477/2002 Z.z.

o uznávaní odborných kvalifikácií

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
477/2002 Z.z.
ZÁKON
z 20. júna 2002
o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 20.10.2007
§ 1
Zrušený od 20.10.2007
§ 2
Zrušený od 20.10.2007
§ 3
Zrušený od 20.10.2007
§ 4
Zrušený od 20.10.2007
§ 5
Zrušený od 20.10.2007
§ 5a
Zrušený od 20.10.2007
§ 6
Zrušený od 20.10.2007
§ 7
Zrušený od 20.10.2007
§ 8
Zrušený od 20.10.2007
§ 9
Zrušený od 20.10.2007
§ 10
Zrušený od 20.10.2007
§ 10a
Zrušený od 20.10.2007
§ 11
Zrušený od 20.10.2007
§ 12
Zrušený od 20.10.2007
§ 12a
Zrušený od 20.10.2007
§ 13
Zrušený od 20.10.2007
§ 14
Zrušený od 20.10.2007
§ 15
Zrušený od 20.10.2007
§ 16
Zrušený od 20.10.2007
§ 17
Zrušený od 20.10.2007
§ 17a
Zrušený od 20.10.2007
§ 18
Zrušený od 20.10.2007
§ 19
Zrušený od 20.10.2007
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z. zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 237/2002 Z.z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - "Všeobecná správa" sa položka 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) Podanie žiadosti o  uznanie dokladu o vzdelaní
  občanov členských štátov Európskej únie na účely
  výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike     3 000 Sk.".
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem § 1 až 12, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2, § 14 ods. 4, § 15 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Zákon č. 445/2003 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 5/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2005.
Zákon č. 340/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2005.
Zákon č. 293/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 20. októbrom 2007.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 20.10.2007
PRÍL.2
Zrušená od 20.10.2007
PRÍL.3
Zrušená od 20.10.2007
PRÍL.4
Zrušená od 20.10.2007
PRÍL.5
Zrušená od 20.10.2007
A. zrušené od 20.10.2007
B. zrušené od 20.10.2007
C. zrušené od 20.10.2007
D. zrušené od 20.10.2007
E. zrušené od 20.10.2007
PRíL.6
Zrušená od 20.10.2007
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.