24/2003 Z.z.

, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (8)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (17)
... dalšie položky
Predpisy EU (12)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (41)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
24/2003 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. januára 2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 7 ods. 8, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 8, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 2 a § 37zákona ustanovuje:
§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania
(1) Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.
§ 3
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce
(1) Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.
§ 4
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Zoznam chránených rastlín a chránených živočíchov
(1) Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.
(2) Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.
§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany
Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín
(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.
(2) Ochrana chránených rastlín zahŕňa
a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e)zákona,
b) odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi, 2)
e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.
§ 8
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje
(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočícha.
(2) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa
a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e)zákona,
b) uhynuté a preparované jedince,
c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi, 2)
e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.
(3) Evidencia podľa § 35 ods. 6 zákona obsahuje
a) vedecké meno chráneného druhu živočícha,
b) počet jedincov,
c) pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
d) stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
e) dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
f) opis situácie, ako k nálezu došlo,
g) údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
h) opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu jedinca, ak je známy,
i) predpokladaná príčina poranenia, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu jedinca,
j) meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
k) dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
l) údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.
(4) Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 7 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.
§ 9
Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov (k § 36 ods. 2 zákona)
(1) Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre
a) vtáky a cicavce
1. oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
2. odchyt vtákov na lep a do pascí,
3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
8. výbušniny a chemikálie,
9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10. odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13. plynovanie alebo vykurovanie,
14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,
16. používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],
b) ryby
1. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2. výbušniny a chemikálie,
3. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.
(2) Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.
§ 10
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich
(1) Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.
(2) Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.
Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
§ 11
Evidenčný zoznam chránených rastlín
(1) Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len "evidenčný zoznam") sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. 3)
(3) Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,
b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
c) údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.
(4) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.
(5) Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.
(6) Chránené rastliny sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
§ 12
Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií
(1) Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len "druhová karta") sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise, 3a) ak sa chovajú v ľudskej opatere.
(2) Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
§ 13
Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
(1) Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len "kniha chovu"), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.
(2) Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom "obchod" oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.
(3) Do knihy chovu sa zapisuje
a) evidenčné číslo držiteľa,
b) novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
c) každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d) vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,
e) dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
f) údaj o pôvode chráneného živočícha,
g) iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.
(4) Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.
(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. 3)
(6) Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,
b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
c) údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.
(7) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.
§ 14
Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vypĺňaní
(1) Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len "preukaz") sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise, 3a) ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.
(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ.
(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.
(4) Ak chránený živočích uhynie a
a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,
b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.
§ 14a
Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch
Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, sú aj kópie dokladov, ktoré uchováva okresný úrad podľa § 68 písm. t) zákona a zasiela ich písomne alebo elektronicky do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.
§ 15
Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov
(1) Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje
a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a
b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočícha a na ktorom je vyrazené číslo,
c) injekčný transpondér (ďalej len "mikročip") na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou; 4) trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo
d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny 5) (ďalej len "organizácia ochrany prírody"), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.
(2) Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).
(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočíchy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu. 6)
(4) Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.
(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva
a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa,
d) na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,
e) ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise, 3a) alebo
f) ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočícha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.
(6) Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), okresný úrad zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.
(7) Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočícha.
(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.
(9) Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.
§ 16
Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne
(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len "sprístupnenie") obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.
(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí
a) zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
b) rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
c) vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov, 7)
d) stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu, 8)
e) stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
f) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.
(3) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.
(4) Jaskyňu možno sprístupniť, ak
a) zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,
b) sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
c) výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
d) rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,
e) v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvoria netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),
f) navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
g) v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.
(5) Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na
a) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
b) odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
c) rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
d) vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
e) vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,
f) aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
g) rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,
h) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
i) vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.
(6) Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.
(7) Po skončení sprístupňovacích prác vydá okresný úrad v sídle kraja návštevný poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevný poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.
§ 17
Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín
(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.
(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.
(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.
(4) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä
a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny, 8a)
f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.
(5) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
(6) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
(7) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
(8) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.
(9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
(10) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na
a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
(11) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny,
d) zrušené od 15.1.2008.
(12) Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny 10) sa vzťahuje obdobne odsek 8 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.
(13) Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.
(14) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.
§ 17a
Podrobnosti o kompenzačných opatreniach
(1) Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(2) Kompenzačnými opatreniami sú najmä
a) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v dotknutom území sústavy chránených území alebo jeho bezprostrednom okolí, ak sú na uvedenom mieste vhodné podmienky na ich realizáciu,
b) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v inom území sústavy chránených území,
c) navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,
d) zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo projektom, v inom území sústavy chránených území.
(3) Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c).
(4) Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo posilnenie populácie druhov, kúpa pozemkov, obmedzenie činnosti negatívne ovplyvňujúcich stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom alebo podpora činností, ktoré ich priaznivo ovplyvňujú.
(5) Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.
§ 18
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1) Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len "štátny zoznam") je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len "chránené územie a chránený strom"). Štátny zoznam zahŕňa
a) prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,
b) databázu chránených území a chránených stromov,
c) zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
(2) Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.
(3) Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky, 11) a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.
(4) Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.
(5) Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.
(6) Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje
a) poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b) číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
c) kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.
§ 19
Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1) Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky 12) (ďalej len "štátny znak") a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma; to neplatí, ak ide o súkromné chránené územie a obecné chránené územie, ktoré možno so súhlasom orgánu ochrany prírody označiť tabuľami s osobitným označením. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi a na brehu ostrova, ak je ostrov súčasťou chráneného územia.
(2) Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm x 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm x 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak, 12) pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17. Tabuľa s osobitným označením na označenie súkromného chráneného územia a obecného chráneného územia má rozmery 40 cm x 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.
(3) Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.
(4) Tabuľa s rozmermi 40 cm x 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm x 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.
(5) Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm × 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).
(6) Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa, 13) treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.
(7) Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.
(8) Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.
(9) Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.
(10) Chránené územia a ich časti a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to
a) tabuľami s rozmermi 40 cm x 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,
b) grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti, najmä vo vzťahu k verejnosti,
c) panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach,
d) zrušené od 15.6.2014.
(11) Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrďovým oplotením.
Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny
§ 20
Koncepcia ochrany prírody a krajiny
(1) Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.
(2) Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.
§ 21
Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu
(1) Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len "ekologicko-funkčný priestor") a zóny 14) a obsahuje zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.
(2) Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia priebežnej starostlivosti na ich dosiahnutie.
(3) Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len "projekt ochrany"), a to aj pre ich ochranné pásma.
(4) Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.
(5) Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.
(6) Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len "národný červený zoznam") určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.
(7) Obsah programu
a) starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,
b) starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,
c) záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,
d) záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.
§ 22
Dokumenty územného systému ekologickej stability
(1) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len "generel") je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.
(2) Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.
(3) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce, 15) tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.
(4) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajinnej oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.
(5) Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.
(6) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce 16) a pre projekty pozemkových úprav. 17)
(7) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.
(8) Obsah
a) dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
b) dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.
§ 23
Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1) Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny; nevypracúva sa pre obecné chránené územie. Projekt ochrany je podkladom na vypracovanie oznámenia zámeru podľa § 50 ods. 3 zákona. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.
(2) Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá osoba len v rozsahu uvedenom v prílohe podľa odseku 9 písm. a) a po kladnom posúdení opodstatnenosti návrhu ho dopracuje organizácia ochrany prírody. Súčasťou rokovania organizácie ochrany prírody podľa § 54 ods. 13 zákona je aj posúdenie možnosti získania súhlasu s vyhlásením chráneného územia podľa § 50 ods. 9 zákona.
(3) Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.
(4) Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len "výsledky inventarizačných výskumov") predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.
(5) Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.
(6) Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len "rezervačné knihy") predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.
(7) Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.
(8) Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:
a) národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou), prístupnosť údaja (verejný údaj - nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj - nemôže byť zverejnený),
b) národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,
c) národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,
d) národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,
(9) Obsah
a) projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
b) návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného predpisu, 17a)
c) národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.
§ 24
Dokumenty starostlivosti o dreviny
(1) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
(2) Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.
§ 25
Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny
(1) Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.
(2) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie 5 rokov a programov starostlivosti o chránené územie, ktoré sa vyhotovujú spravidla na obdobie 30 rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.
§ 26
Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť
a) na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,
b) v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.
Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu a o vedení tohto zoznamu
§ 27
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len "žiadosť") predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len "žiadateľ") ministerstvu.
(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.
(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,
d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
f) súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.
(4) Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie
a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,
d) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
e) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a) overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
d) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.
(6) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku. 3 písm. a) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.
(7) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 písm. b) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.
§ 28
Vedenie zoznamu
(1) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.
(2) Zoznam sa vedie osobitne pre
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby.
(3) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.
(4) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).
(5) Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.
(6) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, okresnom úrade v sídle kraja, okresnom úrade a v organizácii ochrany prírody.
§ 29
Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu
Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29. Tento vzor sa použije aj na priebežnú správu o výsledku prieskumu alebo výskumu. Správa sa odovzdáva organizácii ochrany prírody písomne alebo elektronicky. Elektronický formulár vzoru správy zverejňuje organizácia ochrany prírody na svojom webovom sídle.
§ 30
Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody
(1) Okresný úrad v sídle kraja na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody.
(2) Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať
a) meno a priezvisko navrhovaného,
b) dátum a miesto jeho narodenia,
c) rodné číslo,
d) trvalý pobyt,
e) číslo občianskeho preukazu,
f) navrhovaný obvod pôsobnosti.
(3) K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť
a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
c) fotografia s rozmermi 3 cm x 3,5 cm.
Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí
§ 31
(1) Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len "zamestnanci ochrany prírody") nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaniach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu
a) zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
b) zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.
(2) Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.
(3) Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o
a) zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,
b) ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.
(4) Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.
(5) Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.
(6) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.
(7) Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody
a) orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,
b) organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.
(8) Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.
(9) Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.
(10) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.
(11) Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju pridelili, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.
(12) Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.
(13) Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.
§ 32
(1) Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo
a) služobného odznaku,
b) nášiviek na rovnošate.
(2) Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm x 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného odznaku na zadnej strane.
(3) Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.
(4) Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košele, bundy a jej odnímateľnej vložky.
(5) Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košele, bundy alebo odnímateľnej vložky.
(6) Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou a distribúciou služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.
§ 33
Zrušený od 15.6.2014
Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
§ 34
Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.
(2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.
(3) Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom. 18)
(4) Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom. 18)
(5) Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom. 18)
(6) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(7) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(8) Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom, 18) ak osobitný predpis 19) neustanovuje inak.
§ 35
Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1) Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.
(2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300% spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike, alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(4) Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom, 18) ak osobitný predpis 19) neustanovuje inak.
§ 36
Spoločenská hodnota drevín
(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).
(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
(3) Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.
(4) Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.
(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.
(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.
(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.
(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.
(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov 20) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.
§ 37
Prirážkový index
(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.
(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.
(3) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.
§ 38
Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
(1) Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len "chránené biotopy") je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m2 plochy.
(3) Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak
a) sa nachádza na chránenom území,
b) je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.
(4) Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50% v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom. 18)
(5) Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.
(6) Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.
§ 39
Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu
(1) Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú
a) bobor vodný (Castor fiber L.),
b) vydra riečna (Lutra lutra L.),
c) kormorán veľký (Phalacrocorax carbo L.),
d) volavka popolavá (Ardea cinerea L.),
e) los mokraďový (Alces alces L.),
f) zubor hôrny (Bison bonasus L.),
g) medveď hnedý (Ursus arctos L.),
h) vlk dravý (Canis lupus L.)
i) rys ostrovid (Lynx lynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
(2) Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.
§ 40
Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája
(1) Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
b) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
c) opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
d) označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
e) opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
f) spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,
g) uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu. 21)
(2) K žiadosti o náhradu škody sa pripája
a) lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,
b) výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
c) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
d) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok 18) o vzniku škody na rybách a o jej výške,
e) kópie dokladov účtovnej závierky 22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým,
f) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
g) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,
h) prípadne odborný alebo znalecký posudok 18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
i) čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu 21) alebo o výške jeho poskytnutia.
(3) Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.
§ 40a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.
§ 40b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014
Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (Canis lupus) ustanovený v prílohe č. 9 sedemnástom bode sa prehodnotí do 31. decembra 2017, najskôr však po 15. júni 2017.
§ 41
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Vyhláška č. 492/2006 Z.z. nadobudla účinnosť 1. septembrom 2006 s výnimkou bodu 10 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Vyhláška č. 638/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 15. januárom 2008.
Vyhláška č. 579/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2009.
Vyhláška č. 173/2011 Z.z. nadobudla účinnosť 15. júnom 2011.
Vyhláška č. 158/2014 Z.z. nadobudla účinnosť 15. júnom 2014.
László Miklós v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV
--------------------------------------------------------------------
 Kód          Názov biotopu         Kód  €/m2
 SK                         NATURA 
--------------------------------------------------------------------
        A. Zoznam biotopov národného významu
--------------------------------------------------------------------
Sl 4  Subhalínne travinné biotopy             201,48
Pi 3  Pionierske porasty na silikátových pôdach       12,28
Vo 7  Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd      23,90
    (Ranunculion aquatilis)
Kr 8  Vŕbové kroviny stojatých vôd              6,63
Kr 9  Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd      6,63
Al 6  Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na      59,74
    silikátovom podklade
Al 7  Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých          48,46
    skalnatých žľabov na karbonátovom podklade
Al 8  Horské vysokosteblové spoločenstvá na         59,74
    suchších a teplejších svahoch
Tr 6  Teplomilné lemy                    11,61
Tr 7  Mezofilné lemy                     9,62
Lk 3  Mezofilné pasienky a spásané lúky           3,65
Lk 6                              9,62
Lk 7  Psiarkové aluviálne lúky                8,63
Lk 9                              5,31
Lk 10  Vegetácia vysokých ostríc               7,30
Lk 12  Trstinové spoločenstvá brakických a          7,30
    alkalických vôd
Pr 1  Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na     46,14
    nevápencových horninách
Pr 2  Prameniská nížin a pahorkatín na           18,92
    nevápencových horninách
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské             14,60
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové              34,85
Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy            17,92
Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové       23,23
    lesy
Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy              28,54
Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy                 46,14
Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy            19,25
--------------------------------------------------------------------
        B. Zoznam biotopov európskeho významu
--------------------------------------------------------------------
Sl 1  Vnútrozemské slaniská a slané lúky      * 1340 73,69
Sl 2  Karpatské travertínové slaniská        * 1340 73,69
Sl 3  Panónske slané stepi a slaniská        * 1530 247,95
Pi 1  Vnútrozemské panónske pieskové duny      * 2340 143,06
Pi 2  Suchomilné travinno-bylinné porasty na    * 6120 77,67
    vápnitých pieskoch
Pi 4  Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových  8230 19,58
    pôd
Pi 5  Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi  * 6110 14,93
    na plytkých karbonátových a bázických
    substrátoch
Vo 1  Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s    3130 12,28
    vegetáciou tried Littorelletea uniflorae
    a/alebo Isoëto-Nanojuncetea
Vo 2  Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody  3150 12,28
    s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených
    cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo
    Hydrocharion
Vo 3  Prirodzené dystrofné stojaté vody        3160 58,75
Vo 4  Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou    3260 19,58
    zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
    Batrachion
Vo 5  Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou   3140 38,83
    vegetáciou chár
Br 2  Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž  3220 24,56
    ich brehov
Br 3  Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s  3230 19,58
    myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)
Br 4  Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s  3240 12,28
    vŕbou sivou (Salix eleagnos)
Br 5  Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s   3270  9,62
    vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a
    Bidention p.p.
Br 6  Brehové porasty deväťsilov           6430  9,62
Br 7  Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek   6430  9,62
Kr 1  Vresoviská                   4030 15,93
Kr 2  Porasty borievky obyčajnej           5130  5,31
Kr 4  Spoločenstvá subalpínskych krovín        4080 43,81
Kr 5  Nízke subalpínske kroviny            4080 43,81
Kr 6  Xerotermné kroviny              * 40A0 18,58
Kr 10  Kosodrevina                  * 4070 35,51
Al 1  Alpínske travinno-bylinné porasty na      6150 87,30
    silikátovom podklade
Al 2  Alpínske snehové výležiská na silikátovom    6150 87,30
    podklade
Al 3  Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-   6170 138,08
    bylinné porasty
Al 4  Alpínske snehové výležiská na vápnitom     6170 138,08
    podklade
Al 5  Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa  6430  9,62
Al 9  Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v       4060 17,92
    subalpínskom a alpínskom stupni
Tr 1  Suchomilné travinno-bylinné a krovinové    6 210 24,56
    porasty na vápnitom substráte
Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové    * 6210 56,76
    porasty na vápnitom substráte s významným
    výskytom druhov čeľade Orchidaceae
Tr 2  Subpanónske travinno-bylinné porasty     * 6240 94,60
Tr 3  Panónske travinno-bylinné porasty na spraši  * 6250 77,34
Tr 4  Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 22,57
Tr 5  Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty   6190 12,28
Tr 8  Kvetnaté vysokohorské a horské psicové    * 6230 14,93
    porasty na silikátovom substráte
Lk 1  Nížinné a podhorské kosné lúky         6510 21,24
Lk 2  Horské kosné lúky                6520 16,26
Lk 4  Bezkolencové lúky                6410 51,78
Lk 5  Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach  6430  9,62
Lk 8  Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi       6440 21,24
Ra 1  Aktívne vrchoviská              * 7110 139,41
Ra 2  Degradované vrchoviská schopné prirodzenej   7120 117,50
    obnovy
Ra 3  Prechodné rašeliniská a trasoviská       7140 117,50
Ra 4  Depresie na rašelinných substrátoch s      7150 117,50
    Rhynchospora alba
Ra 5  Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi  * 7210 165,30
    zväzu Caricion davallianae
Ra 6  Slatiny s vysokým obsahom báz          7230 117,50
Pr 3  Penovcové prameniská             * 7220 139,41
Sk 1  Karbonátové skalné steny a svahy so       8210  9,62
    štrbinovou vegetáciou
Sk 2  Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou  8220  9,62
    vegetáciou
Sk 3  Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom   8110 14,93
    stupni
Sk 4  Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom   8120 14,93
    stupni
Sk 5  Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom     8150 23,90
    stupni
Sk 6  Nespevnené karbonátové skalné sutiny v    * 8160 14,93
    montánnom až kolínnom stupni
Sk 8  Nesprístupnené jaskynné útvary         8310 113,19
Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy      * 91EO 17,92
Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy   91F0 23,23
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy     * 91EO 17,92
Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy           * 91EO 17,92
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske         * 91G0 20,58
Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové           9170 34,85
Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové           9410  9,62
Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy     * 91H0 69,04
Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na  * 91I0 28,54
    spraši a piesku
Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy            * 91I0 28,54
Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy               91M0 20,58
Ls 3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy        * 91I0 28,54
Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy     9190 28,54
Ls 4  Lipovo-javorové sutinové lesy         * 9180 17,92
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy      9130 19,25
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy             9110 19,25
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy           9140 13,94
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy             9150 13,61
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové  91Q0 74,68
    lesy
Ls 6.4 Lišajníkové borovicové lesy           91T0 74,68
Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky         * 91D0 56,76
Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy         * 91D0 56,76
Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy          * 91D0 56,76
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové           9410  9,62
Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné           9410  9,62
Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy             9410  9,62
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy            9420 43,81
Ls 10  Panónske topoľové lesy s borievkou      * 91N0 62,07
--------------------------------------------------------------------
 
Poznámky:
1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre európsku sústavu chránených území.
3. Prioritné biotopy sú označené *.
PRÍL.2
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
I-------------I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I Skupina   I Vedecké meno       I Slovenské meno    I Spôsob odstraňovania I
I-------------I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I Evertebrata I Mollusca - mäkkýše                            I
I bezstavovce I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Arion lusitanicus     I slizovec iberský   I individuálny odchyt I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Sinanodonta woodiana   I škľabka ázijská    I a likvidácia     I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Crustacea - kôrovce                           I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Orconectes limosus    I rak pruhovaný     I individuálny odchyt I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Pacifastacus leniusculus I rak signálny     I a nakladanie **   I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Procambarus clarkii    I rak červený      I           I
I-------------I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I Vertebrata I Pisces - ryby                              I
I stavovce  I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Ameiurus melas      I sumček čierny     I individuálny odchyt I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Gasterosteus aculeatus  I pichľavka siná    I a nakladanie **   I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Lepomis gibbosus     I slnečnica pestrá   I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Neogobius gymnotrachelus I býčko nahotemenný   I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Neogobius fluviatilis   I býčko piesočný    I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Neogobius kessleri    I býčko hlavatý     I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Neogobius melanostomus  I býčko čiernoústy   I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Perccottus glenii     I býčkovec amurský   I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Pseudorasbora parva    I hrúzovec sieťovaný  I           I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Amphibia-obojživelníky                          I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I * Rana catesbeiana    I skokan volský     I individuálny odchyt I
I       I              I            I           I
I       I              I            I a nakladanie ***   I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Reptilia - plazy                             I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Chrysemys picta      I korytnačka maľovaná  I individuálny odchyt I
I       I---------------------------I-----------------------I a nakladanie ***   I
I       I Trachemys scripta     I korytnačka písmenková I           I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Aves - vtáky                               I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Oxyura jamaicensis    I potápnica bielolíca  I individuálny odchyt I
I       I              I            I a nakladanie ***   I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Mammalia - cicavce                            I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I Mustela vison       I norok americký    I individuálny odchyt I
I       I---------------------------I-----------------------I alebo ulovenie a   I
I       I Myocastor coypus     I nutria vodná/riečna  I nakladanie ****   I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Nyctereutes procyonoides I psík medvedíkovitý  I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Ondatra zibethicus    I ondatra pižmová    I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I Procyon lotor       I medvedík čistotný   I           I
I       I---------------------------I-----------------------I----------------------I
I       I * Callosciurus erythraeus I veverica červenkavá  I individuálny odchyt I
I       I---------------------------I-----------------------I a nakladanie ***   I
I       I * Sciurus carolinensis  I veverica sivá     I           I
I       I---------------------------I-----------------------I           I
I       I * Sciurus niger      I veverica líščia    I           I
I-------------I---------------------------I-----------------------I----------------------I
 
Poznámky: 
 
1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol
potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom *.
 
2. Spôsob odstraňovania: 
 
Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom
je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.
 
**  Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo,
   je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení
   neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie
   § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne
   ulovené jedince.
 
*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.
 
**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade
   so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho
   vykonávacím predpisom.
PRÍL.2a
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Zoznam inváznych druhov rastlín
a) Bylinné druhy
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Vedecké meno          I Slovenské meno     I Rozmnožovanie I Označenie  I
I                I            I        I  skupiny  I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Ambrosia artemisiifolia    I ambrózia palinolistá  I generatívne  I   B    I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Asclepias syriaca       I glejovka americká   I generatívne  I   C    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Fallopia sp. (syn. Reynoutria) I pohánkovec (krídlatka) I vegetatívne  I   A    I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Heracleum mantegazzianum    I boľševník obrovský   I generatívne  I   B    I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Impatiens glandulifera     I netýkavka žliazkatá  I generatívne  I   C    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Solidago canadensis      I zlatobyľ kanadská   I generatívne  I   C    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Solidago gigantea       I zlatobyľ obrovská   I generatívne  I   C    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
b) Dreviny
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Vedecké meno          I Slovenské meno     I Rozmnožovanie I Označenie  I
I                I            I        I  skupiny  I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Ailanthus altissima *     I pajaseň žliazkatý   I generatívne  I   D    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Amorpha fruticosa       I beztvarec krovitý   I generatívne  I   C    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Lycium barbarum        I kustovnica cudzia   I generatívne  I   C    I
I                I            I vegetatívne  I       I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
I Negundo aceroides*       I javorovec jaseňolistý I generatívne  I   B    I
I--------------------------------I------------------------I---------------I--------------I
 
Poznámky: 
 
1. Označenie skupiny: 
Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.
 
2. Bod b) Dreviny:
Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je
potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať
ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov).
Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať
a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o
dreviny. 
 
* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území
obce.
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín
Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.
1. Mechanický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.
1.1. Vykopávanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.
1.2. Vytrhávanie
Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.
1.3. Pastva
Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.
1.4. Orba
Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.
1.5. Kosenie a mulčovanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.
1.6. Sekanie
Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.
1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí
Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.
1.8. Výrub
Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.
2. Chemický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).
Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky - 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.
Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu. 23)
3. Kombinovaný spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu. 23)
PRÍL.3
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY
Vedecké meno          Slovenské meno
 
Aristichthys nobilis      tolstolobik pestrý
Carassius auratus        karas striebristý
Ctenopharyngodon idella      amur biely
Dama dama             daniel škvrnitý v danielích poľovných
                 lokalitách určených osobitným predpisom 24) 
Hypophthalmichthys molitrix    tolstolobik biely
Meleagris gallopavo        morka divá
Oncorhynchus mykiss        pstruh dúhový
Ovis aries (musimon, ammon)    muflón lesný v muflóních poľovných
                 lokalitách určených osobitným predpisom 24) 
Phasianus colchicus        bažant poľovný/bažant obyčajný
Salvelinus fontinalis       sivoň potočný
Syrmaticus reevesii        bažant kráľovský
PRÍL.3a
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
1. Vedecké meno          Slovenské meno
 
Aesculus hippocastanum      pagaštan konský
Castanea sativa          gaštan jedlý
Juglans regia           orech kráľovský
Morus alba            moruša biela
Morus nigra            moruša čierna
2. Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.
3. Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.
4. Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd. 25)
PRÍL.4
ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
A
RASTLINY
  Vedecké meno                  Slovenské meno

  CIEVNATÉ RASTLINY               

  Achillea aspleniifolia Vent.          rebríček slezinníkolistý
  Achillea ochroleuca Ehrh.           rebríček hrebenitý
  Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum      prilbica tuhá pravá
  Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický   prilbica tuhá moravská
  Aconitum paniculatum Lam.           prilbica metlinatá
  Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.        zvonovec ľaliolistý
  Aethionema saxatile (L.) R. Br.        sivuľka skalná
  Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.   žitniak hrebenitý
  Ajuga pyramidalis L.              zbehovec ihlanovitý
  Alkanna tinctoria (L.) Tausch         alkana farbiarska
  Allium ericetorum Thore            cesnak bielohlavý
  Allium paniculatum L.             cesnak metlinatý
  Althaea cannabina L.              ibiš konopovitý
  Althaea hirsuta L.               ibiš chlpatý
  Althaea pallida Willd.             ibiš bledý
  Althaea taurinensis DC.            ibiš turínsky
  Alyssum desertorum Stapf            tarica stepná
 + Amygdalus nana L.               mandľa nízka
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.       červenohlav ihlanovitý
  Anchusa italica Retz.             smohla talianska
 + Andromeda polifolia L.             andromédka sivolistá
  Androsace maxima L.              pochybok najväčší
  Androsace villosa L.              pochybok huňatý
  Apera interrupta (L.) P. Beauv.        metlička pretrhovaná
  Apium repens (Jacq.) Lag.           zeler plazivý
  Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb.    arábka slatinná
  Arabis nova Vill.               arábka nová
 + Arctous alpina (L.) Nied.           medvedík alpínsky
  Aremonia agrimonoides (L.) DC.         repíček repíkovitý
  Armeria alpina Willd.             trávnička alpínska
  Artemisia austriaca Jacq.           palina rakúska
  Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. palina slanomilná rozložitá
  M. Perss.
  Asplenium adulterinum Milde          slezinník nepravý
  Astragalus asper Wulfen ex Jacq.        kozinec drsný
  Astragalus penduliflorus Lam.         kozinec ovisnutý
  Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. kozinec mechúrikatý belavý
  et Kit.) Braun-Blanq.
  Atriplex littoralis L.             loboda pobrežná
  Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott   basia vlnokvetá
  Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz   močiarka Baudotova
  Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.        močiarka riečna
  Beckmannia eruciformis(L.) Host        húseníkovec erukovitý
  Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen   kostravec fialový
  Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz)  žltavka končistá
  Domin
  Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.       plsťovka vzpriamená
  Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) vratička rumančekovolistá
  W. D. J. Koch
  Bupleurum praealtum L.             prerastlík vyvýšený
  Bupleurum tenuissimum L.            prerastlík najtenší
  Calla palustris L.               diablik močiarny
  Callianthemum coriandrifolium Rchb.      rutovník koriandrolistý
  Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex   zvonček veľkoklasý
  Willd.
 * Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych  zvonček hrubokoreňový
  Camphorosma annua Pall.            gáfrovka ročná
  Carex atrofusca Schkuhr            ostrica čiernohnedá
  Carex brevicollis DC.             ostrica krátkošijová
  Carex buekii Wimm.               ostrica Buekova
  Carex chordorrhiza L. f.            ostrica výbežkatá
  Carex diandra Schrank             ostrica oblastá
  Carex dioica L.                ostrica dvojdomá
  Carex divisa Huds.               ostrica delená
  Carex halleriana Asso             ostrica alpínska
  Carex hartmanii Cajander            ostrica Hartmanova
  Carex hordeistichos Vill.           ostrica jačmeňovitá
  Carex lasiocarpa Ehrh.             ostrica plstnatoplodá
  Carex limosa L.                ostrica barinná
  Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.)  ostrica chudobná vrchovisková
  Hiitonen
  Carex parviflora Host             ostrica černastá
  Carex pauciflora Lightf.            ostrica málokvetá
  Carex pediformis C. A. Mey.          ostrica labkatá
  Carex pulicaris L.               ostrica blšná
  Carex rupestris All.              ostrica skalná
  Carex secalina Willd. et Wahlenb.       ostrica ražná
  Cerastium alpinum L.              rožec alpínsky
  Cerastium carinthiacum Vest          rožec širokolistý
  Ceratophyllum submersum L.           rožkatec pohrúžený
  Ceterach javorkeanum (Vida) Soó        ceterak Jávorkov
  Chamorchis alpina (L.) Rich.          vstavačik alpínsky
  Cirsium brachycephalum Jur.          pichliač úzkolistý
  Cirsium waldsteinii Rouy            pichliač Waldsteinov
  Cladium mariscus (L.) Pohl           marica pílkatá
  Cochlearia pyrenaica DC.            lyžičník pyrenejský
 * Cochlearia tatrae Borbás            lyžičník tatranský
  Colchicum arenarium Waldst. et Kit.      jesienka piesočná
 + Colutea arborescens L.             mechúrnik stromovitý
  Comarum palustre L.              nátržnica močiarna
  Conringia austriaca (Jacq.) Sweet       konringia rakúska
  Convolvulus cantabrica L.           pupenec kantabrijský
  Corispermum nitidum Kit. ex Schult.      plošticosemä lesklé
  Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex   kručinkovec položený
  Willd.) C. Presl
  Corydalis capnoides (L.) Pers.         chochlačka žltobiela
 + Cotinus coggygria Scop.            škumpa vlasatá
  Crambe tataria Sebeók             katran tatársky
  Crepis pulchra L.               škarda úhľadná
  Crepis sibirica L.               škarda sibírska
  Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook.    kučeravec čiarkovitý
 * Cyclamen fatrense Halda et Soják        cyklámen fatranský
  Cypripedium calceolus L.            črievičník papučkový
  Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó     vstavačovec krvavočervený
  Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver.  vstavačovec vresoviskový
  Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes    vstavačovec strmolistý krvavý
  (Rchb.) Soó
  Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp.     vstavačovec strmolistý pravý
  incarnata
  Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella    vstavačovec strmolistý neskorý
  (Druce) Soó
  Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) vstavačovec škvrnitý mokraďný
  Soó
  Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý
  Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) vstavačovec škvrnitý Schurov
  Soó
  Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica  vstavačovec škvrnitý
  (Schur) Verm.                 sedmohradský
  Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub      vstavačovec bledožltý
  Danthonia alpina Vest             plevnatec alpínsky
* + Daphne arbuscula Čelak.            lykovec muránsky
 + Daphne cneorum L.               lykovec voňavý
  Dendrathema zawadskii (Herbich) Tzvelev    chryzantéma pieninská
 * Dianthus nitidus Waldst. et Kit.        klinček lesklý
 * Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.)  klinček včasný Lumnitzerov
  Kmeťová [syn. Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
  Diphasiastrum alpinum (L.) Holub        plavúnik alpínsky
  Diphasiastrum complanatum (L.) Holub      plavúnik sploštený
  Doronicum hungaricum Rchb. f.         kamzičník podlhovastolistý
  Draba fladnizensis Wulfen           chudôbka bledožltá
  Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek)  chudôbka drsnoplodá
  Chrtek                     Klášterského
  Draba siliquosa M. Bieb.            chudôbka kaukazská
  Draba tomentosa Clairv.            chudôbka plstnatá
  Dracocephalum austriacum L.          včelník rakúsky
  Drosera anglica Huds.             rosička anglická
  Dryopteris cristata (L.) A. Gray        papraď hrebenatá
  Echium russicum J. F. Gemlin          hadinec červený
  Elatine alsinastrum L.             elatinka kuričkovitá
  Eleocharis carniolica W. D. J. Koch      bahnička kranská
  Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch       ostrička myšia
  Ephedra distachya L.              chvojník dvojklasý
  Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele    kruštík Greuterov
  Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger  kruštík piačenský
  Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.     sklenobyľ bezlistá
  Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.       turica uhorská
  Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth    páperník štíhly
  Erythronium dens-canis L.           kandík psí
 * Ferula sadleriana Ledeb.            feruľa Sadlerova
  Festuca saxatilis Schur            kostrava skalná
  Filago lutescens Jord.             bielolist žltkastý
  Filago vulgaris Lam.              bielolist obyčajný
 + Fraxinus ornus L.               jaseň mannový
  Fritillaria meleagris L.            korunkovka strakatá
  Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult.  krivec český
  f.
  Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees     hviezdovec sivý
  Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees   hviezdovec bodkovaný
  Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.)   lipkavec parížsky hladkoplodý
  Arcang.
  Galium tenuissimum M. Bieb.          lipkavec najtenší
  Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.  sezelovka smldníkovitá
  Gladiolus palustris Gaudin           mečík močiarny
  Glaux maritima L.               sivuľka prímorská
  Groenlandia densa (L.) Fourr.         červenačka hustolistá
  Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) bahienka psiarkovitá
  Host ex Roem.
  Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.   bahienka šašinovitá
  Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.    čemerica purpurová
  Herminium monorchis (L.) R. Br.        trčuľa jednohľuzá
  Herniaria incana Lam.             prietržník sivý
  Hierochloë repens (Host.) P. Beauv.      tomkovica plazivá
  Himantoglossum adriaticum H. Baumann      jazýčkovec jadranský
  Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.   jazýčkovec východný
  Hippuris vulgaris L.              truskavec obyčajný
  Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.)  oman vŕbolistý drsný
  Hayek
  Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex  oman vŕbolistý piesočný
  Lavrenko ) Soják
  Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et   kosatec bezlistý uhorský
  Kit.) Hegi
  Iris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris    kosatec piesočný
  humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á.
  Löve et D. Löve]
  Iris graminea L.                kosatec trávolistý
  Iris spuria L.                 kosatec pochybný
  Isatis campestris Steven ex DC.        farbovník poľný
  Isatis maeotica DC.              farbovník azovský
  Isatis praecox Kit. ex Tratt.         farbovník včasný
  Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.       sitina ostrokvetá
  Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus       sitina cibuľkatá pravá
  Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) sitina cibuľkatá Kochova
  Reichg.
  Juncus capitatus Weigel            sitina hlavičkatá
  Juncus castaneus Sm.              sitina gaštanovohnedá
  Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii    sitina Gerardova pravá
  Juncus subnodulosus Schrank          sitina pošvatá
  Juncus triglumis L.              sitina trojplevová
 + Juniperus sabina L.              borievka netatová
  Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.    turička jednoduchá
  Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.  hrachor hladký
  Lathyrus palustris L.             hrachor močiarny
  Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke       hrachor panónsky
  Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch   hrachor sedmohradský
  Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.        hrachor benátsky
 + Ledum palustre L.               rojovník močiarny
  Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. bleduľa jarná karpatská
  Schwarz
  Ligularia glauca (L.) A. Hoffm.        jazyčník sivý
  Ligularia sibirica (L.) Cass.         jazyčník sibírsky
  Lilium bulbiferum L.              ľalia cibuľkonosná
  Limodorum abortivum (L.) Sw.          modruška pošvatá
  Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov)  limonka Gmelinova uhorská
  Soó
  Linaria alpina (L.) Mill.           pyštek alpínsky
  Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés       pyštek taliansky
  Lindernia procumbens (Krock.) Borbás      lindernia puzdierkatá
  Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý
  Liparis loeselii (L.) Rich.          hľuzovec Loeselov
 + Loiseleuria procumbens (L.) Desv.       skalienka ležatá
 + Lonicera caprifolium L.            zemolez kozí
  Lotus uliginosus Schkuhr            ľadenec barinný
  Lycopodiella inundata (L.) Holub        plavúnec zaplavovaný
  Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze      vranček švajčiarsky
  Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.    vrbica drobná
  Malaxis monophyllos (L.) Sw.          trčníček jednolistý
  Marsilea quadrifolia L.            marsilea štvorlistá
  Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.      perovník pštrosí
  Medicago monspeliaca (L.) Trautv. [syn.    lucerna tesálska
  Trigonella monspeliaca L.]
  Melica altissima L.              mednička najvyššia
  Minuartia glaucina Dvořáková          kurička sivastá
  Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen      kurička klbkatá
  Montia arvensis Wallr.             zdrojovka roľná
  Montia hallii (A. Gray) Greene         zdrojovka pobrežná
  Myrrhoides nodosa (L.) Cannon         nadutec nafúknutý
  Najas minor All.                riečňanka menšia
  Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze    leknovec štítnatý
  Oenanthe banatica Heuff.            halucha banátska
  Oenanthe silaifolia M. Bieb.          halucha siličkolistá
  Oenanthe stenoloba Schur            halucha úzkolistá
  Onobrychis montana DC.             vičenec horský
  Ononis pusilla L.               ihlica nízka
 * Onosma tornensis Jáv.             rumenica turnianska
  Ophrys apifera Huds.              hmyzovník včelovitý
  Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter      hmyzovník čmeľovitý
  Ophrys holubyana András.            hmyzovník Holubyho
  Ophrys sphegodes Mill.             hmyzovník pavúkovitý
  Orchis coriophora L.              vstavač ploštičný
  Orchis elegans Heuff.             vstavač úhľadný
  Orchis morio L.                vstavač obyčajný
  Orchis palustris Jacq.             vstavač močiarny
  Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch    vstavač Spitzelov
  Orchis tridentata Scop.            vstavač trojzubý
  Orchis ustulata L.               vstavač počerný
  Orchis ustulata subsp. aestivalis (Kümpel)   vstavač počerný letný
  Kümpel et Mrkvicka
  Orchis ustulata L. subsp. ustulata       vstavač počerný pravý
 + Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.     kľukva drobnoplodá
 + Oxycoccus palustris Pers.           kľukva močiarna
  Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás)  ostropysk poľný tatranský
  Dostál
  Oxytropis carpatica Uechtr.          ostropysk karpatský
  Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch    ostropysk Hallerov
  Oxytropis pilosa (L.) DC.           ostropysk chlpatý
  Papaver dubium L. subsp. dubium        mak pochybný pravý
  Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend.      mak tatranský
  Pedicularis comosa L.             všivec chochlatý
  Pedicularis sceptrum-carolinum L.       všivec žezlovitý
  Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.      smldník piesočný
  Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer)  chlpánik Guthnickov
  Soják
  Plantago altissima L.             skorocel najvyšší
  Plantago maritima L.              skorocel prímorský
  Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.      skorocel tenkokvetý
  Poa margilicola Bernátová et Májovský     lipnica slieňomilná
  Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch   lipnica osobitá
  Polygonum arenarium Waldst. et Kit.      stavikrv piesočný
  Polygonum bellardii All.            stavikrv Bellardov
  Polypodium interjectum Shivas         sladič pílkovitý
  Polypodium x mantoniae Rothm.         sladič Mantonovej
  Potentilla micrantha Ramond ex DC.       nátržník drobnokvetý
  Potentilla pedata Willd. ex Nestl.       nátržník odnožený
  Puccinellia limosa (Schur) Holmb.       steblovec močiarny
  Pulegium vulgare Mill.             mäta sivá
  Pulmonaria angustifolia L.           pľúcnik úzkolistý
  Pulsatilla grandis Wender.           poniklec veľkokvetý
  Pulsatilla patens (L.) Mill.          poniklec otvorený
 * Pulsatilla pratensis subsp. flavescens     poniklec lúčny maďarský
  (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis
  subsp. hungarica (Soó) Soó]
 * Pulsatilla slavica G. Reuss          poniklec slovenský
 * Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová    poniklec prostredný
  Pulsatilla vernalis (L.) Mill.         poniklec jarný
  Pulsatilla zimmermannii Soó          poniklec Zimmermannov
 + Quercus frainetto Ten.             dub balkánsky
 + Quercus pedunculiflora K. Koch         dub sivý
  Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín   iskerník vysokotatranský
  Ranunculus carpaticus Herbich         iskerník karpatský
  Ranunculus lingua L.              iskerník veľký
  Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.       iskerník odnožený
  Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex   iskerník mnoholistý
  Willd.
  Ranunculus pygmaeus Wahlenb.          iskerník trpasličí
  Ranunculus reptans L.             iskerník zakoreňujúci
 + Rhamnus saxatilis Jacq.            rešetliak skalný
  Rhynchospora alba (L.) Vahl          ostroplod biely
 + Salix kitaibeliana Willd.           vŕba Kitaibelova
 + Salix myrtilloides L.             vŕba čučoriedkovitá
 + Salix starkeana Willd.             vŕba sivozelená
  Salvia aethiopis L.              šalvia etiópska
  Saxifraga carpatica Sternb.          lomikameň karpatský
  Saxifraga cernua L.              lomikameň ovisnutý
  Saxifraga mutata L.              lomikameň pozmenený
  Saxifraga retusa Gouan             lomikameň zohnutolistý
  Saxifraga wahlenbergii Ball          lomikameň trváci
  Scheuchzeria palustris L.           blatnica močiarna
  Schoenoplectus supinus (L.) Palla       škripinec nízky
  Schoenus ferrugineus L.            šašina hrdzavá
  Schoenus nigricans L.             šašina černastá
  Scorzonera parviflora Jacq.          hadomor maloúborový
  Scorzonera rosea Waldst. et Kit.        hadomor ružový
  Scutellaria altissima L.            šišak najvyšší
  Sedum annuum L.                rozchodník ročný
  Senecio doria L.                starček zlatožltý
  Senecio paludosus L.              starček barinný
 * Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern [syn.  kosienka karbincolistá
  Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve]
  Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria   ostrevka karpatská
  uliginosa Opiz ex Bercht. et Seidl]
  Silene acaulis (L.) Jacq.           silenka bezbyľová
  Silene borysthenica (Gruner) Walters      silenka dneperská
  Silene multiflora (Ehrh.) Pers.        silenka mnohokvetá
  Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał.  silenka ovisnutá pochybná
  Sisymbrium austriacum Jacq.          huľavník rakúsky
  Soldanella pseudomontana subsp. pieninica   soldanelka horská pieninská
  Hrouda et Kochjarová
 + Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský    jarabina čiernokamenná
 + Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský  jarabina siná
 + Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský   jarabina pestrokvetá
 + Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz       jarabina mišpuľková
 + Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský      jarabina Hazslinszkého
 + Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et   jarabina horská
  Topercer
 + Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti       jarabina Margittaiho
 + Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová     jarabina pekárovská
 + Sorbus scepusiensis Kovanda          jarabina spišská
  Spergula morisonii Boreau           kolenec jarný
  Spergula pentandra L.             kolenec päťtyčinkový
  Spergularia media (L.) C. Presl        pakolenec obrúbený
  Spergularia salina J. Presl et C. Presl    pakolenec slanomilný
 + Spiraea crenata L.               tavoľník vrúbkovaný
  Spiranthes spiralis (L.) Chevall.       pokrut jesenný
  Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.   šternbergia jesienkovitá
  Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin     kavyľ piesočný
  Stipa crassiculmis Smirnov subsp.       kavyľ hrubosteblový
  euroanatolica Martinovský [syn. Stipa     euroázijský
  transcarpatica Klokov]
  Stratiotes aloides L.             rezavka aloovitá
  Succisella inflexa (Kluk) Beck         čertkusok prehnutý
  Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr.    syrénia sivá
 + Taxus baccata L.                tis obyčajný
  Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.        tezdálka piesočná
  Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.)    popolavec oranžový
  Griseb. et Schenk
  Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub  popolavec dlholistý moravský
  Tephroseris papposa (Rchb.) Schur       popolavec sírovožltý
  Teucrium scorodonia L.             hrdobarka páchnúca
  Thlaspi jankae A. Kern.            peniažtek slovenský
  Thlaspi montanum L.              peniažtek horský
  Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.       mliečnik hranatý
  Tithymalus platyphyllos subsp. literatus    mliečnik širokolistý
  (Jacq.) Chrtek et Křísa            slanomilný
  Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub   mliečnik Sojákov
  Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers.      kosatka nízka
  Tordylium maximum L.              zápalička väčšia
  Tozzia carpathica Woł.             vrchovka alpínska
  Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow      kotvica kužeľovoplodá
  Trichophorum alpinum (L.) Pers.        páperec alpínsky
  Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.      páperec trsnatý
  Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell.  páperec nízky
  Trifolium retusum L.              ďatelina tupolistá
  Trifolium strictum L.             ďatelina tuhá
  Trinia ucrainica Schischk. [syn. Trinia    bezobalka Kitaibelova
  kitaibelii auct. non M. Bieb.]
  Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.     astrička panónska
  Turgenia latifolia (L.) Hoffm.         turgénia širokolistá
  Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond.  pálka striebristosivá
  Urtica kiovensis Rogow.            pŕhľava kyjevská
  Utricularia minor L.              bublinatka menšia
  Valerianella coronata (L.) DC.         valeriánka korunkatá
  Valerianella pumila (L.) DC.          valeriánka nízka
  Veronica urticifolia Jacq.           veronika pŕhľavolistá
  Vinca herbacea Waldst. et Kit.         zimozeleň bylinná
  Viola ambigua Waldst. et Kit.         fialka premenlivá
  Viola dacica Borbás              fialka dácka
 + Vitis sylvestris C. C. Gmel.          vinič lesný
  Waldsteinia teppneri Májovský         valdštajnka Teppnerova
  Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.      drobuľka bezkoreňová
  Woodsia alpina (Bolton) Gray          vudsia alpínska

  MACHORASTY                   

 PEČEŇOVKY                     

  Mannia triandra (Scop.) Grolle         grimaldia trojtyčinková
  Scapania massalongoi (Müll. Frib.) Müll. Frib. korýtkovec

 MACHY   

  Bryum marratii Hook. f. et Wilson       prútnik Marratov
  Buxbaumia viridis (Moug. et DC.) Brid. ex   kyjanôčka zelená
  Moug. et Nestl.
  Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.    dvojhrot zelený
  Fissidens arnoldii Ruthe            pošvatec Arnoldov
  Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas [syn. kosáčik
  Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.]
  Ochyraea tatrensis Váňa            ochyrea tatranská
  Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.       ihlanovka štvorboká
  Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.     šťúrovník dutolistý
  Tortella rigens (Hedw.) Loeske         závitovka

  LIŠAJNÍKY                   

  Physcia magnussonii Frey            fyscia bralnatá
  Solenopsora carpatica Pišút et Vězda      solenopóra karpatská
  Seirophora contortuplicatus (Ach.) Frödén   krásnik pospletaný
  Clauz. et Rondon ex Vězda

  HUBY (MAKROMYCÉTY)  

  Abortiporus fractipes (Berk. et M. A. Curtis) pleťovec premenlivý
  Gilb. et Ryvarden
  Agrocybe arenicola (Berk.) Singer       poľnička pieskomilná
  Amanita nivalis Grev.             muchotrávka snežná
  Amylocystis lapponica (Romell) Singer     tvarožník laponský
  Amyloporia sitchensis (D. V. Baxter) Vampola amylopórovka aljašská
  et Pouzar
  Antrodia odora (Peck et Sacc.) Gilb.  et trúdnikovček voňavý
  Ryvarden
  Battarraea stevenii (Libosch.) Fr.       piesočnatka Stevenova
  Calvatia fragilis (Vittad.) Morgan       rozpadavec fialový
  Chamonixia caespitosa Rolland         šamonia modrejúca
  Clitocybe candicans var. dryadicola (J. Favre) strmuľka biela dryádková
  Lamoure
  Cortinarius pauperculus J. Favre        pavučinovec drobný
  Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.     pahliva šafranová
  Endoptychum agaricoides Czern.         strieška bedľovitá
  Inocybe fulvipes Kühner            vláknica
  Lactarius  nanus J. Favre (syn. Lactarius rýdzik trpasličí
  tatrorum Z. Schaef.)
  Lactarius salicis-reticulatae Kühner      rýdzik vrchovský
  Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon et bedlica Pilátova
  Boiffard
  Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) bedlica pobrežná
  Singer
  Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda      mnohokrčka dierkovaná
  Panaeolus reticulatus Overh.          zvonovec rašeliniskový
  Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. drobuľka pieskomilná
  Orton
  Russula nana Killerm.             plávka
  Russula norvegica D. A. Reid          plávka nórska
  Tulostoma kotlabae Pouzar           stopkovec Kotlabov

