Obsah Dostupné filtre
Predpisy (19)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (10)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (10)
... dalšie položky
Samospráva (3)
... dalšie položky

529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
529/2002 Z.z.
ZÁKON
z 19. augusta 2002
o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.5.2010
§ 1
Zrušený od 1.5.2010
§ 2
Zrušený od 1.5.2010
§ 3
Zrušený od 1.5.2010
§ 4
Zrušený od 1.5.2010
§ 5
Zrušený od 1.5.2010
§ 6
Zrušený od 1.5.2010
§ 7
Zrušený od 1.5.2010
§ 8
Zrušený od 1.5.2010
§ 9
Zrušený od 1.5.2010
§ 10
Zrušený od 1.5.2010
Nadpis zrušený od 1.5.2010
§ 11
Zrušený od 1.5.2010
§ 12
Zrušený od 1.5.2010
§ 13
Zrušený od 1.5.2010
§ 14
Zrušený od 1.5.2010
§ 15
Zrušený od 1.5.2010
§ 16
Zrušený od 1.5.2010
§ 17
Zrušený od 1.5.2010
§ 18
Zrušený od 1.5.2010
§ 19
Zrušený od 1.5.2010
§ 20
Zrušený od 1.5.2010
Čl.II
Zrušený od 1.1.2016
Čl.III
Zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z.z. a zákona č. 237/2002 Z.z. sa mení takto:
V § 99 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu".
Čl.IV
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z., zákona č. 137/1998 Z.z. a zákona č. 310/1999 Z.z. sa mení takto:
1. § 18 sa vypúšťa.
2. V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová "a § 18".
Čl.V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004, a čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2002 okrem § 44a.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákon č. 525/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 24/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2004.
Zákon č. 443/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004.
Zákony č. 587/2004 Z.z. a č. 733/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 515/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 119/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 529/2002 Z.z., o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 19.08.2002
Rozposlané/platnosť od: 17.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Zrušené: -

206/2002 Zbierky zákonov na strane 5298.
Odkaz na rovnopis čiastky