Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

409/2002 Z.z. zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
409/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 24. júna 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 v názve druhu odpadu č. 06 07 04 sa vypúšťa slovo "sírová".
2. V prílohe č. 1 sa slová "06 08 02 odpady obsahujúce chlórsilány" nahrádzajú slovami "06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny".
3. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 06 08 02 "O" nahrádza označením "N".
4. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 07 02 16 "O" nahrádza označením "N".
5. V prílohe č. 1 v skupine 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV sa za slová "07 02 16 odpady obsahujúce silikóny" vkladajú slová "07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O".
6. V prílohe č. 1 v názve skupiny 13 "ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12 A 19)" sa vypúšťajú slová "a 19".
7. V prílohe č. 1 sa slová "16 01 04 vyradené vozidlá" nahrádzajú slovami "16 01 04 staré vozidlá".
8. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 16 11 06 "N" nahrádza označením "O".
9. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 17 06 05 "O" nahrádza označením "N".
10. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 19 08 09 "N" nahrádza označením "O".
11. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 20 01 41 "N" nahrádza označením "O".
12. V prílohe č. 1 v názve druhu odpadu č. 20 02 03 sa slovo "rozložiteľné" nahrádza slovom "nerozložiteľné".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
László Miklós v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 409/2002 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 24.06.2002
Rozposlané/platnosť od: 25.07.2002
Účinnosť od: 01.08.2002
Zrušené: 01.01.2016

160/2002 Zbierky zákonov na strane 4138.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 365/2015 Z.z.