   RIASY (Makroskopické riasy)          

 Rhodophyta (červené riasy)            

  Batrachospermum moniliforme Roth        žabie semä obyčajné
  Lemanea torulosa (Roth) C. Agardh       lemánea kopcovitá
  Thorea ramosissima Bory            tórea rozkonárená

 Charophyceae (chary)               

  Chara braunii C. C. Gmel.           chara Braunova
  Chara canescens Loisel             chara sivastá
  Chara pistaniensis Vilh.            chara piešťanská
  Nitella flexilis (L.) C. Agardh        nitela ohybná
  Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves      nitelopsis tupý
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Dreviny sú označené znakom +.
B
ŽIVOČÍCHY
  Vedecké meno                  Slovenské meno

  Gastropoda - ulitníky
  Alopia bielzii clathrata            alopia zádielská
  Anisus septemgyratus              kotúľka
  Anisus (=Disculifer) vorticulus         kotúľka štíhla
  Alzoniella (=Belgrandiella) slovenica      belgrandiela slovenská
  Quickella/Catinella arenaria          jantárovka stepná
  Clausilia (=Andraea) dubia carpatica      ciha karpatská
  Clausilia (=Andraea) dubia ingenua       ciha rebravá
  Cochlodina fimbriata remota           ciha pyskatá
  Deroceras fatrense               slizniak fatranský
  Esperiana (=Microcolpia) daudebartii      fagotka štíhla
  acicularis/Fagotia acicularis
  Esperiana (=Fagotia) esperi           fagotka škvrnitá
  Gyraulus acronicus               kotúľka
  Gyraulus (=Lamorbis) riparius          kotúľka pobrežná
  Hauffenia (rod)                 haufenia
  Helix lutescens                 slimák žltkastý
  Sadleriana pannonica              sadlerianka panónska
  Spelaeodiscus (=Aspasita) triarius tatricus   valónia tatranská
  Ex Theodoxus transversalis           teodox pásavý
  Vallonia declivis                valónia hodvábna
  Valvata (=Tropidina) macrostoma         valvata pupkatá
  Vertigo (=Vertilla) angustior          pimprlík mokraďný
  Vertigo geyeri                 pimprlík močiarny
  Vertigo moulinsiana               pimprlík bruškatý

  Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky   
  Pseudanodonta complanata complanata       škľabka ploská
  Unio (=Crassiana) crassus            korýtko riečne

  Annelida - obrúčkovce              
  Batracobdella paludosa             klepsina barinná

  Palpigrady - šťúrovky
  Eukoenenia spelaea               

  Araneae - pavúky                
  Araneus nordmanni                križiak
  Arctosa perita                 strehúň
  Arctosa stigmosa                strehúň
  Argyroneta aquatica               vodnár striebristý
  Atypus muralis                 komôrkár pontický
  Haplodrassus moderatus             skaliarka
  Cheiracanthium montanum             
  Larinioides silvicultrix            križiak
  Lycosa vultuosa                 
  Pardosa proxima                 sliedič
  Zelotes puritanus                skaliarka

  Pseudoscorpionidea - šťúriky          
  Chtonius austriacus               
  Neobisium beieri                
  Neobisium slovacum               

  Opilionida - kosce               
  Ischyropsalis manicata             

  Cyphophtalmi                  
  Siro carpaticus                 

  Crustacea - kôrovce               
  Astacus astacus                 rak riečny
  Astacus leptodactylus              rak bahenný
* Austropotamobius (=Astacus) torrentium     rak riavový
  Branchinecta paludosa              žiabronôžka arktická
  Chirocephallus slovacus             žiabronôžka slovenská
  Lepidurus apus                 štítovec jarný
  Triops cancriformis               štítovec letný

  Diplopoda - mnohonôžky
  Allorhiscosoma sphinx              
  Enantiulus tatranus               
  Chelogona carpathicum              
  Julus curvicornis                
  Mastigophorophyllon cirriferum         
  Xestoiulus (Microiulus) carpathicus       
  Polydesmus komareki               
  Polyzonium eburneum               
  Polyzonium transsilvanicum           

  Chilopoda - stonôžky              
  Dicellophilus carniolensis           
  Dignathodon microcephalus            
  Scutigera coleoptrata              

  Ephemeroptera - podenky             
  Acentrella sinaica/Baetis sinaicus       podenka
  Ametropus fragilis               podenka
  Arthroplea congener               podenka pálková
  Baetis atrebatinus               podenka
  Baetis gracilis                 podenka krehká
  Baetis niger                  podenka
  Baetis tricolor                 podenka
  Baetopus wartensis               podenka
  Behningia ulmeri (lestagei)           podenka
  Brachycercus harrisellus            podenka
  Brachycercus magnus               podenka
  Cenis lactea (nocturna)             podenka
  Cercobrachys (=Brachycercus) minutus      podenka
  Cloeon praetextum                podenka
  Ecdyonurus aurantiacus             podenka
  Ecdyonurus epeoroides              podenka
  Ecdyonurus insignis               podenka
  Electrogena (=Heptagenia) quadrilineata     podenka
  Electrogena (=Heptagenia) affinis        podenka
  Ephemera glaucops                podenka
  Ephemera lineata                podenka
  Ephemerella mesoleuca              podenka
  Ephemerella notata               podenka
  Ephoron (=Polymitarcis ) virgo         podenka nížinná
  Eurylophella karelica              podenka
  Heptagenia coerulans              podenka
  Heptagenia fuscogrisea             podenka
  Heptagenia longicauda (flavipennis)       podenka
  Choroterpes pictetii              podenka
  Isonychia ignota                podenka
  Paraleptophlebia cincta             podenka
  Paraleptophlebia werneri (tumida)        podenka
  Procloeon ornatum                podenka
  Pseudocentroptillum (=Centroptilum)       podenka
  parapulchrum
  Pseudocentroptillum (=Centroptilum) pennulatum podenka
  Pseudocentroptillum (=Centroptilum) pulchrum  podenka
  Pseudocentroptillum nanum (nana)        podenka
  Pseudocloeon inexpectatum            podenka
  Raptobaetopus tenellus (balticus)        podenka
  Rhithrogena germanica              podenka
  Rhithrogena gorganica              podenka
  Rhithrogena puytoraci (ferruginea)       podenka
  Rhithrogena wolosatkae             podenka
  Rhithrogena zelinkai              podenka
  Siphlonurus alternatus (linneanus)       podenka
  Siphlonurus lacustris              podenka

  Odonata - vážky                 
  Aeschna coerulea                šidlo belasé
  Aeschna isosceles                šidlo
  Aeschna subarctica elisabethae         šidlo
  Anax imperator                 šidlo obrovské
  Anax parthenope                 šidlo tmavé
  Brachytron pratense               šidlo lúčne
  Coenagrion hastulatum              šidielko
  Ex Coenagrion mercuriale            šidielko
  Coenagrion ornatum               šidielko
  Coenagrion scitulum               šidielko
  Cordulegaster (=Cordugaster) heros       
  Epitheca bimaculata               vážka
  Ladona (=Libellula) fulva            vážka hnedá
  Leucorrhinia albifrons             vážka
  Leucorrhinia pectoralis             vážka
  Onychogomphus forcipatus            klinovka čiernonohá
  Ophiogomphus cecilia              klinovka hadia
  Orthetrum coerulescens             vážka modrá
  Somatochlora (rod)               ligotavka
  Stylurus (=Gomphus) flavipes          klinovka žltonohá
  Sympecma fusca                 šidlovka hnedá
  Sympetrum pedemontanum             vážka pásavá

  Plecoptera - pošvatky              
  Agnetina elangulata               pošvatka
  Amphinemura borealis              pošvatka
  Brachyptera braueri               pošvatka
  Brachyptera monilicornis            pošvatka
  Capnopsis schilleri               pošvatka
  Chloroperla tripunctata             pošvatka
  Isoperla obscura                pošvatka tmavá
  Isoptena serricornis              pošvatka
  Perla bipunctata                pošvatka dvojbodková
  Rhabdiopteryx alpina              pošvatka
  Rhabdiopteryx navicula             pošvatka
  Taeniopteryx nebulosa              pošvatka dlhotykadlová
  Taeniopteryx schoenemundi            pošvatka
  Xantoperla apicalis               pošvatka

  Dermaptera - ucholaky              
  Anechura bipunctata               ucholak dvojbodkový
  Labidura riparia                ucholak veľký

  Mantodea - modlivky               
  Mantis religiosa                modlivka zelená

  Ensifera - kobylky               
  Ruspolia nitidula/Homorocoryphus nitidulus   kobylka šúrová
  Isophya stysi                  kobylka Štysova
  Pholidoptera frivaldskyi            kobylka Frivaldského
  Pholidoptera transsylvanica           kobylka sedmohradská
  Poecilimon fussi                kobylka Fussiho
  Saga pedo                    sága stepná

  Caelifera - koníky               
  Acrida hungarica (ungarica)           koník stepný
  Acrotylus insubricus              koník zimný
  Arcyptera fusca                 koník pestrý
  Calliptamus barbarus              koník barbarský
  Celes variabilis                koník konský
  Odontopodisma rubripes             koník východný
  Oedalus decorus                 koník čiernopásy
  Paracaloptenus caloptenoides          koník Brunnerov
  Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius     koník slovanský

  Heteroptera - bzdochy              
  Hyoidea notaticeps               bzdôška
  Spathocera obscura               obrúbnica

  Auchenorrhyncha - cikády            
  Cicada (=Tettiga) orni             cikáda jaseňová
  Dictyophara pannonica              ostročielka stepná
  Dorycephalus baeri               cikádka
  Pagiphora annulata               
  Tibicen plebejus                cikáda
  Tibicina haematodes               cikáda viničná

  Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce   
  Dendroleon pantherinus             mravcolev stromový
  Libelloides macaronius             askalafus škvrnitokrídly
  Libelloides coccaius              askalafus
  Mantispa styriaca                pamodlivka dlhokrká

  Coleoptera - chrobáky              
  Ampedus quadrisignatus             kováčik štvorškvrnný
  Bolbelasmus unicornis              
  Boros schneideri                
  Brachygonus (= Ampedus) megerlei        kováčik
  Carabus hungaricus               bystruška južná
  Carabus variolosus               bystruška potočná
  Carabus zawadszkii               bystruška Zawadského
  Cerambyx cerdo                 fuzáč obrovský/fuzáč veľký
  Cucujus cinnaberinus              
  Duvalius (celý rod)               behúnik
  Duvalius hungaricus               behúnik maďarský
  Ex Dytiscus latissimus             potápnik široký
  Eurythyrea austriaca              krasoň jedľový
  Graphoderus bilineatus             
  Leptura (= Strangalia) thoracica        fuzáč červenokrký
  Limoniscus violaceus              kováčik fialový
  Lucanus cervus                 roháč obyčajný
  Morimus funereus                
* Osmoderma eremita                pižmovec hnedý
* Phryganophilus ruficollis            
  Probaticus subrugosus              
* Pseudogaurotina excellens            fuzáč karpatský
  Rhysodes sulcatus                
* Rosalia alpina                 fuzáč alpský
  Semanotus russicus               fuzáč borievkový
  Stephanopachys substriatus           

  Hymenoptera - blanokrídlovce          
  Andrenidae                   
  Andrena albopunctata              
  Andrena braunsiana               
  Andrena bucephala                
  Andrena combaella                
  Andrena cordialis                
  Andrena dorsalis                
  Andrena figurata                
  Andrena fulvata                 
  Andrena hedickae                
  Andrena hesperia                
  Andrena hungarica                
  Andrena limbata                 
  Andrena parviceps                
  Andrena roseipes                
  Andrena rufula                 
  Andrena seminuda                
  Andrena schlettereri              
  Andrena spectabilis               
  Andrena variabilis               
  Andrena ventricosa               
  Camptopoeum friesei               
  Panurgus labiatus                

  Anthophoridae                  
  Amegilla garrula                
  Amegilla pipiens                
  Amegilla salviae                
  Ammobatoides abdominalis            
  Biastes brevicornis               
  Epeoloides coecutiens              
  Eucera curvitarsis               
  Eucera chrysopyga                
  Eucera nitidiventris              
  Nomada basalis                 
  Nomada bouceki                 
  Nomada connectens                
  Nomada fulvipes                 
  Nomada hirtipes                 
  Nomada chrysopyga                
  Nomada integra                 
  Nomada melanopyga                
  Nomada mocsaryi                 
  Nomada pectoralis                
  Nomada stoeckherti               
  Pasites maculatus                
  Pasites minutus                 
  Pasites similis                 
  Tetralonia hungarica              
  Tetralonia macroglossa             
  Tetralonia scabiosae              
  Triepeolus tristis               

  Argidae                     
  Aprosthema maculatum              
  Arge metallica                 
  Arge pleuritica                 

  Braconidae                   
  Acrisis clavipes                
  Alloea bonessi                 
  Alloea lonchopterae               
  Anisocyrta perdita               
  Apronopa haeselbarthi              
  Aridelus egregius                
  Baeognatha nigra                
  Baryproctus hungaricus             
  Blacometeorus intermedius            
  Cardiochiles saltator              
  Cratospila circe                
  Diachasma cephalotes              
  Disophrys inculcator              
  Doryctosoma transcaucasicum           
  Earinus gloriatorius              
  Elasmosoma berolinense             
  Histeromerus mystacinus             
  Chrysopophthorus hungaricus           
  Iphiaulax mactator               
  Loxocephalus boops               
  Lysitermus pallidus               
  Microchelonus bidentulus            
  Neoblacus koenigi                
  Noserus flavicoxa                
  Opius kostolnaensis               
  Opius lukasi Fischer              
  Opius trencensis                
  Pareucorystes varinervis            
  Pokomandya curticornis             
  Polemochartus melas               
  Rhoptrocentrus piceus              
  Rogas tricolor                 
  Sigalphus irrorator               
  Taphaeus hiator                 
  Wesmaelia pendula                
  Xenarcha lustrator               

  Cephidae                    
  Cephus pulcher                 
  Trachelus tabidus                

  Cimbicidae                   
  Abia candens                  
  Cimbex connatus                 
  Cimbex fagi                   
  Palaeocimbex quadrimaculata           
  Zaraea hungarica                

  Colletidae                   
  Colletes graeffei                
  Colletes maidli                 
  Colletes mlokossewiczi             
  Colletes punctatus               
  Hylaeus duckei                 
  Hylaeus hungaricus               
  Hylaeus moricei                 
  Hylaeus pectoralis               

  Diprionidae                   
  Gilpinia abieticola               
  Gilpinia laricis                
  Gilpinia pallida                
  Gilpinia virens                 
  Monoctenus juniperi               
  Monoctenus obscuratus              

  Embolemidae                   
  Embolemus ruddii                

  Encyrtidae                   
  Amicroterys tatricus              
  Anagyrus novickyi                
  Aschitus carpathicus              
  Callipteroma sexguttata             
  Copidosoma prasinum               
  Dusmetia cardinalis               
  Ericydnus bischoffi               
  Helegonatopus nikolskajae            
  Homalotylus hybridus              
  Choreia maculata                
  Choreia stepicola                
  Mayridia tatrica                
  Metaphycus erythraeus              
  Metaphycus hubai                
  Mohelencyrtus acuminatus            
  Mohelniella silhavyi              
  Monodiscodes intermedius            
  Moraviella inexpectata             
  Paraenasioidea marani              
  Paramasia slovaca                
  Psyllaephagus belanensis            
  Psyllaephagus smaragdinus            
  Semen apterum                  
  Syrphophagus subviridis             

  Eupelmidae                   
  Eupelmus cavifrons               
  Eupelmus stenus                 

  Eurytomidae                   
  Eurytoma goidanichi               

  Formicidae                   
  Epimyrma ravouxi                
  Leptothorax clypeatus              
  Leptothorax sordidulus             
  Liometopum microcephalum            
  Plagiolepis xene                
  Prenolepis nitens                

  Gasteruptiidae                 
  Gasteruption hungaricus             
  Gasteruption nigrescens             

  Halictidae                   
  Halictus damascenus               
  Halictus elegans                
  Halictus gavarnicus tataricus          
  Halictus leucaheneus arenosus          
  Halictus obscuratus               
  Halictus semilucens               
  Halictus sexstrigatus              
  Nomioides variegata               
  Pseudapis diversipes              
  Sphecodes alternatus              
  Sphecodes pinguiculus hungaricus        
  Sphecodes pseudofasciatus            
  Sphecodes schencki               

  Chalcididae                   
  Euchalcis minor                 
  Hockeria hockerioides              
  Hockeria hofferi                
  Invreia mirabilis                
  Kriechbaumerella hofferi            

  Ibaliidae                    
  Ibalia drewseni                 
  Ibalia leucospoides               

  Ichneumonidae                  
  Megarhyssa gigas                
  Megarhyssa superba               

  Leucospidae                   
  Leucospis gigas                 

  Megachilidae                  
  Anthidium loti                 
  Anthidium septemspinosum            
  Anthocopa andrenoides              
  Anthocopa ligurica               
  Anthocopa tergestensis             
  Anthocopa villosa                
  Coelioxys caudata                
  Coelioxys foersteri               
  Coelioxys haemorrhoa              
  Coelioxys polycentris              
  Dioxys cincta                  
  Dioxys pannonica                
  Dioxys tridentata                
  Chalicodoma hungarica              
  Chalicodoma parietum              
  Icteranthidium laterale             
  Lithurge cornutus                
  Lithurge chrysurus               
  Megachile genalis                
  Megachile pilicrus               
  Osmia maritima                 
  Osmia melanogaster               
  Osmia nigriventris               
  Paraanthidiellum tennelum            
  Paraanthidium interruptum            
  Rhodanthidium septemdentatum          
  Stelis franconica                
  Stelis ornatula                 

  Megalodontesidae                
  Megalodontes fabricii              
  Megalodontes panzeri              

  Melittidae    
  Macropis friwaldskyi              

  Methochidae                   
  Methocha articulata nigrescens         

  Mutillidae                   
  Krombeinella thoracica             
  Myrmilla erythrocephala             
  Physetopoda punctata              
  Ronisia brutia                 

  Orussidae                    
  Orussus abietinus                
  Orussus unicolor                

  Pamphiliidae                  
  Acantholyda laricis               
  Acantholyda pumilionis             
  Caenolyda reticulata              
  Cephalcia alpina                
  Cephalcia hartigi                
  Neurotoma nemoralis               
  Neurotoma saltuum                
  Pamphilius albopictus              
  Pamphilius gyllenhali              
  Pamphilius lethierryi              

  Perilampidae                  
  Perilampus cephalotes              
  Perilampus intermedius             

  Pteromalidae  
  Arthrolytus glandium              
  Aspilocera verticilata             
  Athrolytus slovacus               
  Cleonymus brevis                
  Gbelcia crassiceps               
  Hemitrichus oxygaster              
  Lariophagus fimbriatus             
  Novitzkyanus cryptogaster            
  Picroscytoides albiventris           
  Rakosina deplanata               
  Spalangia slovaca                
  Spathopus hofferi                

  Sapygidae                    
  Polochrum repandum               

  Scoliidae                    
  Campsoscolia quinquecincta           
  Scolia flavifrons                

  Siricidae         
  Tremex fuscicornis               
  Tremex magus                  

  Stephanidae                   
  Stephanus coronatus               

  Tenthredinidae                 
  Aglaostigma langei               
  Allantus coryli                 
  Aneugmenus coronatus              
  Apethymus apicalis               
  Apethymus cereus                
  Ardis sulcata                  
  Athalia scutellariae              
  Birka annulitarsis               
  Craesus alniastri                
  Dolerus anthracinus               
  Dolerus gessneri                
  Dolerus harwoodi                
  Dolerus yukonensis               
  Elinora sabariensis               
  Empria longicornis               
  Eutomostethus punctatus             
  Heptamelus ochroleucus             
  Heterarthrus microcephalus           
  Hoplocampa flava                
  Hoplocampa pectoralis              
  Macrophya albipuncta              
  Macrophya postica                
  Macrophya recognata               
  Macrophya tenella                
  Metallus pumilus                
  Nematinus luteus                
  Nematus bipartitus               
  Nematus dispar                 
  Nematus fagi                  
  Nematus frenalis                
  Nematus jugicola                
  Nematus melanaspis               
  Nematus melanocephalus             
  Nematus miliaris                
  Nematus pavidus                 
  Nematus similattor               
  Pachynematus lichtwardti            
  Periclista albipennis              
  Phyllocolpa coriacea              
  Pikonema styx                  
  Platycampus luridiventris            
  Pontania viminalis               
  Priophorus ulmi                 
  Pristiphora confusa               
  Pristiphora fausta               
  Pristiphora subbifida              
  Pristiphora testacea              
  Pristiphora tetrica               
  Pristiphora thalictri              
  Pristiphora wesmaeli              
  Pseudodineura heringi              
  Radinoceraea bensoni              
  Rhogogaster chlorosoma             
  Selandria sixii                 
  Sharliphora amphibola              
  Sharliphora parva                
  Stauronematus compressicornis          
  Sterictiphora furcata              
  Strongylogaster macula             
  Strongylogaster mixta              
  Strongylogaster xanthocera           
  Taxonus sticticus                

  Xiphydriidae                  
  Xiphydria longicollis              

  Xyelidae                    
  Pleuroneura dahlii               
  Xyela curva                   
  Xyela graeca                  

  Pompilidae                   
  Agenioideus apicalis apicalis          
  Agenioideus ciliatus              
  Anoplius aeruginosus              
  Anoplius alpinobalticus             
  Anoplius caviventris              
  Anoplius piliventris              
  Anospilus orbitalis orbitalis          
  Aporinellus obtusus               
  Aporus fulviventris polux            
  Aporus unicolor                 
  Arachnospila pseudabnormis hedickei       
  Arachnotheutes rufithorax            
  Batozonellus lacerticida lacerticida      
  Ceropales albicincta albicincta         
  Ceropales cribratus cribratus          
  Ceropales helveticus              
  Cryptocheilus decemguttatus           
  Cryptocheilus egregius             
  Cryptocheilus frygessneri            
  Cryptocheilus notatus notatus          
  Cryptocheilus richardsi             
  Dicyrtomellus luctuosus luctuosus        
  Dipogon vechtyi                 
  Eoferreola manticata              
  Episyron albonotatum              
  Evagetes gibbulus                
  Evagetes magrettii magrettii          
  Evagetes tumidosus pedicellaris         
  Ferreola diffinis                
  Homonotus balcanicus              
  Poecilagenia rubricans             
  Priocnemis baltica               
  Priocnemis bellieri bellieri          
  Priocnemis diversa               
  Priocnemis fallax                
  Priocnemis fastigiata              
  Priocnemis melanosoma              
  Priocnemis propinqua              
  Priocnemis rufozonata              
  Tachyagetes dudichi               
  Telostegus inermis inermis           

  Sphecidae                    
  Alysson pertheesi                
  Alysson tricolor                
  Ammophila hungarica               
  Ammophila terminata               
  Ammoplanus handlirschi             
  Ammoplanus hofferi               
  Ammoplanus pragensis              
  Ampulex fasciata                
  Astata apostata                 
  Astata costae                  
  Astata gallica                 
  Astata kashmirensis               
  Astata rufipes                 
  Belomicrus antenalis              
  Belomicrus italicus               
  Bembecinus hungaricus              
  Bembix bidentata                
  Bembix megerlei                 
  Bembix olivacea                 
  Bembix tarsata                 
  Cerceris albofasciata              
  Cerceris bicincta                
  Cerceris bracteata               
  Cerceris eryngii                
  Cerceris fimbriata               
  Cerceris impercepta               
  Cerceris rubida                 
  Cerceris somotorensis              
  Cerceris stratiotes               
  Cerceris tenuivitata              
  Cerceris tuberculata              
  Crossocerus acanthophorus            
  Crossocerus nigritus              
  Crossocerus styrius               
  Crossocerus tarsatus              
  Didineis crassicornis              
  Diodontus brevilabris              
  Diodontus insidiosus              
  Diodontus luperus                
  Dryudella lineata                
  Dryudella tricolor               
  Ectemnius confinis               
  Ectemnius fossorius               
  Ectemnius spinipes               
  Gorytes craverii                
  Gorytes foveolatus               
  Gorytes latifrons                
  Gorytes nigrifacies               
  Gorytes pleuripunctatus             
  Gorytes procrustes               
  Gorytes punctuosus               
  Gorytes sulcifrons               
  Harpactus formosus               
  Harpactus moravicus               
  Harpactus sareptanus              
  Harpactus tauricus               
  Larra anathema                 
  Lestiphorus bilunulatus             
  Lindenius parkanensis              
  Lindenius subaenus               
  Liris niger                   
  Mimesa crassipes                
  Mimesa lutaria                 
  Mimesa tenuis                  
  Mimumesa atratina                
  Mimumesa beaumonti               
  Mimumesa wuestneii               
  Nitela borealis                 
  Nysson bohemicus                
  Nysson fulvipes                 
  Nysson hrubanti                 
  Nysson lapillus                 
  Nysson roubali                 
  Nysson susterai                 
  Nysson variabilis                
  Oxybellus argentatus              
  Oxybellus aurantiacus              
  Oxybellus dissectus               
  Oxybellus maculipes               
  Palarus flavipes                
  Passaloecus borealis              
  Passaloecus vandeli               
  Pemphredon austriacus              
  Pemphredon beaumonti              
  Philanthus coronatus              
  Philanthus venustus               
  Pison atrum                   
  Polemistus abnormis               
  Psenulus meridionalis              
  Rhopalum gracile                
  Sceliphron destilatorium            
  Sceliphron femoratum              
  Sphex albisectus                
  Sphex atrohirtus                
  Sphex subfuscatus                
  Spilomena punctatissima             
  Tachysphex brullii               
  Tachysphex consocius              
  Tachysphex coriaceus              
  Tachysphex grandii               
  Tachysphex mocsari               
  Tachysphex pygidialis              
  Tachytes etruscus                
  Tachytes obsoletus               
  Tripoxylon fronticorne             
  Tripoxylon medium                
  Tripoxylon minus                

  Chrysididae                   
  Cleptes consimilis               
  Euchroeus dallatoreanus             
  Euchroeus neglectus               
  Euchroeus purpuratus              
  Hedychridium elegantulum            
  Hedychridium femoratum             
  Hedychridium flavipes              
  Hedychridium chloropygum            
  Hedychridium irregulare             
  Hedychridium jucundum              
  Hedychridium krajniki              
  Hedychridium monochroum             
  Hedychridium parkanense             
  Hedychridium scutellare             
  Hedychridium zelleri              
  Holopyga ignicollis               
  Holopyga jurinei                
  Holopyga minuma                 
  Chrysis angustifrons              
  Chrysis brevitarsis               
  Chrysis cingulicornis              
  Chrysis comparata                
  Chrysis comta                  
  Chrysis diacantha                
  Chrysis filiformis               
  Chrysis frivaldskyi               
  Chrysis germari                 
  Chrysis grohmani                
  Chrysis helleni                 
  Chrysis hirsuta                 
  Chrysis hybrida                 
  Chrysis chrysoscutella             
  Chrysis immaculata               
  Chrysis indigotea                
  Chrysis interjecta               
  Chrysis iris                  
  Chrysis laevigata                
  Chrysis longula                 
  Chrysis marginata                
  Chrysis mediata                 
  Chrysis phryne                 
  Chrysis placida                 
  Chrysis pseudobrevitarsis            
  Chrysis pulchella                
  Chrysis pumilla                 
  Chrysis ragussai                
  Chrysis ramburi                 
  Chrysis rufitarsis               
  Chrysis simplex                 
  Chrysis splendidula               
  Chrysis subsinuata               
  Chrysis verhoeffi                
  Chrysis versicolor               
  Omalus bidens                  
  Omalus bogdanovi                
  Omalus constrictus               
  Omalus horvathi                 
  Omalus panzeri coeruleus            
  Omalus politus                 
  Omalus pyrosomus                
  Omalus sanzii                  
  Omalus sculpticollis              
  Omalus spina                  
  Omalus violaceus                
  Parnopes grandior                
  Stilbum cyanurum                

  Eumenidae                    
  Alastor biegelebeni pannonicus         
  Alastorynerus alastoroides ludendorfi      
  Allodynerus floricola              
  Allodynerus rossii               
  Ancistrocerus auctus auctus           
  Ancistrocerus scoticus scoticus         
  Antepipona orbitalis              
  Eumenes coronatus coronatus           
  Eumenes mediterraneus mediterraneus       
  Eumenes papillarius papillarius         
  Eumenes pedunculatus pedunculatus        
  Euodynerus dantici dantici           
  Euodynerus egregius               
  Hemipterochilus bembeciformis terricola     
  Jucancistrocerus jucundus            
  Leptochilus regulus               
  Leptochilus tarsatus              
  Microdynerus longicollis            
  Microdynerus nugdunensis            
  Odynerus poecilus                
  Paragymnomerus spiricornis           
  Parodontodynerus ephipium            
  Pseudepipona augusta              
  Pseudepipona herrichii herrichii        
  Pseudepipona lativentris            
  Stenodynerus laticinctus            
  Stenodynerus orenburgensis           
  Stenodynerus punctifrons            
  Stenodynerus steckianus             
  Symmorphus angustatus              
  Symmorphus connexus               
  Symmorphus mutinensis              
  Tropidodynerus interruptus interruptus     

  Bombidae                    
  Pyrobombus jonellus               
  Pyrobombus pyrenaeus              
  Megabombus laesus                
  Megabombus veteranus              
  Megabombus muscorum               
  Megabombus pomorum               
  Megabombus mesomelas              
  Megabombus distinguendus            
  Megabombus argillaceus             
  Confusibombus confusus             

  Vespidae                    
  Polistes foederatus               
  Sulcopolistes sulcifer             
  Vespula adulterina               

  Trichoptera - potočníky             
  Acrophylax vernalis               potočník alpínsky
  Adicella reducta                
  Agrypnia obsoleta                
  Agrypnia varia                 
  Allogamus starmachi               
  Apatania carpathica               
  Beraeamyia hrabei                
  Ceraclea riparia                
  Grammotaulis nitidus              
  Grammotaulius nitidus              
  Chaetopteryx subradiata             
  Chimarra marginata               
  Limnophilus algosus               
  Mesophylax impunctatus             
  Oecetis notata                 
  Oecetis tripunctata               
  Polycentropus excisus              
  Polycentropus schmidi              
  Psilopteryx psorosa               
  Setodes viridis   

  Lepidoptera - motýle              
  Arctia festiva                 spriadač mliečnikový
  Argynnis laodice                perlovec východný
  Arichanna melanaria               kôrovka barinná
  Boloria aquilonaris               perlovec severský
  Boloria pales                  perlovec vysokohorský
  Brenthis hecate                 perlovec dvojradový
  Carcharodus alceae               súmračník slezový
  Carcharodus flocciferus             súmračník jablčníkový
  Carcharodus lavatherae             súmračník slezovcový
  Coenonympha hero                očkáň hnedý
  Ex Coenonympha oedippus             očkáň rašelinový
  Coenonympha tullia               očkáň striebrooký
  Colias chrysotheme               žltáčik kozincový
  Colias myrmidone                žltáčik zanoväťový
  Colias palaeno                 žltáčik čučoriedkový
  Cupido alcetas                 modráčik ranostajový
  Dioszeghyana schmidtii             mora Schmidtova
  Erebia epiphron                 očkáň horský
  Erebia gorge                  očkáň vysokohorský
  Erebia manto                  očkáň škvrnitý
  Erebia pandrose                 očkáň alpský
  Erebia pharte                  očkáň tatranský
  Erebia pronoe                  očkáň fatranský
  Eriogaster catax                priadkovec trnkový
  Eriogaster rimicola               priadkovec cerový
  Euphydryas aurinia               hnedáčik chrastavcový
  Euphydryas (=Hypodryas) maturna         hnedáčik osikový
* Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria     spriadač kostihojový
  Eutelia adulatrix                mora škumpová
  Glacies - celý rod               huňatec
  Glaucopsyche alexis               modráčik kozincový
  Heteropterus morpheus              súmračník čiernohnedý
  Hipparchia alcyone               očkáň bielopásy
  Hipparchia semele                očkáň metlicový
  Hipparchia statilinus              očkáň piesočný
  Horridopalpus hystricella            ploskáč tavoľníkový
  Hyles euphorbiae                lišaj mliečnikový
  Hyles gallii                  lišaj lipkavcový
  Hyponephele lupina               očkáň hájový
  Chazara briseis                 očkáň skalný
  Ex Chondrosoma fiduciarium           piadivka priadkovcovitá
  Iphiclides podalirius              vidlochvost ovocný
  Jordanita chloros                zelenáčik nevädzovcový
  Laelia coenosa                 štetinkavec tŕsťový
  Leptidea morsei                 mlynárik východný
  Limenitis reducta                bielopásovec jednoradový
  Lopinga achine                 očkáň mätonohový
  Lycaena alciphron                ohniváčik modrolesklý
  Lycaena dispar                 ohniváčik veľký
  Ex Lycaena helle                ohniváčik hadovníkový
  Lycaena thersamon                ohniváčik prútnatcový
  Maculinea alcon                 modráčik horcový
  Maculinea arion                 modráčik čiernoškvrnný
  Maculinea nausithous              modráčik bahniskový
  Maculinea rebeli                modráčik Rebelov
  Maculinea teleius                modráčik krvavcový
  Marumba quercus                 lišaj dubový
  Melitaea aurelia                hnedáčik veronikový
  Melitaea britomartis              hnedáčik podunajský
  Melitaea diamina                hnedáčik čermeľový
  Melitaea phoebe                 hnedáčik nevädzový
  Melitaea trivia                 hnedáčik divozelový
  Nemophora basella                adéla tavoľníková
  Neptis rivularis                bielopásovec tavoľníkový
  Neptis sappho                  bielopásovec hrachorový
* Ex Nymphalis vaualbum              babôčka hájová
  Panchrysia deaurata               mora pozlátená
  Parnassius apollo                jasoň červenooký
  Parnassius mnemosyne              jasoň chochlačkový
  Pericallia matronula              spriadač čremchový
  Phragmatiphila nexa               sivkavec skobovitý
  Polyommatus admetus               modráčik hnedý
  Polyommatus amandus               modráčik ušľachtilý
  Polyommatus damon                modráčik vičencový
  Polyommatus eroides               modráčik stepný
  Proserpinus proserpina             lišaj pupalkový
  Pseudophilotes vicrama             modráčik čiernočiarkavý
  Saturnia pyri                  okáň hruškový
  Saturnia spini                 okáň trnkový
  Scolitantides orion               modráčik rozchodníkový
  Syngrapha microgamma              mora rašelinisková
  Thymelicus acteon                súmračník žltoškvrnný
  Vacciniina optilete               modráčik striebroškvrnný
  Zerynthia polyxena               pestroň vlkovcový
  Zygaena cynarae                 vretienka smldníková
  Zygaena laeta                  vretienka neskorá
  Zygaena punctum                 vretienka kotúčová

  Petromyzontes - mihule             
  Eudontomyzon danfordi              mihuľa potiská
  Eudontomyzon mariae (vladykovi)         mihuľa ukrajinská
                          (Vladykovova)
  Lampetra planeri (s výnimkou fínskych      mihuľa potočná
  a švédskych populácií)

  Osteichthyes (=Pisces) - ryby          
  Aspius aspius (s výnimkou fínskych populácií)  boleň dravý
  Barbus meridionalis               mrena stredomorská
  Carassius carassius               karas zlatistý
  Cobitis taenia (s výnimkou fínskych populácií) pĺž severný
  Cottus gobio (s výnimkou fínskych populácií)  hlaváč európsky
  Gobio albipinnatus               hrúz bieloplutvý
  Gobio kessleri                 hrúz Kesslerov
  Gobio uranoscopus                hrúz fúzatý
  Gymnocephalus baloni              hrebenačka vysoká
  Gymnocephalus schraetser            hrebenačka pásavá
  Hucho hucho (prirodzené populácie)       hlavátka podunajská
  Misgurnus fossilis               čík európsky
  Pelecus cultratus                šabľa krivočiara
  Rhodeus amarus (=Rhodeus sericeus amarus)    lopatka dúhová
  Rutilus meidingeri (=Rutilus frisii       plotica perleťová/čiernomorská
  meidingeri)
  Rutilus pigus                  plotica lesklá
  Sabanejewia balcanica              pĺž vrchovský
  Ex Salmo salar (iba v sladkej vode; s výnimkou losos atlantický
  fínskych populácií)
  Umbra krameri                  blatniak tmavý
  Zingel streber                 kolok vretenovitý
  Zingel zingel                  kolok veľký

  Amphibia - obojživelníky            
  Bombina bombina                 kunka červenobruchá
  Bombina variegata                kunka žltobruchá
  Bufo viridis                  ropucha zelená
  Hyla arborea                  rosnička zelená
  Rana lessonae                  skokan krátkonohý
  Rana ridibunda                 skokan rapotavý
  Salamandra salamandra              salamandra škvrnitá
  Triturus alpestris               mlok horský
  Triturus cristatus               mlok hrebenatý/mlok veľký
  Triturus dobrogicus               mlok dunajský
  Triturus montandoni               mlok karpatský
  Triturus vulgaris                mlok bodkovaný

  Reptilia - plazy                
  Ablepharus kitaibelii              krátkonôžka štíhla
  Anguis fragilis                 slepúch lámavý/slepúch
                          obyčajný
  Coronella austriaca               užovka hladká
  Elaphe longissima                užovka stromová
  Emys orbicularis                korytnačka močiarna
  Lacerta vivipara                jašterica živorodá
  Natrix natrix                  užovka obojková/užovka
                          obyčajná
  Natrix tessellata                užovka fŕkaná
  Podarcis (=Lacerta) muralis           jašterica múrová
  Vipera berus                  vretenica severná/vretenica
                          obyčajná
  Zootoca (=Lacerta) viridis           jašterica zelená

  Aves - vtáky                  
  Acrocephalus melanopogon            trsteniarik
                          tamariškový/šašiniarik
                          tenkozobý
  Acrocephalus paludicola             trsteniarik vodný
  Actitis hypoleucos               kalužiak riečny
  Aegolius funereus                kuvik kapcavý/pôtik kapcavý
  Alauda arvensis                 škovránok poľný
  Alcedo atthis                  rybárik riečny/rybárik
                          obyčajný
  Anas acuta                   kačica ostrochvostá
  Anas clypeata                  kačica lyžičiarka
  Anas crecca                   kačica chrapkavá/kačica
                          chrapka
  Anas penolope                  kačica hvízdavá
  Anas platyrhynchos               kačica divá
  Anas querquedula                kačica chrapľavá
  Anas strepera                  kačica chripľavá
  Anser albifrons                 hus bieločelá
  Anser anser                   hus divá
  Anser fabalis                  hus siatinná
  Anthus campestris                ľabtuška poľná
  Aquila heliaca                 orol kráľovský
  Aquila chrysaetos                orol skalný
  Aquila pomarina                 orol krikľavý
  Ardea cinerea                  volavka popolavá
  Ardea purpurea                 volavka purpurová
  Asio flammeus                  myšiarka močiarna
  Aythya ferina                  chochlačka sivá
  Aythya fuligula                 chochlačka vrkočatá
  Aythya marila                  chochlačka morská
  Aythya nyroca                  chochlačka bielooká
  Bonasa bonasia                 jariabok hôrny
  Botaurus stellaris               bučiak trsťový/bučiak veľký
  Bubo bubo                    výr skalný
  Bucephala clangula               hlaholka severská
  Burhinus oedicnemus               ležiak úhorový/ležiak obyčajný
  Calandrella brachydactyla            škovránok krátkoprstý
                          /škovránka krátkoprstá
  Calidris alpina                 pobrežník čiernozobý
  Calidris ferruginea               pobrežník krivozobý
  Calidris minuta                 pobrežník malý
  Calidris temmincki               pobrežník sivý
  Caprimulgus europaeus              lelek lesný/lelek obyčajný
  Ciconia ciconia                 bocian biely
  Ciconia nigra                  bocian čierny
  Circaetus gallicus               hadiar krátkoprstý
  Circus aeruginosus               kaňa močiarna
  Circus cyaneus                 kaňa sivá
  Circus pygargus                 kaňa popolavá
  Coracias garrulus                krakľa belasá
  Coturnix coturnix                prepelica poľná
  Crex crex                    chriašteľ poľný/chrapkáč poľný
  Cygnus cygnus                  labuť spevavá
  Cygnus olor                   labuť hrbozobá
  Dendrocopos leucotos              ďateľ bielochrbtý
  Dendrocopos medius               ďateľ prostredný
  Dendrocopos syriacus              ďateľ hnedkavý
  Dryocopus martius                ďateľ čierny
  Egretta alba                  volavka biela
  Egretta garzetta                volavka striebristá
  Falco columbarius                sokol kobec
  Falco cherrug                  sokol rároh
  Falco peregrinus                sokol sťahovavý
  Falco vespertinus                sokol červenonohý
  Ficedula albicollis               muchárik bielokrký
  Ficedula parva                 muchárik červenohrdlý
  Fulica atra                   lyska čierna
  Galerida cristata                pipíška chochlatá
  Gallinago gallinago               močiarnica mekotavá
  Gallinago media                 močiarnica lúčna
  Gallinula chloropus               sliepočka zelenonohá/sliepočka
                          vodná
  Gavia arctica                  potáplica severská
  Gavia stellata                 potáplica štíhlozobá
  Gelochelidon nilotica              rybár krátkozobý
  Glaucidium passerinum              kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí
  Grus grus                    žeriav popolavý
  Haliaeetus albicilla              orliak morský
  Charadrius dubius                kulík riečny
  Charadrius hiaticula              kulík piesočný
  Chlidonias hybridus               rybár bahenný
  Chlidonias leucopterus             rybár bielokrídly
  Chlidonias niger                rybár čierny
  Ixobrychus minutus               bučiačik močiarny
  Jynx torquilla                 krutihlav hnedý
  Lanius collurio                 strakoš červenochrbtý
  Lanius excubitor                strakoš sivý
  Lanius minor                  strakoš kolesár
  Larus cachinnans                čajka bielohlavá
  Larus canus                   čajka sivá
  Larus melanocephalus              čajka čiernohlavá
  Larus minutus                  čajka malá
  Limicola falcinellus              pobrežník ploskozobý
  Limosa limosa                  brehár čiernochvostý
  Lullula arborea                 škovránok stromový
  Luscinia svecica                slávik modrák
  Lymnocryptes minimus              močiarnica tichá
  Melanita fusca                 turpan tmavý
  Melanita nigra                 turpan čierny
  Mergus albellus                 potápač biely
  Mergus merganser                potápač veľký
  Mergus serrator                 potápač dlhozobý
  Merops apiaster                 včelárik zlatý
  Milvus migrans                 haja tmavá
  Milvus milvus                  haja červená
  Monticola saxatilis               skaliar pestrý
  Muscicapa striata                muchár sivý
  Netta rufina                  hrdzavka potápavá
  Numenius arquata                hvizdák veľký
  Nycticorax nycticorax              bučiak nočný
  Otis tarda                   drop fúzatý/drop veľký
  Otus scops                   výrik lesný
  Pandion haliaetus                kršiak rybár
  Pernis apivorus                 včelár lesný
  Phalacrocorax carbo               kormorán veľký
  Phalacrocorax pygmeus              kormorán malý
  Phalaropus lobatus               lyskonoh úzkozobý
  Philomachus pugnax               pobrežník bojovný
  Phoenicurus phoenicurus             žltochvost lesný
  Picoides tridactylus              ďateľ trojprstý
  Picus canus                   žlna sivá
  Platalea leucorodia               lyžičiar biely
  Pluvialis apricaria               kulík zlatý
  Pluvialis squatarola              kulík bledý
  Podiceps cristatus               potápka chochlatá
  Podiceps grisegena               potápka červenokrká
  Podiceps nigricollis              potápka čiernokrká
  Porzana parva                  chriašteľ malý
  Porzana porzana                 chriašteľ bodkovaný
  Rallus aquaticus                chriašteľ vodný
  Recurvirostra avosetta             šabliarka modronohá
  Riparia riparia                 brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná
  Saxicola torquata                pŕhľaviar čiernohlavý
  Scolopax rusticola               sluka lesná
  Sterna caspia                  rybár veľkozobý
  Sterna hirundo                 rybár riečny
  Streptopelia turtur               hrdlička poľná
  Strix uralensis                 sova dlhochvostá
  Sylvia nisoria                 penica jarabá
  Tachybaptus ruficolis              potápka hnedá
  Tetrao tetrix                  tetrov hoľniak
  Tetrao urogallus                tetrov hlucháň/hlucháň
                          obyčajný
  Tichodroma muraria               murárik červenokrídly
  Tringa erythropus                kalužiak tmavý
  Tringa glareola                 kalužiak močiarny
  Tringa nebularia                kalužiak sivý
  Tringa ochropus                 kalužiak perlavý
  Tringa stagnatilis               kalužiak štíhly
  Tringa totanus                 kalužiak červenonohý
  Upupa epops                   dudok chochlatý
  Vanellus vanellus                cíbik chochlatý

  Mammalia - cicavce               
  Alces alces                   los mokraďový
  Barbastella barbastellus            netopier čierny/uchaňa čierna
* Bison bonasus                  zubor hrivnatý/zubor lesný
* Canis lupus (s výnimkou estónskych,       vlk dravý/vlk obyčajný
  lotyšských,
  litovských a fínskych populácií; španielske
  populácie
  iba na juh od Duera; grécke populácie iba na
  juh
  od 39. rovnobežky)
  Castor fiber (s výnimkou estónskych,      bobor vodný/bobor euroázijský
  lotyšských,
  litovských, fínskych a švédskych populácií)
  Crocidura leucodon               bielozúbka krpatá
  Crocidura suaveoelens              bielozúbka bielobruchá
  Dryomys nitedula                plch lesný
  Eliomys quercinus                plch záhradný
  Eptesicus nilssoni               netopier severský/večernica
                          severská
  Eptesicus serotinus               netopier pozdný/večernica
                          pozdná
  Felis silvestris                mačka lesná/mačka divá
  Chionomys (Microtus) nivalis          hraboš snežný
  Lutra lutra                   vydra riečna
  Lynx lynx (s výnimkou estónskych, lotyšských  rys ostrovid
  a fínskych populácií)
* Marmota marmota latirostris           svišť vrchovský
* Microtus oeconomus mehelyi           hraboš severský panónsky
  Microtus tatricus                hraboš tatranský
  Miniopterus schreibersii            netopier sťahovavý/lietavec
                          sťahovavý
* Ex Mustela (Lutreola) lutreola         norok európsky
  Mustela eversmannii               tchor stepný
  Myotis bechsteini                netopier veľkouchý
  Myotis blythi                  netopier východný/netopier
                          ostrouchý
  Myotis brandti                 netopier Brandtov
  Myotis dasycneme                netopier pobrežný
  Myotis daubentoni                netopier vodný
  Myotis emarginatus               netopier brvitý
  Myotis myotis                  netopier obyčajný
  Myotis mystacinus                netopier fúzatý
  Myotis nattereri                netopier riasnatý
  Neomys anomalus                 dulovnica menšia
  Neomys fodiens                 dulovnica väčšia
  Nyctalus lasiopterus              netopier veľký/raniak veľký
  Nyctalus leisleri                netopier stromový/raniak malý
  Nyctalus noctula                netopier hrdzavý/raniak
                          hrdzavý
  Pipistrellus nathusii              netopier parkový/večernica
                          parková
  Pipistrellus pipistrellus            netopier hvízdavý/večernica
                          malá
  Plecotus auritus                ucháč svetlý
  Plecotus austriacus               ucháč sivý
  Rhinolophus euryale               podkovár južný
  Rhinolophus ferrumequinum            podkovár štíhlokrídly/podkovár
                          veľký
  Rhinolophus hipposideros            podkovár krpatý/podkovár malý
* Rupicapra rupicapra tatrica           kamzík vrchovský tatranský
  Sicista betulina                myšovka horská
  Sicista subtilis                myšovka stepná
  Sorex alpinus                  piskor vrchovský
  Spermophillus (=Citellus) citellus       syseľ pasienkový/syseľ
                          obyčajný
* Ursus arctos (s výnimkou estónskych, fínskych  medveď hnedý
  a švédskych populácií)
  Vespertilio murinus               netopier pestrý/večernica
                          pestrá
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
C
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA, AK SA NA LOKALITE PRAVIDELNE VYSKYTUJE MINIMÁLNE 20 000 JEDINCOV JEDNÉHO DRUHU ALEBO 20 000 JEDINCOV VIACERÝCH DRUHOV
  Vedecké meno                  Slovenské meno

