         Meď   ......../1000
Ortuť  ........./10          Ortuť  ......../10
Nikel  ........./300         Nikel  ......../300
Olovo  ........./750         Olovo  ......../750
Zinok  ........./2500         Zinok  ......../2500
Spôsob stabilizácie kaluPAU           ......../6,0
Stabilizačná teplota  PCB           ......../0,8
Doba zdržania v stabilizačnej nádrži  ADX    ......../500
--------------------------------------------------------------
Počet EO pripojených na ČOV/z toho priemysel
--------------------------------------------------------------
Mikrobiologické kritériá
--------------------------------------------------------------
Termotolerantné koliformné baktérie  KTJ/g suš.
--------------------------------------------------------------
Fekálne streptokoky          KTJ/g suš.
--------------------------------------------------------------

      poľnohospodárska pôda alebo lesná pôda
        (zistená hodnota/limitná hodnota)
                
Arzén ........../15          .......... /20
Kadmium ......../0,5         .......... /1
Chróm  ......../30          .........../60
Meď   ......../20  pH 5-6     .........../50  pH > 6
Ortuť  ......../0,1         .........../0,5
Nikel  ......../15          .........../50
Olovo  ......../30          .........../70
Zinok  ......../60          .........../150
--------------------------------------------------------------

*) Nehodiace sa škrtnite.
**) Spracuje spracovateľ projektu.

--------------------------------------------------------------

             Časť 4 **)
     Odborné posúdenie projektu v celom rozsahu

1. Výskumný ústav vodného hospodárstva


Meno, priezvisko a podpis posudzovateľa: .....................

..............................................................

V .................................   dňa ..................

2. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy/Národné lesnícke
centrum


Meno, priezvisko a podpis posudzovateľa: .....................

..............................................................

V .................................   dňa ..................

Poznámka:

V prípade, že projekt nespĺňa kritériá podľa zákona č. 188/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov, organizácia, ktorá projekt
posudzuje, uvedie v podrobnostiach, o ktoré kritériá ide.

Prílohy:

1. Vyhlásenie o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávateľa
vykonať aplikáciu čistiarenského kalu/dnových sedimentov.

2. Ortofotomapa územia s vyznačením parciel/pôdnych blokov na
ploche aplikácie.

3. Vyhlásenie o tom, že aplikácia sa neuskutoční:

- ak je pôda zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo
 zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac,
- na trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by
 sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie
 päť týždňov od aplikácie,
- na poľnohospodárskej pôde, na ktorej sa práve pestuje ovocie
 a zelenina, okrem ovocných stromov,
- počas zberu a desať mesiacov pred zberom úrody na
 poľnohospodárskej pôde určenej na pestovanie ovocia a
 zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s
 pôdou a konzumujú sa surové.

4. Protokoly z odberu a analýzy vzoriek čistiarenského kalu
  alebo dnových sedimentov.
5. Údaje o objektoch, zariadeniach verejnej kanalizácie a
  čistenej odpadovej vody podľa zákona č. 188/2003 Z.z.
  v znení neskorších predpisov a požiadaviek Výskumného
  ústavu vodného hospodárstva, ak producent čistiarenského
  kalu a producent dnových sedimentov neposkytujú údaje podľa
  § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších
  predpisov.

-------------------------
**) Spracuje posudzovateľ.

Elektronická verzia vzoru prílohy je prístupná na www.vupu.sk.

 
PRÍL.9
Oznámenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(vyplní odberateľ - užívateľ)
                
Dňa ................ bol dodaný od producenta čistiarenský
kal/dnové sedimenty ..........................................
a dňa ......................... bol aplikovaný čistiarenský
kal/dnové sedimenty v súlade s projektom aplikácie č. zákazky
..............................................................

Na plochu - parcela C KN č. ...................../pôdny blok
č. ...........................................................
Poľnohospodársky  druh  pôdy,  poľnohospodárska  plodina
..............................................................
Katastrálne územie ...........................................
Na výmere ....................................................


Aplikáciu vykonal:

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy/lesnej pôdy

Názov a sídlo:
..............................................................
..............................................................
Číslo tel.: ...........................
e-mailová adresa: ..................... IČO: .................
Kontaktná osoba:
..............................................................
..............................................................

Potvrdzujem, že
- projektom schválené množstvo čistiarenského kalu/dnových
 sedimentov určené na aplikáciu do pôdy nebolo prekročené,
- pôda nebola zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m
 alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac,
- čistiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na trvalé
 trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, na ktorých by
 sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie
 päť týždňov od aplikácie,
- čistiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na
 poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje ovocie
 a zelenina, okrem ovocných stromov,
- čistiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na
 poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovocia a
 zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s
 pôdou a konzumujú sa surové desať mesiacov pred zberom úrody
 a počas samotného zberu.
 
1) § 2 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
1) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
1) Ťažké kovy.
1a) § 2 ods. 23 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
2) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
2) § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
3) Adsorbovateľné organicky viazané halogény.
3) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
4) Adsorbovateľné organicky viazané halogény.
4) § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
5) § 6 a § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z.
10) Zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 188/2003 Z.z., o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 23.04.2003
Rozposlané/platnosť od: 04.06.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Zrušené: -

91/2003 Zbierky zákonov na strane 1062.
Odkaz na rovnopis čiastky