Obsah Dostupné filtre
Predpisy (19)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (10)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Literatúra (10)
... dalšie položky
Samospráva (3)
... dalšie položky

529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
529/2002 Z.z.
ZÁKON
z 19. augusta 2002
o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.5.2010
§ 1
Zrušený od 1.5.2010
§ 2
Zrušený od 1.5.2010
§ 3
Zrušený od 1.5.2010
§ 4
Zrušený od 1.5.2010
§ 5
Zrušený od 1.5.2010
§ 6
Zrušený od 1.5.2010
§ 7
Zrušený od 1.5.2010
§ 8
Zrušený od 1.5.2010
§ 9
Zrušený od 1.5.2010
§ 10
Zrušený od 1.5.2010
Nadpis zrušený od 1.5.2010
§ 11
Zrušený od 1.5.2010
§ 12
Zrušený od 1.5.2010
§ 13
Zrušený od 1.5.2010
§ 14
Zrušený od 1.5.2010
§ 15
Zrušený od 1.5.2010
§ 16
Zrušený od 1.5.2010
§ 17
Zrušený od 1.5.2010
§ 18
Zrušený od 1.5.2010
§ 19
Zrušený od 1.5.2010
§ 20
Zrušený od 1.5.2010
Čl.II
Zrušený od 1.1.2016
Čl.III
Zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z.z. a zákona č. 237/2002 Z.z. sa mení takto:
V § 99 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu".
Čl.IV
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z., zákona č. 137/1998 Z.z. a zákona č. 310/1999 Z.z. sa mení takto:
1. § 18 sa vypúšťa.
2. V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová "a § 18".
Čl.V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004, a čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2002 okrem § 44a.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákon č. 525/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 24/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2004.
Zákon č. 443/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004.
Zákony č. 587/2004 Z.z. a č. 733/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 515/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 119/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 529/2002 Z.z., o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 19.08.2002
Rozposlané/platnosť od: 17.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Zrušené: -

206/2002 Zbierky zákonov na strane 5298.
Odkaz na rovnopis čiastky