  Actitis hypoleucos               kalužiak riečny
  Anas acuta                   kačica ostrochvostá
  Anas clypeata                  kačica lyžičiarka
  Anas crecca                   kačica chrapkavá/kačica
                          chrapka
  Anas penolope                  kačica hvízdavá
  Anas platyrhynchos               kačica divá
  Anas querquedula                kačica chrapľavá
  Anas strepera                  kačica chripľavá
  Anser albifrons                 hus bieločelá
  Anser anser                   hus divá
  Anser fabalis                  hus siatinná
  Ardea cinerea                  volavka popolavá
  Ardea purpurea                 volavka purpurová
  Aythya ferina                  chochlačka sivá
  Aythya fuligula                 chochlačka vrkočatá
  Aythya marila                  chochlačka morská
  Aythya nyroca                  chochlačka bielooká
  Botaurus stellaris               bučiak trsťový/bučiak veľký
  Bucephala clangula               hlaholka severská
  Calidris alpina                 pobrežník čiernozobý
  Calidris ferruginea               pobrežník krivozobý
  Calidris minuta                 pobrežník malý
  Calidris temminckii               pobrežník sivý
  Ciconia ciconia                 bocian biely
  Ciconia nigra                  bocian čierny
  Crex crex                    chriašteľ poľný/chrapkáč poľný
  Cygnus cygnus                  labuť spevavá
  Cygnus olor                   labuť hrbozobá
  Egretta alba                  volavka biela
  Egretta garzetta                volavka striebristá
  Fulica atra                   lyska čierna
  Gallinago gallinago               močiarnica mekotavá
  Gallinula chloropus               sliepočka zelenonohá/
                          sliepočka vodná
  Gavia arctica                  potáplica severská
  Gavia stellata                 potáplica štíhlozobá
  Grus grus                    žeriav popolavý
  Charadrius dubius                kulík riečny
  Charadrius hiaticula              kulík piesočný
  Chlidonias hybridus               rybár bahenný
  Chlidonias leucopterus             rybár bielokrídly
  Chlidonias niger                rybár čierny
  Ixobrychus minutus               bučiačik močiarny
  Larus cachinnans                čajka bielohlavá
  Larus canus                   čajka sivá
  Larus minutus                  čajka malá
  Larus ridibundus                čajka smejivá
  Limicola falcinellus              pobrežník ploskozobý
  Limosa limosa                  brehár čiernochvostý
  Lymnocryptes minimus              močiarnica tichá
  Melanitta fusca                 turpan tmavý
  Melanitta nigra                 turpan čierny
  Mergus albellus                 potápač biely
  Mergus merganser                potápač veľký
  Mergus serrator                 potápač dlhozobý
  Netta rufina                  hrdzavka potápavá
  Numenius arquata                hvizdák veľký
  Nycticorax nycticorax              bučiak nočný
  Phalacrocorax carbo               kormorán veľký
  Phalaropus lobatus               lyskonoh úzkozobý
  Philomachus pugnax               pobrežník bojovný
  Platalea leucorodia               lyžičiar biely
  Pluvialis apricaria               kulík zlatý
  Pluvialis squatarola              kulík bledý
  Podiceps cristatus               potápka chochlatá
  Podiceps grisegena               potápka červenokrká
  Podiceps nigricollis              potápka čiernokrká
  Porzana parva                  chriašteľ malý
  Porzana porzana                 chriašteľ bodkovaný
  Rallus aquaticus                chriašteľ vodný
  Recurvirostra avosetta             šabliarka modronohá
  Scolopax rusticola               sluka lesná
  Sterna albifrons                rybár bieločelý
  Sterna caspia                  rybár veľkozobý
  Sterna hirundo                 rybár riečny
  Tachybaptus ruficollis             potápka hnedá
  Tringa erythropus                kalužiak tmavý
  Tringa glareola                 kalužiak močiarny
  Tringa nebularia                kalužiak sivý
  Tringa ochropus                 kalužiak perlavý
  Tringa stagnatilis               kalužiak štíhly
  Tringa totanus                 kalužiak červenonohý
  Vanellus vanellus                cíbik chochlatý
PRÍL.5
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn.  Vedecké meno                Slovenské meno          €/jedinec 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 *   Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei      jedľa                   
    Aconitum anthora L.             prilbica jedhojová          23,00 
 *   Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum   prilbica korzická             
    napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz]                       
    Aconitum firmum Rchb.            prilbica tuhá            23,00 
    Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum     prilbica tuhá pravá         37,00 
 SR   Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický  prilbica tuhá moravská        23,00 
    Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer     prilbica chlpatoplodá        92,00 
    Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.     prilbica moldavská          14,00 
    Aconitum paniculatum Lam.          prilbica metlinatá          51,00 
    Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla   šachorček panónsky          69,00 
 SR   Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.      zvonovec ľaliolistý         51,00 
    Adonis distorta Ten.            hlaváčik                  
    Adonis vernalis L.             hlaváčik jarný            69,00 
    Aegilops cylindrica Host          mnohoštet valcovitý         51,00 
    Aeonium dumosum (Lowe) Praeg.        eonium                   
    Aeonium gomeraense Praeger         eonium                   
    Aeonium saundersii Bolle          eonium                   
    Aethionema saxatile (L.) R. Br.       sivuľka skalná            69,00 
    Agrimonia pilosa Ledebour          repík sibírsky               
    Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.  žitniak hrebenitý          51,00 
    Achillea aspleniifolia Vent.        rebríček slezinníkolistý       69,00 
    Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.    rebríček jemnolistý         69,00 
    Achillea ochroleuca Ehrh.          rebríček hrebenitý          69,00 
    Achillea ptarmica L.            rebríček betrámový          37,00 
    Ajuga pyramidalis L.            zbehovec ihlanovitý         92,00 
 SR   Ex? Aldrovanda vesiculosa L.        aldrovandka pľuzgierkatá      322,00 
 *   Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.     žabník Wahlenbergov            
    Alkanna tinctoria (L.) Tausch        alkana farbiarska          138,00 
    Ex? Allium cirrhosum Vand.         cesnak strapatý           138,00 
    Allium ericetorum Thore           cesnak vresoviskový         138,00 
    Allium grosii Font Quer           cesnak                   
    Allium paniculatum L.            cesnak metlinatý           69,00 
    Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.)  cesnak pažítkový alpínsky      23,00 
    Čelak.                                         
    Allium strictum Schrad.           cesnak tuhý             92,00 
    Althaea cannabina L.            ibiš konopovitý           69,00 
    Althaea hirsuta L.             ibiš chlpatý             51,00 
    Althaea pallida Willd.           ibiš bledý              69,00 
    Althaea taurinensis DC.           ibiš turínsky            69,00 
    Alyssum desertorum Stapf          tarica stepná            51,00 
    Alyssum montanum subsp. brymii Dostál    tarica horská Brymova        51,00 
    Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.)  tarica horská Gmelinova       51,00 
    Hegi et Em. Schm.                                   
    Alyssum pyrenaicum Lapeyr.         tarica pyrenejská             
    Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum   tarica krivoľaká rôznolistá     51,00 
    Nyár.                                         
    Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp.  tarica krivoľaká pravá        69,00 
    tortuosum                                       
 +   Amelanchier ovalis Medik. #1.        muchovník vajcovitý         23,00 
    Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease  parasca                  
 +   Amygdalus nana L. #1.            mandľa nízka             69,00 
    Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.      červenohlav ihlanovitý       230,00 
    Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto   červenohlav                
 *   Anchusa crispa Viv.             smohla                   
    Anchusa italica Retz.            smohla talianska           69,00 
 *   Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.    smradovec                 
 *   Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter  androcymbium európske           
 *   Androcymbium rechingeri Greuter       androcymbium Rechingerovo         
 *   Androcymbium psammophilum Svent.      androcymbium                
 +   Andromeda polifolia L.           andromédka sivolistá         69,00 
 *   Androsace cylindrica DC.          pochybok valcovitý             
    Androsace mathildae Levier         pochybok                  
    Androsace maxima L.             pochybok najväčší          92,00 
    Androsace obtusifolia L.          pochybok tupolistý          37,00 
    Androsace pyrenaica Lam.          pochybok pyrenejský            
    Androsace villosa L.            pochybok huňatý           138,00 
    Andryala crithmifolia Ait.                               
 *   Angelica heterocarpa Lloyd         angelika                  
 *   Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter   ruman                   
    Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. &   bôľhoj                   
    E. Sierra                                       
    Anthyllis lemanniana Lowe          bôľhoj                   
    Antirrhinum charidemi Lange         papuľka                  
 *   Antirrhinum lopesianum Rothm.        papuľka                  
    Apera interrupta (L.) P. Beauv.       metlička pretrhovaná         69,00 
 *   Apium bermejoi Llorens           zeler                   
 SR   Apium repens (Jacq.) Lag.          zeler plazivý            92,00 
 *   Aquilegia alpina L.             orlíček alpínsky              
    Aquilegia bertolonii Schott         orlíček Bertoliniho            
    Aquilegia kitaibelii Schott         orlíček Kitaibelov             
 *   Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis orlíček                  
    (Heywood) Galiano                                   
 *   Arabis kennedyae Meikle.          arábka                   
    Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb.  arábka slatinná           69,00 
    Arabis nova Vill.              arábka nová             230,00 
    Arabis sadina (Samp.) P. Cout.       arábka                   
    Arabis scopoliana Boiss.          arábka                   
    Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.                       
    Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.                        
    Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson                        
    Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.    medvedica lekárska          37,00 
 +   Arctous alpina (L.) Nied.          medvedík alpínsky          92,00 
    Aremonia agrimonoides (L.) DC.       repíček repíkovitý          23,00 
    Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida  piesočnica                 
    Ostenf. & O. C. Dahl                                
    Arenaria humifusa Wahlenberg        piesočnica                 
 *   Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter     piesočnica nevadská            
    Arenaria provincialis Chater &       piesočnica                 
    Halliday                                        
 *   Argyranthemum lidii Humphries                             
 *   Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe                         
    subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries                        
    Argyranthemum thalassophylum (Svent.)                         
    Hump.                                         
    Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries                       
    Armeria alpina Willd.            trávnička alpínska          92,00 
    Armeria berlengensis Daveau         trávnička                 
 *   Armeria helodes Martini & Pold       trávnička                 
    Armeria neglecta Girard           trávnička                 
    Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld   trávnička                 
 *   Armeria rouyana Daveau           trávnička                 
    Armeria soleirolii (Duby) Godron      trávnička                 
    Armeria velutina Welv. ex Boiss. &     trávnička                 
    Reuter                                         
    Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex  chren veľkoplodý           69,00 
    Willd.) Kit. ex Baumg.                                 
    Artemisia austriaca Jacq.          palina rakúska           230,00 
    Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. palina                   
    N. Lundström ex Kindb.                                 
    Artemisia eriantha Ten.           palina skalná            51,00 
 *   Artemisia granatensis Boiss.        palina                   
 *   Artemisia laciniata Willd.         palina strapatá              
    Artemisia oelandica (Besser) Komarov    palina                   
 *   Artemisia pancicii (Janka) Ronniger     palina Pančičova              
    Artemisia santonicum subsp. patens     palina slanomilná jednobliznová   37,00 
    (Neilr.) K. M. Perss.                                 
    Asperula neilreichii Beck          marinka Neilreichova         51,00 
 *   Asphodelus bento-rainhae P. Silva      asfodel                  
    Asplenium adiantum-nigrum L.        slezinník čierny           51,00 
 SR   Asplenium adulterinum Milde         slezinník nepravý          92,00 
    Asplenium cuneifolium Viv.         slezinník klinovolistý        92,00 
 *   Asplenium hemionitis L.           slezinník                 
    Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy    slezinník                 
 *   Aster pyrenaeus Desf. ex DC.        astra pyrenejská              
 *   Aster sorrentinii (Tod) Lojac.       astra                   
 *   Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge   kozinec                  
    Astragalus alpinus L.            kozinec alpínsky           51,00 
 *   Astragalus aquilanus Anzalone        kozinec                  
    Astragalus asper Wulfen ex Jacq.      kozinec drsný            184,00 
    Astragalus australis (L.) Lam.       kozinec južný            37,00 
    Astragalus austriacus Jacq.         kozinec rakúsky           92,00 
    Astragalus centralpinus Braun-Blanquet   kozinec                  
    Astragalus exscapus L.           kozinec bezbyľový          138,00 
    Astragalus frigidus (L.) A. Gray      kozinec ľadový            51,00 
 *   Astragalus macrocarpus DC. subsp.      kozinec                  
    lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle                          
 *   Astragalus maritimus Moris         kozinec                  
    Astragalus norvegicus Weber         kozinec nórsky            51,00 
    Astragalus penduliflorus Lam.        kozinec ovisnutý           69,00 
    Astragalus peterfii Jáv.          kozinec                  
    Astragalus tremolsianus Pau         kozinec                  
 *   Astragalus verrucosus Moris         kozinec bradavičnatý            
    Astragalus vesicarius subsp. albidus    kozinec mechúrikatý belavý     138,00 
    (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.                             
    Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.)    klasovec sivastý           51,00 
    Griseb. et Schenk                                   
    Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.     klasovec obrovský             
    Athamanta cortiana Ferrarini        atamanta                  
 *   Atractylis arbuscula Svent. &                           
    Michaelis                                       
    Atractylis preauxiana Schultz                             
    Atriplex littoralis L.           loboda pobrežná           92,00 
 *   Atropa baetica Willk.            ľuľkovec                  
    Avenula hackelii (Henriq.) Holub      ovsica Hackelova              
 *   Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer                          
    Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá           51,00 
 *   Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott     basia                   
    Batrachium aquatile (L.) Dumort.      močiarka vodná            23,00 
    Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz  močiarka Baudotova          69,00 
    Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.      močiarka riečna           69,00 
    Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex     močiarka štítovitá          69,00 
    Boreau) Dumort.                                    
    Batrachium rionii (Lagger) Nyman      močiarka Rioniho           69,00 
    Beckmannia eruciformis (L.) Host      húseníkovec erukovitý        92,00 
    Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen  kostravec fialový          92,00 
 *   Bellevalia hackelli Freyn          belevália                 
 *   Bencomia brachystachya Svent.                             
    Bencomia sphaerocarpa Svent.                              
 *   Berberis maderensis Lowe          dráč                    
    Beta patula Ait.              repa                    
 *   Biscutella neustriaca Bonnet        dvojštítok                 
    Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.    dvojštítok                 
    Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et   žltavka končistá           69,00 
    Ziz) Domin                                       
    Blechnum spicant (L.) Roth         rebrovka rôznolistá         23,00 
    Boleum asperum (Pers.) Desvaux                             
    Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.      plsťovka vzpriamená         92,00 
 *   Borderea chouardii (Gaussen) Heslot                          
    Botrychium matricariifolium (A. Braun ex  vratička rumančekovolistá      92,00 
    Döll) W.D.J.Koch                                    
    Botrychium simplex Hitchc.         vratička jednoduchá            
    Brassica glabrescens Poldini        kapusta                  
    Brassica hilarionis Post.          kapusta                  
    Brassica insularis Moris          kapusta ostrovná              
 *   Brassica macrocarpa Guss.          kapusta                  
    Braya linearis Rouy                                  
    Bromus grossus Desf. ex DC.         stoklas                  
    Bromus squarrosus L.            stoklas kostrbatý          37,00 
 *   Bunium brevifolium Lowe           buľka                   
    Bupleurum affine Sadler           prerastlík prútnatý         51,00 
 *   Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.     prerastlík vláskovitý           
    Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur  prerastlík kosákovitý        69,00 
                          širokolistý                
    Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel     prerastlík                 
 *   Bupleurum kakiskalae Greuter        prerastlík                 
    Bupleurum praealtum L.           prerastlík vyvýšený         51,00 
    Bupleurum rotundifolium L.         prerastlík okrúhlolistý       23,00 
    Bupleurum tenuissimum L.          prerastlík najtenší         37,00 
    Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries   smlz                    
    Caldesia parnassifolia (L.) Parl.      žabníkovec bielokvetolistý         
    Calendula maderensis DC.          nechtík                  
    Calla palustris L.             diablik močiarny           92,00 
    Callianthemum coriandrifolium Rchb.     rutovník koriandrolistý       51,00 
    Calypso bulbosa L.                                   
    Camelina rumelica Velen.          ľaničník rumelský          69,00 
    Campanula abietina Griseb.         zvonček jedľový           51,00 
 *   Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin zvonček český               
    et Podp.                                        
 *   Campanula gelida Kovanda          zvonček jesenícky             
    Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex  zvonček veľkoklasý          69,00 
    Willd.                                         
 *   Campanula morettiana Reichenb.       zvonček                  
    Campanula rapunculus L.           zvonček repkový           51,00 
    Campanula romanica Savul.          zvonček                  
 *   Campanula sabatia De Not.          zvonček                  
 SR*  Campanula serrata (Kit. ex Schult.)     zvonček hrubokoreňový        51,00 
    Hendrych                                        
    Campanula xylocarpa Kovanda         zvonček tvrdoplodý          37,00 
    Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur   zvonček maličký              
    (syn. Campanula cochlearifolia Lam.)                          
    Camphorosma annua Pall.           gáfrovka ročná            92,00 
    Caralluma burchardii N. E. Braun      karaluma                  
    Cardamine dentata Schult.          žerušnica zúbkatá          51,00 
    Cardamine parviflora L.           žerušnica malokvetá         92,00 
    Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri  žerušničník Hallerov pravý      69,00 
    Hayek                                         
 *   Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.     bodliak                  
    Carex atrofusca Schkuhr           ostrica čiernohnedá         92,00 
    Carex bigelowii Torr. ex Schwein.      ostrica Bigelova           69,00 
    Carex brevicollis DC.            ostrica krátkoklasá         92,00 
    Carex chordorrhiza L.f.           ostrica výbežkatá          92,00 
    Carex diandra Schrank            ostrica oblastá           51,00 
    Carex dioica L.               ostrica dvojdomá           69,00 
    Carex divisa Huds.             ostrica delená            92,00 
    Carex fritschii Waisb.           ostrica Fritschova          51,00 
    Carex halleriana Asso            ostrica alpínska           69,00 
    Carex hartmanii Cajander          ostrica Hartmanova          51,00 
    Carex holostoma Drejer           ostrica                  
    Carex lasiocarpa Ehrh.           ostrica plstnatoplodá        51,00 
    Carex limosa L.               ostrica barinná           92,00 
    Carex magellanica subsp. irrigua      ostrica chudobná vrchovisková    69,00 
    (Wahlenb.) Hiitonen                                  
    Carex malato-belizii Raymond        ostrica                  
 *   Carex panormitana Guss.           ostrica                  
    Carex parviflora Host            ostrica černastá           92,00 
    Carex pauciflora Lightf.          ostrica málokvetá          92,00 
    Carex pediformis C. A. Mey.         ostrica labkatá           51,00 
    Carex pulicaris L.             ostrica blšná            69,00 
    Carex rupestris All.            ostrica skalná            69,00 
    Carex secalina Willd. ex Wahlenb.      ostrica ražná            69,00 
    Carex umbrosa Host             ostrica tôňomilná          51,00 
    Carex viridula Michx.            ostrica Oederova           69,00 
    Carlina onopordifolia Besser ex Szater,   krasovlas akantolistý           
    Kulcz. & Pawl.                                   
    Carpesium cernuum L.            dvojzubec ovisnutý          69,00 
    Carthamus lanatus L.            požlt vlnatý             69,00 
    Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.      odemka vodná             51,00 
 *   Centaurea akamantis T. Georgiadis & G.   nevädza                  
    Chatzikyriakou                                     
 *   Centaurea alba L. subsp. heldreichii    nevädza                  
    (Halácsy) Dostál                                    
 *   Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss.  nevädza                  
    & Heldr.) Gugler                                  
 *   Centaurea attica Nyman subsp. megarensis  nevädza                  
    (Halácsy & Hayek) Dostál                              
 *   Centaurea balearica J.D. Rodriguez     nevädza baleárska             
 *   Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas    nevädza                  
    Goday                                         
 *   Centaurea citricolor Font Quer       nevädza                  
    Centaurea corymbosa Pourret         nevädza chocholíkatá            
    Centaurea gadorensis G. Blanca       nevädza                  
 *   Centaurea horrida Badaro          nevädza                  
 *   Centaurea immanuelis-loewii Deg.      nevädza                  
    Centaurea jankae Brandza          nevädza                  
 *   Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.    nevädza                  
    Centaurea kartschiana Scop.         nevädza                  
 *   Centaurea lactiflora Halácsy        nevädza bielokvetá             
    Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link    nevädza drobnoúborová           
    subsp. herminii (Rouy) Dostál                             
 *   Centaurea niederi Heldr.          nevädza                  
 *   Centaurea peucedanifolia Boiss. &      nevädza                  
    Orph.                                         
 *   Centaurea pinnata Pau            nevädza                  
    Centaurea pontica Prodan & E. I.      nevädza                  
    Nyárády                                        
    Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca  nevädza                  
    Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál   nevädza                  
    Centaurea vicentina Mariz          nevädza                  
    Centaurium littorale subsp. compressum   zemežlč pobrežná slatinná      92,00 
    (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium                           
    littorale subsp. uliginosum (Waldst. et                        
    Kit.) Rotm. ex Melderis]                                
    Centaurium pulchellum (Sw.) Druce      zemežlč spanilá           37,00 
 *   Centaurium rigualii Esteve         zemežlč                  
 *   Centaurium somedanum Lainz         zemežlč                  
    Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot    centrant trojžilný             
 *   Cephalanthera cucullata Boiss. &      prilbovka                 
    Heldr.                                         
    Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce   prilbovka biela           14,00 
    Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch    prilbovka dlholistá         23,00 
    Cephalanthera rubra (L.) Rich.       prilbovka červená          23,00 
    Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex  hlavinka sedmohradská        37,00 
    Roem. et Schult.                                    
    Cerastium alpinum L.            rožec alpínsky           115,00 
 *   Cerastium alsinifolium Tausch        rožec kuričkolistý             
    Cerastium arvense subsp. glandulosum    rožec roľný žľaznatý         37,00 
    (Kit.) Soó                                       
    Cerastium carinthiacum Vest         rožec širokolistý          51,00 
    Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.    rožec dinársky               
    Cerastium uniflorum Clairv.         rožec jednokvetý           92,00 
    Ceratophyllum submersum L.         rožkatec pohrúžený          23,00 
    Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač    voskovka holá tatranská       69,00 
 *   Ceropegia chrysantha Svent.         lampášik                  
    Ceterach javorkeanum (Vida) Soó       ceterak Jávorkov          115,00 
    Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange papyštek                  
    subsp. lusitanicum R. Fernandes                            
    Chaerophyllum azoricum Trelease       krkoška azorská              
    Chamaemeles coriacea Lindl.                              
    Chamorchis alpina (L.) Rich.        vstaváčik alpínsky         138,00 
    Cheirolophus duranii (Burchard) Holub                         
    Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub                         
    Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub                         
    Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen                         
    & Sund.                                      
    Chenopodium foliosum (Moench) Asch.     mrlík mnoholistý           92,00 
    Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton  zimoľub okolíkatý          69,00 
 *   Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.                         
    Chrysopogon gryllus (L.) Trin.       zlatofúz južný            23,00 
    Cinna latifolia (Trev.) Griseb.                            
 SR   Cirsium brachycephalum Jur.         pichliač úzkolistý          51,00 
    Cirsium latifolium Lowe           pichliač                  
    Cirsium waldsteinii Rouy          pichliač Waldsteinov         51,00 
    Cistus chinamadensis Banares & Romero    cistus                   
    Cistus palhinhae Ingram           cistus                   
    Cladium mariscus (L.) Pohl         marica pílkatá           184,00 
    Cleistogenes serotina (L.) Keng       dvojradovec neskorý         23,00 
 +   Clematis alpina (L.) Mill.         plamienok alpínsky          14,00 
    Clematis integrifolia L.          plamienok celistvolistý       14,00 
    Coeloglossum viride (L.) Hartm.       vemenníček zelený          23,00 
 *   Cochlearia polonica E. Fröhlich.      lyžičník poľský              
 SR *  Cochlearia tatrae Borbás          lyžičník tatranský          51,00 
 *   Coincya rupestris Rouy                                 
 SR   Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl    koleant útly            115,00 
 SR   Colchicum arenarium Waldst. et Kit.     jesienka piesočná          230,00 
 *   Colchicum corsicum Baker          jesienka korzická             
 *   Colchicum cousturieri Greuter        jesienka                  
    Colymbada badensis (Tratt.) Dostál     nevädzník bádenský          51,00 
    Colymbada sadleriana (Janka) Holub     nevädzník panónsky          69,00 
    Comarum palustre L.             nátržnica močiarna          23,00 
    Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn.   horcovka útla            23,00 
    Gentianella tenella Rottb.)                              
    Conioselinum tataricum Hoffm.        šabrina pošvatá           37,00 
    Conringia austriaca (Jacq.) Sweet      konringia rakúska          138,00 
    Consolida regalis subsp. paniculata (Host) ostrôžka poľná metlinatá       69,00 
    Soó                                          
 *   Consolida samia P. H. Davis         ostrôžka                  
 *   Convolvulus argyrothamnus Greuter      pupenec                  
    Convolvulus cantabrica L.          pupenec kantabrijský        115,00 
 *   Convolvulus caput-medusae Lowe       pupenec                  
 *   Convolvulus fernandesii Pinto da Silva   pupenec                  
    & Teles                                      
 *   Convolvulus lopez-socasii Svent.      pupenec                  
 *   Convolvulus massonii A. Dietr.       pupenec                  
    Corallorhiza trifida Chatel.        koralica lesná            23,00 
    Corispermum marschallii Steven       plošticosemä Marschallovo      69,00 
    Corispermum nitidum Kit. ex Schult.     plošticosemä lesklé         92,00 
 *   Coronopus navasii Pau            vraňonôžka                 
    Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex kručinkovec položený         37,00 
    Willd.) C. Presl                                    
    Corydalis capnoides (L.) Pers.       chochlačka žltobiela         69,00 
    Corydalis gotlandica Lidén         chochlačka                 
 *   Crambe arborea Webb ex Christ        katran                   
    Crambe leavigata DC. ex Christ       katran                   
 *   Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell   katran                   
    & Sund.                                      
 SR   Crambe tataria Sebeók            katran tatársky           115,00 
 +   Crataegus lindmanii Hrabětová        hloh Lindmanov            37,00 
 *   Cremnophyton lanfrancoi Brullo &                          
    Pavonde                                        
    Crepis alpestris (Jacq.) Tausch       škarda alpská            69,00 
 *   Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.    škarda šafranokvetá            
    Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca      škarda                   
    & M. Cueto                                     
    Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch      škarda panónska           92,00 
    Crepis pulchra L.              škarda úhľadná            69,00 
    Crepis pusilla (Sommier) Merxm.       škarda                   
    Crepis sibirica L.             škarda sibírska           92,00 
    Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle)  škarda                   
    P.D. Sell.                                       
    Crocus cyprius Boiss. & Kotschy       šafran                   
 *   Crocus etruscus Parl.            šafran                   
    Crocus hartmannianus Holmboe        šafran                   
    Crocus heuffelianus Herb.          šafran karpatský           14,00 
    Crupina vulgaris Cass.           krupinka obyčajná          69,00 
    Crypsis aculeata (L.) Aiton         skrytka ostnatá           92,00 
    Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook.   kučeravec čiarkovitý        230,00 
    Culcita macrocarpa C. Presl         kulcita veľkozásterková          
 SR*  Cyclamen fatrense Halda et Soják      cyklámen fatranský         138,00 
 SR   Cypripedium calceolus L.          črievičník papučkový        138,00 
    Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.      zanoväť                  
    Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó   vstavačovec krvavočervený      322,00 
    Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton)   vstavačovec vresoviskový      184,00 
    Aver.                                         
    Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp.   vstavačovec Fuchsov pravý      23,00 
    fuchsii                                        
    Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana     vstavačovec Fuchsov Soóov      92,00 
    (Borsos) Borsos                                    
    Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes  vstavačovec strmolistý krvavý    115,00 
    (Rchb.) Soó                                      
    Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp.   vstavačovec strmolistý pravý     69,00 
    incarnata                                       
    Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella   vstavačovec strmolistý neskorý   115,00 
    (Druce) Soó                                      
    Dactylorhiza kalopissii E. Nelson      vstavačovec                
    Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.)  vstavačovec laponský         92,00 
    Soó                                          
    Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp.    vstavačovec škvrnitý pravý     184,00 
    maculata                                        
    Dactylorhiza maculata subsp. elodes     vstavačovec škvrnitý mokraďný    184,00 
    (Griseb.) Soó                                     
    Dactylorhiza maculata subsp. schurii    vstavačovec škvrnitý Schurov    184,00 
    (Klinge) Soó                                      
    Dactylorhiza maculata subsp.        vstavačovec škvrnitý        184,00 
    transsilvanica (Schur) Soó         sedmohradský                
    Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et  vstavačovec májový pravý       14,00 
    Summerh. subsp. majalis                                
    Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub    vstavačovec bledožltý        322,00 
    Dactylorhiza sambucina (L.) Soó       vstavačovec bazový          23,00 
    Danthonia alpina Vest            plevnatec alpínsky          51,00 
 SR*+  Daphne arbuscula Čelak.           lykovec muránsky          230,00 
 +   Daphne cneorum L.              lykovec voňavý            37,00 
    Daphne petraea Leybold           lykovec skalný               
 *   Daphne rodiguezii Texidor          lykovec Rodriguezov            
 *   Degenia velebitica (Degen) Hayek                            
 *   Delphinium caseyi BL Burtt         stračonôžka                
    Delphinium elatum L.            stračonôžka vysoká          23,00 
    Delphinium oxysepalum Borbás et Pax     stračonôžka tatranská        51,00 
    Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev  chryzantéma pieninská        138,00 
    Dendriopoterium pulidoi Svent.                             
    Deschampsia maderensis (Haeck. Born.)    metlica                  
    Buschm.                                        
    Dianthus arenarius L. subsp. arenarius   klinček piesočný pravý           
 *   Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus   klinček piesočný český           
    (Novák) O. Schwarz                                   
    Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.)  klinček bradatý nakopený       37,00 
    Heuff.                                         
    Dianthus cintranus Boiss. & Reuter     klinček                  
    subsp. cintranus Boiss. & Reuter                          
    Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp.  klinček kopcový pravý        37,00 
    collinus                                        
    Dianthus collinus subsp. glabriusculus   klinček kopcový holý         69,00 
    (Kit.) Thaisz                                     
    Dianthus diutinus Kit.           klinček trváci               
    Dianthus glacialis Haenke          klinček ľadovcový          37,00 
    Dianthus marizii (Samp.) Samp.       klinček                  
 *   Dianthus moravicus Kovanda         klinček moravský              
 SR*  Dianthus nitidus Waldst. et Kit.      klinček lesklý            69,00 
    Dianthus plumarius subsp. regis-stephani  klinček                  
    (Rapcs.) Baksay                                    
 SR*  Dianthus praecox subsp. lumnitzeri     klinček včasný Lumnitzerov      37,00 
    (Wiesb.) Kmeťová [syn.                                 
    Dianthus lumnitzeri Wiesb.]                              
    Dianthus praecox Kit. subsp. praecox    klinček včasný pravý         37,00 
    Dianthus praecox subsp. pseudopraecox    klinček včasný nepravý        37,00 
    (Novák) Kmeťová                                    
    Dianthus rupicola Biv.           klinček                  
    Dianthus serotinus Waldst. et Kit.     klinček neskorý           51,00 
    Dianthus superbus subsp. alpestris     klinček pyšný alpský         37,00 
    (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.                              
    Dianthus superbus L. subsp. superbus    klinček pyšný pravý         51,00 
    Dichostylis micheliana (L.) Nees      trojradovka hlávkatá         69,00 
    Dictamnus albus L.             jasenec biely            14,00 
    Diphasiastrum alpinum (L.) Holub      plavúnik alpínsky          37,00 
    Diphasiastrum complanatum (L.) Holub    plavúnik sploštený          37,00 
    Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub   plavúnik Isslerov          92,00 
    Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze)                         
    Kurata                                         
    Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo   dvojradovka                
 *   Diplotaxis siettiana Maire         dvojradovka                
    Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.   dvojradovka                
    Doronicum hungaricum Rchb. f.        kamzičník podlhovastolistý      92,00 
    Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre   kamzičník chlpatý          23,00 
 *   Dorycnium spectabile Webb & Berthel     ďatelinovec                
    Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.)  chudôbka vždyzelená Beckerova    92,00 
    Hörandl et Gutermann                                  
    Draba cacuminum Elis Ekman         chudôbka                  
    Draba cinerea Adams             chudôbka                  
    Draba dorneri Heuffel.           chudôbka                  
    Draba fladnizensis Wulfen          chudôbka bledožltá          92,00 
    Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi     chudôbka drsnoplodá         161,00 
    (Chrtek) Chrtek               Klášterského                
    Draba muralis L.              chudôbka múrová           23,00 
    Ex? Draba pacheri Stur           chudôbka štajerská          69,00 
    Draba siliquosa M. Bieb.          chudôbka kaukazská          92,00 
    Draba tomentosa Clairv.           chudôbka plstnatá          69,00 
 *   Dracaena draco (L.) L.           dracéna obyčajná              
 SR   Dracocephalum austriacum L.         včelník rakúsky           138,00 
    Drosera anglica Huds.            rosička anglická          138,00 
    Drosera rotundifolia L.           rosička okrúhlolistá         37,00 
 +   Dryas octopetala L.             dryádka osemlupienková        37,00 
 *   Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.       papraď                   
    Dryopteris cristata (L.) A. Gray      papraď hrebenatá           51,00 
    Dryopteris fragans (L.) Schott       papraď                   
    Echinops ritro subsp. ruthenicus (M.    ježibaba belasá rusínska       92,00 
    Bieb.) Nyman                                      
    Echium candicans L. fil.          hadinec                  
 *   Echium gentianoides Webb & Coincy      hadinec                  
    Echium italicum L.             hadinec taliansky          51,00 
 SR   Echium russicum J. F. Gemlin        hadinec červený           69,00 
    Elatine alsinastrum L.           elatinka kuričkovitá         69,00 
    Elatine gussonei (Sommier) Brullo      elatinka                  
    Elatine hungarica Moesz           elatinka maďarská          92,00 
    Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma  elatinka pieprová rovnosemenná    92,00 
    (Düben) Hermann                                    
    Ex? Elatine triandra Schkuhr        elatinka trojtyčinková        92,00 
 SR   Eleocharis carniolica W. D. J. Koch     bahnička kranská           69,00 
    Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.    bahnička málokvetá          37,00 
    Schwarz                                        
    Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch      ostrička myšia            92,00 
 +   Ephedra distachya L.            chvojník dvojklasý         138,00 
    Epipactis albensis Nováková et Rydlo    kruštík neskorý           138,00 
    Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser    kruštík tmavočervený         14,00 
    Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn.   kruštík oddialený          115,00 
    Epipactis helleborine subsp. orbicularis                        
    (Richter) Klein]                                    
    Epipactis futakii Mereďa et Potůček     kruštík Futákov           138,00 
    Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele  kruštík Greuterov          138,00 
    Epipactis komoricensis Mereďa        kruštík komorický          69,00 
    Epipactis leptochila (Godfery) Godfery   kruštík úzkopyskový         51,00 
    Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.      kruštík drobnolistý         23,00 
    Epipactis muelleri Godfery         kruštík rožkatý           23,00 
    Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel     kruštík prehliadaný         51,00 
    Epipactis nordeniorum Robatsch       kruštík Nordenových         138,00 
    Epipactis palustris (L.) Crantz       kruštík močiarny           51,00 
    Epipactis placentina Bongiorni et      kruštík piačenský          230,00 
    Grünanger                                       
    Epipactis pontica Taubenheim        kruštík pontický           51,00 
    Epipactis pseudopurpurata Mereďa      kruštík útly             92,00 
    Epipactis tallosii Molnár et Robatsch    kruštík Tallosov          138,00 
    Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn:  kruštík modrofialový         51,00 
    Epipactis purpurata Sm.]                                
    Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.   sklenobyľ bezlistá         230,00 
    Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.      milota chlpatá            51,00 
    Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn.    stepnatka úzkolistá         92,00 
    Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) vresovec                  
    D. A. Webb                                       
    Erigeron frigidus Boiss. ex DC.       turica ľadová               
    Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawl.     turica uhorská            37,00 
    Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth  páperník štíhly           69,00 
    Eriophorum vaginatum L.           páperník pošvatý           69,00 
 *   Erodium astragaloides Boiss. & Reuter    bocianik kozincový             
    Erodium ciconium (L.) L' Hér.        bocianik stepný           92,00 
    Erodium paularense Fernandez-Gonzalez    bocianik                  
    & Izco                                       
 *   Erodium rupicola Boiss.           bocianik                  
    Erucastrum palustre (Pirona) Vis.      reďkevník močiarny             
    Eryngium alpinum L.             kotúč alpínsky               
    Eryngium planum L.             kotúč modrastý            37,00 
 *   Eryngium viviparum Gay           kotúč                   
    Erysimum crepidifolium Rchb.        horčičník škardolistý        51,00 
 *   Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.     horčičník pieninský            
    Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.)   horčičník karpatský         69,00 
    Borbás                                         
    Erythronium dens-canis L.          kandík psí             138,00 
 *   Euphorbia handiensis Burchard        prýštec                  
    Euphorbia lambii Svent.           prýštec                  
 *   Euphorbia margalidiana Kuhbier &      prýštec                  
    Lewejohann                                       
 *   Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter    prýštec nevadský              
    Euphorbia stygiana H. C. Watson       prýštec                  
    Euphorbia transtagana Boiss.        prýštec                  
 *   Euphrasia azorica H. C. Watson       očianka azorská              
    Euphrasia exaristata Smejkal        očianka bezosťová          92,00 
 *   Euphrasia genargentea (Feoli) Diana     očianka                  
    Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.   očianka veľkokvetá             
    Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho           
    Euphrasia micrantha Rchb.          očianka drobnokvetá         92,00 
    Euphrasia pectinata Ten.          očianka hrebenitá          92,00 
    Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp.    očianka slovenská podhorská     51,00 
    pseudomontana (Klášterský) Dostál                           
    Euphrasia stipitata Smejkal         očianka stopkatá           51,00 
    Ferula latipinna Santos           feruľa                   
 SR*  Ferula sadleriana Ledeb.          feruľa Sadlerova          138,00 
    Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.)    kostrava                  
    Markgr.- Dannenb.                                   
    Festuca dominii Krajina           kostrava Dominova          51,00 
    Festuca duriotagana Franco & R. Afonso   kostrava                  
    Festuca elegans Boiss.           kostrava                  
    Festuca henriquesii Hack.          kostrava                  
    Festuca saxatilis Schur           kostrava skalná           51,00 
    Festuca summilusitana Franco & R.      kostrava                  
    Afonso                                         
    Filago lutescens Jord.           bielolist žltkastý          51,00 
    Filago vulgaris Lam.            bielolist obyčajný          51,00 
    Frangula azorica Tutin           krušina azorská              
 *   Fritillaria conica Rix           korunkovka                 
 *   Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.    korunkovka                 
 *   Fritillaria gussichiae (Degen &       korunkovka                 
    Doerfler) Rix                                     
    Fritillaria meleagris L.          korunkovka strakatá         69,00 
 *   Fritillaria obliqua Ker-Gawl.        korunkovka                 
 *   Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker   korunkovka                 
    Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.  devätorka rozprestretá        37,00 
    Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et    krivec český             69,00 
    Schult. f.                                       
    Gagea minima (L.) Ker Gawl.         krivec najmenší           69,00 
    Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et  krivec nízky             51,00 
    Schult. f.                                       
    Gagea spathacea (Hayne) Salisb.       krivec tulcový            51,00 
    Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees    hviezdovec sivý           92,00 
    Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees  hviezdovec bodkovaný         69,00 
    Galium cracoviense Ehrend.         lipkavec krakovský             
 *   Galium litorale Guss.            lipkavec pobrežný             
    Gallium moldavicum (Dobrescu) Franco    lipkavec                  
    Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.)  lipkavec parížsky hladkoplodý    92,00 
    Arcang.                                        
 *   Galium sudeticum Tausch           lipkavec sudetský             
    Galium tenuissimum M. Bieb.         lipkavec najtenší          92,00 
 *   Galium viridiflorum Boiss. & Reuter     lipkavec zelenokvetý            
    Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.)    sezelovka smldníkovitá        92,00 
    Thell.                                         
    Gaudinia hispanica Stace & Tutin      lámavka                  
    Genista dorycnifolia Font Quer       kručinka                  
    Genista holopetala (Fleischm. ex Koch)   kručinka                  
    Baldacci                                        
    Gentiana clusii Perr. et Songeon      horec Clusiov            23,00 
    Gentiana frigida Haenke           horec ľadový             37,00 
    Gentiana ligustica R. de Vilm. &      horec                   
    Chopinet                                        
    Gentiana nivalis L.             horec snežný             23,00 
    Gentiana pneumonanthe L.          horec pľúcny             51,00 
    Gentiana punctata L.            horec bodkovaný           37,00 
    Gentianella anglica (Pugsley) E. F.     horček                   
    Warburg                                        
 *   Gentianella bohemica Skalický        horček český                
 *   Geranium maderense P. F. Yeo        pakost                   
    Gladiolus imbricatus L.           mečík škridlicovitý         37,00 
 SR   Gladiolus palustris Gaudin         mečík močiarny            92,00 
    Glaux maritima L.              sivuľka prímorská          92,00 
 *   Globularia ascanii D. Bramwell &      guľôčka                  
    Kunkel                                         
    Globularia cordifolia L.          guľôčka srdcovitolistá        37,00 
 *   Globularia sarcophylla Svent.        guľôčka                  
 *   Globularia stygia Orph. ex Boiss.      guľočka                  
    Gnaphalium luteoalbum L.          paplesnivček žltobiely        37,00 
    Goodyera macrophylla Lowe          smrečinovec                
    Goodyera repens (L.) R. Br.         smrečinovec plazivý         37,00 
    Gratiola officinalis L.           graciola lekárska          37,00 
    Groenlandia densa (L.) Fourr.        červenačka hustolistá        92,00 
    Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.       päťprstnica obyčajná         14,00 
    Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá        92,00 
    Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.     päťprstnica voňavá          23,00 
    Gymnigritella runei Teppner & Klein                        
    Gypsophila fastigiata L.          gypsomilka zväzkovitá        51,00 
    Gypsophila fastigiata subsp. arenaria    gypsomilka zväzkovitá piesočná    51,00 
    (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin                           
    Gypsophila paniculata L.          gypsomilka metlinatá         51,00 
 *   Gypsophila papillosa P. Porta        gypsomilka                 
    Halimium verticillatum (Brot.) Sennen                         
    Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et    sekernica tmavá           23,00 
    Thell.                                         
    Heleochloa alopecuroides (Piller et     bahienka psiarkovitá         69,00 
    Mitterp.) Host ex Roem.                                
    Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.  bahienka šašinovitá         69,00 
    Helianthemum alypoides Losa & Rivas     devätorník                 
    Goday                                         
 *   Helianthemum bystropogophyllum Svent.    devätorník                 
    Helianthemum caput-felis Boiss.       devätorník                 
    Helichrysum gossypinum Webb         slamiha                  
 *   Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo,  slamiha                  
    Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle                          
    Helichrysum monogynum Burtt & Sund.     slamiha                  
 *   Helichrysum sibthorpii Rouy         slamiha                  
    Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.   čemerica purpurová          51,00 
    Herminium monorchis (L.) R. Br.       trčuľa jednohľuzá          230,00 
    Herniaria algarvica Chaudhri        prietržník                 
    Herniaria incana Lam.            prietržník sivý           92,00 
 *   Herniaria latifolia Lapeyr. subsp.     prietržník                 
    litardierei Gamis                                   
    Herniaria lusitanica Chaudhri subsp.    prietržník                 
    berlengiana Chaudhri                                  
    Herniaria maritima Link           prietržník prímorský            
    Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák   večernica slovenská         92,00 
    Hieracium pilosum Schleich. ex Froel.    jastrabník chlpatý          92,00 
    Hierochloe repens (Host) P. Beauv.     tomkovica plazivá          37,00 
 SR   Himantoglossum adriaticum H. Baumann    jazýčkovec jadranský        184,00 
 SR   Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný         230,00 
    Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn.    podkovka ľúba            92,00 
    Coronilla emerus L.)                                  
    Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin  prasličkovka pestrá         51,00 
    Hippuris tetraphylla L. fil.        truskavec                 
    Hippuris vulgaris L.            truskavec obyčajný          51,00 
    Hladnikia pastinacifolia Reichenb                           
    Holcus setiglumis Boiss. & Reuter      medúnok                  
    subsp. duriensis Pinto da Silva                            
    Hordeum geniculatum All.          jačmeň tuhoštetinatý         92,00 
    Hottonia palustris L.            perutník močiarny          51,00 
    Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. &                       
    Link) Rothm.                                      
    Hydrocotyle vulgaris L.           pupkovník obyčajný          69,00 
    Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis   blanolistník                
    Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.                       
    Hyoseris frutescens Brullo & Pavone     jahnačka                  
 *   Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B.    ľubovník                  
    Robson                                         
    Hypericum elegans Stephan ex Willd.     ľubovník ozdobný           92,00 
    Hypochoeris oligocephala (Svent. &     prasatník                 
    Bramw.) Lack                                      
 *   Iberis arbuscula Runemark          iberka kríčkovitá             
    Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa  iberka                   
    Franco & Pinto da Silva                              
    Ex? Illecebrum verticillatum L.       nechtovec praslenatý         92,00 
    Inula germanica L.             oman nemecký             37,00 
    Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex   oman vŕbolistý drsný         69,00 
    Lam.) Hayek                                      
    Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern.  oman vŕbolistý piesočný       92,00 
    ex Lavrenko) Soják                                   
 *   Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule    pafialka bezbyľová             
    (Desf.) Reichenb.                                   
    Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum   pafialka                  
    (Caruel) Ball ex                                    
    Arcang.                                        
 SR   Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et  kosatec bezlistý uhorský       92,00 
    Kit.) Hegi                                       
 SR   Iris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris  kosatec piesočný           92,00 
    humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit)                        
    Á. Löve et Löve]                                    
 *   Iris boissieri Henriq.           kosatec                  
    Iris graminea L.              kosatec trávolistý          69,00 
    Iris graminea L. subsp. graminea      kosatec trávolistý pravý       69,00 
    Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) kosatec trávolistý pašachorový    69,00 
    Soó                                          
 *   Iris marisca Ricci & Colasante       kosatec                  
    Iris pumila L.               kosatec nízky            37,00 
    Iris sibirica L.              kosatec sibírsky           51,00 
    Iris spuria L.               kosatec pochybný           92,00 
    Iris variegata L.              kosatec dvojfarebný         51,00 
    Isatis campestris Steven ex DC.       farbovník poľný           69,00 
    Isatis maeotica DC.             farbovník azovský          69,00 
    Isatis praecox Kit. ex Tratt.        farbovník včasný           92,00 
    Isoetes azorica Durieu & Paiva ex      šidlatka azorská              
    Milde                                         
    Isoetes boryana Durieu           šidlatka                  
    Isoetes malinverniana Ces. & De Not.    šidlatka                  
    Isolepis setacea (L.) R. Br.        škripík štetinatý          69,00 
 *   Isoplexis chalcantha Svent. O'Shanahan                         
    Isoplexis isabelliana (Webb &                           
    Berthel.) Masferrer                                  
 *   Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.     jankea Heldreichova            
    Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp.    pávinec                  
    serpentinica Pinto da Silva                              
    Jasione lusitanica A. DC.          pávinec                  
    Jasminum azoricum L.            jazmín azorský               
    Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.     sitina ostrokvetá          92,00 
    Juncus atratus Krock.            sitina černastá           37,00 
    Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus     sitina cibuľkatá pravá        92,00 
    Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W.    sitina cibuľkatá Kochova       92,00 
    Schultz) Reichg.                                    
    Juncus capitatus Weigel           sitina hlavičkatá          92,00 
    Juncus castaneus Sm.            sitina gaštanovohnedá        115,00 
    Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii   sitina Gerardova pravá        69,00 
    Ex? Juncus sphaerocarpus Nees        sitina guľatoplodá          92,00 
    Juncus subnodulosus Schrank         sitina pošvatá            69,00 
    Juncus triglumis L.             sitina trojplevová          69,00 
    Juncus valvatus Link            sitina                   
 *   Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.      sinokvet nevädzovitý            
 *   Jurinea fontqueri Cuatrec.         sinokvet Fontquerov            
    Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K.   sinokvet mäkký veľkoúborový     69,00 
    Koch) Soó                                       
    Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.  turička jednoduchá          92,00 
    Koeleria tristis Domin           ometlina smutná           37,00 
    Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.                          
    Kunkeliella subsucculenta Kammer                            
 *   Lactuca watsoniana Trel.          šalát Watsonov               
 *   Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich                        
    & Greuter                                     
    Lapsana communis subsp. intermedia (M.   lýrovka obyčajná prostredná     23,00 
    Bieb.) Hayek                                      
 *   Laserpitium longiradium Boiss.       lazerník                  
    Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul.    hrachor mliečny           37,00 
    Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.)    hrachor hladký            51,00 
    Gren.                                         
    Lathyrus nissolia L.            hrachor trávolistý          37,00 
    Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková  hrachor trávolistý Futákov      69,00 
    Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck)  hrachor trávolistý páperistý     37,00 
    Soják                                         
    Lathyrus palustris L.            hrachor močiarny           51,00 
    Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke     hrachor panónsky           69,00 
    Lathyrus pisiformis L.           hrachor hrachovitý          92,00 
    Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský         92,00 
    Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.       hrachor benátsky           92,00 
 +   Ledum palustre L.              rojovník močiarny          92,00 
    Leontodon boryi Boiss.           púpavec                  
    Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.)   púpavec drobnoúborový           
    Boiss.                                         
 *   Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell   púpavec                  
    Leontopodium alpinum Cass.         plesnivec alpínsky          51,00 
    Lepidium perfoliatum L.           žerucha prerastenolistá       23,00 
    Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev    králik neskorý            92,00 
    Leucojum nicaeense Ard.           bleduľa nicejská              
    Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) bleduľa jarná karpatská       69,00 
    O. Schwarz                                       
    Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link     leuzea                   
    Ligularia glauca (L.) A. Hoffm.       jazyčník sivý            115,00 
 SR   Ligularia sibirica (L.) Cass.        jazyčník sibírsky          115,00 
    Lilium bulbiferum L.            ľalia cibuľkonosná          37,00 
    Limodorum abortivum (L.) Sw.        modruška pošvatá          138,00 
 *   Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze    limonka                  
    Limonium dendroides Svent.         limonka                  
    Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze    limonka                  
    subsp. lusitanicum (Daveau) Franco                           
    Limonium gmelinii subsp. hungaricum     limonka Gmelinova uhorská      115,00 
    (Klokov) Soó                                      
 *   Limonium insulare (Beg. & Landi)      limonka                  
    Arrig. & Diana                                   
    Limonium lanceolatum (Hoffmanns. &     limonka                  
    Link) Franko                                      
    Limonium multiflorum Erben         limonka                  
 *   Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana    limonka                  
 *   Limonium spectabile (Svent.) Kunkel &    limonka                  
    Sunding                                        
 *   Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.  limonka                  
 *   Limonium sventenii Santos & Fernandez    limonka                  
    Galvan                                         
    Linaria algarviana Chav.          pyštek                   
    Linaria alpina (L.) Mill.          pyštek alpínsky           92,00 
    Linaria coutinhoi Valdés          pyštek                   
 *   Linaria ficalhoana Rouy           pyštek                   
    Linaria flava (Poiret) Desf.        pyštek žltý                
 *   Linaria hellenica Turrill          pyštek grécky               
    Linaria loeselii Schweigger         pyštek Loeselov              
    Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés     pyštek taliansky           69,00 
    Linaria pseudolaxiflora Lojac.       pyštek                   
 *   Linaria ricardoi Cout.           pyštek                   
    Linaria tonzigii Lona            pyštek                   
 *   Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo    pyštek                   
 * SR  Lindernia procumbens (Krock.) Borbás    lindernia puzdierkatá        92,00 
    Linnaea borealis L.             linnéovka severná          138,00 
 *   Linum dolomiticum Borbas          ľan                    
    Linum hirsutum L.              ľan chlpatý             51,00 
    Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) ľan chlpatý hladkastý        92,00 
    Soó                                          
 *   Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum  ľan                    
    subsp. muelleri)                                    
    Linum perenne L.              ľan trváci              69,00 
    Linum trigynum L.              ľan trojbliznový           92,00 
 SR   Liparis loeselii (L.) Rich.         hľuzovec Loeselov          322,00 
    Listera cordata (L.) R. Br.         bradáčik srdcovitolistý       92,00 
 *   Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes   litodora lesklá              
 +   Loiseleuria procumbens (L.) Desv.      skalienka ležatá           92,00 
 +   Lonicera alpigena L.            zemolez alpínsky           92,00 
 *   Lotus azoricus P. W. Ball          ľadenec azorský              
    Lotus callis-viridis D. Bramwell & D.    ľadenec                  
    H. Davis                                        
 *   Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell   ľadenec Kunkelov              
    & al.                                       
    Lotus uliginosus Schkuhr          ľadenec barinný           37,00 
    Luronium natans (L.) Raf.          žabníčka plávajúca             
    Luzula arctica Blytt            chlpaňa                  
    Lychnis coronaria (L.) Desr.        kukučka vencová           37,00 
    Lycopodiella inundata (L.) Holub      plavúnec zaplavovaný         92,00 
    Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze    vranček švajčiarsky         51,00 
    Lycopodium annotinum L.           plavúň pučivý            14,00 
    Lycopodium clavatum L.           plavúň obyčajný           14,00 
 *   Lythrum flexuosum Lag.           vrbica                   
    Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.   vrbica drobná            92,00 
    Malaxis monophyllos (L.) Sw.        trčníček jednolistý         138,00 
 *   Mandragora officinarum L.          mandragora lekárska            
 *   Marbeckiella sousae Rothm.                               
    Marcetella maderensis (Born.) Svent.                          
 *   Marsilea azorica Launert & Paiva      marsilea azorská              
    Marsilea batardae Launert          marsilea                  
 SR   Marsilea quadrifolia L.           marsilea štvorlistá         51,00 
    Marsilea strigosa Willd.          marsilea srstnatá             
    Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.     perovník pštrosí           37,00 
    Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.                           
    Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn.   lucerna tesálska           51,00 
    Trigonella monspeliaca L.)                               
    Medicago rigidula (L.) All.         lucerna tvrdá            92,00 
    Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern.    čermeľ český             69,00 
    Melanoselinum decipiens (Schrader &                        
    Wendl.) Hoffm.                                     
    Melica altissima L.             mednička najvyššia          69,00 
    Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp.   komonica                  
    fallax Franco                                     
    Menyanthes trifoliata L.          vachta trojlistá           23,00 
 *   Micromeria taygetea P. H. Davis                            
    Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco                         
    & Cabezudo                                     
    Minuartia glaucina Dvořáková        kurička sivastá           92,00 
    Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen    kurička klbkatá           69,00 
    Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) kurička chlpatá kríčkovitá      69,00 
    Hand.-Mazz.                                      
 *   Minuartia smejkalii Dvořáková        kurička Smejkalova             
    Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et    kurička lepkavá           69,00 
    Thell.                                         
 *   Moehringia fontqueri Pau          meringia Fontquerova            
    Moehringia jankae Griseb. ex Janka     meringia                  
    Moehringia lateriflora (L.) Frenzl     meringia                  
    Moehringia tommasinii Marches.       meringia                  
    Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl      meringia huňatá              
    Monanthes wildpretii Banares & Scholz                       
    Monizia edulis Lowe                                  
    Montia arvensis Wallr.           zdrojovka roľná           69,00 
    Montia hallii (A. Gray) Greene       zdrojovka pobrežná          51,00 
 *   Murbeckiella sousae Rothm.                               
 *   Muscari gussonei (Parl.) Tod.        modrica                  
    Muscari neglectum Guss.ex Ten.       modrica nebadaná           23,00 
    Musschia aurea (L. f.) DC.                               
 *   Musschia wollastonii Lowe                               
    Myosotis azorica H. C. Watson        nezábudka azorská             
    Myosotis lusitanica Schuster        nezábudka                 
    Myosotis maritima Hochst. in Seub.     nezábudka                 
    Myosotis rehsteineri Wartm.         nezábudka Rechsteinerova          
    Myosotis retusifolia R. Afonso       nezábudka                 
 *   Myrica rivas-martinezii Santos.       vresna                   
    Myriophyllum verticillatum L.        stolístok praslenatý         51,00 
    Myrrhoides nodosa (L.) Cannon        nadutec nafúknutý          92,00 
    Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.    riečňanka                 
    Schmidt                                        
    Najas tenuissima (A. Braun) Magnus     riečňanka                 
    Najas minor All. [syn. Caulinia minor    riečňanka menšia           23,00 
    (All.Coss. et Germ.)]                                 
    Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley   narcis                   
    Narcissus calcicola Mendonca        narcis                   
    Narcissus cyclamineus DC.          narcis                   
    Narcissus fernandesii G. Pedro       narcis                   
    Narcissus humilis (Cav.) Traub       narcis                   
 *   Narcissus longispathus Pugsley       narcis                   
 *   Narcissus nevadensis Pugsley        narcis nevadský              
    Narcissus pseudonarcissus L. subsp.     narcis                   
    nobilis (Haw.) A. Fernandes                              
    Narcissus scaberulus Henriq.        narcis                   
    Narcissus triandrus L. subsp. capax     narcis                   
    (Salisb.) D. A. Webb.                                 
 *   Narcissus triandrus L.           narcis trojtyčinkový            
    Narcissus viridiflorus Schousboe      narcis zelenokvetý             
 *   Naufraga balearica Constans & Cannon                        
    Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.      bazanovec kytkový          92,00 
    Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy  kocúrnik                  
 *   Nepeta sphaciotica P. H. Davis       kocúrnik                  
    Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f.     tmavohlávka čierna          92,00 
    Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk.  kuklička plazivá           23,00 
    Nuphar lutea (L.) Sm.            leknica žltá             23,00 
    Nymphaea alba L.              lekno biele             37,00 
    Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze   leknovec štítnatý          69,00 
    Odontites granatensis Boiss.        zdravienok                 
    Odontites holliana (Lowe) Benth.      zdravienok                 
    Oenanthe banatica Heuff.          halucha banátska           69,00 
 *   Oenanthe conioides Lange          halucha bolehlavová            
    Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.     halucha                  
    Oenanthe silaifolia M. Bieb.        halucha siličkolistá         51,00 
    Oenanthe stenoloba Schur          halucha úzkolistá          37,00 
    Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch.  plesnivček vápencový         92,00 
    Bip.                                          
    Omphalodes kuzinskyanae Willk.       pupkovec                  
 *   Omphalodes littoralis Lehm.         pupkovec pobrežný             
    Onobrychis montana DC.           vičenec horský            92,00 
 *   Ononis hackelii Lange            ihlica                   
    Ononis pusilla L.              ihlica nízka             92,00 
 *   Onopordum carduelinum Bolle         ostropes                  
 *   Onopordum nogalesii Svent.         ostropes                  
    Onosma arenaria Waldst. et Kit.       rumenica piesočná          92,00 
    Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata  rumenica nepravá bradavičnatá    69,00 
    (Kit.) Rauschert                                    
 SR*  Onosma tornensis Jáv.            rumenica turnianska         322,00 
    Onosma visianii Clementi          rumenica Visianiho          69,00 
    Ophioglossum polyphyllum A. Braun      hadivka                  
    Ophioglossum vulgatum L.          hadivka obyčajná           51,00 
    Ophrys apifera Huds.            hmyzovník včelovitý         230,00 
 *   Ophrys argolica Fleischm.          hmyzovník                 
    Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter    hmyzovník čmeľovitý         230,00 
    Ophrys holubyana András.          hmyzovník Holubyho         276,00 
    Ophrys insectifera L.            hmyzovník muchovitý         51,00 
 *   Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó       hmyzovník                 
 *   Ophrys lunulata Parl.            hmyzovník                 
    Ophrys melitensis (Salkowski) J.      hmyzovník                 
    Deviller-Terschuren & P. Devillers                         
    Ophrys sphegodes Mill.           hmyzovník pavúkovitý        322,00 
    Orchis coriophora L.            vstavač ploštičný          230,00 
    Orchis elegans Heuff.            vstavač úhľadný           230,00 
    Orchis mascula (L.) L.           vstavač mužský            69,00 
    Orchis militaris L.             vstavač vojenský           69,00 
    Orchis morio L.               vstavač obyčajný           37,00 
    Orchis pallens L.              vstavač bledý            23,00 
    Orchis palustris Jacq.           vstavač močiarny          230,00 
    Orchis purpurea Huds.            vstavač purpurový          51,00 
 *   Orchis scopulorum Simsmerh.         vstavač                  
    Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch   vstavač Spitzelov          230,00 
    Orchis tridentata Scop.           vstavač trojzubý           92,00 
    Orchis ustulata L.             vstavač počerný           92,00 
    Orchis ustulata L. subsp. aestivalis    vstavač počerný letný        69,00 
    (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka                              
    Orchis ustulata L. subsp. ustulata     vstavač počerný pravý        138,00 
    Origanum dictamnus L.            pamajorán                 
 *   Ornithogalum reverchonii Degen &      bledavka                  
    Herv.-Bass.                                      
    Orobanche alsatica Kirschl.         záraza alsaská            92,00 
    Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex záraza šupinatá           92,00 
    Gaudin                                         
    Orobanche coerulescens Stephan       záraza modrastá           92,00 
    Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.    záraza hustokvetá             
    Orobanche gracilis Sm.           záraza útla             51,00 
    Orobanche picridis F. W. Schultz      záraza horčíková           69,00 
    Orobanche teucrii Holandre         záraza hrdobarková          92,00 
 SR   Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser   ostrík močiarny           322,00 
    (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.)                       
 +   Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.    kľukva drobnoplodá          69,00 
 +   Oxycoccus palustris Pers.          kľukva močiarna           51,00 
    Oxytropis campestris subsp. tatrae     ostropysk poľný tatranský      37,00 
    (Borbás) Dostál                                    
    Oxytropis carpatica Uechtr.         ostropysk karpatský         51,00 
    Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch  ostropysk Hallerov          37,00 
    Oxytropis pilosa (L.) DC.          ostropysk chlpatý          51,00 
    Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch)  čremcha obyčajná skalná       51,00 
    Pawl. ex Holub                                     
    Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.    pivonka                  
    Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia  pivonka Clusiova rhódska          
    (Stearn) Tzanoudakis                                  
    Paeonia officinalis L. subsp. banatica   pivonka lekárska banátska         
    Roch.) Soó                                       
    Paeonia parnassica Tzanoudakis       pivonka                  
 *   Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál                       
    Papaver dubium L. subsp. dubium       mak pochybný pravý          92,00 
    Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.    mak                    
    Papaver radicatum Rottb. subsp.       mak                    
    hyperboreum Nordh.                                   
    Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend.     mak tatranský            51,00 
    Papaver tatricum subsp. fatraemagnae    mak tatranský veľkofatranský    138,00 
    Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátová mak tatranský pravý         138,00 
 *   Parolinia schizogynoides Svent.                            
    Pedicularis comosa L.            všivec chochlatý           92,00 
    Pedicularis hacquetii Graf         všivec karpatský           37,00 
    Pedicularis oederi Vahl           všivec Oederov            37,00 
    Pedicularis palustris L.          všivec močiarny           23,00 
    Pedicularis sceptrum-carolinum L.      všivec žezlovitý          115,00 
 *   Pedicularis sudetica Willd.         všivec sudetský              
    Pedicularis sylvatica L.          všivec lesný             37,00 
 *   Pericallis hadrosoma Svent.                              
    Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.    horčiak                  
    Petagnia saniculifolia Guss.                              
    Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.      skalokráska pyrenejská        92,00 
    Petrocoptis grandiflora Rothm.                             
    Petrocoptis montsicciana O. Bolos &                        
    Rivas Mart.                                      
    Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas                       
    Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.    smldník piesočný          138,00 
    Phagnalon benettii Lowe                                
    Phalaris maderensis (Menezes) Menezes    lesknica                  
    Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel     zárazovec piesočný          69,00 
    Phlomis brevibracteata Turrill.       sápa                    
    Phlomis cypria Post.            sápa                    
    Phlomis tuberosa L.             sápa hľuznatá            37,00 
    Phoenix theophrasti Greuter         datľovník                 
    Pholiurus pannonicus (Host) Trin.      chvostovec panónsky         69,00 
    Phyllitis scolopendrium (L.) Newman     jazyk jelení             23,00 
 *   Physoplexis comosa (L.) Schur                             
    Picconia azorica (Tutin) Knobl.                            
 *   Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman   horčík Willkommov             
    Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et    chlpánik Guthnickov         92,00 
    Heer) Soják                                      
    Pinguicula alpina L.            tučnica alpínska           23,00 
 *   Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.     tučnica                  
    Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper    tučnica nevadská              
    Pinguicula vulgaris L.           tučnica obyčajná           51,00 
 +   Pinus cembra L. #1             borovica limbová (limba)       23,00 
 *   Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.                         
    Plantago algarbiensis Sampaio [syn.     skorocel                  
    Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]                        
    Plantago almogravensis Franco        skorocel                  
    Plantago altissima L.            skorocel najvyšší          37,00 
    Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský     37,00 
    Plantago malato-belizii Lawalré       skorocel                  
    Plantago maritima L.            skorocel prímorský          37,00 
    Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.     skorocel tenkokvetý         69,00 
    Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.    vemenník zelenkastý         23,00 
    Platanthera obtusata (Pursh) subsp.     vemenník                  
    olingantha (Turez.) Hulten                               
    Poa granitica Braun-Blanq.         lipnica žulová            51,00 
    Poa granatica Braun-Blanq. subsp.      lipnica                  
    disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády                        
    Poa margilicola Bernátová et Májovský    lipnica slieňomilná         230,00 
 *   Poa riphaea (Ascherson et Graebner)     lipnica jesenícka             
    Pritsch.                                        
    Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch  lipnica osobitá           230,00 
    Podospermum laciniatum (L.) DC.       hadokoreň strapatý          92,00 
    Polygonum arenarium Waldst. et Kit.     stavikrv piesočný          69,00 
    Polygonum bellardii All.          stavikrv Bellardov          92,00 
    Polygonum praelongum Coode & Cullen     stavikrv                  
    Polypodium interjectum Shivas        sladič pílkovitý           69,00 
    Polypodium x mantoniae Rothm.        sladič Mantonovej          37,00 
 *   Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl     papraďovec                 
    Potamogeton acutifolius Link        červenavec ostrolistý        37,00 
    Potamogeton alpinus Balb.          červenavec alpínsky         69,00 
    Potamogeton gramineus L.          červenavec trávolistý        51,00 
    Potentilla delphinensis Gren. & Godron   nátržník                  
    Potentilla emilii-popii Nyárády       nátržník                  
    Potentilla micrantha Ramond ex DC.     nátržník drobnokvetý         69,00 
    Potentilla patula Waldst. et Kit.      nátržník rozložitý          69,00 
    Potentilla pedata Willd. ex Nestl.     nátržník odnožený          92,00 
    Potentilla rupestris L.           nátržník skalný           51,00 
 *   Primula apennina Widmer           prvosienka                 
    Primula auricula L.             prvosienka holá           23,00 
    Primula carniolica Jacq.          prvosienka kranská             
    Primula farinosa L.             prvosienka pomúčená         37,00 
 *   Primula glaucescens Moretti         prvosienka sivkastá            
    Primula halleri subsp. platyphylla O.    prvosienka dlhokvetá         92,00 
    Schwarz                   plocholistá                
    Primula minima L.              prvosienka najmenšia         37,00 
    Primula nutans Georgi            prvosienka                 
    Primula palinuri Petagna          prvosienka                 
    Primula scandinavica Bruun         prvosienka                 
 *   Primula spectabilis Tratt.         prvosienka nádherná            
    Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawl.)   žeruška alpínska pochybná      69,00 
    Soják                                         
    Prunus lusitanica L. subsp. azorica     slivka                   
    (Mouillef.) Franco                                   
    Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub                        
    Pseudolysimachion incanum subsp. pallens  veronikovec sivý bledý        92,00 
    (Host) Trávníček                                    
    Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý           92,00 
    Puccinellia limosa (Schur) Holmb.      steblovec močiarny          69,00 
    Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner  steblovec                 
    & Merrill                                     
    Puccinellia pungens (Pau) Paunero      steblovec                 
    Pulegium vulgare Mill.           mäta sivá              37,00 
    Pulmonaria angustifolia L.         pľúcnik úzkolistý          51,00 
 SR   Pulsatilla grandis Wender.         poniklec veľkokvetý         37,00 
 SR   Pulsatilla patens (L.) Mill.        poniklec otvorený          69,00 
    Pulsatilla pratensis subsp. bohemica    poniklec lúčny český         23,00 
    Skalický                                        
 SR*  Pulsatilla pratensis subsp. flavescens   poniklec lúčny maďarský       230,00 
    (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis                       
    subsp. hungarica (Soó) Soó]                              
 SR*  Pulsatilla slavica G. Reuss         poniklec slovenský          23,00 
 SR*  Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová  poniklec prostredný         23,00 
    Pulsatilla vernalis (L.) Mill.       poniklec jarný            92,00 
    Pulsatilla vulgaris Hill. subsp.      poniklec                  
    gotlandica (Johanss.) Zaemelis &                          
    Paegle                                         
    Pulsatilla zimmermannii Soó         poniklec Zimmermannov        230,00 
    Pycreus flavescens (L.) Rchb.        šachorec žltkastý          51,00 
    Pyrola carpatica Holub et Křísa       hruštička karpatská         51,00 
    Pyrola chlorantha Sw.            hruštička zelená           37,00 
 *   Pyrus magyarica Terpö            hruška maďarská              
 +   Pyrus nivalis Jacq.             hruška snežná            69,00 
 +   Quercus frainetto Ten.           dub balkánsky            37,00 
 +   Quercus pedunculiflora K. Koch.       dub sivý               37,00 
    Radiola linoides Roth            ľanček ľanovitý           92,00 
 *   Ramonda serbica Pančic           ramonda                  
    Ranunculus alpestris L.           iskerník alpínsky          14,00 
    Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín  iskerník vysokotatranský       92,00 
    Ranunculus carpaticus Herbich        iskerník karpatský          92,00 
    Ranunculus glacialis L.           iskerník ľadovcový          23,00 
    Ranunculus kykkoensis Meikle        iskerník                  
    Ranunculus lapponicus L.          iskerník                  
    Ranunculus lateriflorus DC.         iskerník bočnokvetý         69,00 
    Ranunculus lingua L.            iskerník veľký            51,00 
    Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.     iskerník odnožený          92,00 
    Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex  iskerník mnoholistý         92,00 
    Willd.                                         
    Ranunculus pygmaeus Wahlenb.        iskerník trpasličí          69,00 
    Ranunculus reptans L.            iskerník zakoreňujúci        92,00 
    Ranunculus thora L.             iskerník obličkolistý        51,00 
 *   Ranunculus weyleri Mares          iskerník                  
 *   Reseda decursiva Forssk.          rezeda                   
    Reseda phyteuma L.             rezeda veľkokališná         37,00 
 +   Rhamnus saxatilis Jacq.           rešetliak skalný           69,00 
    Rhinanthus oesilensis (Ronniger &      štrkáč                   
    Saarsoo) Vassilcz                                   
    Rhinanthus rumelicus Velen.         štrkáč rumelský           69,00 
    Rhododendron luteum Sweet          rododendron žltý              
    Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex                        
    Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco                       
    & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P.                       
    Cout) Pinto da Silva]                                 
    Rhynchospora alba (L.) Vahl         ostroplod biely           69,00 
 *   Ribes sardoum Martelli           ríbezľa                  
    Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.       roripa pyrenejská          51,00 
 +   Rosa arvensis Huds.             ruža roľná              92,00 
 +   Rosa glauca Pourr.             ruža sivá              69,00 
 *   Rosmarinus tomentosus Huber-Morath &    rozmarín                  
    Maire                                         
    Rouya polygama (Desf.) Coincy                             
    Rumex azoricus Rech. fil.          štiavec azorský              
    Rumex rupestris Le Gall           štiavec skalný               
 +   Ruscus hypoglossum L.            listnatec jazykovitý         69,00 
 *   Salicornia veneta Pignatti & Lausi     slanorožec                 
 +   Salix alpina Scop.             vŕba alpínska            23,00 
 +   Salix hastata L.              vŕba oštepovitolistá         23,00 
 +   Salix helvetica Vill.            vŕba švajčiarska           37,00 
 +   Salix herbacea L.              vŕba bylinná             23,00 
 +   Salix kitaibeliana Willd.          vŕba Kitaibelova           51,00 
 +   Salix myrtilloides L.            vŕba čučoriedkovitá         92,00 
 +   Salix phylicifolia L.            vŕba bobkolistá           37,00 
 +   Salix repens L.               vŕba plazivá             14,00 
 +   Salix reticulata L.             vŕba sieťkovaná           14,00 
 +   Salix retusa L.               vŕba tupolistá            37,00 
 +   Salix rosmarinifolia L.           vŕba rozmarínolistá         23,00 
    Salix salvifolia Brot. subsp. australis   vŕba                    
    Franco                                         
 +   Salix starkeana Willd.           vŕba sivozelená           92,00 
    Salvia aethiopis L.             šalvia etiópska           69,00 
    Salvia veneris Hedge.            šalvia                   
    Salvinia natans (L.) All.          salvínia plávajúca          23,00 
 *   Sambucus palmensis Link           baza                    
    Sanicula azorica Guthnick ex Seub.     žindava azorská              
 *   Santolina elegans Boiss. ex DC.       santolina úhľadná             
    Santolina impressa Hoffmanns. & Link    santolina                 
    Santolina semidentata Hoffmanns. &     santolina                 
    Link                                          
    Saussurea alpina (L.) DC.          pabodliak alpínsky          37,00 
    Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex pabodliak alpínsky estónsky        
    Rupr) Kupffer                                     
    Saussurea discolor (Willd.) DC.       pabodliak rôznofarebný        23,00 
    Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng.      pabodliak nízky           37,00 
    Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb   lomikameň                 
    Saxifraga carpatica Sternb.         lomikameň karpatský         14,00 
    Saxifraga cernua L.             lomikameň ovisnutý          92,00 
 *   Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.    lomikameň                 
    Saxifraga florulenta Moretti        lomikameň                 
    Saxifraga hirculus L.            lomikameň kozí               
    Saxifraga mutata L.             lomikameň pozmenený         92,00 
    Saxifraga osloensis Knaben         lomikameň                 
 *   Saxifraga portosanctana Boiss.       lomikameň                 
 *   Saxifraga presolanensis Engl.        lomikameň                 
    Saxifraga retusa Gouan           lomikameň zahnutolistý        37,00 
    Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.   lomikameň                 
 *   Saxifraga valdensis DC.           lomikameň                 
 *   Saxifraga vayredana Luizet         lomikameň                 
    Saxifraga wahlenbergii Ball         lomikameň trváci           23,00 
    Scabiosa nitens Roemer & J. A.       hlaváč                   
    Schultes                                        
    Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawa vratičník mnohozárezový       69,00 
    Scheuchzeria palustris L.          blatnica močiarna          92,00 
    Schoenoplectus supinus (L.) Palla      škripinec nízky           92,00 
    Schoenoplectus triqueter (L.) Palla     škripinec trojhranný         92,00 
    Schoenus ferrugineus L.           šašina hrdzavá            69,00 
    Schoenus nigricans L.            šašina černastá           92,00 
 *   Scilla beirana Samp.            scila                   
    Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) scila severná bukovská        69,00 
    Kereszty                                        
    Scilla litardierei Breistr.         scila                   
    Scilla maderensis Menezes          scila                   
 *   Scilla morrisii Meikle           scila                   
 *   Scilla odorata Link             scila                   
    Scilla vindobonensis Speta         scila viedenská           14,00 
    Scleranthus perennis L.           sklerant trváci           51,00 
    Scorzonera parviflora Jacq.         hadomor maloúborový         51,00 
    Scorzonera purpurea L.           hadomor purpurový          37,00 
    Scorzonera rosea Waldst. et Kit.      hadomor ružový            92,00 
    Scrophularia vernalis L.          krtičník jarný            37,00 
    Scutellaria altissima L.          šišak najvyšší            69,00 
    Sedum annuum L.               rozchodník ročný           51,00 
    Sedum brissemoretii Raymond-Hamet      rozchodník                 
    Semele maderensis Costa                                
    Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus  starček abrotanolistý karpatský   37,00 
    (Herbich) Nyman                                    
 *   Senecio caespitosus Brot.          starček                  
    Senecio doria L.              starček zlatožltý          69,00 
 *   Senecio elodes Boiss. ex DC.        starček                  
    Senecio erucifolius subsp. tenuifolius   starček erukolistý úzkolistý     51,00 
    (Jacq.) Schübl. et G.Martens                              
    Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus   starček                  
    (Neuman) Sterner                                    
 *   Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus  starček                  
    (P. Cout.) Pinto da Silva                               
    Senecio nevadensis Boiss. & Reuter     starček nevadský              
    Senecio paludosus L.            starček barinný           51,00 
    Senecio sarracenicus L.           starček poriečny           37,00 
    Senecio umbrosus Waldst. et Kit.      starček tôňomilný          37,00 
 SR*  Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.   kosienka karbincolistá        92,00 
    [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve                        
    et D. Löve]                                      
 *   Seseli intricatum Boiss.          sezel                   
    Seseli leucospermum Waldst. et Kit.     sezel                   
    Seseli pallasii Besser           sezel pestrý             37,00 
    Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria ostrevka karpatská          92,00 
    uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl]                          
    Sibthorpia peregrina L.                                
    Sideritis cypria Post.           ránhoj                   
 *   Sideritis cystosiphon Svent.        ránhoj                   
 *   Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle  ránhoj                   
    Sideritis incana subsp. glauca (Cav.)    ránhoj                   
    Malagarriga                                      
    Sideritis infernalis Bolle         ránhoj                   
    Sideritis javalambrensis Pau        ránhoj                   
    Sideritis marmorea Bolle          ránhoj                   
    Sideritis serrata Cav. ex Lag.       ránhoj                   
 *   Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe                          
    Silene acaulis (L.) Jacq.          silenka bezbyľová          23,00 
    Silene borysthenica (Gruner) Walters    silenka dneperská          69,00 
    Silene bupleuroides L.           silenka dlhokvetá          69,00 
    Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora  silenka                  
    (Rupr.) Walters                                    
 *   Silene hicesiae Brullo & Signorello     silenka                  
    Silene hifacensis Rouy ex Willk.      silenka                  
 *   Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.      silenka Holzmannova            
    Silene longicilia (Brot.) Otth.       silenka                  
    Silene mariana Pau             silenka                  
    Silene multiflora (Ehrh.) Pers.       silenka mnohokvetá          69,00 
    Silene nutans subsp. dubia (Herbich)    silenka ovisnutá pochybná      51,00 
    Zapal.                                         
 *   Silene orphanidis Boiss.          silenka                  
 *   Silene rothmaleri Pinto da Silva      silenka Rothmalerova            
 *   Silene velutina Pourret ex Liosel.     silenka                  
    Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe                           
    Sisymbrium austriacum Jacq.         huľavník rakúsky           69,00 
    Sisymbrium cavanillesianum Valdes &     huľavník                  
    Castroviejo                                      
    Sisymbrium supinum L.            huľavník nízky               
    Smyrnium perfoliatum L.           smyrnium prerastenolisté       69,00 
 *   Solanum lidii Sunding            ľuľok                   
    Soldanella carpatica Vierh.         soldanelka karpatská         23,00 
    Soldanella hungarica Simonk.        soldanelka uhorská          23,00 
    Soldanella pseudomontana subsp. pieninica  soldanelka horská pieninská     69,00 
    Hrouda et Kochjarová                                  
    Soldanella villosa Darracq.         soldanelka                 
    Solenanthus albanicus (Degen & al.)                        
    Degen & Baldacci                                  
 +   Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský   jarabina čiernokamenná        69,00 
 +   Sorbus caeruleomontana Bernátová et     jarabina siná            69,00 
    Májovský                                        
 +   Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský  jarabina pestrokvetá         69,00 
 +   Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz      jarabina mišpuľková         37,00 
 +   Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský    jarabina Hazslinszkého        69,00 
 +   Sorbus maderensis (Lowe) Docle       jarabina                  
 +   Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti     jarabina Margittaiho         69,00 
 +   Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et  jarabina horská           69,00 
    Topercer                                        
 +   Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová   jarabina pekárovská         69,00 
 +   Sorbus scepusiensis Kovanda         jarabina spišská           37,00 
 +   Sorbus teodorii Liljefors          jarabina                  
    Sparganium angustifolium F. Michx.     ježohlav úzkolistý          92,00 
    Sparganium natans L.            ježohlav najmenší          69,00 
    Spergula morisonii Boreau          kolenec jarný            69,00 
    Spergula pentandra L.            kolenec päťtyčinkový         69,00 
    Spergularia azorica (Kindb.) Lebel     pakolenec                 
    Spergularia media (L.) C. Presl       pakolenec obrúbený          92,00 
    Spergularia salina J. Presl et C. Presl   pakolenec slanomilný         69,00 
 +   Spiraea crenata L.             tavoľník vrúbkovaný         92,00 
 +   Spiraea salicifolia L.           tavoľník vŕbolistý          37,00 
 SR *  Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C.  pokrut letný            322,00 
    M. Richard                                       
    Spiranthes spiralis (L.) Chevall.      pokrut jesenný           322,00 
    Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in                         
    Buch) Dittrich                                     
    Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.  šternbergia jesienkovitá      115,00 
 *   Stipa austroitalica Martinovský       kavyľ                   
 *   Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz   kavyľ                   
    Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin    kavyľ piesočný            69,00 
    Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica   kavyľ hrubosteblový euroázijský   69,00 
    Martinovský (syn. Stipa transcarpatica                         
    Klokov)                                        
    Stipa danubialis Dihoru & Roman       kavyľ                   
    Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.)    kavyľ chlpatý            51,00 
    Trautv.                                        
    Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck)  kavyľ drsnosteblový rakúsky     51,00 
    Martinovský                                      
    Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis  kavyľ drsnosteblový pravý      51,00 
    Stipa pulcherrima K. Koch          kavyľ pôvabný            37,00 
    Stipa smirnovii Martinovský         kavyľ Smirnovov           69,00 
 *   Stipa styriaca Martinovský         kavyľ                   
    Stipa tirsa Stev.              kavyľ tenkolistý           51,00 
 *   Stipa veneta Moraldo            kavyľ                   
 *   Stipa zalesskii Wilensky          kavyľ                   
    Stratiotes aloides L.            rezavka aloovitá           51,00 
    Succisella inflexa (Kluk) Beck       čertkusok prehnutý          37,00 
    Sventenia bupleuroides Font Quer                            
    Symphytum bohemicum F. W. Schmidt      kostihoj český            69,00 
 *   Symphytum cycladense Pawl.         kostihoj                  
    Symphytum tanaicense Stev.         kostihoj močiarny          51,00 
    Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr.  syrénia sivá             69,00 
    Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb.  orgován                  
 *   Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth    vratič                   
    Taraxacum bessarabicum (Hornem.)      púpava besarábska          51,00 
    Hand.-Mazz.                                      
    Taraxacum erythrocarpum Kirschner et    púpava západoslovenská        69,00 
    Štěpánek                                        
    Taraxacum sect. Palustria          púpava                37,00 
    Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.)    púpava neskorá            51,00 
    Fisch.                                         
 +   Taxus baccata L. #1             tis obyčajný             14,00 
    Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn.   tezdálka piesočná          92,00 
    Guepinia nudicaulis (L.) Bastard]                           
 *   Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.                       
 *   Teline salsoloides Arco & Acebes.                         
    Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.)  popolavec oranžový          51,00 
    Griseb. et Schenk                                   
 SR   Tephroseris longifolia subsp. moravica   popolavec dlholistý moravský     69,00 
    Holub                                         
    Tephroseris papposa (Rchb.) Schur      popolavec sírovožltý         69,00 
    Teucrium abutiloides L'Hér         hrdobarka                 
    Teucrium betonicum L'Hér          hrdobarka                 
 *   Teucrium charidemi Sandwith         hrdobarka                 
    Teucrium lepicephalum Pau          hrdobarka                 
    Teucrium scordiumL.             hrdobarka cesnaková         37,00 
    Teucrium scorodonia L.           hrdobarka páchnuca          69,00 
    Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday   hrdobarka                 
    Thalictrum simplex L.            žltuška jednoduchá          37,00 
    Thesium dollineri Murb.           ľanolistník Dollinerov        37,00 
 SR   Ex Thesium ebracteatum Hayne        ľanolistník bezlistencový      115,00 
 SR   Thlaspi jankae A. Kern.           peniažtek slovenský         115,00 
    Thlaspi montanum L.             peniažtek horský           37,00 
    Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.                       
 *   Thymelaea broterana P.Cout.         vrabcovník                 
 *   Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link    dúška                   
 *   Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link    dúška                   
    Thymus carnosus Boiss.           dúška                   
 *   Thymus lotocephalus G. López & R.      dúška                   
    Morales (syn. Thymus cephalotos L.)                          
 *   Thymus villosus L. subsp. villosus     dúška                   
    Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.      mliečnik hranatý           69,00 
    Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják    mliečnik Brittingerov        69,00 
    Tithymalus glareosus subsp. pannonicus   mliečnik sutinový panónsky      37,00 
    (Host) Chrtek et Křísa                                 
    Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.)     mliečnik lesklý           51,00 
    Klotzsch et Garcke                                   
    Tithymalus platyphyllos subsp. literatus  mliečnik širokolistý slanomilný   92,00 
    (Jacq.) Chrtek et Křísa                                
    Tithymalus seguierianus subsp.minor     mliečnik Seguierov menší       51,00 
    (Sadler) Chrtek et Křísa                                
    Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov           69,00 
    Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex   mliečnik huňatý           51,00 
    Willd.) Pacher                                     
    Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers.     kosatka nízka            92,00 
    Tordylium maximum L.            zápalička väčšia           51,00 
 SR   Tozzia carpathica Wol.           vrchovka alpínska          69,00 
    Tragus racemosus (L.) All.         ostropleva strapcovitá        69,00 
    Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow     kotvica kužeľoplodá         37,00 
    Trapa natans L.               kotvica plávajúca          51,00 
    Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f.     pavstavač hlavatý          92,00 
    Tribulus terrestris L.           kotvičník zemný           51,00 
    Trichomanes speciosum Willd.                              
    Trichophorum alpinum (L.) Pers.       páperec alpínsky           92,00 
    Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.    páperec trsnatý           92,00 
    Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et    páperec nízky            69,00 
    Thell.                                         
    Trifolium diffusum Ehrh.          ďatelina rozprestretá        92,00 
    Trifolium retusum L.            ďatelina tupolistá          69,00 
    Trifolium romanicum Brandza         ďatelina lupinovitá         115,00 
    Trifolium saxatile All.           ďatelina                  
    Trifolium striatum L.            ďatelina pruhovaná          92,00 
    Trifolium strictum L.            ďatelina tuhá            69,00 
    Triglochin maritima L.           barička prímorská          51,00 
    Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia   bezobalka Kitaibelova        51,00 
    kitaibelii auct. nom. M. Bieb.)                            
    Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.    astrička panónska          37,00 
    Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman    trojštet                  
    Trollius altissimus Crantz         žltohlav najvyšší          14,00 
 *   Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva                        
    & Rozeira                                     
    Tulipa cypria Stapf.            tulipán                  
    Tulipa hungarica Borbas           tulipán                  
    Turgenia latifolia (L.) Hoffm.       turgénia širokolistá         51,00 
    Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et    pálka striebristosivá        51,00 
    Sond.                                         
    Urtica kiovensisRogow.           pŕhľava kyjevská           37,00 
    Ex? Utricularia bremii Heer         bublinatka Bremova          92,00 
    Ex? Utricularia intermedia Hayne      bublinatka prostredná        92,00 
    Utricularia minor L.            bublinatka menšia          51,00 
    Utricularia vulgaris L.           bublinatka obyčajná         37,00 
 +   Vaccinium uliginosum L.           brusnica barinná           37,00 
    Valerianella coronata (L.) DC.       valeriánka korunkatá         69,00 
    Valerianella pumila (L.) DC.        valeriánka nízka           69,00 
    Verbascum litigiosum Samp.         divozel                  
    Verbascum speciosumSchrad.         divozel úhľadný           51,00 
    Verbascum speciosum Schrad. subsp.     divozel úhľadný pravý        51,00 
    speciosum                                       
    Ex? Veronica acinifolia L.         veronika dúškovkolistá        92,00 
    Veronica anagalloides Guss.         veronika močiarna          37,00 
    Veronica jacquinii Baumg.          veronika Jacquinova         51,00 
    Veronica micrantha Hoffmanns. & Link    veronika                  
 *   Veronica oetaea L.-A. Gustavsson      veronika                  
    Ex? Veronica scardica Griseb.        veronika drobnolistá         92,00 
    Veronica scutellata L.           veronika štítovitá          37,00 
    Veronica urticifolia Jacq.         veronika pŕhľavolistá        51,00 
 *   Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez      vika                    
    Vicia dennesiana H. C. Watson        vika                    
    Vicia incana Gouan             vika sivá              69,00 
    Vicia sparsiflora Ten.           vika riedkokvetá           69,00 
    Vinca herbacea Waldst. et Kit.       zimozeleň bylinná          69,00 
    Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub   luskáč panónsky              
    Viola alpina Jacq.             fialka alpínska           37,00 
    Viola ambigua Waldst. et Kit.        fialka premenlivá          69,00 
 *   Viola athois W. Becker           fialka                   
 *   Viola cazorlensis Gandoger         fialka                   
    Viola dacica Borbás             fialka dácka             69,00 
 *   Viola delphinantha Boiss.          fialka                   
    Viola elatior Fr.              fialka vyššia            37,00 
    Viola epipsila Ledeb.            fialka dvojlistá           69,00 
 *   Viola hispida Lam.             fialka                   
    Viola jaubertiana Mares & Vigineix     fialka                   
    Viola paradoxa Lowe             fialka                   
    Viola pumila Chaix             fialka nízka             51,00 
    Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta fialka                   
    Jalas                                         
    Viola stagnina Kit. ex Schult.       fialka slatinná           37,00 
 +   Vitis sylvestris C. C. Gmel.        vinič lesný             92,00 
 *   Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel)                       
    Dostál                                         
    Waldsteinia geoides Willd.         valdštejnka kuklíkovitá       23,00 
    Waldsteinia teppneri Májovský        valdštejnka Teppnerova        69,00 
    Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch.   valdštejnka trojpočetná       138,00 
    Waldsteinia ternata subsp. magicii     valdštejnka trojpočetna       138,00 
    Májovský                  Magicova                  
    Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.    drobuľka bezkoreňová         51,00 
    Woodsia alpina (Bolton) Gray        vudsia alpínska           92,00 
    Woodwardia radicans (L.) Sm.        vudvardia koreňujúca            
    Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub  suchokvietok smradľavý        92,00 
    Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.       zelkova                  
                                                
    MACHORASTY                                       
                                                
    Rožteky                                        
    Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.                        
                                                
    Pečeňovky                                       
    Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.    hrdzavka číra            23,00 
    Cephalozia macounii (Aust.) Aust.      šiškovec                  
    Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.   trsovka                  
 SR   Mannia triandra (Scop.) Grolle       grimaldia trojtyčinková       23,00 
 *   Marsupella profunda Lindb.         mešcovka                  
    Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans   stužtička kríčkovitá         23,00 
    Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness &                        
    Gott.                                         
    Riccardia incurvata Lindb.         chabuľa zakrivená          37,00 
    Riccia breidleri Jur.            mrvka                   
    Riella helicophylla (Bory & Mont.)                         
    Mont.                                         
 SR   Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll.   korýtkovec              51,00 
    Frib.                                         
                                                
    Machy                                         
    Bruchia vogesiaca Schwaegr.                              
    Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.)                        
    Grout                                         
 *   Bryoerythrophyllum campylocarpum (C.    palošík                  
    Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum                          
    machadoanum (Sergio) M. O. Hill]                            
    Bryum marratii Hook. f. et Wilson      prútnik Marratov           37,00 
 SR   Buxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex  kyjanôčka zelená           23,00 
    Moug. et Nestl.                                    
    Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr)  barinovec trojradý          28,00 
    Kindb.                                         
    Cynodontium suecicum (H. Arn. & C.     zubatec                  
    Jens.) I. Hag.                                     
 SR   Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.   dvojhrot               28,00 
    Dichelyma capillaceum (With.) Myr.                           
    Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.                        
    Drepanocladus lycopodioides (Brid.)     kosáčik plavúňovitý         37,00 
    Warnst.                                        
 *   Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.                            
    Encalypta mutica I. Hagen          šišiačik                  
    Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske    miešok slanomilný          23,00 
    Fissidens arnoldii Ruthe          pošvatec Arnoldov          23,00 
    Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs   kosáčik                  
 SR   Hamatocaulis vernicosus (Mitt.)       kosáčik               23,00 
    Hedenas[syn.Drepanocladusvernicosus                          
    (Mitt.) Warnst.]                                    
    Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr)  plstnatec rašelinový         9,00 
    Warnst.                                        
    Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.                         
    Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth.    zmáčanec                  
 SR   Meesia longiseta Hedw.           bakuľka               51,00 
    Meesia triquetra (Richter) Angstr.     bakuľka trojrohá           23,00 
 SR   Ochyraea tatrensis Váňa           ochyrea tatranská          51,00 
    Orthothecium lapponicum (Schimp.) C.    rovnoplod                 
    Hartm.                                         
 SR   Ex Orthotrichum rogeri Brid.        bochník Rogerov           51,00 
    Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.      močiarka kostrbatá          9,00 
    Plagiomnium drummondii (Bruch &       merík                   
    Schimp.) T. Kop.                                    
    Pyramidula tetragona (Bird.) Bird.     ihlanovka štvorboká         23,00 
    Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.    šťúrovník dutolistý         51,00 
    Sphagnum pylaisii Brid.           rašeliník                 
    Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.                        
 *   Thamnobryum fernandesii Sergio       stromkovec                 
 SR   Tortella rigens(Hedw.) Loeske        závitovka              37,00 
    Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.     jarmovec zelený           23,00 
                                                
                                                
    LIŠAJNÍKY                                       
                                                
    Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.      alektória rozkonárená        23,00 
    Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D.     fúzatec dvojfarebný         23,00 
    Hawksw.                                        
    Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D.   fúzatec modrastý           9,00 
    Hawksw.                                        
    Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D.    fúzatec posplietaný          9,00 
    Hawksw.                                        
    Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D.    fúzatec vlnitý            9,00 
    Hawksw.                                        
    Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. fúzatec Nádvorníkov          9,00 
    Hawksw.                                        
    Cetraria islandica (L.) Ach.        pľuzgierka islandská       2,00/cm2 
    Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda  dutohlávka horská           9,00 
    Lobaria amplissima (Scop.) Forssell     jamkatec veľký          51,00/cm2 
    Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.       jamkatec pľúcny         23,00/cm2 
    Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahti  diskovka perlová         9,00/cm2 
    Ramalina fraxinea (L.) Ach.         stužkovec jaseňový          37,00 
    Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg.      bradatec obyčajný           9,00 
    Usnea filipendula Stirt. s. str.      bradatec drsný            9,00 
    Usnea florida (L.) Weber ex Wigg.      bradatec rozkvitnutý         23,00 
    Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta     bradatec bukový           23,00 
    Usnea subfloridana Stirt.          bradatec chochlatý          23,00 
                                                
    HUBY (Makromycéty)                                   
                                                
    Agaricus maleolens F. H. Mřller       pečiarka krémová           32,00 
    Agrocybe cylindracea (DC.) Maire      poľnička topoľová          92,00 
    Amanita caesarea (Scop.) Pers.       muchotrávka cisárska         74,00 
    Amanita friabilis (P.Karst.) Bas      muchotrávka jelšová         97,00 
    Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon  muchotrávka šiškovitá        23,00 
    Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.    muchotrávka Vittadiniho       97,00 
    Battarraea stevenii(Libosch.) Fr.      piesočnatka Stevenova        115,00 
    Boletus appendiculatus Schaeff.       hríb príveskatý           32,00 
    Boletus dupainii Boud.           hríb Dupainov            115,00 
    Boletus fechtneri Velen.          hríb striebristý           51,00 
    Boletus fragrans Vittad.          hríb voňavý             37,00 
    Boletus impolitus Fr.            hríb plavý              46,00 
    Boletus junquilleus (Quél.) Boud.      hríb žltý              92,00 
    Boletus lupinus Fr.             hríb vlčí              46,00 
    Boletus queletii Schulzer          hríb Quéletov            28,00 
    Boletus radicans Pers.           hríb horký              46,00 
    Boletus regius Krombh.           hríb kráľovský            46,00 
    Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.   hríb purpurový            32,00 
    Boletus speciosus Frost           hríb nádherný            46,00 
    Boletus torosus Fr.             hríb zavalitý            115,00 
    Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd      rozpadavec tatranský         74,00 
    Catathelasma imperiale (Fr.) Singer     náramkovka cisárska         88,00 
    Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer   meďovec rubínový           69,00 
    Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk       bedľovník orosený          46,00 
    Chamonixia caespitosa Rolland        šamonia modrejúca          101,00 
    Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk   kyjak useknutý            64,00 
    Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.    pahliva šafranová          32,00 
    Endoptychum agaricoides Czern.       strieška bedľovitá         115,00 
    Entoloma euchroum (Pers.) Donk       hodvábnica fialovomodrá       92,00 
    Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar   vločkovka žltozelená         32,00 
    Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev  práchnovček lekársky        106,00 
    et Singer                                       
    Gomphidius roseus (Nees) Fr.        sliziak ružový            23,00 
    Gomphus clavatus (Pers.) Gray        lievikovec kyjakovitý        74,00 
    Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm     ušiak zväzkovitý           32,00 
    Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et  hlinovec šafranový          51,00 
    Singer                                         
    Hericium erinaceus (Bull.) Pers.      koralovec ježovitý          69,00 
    Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et  zvončekovec sadzový         37,00 
    Pouzar                                         
    Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.      šťavnačka marcová          32,00 
    Lactarius repraesentaneus Britzelm.     rýdzik nádherný           46,00 
    Lepiota hystrix F. H. Mřller et J. E.    bedlička pichliačová         97,00 
    Lange                                         
    Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et  bedlica Pilátova          101,00 
    Boiffard                                        
    Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex    bedlica pobrežná          115,00 
    Hora) Singer                                      
    Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer  čechratec stepný           32,00 
    Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl.  slizovnica slzivá          46,00 
    Myriostoma coliforme(Dicks.) Corda     mnohokrčka dierkovaná        37,00 
    Omphalina discorosea (Pilát) Herink et   kalichovka fialovoružová       32,00 
    Kotl.                                         
    Panaeolus reticulatus Overh.        zvoncovec rašeliniskový       69,00 
    Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim   koreňovica škoricovohnedá      28,00 
    Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim     koreňovica olivová          28,00 
    Phellodon confluens (Pers.) Pouzar     korkovec zrastený          28,00 
    Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.  lupeňopórovec červenožltý      32,00 
    Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel    pakorienovka čierna         101,00 
    Pleurotus eryngii (DC.) Quél.        hliva kotúčová            78,00 
    Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P.  drobuľka pieskomilná         41,00 
    D. Orton                                        
    Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc.     misôčka tmavá            69,00 
    Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) oranžovec bledý           111,00 
    Kotl. et Pouzar                                    
    Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser    machovec tmavý            32,00 
    Rhodotus palmatus (Bull.) Maire       červenáčik obyčajný         74,00 
    Ripartitella rickenii (Bohus) Singer    vločnica agátová           69,00 
    Russula consobrina Fr.           plávka smutná            23,00 
    Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm     mäsovec guľatý           115,00 
    Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt  tulipánovka fialová         32,00 
    Suillus flavidus (Fr.) C. Presl       masliak močiarny           69,00 
    Suillus sibiricus (Singer) Singer      masliak sibírsky           64,00 
    Tuber aestivum Vittad.           hľuzovka letná            92,00 
    Volvariella caesiocincta P. D. Orton    pošvovec menší            32,00 
    Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer  pošvovec cudzopasný         69,00 
    Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.     suchohríb marhuľovožltý       23,00 
    Xerocomus moravicus (Vacek) Herink     suchohríb moravský          92,00 
    Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.     suchohríb cudzopasný         69,00 
 
 
Poznámky:
 
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy
  národného významu.
 
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené
  symbolom SR.
 
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú
  prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín. 
 
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
 
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné)
  sú označené skratkou Ex?.                         
 
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
 
7. Dreviny sú označené znakom +.
 
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného
  územia obce, sú označené znakom #1. 
 
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky
  dreviny takto:
 
 
  Výška dreviny v cm       €
  ---------------------------------
   50 -  200       100,00
   201 -  300       166,00
   301 -  500       365,00
   501 - 1 000       664,00
  1 001 - 2 000       996,00
    nad 2 000       1660,00
PRÍL.6
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
A
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Pozn Vedecké meno               Slovenské meno       €/jedinec 
                                           
    Gastropoda - ulitníky                             
 SR  Anisus (=Disculifer) vorticulus      kotúľka štíhla        230,00 
    Caseolus calculus                               
    Caseolus commixta                               
    Caseolus sphaerula                              
    Discula leacockiana                              
    Discula tabellata                               
    Discula testudinalis                             
    Discula turricula                               
    Discus defloratus                               
    Discus guerinianus                              
    Elona quimperiana                               
    Geomalacus maculosus                             
    Geomitra moniziana                              
    Gibbula nivosa                                
    Helix subplicata                               
    Hygromia kovacsi                               
    Chilostoma banaticum                             
    Lampedusa imitatrix                              
    Lampedusa melitensis                             
    Leiostyla abbreviata                             
    Leiostyla cassida                               
    Leiostyla corneocostata                            
    Leiostyla gibba                                
    Leiostyla lamellosa                              
    Paladilhia hungarica                             
    Patella feruginea                               
 SR  Sadleriana pannonica           sadlerianka panónska     140,00 
    Theodoxus prevostianus                            
 SR  Ex Theodoxus transversalis        teodox pásavý        230,00 
                                           
    Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky                   
    Congeria kusceri                               
    Lithophaga lithophaga                             
    Margaritifera auricularia                           
    Pinna nobilis                                 
 SR  Unio (=Crassiana) crassus         korýtko riečne        140,00 
                                           
    Echinodermata (ostnantokožce)                         
    Centrostephanus longispinus                          
                                           
    Araneae - pavúky                               
    Macrothele calpeiana                             
                                           
    Crustacea - kôrovce                              
    Armadillidium ghardalamensis                         
                                           
    Odonata - vážky                                
    Aeshna (=Aeschna) viridis         šidlo                
 SR  Cordulegaster heros            pásikavec          230,00 
    Cordulegaster trinacriae         pásikavec              
    Gomphus graslinii             klinovka              
 SR  Leucorrhinia albifrons          vážka obrovská        230,00 
 SR  Leucorrhinia caudalis           vážka            230,00 
 SR  Leucorrhinia pectoralis          vážka            230,00 
    Lindenia tetraphylla                             
    Macromia splendens                              
 SR  Ophiogomphus cecilia           klinovka hadia        230,00 
    Oxygastra curtisii                              
 SR  Stylurus (=Gomphus) flavipes       klinovka žltonohá      140,00 
 SR  Sympecma paedisca (braueri)        šidlovka Brauerova      140,00 
                                           
    Mantodea - modlivky                              
    Apteromantis aptera                              
                                           
    Orthoptera (Caelifera + Ensifera)                       
    Baetica ustulata                               
    Brachytrupes megacephalus                           
    Isophya costata                                
    Isophya harzi                                 
 SR  Isophya stysi               kobylka Štysova       230,00 
    Myrmecophilus baronii                             
 SR  Odontopodisma rubripes          koník východný        90,00 
 SR  Paracaloptenus caloptenoides       koník Brunnerov       230,00 
 SR  Pholidoptera transsylvanica        kobylka sedmohradská     230,00 
 SR  Saga pedo                 sága stepná         690,00 
 SR  Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius  koník slovanský       230,00 
                                           
    Coleoptera - chrobáky                             
 SR  Bombelasmus unicornis                         230,00 
    Buprestis splendens                              
    Carabus hampei                                
 SR  Carabus hungaricus            bystruška južná       230,00 
    Carabus olympiae                               
 SR  Carabus variolosus            bystruška potočná       90,00 
 SR  Carabus zawadszkii            bystruška Zawadského     140,00 
 SR  Cerambyx cerdo              fuzáč veľký         230,00 
 SR  Cucujus cinnaberinus           plocháč červený        90,00 
    Dorcadion fulvum cervae                            
    Duvalius gebhardti                              
 SR  Duvalius hugaricus            behúnik maďarský       230,00 
 SR  Ex Dytiscus latissimus          potápnik široký       230,00 
 SR  Graphoderus bilineatus          potápnik           90,00 
    Leptodirus hochenwarti                            
 SR  Osmoderma eremita             pižmovec hnedý        230,00 
 SR  Phryganophilus ruficollis                       230,00 
    Pilemia tigrina                                
 SR  Probaticus subrugosus                         230,00 
    Propomacrus cypriacus                             
 SR  Pseudogaurotina excellens         fuzáč karpatský       230,00 
    Pseudoseriscius cameroni                           
    Pytho kolwensis                                
 SR  Rosalia alpina              fuzáč alpský         230,00 
                                           
    Lepidoptera - motýle                             
    Apatura metis               dúhovec balkánsky          
    Arytrura musculus                               
    Catopta thrips                                
 SR  Coenonympha hero             očkáň hnedý         230,00 
 SR  Ex Coenonympha oedippus          očkáň rašelinový       230,00 
 SR  Coliasmyrmidone              žltáčik zanoväťový      180,00 
    Cucullia mixta                                
 SR  Dioszeghyana schmidtii          mora Schmidtova       140,00 
    Erannis ankeraria                               
    Erebia calcaria              očkáň východoalpský         
    Erebia christi              očkáň                
    Erebia sudetica              očkáň vysokohorský         
 SR  Eriogaster catax             priadkovec trnkový      90,00 
 SR  Euphydryas (=Hypodryas) maturna      hnedáčik osikový       230,00 
    Fabriciana elisa             perlovec korzický          
    Glyphipterix loricatella                           
    Gortyna borelii lunata                            
    Hyles hippophaes                               
 SR  Ex Chondrosoma fiduciarium        piadivka           180,00 
                         piadivkovicovitá          
 SR  Leptidea morsei              mlynárik východný      140,00 
    Lignyoptera fumidaria                             
 SR  Lopinga achine              očkáň mätonohový       90,00 
 SR  Lycaena dispar              ohniváčik veľký        90,00 
 SR  Ex Lycaena helle             ohniváčik hadovníkový    180,00 
 SR  Maculinea arion              modráčik čiernoškvrnný    90,00 
 SR  Maculinea nausithous           modráčik bahniskový     230,00 
 SR  Maculinea teleius             modráčik krvavcový      230,00 
    Melanargia arge              očkáň juhotaliansky         
 SR  Ex Nymphalis vaualbum           babôčka hájová        180,00 
    Papilio alexanor             vidlochvost horský         
    Papilio hospiton             vidlochvost korzický        
 SR  Parnassius apollo             jasoň červenooký       460,00 
 SR  Parnassius mnemosyne           jasoň chochlačkový      90,00 
    Phyllometra culminaria                            
    Plebicula golgus             modráčik nevadský          
    Polymixis rufocincta isolata                         
 SR  Polyommatus eroides            modráčik stepný       140,00 
 SR  Proserpinus proserpina          lišaj pupalkový        90,00 
    Proterebia afra dalmata          očkáň                
    Pseudophilotes bavius                             
    Xylomoia strix                                
 SR  Zerynthia polyxena            pestroň vlkovcový       90,00 
                                           
    Echinoidea - ježovky                             
    Centrostephanus longispinus                          
                                           
    Osteichthyes (=Pisces) - ryby                         
    Acipenser naccarii            jeseter jadranský          
    Acipenser sturio             jeseter veľký            
    Anaecypris hispanica                             
    Coregonus oxyrhynchus (anadrómne     sih ostronosý            
    populácie v určitých úsekoch Severného                    
    mora)                                     
 SR  Gymnocephalus baloni           hrebenačka vysoká      690,00 
    Phoxinus percnurus                              
    Romanichthys valsanicola                           
    Valencia hispanica            valencia španielska         
    Zingel asper               kolok rhônsky            
                                           
    Amphibia - obojživelníky                           
    Alytes cisternasii            kunka Cisternasiova         
    Alytes muletensis             kunka baleárska           
    Alytes obstetricans            kunka starostlivá          
 SR  Bombina bombina              kunka červenobruchá     230,00 
 SR  Bombina variegata             kunka žltobruchá       90,00 
    Bufo calamita               ropucha krátkonohá         
 SR  Bufo viridis               ropucha zelená        90,00 
    Discoglossus galganoi           kunka                
    Discoglossus jeanneae           kunka                
    Discoglossus montalentii         kunka                
    Discoglossus pictus            kunka maľovaná           
    Discoglossus sardus            kunka pestrá            
    Euproctus asper              salamandra horská          
    Euproctus montanus            salamandra vrchovská        
    Euproctus platycephalus          salamandra šťukohlavá        
    Hydromantes (Speleomantes) ambrosii    mločík               
    Hydromantes (Speleomantes) flavus                       
    Hydromantes (Speleomantes) genei                       
    Hydromantes (Speleomantes) imperialis                     
    Hydromantes (Speleomantes) strinatii   mločík nočný            
    (=Hydromantes (Speleomantes) italicus)                    
    Hydromantes (Speleomantes) supramontis                    
 SR  Hyla arborea               rosnička zelená       230,00 
    Hyla meridionalis             rosnička západná          
    Hyla sarda                rosnička tyrhenská         
    Chioglossa lusitanica           salamandra zlatopása        
    Mertensiella luschani           salamandra Luschanova        
    Pelobates cultripes            hrabavka ostronohá         
 SR  Pelobates fuscus             hrabavka škvrnitá      460,00 
    Pelobates syriacus            hrabavka plochohlavá        
    Proteus anguinus             jaskyniar vodný           
 SR  Rana arvalis               skokan ostropyský      230,00 
 SR  Rana dalmatina              skokan štíhly        230,00 
    Rana graeca                skokan               
    Rana iberica               skokan dlhonohý           
    Rana italica               skokan               
    Rana latastei               skokan Latasteov          
 SR  Rana lessonae               skokan krátkonohý      230,00 
    Salamandra atra              salamandra čierna          
    Salamandra aurorae            salamandra             
    Salamandra lanzai             salamandra             
    Salamandrina terdigitata         salamandra okuliarnatá       
    Triturus carnifex             mlok dravý             
 SR  Triturus cristatus            mlok hrebenatý        690,00 
    Triturus italicus             mlok ostrochvostý          
    Triturus karelinii            mlok Karelinov           
    Triturus marmoratus            mlok                
 SR  Triturus montandoni            mlok karpatský        230,00 
    Triturus vulgaris ampelensis       mlok bodkovaný subsp.        
                         ampelensis             
                                           
    Reptilia - plazy                               
 SR  Ablepharus kitaibelii           krátkonôžka štíhla     1840,00 
    Algyroides fitzingeri           jašterica Fitzingerova       
    Algyroides marchi             jašterica Marchova         
    Algyroides moreoticus           jašterica kýlošupinatá       
    Algyroides nigropunctatus         jašterica červenoboká        
    Caretta caretta              kareta obyčajná           
    Coluber caspius              užovka               
    Coluber cypriensis                              
    Coluber hippocrepis            užovka podkovovitá         
    Coluber jugularis             užovka žltobruchá          
    Coluber laurenti             užovka               
    Coluber najadum              užovka štíhla            
    Coluber nummifer             užovka               
    Coluber viridiflavus           užovka žltozelená          
 SR  Coronella austriaca            užovka hladká        460,00 
    Cyrtopodion kotschyi           gekón hrboľatý           
    Dalmatolacerta oxycephala         jašterica ostrohlavá        
    Dinarolacerta mosorensis         jašterica krasová          
    Dermochelys coriacea           kožatka veľká            
    Eirenis modesta                                
    Elaphe quatuorlineata           užovka štvorpása          
 SR  Elaphe longissima             užovka stromová       690,00 
    Elaphe situla               užovka leopardovitá         
 SR  Emys orbicularis             korytnačka močiarna     1840,00 
    Eretmochelys imbricata          kareta pravá            
    Eryx jaculus               piesočník presypový         
    Gallotia atlantica            jašterica              
    Gallotia galloti             jašterica              
    Gallotia galloti insulanagae       jašterica              
    Gallotia (=Lacerta) simonyi        jašterica kanárska         
    Gallotia stehlini             jašterica Stehlinova        
    Chalcides bedriagai            scink Bedriagov           
    Chalcides occidentalis (simonyi)     scink Simonov            
    Chalcides ocellatus            scink oceľový            
    Chalcides sexlineatus           scink                
    Chalcides viridianus           scink zelenkastý          
    Chamaeleo chamaeleon           chameleón obyčajný         
    Chelonia mydas              kareta obrovská           
 SR  Lacerta agilis              jašterica          140,00 
                         bystrá/jašterica          
                         obyčajná              
    Lacerta danfordi             jašterica              
    Lacerta dugesii              jašterica Dugesova         
    Lacerta graeca              jašterica ostropyská        
    Lacerta horvathi             jašterica Horvathova        
    Lacerta schreiberi            jašterica Schreiberova       
    Lacerta trilineata            jašterica smaragdová        
 SR  Lacerta viridis              jašterica zelená       690,00 
    Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae    jašterica Bedriagova        
    Lacerta (=Archaeolacerta) monticola    jašterica vrchovská         
    Lepidochelys kempii            kareta Kempova           
    Macrovipera schweizeri          vretenica              
    Mauremys caspica             korytnačka bahenná         
    Mauremys leprosa             korytnačka             
    Natrix natrix cetti            užovka               
    Natrix natrix corsa            užovka               
    Natrix natrix cypriaca          užovka               
 SR  Natrix tessellata             užovka fŕkaná        550,00 
    Ophiomorus punctatissimus         scink hadovitý           
    Ophisaurus apodus             slepúch beznohý/scink        
                         beznohý               
    Ophisops elegans             jašterica hadoboká         
    Phyllodactylus europaeus         gekón listoprstý          
    Podarcis erhardii             jašterica Erhardova         
    Podarcis filfolensis           jašterica sieťovaná         
    Podarcis hispanica atrata         jašterica              
    Podarcis lilfordi             jašterica Lilfordova        
    Podarcis melisellensis          jašterica jadranská         
    Podarcis milensis             jašterica kykládska         
 SR  Podarcis (=Lacerta) muralis        jašterica múrová       370,00 
    Podarcis peloponnesiaca          jašterica lesklá          
    Podarcis pityusensis           jašterica drobnohlavá        
    Podarcis sicula              jašterica ruinová          
    Podarcis taurica             jašterica trávna          
    Podarcis tiliguerta            jašterica tyrhenská         
    Podarcis wagleriana            jašterica Waglerova         
    Stellio (=Agama) stellio         agama hardun            
    Tarentola angustimentalis         gekón úzkopyský           
    Tarentola boettgeri            gekón Boettgerov          
    Tarentola delalandii           gekón Delalandov          
    Tarentola gomerensis           gekón gomérsky           
    Telescopus falax             užovka nočná            
    Testudo graeca              korytnačka žltohnedá        
    Testudo hermanni             korytnačka zelenkastá        
    Testudo marginata             korytnačka žltočierna        
    Vipera ammodytes             vretenica rožkatá          
    Vipera seoanni (okrem španielskych    vretenica              
    populácií)                                  
    Vipera ursinii              vretenica malá           
    Vipera xanthina              vretenica              
 SR  Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica   jašterica živorodá      230,00 
                                           
    Mammalia - cicavce                              
    Alopex lagopus              líška polárna            
 SR  Barbastella barbastellus         netopier čierny/uchaňa    460,00 
                         čierna               
 SR  Bison bonasus               zubor hrivnatý/ zubor    4610,00 
                         lesný                
    Canis lupus (s výnimkou španielskych   vlk dravý/vlk obyčajný       
    populácií na sever od Duera; gréckych                     
    populácií na sever od 39. rovnobežky;                     
    bulharských, estónskych, lotyšských,                     
    litovských, poľských, slovenských                       
    populácií a fínskych populácií v                       
    oblastiach s chovom sobov definovaných v                   
    § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14.                    
    septembra 1990 o chove sobov)                         
 SR  Castor fiber (s výnimkou estónskych,   bobor vodný/bobor      1380,00 
    lotyšských, litovských, poľských,     eurázijský             
    fínskych a švédskych populácií)                        
    Capra aegagrus (prirodzené populácie)   koza bezoárová           
    Capra pyrenaica pyrenaica         kozorožec pyrenejský        
    Cervus elaphus corsicanus         jeleň lesný korzický        
    Cetacea (všetky druhy)          veľrybotvaré cicavce        
 SR  Cricetus cricetus (s výnimkou maďarských škrečok poľný         50,00 
    populácií)                                  
    Crocidura canariensis           bielozúbka kanárska         
    Crocidura sicula             bielozúbka sicílska         
    Dinaromys bogdanovi            hraboš jadranský          
 SR  Dryomys nitedula             plch lesný          230,00 
 SR  Eptesicus nilssonii            netopier           460,00 
                         severský/večernica         
                         severská              
 SR  Eptesicus serotinus            netopier           230,00 
                         pozdný/večernica pozdná       
    Atelerix (=Erinaceus) algirus       jež túlavý             
 SR  Felis silvestris             mačka divá/lesná      1840,00 
    Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)  vychuchol pyrenejský        
    Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem  plchovité              
    Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus)                   
 SR  Hypsugo (=Pipistrellus) savii       večernica Saviho       920,00 
    Hystrix cristata             dikobraz hrebenatý         
 SR  Lutra lutra                vydra riečna        1840,00 
 SR  Lynx lynx (s výnimkou estónskych     rys ostrovid        3690,00 
    populácií)                                  
    Lynx pardinus               rys leopardovitý          
 SR  Marmota marmota latirostris        svišť vrchovský       4610,00 
                         tatranský              
    Mesocricetus newtoni           škrečok balkánsky          
    Microchiroptera (všetky druhy)      netopiere              
    Microtus cabrerae             hraboš pyrenejský          
    Microtus oeconomus arenicola       hraboš severský           
                         nizozemský             
 SR  Microtus oeconomus mehelyi        hraboš severský panónsky  1380,00 
 SR  Microtus tatricus             hraboš tatranský       230,00 
 SR  Miniopterus schreibersii         netopier           920,00 
                         sťahovavý/lietavec         
                         sťahovavý              
    Monachus monachus             tuleň mníší             
 SR  Muscardinus avellanarius         plch lieskový/ pĺšik     140,00 
                         lieskový              
 SR  Mustela eversmanii            tchor stepný         230,00 
 SR  Ex Mustela (=Lutreola) lutreola      norok európsky       4610,00 
 SR  Myotis alcathoe              netopier nymfin       460,00 
 SR  Myotis bechsteini             netopier veľkouchý      230,00 
 SR  Myotis blythi               netopier           230,00 
                         východný/netopier          
                         ostrouchý              
 SR  Myotis brandti              netopier Brandtov      230,00 
 SR  Myotis dasycneme             netopier pobrežný      230,00 
 SR  Myotis daubentoni             netopier vodný        90,00 
 SR  Myotis emarginatus            netopier brvitý       460,00 
 SR  Myotis myotis               netopier obyčajný      460,00 
 SR  Myotis mystacinus             netopier fúzatý       230,00 
 SR  Myotis nattereri             netopier riasnatý      230,00 
 SR  Nyctalus lasiopterus           netopier veľký/raniak    230,00 
                         veľký                
 SR  Nyctalus leisleri             netopier stromový/raniak   230,00 
                         malý                
 SR  Nyctalus noctula             netopier hrdzavý/raniak   230,00 
                         hrdzavý               
    Ovis ammon musimon (Ovis gmelini     muflón lesný            
    musimon) (prirodzené populácie - Korzika                   
    a Sardínia)                                  
    Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini   ovca kruhorohá           
    ophion)                                    
    Phoca hispida saimensis          tuleň krúžkovaný          
 SR  Pipistrellus kuhlii            netopier južný/večernica   460,00 
                         južná                
 SR  Pipistrellus nathusii           netopier           230,00 
                         parkový/večernica          
                         parková               
 SR  Pipistrellus pipistrellus         netopier           460,00 
                         hvízdavý/večernica malá       
 SR  Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus    netopier           460,00 
                         pískavý/večernica          
                         pískavá               
 SR  Plecotus auritus             ucháč svetlý         460,00 
 SR  Plecotus austriacus            ucháč sivý          460,00 
    Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská         
 SR  Rhinolophus euryale            podkovár južný        920,00 
 SR  Rhinolophus ferrumequinum         podkovár           920,00 
                         štíhlokrídly/podkovár        
                         veľký                
 SR  Rhinolophus hipposideros         podkovár krpatý/podkovár   460,00 
                         malý                
    Rousettus aegyptiacus           kaloň egyptský           
    Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra   kamzík abruzský           
    rupicapra ornata)                               
    Rupicapra rupicapra balcanica       kamzík vrchovský          
                         balkánsky              
 SR  Rupicapra rupicapra tatrica        kamzík vrchovský      6910,00 
                         tatranský              
    Sciurus anomalus             veverica krátkouchá         
 SR  Sicista betulina             myšovka horská        920,00 
 SR  Sicista subtilis             myšovka stepná        920,00 
 SR  Spermophillus (=Citellus) citellus    syseľ pasienkový/syseľ    690,00 
                         obyčajný              
    Spermophillus (=Citellus) suslicus    syseľ perlavý            
 SR  Ursus arctos               medveď hnedý        3690,00 
 SR  Vespertilio murinus            netopier           230,00 
                         pestrý/večernica pestrá       
    Vormela peregusna             tchor škvrnitý           
 
 
Poznámky:
 
1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú
  označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených
  živočíchov. 
 
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
B
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
Vedecké meno                   Slovenské meno       €/jedinec 
                                           
 Gastropoda - ulitníky                                
 Alopia bielzii clathrata             alopia zádielská       230,00 
 Anisusseptemgyratus               kotúľka           230,00 
 Belgrandiella (rod)               belgrandiela         230,00 
 Clausilia (=Andraea) dubia carpatica       ciha karpatská        140,00 
 Clausilia (=Andraea) dubia ingenua        ciha rebravá         140,00 
 Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota    ciha pyskatá         230,00 
 Esperiana (=Fagotia) esperi           fagotka škvrnitá       230,00 
 Esperiana (=Microcolpia) daudebartii       fagotka štíhla        230,00 
 acicularis/Fagotia acicularis                            
 Faustina rossmaessleri                            140,00 
 Gyraulus (=Lamorbis) riparius          kotúľka pobrežná       230,00 
 Hauffenia (rod)                 haufenia           230,00 
 Helix lutescens                 slimák žltkastý        90,00 
 Vallonia declivis                valónia hodvábna       230,00 
 Valvata (=Tropidina) macrostoma         valvata pupkatá       140,00 
 Vertigo (=Vertilla) angustior          pimprlík mokraďný       90,00 
 Vertigo geyeri                  pimprlík močiarny      230,00 
 Vertigo moulinsiana               pimprlík bruškatý      140,00 
                                           
 Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky                      
 Pseudanodonta complanata complanata       škľabka ploská        230,00 
                                           
 Annelida - obrúčkovce                                
 Allobophora dubiosa               dážďovka bahenná       140,00 
 Allobophora hrabei                dážďovka Hraběho       230,00 
 Batracobdella paludosa              klepsina barinná       230,00 
 Hirudo medicinalis                pijavica lekárska      140,00 
                                           
 Palpigrady - šťúrovky                                
 Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea                        920,00 
                                           
 Araneae - pavúky                                   
 Anyphaena furva                 spriadavka          230,00 
 Araneus nordmanni                križiak           230,00 
 Arctosa perita                  strehúň           230,00 
 Arctosa stigmosa                 strehúň           230,00 
 Argiope lobata                  križiak           230,00 
 Argyroneta aquatica               vodnár striebristý      230,00 
 Atypus muralis                  komôrkár pontický      230,00 
 Dolomedes plantarius               lovčík            230,00 
 Gnaphosa microps                 skaliarka          230,00 
 Gnaphosa nigerrima                skaliarka          230,00 
 Haplodrassus moderatus              skaliarka          230,00 
 Cheiracanthium montanum                            230,00 
 Larinioides silvicultrix             križiak           230,00 
 Lycosa vultuosa                                230,00 
 Pardosa proxima                 sliedič           230,00 
 Synema plorator                 kvetárik           230,00 
 Zelotes puritanus                skaliarka          230,00 
                                           
 Pseudoscorpionidea - šťúriky                             
 Atemnus politus                                230,00 
 Chtonius austriacus                              230,00 
 Neobisium beieri                               460,00 
 Neobisium polonicum                              460,00 
 Neobisium slovacum                              920,00 
                                           
 Opilionida - kosce                                  
 Egaenus convexus                               230,00 
 Gyas titanus                                 230,00 
 Ischyropsalis manicata                            230,00 
 Opilio dinaricus                               230,00 
 Platybunus pallidus                              140,00 
                                           
 Cyphophtalmi                                     
 Siro carpaticus                                230,00 
                                           
 Acarina - roztoče                                  
 Argas vespertilionis                             140,00 
                                           
 Ixodidae                                       
 Ixodes vespertilionis                             230,00 
                                           
 Crustacea - kôrovce                                 
 Astacus astacus                 rak riečny          90,00 
 Astacus leptodactylus              rak bahenný          90,00 
 Austropotamobius (=Astacus) torrentium      rak riavový         460,00 
 Branchinecta paludosa              žiabronôžka arktická     230,00 
 Chirocephalus slovacicus             žiabronôžka slovenská    230,00 
 Lepidurus apus                  štítovec jarný        90,00 
 Niphargus tatrensis                              230,00 
 Synurella intermedia                             230,00 
 Triops cancriformis               štítovec letný        90,00 
                                           
 Diplopoda - mnohonôžky                                
 Allorhiscosoma sphinx                             20,00 
 Enantiulus tatranus                              20,00 
 Glomeris mnischechi                              20,00 
 Chelogona carpathicum                             20,00 
 Julus curvicornis                               20,00 
 Mastigophorophyllon cirriferum                         20,00 
 Melogona transsilvanica                            20,00 
 Xestoiulus (Microiulus) carpathicus                      20,00 
 Polydesmus komareki                              20,00 
 Polydesmus montanus                              20,00 
 Polydesmus tatranus                              20,00 
 Polyzonium eburneum                              20,00 
 Polyzonium transsilvanicum                           20,00 
                                           
 Chilopoda - stonôžky                                 
 Dicellophilus carniolensis                              
 Dignathodon microcephalus                           20,00 
 Scutigera coleoptrata                             20,00 
                                        20,00 
 Ephemeroptera                                    
 Ametropus fragilis                podenka            20,00 
 Ecdyonurus insignis               podenka            20,00 
 Ephemera glaucops                podenka            20,00 
 Ephemerella mesoleuca              podenka            20,00 
 Ephoron (=Polymitarcis) virgo          podenka nížinná        20,00 
 Heptagenia coerulans               podenka            20,00 
 Choroterpes pictetii               podenka            20,00 
 Isonychia ignota                 podenka            20,00 
 Palingenia longicaudata             podenka            20,00 
                                           
 Raptobaetopus tenellus (balticus)        podenka            20,00 
 Rhithrogena germanica              podenka            20,00 
                                           
 Odonata - vážky                                   
 Aeschna coerulea                 šidlo belasé         230,00 
 Aeschna isosceles                šidlo            140,00 
 Aeschna subarctica elisabethae          šidlo            230,00 
 Anax imperator                  šidlo obrovské        90,00 
 Anax parthenope                 šidlo tmavé          50,00 
 Brachytron pratense               šidlo lúčne         140,00 
 Coenagrion hastulatum              šidielko           230,00 
 Coenagrion scitulum               šidielko           140,00 
 Cordulegaster (rod)               pásikavec          230,00 
 Epitheca bimaculata               vážka             90,00 
 Ladona (=Libellula) fulva            vážka hnedá         230,00 
 Onychogomphus forcipatus             klinovka čiernonohá     140,00 
 Orthetrum coerulescens              vážka modrá         140,00 
 Somatochlora (rod)                ligotavka          230,00 
 Sympecma fusca                  šidlovka hnedá        180,00 
 Sympetrum pedemontanum              vážka pásavá         90,00 
                                           
 Plecoptera - pošvatky                                
 Agnetina elegantula               pošvatka           90,00 
 Brachyptera braueri               pošvatka           230,00 
 Brachyptera monilicornis             pošvatka           140,00 
 Capnopsis schilleri               pošvatka           230,00 
 Isogenus nubecula                pošvatka           230,00 
 Isoperla obscura                 pošvatka tmavá        230,00 
 Isoptena serricornis               pošvatka           230,00 
 Marathamea vitripennis              pošvatka           140,00 
 Rhabdiopteryx navicula              pošvatka           140,00 
 Taeniopterix schoenemundi            pošvatka dvojbodková     140,00 
 Xantoperla apicalis               pošvatka           140,00 
                                           
 Dermaptera - ucholaky                                
 Anechura bipunctata               ucholak dvojbodkový      90,00 
 Labidura riparia                 ucholak veľký         90,00 
                                           
 Mantodea - modlivky                                 
 Mantis religiosa                 modlivka zelená       140,00 
                                           
 Ensifera - kobylky                                  
 Ephippiger ephippiger              sedlovka bronzová      230,00 
 Poecilimon fussi                 kobylka Fussiho       230,00 
 Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus)  kobylka šúrová        460,00 
                                           
 Caelifera - koníky                                  
 Acrida hungarica (ungarica)           koník stepný         460,00 
 Calliptamus barbarus               koník barbarský        90,00 
 Mecostethus grossus               koník žltopásy        90,00 
 Oedalus decorus                 koník čiernopásy       230,00 
                                           
 Heteroptera - bzdochy                                
 Acyrosoma leucogrammes              bzdocha            20,00 
 Bagrada stolata                 bzdocha            20,00 
 Crypsinus angustatus               bzdocha            20,00 
 Dybowskyia reticulata              bzdocha            20,00 
 Henestaris halophilus              bzdocha            20,00 
 Hyoidea notaticeps                bzdocha            20,00 
 Spathocera obscura                bzdocha            20,00 
                                           
 Auchenorrhyncha - cikády                               
 Cicada (=Tettiga) orni              cikáda jaseňová       230,00 
 Dictyophara pannonica              ostročielka stepná      140,00 
 Dorycephalus baeri                cikádka           140,00 
 Pagiphora annulata                              230,00 
 Tibicen plebejus                 cikáda            230,00 
 Tibicina haematodes               cikáda viničná        230,00 
                                           
 Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce                      
 Creoleon plumbeus                               140,00 
 Dendroleon pantherinus              mravcolev stromový      230,00 
 Distoleon tetrarammicus             mravcolev          140,00 
 Libelloides coccajus               askalafus          230,00 
 Libelloides macaronius              askalafus škvrnitokrídly   230,00 
 Mantispa styriaca                pamodlivka dlhokrká     140,00 
 Megistopus flavicornis                            140,00 
 Myrmecaelurus trigrammus                           140,00 
 Myrmeleon formicarius                             140,00 
 Myrmeleon inconspicuus                            140,00 
                                           
 Coleoptera - chrobáky                                
 Acimerus schäfferi                fuzáč Schäfferi       140,00 
 Agnathus decoratus                              230,00 
 Allonyx qaudrimaculatus             pestroš           140,00 
 Alosimus syriacus                               140,00 
 Ampedus quadrisignatus              kováčik štvorškvrnný     230,00 
 Ampedus ruficeps                 kováčik           230,00 
 Anthaxia candens                 krasoň čerešňový       140,00 
 Anthaxia hungarica                krasoň južný         140,00 
 Apalus (rod)                                 140,00 
 Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis    pestroš           140,00 
 Bius thoracicus                 potemník           230,00 
 Boros schneideri                               230,00 
 Brachygonus (=Ampedus) megerlei         kováčik           230,00 
 Brachyta (=Evodinus) interrogationis       fuzáč            140,00 
 Calosoma auropunctatum              húseničiar zlatistý     140,00 
 Calosoma sycophanta               húseničiar pižmový      140,00 
 Capnodis tenebrionis               krasoň            230,00 
 Carabus arcensis                 bystruška           90,00 
 Carabus auronitens                bystruška zlatá        90,00 
 Carabus cancellatus               bystruška medená       90,00 
 Carabus clathratus                bystruška          230,00 
 Carabus fabricii                 bystruška           90,00 
 Carabus irregularis               bystruška           90,00 
 Carabus menetriesi                bystruška menétriesova    230,00 
 Carabus montivagus                bystruška          140,00 
 Carabus nitens                  bystruška          140,00 
 Carabus obsoletus                bystruška lesklá       90,00 
 Carabus problematicus              bystruška           90,00 
 Carabus scabriusculus              bystruška           90,00 
 Cerambyx miles                  fuzáč            140,00 
 Cerocoma (rod)                                140,00 
 Cetonischema (=Potosia) aeruginosa        zlatoň ligotavý       140,00 
 Cornumutila quadrivittata            fuzáč            140,00 
 Deltomerus tatricus               utekáčik           140,00 
 Dicerca aenea                  krasoň lesklý        230,00 
 Dicerca alni                   krasoň jelšový        230,00 
 Dicerca furcata                 krasoň            230,00 
 Dicerca moesta                  krasoň            140,00 
 Dircaea australis                               140,00 
 Ditylus laevis                                140,00 
 Elater (= Ludius) ferrugineus          kováčik hrdzavý       140,00 
 Emus hirtus                   drobčík chlpatý        90,00 
 Epicauta erythrocephala                            140,00 
 Epicauta rufidorsum                              140,00 
 Ergates faber                  fuzáč zavalitý        230,00 
 Eurythyrea quercus                krasoň dubový        140,00 
 Eurythyrea austriaca               krasoň jedľový        140,00 
 Euzonitis (rod)                                140,00 
 Evodinus borealis                fuzáč            230,00 
 Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus        vodomil           230,00 
 Hydrophilus (= Hydrous) piceus          vodomil čierny        140,00 
 Lacon (rod - okrem L. punctatus)         kováčik           140,00 
 Laena reitteri                  potemník           230,00 
 Laena viennensis                 potemník           140,00 
 Leptura (= Strangalia) thoracica         fuzáč červenokrký      230,00 
 Lethrus apterus                 viničiar čierny       140,00 
 Limoniscus violaceus               kováčik fialový       230,00 
 Lucanus cervus                  roháč obyčajný        230,00 
 Megopis scabricornis               fuzáč            140,00 
 Melandrya barbata                               90,00 
 Meloe autumnalis                 májka             90,00 
 Meloe brevicollis                májka            140,00 
 Meloe cicatricosus                májka            230,00 
 Meloe decorus                  májka            140,00 
 Meloe hungarus                  májka            230,00 
 Meloe proscarabeus                májka obyčajná        280,00 
 Meloe rufiventris                májka            280,00 
 Meloe rugosus                  májka             90,00 
 Meloe scabriusculus               májka            140,00 
 Meloe tuccicus                  májka            230,00 
 Meloe uralensis                 májka            140,00 
 Meloe variegatus                 májka dúhová         230,00 
 Meloe violaceus                 májka fialová         90,00 
 Menephilus cylindricus              potemník           230,00 
 Morimus funereus                                90,00 
 Mylabris (rod)                                140,00 
 Necydalis major                 fuzáč            140,00 
 Necydalis ulmi                  fuzáč            230,00 
 Nemosoma caucasicum               ploskáň           230,00 
 Oenas crassicornis                              140,00 
 Oryctes nasicornis                nosorožtek obyčajný     230,00 
 Pachyta lamed                  fuzáč žltočierny       90,00 
 Phytoecia argus                 fuzáč            140,00 
 Phytoecia hirsutula               fuzáč            140,00 
 Phytoecia scutellata               fuzáč            140,00 
 Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives      krasoň            140,00 
 Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica    krasoň            140,00 
 Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans    krasoň lipový         90,00 
 Purpuricenus kaehleri              fuzáč            140,00 
 Pytho abieticola                               230,00 
 Pytho depressus                                140,00 
 Rhopalopus ungaricus                             140,00 
 Rhysodes germari                               230,00 
 Selatostomus rugosus               kováčik           230,00 
 Semanotus russicus                fuzáč borievkový       230,00 
 Sitaris muralis                                230,00 
 Sisyphus schaefferi               lajniak skarabeusovitý    90,00 
 Sphaenoptera antiqua               krasoň            230,00 
 Tragosoma depsarium               fuzáč            230,00 
 Trichoferus pallidus               fuzáč            140,00 
 Zonitis nana                                 140,00 
                                           
 Hymenoptera - blanokrídlovce                             
 Anthidium montanum                vlnárka horská        90,00 
 Anthocopa mocsaryi                čalúnnica mocsáriho      90,00 
 Batozonellus lacerticida             hrabavka jaštericovitá    230,00 
 Bombus (všetky druhy)              čmeľ             90,00 
 Cystomutilla ruficeps              pamravec           90,00 
 Euchroeus dallatoreana              blyskavka           90,00 
 Larra anathema                  kutavka           230,00 
 Liometopum microcephalum             mravec            90,00 
 Rhadinoceraea reitteri              piliarka           230,00 
 Scolia flavifrons                žihadlovka obrovská     230,00 
 Xylocopa (všetky druhy)             drevár            90,00 
                                           
 Trichoptera - potočníky                               
 Acrophylax vernalis               potočník alpínsky      140,00 
 Agrypnia obsoleta                potočník           140,00 
 Agrypnia varia                  potočník           140,00 
 Allogamus starmachi                              90,00 
 Apatania carpathica                              90,00 
 Beraeamyia hrabei                               90,00 
 Ceraclea riparia                               140,00 
 Cyrnus crenaticornis                              90,00 
 Cyrnus flavidus                                90,00 
 Grammotaulis nitidus               potočník           140,00 
 Holocentropus dubius                             140,00 
 Holocentropus picicornis                           140,00 
 Holocentropus stagnalis                            140,00 
 Chaetopteryx subradiata                            90,00 
 Chimarra marginata                potočník           230,00 
 Limnophilus algosus               potočník           90,00 
 Oecetis notata                  potočník           140,00 
 Oecetis tripunctata               potočník           230,00 
 Polycentropus excisus                             140,00 
 Polycentropus schmidi                             140,00 
 Setodes viridis                 potočník           230,00 
                                           
 Lepidoptera - motýle                                 
 Arctia festiva                  spriadač mliečnikový     140,00 
 Arichanna melanaria               kôrovka barinná       140,00 
 Boloria aquilonaris               perlovec severský      230,00 
 Brenthis hecate                 perlovec dvojradový     230,00 
 Carcharodus flocciferus             súmračník jablčníkový     90,00 
 Colias chrysotheme                žltáčik kozincový      180,00 
 Colias palaeno                  žltáčik čučoriedkový     230,00 
 Erebia pharte                  očkáň tatranský       230,00 
 Euphydryas aurinia                hnedáčik chrastavcový    230,00 
 Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata      spriadač kostihojový     230,00 
 Eutelia adulatrix                mora škumpová        140,00 
 Hipparchia alcyone                očkáň bielopásy       140,00 
 Hipparchia semele                očkáň metlicový       140,00 
 Hipparchia statilinus              očkáň piesočný        140,00 
 Hyponephele lupina                očkáň hájový         230,00 
 Chazara briseis                 očkáň skalný         140,00 
 Lycaena thersamon                ohniváčik prútnatcový    140,00 
 Maculinea alcon                 modráčik horcový       140,00 
 Neptis sappho                  bielopásovec hrachorový   180,00 
 Pericallia matronula               spriadač čremchový      230,00 
 Polyommatus admetus               modráčik hnedý        230,00 
 Polyommatus amandus               modráčik ušľachtilý      90,00 
 Polyommatus damon                modráčik vičencový      230,00 
 Synprapha microgamma               mora rašelinisková      140,00 
 Vacciniina optilete               modráčik striebroškvrnný   230,00 
 Zygaena cynarae                 vretienka smldníková     90,00 
 Zygaena laeta                  vretienka neskorá      140,00 
                                           
 Diptera - dvojkrídlovce                               
 Atherix ibis                                 140,00 
                                           
 Petromyzontes - mihule                                
 Eudontomyzon danfordi              mihuľa potiská        690,00 
 Eudontomyzon mariae (vladykovi)         mihuľa ukrajinská      690,00 
                         (Vladykovova)            
 Lampetra planeri                 mihuľa potočná        920,00 
                                           
 Osteichthyes (=Pisces) - ryby                            
 Acipenser gueldenstaedtii            jeseter ruský        1380,00 
 Carassius carassius               karas zlatistý        460,00 
 Cyprinus carpio                 kapor sazan divá forma   1840,00 
 Gobio kesslerii                 hrúz Kesslerov        920,00 
 Gobio uranoscopus                hrúz fúzatý         920,00 
 Gymnocephalus schraetser             hrebenačka pásavá      690,00 
 Ex Huso huso                   vyza veľká         1490,00 
 Leucaspius delineatus              ovsienka striebristá     370,00 
 Misgurnus fossilis                čík európsky         920,00 
 Sabanejewia balcanica              pĺž vrchovský        920,00 
 Umbra krameri                  blatniak tmavý        920,00 
 Zingel streber                  kolok vretenovitý      920,00 
 Zingel zingel                  kolok veľký         920,00 
                                           
 Amphibia - obojživelníky                               
 Bufo bufo                    ropucha bradavičnatá     230,00 
 Rana kl . esculenta               skokan zelený        230,00 
 Rana ridibunda                  skokan rapotavý       460,00 
 Rana temporaria                 skokan hnedý         140,00 
 Salamandra salamandra              salamandra škvrnitá     230,00 
 Triturus alpestris                mlok horský         230,00 
 Triturus dobrogicus               mlok dunajský        690,00 
 Triturus vulgaris                mlok bodkovaný        230,00 
                                           
 Reptilia - plazy                                   
 Anguis fragilis                 slepúch lámavý        230,00 
 Natrix natrix                  užovka obojková/užovka    140,00 
                         obyčajná              
 Vipera berus                   vretenica          370,00 
                         severná/vretenica          
                         obyčajná              
                                           
 Mammalia - cicavce                                  
 Alces alces                   los mokraďový        2300,00 
 Crocidura suaveolens               bielozúbka krpatá       90,00 
 Crocidura leucodon                bielozúbka bielobruchá    90,00 
 Eliomys quercinus                plch záhradný        230,00 
 Erinaceus concolor                jež bledý/jež        230,00 
                         východoeurópsky           
 Glis (=Myoxus) glis               plch sivý          230,00 
 Chionomys (Microtus) nivalis           hraboš snežný        460,00 
 Mustela erminea                 hranostaj čiernochvostý   230,00 
 Mustela nivalis                 lasica myšožravá       230,00 
 Neomys anomalus                 dulovnica menšia       230,00 
 Neomys fodiens                  dulovnica väčšia       230,00 
 Sciurus vulgaris                 veverica stromová       90,00 
 Sorex alpinus                  piskor vrchovský       230,00 
 Sorex araneus                  piskor lesný/piskor      90,00 
                         obyčajný              
 Sorex minutus                  piskor malý          90,00 
 
Poznámky: 
 
1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
 
2. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné)
  sú označené skratkou Ex.
PRÍL.7
Zrušená od 15.6.2011
PRÍL.8
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, PREPRAVOVAŤ, PREDÁVAŤ, VYMIEŇAŤ ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU
Vedecké meno              Slovenské meno 

Alectoris barbata           kuropta skalná 

Alectoris rufa             kuropta červená 

Anas platyrhynchos           kačica divá 

Columba palumbus            holub hrivnák 

Lagopus lagopus scoticus 
et hibernicus             snehuľa kapcavá škótska 
                    a herbitská 

Perdix perdix             jarabica poľná 

Phasianus colchicus          bažant poľovný/bažant 
                    obyčajný 
PRÍL.9
ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY
Evertebrata - bezstavovce
Mollusca - mäkkýše
Slimák záhradný (Helix pomatia) - celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra bežného kalendárneho roka povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.
Vertebrata - stavovce
Pisces - ryby
1. boleň dravý (Aspius aspius)
jalec tmavý (Leuciscus idus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
pleskáč siný (Abramis ballerus),
pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
podustva severná (Chondrostoma nasus)
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)
- v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)
2. mrena severná (Barbus barbus)
mrena škvrnitá (Barbus peloponensius)
sumec veľký (Silurus glanis)
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)
zubáč volžský (Sander volgensis),
- v období od 15. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)
3. sih maréna (Coregonus maraena)
- v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)
4. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)
- v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)
5. hlavátka podunajská (Hucho hucho)
- v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.
V prípade neúmyselného náhodného ulovenia pri love iných druhov je rybár povinný uloveného jedinca vypustiť späť do vody.
Mammalia - cicavce
1. šakal zlatý (Canis aureus)
- v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
2. vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus)
- celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami na území
a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,
b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,
c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,
d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,
e) pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého. 27)
Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.
3. kuna lesná (Martes martes),
kuna skalná (Martes foina)
tchor tmavý (Mustela putorius)
- v období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané ich chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc 28) s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných lokalitách tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej sa povoľuje ich chytať, zraňovať alebo usmrcovať celoročne.
PRÍL.10
VZOR
 EVIDENČNÝ ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN 
                       +----------------------------+ 
 Držiteľ                   |   Odtlačok pečiatky   | 
+-------------------------------------+    |   okresného úradu    | 
|                   |    |              |
+-------------------------------------+    +----------------------------+
 Rod 
+-----------------------+           +----------------------------+ 
|            |           | Evidenčné číslo      | 
+-----------------------+           +----------------------------+ 

                               Strana ....... 
+-----+------+----------+------+------+------------------------------------+ 
|   |   |     |   |   |   + Nadobudnutie/Vyradenie -   | 
|   |   |     |   |   +--------+-----------+---------------+ 
| Por.| Dátum| Druh   | Časť | Pôvod| Spôsob | Počet (ks)| Od koho/komu | 
|číslo|   | (vedecké |   |   |  +/- | množ. (g) |        | 
|   |   | meno)  |   |   |    |      |        | 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
 Stav z minulého roka: 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
+-----+------+----------+------+------+--------+-----------+---------------+ 
|Zostatok na konci roka:            |      |        | 
+----------------------------------------------+-----------+---------------+ 
POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN
Držiteľ     - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné
         meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto
         podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj
         meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich
         mene.
Rod       - vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na
         tejto strane evidenčného zoznamu 
Evidenčné číslo - držiteľ uvedie svoje evidenčné číslo pridelené
         Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
         republiky poverenou organizáciou ochrany prírody 
Strana     - uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného
         zoznamu chránených rastlín 
Dátum      - uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo
         vyradenia  chránenej rastliny  z evidenčného
         zoznamu 
Druh      - uvedie sa vedecké meno chránenej rastliny 
Časť      - uvedie sa, či ide napríklad o celé jedince,
         semená, hľuzy 
Pôvod      - W - jedince získané z voľnej prírody 
         A - jedince rastlín umelo vypestované 
         I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (možno
           použiť len spolu s iným kódom pôvodu) 
         N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b)
           zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
           a krajiny 
Spôsob     - v prípade  nadobudnutia jedinca  rastliny sa
         uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad
         kúpa,   darovanie,   dovoz,   zapožičanie,
         rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie)
         spolu so znamienkom + 
        - v prípade vyradenia jedinca rastliny sa uvedie
         konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj,
         darovanie, vývoz, úhyn, zhabanie, zapožičanie,
         vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom - 
Počet      - uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže
         uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch 
Od koho/komu  - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné
         meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto
         podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj
         meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich
         mene 
        - prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevypĺňa 
        - v prípade nadobudnutia zberom  z prírody sa
         v kolónke uvedie  číslo rozhodnutia, ktorým bola 
         povolená výnimka
Poznámka: Vysiate  semená  sa  v  príslušnej kolónke vyradia
     z evidencie a vyklíčené jedince sa zapíšu ako nové
     jedince do evidenčného zoznamu. 

  Vedenie evidencie chránených rastlín v evidenčnom zozname sa
považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a  krajiny, ak sú v evidenčnom zozname
uvedené úplné a pravdivé údaje. 
PRÍL.11
ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV
Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov
  W - jedince získané z voľnej prírody 
  A - jedince rastlín umelo vypestované 
  F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod
    W a ani jeden z nich nemá pôvod N 
  C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod
    W ani N 
  I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód "I" možno
    použiť len spolu s iným kódom pôvodu) 
  N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona
PRÍL.12
DRUHOVÁ KARTA CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA A JEHO VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ
                       +------------------------------+ 
                       | Evidenčné číslo držiteľa   | 

+-------------------------------+      +------------------------------+ 
|Druh (vedecké meno)      |      | Držiteľ           | 
+-------------------------------+      +------------------------------+ 
+----+--------------------+--------+-------------+---------+-----+-----+-------------+-------+--------+ 
|Por.|  Nadobudnutie   |Pohlavie| Dátum nar. |Označenie|Pôvod|Dátum| Vyradenie |    | Nový | 
|č. +-----+------+-------+    |(vyliahnutia)| (spôsob |   |úhynu+-----+-------+-------+držiteľ/| 
|  |Dátum|Spôsob|Číslo |    |       | a text) |   |   |Dátum|Spôsob | Číslo |poznámka| 
|  |   |   |dokladu|    |       |     |   |   |   |    |dokladu|    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
                                 Strana č. 1 

DRUHOVÁ KARTA CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA A JEHO VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ 
                       +------------------------------+ 
                       | Evidenčné číslo držiteľa   | 

+-------------------------------+      +------------------------------+ 
|Druh (vedecké meno)      |      | Držiteľ           | 
+-------------------------------+      +------------------------------+ 
+----+--------------------+--------+-------------+---------+-----+-----+-------------+-------+--------+ 
|Por.|  Nadobudnutie   |Pohlavie| Dátum nar. |Označenie|Pôvod|Dátum| Vyradenie |    | Nový | 
|č. +-----+------+-------+    |(vyliahnutia)| (spôsob |   |úhynu+-----+-------+-------+držiteľ/| 
|  |Dátum|Spôsob|Číslo |    |       | a text) |   |   |Dátum|Spôsob | Číslo |poznámka| 
|  |   |   |dokladu|    |       |     |   |   |   |    |dokladu|    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
|  |   |   |    |    |       |     |   |   |   |    |    |    | 
+----+-----+------+-------+--------+-------------+---------+-----+-----+-----+-------+-------+--------+ 
                                 Strana č. ... 
Pokyny na vyplnenie druhovej karty 

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného
v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
(ďalej len "zákon"). Druhová karta sa zakladá pre každý druh
samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku.
V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy
druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť
takto: 

DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého
sa druhová karta vypĺňa. 

EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou
organizáciou ochrany prírody. 

DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno,
adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa.
Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať v ich mene.  

NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca 

Spôsob    - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto: 
dovoz     - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom 
odchov    - jedinec  bol  nadobudnutý  držiteľom  vlastným
        odchovom 
znáška    - pri  evidencii  vývinových  štádií  (vajcia)
        nadobudnutých vlastným odchovom 
odchyt SR   - jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného 
        prostredia Slovenskej republiky 
odchyt ZA   - jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného 
        prostredia v zahraničí
rehabilitácia - hendikepovaný  jedinec  nadobudnutý  držiteľom
        z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť
        vo voľnej prírode 
kúpa     - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej
        republiky alebo iného členského štátu ES
výmena    - jedinec  bol nadobudnutý  na území Slovenskej
        republiky alebo iného členského štátu ES výmenou za 
        iného jedinca 
dar      - jedinec  bol nadobudnutý  na území Slovenskej
        republiky alebo iného členského štátu ES darom 
zapožičanie  - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou)
        na území Slovenskej republiky alebo iného členského 
        štátu ES
zhabanie   - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí
        alebo po jeho nájdení 

Číslo dokladu 

 - číslo rozhodnutia, ktorým bola  vydaná výnimka na odchyt
  z voľnej prírody 
 - číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského 
  štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytený z voľnej 
  prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského 
  štátu ES
 - číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný,
  prepadnutý alebo nájdený 
 - evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo
  zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského 
  štátu ES, prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné 
  meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania 

POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak
      zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto: 

  1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu. 

OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice),
pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade,
že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom
a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími
poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka. 

PÔVOD - vypĺňa sa podľa údaja v preukaze o pôvode (pôvod na
základe predložených dokladov určuje príslušný okresný úrad). 

VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie 

Spôsob        - spôsob vyradenia sa uvedie takto: 

úhyn         - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného
            protokolu, ak bol vyhotovený) 

vývoz         - jedinec bol vyvezený tretej krajiny 

zapožičanie      - jedinec bol zapožičaný na území SR
            alebo iného členského štátu ES 

výmena        - jedinec bol na území SR alebo iného členského 
            štátu ES vymenený z a iného jedinca 

vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci 
            záchranného programu 

zhabanie       - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý 

predaj        - jedinec bol predaný na území SR alebo iného 
            členského štátu ES

úlet, únik      - jedinec ušiel, uletel 

odcudzenie      - jedinec bol odcudzený 

vyliahnutie      - vyradenie z evidencie vývinového štádia
            (vajca) 

Číslo dokladu  - číslo povolenia  na vývoz, číslo  dokladu
preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán
(organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do
prírody. 

NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vypĺňa sa meno, priezvisko, názov alebo
obchodné meno,  adresa trvalého pobytu,  sídlo alebo miesto
podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo
zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na
poznámky. 

V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky:
por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa
"znáška"), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie
neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa
potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu). 

V prípade  úhynu jedinca,  ak  si  ho držiteľ  ponechá ako
preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu. 

Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte
sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú
v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje. 
PRÍL.13
VZOR
POKYNY NA VYPLNENIE PREUKAZU   Preukaz o pôvode chráneného živočícha
O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA 
                  Overený dňa:     Podpis a pečiatka 
Evidenčné  číslo  1. držiteľa -            obvodného úradu 
uvedie  sa  evidenčné  číslo            životného prostredia:
pridelené   1.   držiteľovi Číslo preukazu:
Ministerstvom  životného
prostredia Slovenskej republiky +---------------++----++--------++-------+
poverenou  organizáciou ochrany |Evidenčné číslo||Živý||Preperát||Dátum |
prírody              |1. držiteľa  ||  ||    ||    | 
Živý, preparát - do  príslušnej +---------------++----++--------++-------+
kolónky uviesť značku X, druhá +---------------------++-----++----------+
kolónka ostáva nevyplnená; ak si |Druh (vedecké    ||Pôvod||Pohlavie |
chce držiteľ ponechať preparát |meno)        ||   ||     |
živočícha po úhyne, označí aj +---------------------++-----++----------+
kolónku "Preparát" a uvedie dátum +----------------------------------------+
úhynu               |Označenie (ak je jedinec označený)   | 
Druh  -  uvedie  vedecké meno |a poradové číslo v druhovej karte    |
živočícha, pre ktorého sa preukaz |u 1. držiteľa              |
vydáva              +-------------+--------------------------+ 
Pôvod - určí okresný úrad:   | Dátum nar. |  Nadobudnutie     |
na základe            |       +------+-------+-----------+ 
predložených dokladov       |                    |
Pohlavie - uvedie sa, len ak je |(vyliahnutia)|Dátum | Spôsob| Číslo  |
známe,  inak  ostáva  kolónka |       |   |    | dokladu  |
prázdna              +-------------+------+-------+-----------+ 
Označenie - spôsob (napr. krúžok, +-----------+-----+----------------+-----+
čip), text označenia a poradové |Otec    |Pôvod|Otec-označenie, |Pôvod|
č. v druhovej karte (DK) u 1. |(označenie,|   |   ev. č.   |   |
držiteľa             |ev. č.   |   |   držiteľa/ |   | 
Nadobudnutie, spôsob uvedie sa |držiteľa/ |   |   por. č.  |   |
takto:              |por. č.  |   |   v DK    |   | 
dovoz - jedinec bol dovezený  |v DK)   |   +----------------+-----+
z tretej krajiny držiteľom    |      |   |Matka-označenie,|Pôvod| 
odchov - jedinec bol nadobudnutý |      |   |   ev. č.  |   |
držiteľom vlastným odchovom    |      |   |   držiteľa/ |   | 
odchyt SR - jedinec bol      |      |   |   por. č.  |   |
nadobudnutý držiteľom z prírodného|      |   |   v DK   |   |
prostredia SR           |      |   |        |   | 
odchyt ZA - jedinec bol      |      |   |        |   |
nadobudnutý držiteľom z prírodného|      |   |        |   | 
prostredia v zahraničí      +-----------+-----+----------------+-----+
rehabilitácia  -  jedinec  bol |Matka   |Pôvod|Otec-označenie, |Pôvod|
nadobudnutý z prírody a nie je |(označenie,|   |   ev. č.   |   |
schopný určitý čas alebo trvalo |ev. č.   |   |   držiteľa/ |   |
žiť vo voľnej prírode       |držiteľa/ |   |   por. č.  |   | 
kúpa - jedinec bol nadobudnutý |por. č.  |   |   v DK    |   |
držiteľom kúpou na území SR alebo |v DK)   |   +----------------+-----+ 
iného členského štátu ES     |      |   |Matka-označenie,|Pôvod|
výmena - jedinec bol nadobudnutý |      |   |   ev. č.  |   |
na území SR alebo iného členského|      |   |   držiteľa/ |   |
štátu ES výmenou za iného jedinca |      |   |   por. č.  |   | 
dar - jedinec bol nadobudnutý |      |   |   v DK   |   |
darom na území SR alebo iného   +-----------+-----+----------------+-----+ 
členského štátu ES
zapožičanie  -  jedinec  bol 
nadobudnutý      zapožičaním
(deponáciou) na území SR alebo 
iného členského štátu ES
zhabanie   -   jedinec  bol
nadobudnutý   po   zhabaní,
prepadnutí alebo po jeho nájdení 

Nadobudnutie,  číslo  dokladu
uvedie sa takto: 
číslo rozhodnutia, ktorým bola
vydaná výnimka na odchyt z voľnej
prírody, číslo povolenia na dovoz
alebo  číslo  dokladu,  ktorý
potvrdzuje,  že  jedinec  bol
zhabaný, prepadnutý alebo nájdený 

Otec, matka - uvedú sa údaje o
rodičoch a ich rodičoch (musia
byť preukázané dokladmi) 
Označenie - spôsob (napr. krúžok,
čip) a text označenia, ak je
jedinec nezameniteľne označený, a
evidenčné    číslo    jeho
držiteľa/poradové  číslo,  pod
ktorým je jedinec (otec, matka)
uvedený v druhovej karte 
Zmena  držiteľa  a  chráneného
živočícha - každý nový držiteľ
jedinca chráneného živočícha, pre
ktorého  bol  tento  preukaz
vystavený,   uvedie   dátum
nadobudnutia  jedinca,  svoje
evidenčné číslo a poradové číslo
jedinca vo svojej druhovej karte 

Tento preukaz je overený podľa 
  +-+              Zmena držiteľa chráneného 
1. +-+ výnimky na odchyt     živočícha (vypĺňa nový držiteľ 
    chráneného živočícha    jedinca chráneného živočícha) 
    povolenej podľa § 35    +------+-------------------------+ 
    ods. 1 písm. a) zákona   |Dátum |Evidenčné číslo nového  | 
    č. 543/2002 Z.z. o ochrane |   |držiteľa/poradové číslo | 
    prírody a krajiny č.: .... |   |jedinca chráneného    | 
  +-+              |   |živočícha v druhovej   | 
2. +-+ čísla protokolu k profilu |   |karte          | 
    DNA pri chránenom     |   |             | 
    živočíchovi, pri ktorom  +------+-------------------------+ 
    sa vyžaduje: ............. +------+-------------------------+ 
  +-+              +------+-------------------------+
3. +-+ oznámenia o zmene v    +------+-------------------------+ 
    druhovej karte týkajúcej  +------+-------------------------+ 
    sa odchovu zo dňa: ....... +------+-------------------------+ 
  +-+              +------+-------------------------+
4. +-+ povolenia na dovoz č. .... +------+-------------------------+ 
  +-+              +------+-------------------------+ 
5. +-+ dokladu potvrdzujúceho   +------+-------------------------+ 
    zhabanie, prepadnutie   +------+-------------------------+ 
    alebo nájdenie jedinca č.: +------+-------------------------+ 
  +-+              +------+-------------------------+
6. +-+ iného dokladu (špecifikuje +------+-------------------------+ 
    sa): ..................... +------+-------------------------+ 
                 +------+-------------------------+ 
 Úhyn chráneného živočícha    +------+-------------------------+ 

Dátum a dôvod úhynu: ............ 
Dátum  a   číslo  pitevného
protokolu, ak bol vyhotovený: 
Dátum  a  spôsob  likvidácie
kadáveru: ....................... 

Iný spôsob vyradený jedinca 

         Dátum: 
  +-+
1. +-+ úlet, únik ............... 
  +-+
2. +-+ odcudzenie ............... 
  +-+
3. +-+ iné (uvedie sa konkrétny 
    spôsob vyradenia) ........ 
PRÍL.14
VZOR
ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE
A. Textová časť
1. Základné údaje
1.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupniť jaskyňu.
1.2 Názov jaskyne spolu s poznámkou, či ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.
1.3 Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, č. parcely, č. lesného porastu).
1.4 Termín spracovania projektovej dokumentácie.
1.5 Plánovaný začiatok a dokončenie sprístupňovacích prác.
1.6 Vymedzenie časti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.
2. Prieskum a výskum jaskyne
2.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.
2.2 Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis geologických pomerov, morfológie a genézy jaskynných priestorov, výplne, jaskynnej klímy, hydrologických a biologických pomerov, paleontologických a archeologických nálezov, významných historických údajov, problematika ochrany jaskyne, termíny vykonaných výskumov/prieskumov.
3. Plánované úpravy, prevádzkové zabezpečenie
3.1 Povrchové objekty - existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál jaskyne, návštevníkov alebo frekventantov liečby.
3.2 Úprava vchodu do jaskyne - spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ďalších vchodov do jaskyne.
3.3 Plánované technické úpravy v jaskyni - schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy do morfológie jaskynných priestorov, spôsob vyznačenia prehliadkovej trasy a možnej únikovej cesty z jaskyne.
3.4 Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.
3.5 Spôsob označenia lokality - normalizovaná tabuľa, textová tabuľa, náučné panely.
3.6 Spôsob zabezpečenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany prírody a prirodzenej radiácie jaskynného prostredia.
3.7 Spôsob zabezpečenia vykonávania systematického prieskumu a výskumu.
3.7 Zdravotnícke zabezpečenie.
3.8 Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.
4. Návrh návštevnosti - najmä plánovaný maximálny počet návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe na jeden vstup, počet vstupov za deň, čas pobytu osôb v jaskyni, čas otvorenia jaskyne, počet sprievodcov.
B. Mapová časť
1. Situačná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.
2. Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožňuje znázorniť všetky potrebné náležitosti s návrhom prehliadkovej trasy, plánovaných úprav a technických zariadení.
PRÍL.15
VZOR
Návrh kompenzačných opatrení
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a navrhovaných kompenzačných opatreniach.
6. Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.
II. Popis plánu a alebo projektu
1. Názov plánu alebo projektu.
2. Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.
3. Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, druhy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, vtáky vrátane sťahovavých druhov a ich biotopy a celkovú koherenciu európskej sústavy chránených území (vrátane máp).
III. Posúdenie negatívnych účinkov*
1. Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
2. Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
3. Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.
4. Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ochrany a prioritné biotopy európskeho významu, ktoré budú negatívne ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich reprezentatívnosť, prípadne ich stav ochrany podľa § 65 ods. 1 písm. o) zákona, stupeň izolácie a ich úlohy a funkcie v rámci danej lokality).
5. Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.
6. Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít v rámci Slovenskej republiky, biogeografického regiónu a území sústavy chránených území).
7. Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ich rozsahu (rozloha biotopov a počet druhov alebo oblastí výskytu ovplyvnených projektom), významu a veľkosti (napríklad ovplyvnená oblasť alebo populácia vo vzťahu k celkovej ploche a populácii danej lokality, resp. celej krajiny) a ich lokalizácia (vrátane máp).
8. Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného plánu alebo projektu a iných plánov alebo projektov.
9. Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym dosahom na lokalitu alebo tieto dosahy znížia).
IV. Alternatívne riešenia
1. Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob identifikácie, postupy, metódy).
2. Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a kto dospel k záveru, že neexistujú alternatívne riešenia).
V. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu
Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.**
VI. Kompenzačné opatrenia
1. Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré je nutné kompenzovať. Dôvody, prečo sú navrhované opatrenia vhodné na kompenzáciu negatívnych účinkov.
2. Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ovplyvnenej plánom alebo projektom.
3. Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) a identifikácie vlastníckych, užívateľských a nájomných vzťahov na mieste uskutočnenie kompenzačných opatrení.
4. Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany (§ 5 ods. 2 zákona), využitie územia pred umiestnením kompenzačných opatrení atď.
5. Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu na integritu lokality a ako umožnia zachovať súdržnosť území sústavy chránených území.
6. Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie o tom, kedy sa očakáva dosiahnutie očakávaných výsledkov.
7. Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú potrebné, subjekty zodpovedné za ich získanie a predbežné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na mieste plánovaných kompenzačných opatrení s ich realizáciou.
8. Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.
9. Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.
10. Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení s uvedením subjektov zodpovedných za ich realizáciu.
11. Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.
* Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá na začlenenie do územia sústavy chránených území. Uvedú sa všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné v jednotlivých prípadoch v závislosti od zisteného dosahu na ovplyvnené druhy a biotopy.
** V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol.
PRÍL.16
OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU
Štátny zoznam zahŕňa
1. prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2. databázu chránených území a chránených stromov,
3. zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
1. Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
a) poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c) druh chráneného územia,
d) stupeň ochrany chráneného územia,
e) zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
f) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
g) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
h) predmet ochrany - účel vyhlásenia,
i) príslušnosť chráneného územia k európskej sústave chránených území.
2. Databáza chránených území a chránených stromov
Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
a) evidenčné číslo štátneho zoznamu,
b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c) druh chráneného územia,
d) stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
e) predmet ochrany - účel vyhlásenia,
f) údaje o ochrannom pásme,
g) začlenenie do geomorfologickej jednotky,
h) obec, katastrálne územie, okres, kraj,
i) výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
j) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
k) údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
l) súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
m) súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).
3. Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
a) právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
b) mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
c) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,
d) výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
e) oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
f) súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
g) doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.
PRÍL.17
VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINYPRÍL.18
A
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU
1. Základné údaje
1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené
1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu
1.3. Kategória a názov územia
1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu
1.5. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.6. Súčasný stav predmetu ochrany *
1.6.1. Prírodné pomery
1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany
1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany
1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území
1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa **
2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory)
2.1. Historický kontext
2.2. Stručný opis aktuálneho stavu
2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany
3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie
3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny ***
3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny ***
3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy ****
3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia
4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti
5. Použité podklady a zdroje informácií
6. Minimálny rozsah príloh
6.1. Mapa predmetov ochrany
6.2. Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov
6.3. Mapa využitia územia
6.4. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
6.5. Mapa zón ***
6.6. Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)
6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky
Poznámky:
* Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované údaje platnej dokumentácie ochrany prírody
** Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov
*** Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny
**** Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými porastmi).
B
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM
1. Základné údaje
1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu
1.2 Názov chráneného stromu
1.3 Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)
1.4 Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany
1.5 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)
1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2. Súčasný stav
2.1 Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)
2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)
2.3 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)
2.4 Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma
3. Ciele a opatrenia
3.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3 Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)
4. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
5. Záverečné údaje
5.1 Použité podklady a zdroje informácií
5.2 Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
6. Prílohy
6.1 Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)
6.2 Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom
6.3 Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom
6.4 Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)
6.5 Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma
PRÍL.19
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
1. Súčasný stav
1.1. Rozšírenie a stav populácie
1.1.1. Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky
1.2. Biologické a ekologické nároky
Rastliny
a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c) konkurenčné vzťahy
Živočíchy
a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme
b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období, populačná ekológia
e) konkurenčné vzťahy
1.3. Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav
a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c) zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh
2. Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment populácie)
3. Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh
3.1. V oblasti legislatívy
3.2. V oblasti praktickej starostlivosti
3.3. V oblasti monitoringu
3.4. V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
3.5. V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
3.6. Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4. Použité podklady, zdroje informácií a literatúra
5. Prílohy
5.1. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených území
5.2. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)
5.3. Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácii (pri rastlinách).
PRÍL.20
Zrušená od 1.9.2006
PRÍL.21
OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA, ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU A CHRÁNENÉHO STROMU
1. Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (ďalej len "chránené územie") alebo chráneného stromu a ich ochranného pásma
1.1 Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu
1.1.1 Východiskové údaje
a) základné údaje
b) podmienky ochrany
c) charakteristika prírodných hodnôt
1.1.2 Časový prehľad vykonaných opatrení
1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu
a) zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany
b) stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)
c) zhodnotenie poznania prírodných hodnôt
d) zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany
1.2 Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu
1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam
2. Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia
2.1 V oblasti legislatívy
2.2 V oblasti praktickej starostlivosti
2.3 V oblasti monitoringu
2.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
2.5 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
3. Záverečné údaje
3.1 Použité podklady a zdroje informácií
3.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov
3.3 Schvaľovací protokol programu záchrany
4. Prílohy
4.1 Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)
4.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
4.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu
PRÍL.22
OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV
1. Súčasný stav
1.1 Rozšírenie a stav populácie
1.1.1 Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2 Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3 Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky
1.1.4 Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku
1.1.5 Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite
1.2 Biologické a ekologické nároky
1.2.1 Rastliny
a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c) konkurenčné vzťahy
1.2.2 Živočíchy
a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme
b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období
e) konkurenčné vzťahy
1.3 Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov)
1.4 Doterajšie zabezpečenie ochrany
a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c) formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia
2. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu
3. Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia
3.1 V oblasti legislatívy
3.2 V oblasti praktickej starostlivosti
3.3 V oblasti monitoringu
3.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
3.5 V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
3.6 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4. Záverečné údaje
4.1 Použité podklady a zdroje informácií
4.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy
5. Prílohy
5.1 Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1:3 000 000)
5.2 Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality
5.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu
PRÍL.23
OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Písomná časť
ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Prírodné pomery
1.1 Abiotické pomery
1.1.1 geomorfologické pomery
1.1.2 geologické pomery
1.1.3 pôdne pomery
1.1.4 hydrologické pomery
1.1.5 klimatické pomery
1.2 Biotické pomery
1.2.1 rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)
1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)
1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
2.2 lesné pozemky
2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
2.5 ostatné plochy
2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1 Pozitívne prvky a javy
4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)
4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
4.1.6 iné (podľa potreby)
4.2 Negatívne prvky a javy
4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 - 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
NÁVRHOVÁ ČASŤ
6. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
6.1 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:
6.1.1 Biocentrá
6.1.2 Biokoridory
6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov - návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
Grafická časť*
1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
3. mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
Poznámka:
* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.
PRÍL.24
OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Písomná časť
ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Prírodné pomery
1.1 Abiotické pomery
1.1.1 geomorfologické pomery
1.1.2 geologické pomery
1.1.3 pôdne pomery
1.1.4 hydrologické pomery
1.1.5 klimatické pomery
1.2 Biotické pomery
1.2.1 rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)
1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
2.2 lesné pozemky
2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
2.5 ostatné plochy
2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1 Pozitívne prvky a javy
4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu
4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, migračné trasy)
4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
4.1.6 iné (podľa potreby)
4.2. Negatívne prvky a javy
4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav biotopov a druhov)
5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 - 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
NÁVRHOVÁ ČASŤ
6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability
6.1 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:
6.1.1 Biocentrá
6.1.2 Biokoridory
6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov - návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
6.5 Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku
Grafická časť*
1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
3. mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
Poznámka:
* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.".
PRÍL.25
A
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
1. Základné údaje
1.1. Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.2. Prehľad príslušnosti k chráneným územiam
1.2.1. K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu,
1.2.2. K iným chráneným nehnuteľnostiam 29)
1.3. Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3.1. Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.3.2. Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov
1.3.3. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3.4. Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach* a ochrannom pásme chráneného územia
1.3.5. Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky
1.3.6. Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
1.4. Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo
1.4.1. Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
1.4.2. Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu
1.4.3. Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov
1.4.4. Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)
1.4.5. Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany
1.4.6. Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany
2. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou
2.1. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany
2.2. Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny* podľa cieľa ochrany
2.3. Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia
3. Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
3.1. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany
3.2. Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania
3.3.1. Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou
3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia
4. Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma**
4.1. Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení
4.1.1. Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany
4.2. Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
4.2.1. Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie
5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania**
5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra "C" alebo registra "E", výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení**
6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov
6.1.1. Určenie predpokladanej výšky finačných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou
6.1.2. Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov
6.2. Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť
7. Návrh technického vybavenia územia**
7.1. Opis technického vybavenia
7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma
7.1.2. Označenie zón chráneného územia*
7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia
8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF
8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma
8.3. Zoznam pozemkov podľa registra "C" alebo registra "E"
8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti
8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov
8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany
8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním
8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia
8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom
8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní
8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany**
8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
8.10. Mapy technického vybavenia**
Poznámky:
V prípade prírodných pamiatok - jaskýň a vodopádov - sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.
* Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a zóny
** Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou osobou po kladnom posúdení jeho opodstatnenosti)
B
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.
2. Prílohy
2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma
2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).
C
OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY
1. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené
2. Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnú pamiatky
3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti
D
Nadpis zrušený od 15.6.2014
E
Nadpis zrušený od 15.6.2014
F
Nadpis zrušený od 15.6.2014
PRÍL.26
Zrušená od 15.6.2011
PRÍL.27
OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU
1. Hodnotenie ohrozenosti taxónu
1.1 Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli
1.2 Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie
1.3 Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)
1.4 Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií
1.4.1 Redukcia populácie
1.4.2 Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu
1.4.3 Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu
1.4.4 Početnosť populácie a jej využívanie
1.4.5 Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov
1.4.6 Negatívne antropogénne vplyvy
1.4.7 Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode
2. Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)
PRÍL.28
OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY
1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu
2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny
3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
PRÍL.29
VZOR
A
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených rastlín a chránených živočíchov
Osoba vykonávajúca výskum: ..............................................

Výskumná úloha: .........................................................


Súhlas orgánu ochrany prírody: .......... č. ......... zo dňa: ..........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meno Charakter Početnosť Dátum  Autor Lokalita   X     Y     Presnosť  Identifikátor Prístupnosť
druhu výskytu**  (Počet) nálezu záznamu      súradnica súradnica lokalizácie***  mapového    údaja*
                           (v SJTSK, (v SJTSK,          prvku****
                            WGS84   WGS84
                            alebo   alebo
                            S42)   S42)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Prístupnosť údaja:
   V - verejný údaj, nepublikovaný. P - publikovaný údaj.
   N - neverejný údaj (nemôže byť zverejnený).
**  Uvádza sa len pre zoologické záznamy - opis spôsobu
   pozorovania, odchytu, okolnosti determinácie, fáza vývinu,
   životný cyklus, pobytové znaky a pod.
*** V prípade inej presnosti lokalizácie nálezu (pozorovania)
   ako bodovej (B) uviesť, či zapísané súradnice prezentujú
   nepravidelný útvar - polygón (P), líniu (L) alebo stred
   útvaru mapovacej siete (G).
**** Jedinečné označenie zakresleného mapového útvaru (P, L, G)
   na dodanej mape alebo GIS vrstve.
VZOR
B
Správa a výsledku prieskumu a výskumu jaskýň
 Osoba vykonávajúca výskum: ......................................... 
 Organizácia (speleol. skupina, inštitúcia): ........................ 
 Výskumná úloha (účel prieskumu/výskumu): ........................... 
 Súhlas orgánu ochrany prírody: .............. č. ..... zo dňa: ..... 

+----------------------------------------------------------------------------- 
|NÁZOV PRÍRODNEJ PAMIATKY/NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY: 
+--------------------------------------+----------------------------------------+ 
|Evidenčné číslo štát. zoznamu: **   | Situovanie v CHÚ/zóne:         | 
|                   |                    | 
+--------------------------------------+----------------------------------------+ 
|               LOKALIZÁCIA                    | 
+---------------------+----------------+--------------+-------------------------+ 
|Kraj:        | Okres:     | Obec:    | Kataster:        | 
+---------------------+----------------+--------------+-------------------------+ 
|Bližšie určenej polohy:                            | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|List základnej mapy:                              | 
+------------------+-----------+-------+-----------+---------+------------------+ 
|Geomorfologická  | Oblasť:  | Celok:| Podcelok:| Časť: |  Oddiel:    | 
| jednotka    |      |    |      |     |         | 
+--------+---------+-+---------+-------+-------+---+-----+---++----+------------+ 
| Vchody |Zemepisné|*|Nadmorská| Číslo | Druh |Vlastník/|OLZ/|Stav| Kategória | 
|(zoznam)|súradnice| | výška |parcely|pozemku|užívateľ |LHC | LHP|a č. porastu| 
+--------+---------+-+---------+-------+-------+---------+----+----+------------+ 
|1.   |     | |     |    |    |     |  |  |      | 
|2.   |     | |     |    |    |     |  |  |      | 
|3.   |     | |     |    |    |     |  |  |      | 
|4.   |     | |     |    |    |     |  |  |      | 
|5.   |     | |     |    |    |     |  |  |      | 
|6.   |     | |     |    |    |     |  |  |      | 
+--------+---------+-+---------+-------+-------+---------+----+----+------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|          ZÁKLADNÉ ÚDAJE NOVOOBJAVENÉHO ÚSEKU             | 
+--------------------------+----------------------------------------------------+ 
|Dĺžka:          |Typ podľa výplne:                  | 
+--------------------------+-----------------+----------------------------------+ 
|Genetický typ:               |Hornina:             | 
+--------------------------------------------+----------------------------------+ 
|Hydrologický režim:                              | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Morfológia:                                  | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|              OPIS PRÍRODNÝCH HODNÔT               | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Geologické hodnoty:                              | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Geomorfologické hodnoty:                            | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Hydrologické hodnoty:                             | 
+-------------------------------------+-----------------------------------------+ 
|Sintrová výplň:           |Ľadová výplň:              | 
+-------------------------------------+-----------------------------------------+ 
|Ostatná výplň: ***                               | 
+-------------------------------------+-----------------------------------------+ 
|Fauna: ***              |Antropologické/kosťové nálezy:      | 
+-------------------------------------+-----------------------------------------+ 
|Paleontologické nálezy:       |Archeologické nálezy:          | 
+-------------------------------------+-----------------------------------------+ 
|História:                                   | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|             OCHRANA A VYUŽÍVANIE                 | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Spôsob využitia:                                | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Poškodenie:                                  | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Ohrozenie:                                   | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|            OSTATNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU/VÝSKUMU           | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|(najmä miesto prieskumu/výskumu v jaskyni, opis prác, pomôcky; podľa      | 
|potreby rozpracovať na osobitnej prílohe)                   | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:                      | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
 * Prístupnosť údaja: 
  V - verejný údaj, nepublikovaný. 
  P - publikovaný údaj. 
  N - neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené). 

 ** Uvádza sa len vtedy, ak už bolo PP/NPP číslo štátneho zoznamu pridelené. 

 *** V prípade výskumu chránených živočíchov v jaskyni vyplniť aj správu 
   o výsledku prieskumu a výskumu chránených živočíchov, v prípade 
   chránených nerastov alebo chránených skamenelín aj správu o výsledku 
   prieskumu a výskumu chránených nerastov a chránených skamenelín. 
VZOR
C
Správa a výsledku prieskumu a výskumu prírodných vodopádov
 Osoba vykonávajúca výskum: .............. Výskumná úloha. ................ 
 Súhlas orgánu ochrany prírody: .............. č. ..... zo dňa: ........... 

+----------------------------------------------------------------------------- 
|NÁZOV PRÍRODNEJ PAMIATKY/NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY: 
+--------------------------------------+------------------------------------+ 
|Evidenčné číslo štát. zoznamu: **   | Situovanie v CHÚ/zóne:       | 
+--------------------------------------+------------------------------------+ 
|               LOKALIZÁCIA                  | 
+---------------------+----------------+--------------+---------------------+ 
|Kraj:        | Okres:     | Obec:    | Kataster:      | 
+---------------------+----------------+--------------+---------------------+ 
|Názov toku:                                | 
+----------------------------------------------------------------------+----+ 
|Bližšie určenej polohy:                        |*  | 
+-----------------------------------+-----+----------------------------+----+ 
|Zemepisné súradnice:        |*  | Nadmorská výška:        | 
+-----------------------------------+-----+---------------------------------+ 
|List základnej mapy:                            | 
+------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+ 
|Geomorfologická  | Oblasť:  | Celok:| Podcelok:| Časť: |  Oddiel:  | 
| jednotka    |      |    |      |     |       | 
+------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+ 
|              ZÁKLADNÉ ÚDAJE                 | 
+--------------------------+---------------------+-------+------------------+ 
|Výška vodopádu v m:    |Kilometer toku:   |*   |Šírka toku:    | 
+--------------------------+---------------------+-------+------------------+ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|              OPIS PRÍRODNÝCH HODNÔT             | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Horninové podložie:                            | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Genetický typ:                               | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|             OCHRANA A VYUŽÍVANIE               | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Stav zachovania:                              | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Ohrozenie:                                 | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|             OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA               | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Súpis ďalšej dokumentácie/uloženie:                    | 
|                                      | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:                    | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 * Prístupnosť údaja: 
  V - verejný údaj, nepublikovaný. 
  P - publikovaný údaj. 
  N - neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené). 

 ** Uvádza sa len vtedy, ak už bolo PP/NPP číslo štátneho zoznamu pridelené. 
VZOR
D
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených nerastov a chránených skamenelín
 Osoba vykonávajúca výskum: .............. Výskumná úloha. ................ 
 Súhlas orgánu ochrany prírody: .............. č. ..... zo dňa: ........... 

+---------------------------------------------------------------------------+ 
|NÁZOV CHRÁNENÉHO NERASTU/CHRÁNENEJ SKAMENELINY:              | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|              OPIS ODOBRATÝCH NÁLEZOV            | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
| |Opis vzorky |Rozmery vzorky | Miesto | * |Evidenčné|Názov a súradnice|*| 
| |      |        | uloženia|  | číslo |  lokality   | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|1|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|2|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|3|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|4|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|5|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|6|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
|7|      |        |     |  |     |         | | 
+-+------------+---------------+---------+----+---------+-----------------+-+ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Podrobný opis zaznamenaného nálezu: **                   | 
|                                      | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Iné údaje o náleze/dokumentácia k nálezu:                 | 
|                                      | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
|Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:                    | 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 * Prístupnosť údaja: 
  V - verejný údaj, nepublikovaný. 
  P - publikovaný údaj. 
  N - neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené). 

 ** Vypĺňa sa len pri ochrane miesta prirodzeného nálezu chráneného nerastu 
  /chránenej skameneliny. 
VZOR
E
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje:
1. Názov výskumnej úlohy
2. Riešiteľská organizácia
3. Spoluriešiteľské organizácie/partneri výskumnej úlohy
4. Zodpovedný riešiteľ
5. Riešiteľský kolektív a určenie kontaktnej osoby
6. Súhlas orgánu ochrany prírody
7. Druh a charakter výskumnej úlohy
8. Doba riešenia výskumnej úlohy
9. Obdobie za ktoré sa podáva správa
10. Spôsob financovania
11. Ciele výskumnej úlohy
12. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia výskumnej úlohy
13. Výsledky riešenia výskumnej úlohy
14. Prehľad správ o výsledkov výskumov (Vzory A až D)
15. Prehľad pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia
16. Čerpanie nákladov z verejných zdrojov na riešenie výskumnej úlohy
17. Použitá literatúra
18. Podpisy
19. Prílohy.
PRÍL.30
ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI
 tričko s krátkymi rukávmi 1 ks   70  bodov 
 košeľa s dlhými rukávmi  1 ks  250  bodov 
 košeľa s krátkymi rukávmi 1 ks  250  bodov 
 nohavice          1 ks  250  bodov 
 golfové nohavice      1 ks  250  bodov 
 nepremokavá bunda zimná  1 ks  750  bodov 
 flisová bunda       1 ks  350  bodov 
 nepremokavá bunda letná  1 ks  650  bodov 
 čiapka           1 ks   90  bodov 
 kožený opasok       1 ks   90  bodov 
------------------------------------------------------- 
 rovnošata spolu:     10 ks 3 000  bodov 
Ročná bodová kvóta pre
a) zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,
b) ostatných zamestnancov je do 750 bodov.
PRÍL.31
VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODYPRÍL.32
SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
I----------------------------------I-----------------------------------------------I-----------I
I Vedecké meno           I Slovenské meno                I €/jedinec I
I----------------------------------I-----------------------------------------------I-----------I
 Aves - vtáky                                          
 Accipiter gentilis         jastrab veľký /jastrab lesný          3 220,00 € 
 Accipiter nisus           jastrab krahulec                1 840,00 € 
 Acrocephalus arundinaceus      trsteniarik veľký /trsteniarik škriekavý     920,00 € 
 Acrocephalus dumetorum       trsteniarik krovinový               230,00 € 
 Acrocephalus melanopogon      trsteniarik tamariškový /šašiniarik tenkozobý  2 300,00 € 
 Acrocephalus paludicola       trsteniarik vodný                3 220,00 € 
 Acrocephalus palustris       trsteniarik obyčajný /trsteniarik spevavý     230,00 € 
 Acrocephalus scirpaceus       trsteniarik bahenný                460,00 € 
 Acrocephalus schoenobaenus     trsteniarik malý /trsteniarik pásikový      460,00 € 
 Actitis hypoleucos         kalužiačik malý /kalužiak riečny         1840,00 € 
 Aegithalos caudatus         mlynárka dlhochvostá               230,00 € 
 Aegolius funereus          pôtik kapcavý /kuvik kapcavý          2 300,00 € 
 Aegypius monachus          sup tmavohnedý                 2 300,00 € 
 Alauda arvensis           škovránok poľný                  230,00 € 
 Alcedo atthis            rybárik riečny                 1 840,00 € 
 Anas acuta             kačica ostrochvostá               2 300,00 € 
 Anas clypeata            kačica lyžičiarka                1 840,00 € 
 Anas crecca             kačica chrapka (kačica chrapkavá)         920,00 € 
 Anas penelope            kačica hvízdárka /kačica hvízdavá         920,00 € 
 Anas platyrhynchos         kačica divá                    230,00 € 
 Anas querquedula          kačica chrapačka /kačica chrapľavá        920,00 € 
 Anas strepera            kačica chripľavka /kačica chripľavá        920,00 € 
 Anser albifrons           hus bieločelá                  1 380,00 € 
 Anser anser             hus divá                    3 220,00 € 
 Anser brachyrhynchus        hus krátkozobá                 1 840,00 € 
 Anser erythropus          hus malá /hus piskľavá             3 220,00 € 
 Anser fabalis            hus siatinná                  1 150,00 € 
 Anthus campestris          ľabtuška poľná                 1 840,00 € 
 Anthus cervinus           ľabtuška červenohrdlá               920,00 € 
 Anthus pratensis          ľabtuška lúčna                  920,00 € 
 Anthus spinoletta          ľabtuška vrchovská                460,00 € 
 Anthus trivialis          ľabtuška hôrna / ľabtuška lesná          230,00 € 
 Apus apus              dážďovník obyčajný /dážďovník tmavý        460,00 € 
 Apus melba             dážďovník skalný                 460,00 € 
 Aquila clanga            orol hrubozobý                 3 220,00 € 
 Aquila heliaca           orol kráľovský                 5 990,00 € 
 Aquila chrysaetos          orol skalný                   4 610,00 € 
 Aquila pennata (Hieraaetus     orol malý /orol myšiakovitý           5 990,00 € 
 pennatus)                                           
 Aquila pomarina           orol krikľavý                  3 220,00 € 
 Aquila rapax/nipalensis       orol stepný                   3 220,00 € 
 Ardea (Egretta) alba        beluša veľká /volavka biela           3 220,00 € 
 Ardea cinerea            volavka popolavá                 920,00 € 
 Ardea purpurea           volavka purpurová                4 610,00 € 
 Ardeola ralloides          čaplička vlasatá /volavka vlasatá        3 220,00 € 
 Arenaria interpres         kamenár strakatý                 920,00 € 
 Asio flammeus            myšiarka močiarna                2 300,00 € 
 Asio otus              myšiarka ušatá                  920,00 € 
 Athene noctua            kuvik obyčajný /kuvik plačlivý         1 840,00 € 
 Aythya ferina            chochlačka sivá                  460,00 € 
 Aythya fuligula           chochlačka vrkočatá                460,00 € 
 Aythya marila            chochlačka morská                 460,00 € 
 Aythya nyroca            chochlačka bielooká               5 990,00 € 
 Bombycilla garrulus         chochláč severský                 230,00 € 
 Botaurus stellaris         bučiak veľký /bučiak trsťový          3 220,00 € 
 Branta bernicla           bernikla tmavá                  920,00 € 
 Branta leucopsis          bernikla bielolíca               1 840,00 € 
 Branta ruficollis          bernikla červenokrká /červenokrčka pestrá    3 220,00 €
 Bubo bubo              výr skalný                   1 840,00 € 
 Bubulcus ibis            hltavka chochlatá /hltavka vlasatá        920,00 € 
 Bucephala clangula         hlaholka severská                 460,00 € 
 Burhinus oedicnemus         ležiak úhorový /ležiak obyčajný         1 840,00 € 
 Buteo buteo             myšiak hôrny /myšiak lesný            920,00 € 
 Buteo lagopus            myšiak severský                  920,00 € 
 Buteo rufinus            myšiak hrdzavý                 1 840,00 € 
 Calandrella brachydactyla      škovránka krátkoprstá /škovránok krátkoprstý  1 840,00 € 
 Calcarius lapponicus        ostrohárka severská /strnádka severská      460,00 € 
 Calidris alba            pobrežník belavý                 460,00 € 
 Calidris alpina           pobrežník čiernozobý               460,00 € 
 Calidris canutus          pobrežník hrdzavý                 460,00 € 
 Calidris ferruginea         pobrežník krivozobý                460,00 € 
 Calidris maritima          pobrežník morský                 920,00 € 
 Calidris melanotos         pobrežník škvrnitý                460,00 € 
 Calidris minuta           pobrežník malý                  230,00 € 
 Calidris temminckii         pobrežník sivý                  230,00 € 
 Caprimulgus europaeus        lelek lesný                   1 840,00 € 
 Carduelis cannabina         stehlík konôpka / stehlík konopiar        230,00 € 
 Carduelis carduelis         stehlík obyčajný /stehlík pestrý         230,00 € 
 Carduelis flammea          stehlík čečetka /stehlík čečetavý         460,00 € 
 Carduelis chloris          zelienka obyčajná /stehlík zelený         230,00 € 
 Carduelis flavirostris       stehlík horský                  460,00 € 
 Carduelis hornemanni        stehlík polárny /stehlík belavý          460,00 € 
 Carduelis spinus          stehlík čížik /stehlík čížavý           230,00 € 
 Carpodacus erythrinus        červenák karmínový /hýľ karmínový         920,00 € 
 Cercopis daurica          lastovička červenochrbtá             230,00 € 
 Certhia brachydactyla        kôrovník krátkoprstý               460,00 € 
 Certhia familiaris         kôrovník dlhoprstý                460,00 € 
 Ciconia ciconia           bocian biely                  2 300,00 € 
 Ciconia nigra            bocian čierny                  3 220,00 € 
 Cinclus cinclus           vodnár potočný                  460,00 € 
 Circaetus gallicus         hadiar krátkoprstý               4 610,00 € 
 Circus aeruginosus         kaňa močiarna                  1 840,00 € 
 Circus cyaneus           kaňa sivá                    2 300,00 € 
 Circus macrourus          kaňa stepná                   3 220,00 € 
 Circus pygargus           kaňa popolavá                  3 220,00 € 
 Clamator glandarius         kukavica chochlatá                920,00 € 
 Clangula hyemalis          ľadovka dlhochvostá /kačica ľadová        920,00 €
 Coccothraustes coccothraustes    glezg obyčajný /glezg hrubozobý          230,00 € 
 Columba oenas            holub plúžik                  1 380,00 € 
 Columba palumbus          holub hrivnák                   690,00 € 
 Coracias garrulus          krakľa belasá                  3 220,00 € 
 Corvus corax            krkavec čierny                  370,00 € 
 Corvus corone            vrana čierna /vrana túlavá            370,00 € 
 Corvus cornix            vrana popolavá / vrana túlavá           180,00 € 
 Corvus frugilegus          havran čierny                   230,00 € 
 Coloeus (Corvus) monedula      kavka tmavá                    920,00 € 
 Coturnix coturnix          prepelica poľná                  920,00 € 
 Crex crex              chrapkáč poľný /chriašteľ poľný         3 220,00 € 
 Cuculus canorus           kukučka obyčajná /kukučka jarabá         460,00 € 
 Cyanistes (Parus) caeruleus     sýkorka belasá                  140,00 € 
 Cyanistes (Parus) cyanus      sýkorka lazúrová                 230,00 € 
 Cygnus columbianus (Cygnus     labuť malá /labuť tundrová           1 840,00 € 
 bewickii)                                           
 Cygnus cygnus            labuť spevavá                  1 840,00 € 
 Cygnus olor             labuť veľká /labuť hrbozobá            690,00 € 
 Delichon urbicum          belorítka obyčajná/ belorítka domová       460,00 € 
 Dendrocopos leucotos        ďateľ bielochrbtý                1 840,00 € 
 Dendrocopos major          ďateľ veľký                    230,00 € 
 Dendrocopos medius         ďateľ prostredný                1 840,00 € 
 Dendrocopos minor          ďateľ malý                    920,00 € 
 Dendrocopos syriacus        ďateľ hnedkavý                 1 380,00 € 
 Dryocopus martius          tesár čierny /dateľ čierny           1 840,00 € 
 Egretta garzetta          beluša malá /volavka striebristá        4 610,00 € 
 Emberiza cia            strnádka cia /strnádka ciavá          1 840,00 € 
 Emberiza (Miliaria) calandra    strnádka lúčna                  460,00 € 
 Emberiza citrinella         strnádka obyčajná /strnádka žltá         230,00 € 
 Emberiza hortulana         strnádka záhradná                1 840,00 € 
 Emberiza melanocephala       strnádka čiernohlavá               460,00 € 
 Emberiza schoeniclus        strnádka trstinová /strnádka trsťová       460,00 € 
 Eremophila alpestris        uškárik vrchovský /škovránok ušatý        460,00 € 
 Erithacus rubecula         červienka obyčajná /slávik červienka       230,00 € 
 Falco biarmicus           sokol tmavý                   1 840,00 € 
 Falco columbarius          sokol kobec                   1 840,00 € 
 Falco cherrug            sokol rároh                   5 530,00 € 
 Falco naumanni           sokol bielopazúravý               1 840,00 € 
 Falco peregrinus          sokol sťahovavý                 5 530,00 € 
 Falco subbuteo           sokol lastovičiar                1 840,00 € 
 Falco tinnunculus          sokol myšiar                   920,00 € 
 Falco vespertinus          sokol kobcovitý /sokol červenonohý        5530,00 € 
 Ficedula albicollis         muchárik bielokrký                920,00 € 
 Ficedula hypoleuca         muchárik čiernohlavý               920,00 € 
 Ficedula parva           muchárik malý /muchárik červenohrdlý      1 840,00 € 
 Fringilla coelebs          pinka obyčajná /pinka lesná            50,00 € 
 Fringilla montifringilla      pinka severská                   90,00 € 
 Fulica atra             lyska čierna                   460,00 € 
 Galerida cristata          pipíška chochlatá                 460,00 € 
 Gallinago gallinago         močiarnica mekotavá                920,00 € 
 Gallinago media           močiarnica tichá /močiarnica lúčna       1 840,00 € 
 Gallinula chloropus         sliepočka vodná /sliepočka zelenonohá       460,00 € 
 Garrulus glandarius         sojka obyčajná /sojka škriekavá          140,00 € 
 Gavia adamsii            potáplica bielozobá / potáplica bledozobá     920,00 € 
 Gavia arctica            potáplica stredná /potáplica severská      1 840,00 € 
 Gavia immer             potáplica veľká /potáplica ľadová        1 840,00 € 
 Gavia stellata           potáplica malá /potáplica štíhlozobá      1 840,00 € 
 Gelochelidon nilotica        rybárka krátkozobá /rybár krátkozobý      1 840,00 € 
 Glareola nordmanni         prieložník čiernokrídly              920,00 € 
 Glareola pratincola         prieložník stepný                1 840,00 € 
 Glaucidium passerinum        kuvičok vrabčí /kuvik vrabčí          1 840,00 € 
 Grus grus              žeriav popolavý                 3 220,00 € 
 Grus virgo             žeriav stepný /žeriavec stepný         1 840,00 € 
 Gyps fulvus             sup bielohlavý                 3 220,00 € 
 Haematopus ostralegus        lastúrničiar strakatý               920,00 € 
 Haliaeetus albicilla        orliak morský                  5 990,00 € 
 Himantopus himantopus        šišila bocianovitá               1 840,00 € 
 Hippolais icterina         sedmohlások obyčajný /sedmohlások hájový     460,00 € 
 Hirundo rustica           lastovička domová                 230,00 € 
 Histrionicus histrionicus      kamenárka strakatá /kačica strakatá        920,00 € 
 Hydrocoloeus (Larus) minutus    čajka malá                    460,00 € 
 Hydroprogne (Sterna) caspia     čegrava veľkozobá /rybár veľkozobý       1 840,00 € 
 Charadrius (Eudromias) morinellus  kulík vrchovský                 1 840,00 € 
 Charadrius alexandrinus       kulík morský                   920,00 € 
 Charadrius dubius          kulík riečny                   920,00 € 
 Charadrius hiaticula        kulík piesočný                  920,00 € 
 Chlamydotis macqueenii (undulata)  drop hrivnatý                  4 610,00 € 
 Chlidonias hybridus         čorík bahenný /rybár bahenný          1 840,00 € 
 Chlidonias leucopterus       čorík bielokrídly /rybár bielokrídly      1 840,00 € 
 Chlidonias niger          čorík čierny /rybár čierny           1 840,00 € 
 Chroicocephalus (Larus) ridibundus čajka smejivá                   230,00 € 
 Iduna (Hippolais) pallida      sedmohlások bledý                 460,00 € 
 Ichthyaetus (Larus) melanocephalus čajka čiernohlavá                1 840,00 € 
 Ixobrychus minutus         bučiačik močiarny                1 840,00 € 
 Jynx torquilla           krutohlav hnedý / krutihlav hnedý         920,00 € 
 Lanius collurio           strakoš obyčajný /strakoš červenochrbtý     1 380,00 € 
 Lanius excubitor          strakoš veľký /strakoš sivý            920,00 € 
 Lanius minor            strakoš kolesár                 1 840,00 € 
 Lanius senator           strakoš červenohlavý              3 220,00 € 
 Larus argentatus          čajka striebristá                 460,00 € 
 Larus cachinnans          čajka bielohlavá                 460,00 € 
 Larus canus             čajka sivá                    460,00 € 
 Larus delawarensis         čajka obrúčkozobá                 460,00 € 
 Larus fuscus            čajka tmavá                    460,00 € 
 Larus hyperboreus          čajka bledá                    460,00 € 
 Larus marinus            čajka morská                   460,00 € 
 Larus michahellis          čajka žltonohá                  460,00 € 
 Limicola falcinellus        brehárik ploskozobý /pobrežník ploskozobý     920,00 € 
 Limosa lapponica          brehár hrdzavý                 2 300,00 € 
 Limosa limosa            brehár čiernochvostý              1 840,00 € 
 Locustella fluviatilis       svrčiak riečny                  460,00 € 
 Locustella luscinioides       svrčiak slávikovitý                460,00 € 
 Locustella naevia          svrčiak zelenkavý                 460,00 € 
 Lophophanes (Parus) cristatus    sýkorka chochlatá                 230,00 € 
 Loxia curvirostra          krivonos smrekový                 230,00 €
 Loxia leucoptera          krivonos bielokrídly               230,00 € 
 Lullula arborea           škovránik stromový /škovránok stromový     1 840,00 € 
 Luscinia luscinia          slávik veľký /slávik tmavý            920,00 € 
 Luscinia megarhynchos        slávik obyčajný /slávik krovinový         460,00 €
 Luscinia svecica          slávik modrák                  1 840,00 € 
 Lymnocryptes minimus        močiarnička tichá /močiarnica tichá       1 840,00 € 
 Lyrurus (Tetrao) tetrix       tetrov hoľniak                 3 220,00 € 
 Melanitta fusca           turpan tmavý                   920,00 € 
 Melanitta nigra           turpan čierny                   920,00 € 
 Mergellus (Mergus) albellus     potápač malý /potábač biely           1 840,00 € 
 Mergus merganser          potápač veľký                   920,00 € 
 Mergus serrator           potápač prostredný /potápač dlhozobý       920,00 € 
 Merops apiaster           včelárik zlatý                 1 840,00 € 
 Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax  kormorán malý                  3 220,00 € 
 pygmeus)                                            
 Milvus migrans           haja tmavá                    4610,00 € 
 Milvus milvus            haja červená                  4 610,00 € 
 Monticola saxatilis         skaliar pestrý                 3 220,00 € 
 Monticola solitarius        skaliar modrý                  1 840,00 € 
 Montifringilla nivalis       snehárka vrchovská                460,00 € 
 Motacilla alba           trasochvost biely                 460,00 € 
 Motacilla cinerea          trasochvost horský                460,00 €
 Motacilla citreola         trasochvost žltohlavý               920,00 € 
 Motacilla flava           trasochvost žltý                 460,00 € 
 Muscicapa striata          muchár sivý                    460,00 € 
 Neophron percnopterus        zdochlinár biely /sup biely           2 300,00 € 
 Netta rufina            hrdzavka potápavá                2 300,00 € 
 Nucifraga caryocatactes       orešnica perlavá /orešnica perlovaná       460,00 € 
 Numenius arquata          hvizdák veľký                  3 220,00 € 
 Numenius phaeopus          hvizdák malý /hvizák pásavohlavý        1 840,00 € 
 Numenius tenuirostris        hvizdák tenkozobý                5 990,00 € 
 Nyctea scandiaca          belaňa tundrová /sova snežná          1 840,00 € 
 Nycticorax nycticorax        chavkoš nočný /bučiak nočný           2 300,00 € 
 Oenanthe deserti          skaliarik púšťový                 460,00 € 
 Oenanthe hispanica         skaliarik okrový                 460,00 € 
 Oenanthe oenanthe          skaliarik sivý                  460,00 € 
 Oriolus oriolus           vlha obyčajná /vlha hájová            920,00 € 
 Otis tarda             drop veľký /drop fúzatý             5 990,00 € 
 Otus scops             výrik lesný                   3 220,00 € 
 Oxyura leucocephala         potápnica bielohlavá              1 840,00 € 
 Parus major             sýkorka veľká /sýkorka bielolíca         140,00 € 
 Pandion haliaetus          kršiak rybár /kršiak rybožravý         3 220,00 € 
 Panurus biarmicus          fúzatka trstinová /fúzatka trťová        1 380,00 € 
 Passer domesticus          vrabec domový                   230,00 € 
 Passer montanus           vrabec poľný                    50,00 € 
 Pastor roseus            pastier ružový /škorec ružový           230,00 € 
 Pelecanus crispus          pelikán kučeravý                4 610,00 € 
 Pelecanus onocrotaulus       pelikán ružový                 1 840,00 € 
 Perdix perdix            jarabica poľná                  920,00 € 
 Periparus (Parus) ater       sýkorka uhliarka                 140,00 € 
 Perisoreus infaustus        škriekavec zlovestný /sojka zlovestná       140,00 € 
 Pernis apivorus           včelár lesný                  2 300,00 € 
 Phalacrocorax aristotelis      kormorán chochlatý                920,00 € 
 Phalacrocorax carbo         kormorán veľký                  460,00 € 
 Phalaropus fulicarius        lyskonoh ploskozobý                920,00 € 
 Phalaropus lobatus         lyskonoh úzkozobý                1 840,00 € 
 Philomachus pugnax         bojovník bahenný /pobrežník bojovný        920,00 € 
 Phoenicurus ochruros        žltochvost domový                 230,00 € 
 Phoenicurus phoenicurus       žltochvost hôrny /žltochvost lesný        920,00 € 
 Phylloscopus bonelli        kolibiarik horský /kolibkárik horský       460,00 € 
 Phylloscopus collybita       kolibiarik čipčavý /kolibkárik čipčavý      230,00 € 
 Phylloscopus inornatus       kolibiarik žltkastotemenný /kolibkárik      230,00 € 
                   žltkastotemenný                      
 Phylloscopus sibilatrix       kolibiarik sykavý /kolibkárik sykavý       230,00 € 
 Phylloscopus proregulus       kolibiarik králikovitý              230,00 € 
 Phylloscopus trochiloides      kolibiarik zelený /kolibkárik zelený       460,00 € 
 Phylloscopus trochilus       kolibiarik spevavý /kolibkárik spevavý      230,00 € 
 Pica pica              straka obyčajná /straka čiernozobá        140,00 € 
 Picoides tridactylus        ďubník trojprstý /ďateľ trojprstý        2 300,00 € 
 Picus canus             žlna sivá                    1 380,00 € 
 Picus viridis            žlna zelená                    920,00 € 
 Pinicola enucleator         smrečiar krivonosí /hýľ krivonosovitý       460,00 € 
 Platalea leucorodia         lyžičiar biely                 4 610,00 € 
 Plectrophenax nivalis        snehuľka severská /strnádka snežná        230,00 € 
 Plegadis falcinellus        ibisovec hnedý /ibis hnedý           3 220,00 € 
 Pluvialis apricaria         kulík zlatý                   1 840,00 € 
 Pluvialis squatarola        kulík bledý                   1 380,00 € 
 Podiceps auritus          potápka ušatá                  1 840,00 € 
 Podiceps cristatus         potápka chochlatá                 460,00 € 
 Podiceps grisegena         potápka červenokrká               2 300,00 € 
 Podiceps nigricollis        potápka čiernokrká                920,00 € 
 Poecile (Parus) montanus      sýkorka čiernohlavá                230,00 € 
 Poecile (Parus) palustris      sýkorka hôrna /sýkorka lesklohlavá        230,00 € 
 Porzana parva            chriašť malý /chriašteľ malý          1 840,00 € 
 Porzana porzana           chriašť bodkovaný /chriašteľ bodkovaný     1 840,00 € 
 Porzana pusilla           chriašť najmenší /chriašteľ najmenší      2 300,00 € 
 Prunella atrogularis        vrchárka čiernohrdlá              1 380,00 € 
 Prunella collaris          vrchárka červenkavá               1 380,00 € 
 Prunella modularis         vrchárka modrá                  230,00 € 
 Prunella montanella         vrchárka okrová                  230,00 € 
 Pyrrhocorax graculus        čavka žltozobá                  920,00 € 
 Pyrrhula pyrrhula          hýľ obyčajný /hýľ lesný              920,00 € 
 Rallus aquaticus          chriašteľ vodný                  920,00 € 
 Recurvirostra avosetta       šabliarka modronohá               2 300,00 € 
 Regulus ignicapillus        králik ohnivohlavý /králiček ohnivohlavý     460,00 € 
 Regulus regulus           králik zlatohlavý /králiček zlatohlavý      230,00 € 
 Remiz pendulinus          kúdeľníčka lužná                 920,00 € 
 Riparia riparia           brehuľa hnedá                   460,00 € 
 Rissa tridactyla          čajka trojprstá                  920,00 € 
 Saxicola rubetra          pŕhľaviar červenkastý               920,00 € 
 Saxicola rubicola (torquata)    pŕhľaviar čiernohlavý               920,00 € 
 Scolopax rusticola         sluka hôrna /sluka lesná            1 380,00 € 
 Serinus serinus           kanárik poľný /kanárik záhradný          140,00 € 
 Sitta europaea           brhlík obyčajný /brhlík lesný           140,00 € 
 Somateria mollissima        kajka morská                  1 380,00 € 
 Stercorarius longicaudus      pomorník malý /pomorník dlhochvostý        920,00 € 
 Stercorarius parasiticus      pomorník príživný                 920,00 € 
 Stercorarius pomarinus       pomorník stredný /pomorník širokochvostý     920,00 € 
 Sterna hirundo           rybár riečny                  1 840,00 € 
 Sterna paradisaea          rybár dlhochvostý                1 840,00 € 
 Sternula (Sterna) albifrons     rybár malý / rybár bieločelý          2 300,00 € 
 Streptopelia decaocto        hrdlička záhradná                 50,00 € 
 Streptopelia turtur         hrdlička poľná                  920,00 € 
 Strix aluco             sova obyčajná /sova lesná             920,00 € 
 Strix uralensis           sova dlhochvostá                2 300,00 € 
 Sturnus vulgaris          škorec obyčajný /škorec lesklý           90,00 € 
 Surnia ulula            krahuľa hôrna /kuvik krahuľcovitý        1 840,00 € 
 Sylvia atricapilla         penica čiernohlavá                230,00 € 
 Sylvia borin            penica slávikovitá                230,00 € 
 Sylvia communis           penica obyčajná /penica hnedokrídla        230,00 € 
 Sylvia curruca           penica popolavá                  230,00 € 
 Sylvia nisoria           penica jarabá                  1 840,00 € 
 Syrrhaptes paradoxus        labkáň stepný /stepiar ostrochvostý        920,00 € 
 Tadorna ferruginea         kazarka hrdzavá                 1 840,00 € 
 Tadorna tadorna           kazarka pestrá                 1 380,00 € 
 Tachybaptus ruficollis       potápka malá /potápka hnedá            230,00 € 
 Tetrao urogallus          hlucháň hôrny /tetrov hlucháň          4 610,00 € 
 Tetrastes (Bonasa) bonasia     jariabok hôrny                 1 840,00 € 
 Tetrax tetrax            drop malý /drop obojkový            5 990,00 € 
 Thalasseus (Sterna) sandvicensis  rybár sivý                   1 840,00 € 
 Tichodroma muraria         murárik červenokrídly              3 220,00 € 
 Tringa erythropus          kalužiak tmavý                 1 380,00 € 
 Tringa glareola           kalužiak močiarny                1 380,00 € 
 Tringa nebularia          kalužiak sivý                  1 380,00 € 
 Tringa ochropus           kalužiak perlavý                1 380,00 € 
 Tringa stagnatilis         kalužiak štíhly                 1 380,00 € 
 Tringa totanus           kalužiak červenonohý              1 840,00 € 
 Troglodytes troglodytes       oriešok obyčajný /oriešok hnedý          230,00 € 
 Turdus iliacus           drozd červenkavý                 460,00 € 
 Turdus merula            drozd čierny                   140,00 € 
 Turdus philomelos          drozd plavý                    230,00 € 
 Turdus pilaris           drozd čvíkota / drozd čvíkotavý          230,00 € 
 Turdus torquatus          drozd kolohrivec / drozd kolohrivý        920,00 € 
 Turdus viscivorus          drozd trskota / drozd trskotavý          460,00 € 
 Tyto alba              plamienka driemavá               1 840,00 € 
 Upupa epops             dudok chochlatý                 1 840,00 € 
 Vanellus gregarius (Chettusia    cíbik stepný                  1 840,00 € 
 gregaria)                                           
 Vanellus vanellus          cíbik chochlatý                  920,00 € 
 Xema sabini             čajka vidlochvostá               1 840,00 € 
 Xenus cinereus           brodník sivý /kalužiak obrátenozobý       1 840,00 € 
 
 
Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy
  národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
PRÍL.33
ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
ČASŤ A
Zoznam drevín
I. skupina 
Polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny 
---------------------------------------------------------------------------- 
        Drevina         Pôvod   Vzrastová    Relatívne 
                    drevín charakteristika dosiahnuteľný 
                                  vek 
---------------------------------------------------------------------------- 
  Vedecké meno    Slovenské meno   A      B        C 
---------------------------------------------------------------------------- 
Abelia R. Br.       abélia 
A. x grandiflora      a. veľkokvetá  3      K 
(André) Rehd. 

Akebia Decne.       akébia 
A. quinata (Houtt.) Decne. a. päťpočetná  3      L      3.2 

Andromeda L.        andromédka 
A. polifolia L.      a. sivolistá  1*/**    K      3.2 

Arctostaphylos Adans.   medvedica 
A. uva-ursi (L.) Spreng.  m. lekárska   1*     K      3.1 

Aucuba Thunb.       aukuba 
A. japonica Thunb.     a. japonská   3      K      3.2 

Berberis L.        dráč 
B. atrocarpa Schneid.           3      K      3.2 
B. bergmanniae Schneid.          3      K      3.2 
B. buxifolia Lam.             3      K      3.2 
B. candidula Schneid.           2      K      3.2 
B. gagnepainii Schneid.          2      K      3.2 
B. hookeri Lem.              3      K      3.2 
B. hybrido-gagnepainii Suring.       3      K      3.2 
B. julianae C. K. Schneid. d. Júliin    2      K      3.2 
B. levis Franch.              3      K      3.2 
B. lycium Royle              3      K      3.2 
B. pruinosa Franch.            3      K      3.2 
B. sanguinea Franch.            3      K      3.2 
B. sargentiana Schneid.          3      K      3.2 
B. x stenophylla Lindl.          3      K      3.2 
B. veitchii Schneid.            3      K      3.2 
B. verruculosa Hemsl. et Wils.       2      K      3.2 

Bruckenthalia Reichenb. 
B. spiculifolia (Salisb.) Reichenb.    3      K      3.2 

Buxus L.          krušpán 
B. microphylla Siebold 
  et Zucc.        k. drobnolistý 4      K      3.2 
B. sempervirens L.     k. vždyzelený  2      K      3.1 

Callistemon R. Br.     tyčinkovec 
C. rigidus R. Br.             4      K      3.2 

Calluna Salisb.      vres 
C. vulgaris (L.) Hull   v. obyčajný   1      K      3.2 

Cassiope D. Don. 
C. fastigiata (Wal.) D. Don        4      K      3.2 
C. lycopodioides (Pall.) 
  D. Don                 4      K      3.2 
C. tetragona (L.) DC.           4      K      3.2 

Chamaedaphne Moench 
Ch. calyculata (L.) Moench         3      K      3.2 

Cistus L. cistus 
C. laurifolius L.     c. vavrínolistý 3      K      3.2 

Cotoneaster Medik.     Skalník 
C. buxifolius Wall. 
  ex Lindl.                3      K      3.2 
C. congestus Bak.     s. stlačený   3      K      3.2 
C. dammeri C. K. Schneid. s. rozložený  3      K      3.2 
C. franchetii Bois     s. Franchetov  2      K      3.2 
C. henryana (Schneid.) 
  Rehd. et Wils.             3      K      3.2 
C. microphyllum Wall. 
  ex Lindl.        s. drobnolistý 3      K      3.2 
C. pannosus Franch.            3      K      3.2 
C. rotundifolius Wall.   s. okrúhlolistý 3      K      3.2 
C. salicifolius Franch.  s. vŕbolistý  3      K      3.2 
C. x Skogsholmen              4      K      3.2 
C. x watereri Exell.    s. hybridný   4      K      3.2 

Daboecia D. Don 
D. cantabrica (Huds.) K. Koch       3      K      3.2 

Daphne L.         lykovec 
D. arbuscula Čelak.    l. muránsky   1*/**    K      3.1 
D. blagayana Frey             3      K      3.2 
D. cneorum L.       l. voňavý    1*/**    K      3.2 
D. laureola L.       l. vavrínový  3      K      3.2 
D. retusa Hemsl.      l. tupolistý  4      K      3.2 

Dryas L.          dryádka 
D. octopetala L.      d. 
              osemlupienková 1*     K      3.1 

Elaeagnus L.        hlošina 
E. pungens Thunb.     h. pichľavá   3      K      3.1 

Empetrum L.        šucha 
E. hermaphroditum Hagerup š. obojpohlavná 1      K      3.2 
E. nigrum L.        š. čierna    1      K      3.2 

Erica L.          vresovec 
E. cinerea L.       v. popolavý   3      K      3.2 
E. herbacea L.       v. bylinný   4      K      3.2 
E. tetralix L.       v. štvorradový 4      K      3.2 
E. vagans L.                3      K      3.2 

Euonymus L. bršlen 
E. fortunei (Turcz.) 
Hand.-Mazz. b. Fortunov          3      K, L    3.2 
E. japonicus Thunb.    b. japonský   2      K      3.2 

Fatsia Decne. et Planch.  fatsia 
F. japonica (Thunb.) 
Decne et Planch.      f. japonská   4      K      3.1 
F. magellanica Lam.    f. ílska    2      K      3.2 

Gaultheria L.       gaultéria 
G. miqueliana Takeda            4      K      3.2 
G. procumbens L.      g. ležatá    4      K      3.2 
G. shallon Pursh      g. indiánska  3      K      3.2 

Hebe Comm. ex Juss. 
H. cupressoides (Hook. f.) 
Anders                   4      K      3.2 
H. hectori (Hook. f.) 
Cock. et Allan               4      K      3.2 

Hedera L.         brečtan 
H. colchica (K. Koch) 
K. Koch          b. kolchický  3      L      3.1 
H. helix L.        b. popínavý   1      L      3.1 

Helianthemum Mill.     devätorník 
H. nummularium (L.) Mill. d. peniažtekový 4      K      3.2 

Hypericum L.        ľubovník 
H. calycinum L.      ľ. kalíškatý  3      K      3.2 
H. coris L.        ľ. ploštičný  3      K      3.2 

Iberis L.         iberka 
I. sempervirens L.     i. vždyzelená  2      K      3.2 

Ilex L.          cezmína 
I. x altaclarensis (Loud.) 
Dalimore                  4      S      3.1 
I. aquifolium L.      c. ostrolistá  2      S      3.1 
I. crenata Thunb.     c. vrúbkovaná  4      S      3.1 
I. opaca Ait.       c. tmavá    4      S      3.1 
I. pernyi Franch.     c. Pernyho   3      S      3.1 

Kalmia L.         kalmia 
K. angustifolia L.     k. úzkolistá  3      K      3.2 
K. latifolia L.      k. širokolistá 3      K      3.2 

Laurocerasus M. Roem.   vavrínovec 
L. officinalis M. Roem.  v. lekársky   2      K      3.1 

Lavandula L.        levanduľa 
L. angustifolia Mill.   l. úzkolistá  3      K      3.2 

Ledum L.          rojovník 
L. groenlandicum Gunn.   r. grónsky   3      K      3.1 
L. palustre L.       r. močiarny   1*/**    K      3.1 

Leiophyllum Hedw. f. 
L. buxifolium (Bergius) Ell.        4      K      3.2 

Leucothoe D. Don 
L. fontanesiana (Steud.) 
Sleumer                  3      K      3.2 

Ligustrum L.        zob 
L. delavayanum Hariot           3      K      3.1 
L. japonicum Thunb.    z. japonský   2      K      3.1 
L. lucidum Ait.              3      K      3.1 
L. ovalifolium Hausskn.  z. 
              vajcovitolistý 2      K      3.1 
L. sinense Lour.      z. čínsky    2      K      3.1 
L. vulgare L. cv. 
Atrovirens         z. vtáčí    2      K      3.1 

Lonicera L.        zemolez 
L. alseuosmoides Graebn.          3      K      3.2 
L. etrusca Santi              3      K      3.2 
L. fragrantissima Lindl. 
et Paxt.          z. voňavý    2      K      3.2 
L. henryi Hemsl.      z. Henryho   3      L      3.2 
L. japonica Thunb.     z. japonský   3      L      3.2 
L. nitida Wils.      z. lesklý    2      K      3.2 
L. pileata Oliv.      z. kapucňovitý 2      K      3.2 
L. similis Hemsl.             4      K      3.2 
L. standishii Jacq.            4      K      3.2 

Mahonia Nutt.       mahónia 
M. aquifolium (Pursh) 
Nutt.           m. cezmínolistá 2      K      3.2 
M. bealii (Fort.) Carriére m. Bealova   3      K      3.2 
M. repens (Lindl.) G. Don m. plazivá   3      K      3.2 

Osmanthus Lour.      osmant 
O. heterophyllus (G. Don) 
P.S. Green                 4      K      3.2 

Osmarea Burkw. et Skipwith. 
O. burkwoodii Burkw. 
et Skipwith.                4      K      3.2 

Oxycoccus Hill       kľukva 
O. microcarpus Turcz. 
ex Rupr.          k. drobnoplodá 1*/**    K      3.1 
O. palustris Pers.     k. močiarna   1*/**    K      3.1 

Pachistima Raf. 
P. myrsinites Raf.             4      K      3.2 

Pachysandra Michx.     pachysandra 
P. terminalis Siebold 
et Zucc.          p. vrcholová  4      K      3.2 

Pernettya Gaud. 
P. mucronata (L. f.) Gaud.         3      K      3.2 
P. prostrata (Cav.) Sleumer        4      K      3.2 

Phillyrea L. 
P. decora Boiss. et Bal.          3      K      3.1 

Phyllodoce Salisb. 
P. alpina Koidz.              4      K      3.1 
P. coerulea (L.) Bab.           4      K      3.2 

Phyllostachys Siebold 
et Zucc.          pabambus 
P. viridi-glaucescens 
(Carričre) 
 A. et C Riv.       p. sivastý   3      K      3.2 

Pieris D. Don 
P. floribunda (Pursch) 
Benth. et Hook. f.             3      K      3.1 
P. japonica (Thunb.) D. Don        3      K      3.1 

Polygala L.        horčinka 
P. chamaebuxus L.             4      K      3.2 

Pyracantha M. Roem.    hlohyňa 
P. angustifolia (Franch.) 
Schneid.          h. úzkolistá  3      K      3.2 
P. coccinea M. Roem.    h. šarlátová  2      K      3.1 
P. rogersiana Chitt.            4      K      3.2 

Quercus L.         dub 
Q. cerris L. cv. 
Ambrozyana         d. cerový    3      S      2.1 
Q. x turneri Willd.    d. Turnerov   4      S      3.1 
Q. x turneri cv. 
Pseudoturneri               3      S      2.1 

Rhamnus L.         rešetliak 
R. alaternus L.      r. macchiový  3      K      3.2 
Rhododendron L.      rododendron 
R. ambiguum Hemsl.     r. pochybný   3      K      3.1 
R. argyrophyllum Franch.          3      K      3.1 
R. brachycarpum D. Don 
ex G. Don         r. krátkoplodý 3      K      3.1 
R. calophytum Franch.           4      K      3.1 
R. campanulatum D. Don           4      K      3.1 
R. campylocarpum Hook. f.         3      K      3.1 
R. carolinianum Rehd.           3      K      3.1 
R. catawbiense Michx.   r. americký   3      K      3.1 
R. caucasicum Pall.    r. kaukazský  4      K      3.1 
R. cinnabarinum Hook. f.          4      K      3.1 
R. x cunninghamii Moore          3      K      3.1 
R. c. cv. Cunningham's White        3      K      3.1 
R. c. var. aeruginosum Hook. f.      4      K      3.1 
R. davidsonianum Rehd. et Wils.      3      K      3.1 
R. decorum Franch.             3      K      3.1 
R. degronianum Carriére          4      K      3.1 
R. discolor Franch.            4      K      3.1 
R. fargesii Franch.            3      K      3.1 
R. fastigiatum Franch.           3      K      3.1 
R. ferrugineum L.     r. hrdzavý   3      K      3.1 
R. fortunei Lindl.             3      K      3.1 
R. haemaleum Balf. et Forrest       4      K      3.1 
R. haematodes Franch.           4      K      3.1 
R. hippophaéoides Balf. 
fil. et Forrest      r. 
              rakytníkovitý  3      K      3.1 
R. hirsutum L.       r. chlpatý   3      K      3.1 
R. houlstonii Hemsl. 
  et Wils.                3      K      3.1 
R. impeditum Balf. fil. 
  et W. W. Sm.      r. neprístupný 4      K      3.1 
R. keleticum Balf. fil. 
  et Forrest               4      K      3.1 
R. kotschyi Simk.     r. Kotschyho  4      K      3.1 
R. lepidotum Wall.             3      K      3.1 
R. macrophyllum D. Don           4      K      3.1 
R. makinoi Tagg ex Nakai 
  et Koidz.        r. Makinoov   4      K      3.1 
R. maximum L.       r. najväčší   3      K      3.1 
R. micranthum Turcz.            4      K      3.1 
R. mucronatum G. Don    r. mäkkoostnatý 3      K      3.1 
R. obtusum (Lindl.) 
  Planch.         r. tupolistý  3      K      3.1 
R. ponticum L.               3      K      3.1 
R. x praecox Carriére   r. včasný    3      K      3.1 
R. racemosum Franch.    r. strapcovitý 3      K      3.1 
R. radicans Balf. fil. 
  et Forrest               4      K      3.1 
R. repens Balf. fil. 
  et Forrest               4      K      3.1 
R. rubiginosum Franch.           3      K      3.1 
R. smirnowii Trautv.    r. Smirnovov  3      K      3.1 
R. ungernii Trautv.            3      K      3.1 
R. vernicosum Franch.           3      K      3.1 
R. williamsianum Rehd. 
  et Wils.        r. Williamsov  4      K      3.1 
R. yunnanense Franch.   r. junanský   3      K      3.1 

Rubus L.          ostružina 
R. henryi Hemsl. et Ktze. o. Henryho   4      L      3.2 

Ruscus L.         listnatec 
R. aculeatus L.      l. tŕnitý    3      K      3.1 
R. hypoglossum L.     l. jazykovitý  1*     K      3.2 

Salvia L.         šalvia 
S. officinalis L.     š. lekárska   3      K      3.2 

Santolina L. santolina 
S. chamaecyparissus L.   s. 
              cypruštekovitá 3      K      3.1 
S. pinnata Viv.              4      K      3.2 

Sarcococca Lindl. 
S. humilis Stapf              4      K      3.2 
S. ruscifolia Stapf            3      K      3.2 

Sarothamnus Wimm.     prútnatec 
S. scoparius (L.) Wimm. 
ex W. D. J. Koch      p. metlovitý  1      K      3.2 

Sasa Mak. et Shib.     bambuštek 
S. palmata A. Camus            4      K      3.2 
S. veitchii (Carričre) 
  Rehd.                  4      K      3.2 

Shibataea Mak. 
S. kumasaca (Zoll.) Nakai         4      K      3.2 

Sinarundinaria Nakai    trsťovník 
S. nitida (Mitf.) Nakai  t. lesklý    3      K      3.2 
Skimmia Thunb. 
S. japonica Thunb.             3      K      3.2 
S. reevesiana Fort.            3      K      3.2 

Stranvaesia Lindl. 
S. davidiana Decne.            3      K      3.1 

Vaccinium L.        brusnica 
V. uliginosum L.      b. barinná   1*     K      3.1 
V. vitis-idaea L.     b. obyčajná   1      K      3.1 

Viburnum L.        kalina 
V. x burkwoodii Burkw. 
  et Skipwith               3      K      3.1 
V. davidii Franch.     k. Davidova   3      K      3.1 
V. x pragense Vik.     k. pražská   4      K      3.1 
V. rhytidophyllum Hemsl.  k. vráskavolistá 2     K      3.1 
V. utile Hemsl. 4 K 3.1 

Vinca L.          zimozeleň 
V. minor L.        z. menšia    1      K      3.2 

Yucca L.          juka 
Y. filamentosa L.     j. vláknitá   2      K      3.2 
Y. flaccida Haw.      j. chabá    3      K      3.2 
II. skupina 
Ihličnaté dreviny 
---------------------------------------------------------------------------- 
        Drevina         Pôvod   Vzrastová    Relatívne 
                    drevín charakteristika dosiahnuteľný 
                                  vek 
---------------------------------------------------------------------------- 
  Vedecké meno    Slovenské meno   A      B        C 
---------------------------------------------------------------------------- 
Abies Mill.        jedľa 
A. alba Mill.       j. biela    1      S      1.2 
A. amabilis (Dougl. 
  ex Loud) Forb.     j. purpurová  4      S      2.1 
A. balsamea (L.) Mill.   j. balzamová  2      S      1.2 
A. cephalonica Loud.    j. grécka    3      S      1.2 
A. concolor Lindl. 
  ex Gord.        j. srienistá  2      S      2.1 
A. firma Siebold et Zucc. j. tuhá     4      S      2.1 
A. grandis (Dougl. ex 
  D. Don) Lindl.     j. obrovská   2      S      1.2 
A. homolepis Siebold 
  et Zucc.        j. nikkoská   4      S      1.2 
A. koreana Wils.      j. kórejská   4      S      2.1 
A. lasiocarpa (Hook.) 
  Nutt.          j. 
              plstnatoplodá  4      S      1.2 
A. l. var. arizonica 
  (Merr.) Lemm.      j. arizonská  4      S      2.1 
A. nobilis (Dougl. 
  ex D. Don) Lindl.    j. vznešená   3      S      1.2 
A. nordmanniana (Stev.) 
  Spach          j. Nordmannova 2      S      1.2 
A. numidica De Lannoy 
  ex Carriére       j. alžírska   4      S      2.1 
A. pinsapo Boiss.     j. španielska  4      S      2.1 
A. sibirica Ledeb.     j. sibírska   4      S      1.2 
A. veitchii Lindl.     j. Veitchova  2      S      1.2 

Araucaria Juss.      araukária 
A. araucana (Mol.) 
  K. Koch         a. andská    4      S      2.1 

Calocedrus Kurz.      cédrovec 
C. decurrens (Torr.) 
  Florin         c. zbiehavý   2      S      2.1 

Cedrus Link        céder 
C. atlantica (Endl.) 
  Manetti ex Carriére   c. atlaský   3      S      1.2 
C. deodara (D. Don) G. Don c. himalájsky  4      S      1.2 
C. libani A. Rich.     c. libanonský  4      S      1.2 

Cephalotaxus Siebold 
et Zucc.          patis 
C. fortunei Hook.     p. Fortunov   3      K, S    3.1 
C. harringtonia (Knight 
  ex Forb.) K. Koch    p. Harringtonov 3      K, S    3.1 

Chamaecyparis Spach    cypruštek 
Ch. lawsoniana (A. Murray) 
  Parl.          c. Lawsonov   2      S      2.1 
Ch. nootkatensis (D. Don) 
  Spach          c. nutkanský  2      S      3.1 
Ch. obtusa (Siebold 
  et Zucc.) Siebold 
et Zucc.          c. tupolistý  3      S      2.1 
Ch. pisifera (Siebold 
  et Zucc.) Siebold 
et Zucc.          c. hrachonosný 2      S      3.1 

Cryptomeria D. Don     kryptoméria 
C. japonica (L. f.) D.Don k. japonská   3      S      2.1 
Cunninghamia R.Br.     ostrolistec 
C. lanceolata (Lamb.) Hook.        4      S      2.1 

Cupressocyparis Dall. 
C. leylandii (Dal. Jacks.) 
Dall.                   2      S      2.1 

Cupressus L.        cyprus 
C. arizonica Greene    c. arizonský  3      S      3.1 
C. lusitanica Mill.    c. portugalský 3      S      3.1 
C. macrocarpa Hartw.    c. veľkoplodý  4      S      3.1 
C. sempervirens L.     c. vždyzelený  3      S      3.1 

Ephedra L. 1)       chvojník 
E. americana Humb. 
  et Bonpl.        ch. americký  4      K      3.2 
E. distachya L.      ch. dvojklasý  1*     K      3.2 

Ginkgo L. 1)        ginko 
G. biloba L.        g. dvojlaločné 2      S      1.1 

Juniperus L.        borievka 
J. chinensis L.      b. čínska    2      S      1.2 
J. communis L.       b. obyčajná   1      K      3.1 
J. excelsa M. Bieb.    b. vysoká    3      S      2.1 
J. horizontalis Moench   b. rozprestretá 3      K      3.1 
J. x media van Melle    b. prostredná  4      K      3.1 
J. occidentalis Hook. f.  b. západná   2      S      2.1 
J. oxycedrus L.      b. červená   3      S, K    3.1 
J. phoenicea L.      b. purpurová  3      S      3.1 
J. rigida Siebold et Zucc. b. tuhá     3      K, S    3.1 
J. sabina L.        b. netatová   1**     K      3.1 
J. scopulorum Sarg.    b. skalná    3      S      2.1 
J. squamata Buch.- Ham. 
  ex Lamb.        b. šupinatá   3      K      3.1 
J. virginiana L.      b. virgínska  2      S      1.2 
Larix Mill.        smrekovec 
L. decidua Mill.      s. opadavý   1      S      1.2 
L. gmelini (Rupr.) 
  Kuzeneva        s. dahurský   4      S      1.2 
L. kaempferi Sarg.     s. japonský   2      S      1.2 
L. laricina (Du Roi) 
  K. Koch         s. americký   4      S      1.2 
L. occidentalis Nutt.   s. západný   4      S      1.2 

Metasequoia Miki ex Hu 
  et Cheng        metasekvoja 

M. glyptostroboides Hu 
  et Cheng        m. čínska    2      S      2.1 

Microbiota Komar.     mikrobiota 
M. decussata Komar.    m. krídlolistá 4      K      3.1 

Picea A. Dietr.      smrek 
P. abies (L.) H. Karst.  s. obyčajný   1      S      2.1 
P. alcoquiana (Veitch 
  ex Lindl.) Carričre   s. dvojfarebný 4      S      2.1 
P. breweriana S. Wats.   s. kalifornský 4      S      2.1 
P. engelmannii Parry 
  ex Engelm.       s. Engelmannov 4      S      2.1 
P. glauca (Moench) Voss  s. biely    2      S      2.1 
P. jezoensis (Siebold 
  et Zucc.) Carriére   s. ajanský   4      S      2.1 
P. mariana (Mill.) 
  B. S. et P.       s. čierny    2      S      2.1 
P. obovata Ledeb.     s. sibírsky   4      S      2.1 
P. omorika (Pančič) Purk. s. omorikový  2      S      2.1 
P. orientalis (L.) Link  s. východný   2      S      2.1 
P. pungens Engelm.     s. pichľavý   2      S      2.1 
P. rubens Sarg.              3      S      2.1 
P. sitchensis (Bong.) 
  Carriére        s. sitkanský  3      S      2.1 
P. torano Koehne      s. chvostovitý 4      S      2.1 

Pinus L.          borovica 
P. aristata Engelm.    b. ostitá    3      S      1.1 
P. armandii Franch.    b. Armandova  3      S      1.2 
P. banksiana Lamb.     b. Banksova   2      S      2.1 
P. bungeana Zucc. ex Endl. b. Bungeho   3      S      1.2 
P. cembra L.        b. limbová   1*     S      1.1 
P. contorta Dougl. 
  ex Loud.        b. stočená   3      S      2.1 
P. coulteri D. Don     b. Coulterova  3      S      2.1 
P. densiflora Siebold 
  et Zucc.        b. hustokvetá  4      S      2.1 
P. flexilis James     b. ohybná    2      S      2.1 
P. jeffreyi Grev. et Balf. b. Jeffreyova  4      S      2.1 
P. koraiensis Siebold 
  et Zucc.        b. kórejská   3      S      2.1 
P. leucodermis Ant.    b. bielokôra  3      S      2.1 
P. mugo Turra       b. horská    1      K, S    3.1 
P. nigra (J. F. ?) Arn.  b. čierna    2      S      1.2 
P. parviflora Siebold 
  et Zucc.        b. málokvetá  3      S      2.1 
P. peuce Griseb.      b. balkánska  3      S      2.1 
P. ponderosa Dougl. ex P. 
  et C. Laws.       b. ťažká    2      S      1.2 
P. pumila (Pall.) Regel  b. trpasličia  4      K      3.1 
P. rigida Mill.      b. tuhá     4      S      2.1 
P. x rotundata Link    b. barinná   1      S      2.1 
P. x schwerinii Fitschen          4      K, S    3.1 
P. strobus L.       b. hladká    2      S      2.1 
P. sylvestris L.      b. lesná    1      S      2.1 
P. tabulaeformis Carriére         3      K, S    3.1 
P. taeda L.                3      S      2.1 
P. wallichiana Jacks.   b. himalájska  3      S      2.1 

Platycladus Spach     tujovec 
P. orientalis (L.) Franco t. východný   2      S      3.1 

Pseudolarix Gord.     pasmrekovec 
P. amabilis (J. Nels.) 
  Rehd.          p. čínsky    4      S      1.2 
P. kaempferi (Lindl.) 
  Gord.          p. Kaempferov  4      S      1.2 

Pseudotsuga Carričre    duglaska 
P. menziesii (Mirb.) 
  Franco         d. tisolistá  2      S      1.2 

Sequoia Endl.       sekvoja 
S. sempervirens Endl.   s. vždyzelená  3, 4    S      1.2 

Sequoiadendron Buchholz  sekvojovec 
S. giganteum (Lindl.) 
  Buchholz        s. mamutí    3      S      1.1 

Taxodium Rich.       tisovec 
T. distichum (L.) Rich.  t. dvojradový  2      S      1.1 

Taxus L.          tis 
T. baccata L.       t. obyčajný   1*/**    S, K    1.1 
T. brevifolia Nutt.    t. krátkolistý 3      S      1.2 
T. canadensis Marsh.    t. kanadský   3      S      1.2 
T. cuspidata Siebold 
  et Zucc.        t. japonský   2      S      1.2 
T. x media Rehd.      t. prostredný  2      S, K    2.1 

Thuja L.          tuja 
T. occidentalis L.     t. západná   2      S      3.1 
T. plicata D. Don ex Lamb. t. riasnatá   2      S      2.1 
T. standishii (Gord.) 
  Carriére        t. japonská   4      S      3.1 

Thujopsis Siebold et Zucc. tujovka 
T. dolabrata (L.) Siebold 
  et Zucc.        t. japonská   2      S      3.1 

Torreya Arn.        toreja 
T. californica Torr.    t. kalifornská 3      S      2.1 
T. nucifera (L.) Siebold 
  et Zucc.        t. japonská   4      S      3.1 

Tsuga Carriére       jedľovec 
T. canadensis (L.) 
  Carriére        j. kanadský   2      S      2.1 
T. caroliniana (L.) 
  Carriére        j. karolínsky  3      S      2.1 
T. diversifolia (Maxim.) 
  Mast                  3      S      2.1 
T. heterophylla (Raf.) 
  Sarg.          j. rôznolistý  3      S      2.1 
T. mertensiana (Bong.) 
  Carriére        j. Mertensov  3      S      2.1 
T. sieboldii Carriére   j. Sieboldov  3      S      2.1 
III. skupina 
Listnaté opadavé dreviny 
---------------------------------------------------------------------------- 
        Drevina         Pôvod   Vzrastová    Relatívne 
                    drevín charakteristika dosiahnuteľný 
                                  vek 
---------------------------------------------------------------------------- 
  Vedecké meno    Slovenské meno   A      B        C 
---------------------------------------------------------------------------- 
Acanthopanax (Decne. 
et Planch.) Miq.      všehojovec 
A. divaricatus (Siebold 
et Zucc.) Seem.              3      S, K    3.1 
A. sieboldianus Mak.            4      S, K    3.1 

Acer L.          javor 
A. campestre L.      j. poľný    1      S      2.1 
A. circinatum Pursh    j. veľkokvetý  3      K      3.1 
A. ginnala Maxim.     j. ohnivý    2      K, S    3.1 
A. japonicum Thunb.    j. japonský   3      K, S    3.1 
A. monspessulanum L.    j. 
              montpelliérsky 3      S      2.1 
A. palmatum Thunb.     j. 
              dlaňovitolistý 2      K, S    3.1 
A. platanoides L.     j. mliečny   1      S      1.2 
A. pseudoplatanus L.    j. horský    1      S      1.2 
A. rubrum L.        j. červený   3      S      2.1 
A. saccharinum L.     j. cukrový   2      S      2.1 
A. tataricum L.      j. tatársky   1      K, S    3.1 

Actinidia Lindl.      aktinídia 
A. arguta (Siebold et 
  Zucc.) Miq.       a. význačná   3      L      3.2 
A. chinensis Planch.    a. čínska    3      L      3.2 
A. kolomikta (Maxim. 
  et Rupr.) Maxim.    a. kolomiktová 3      L      3.2 

Aesculus L.        pagaštan 
A. x carnea Hayne     p. pleťový   2      S      2.1 
A. hippocastanum L.    p. konský    2      S      2.1 
A. octandra Marsh.     p. osemtyčinkový 2     S      2.1 
A. parviflora Walt.    p. malokvetý  2      K      3.1 
A. pavia L.        p. paviový   2      S      2.1 

Ailanthus Desf.      pajaseň 
A. altissima (Mill.) 
  Swingle         p. žliazkatý  2      S      3.1 

Albizia Durazz.      albízia 
A. julibrissin (Willid.) 
  Durazz.         a. julibrissin 4      S      3.2 

Alnus Mill.        jelša 
A. alnobetula (Ehrh.) 
  Hartig         j. zelená    2      K      3.1 
A. cordata (Loisel.) Desf.         3      S      2.1 
A. glutinosa (L.) Gaertn. j. lepkavá   1      S      2.1 
A. incana (L.) Moench   j. sivá     1      S      2.1 

Amelanchier Medik.     muchovník 
A. alnifolia (Nutt.) Nutt. m. jelšolistý  3      K      3.1 
A. asiatica (Siebold 
  et Zucc.) Endl.             3      K      3.1 
A. florida Lindl.             3      K      3.1 
A. lamarckii Schroéd.   m. Lamarckov  2      K      3.1 
A. ovalis Medik.      m. vajcovitý  1*     K      3.1 

Amorpha L.         beztvarec 
A. canescens Pursh     b. sivastý   3      K      3.2 
A. fruticosa L.      b. krovitý   2      K      3.2 

Ampelopsis Michx., 
emend. Planch.       viničovec 
A. aconitifolia Bunge   v. prilbicolistý 3     L      3.2 
A. bodinieri (Lev. et 
  Vent.) Rehd.              3      L      3.2 
A. delavayana Planch.           3      L      3.2 

Amygdalus Medik.      mandľa 
A. communis L.       m. obyčajná   3      K      3.2 
A. nana L.         m. nízka    1*/**    K      3.2 
A. triloba (Lindl.) Ricker m. trojlaločná 2      K      3.2 

Aralia L.         aralka 
A. elata (Miq.) Seem.   a. vysoká    3      K      3.1 

Aristolochia L.      vlkovec 
A. durior Hill       v. veľkolistý  2      L      3.2 

Armeniaca Mill.      marhuľa 
A. vulgaris Lam.      m. obyčajná   2      S, K    3.2 

Aronia Medik.       arónia 
A. arbutifolia (L.) Pers. a. jahodovolistá 3     K      3.1 

Berberis L.        dráč 
B. aggregata C. K. Schneid.        3      K      3.2 
B. amurensis Rupr.             4      K      3.2 
B. canadensis Mill.    d. kanadský   4      K      3.2 
B. thunbergii DC.     d. Thunbergov  2      K      3.2 
B. vulgaris L.       d. obyčajný   1      K      3.2 
B. wilsoniae Hemsl. 
  et Wils.        d. Wilsonovej  3      K      3.2 

Betula L.         breza 
B. ermanii Cham.      b. japonská   3      S      3.1 
B. humilis Schrank     b. nízka    3      K      3.2 
B. nana L.         b. trpasličia  2      K      3.2 
B. nigra L.        b. čierna    3      S      3.1 
B. papyrifera Marsh.    b. papierovitá 2      S      3.1 
B. pendula Roth      b. previsnutá  1      S      3.1 
B. platyphylla Sukatsch.  b. mandžuská  4      S      3.1 
B. pubescens Ehrh.     b. plstnatá   1      S      3.1 

Broussonetia L'Hér.    papierovník 
B. papyrifera (L.) L'Hér. p. čínsky    4      S      3.1 

Buddleia L.        budleja 
B. alternifolia Maxim.   b. 
              striedavolistá 3      K      3.2 
B. davidii Franch.     b. Davidova   2      K      3.2 

Callicarpa L.       krásnoplod 
C. dichotoma (Lour.) 
  K. Koch         k. vidlicový  3      K      3.2 

Calycanthus L.       kalykant 
C. floridus L.       k. floridský  2      K      3.2 

Campsis Lour.       trúbkovec 
C. radicans (L.) Seem.   t. koreňujúci  2      L      3.1 

Caragana Fabr.       karagana 
C. arborescens Lam.    k. stromovitá  2      S      3.1 
C. frutex (L.) K. Koch   k. krovitá   2      K      3.2 
C. jubata (Pall.) Poir.  k. hrivnatá   4      K      3.2 
C. pygmaea (L.) DC.    k. trpasličia  3      K      3.2 

Carpinus L.        rab 
C. betulus L.       h. obyčajný   1      S      2.1 

Carya Nutt.        hikória 
C. cordiformis (Wangenh.) 
  K. Koch         h. horká    3      S      2.1 
C. glabra (Mill.) Sweet  h. holá     3      S      2.1 
C. ovata (Mill.) K. Koch  h. biela    3      S      2.1 

Castanea Mill.       gaštan 
C. crenata Siebold 
  et Zucc.        g. japonský   3      S      1.2 
C. dentata (Marsh.) Borkh. g. americký   4      S      1.2 
C. mollissima Blume    g. čínsky    3      S      1.2 
C. sativa Mill.      g. jedlý    2      S      1.2 

Catalpa Scop.       katalpa 
C. bignonioides Walt.   k. bignóniovitá 2      S      2.1 
C. bungei C. A. Mey.            3      S      2.1 
C. speciosa Ward. ex 
  Engelm.         k. nádherná   2      S      2.1 

Ceanothus L.        ceanot 
C. americanus L.      c. lekársky   4      K      3.1 
C. x pallidus Lindl.            4      K      3.1 

Celastrus L.        bršlenec 
C. orbiculatus Thunb.   b. kruhovitý  3      K, L    3.2 
C. scandens L.       b. popínavý   3      L      3.2 

Celtis L.         brestovec 
C. australis L.      b. južný    2      S      2.1 
C. occidentalis L.     b. západný   2      S      2.1 
C. tournefortii Lam.            3      S      2.1 

Cerasus Mill.       čerešňa 
C. avium (L.) Moench    č. vtáčia    1      S      3.1 
C. fruticosa Pall.     č. krovitá   1      K      3.2 
C. mahaleb (L.) Mill.   č. mahalebková 1 S, K   3.1 
C. serrulata (Lindl.) 
  G. Don         č. pílkatá   2      S      3.1 
C. subhirtella (Miq.) 
  S. J. Sokolov      č. chlpatá   3      K      3.1 

Cercidiphyllum Siebold 
et Zucc.          cercidovník 
C. japonicum Siebold 
  et Zucc.        c. japonský   3      S      2.1 

Cercis L.         judášovec 
C. canadensis L.      j. kanadský   3      S      3.1 
C. chinensis Bunge     j. čínsky    3      S      3.1 
C. siliquastrum L.     j. strukový   2      S      3.1 

Chaenomeles Lindl.     dulovec 
Ch. japonica (Thunb.) 
  Lindl.         d. japonský   2      K      3.2 
Ch. sinensis (Dum.-Cours.) 
C. K. Schneid.       d. čínsky    3      K      3.2 
Ch. speciosa (Sweet) Nakai d. nádherný   2      K      3.1 

Chamaecytisus Link     zanoväť 
Ch. ratisbonensis 
  (Schaeff.) Rothm.    z. regensburská 4      K      3.2 

Chionanthus L.       chionant 
Ch. retusus Lindl. 
  et Paxt.        ch. tupolistý  3      K      3.2 
Ch. virginicus L.     ch. virgínsky  3      K      3.2 

Cladrastis Raf.      žltodrevec 
C. lutea (Michx. fil.) 
  K. Koch         ž. farbiarsky  3      S, K    3.1 

Clematis L.        plamienok 
C. alpina (L.) Mill.    p. alpínsky   1*     L      3.2 
C. campaniflora Brot.           4      L      3.2 
C. fargesii Franch.            3      L      3.2 
C. fusca Turcz.              3      L      3.2 
C. heracleifolia DC.            3      L      3.2 
C. jackmanii T. Moore   p. Jackmanov  2      L      3.2 
C. koreana Komar.             3      L      3.2 
C. lanuginosa Lindl.    p. srstnatý   3      L      3.2 
C. serratifolia Rehd.           3      L      3.2 
C. songarica Bge.             3      L      3.2 
C. virginiana L.              3      L      3.2 
C. vitalba L.       p. plotný    1      L      3.2 
C. viticella L.      p. vlašský   3      L      3.2 

Clethra L. 
C. acuminata Michx.            3      K      3.1 
C. alnifolia L.              3      K      3.1 
 
Colutea L.         mechúrnik 
C. arborescens L.     m. stromovitý  1**     K, S    3.1 
C. x media Willd.     m. prostredný  4      K      3.1 
 
Cornus L.         drieň 
C. canadensis L.      d. kanadský   4      K      3.1 
C. florida L.               3      K      3.1 
C. kousa (Buerg.) Hance          3      K      3.1 
C. mas L.         d. obyčajný   1      K      3.1 

Corylopsis Siebold 
et Zucc.          palieska 
C. spicata Siebold 
  et Zucc.        p. klasnatá   3      K      3.2 

Corylus L.         lieska 
C. americana Walt.     l. americká   3      K      3.1 
C. avellana L.       l. obyčajná   1      K      3.1 
C. colurna L.       l. turecká   2      S      3.2 
C. maxima Mill.      l. najväčšia  3      K      3.1 
 

 
Cotinus Mill.       škumpa 
C. coggygria Scop.     š. vlasatá   1**     K, S    3.1
 
Cotoneaster Medik.     skalník 
C. acutifolius Turcz.   s. končistolistý 3     K      3.2 
C. adpressus Bois     s. pritlačený  3      K      3.2 
C. bullatus Bois      s. pľuzgierkatý 2      K      3.2 
C. dielsianus Pritz.    s. sploštený  2      K      3.2 
C. divaricatus Rehd. 
  ex Wils.        s. rozkladitý  3      K      3.2 
C. horizontalis Decne.   s. rozprestretý 2      K      3.2 
C. hupehensis Rehd. 
  et Wils.                3      K      3.2 
C. integerrimus Medik.   s. obyčajný   1      K      3.2 
C. lucidus Schlechtend.  s. lesklý    3      K      3.2 
C. matrensis Domokos    s. matranský  1      K      3.2 
C. melanocarpus (Bunge) 
  Fisch. 
et C. A. Mey.       s. čiernoplodý 1      K      3.2 
C. moupinensis Franch.   s. mupinský   3      K      3.2 
C. multiflorus Bunge    s. mnohokvetý  2      K      3.2 
C. praecox (Bois et 
  Berthault) Vilm. - 
  Andtieux        s. včasný    2      K      3.2 
C. racemiflorus (Desf.) 
  K. Koch                 3      K      3.2 
C. tomentosus (Ait.) 
  Lindl.         s. plstnatý   1      K      3.2 
C. zabelii C. K. Schneid. s. Zabelov   3      K      3.2 

Crataegus L.        hloh 
C. altaica (Loud.) Lge.          3      K      3.1 
C. chrysocarpa Ashe    h. žltoplodý  3      K      3.1 
C. crus-galli L.      h. dlhotŕňový  2      K, S    3.1 
C. dahurica Koehne             4      K      3.1 
C. flabellata (Bosc) 
  K. Koch                 3      K      3.1 
C. laevigata (Poir.) DC.  h. obyčajný   1      K, S    3.1 
C. lindmanii Hrabětová   h. Lindmanov  1*     K      3.1 
C. x macrocarpa Hegetschw.         1      K      3.1 
C. monogyna Jacq.     h. jednosemenný 1      K, S    3.1 
C. x prunifolia Pers.   h. slivkolistý 3      K      3.1 
C. rhipidophylla Gand.   h. krivokališný 1      K      3.1 

Daphne L.         lykovec 
D. alpina L.        l. alpínsky   3      K      3.2 
D. mezereum L.       l. jedovatý   1      K      3.2 

Deutzia Thunb.       trojpuk 
D. coreana Lev.      t. kórejský   3      K      3.2 
D. gracilis Siebold 
  et Zucc.        t. štíhly    2      K      3.2 
D. longifolia Franch.   t. dlholistý  3      K      3.2 
D. monbeigii W. W. Sm.           3      K      3.2 
D. reflexa Duthie             3      K      3.2 
D. scabra Thunb.      t. drsný    2      K      3.2 
D. schneideriana Rehd.           3      K      3.2 
D. sieboldiana Maxim.           3      K      3.2 

Diervilla Mill.      diervila 
D. lonicera Mill.     d. zemolezová  3      K      3.2 

Elaeagnus L.        hlošina 
E. angustifolia L.     h. úzkolistá  2      K, S    3.1 
E. commutata Bernh. 
  ex Rydb.        h. striebristá 2      K      3.1 
E. multiflora Thunb.    h. mnohokvetá  3      K      3.1 
E. staunionii Benth.            3      K      3.2 
E. umbellata Thunb.    h. okolíkatá  4      K      3.1 

Enkianthus Lour.      enkiant 
E. campanulatus (Miq.) 
  Nichols         e. zvončekovitý 3      K      3.2 

Euonymus L.        bršlen 
E. alatus (Thunb.) Siebold b. krídlatý   4      K      3.1 
E. atropurpureus Jacq.   b. 
              tmavopurpurový 4      K      3.1 
E. bungeanus Maxim.            3      K      3.1 
E. europaeus L.      b. európsky   1      K      3.1 
E. latifolius (L.) Mill.  b. širokolistý 3      K      3.1 
E. nanus Marsh.-Bieb.   b. nízky    3      K      3.2 
E. phellomanus Loes.    b. korkový   3      K      3.1 
E. sachalinensis (F. 
Schmidt) Maxim.      b. sachalínsky 3      K      3.1 
E. verrucosus Scop.    b. bradavičnatý 1      K      3.1 

Evodia Forst. 
E. hupehensis Dode             3      K, S    3.1 

Exochorda Lindl.      exochorda 
E. grandiflora (Hook.) 
  Lindl.         e. veľkokvetá  2      K      3.1 

Fagus L.          buk 
F. sylvatica L.      b. lesný    1      S      1.2 

Fallopia Adans.      pohánkovec 
F. baldschuanica (Regel) 
  Holub          p. baldžuánsky 2      K      3.2 

Ficus L.          figovník 
F. carica L.        f. obyčajný   4      K, S    3.2 

Fontanesia Labill.     fontanézia 
F. fortunei Carriére    f. Fortunova  3      K      3.1 

Forsythia Vahl       zlatovka 
F. europaea Degen et Bald. z. európska   3      K      3.2 
F. x intermedia Zabel   z. prostredná  2      K      3.2 
F. suspensa Vahl      z. previsnutá  2      K      3.2 
F. viridissima Lindl.   z. zelenkastá  3      K      3.2 

Frangula Mill.       krušina 
F. alnus Mill.       k. jelšová   1      K      3.1 
 
Fraxinus L.        jaseň 
F. americana L.      j. americký   2      S      2.1 
F. angustifolia Vahl    j. úzkolistý  1      S      2.1 
F. excelsior L.      j. štíhly    1      S      2.1 
F. nigra Marsh.      j. čierny    3      S      2.1 
F. ornus L.        j. mannový   1**     S, K    2.1 
F. pennsylvanica Marshall j. červený   2      S      2.1
 
Genista L.         kručinka 
G. germanica L.      k. nemecká   2      K      3.2 
G. pilosa L.        k. chlpatá   1      K      3.2 
G. radiata L.               3      K      3.2 
G. tinctoria L.      k. farbiarska  1      K      3.2 

Gleditsia L.        gledíčia 
G. sinensis Lam.      g. čínska    3      S      2.1 
G. triacanthos L.     g. trojtŕňová  2      S      2.1 

Gymnocladus Lam.      beztŕňovec 
G. dioica (L.) K. Koch   b. dvojdomý   2      S      2.1 

Halesia Ellis 
H. carolina L.               3      K, S    3.1 
Halimodendron Fisch. 
ex DC.           halimodendron 
H. halodendron (Pall.) 
Voss            h. púšťový   3      K      3.1 

Hamamelis L.        hamamel 
H. japonica Siebold 
et Zucc.          h. japonský   3      K, S    3.1 
H. mollis Oliv.      h. mäkký    3      K, S    3.1 
H. vernalis Sarg.     h. jarný    3      K, S    3.1 
H. virginiana L.      h. virgínsky  3      K, S    3.1 

Hibiscus L.        ibištek 
H. syriacus L.       i. sýrsky    2      K      3.2 

Hippophae L.        rakytník 
H. rhamnoides L.      r. 
              rešetliakovitý 2      K      3.1 

Holodiscus (K. Koch) 
Maxim.           holodisk 
H. discolor (Pursh) Maxim. h. dvojfarebný 3      K      3.1 

Hydrangea L.        hortenzia 
H. arborescens L.     h. 
              stromčekovitá  2      K      3.2 
H. macrophylla (Thunb.) 
  Ser.          h. kalinolistá 2      K      3.2 
H. paniculata Siebold    h. metlinatá  3      K      3.2 
H. petiolaris Siebold 
  et Zucc.        h. popínavá   3      L      3.2 

Hypericum L.        ľubovník 
H. androsaemum L.     ľ. 
              červenotyčinkový 3     K      3.2 
H. coris L.        ľ. ploštičný  3      K      3.2 
H. hirsutum L.       ľ. chlpatý   1      K      3.2 
H. x moserianum André           3      K      3.2 

Jasminum L.        jazmín 
J. nudiflorum Lindl.    j. nahý     3      K      3.2 

Juglans L.         orech 
J. cinerea L.       o. popolavý   3      S      2.1 
J. cordiformis Maxim.           3      S      2.1 
J. mandshurica Maxim.   o. mandžuský  3      S      2.1 
J. nigra L.        o. čierny    2      S      2.1 
J. regia L.        o. kráľovský  2      S      2.1 

Kerria DC.         kéria 
K. japonica (L.) DC.    k. japonská   2      K      3.2 

Koelreuteria Laxm.     jaseňovec 
K. paniculata Laxm.    j. metlinatý  2      S      3.1 

Kolkwitzia Graebn.     kolkvícia 
K. amabilis Graebn.    k. ľúbezná   3      K      3.2 

Laburnum Medik.      štedrec 
L. alpinum (Mill.) Bercht. 
et J. S. Presl.      š. alpínsky   2      K, S    3.1 
L. anagyroides Medik.   š. ovisnutý   2      K, S    3.1 
L. x watereri (Kirchner) 
Dipp.           š. hybridný   4      K, S    3.1 

Leucothoe D. Don 
L. racemosa (L.) Gray           3      K      3.2 

Ligustrum L.        zob 
L. ibota Siebold et Zucc.         3      K      3.1 
L. obtusifolium Siebold 
  et Zucc.        z. tupolistý  3      K      3.1 
L. vulgare L.       z. vtáčí    1      K      3.1 

Liquidambar L.       ambrovník 
L. styraciflua L.     a. styraxový  3      S      2.1 
Liriodendron L.      ľaliovník 
L. tulipifera L.      ľ. tulipánokvetý 2     S      2.1 
 
Lonicera L.        zemolez 
L. alpigena L.       z. alpínsky   1*     K      3.2 
L. canadensis Bartr.    z. kanadský   3      K      3.2 
L. caprifolium L.     z. kozí     1*/**    L      3.2 
L. ciliosa (Pursh) Poir.          3      L      3.2 
L. deflexicalyx Batal.           3      K      3.2 
L. ferdinandi Franch.           3      K      3.2 
L. iberica Bieb.              3      K      3.2 
L. interrupta Benth.            3      K      3.2 
L. involucrata (Richards.) 
  Banks 
ex Spreng.         z. zákrovový  3      K      3.2 
L. korolkowii Stapf    z. Korolkovov  3      K      3.2 
L. maackii (Rupr.) Maxim.         2      K      3.2 
L. morrowii Gray              3      K      3.2 
L. myrtillus Hook. f. 
  et Thomson               3      K      3.2 
L. nigra L.        z. čierny    1      K      3.2 
L. periclymenum L.     z. ovíjavý   3      L      3.2 
L. spinosa Jacquem. 
  ex Walp.        z. tŕnitý    3      L      3.2 
L. syringantha Maxim.   z. 
              orgovánokvetý  3      K      3.2 
L. tatarica L.       z. tatársky   2      K      3.2 
L. thibetica Bur. 
  et Franch.               3      K      3.2 
L. xylosteum L.      z. obyčajný   1      K      3.2 
 
Lycium L.         kustovnica 
L. barbarum L.       k. cudzia    4      K      3.2 
L. chinense Mill.     k. čínska    3      K      3.2 

Maclura Nutt.       maklura 
M. pomifera (Raf.) 
  C. K. Schneid.     m. oranžová   2      S      2.1 

Magnolia L.        magnólia 
M. acuminata (L.) L.    m. 
              končistolistá  3      S      2.1 
M. denudata Desr.     m. holá     3      S      2.1 
M. hypoleuca Siebold 
  et Zucc.        m. 
              vajcovitolistá 3      S      2.1 
M. kobus DC.        m. japonská   3      S, K    3.1 
M. x soulangiana 
  Soul.-Bod.       m. Soulangova  2      S, K    3.1 

Malus Mill.        jabloň 
M. baccata (L.) Borkh.   j. malvičkatá  2      S      3.1 
M. floribunda Siebold ex 
  Van Houtte       j. kvetnatá   2      S      3.1 
M. ioensis (Wood) Britt.          3      S      3.1 
M. prunifolia (Willd.) 
  Borkh.         j. slivkolistá 3      S      3.1 
M. pumila Mill.              3      K      3.2 
M. sargentii Rehd.     j. Sargentova  3      S      3.1 
M. spectabilis (Ait.) 
  Borkh.                 3      S      3.1 
M. sylvestris Mill.    j. planá    1      S      3.1 
M. yunnanensis (Franch.) 
  Schneid.                3      S      3.1 

Menispermum L.       mesiačik 
M. canadense L.      m. kanadský   3      L      3.2 

Mespilus L.        mišpuľa 
M. germanica L.      m. obyčajná   2      S      3.1 

Morus L.          moruša 
M. alba L.         m. biela    2      S      2.1 
M. nigra L.        m. čierna    3      S      2.1 

Myricaria Desv.      myrikovka 
M. germanica (L.) Desv.  m. nemecká   1      K      3.2 

Negundo Boehm.       javorovec 
N. aceroides Moench    j. jaseňolistý 2      S      3.1 

Nothofagus Blume      pabuk 
N. antarctica (G. Forst.) 
  Oerst.         p. antarktický 4      S      2.1 

Ostrya Scop.        hrabovec 
O. carpinifolia Scop.   h. hrabolistý  3      S      2.1 

Padus Mill.        čremcha 
P. avium Mill.       č. obyčajná   1      S      3.1 
P. serotina (Ehrh.) Borkh. č. neskorá   2      S      3.1 
P. virginiana (L.) Mill.  č. červená   2      S      3.1 

Paeonia L.         pivonka 
P. arborea Donn      p. krovitá   2      K      3.2 
Parrotia C. A. Mey. 
P. persica (DC.) 
  C. A. Mey.               3      K, S    3.1 

Parthenocissus Planch.   pavinič 
P. quinquefolia (L.) 
  Planch.         p. päťlistý   2      L      3.2 
P. tricuspidata (Siebold 
et Zucc.) Planch.     p. trojlaločný 2      L      3.2 

Paulownia Siebold et Zucc. paulovnia 
P. tomentosa (Thunb.) 
  Steud.         p. plstnatá   2      S      2.1 

Penstemon Schmidel     penstemon 
P. menziesii Hook.     p. Menziesov  4      K      3.2 

Periploca L.        periploka 
P. graeca L. p. grécka           3      L      3.2 

Perovskia Karel. 
P. abrotanoides Karel.           3      K      3.2 

Persica Mill.       broskyňa 
P. vulgaris Mill.     b. obyčajná   2      S      3.2 

Phellodendron Rupr.    korkovník 
P. amurense Rupr.     k. amurský   2      S      2.1 

Philadelphus L.      pajazmín 
P. coronarius L.      p. vencový   2      K      3.2 
P. delavayi L. Henry            3      K      3.2 
P. inodorus L.       p. nevoňavý   4      K      3.2 
P. x lemoinei Lemoine           2      K      3.2 
P. microphyllus A. Gray  p. drobnolistý 3      K      3.2 
P. pubescens Loisel.    p. plstnatý   4      K      3.2 
P. x virginalis Rehd.           2      K      3.2 

Photinia Lindl. 
P. villosa (Thunb.) DC.          3      K, S    3.1 

Physocarpus (Cambes) Raf. tavoľa 
P. opulifolius (L.) Maxim. t. kalinolistá 2      K      3.1 

Platanus L.        platan 
P. hispanica Münchh.    p. javorolistý 2      S      1.2 
P. occidentalis L.     p. západný   2      S      1.2 
P. orientalis L.      p. východný   2      S      1.2 

Polygonum L. stavikrv 
P. baldshuanicum Regel   s. baldžuánsky 2      K      3.2 
Poncirus Raf.       citrónovníkovec 
P. trifoliata (L.) Raf.  c. trojlistý  2      K      3.1 

Populus L.         topoľ 
P. alba L.         t. biely    1      S      2.1 
P. balsamifera L.     t. balzamový  2      S      3.1 
P. x berolinensis Dipp.  t. berlínsky  3      S      3.1 
P. x canadensis Moench   t. kanadský   2      S      3.1 
P. x canescens (Aiton) Sm. t. sivý     1      S      3.1 
P. deltoides Marsh.    t. deltolistý  4      S      3.1 
P. laurifolia Ledeb.            3      S      3.1 
P. nigra L.        t. čierny    1      S      2.1 
P. simonii Carriére    t. Simonov   2      S      3.1 
P. tremula L.       t. osikový   1      S      3.1 
P. tremuloides Michx.   t. osikovitý  4      S      3.1 
P. trichocarpa Torrer. 
  et Gray                 3      S      3.1 
P. yunnanensis Dode            3      S      3.1 

Potentilla L.       nátržník 
P. fruticosa L.      n. krovitý   2      K      3.2 

Prunus L.         slivka 
P. cerasifera Ehrh.    s. čerešňoplodá 2      S      3.1 
P. davidiana (Carriére) 
  Franch.         s. Davidova   3      S      3.1 
P. spinosa L.       s. trnková   1      K      3.2 

Ptelea L.         krídlatec 
P. trifoliata L.      k. trojlistý  2      K      3.1 

Pterocarya Kunth      orechovec 
P. fraxinifolia (Poir.) 
  Spach          o. jaseňolistý 4      S      2.1 

Pyrus L.          hruška 
P. communis L. emend. 
  Burgsd.         h. obyčajná   2      S      3.1 
P. elaeagrifolia Pall.   h. hlošinolistá 4      S      3.1 
P. nivalis Jacq.      h. snežná    1*     S      3.1 
P. pyraster L.) Burgsd.  h. planá    1      S      3.1 

Quercus L.         dub 
Q. alba L.         d. biely    3      S      1.1 
Q. castaneifolia 
  C. A. Mey.       d. gaštanolistý 3      S      1.1 
Q. cerris L.        d. cerový    1      S      1.2 
Q. coccinea Muenchh.    d. šarlátový  2      S      1.1 
Q. dalechampii Ten.    d. žltkastý   1      S      1.1 
Q. frainetto Ten.     d. balkánsky  1*/**    S      1.1 
Q. macranthera Fisch. 
  et Mey. ex Hohen.    d. veľkokvetý  3      S      1.1 
Q. palustris Muenchh.   d. močiarny   2      S      1.2 
Q. pedunculiflora K. Koch d. sivý     1*/**    S      1.1 
Q. petraea (Mattusch.) 
  Liebl.         d. zimný    1      S      1.1 
Q. polycarpa Schur     d. mnohoplodý  1      S      1.2 
Q. pubescens Willd., 
  nom. cons. prop.    d. plstnatý   1      S      2.1 
Q. robur L.        d. letný    1      S      1.1 
Q. rubra L.        d. červený   2      S      1.1 
Q. virgiliana Ten.     d. jadranský  1      S      2.1 

Rhamnus L.         rešetliak 
R. catharticus L.     r. prečisťujúci 1      K      3.1 
R. saxatilis Jacq.     r. skalný    1*/**    K      3.1 

Rhododendron L.      rododendron 
R. canadense Torr.     r. kanadský   3      K      3.2 
R. flavum (Hoffm.) G. Don         2      K      3.2 
R. molle (Blume) G. Don  r. mäkký    4      K      3.2 

Rhodotypos Siebold 
et Zucc.          šípkovec 
R. kerrioides (Thunb.) 
  Makio          š. kériovitý  2      K      3.2 

Rhus L.          sumach 
R. glabra L.        s. šarlátový  3      K      3.1 
R. typhina L.       s. pálkový   2      K      3.2 

Ribes L.          ríbezľa 
R. alpinum L.       r. alpínska   1      K      3.2 
R. americanum Mill.    r. americká   3      K      3.2 
R. aureum Pursh      r. zlatá    2      K      3.2 
R. nigrum L.        r. čierna    2      K      3.2 
R. petraeum Wulfen     r. skalná    1      K      3.2 
R. rubrum L. sensu Jancz. r. červená   3      K      3.2 
R. sanguineum Pursh    r. krvavá    2      K      3.2 
R. uva-crispa L.      r. egrešová   1      K      3.2 

Robinia L.         agát 
R. hispida L.       a. srstnatý   2      S      2.1 
R. neomexicana A. Gray   a. novomexický 2      S      2.1 
R. pseudoacacia L.     a. biely    2      S      2.1 
R. viscosa Vent.      a. lepkavý   2      S      2.1 

Rosa L.          ruža 
R. arvensis Huds.     r. roľná    1*     K      3.2 
R. canina L.        r. šípová    1      K      3.2 
R. gallica L.       r. galská    1      K      3.2 
R. glauca Pourr.      r. sivá     1*     K      3.2 
R. nitida Willd.      r. ligotavá   4      K      3.2 
R. x paulii Rehd.             4      K      3.2 
R. pendulina L.      r. ovisnutá   1      K      3.2 
R. pimpinellifolia L.   r. bedrovníková 1      K      3.2 
R. rubiginosa L.      r. hrdzavá   1      K      3.2 
R. rugosa Thunb.      r. vráskavá   4      K      3.2 
R. wichuraiana Crép.    r. Wichurova  3      K      3.2 

Rubus L.          ostružina 
R. fruticosus L. agg.   o. černicová  1      K, L    3.2 
R. idaeus L.        o. malinová   1      K      3.2 
R. saxatilis L.      o. skalná    1      K      3.2 

Salix L.          vŕba 
S. alba L.         v. biela    1      S      3.1 
S. alpina Scop.      v. alpská    1*     K      3.1 
S. aurita L.        v. ušatá    1      K      3.2 
S. bicolor Ehrh. ex Willd. v. dvojfarebná 2      K      3.2 
S. caprea L.        v. rakytová   1      S, K    3.1 
S. cinerea L.       v. popolavá   1      K      3.2 
S. daphnoides Vill.    v. lykovcová  1      K, S    3.2 
S. elaeagnos Scop.     v. sivá     4      K      3.2 
S. fragilis L.       v. krehká    1      S      3.1 
S. hastata L.       v. 
              oštepovitolistá 1*     K      3.2 
S. helvetica Vill.     v. švajčiarska 1*     K      3.2 
S. herbacea L.       v. bylinná   1*     K      3.2 
S. kitaibeliana Willd.   v. Kitaibelova 1*/**    K      3.2 
S. matsudana Koidz.    v. Matsudova  4      S      3.1 
S. myrtilloides L.     v. 
              čučoriedkovitá 1*/**    K      3.2 
S. nigra Marsh.      v. čierna    3      K      3.2 
S. pentandra L.      v. päťtyčinková 1      K      3.2 
S. phyllicifolia L.    v. bobkolistá  1*     K      3.2 
S. purpurea L.       v. purpurová  1      K      3.2 
S. repens L.        v. plazivá   1*     K      3.2 
S. reticulata L.      v. sieťkovaná  1*     K      3.2 
S. retusa L.        v. tupolistá  1*     K      3.2 
S. silesiaca Willd.    v. sliezska   1      K      3.2 
S. starkeana Willd.    v. sivozelená  1*/**    K      3.2 
S. triandra L.       v. 
              trojtyčinková  1      K      3.2 
S. viminalis L.      v. košikárska  1      K      3.2 

Sambucus L. baza 
S. canadensis L.      b. kanadská   3      K      3.1 
S. caerulea Raf.      b. belasá    3      K      3.1 
S. nigra L.        b. čierna    1      K      3.1 
S. racemosa L.       b. červená   1      K      3.1 
S. sibirica Nakai     b. sibírska   3      K      3.1 

Sophora L. sofora 
S. japonica L.       s. japonská   2      S      2.1 

Sorbaria (Ser. ex DC.) 
A. Braun          tavoľníkovec 
S. aitchisonii Hemsl.   t. Aitchinsonov 3      K      3.1 
S. sorbifolia (L.) 
  A. Braun        t. 
              jarabinolistý  2      K      3.1 

Sorbus L. emend. Crantz  jarabina 
S. aria (L.) Crantz    j. mukyňová   1      S      3.1 
S. aucuparia L.      j. vtáčia    1      S      3.1 
S. austriaca auct. (p. p.) 
  non (Beck) Hedl.    j. rakúska   1      S      3.1 
S. carpatica Borbás    j. karpatská  1      S      3.1 
S. chamaemespilus (L.) 
  Crantz         j. mišpuľková  1*/**    K      3.1 
S. domestica L.      j. oskorušová  1      S      3.1 
S. graeca (Spach) Kotschy j. grécka    1      S      3.1 
S. hungarica (Bornm.) 
  Kárpáti         j. maďarská   3      S      3.1 
S. intermedia (Ehrh.) 
  Pers.          j. prostredná  2      S      3.1 
S. serotina Koehne             3      S      3.1 
S. tianshanica Rupr.            3      S      3.1 
S. torminalis (L.) Crantz j. brekyňová  1      S      3.1 
S. umbellata (Desf.) 
  Fritsch                 3      S      3.1 
S. vilmorinii Schneid.           3      S      3.1 

Spiraea L.         tavoľník 
S. albiflora (Miq.) Zab.  t. bielokvetý  4      K      3.2 
S. x arguta Zab.      t. skrížený   2      K      3.2 
S. x billardii Hérincq   t. Billardov  4      K      3.2 
S. bullata Maxim.             3      K      3.2 
S. x bumalda Burvenich   t. bumaldový  2      K      3.2 
S. canescens D. Don            3      K      3.2 
S. cantoniensis Lour.   t. kantonský  2      K      3.2 
S. chamaedryfolia L.    t. okrasný   2      K      3.2 
S. crenata Raf.      t. vrúbkovaný  1*/**    K      3.2 
S. douglasii Hook.     t. Douglasov  2      K      3.2 
S. henryi Hemsl.              3      K      3.2 
S. hypericifolia L.    t. 
              ľubovníkolistý 3      K      3.2 
S. japonica L. fil.    t. japonský   3      K      3.2 
S. x margaritae Zab.    t. Margarétin  3      K      3.2 
S. media F. Schmidt    t. prostredný  1      K      3.2 
S. menziesii Hook.     t. Menziesov  2      K      3.2 
S. x multiflora Zabel           2      K      3.2 
S. prunifolia Siebold 
  et Zucc.        t. slivkolistý 2      K      3.2 
S. salicifolia L.     t. vŕbolistý  1*     K      3.2 
S. thunbergii Siebold   t. Thunbergov  2      K      3.2 
S. x vanhouttei (Briot.) 
  Zabel          t. van Houtteho 2      K      3.2 
S. veitchii Hemsl.     t. Veitchov   3      K      3.2 

Staphylea L.        klokoč 
S. colchica Stev.     k. kolchický  3      K      3.1 
S. pinnata L.       k. perovitý   1      K      3.1 
Stephanandra Siebold 
et Zucc.          korunkovec 
S. incisa (Thunb.) Zabel  k. klavý    3      K      3.2 
S. tanakae (Franch. 
  et Sav.) Franch. 
  et Sav.         k. Tanakov   4      K      3.2 

Swida Opiz         svíb 
S. alba (L.) Opiz     s. biely    2      K      3.1 
S. sanguinea (L.) Opiz   s. krvavý    1      K      3.1 
S. sericea (L. emend. 
  Murray) Holub      s. výbežkatý  3      K      3.1 

Symphoricarpos Juss.    imelovník 
S. albus (L.) S. F. Blake i. biely    2      K      3.2 
S. chenaultii Rehd.            4      K      3.2 
S. occidentalis Hook.   i. západný   3      K      3.2 
S. orbiculatus Moench   i. okrúhly   2      K      3.2 

Syringa L.         orgován 
S. amurensis Rupr.     o. amurský   3      K      3.2 
S. emodi Wall.               3      K      3.2 
S. josikaea J. Jacq. 
  ex Rchb.        o. Jósikov   2      K      3.2 
S. komarowii Schneid.   o. Komarow   3      K      3.2 
S. microphylla Diels    o. drobnolistý 3      K      3.2 
S. persica L.       o. perzský   3      K      3.2 
S. pinetorum W. W. Sm.           3      K      3.2 
S. reflexa Schneid.            3      K      3.2 
S. reticulata (Bl.) Hara          4      K      3.2 
S. x rothomagensis Willd. o. čínsky    2      K      3.2 
S. sweginzowii Koehne 
  et Lingelsh.              3      K      3.2 
S. tomentella Bur. 
  et Franch.               3      K      3.2 
S. velutina Komar.             3      K      3.2 
S. villosa Vahl      o. huňatý    3      K      3.2 
S. vulgaris L.       o. obyčajný   2      K      3.2 
S. yunnanensis Franch.           3      K      3.2 

Tamarix L.         tamariška 
T. gallica L.       t. francúzska  2      K      3.2 
T. pentadra Pall.     t. päťtyčinková 2      K      3.2 
T. tetrandra Pall.     t. 
              štvortyčinková 2      K      3.2 

Teucrium L.        hrdobarka 
T. chamaedrys L.      h. obyčajná   1      K      3.2 

Tilia L.          lipa 
T. amurensis Rupr.     l. amurská   3      S      1.1 
T. cordata Mill.      l. malolistá  1      S      1.1 
T. euchlora K. Koch    l. zelenkastá  3      S      1.1 
T. glabra Vent.      l. americká   3      S      1.1 
T. mandshurica Rupr. 
  et Maxim.        l. mandžuská  3      S      1.1 
T. platyphyllos Scop.   l. veľkolistá  1      S      1.1 
T. tomentosa Moench    l. striebristá 2      S      1.1 
T. x vulgaris Hayne    l. obyčajná   4      S      1.1 

Toxicodendron Mill.    sumachovec 
T. quercifolium (Michx.) 
  Greene         s. jedovatý   3      S      3.1 
T. radicans (L.) O. Kuntze s. popínavý   3      L      3.2 

Ulex L.          útesovec 
U. europaeus L.      ú. európsky   4      K      3.2 

Ulmus L.          brest 
U. americana L.      b. americký   4      S      1.2 
U. glabra Huds.      b. horský    1      S      1.2 
U. x hollandica Mill.   b. holandský  4      S      1.2 
U. laevis Pall.      b. väzový    1      S      1.2 
U. minor Mill.       b. hrabolistý  1      S      1.2 
U. procera Salisb.     b. štíhly    4      S      1.2 
U. pumila L.        b. sibírsky   3      S, K    2.1 

Viburnum L.        kalina 
V. carlesii Hemsl.             3      K      3.1 
V. dentatum L.               3      K      3.1 
V. lantana L.       k. siripútková 1      K      3.1 
V. lentago L.       k. 
              severoamerická 3      K      3.1 
V. opulus L.        k. obyčajná   1      K      3.1 
V. prunifolium L.     k. slivkolistá 3      K      3.1 
 
Vitis L.          vinič 
V. aestivalis Michx.    v. letný    3      L      3.2 
V. amurensis Rupr.     v. amurský   4      L      3.2 
V. coignetiae Pull.            3      L      3.2 
V. davidii (Roman.) Foex. v. Davidov   3      L      3.2 
V. palmata Vahl.              3      L      3.2 
V. riparia Michx.     v. pobrežný   4      L      3.2 
V. vinifera L.       v. hroznorodý  4      L      3.2 
V. sylvestris C. C. Gmel. v. lesný    1*/**    K, L    3.2 

Weigelia Thunb.      vajgelia 
W. coraensis Thunb.    v. kórejská   3      K      3.2 
W. floribunda (Siebold 
  et Zucc.) K. Koch    v. kvetnatá   3      K      3.2 
W. florida (Bunge) DC.   v. ružová    4      K      3.2 
W. japonica Thunb.     v. japonská   3      K      3.2 

Wisteria Nutt.       vistéria 
W. floribunda DC.     v. japonská   3      L      3.2 
W. frutescens DC.     v. krovitá   4      L      3.2 
W. sinensis (Sims) Sweet  v. čínska    4      L      3.2 

Zelkova Spach       zelkova 
Z. carpinifolia (Pall.) 
  K. Koch         z. hrabolistá  3      S      2.1 
---------------------------------------------------------------------------- 
Poznámky: 

A. Pôvod drevín: 
  1 - pôvodný domáci druh, 
  2 - osvedčený introdukovaný druh, 
  3 - čiastočne osvedčený introdukovaný druh, 
  4 - potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny). 
* druhy drevín uvedené v prílohe č. 5, 
** druhy drevín uvedené v prílohe č. 4. 

B. Vzrastová charakteristika: 
   S - strom, 
   K - ker, 
   L - liana, 
  S, K - strom alebo ker, 
  K, S - ker alebo strom, 
  K, L - ker alebo liana. 

C. Relatívne dosiahnuteľný vek: 
   1 - dreviny dlhoveké 
     1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov), 
     1.2 vysoký vek (200 - 500 rokov), 
   2 - dreviny strednoveké 
     2.1 stredný vek (100 - 200 rokov), 
   3 - dreviny krátkoveké 
     3.1 nízky vek (50 - 100 rokov), 
     3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov). 
ČASŤ B
SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN
Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.
 I. skupina - polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.
 II. skupina - ihličnaté dreviny.
III. skupina - listnaté opadavé dreviny.
 
 Stromy

I--------------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I Výška v cm  I  do 50  I 51 - 100 I 101 - 200 I nad 200 I
I--------------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I I. skupina  I  14   I  28   I  55   I  92   I
I--------------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I II. skupina I  14   I  28   I  46   I  69   I
I--------------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I III. skupina I   9   I  18   I  46   I  69   I
I--------------I-----------I-----------I-----------I-----------I
 
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Obvod kmeňa I     I     I     I     I     I     I
I v cm     I 11 - 12 I 13 - 14 I 15 - 16 I 17 - 20 I 21 - 25 I 26 - 30 I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I I. skupina  I  115  I  138  I  161  I  276  I  415  I  507  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I II. skupina I  92  I  138  I  161  I  230  I  299  I  322  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I III. skupina I  92  I  115  I  138  I  184  I  207  I  230  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
 
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Obvod kmeňa I     I     I     I     I     I     I
I v cm     I 31 - 35 I 36 - 40 I 41 - 45 I 46 - 50 I 51 - 60 I 61 - 70 I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I I. skupina  I  649  I  829  I  967  I 1106  I 1382  I 1658  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I II. skupina I  369  I  461  I  553  I  691  I  829  I  967  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I III. skupina I  276  I  322  I  415  I  507  I  599  I  691  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
 
 
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Obvod kmeňa I     I     I     I     I     I     I
I v cm     I 71 - 80 I 81 - 90 I 91-100 I 101-110 I 111-120 I 121-130 I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I I. skupina  I 1935  I 2303  I 2764  I 3224  I  3685 I  -  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I II. skupina I 1106  I 1244  I 1382  I 1520  I  1658 I 1796  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I III. skupina I  783  I  921  I 1059  I 1198  I  1336 I 1474  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
 
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Obvod kmeňa I     I     I     I     I     I     I
I cm      I 131-160 I 161-190 I 191-220 I 221-250 I 251-280 I 281-310 I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I I. skupina  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I II. skupina I  2073 I 2349  I 2626  I 2902  I 3178  I 3455  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
I III. skupina I  1612 I 1796  I 2073  I 2349  I 2672  I 2948  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I
 
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I Obvod kmeňa I     I     I     I     I     I
I v cm     I 311-360 I 361-410 I 411-450 I 451-500 I nad 500 I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I I. skupina  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I II. skupina I 3777  I 4100  I 4376  I 5528  I 7370  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I
I III. skupina I 3224  I 3501  I 3961  I 4606  I 5528  I
I--------------I---------I---------I---------I---------I---------I
 
 
 Kry a krovité porasty
 
I--------------I------------I------------------------------------------------I
I       I      I Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2 I
I       I      I------------------------------------------------I
I Skupina   I Výška v cm I do 2  do 5  do 10  za každých ďalších 5 m2 I
I--------------I------------I------------------------------------------------I
I       I  do 30  I 23   69   115       69       I
I       I  do 100  I 27   92   184       92       I
I I. skupina  I  do 150  I 32  138   276       115       I
I       I  do 300  I 37  207   369       161       I
I       I nad 300  I 46  299   507       207       I
I--------------I------------I------------------------------------------------I
I       I  do 30  I  7   37   69       37       I
I       I  do 100  I 12   55   115       55       I
I II. skupina I  do 150  I 16   92   184       92       I
I       I  do 300  I 21  138   276       115       I
I       I nad 300  I 27  207   369       161       I
I--------------I------------I------------------------------------------------I
I       I  do 30  I  5   27   46       23       I
I III. skupina I  do 100  I  7   46   92       46       I
I       I  do 150  I  9   74   138       69       I
I       I  do 300  I 12  111   184       92       I
I       I nad 300  I 18  161   276       115       I
I--------------I------------I------------------------------------------------I

 
 Liany

I--------------I----------------I--------------------------------------------I
I Skupina   I Obvod kmienka I Výška (dĺžka) kmienka v m         I
I       I v cm      I--------------------------------------------I
I       I        I do 1   do 3   do 5   do 8   nad 8 I
I--------------I----------------I--------------------------------------------I
I       I   do 3    I  5    7     9    14    23  I
I I. skupina  I   do 5    I  7    9    14    28    46  I
I a      I   do 10   I  9    14    23    46    69  I
I III. skupina I   do 20   I 14    23    32    60    92  I
I       I  nad 20   I 23    32    46    78   115  I
I--------------I----------------I--------------------------------------------I
PRÍL.34
PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI
Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou podľa vzorca
                (130 - Vp) . Op 
         Ok130 = Op - -----------------, 
                   1 000 

kde Ok130 - redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm), 
  Op  - obvod pňa (v cm), 
  Vp  - výška pňa (v cm), 
  130  - konštanta, 
  1 000 - konštanta. 
PRÍL.35
PRIRÁŽKOVÝ INDEX
Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto: 
------------------------------------------------------------------ 
  Index        Charakteristika drevín 
------------------------------------------------------------------ 
a) 0-0,4 - ak je drevina odumretá
b) 0,4  - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená
      jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké
      poškodenie) 

c) 0,6  - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny
      na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie
      prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad
      hodnoty  povolené normami  a spôsobenie  nadmernej
      vlhkosti obytných a iných objektov 
     - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená
      jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60% (stredné
      poškodenie) 

d) 0,8  - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej
      výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy
      územia 
     - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená
      jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25% (slabé
      poškodenie) 

e) 0,9  - ak ide o krátkoveké dreviny 

f) 1,1  - ak ide o dlhoveké dreviny 

g) 1,2  - ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov 
     - ak  ide  o  dreviny  v  okolí  priemyselných,
      poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov 
     - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl,
      zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov,
      religiózne objekty a pietne miesta 

h) 1,3  - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch,
      v opustených  ťažobných  priestoroch  vrátane háld,
      výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk 

i) 1,4  - ak  ide o  dreviny v  parkoch, verejných  sadoch
      a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou
      historických jadier miest a centrálnych mestských zón 

j) 1,5  - ak rastú v  botanických a zoologických záhradách,
      arborétach,  historických  parkoch,  okrem prípadov
      uvedených  v  písmene  h),  v priestoroch kúpeľov
      a liečebných zariadení a ak  nie sú vyhlásené za
      chránené územia 
     - ak predstavujú  taxóny a taxonoidy  (druhy a ich
      premenlivé   formy)   guľovitého,   previsnutého
      a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare
      a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska
      introdukcie,  pomaly  rastúce  a  zakrslé,  alebo
      taxonomicky a geograficky vzácne 
     - ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom
      pásme s druhým stupňom ochrany 

k) 2,0  - ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím
      stupňom ochrany 

l) 2,5  - ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii,
      prírodnej  pamiatke,  chránenom  krajinnom  prvku,
      chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým
      stupňom ochrany 

m) 3,0  - ak sú vyhlásené za chránený strom 
     - ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej
      prírodnej pamiatke 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.36
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú.v. ES C 241, 29.8.1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú.v. ES L 1, 1.1.1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú.v. EÚ L 20, 26.1.2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).
1) Medzi ihličnaté dreviny sú zaradené aj dreviny príbuzných tried nahosemenných rastlín.
1) § 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
4) § 12 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.
7) Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
8) Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskýň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne) (registrovaná v čiastke 33/1975 Zb.) v znení neskorších predpisov.
8a) STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
8b) Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z.z.
9) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
11) § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
15) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.
17) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
17a) Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 15/zv. 3).
18) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z.
19) Zákon č. 237/2002 Z.z.
20) § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
21) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
22) § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
23) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.
24) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
25) § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
27) § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
29) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.