Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

20/2002 Z.z. zmena vyhl. podmienkách premávky vozidiel na pozem. komunikáciách

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
20/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 5. novembra 2001,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z.z.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 5 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 20 sa v tretej vete slová "odseku 8 poslednej vety" nahrádzajú slovami "odseku 10".
2. V § 41 ods. 7 sa vypúšťa slovo "nie".
3. V § 47 ods. 2 sa slovo "musí" nahrádza slovom "môže".
4. V § 100 ods. 3 písm. c) sa slovo "okrem" nahrádza slovom "a".
5. V § 100 ods. 9 sa slová v zátvorke "§ 2 ods. 13" nahrádzajú slovami "§ 2 ods. 15".
6. V § 107 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
"h) vlastníkovi vozidla.".
7. V § 108 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
8. V § 109 sa slová v zátvorke "§ 108 ods. 2 až 6" nahrádzajú slovami "§ 108 ods. 2 až 4".
9. Príloha číslo 6 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č.6
k vyhláške č. 116/1997 Z.z.
ZOZNAM PREDPISOV
s uvedením série zmien, ktorých plnenie je predpokladom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla
----------------------------------------------------------------------------
Číslo                    Dátum        Dátum
predpisu  Názov   Kategórie Predpis   nadobudnutia Séria  nadobudnutia
EHK         vozidiel  prijatý dňa účinnosti  zmien  účinnosti
predpisu pre     tejto série
Slovensko      zmien
----------------------------------------------------------------------------

9   Hluk
    trojkolesových
    vozidiel    L2, L4, L5  1.3.1969  1.3.1969  9-05  26.1.1994

13   Brzdenie
    vozidiel    M1, M2, M3
           N1, N2, N3
           O2, O3, O4  1.6.1970 18.9.1982  13-08  26.3.1995

24   Emisie
    viditeľných
    častíc vo
    vznetových
    motoroch    M1, M2, M3,
           N1, N2, N3,
           T, SS     1.12.1971 9.12.1975 24-03  20.4.1986

40   Emisie
    plynných
    znečisťujúcich
    látok
    z motocyklov  L3, L4, L5  1.9.1979 18.9.1982  40-01  31.5.1988

41   Hluk
    motocyklov   L3      1.6.1980  1.8.1980  41-02  1.4.1994

47   Emisie
    plynných
    znečisťujúcich
    látok
    z mopedov   L1, L2    1.11.1981 18.9.1982  47-00  1.11.1981

49   Emisie plynných
    znečisťujúcich
    látok
    zo vznetových
    motorov    M1
           nad 3 500 kg
           M2, M3,
           N1, N2, N3  15.4.1982 15.4.1982  49-02 B 1.10.1995

51   Hluk
    štvorkolesových
    vozidiel
           M1, M2, M3,
           N1, N2, N3  15.7.1982  4.1.1983  51-02  18.4.1995

63   Hluk mopedov  L1      15.8.1985 15.8.1985  63-00  15.8.1985

78   Brzdenie
    vozidiel
    kategórie L  L      15.10.1988 1.1.1990  78-02  8.1.1995

83   Emisie
    plynných
    znečisťujúcich
    látok
    zo zážihových
    motorov    M1, N1    5.11.1989 10.8.1990  83-02 B 2.7.1995

83   Emisie plynných
    znečisťujúcich
    látok
    zo vznetových
    motorov    M1, N1    5.11.1989 10.8.1990  83-02 C 2.7.1995

    Hladina hluku
    (§ 37 ods. 3
    vyhlášky
    MDPT SR
    č. 116/1997
    Z.z.)     T, SS    17.3.1997  1.4.1997    -    -

    Brzdenie
    (§ 128 zákona
    Národnej rady
    Slovenskej
    republiky
    č. 315/1996
    Z.z.)     T, SS       -   1.4.1997    -    -
--------------------------------------------------------------------------".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Jozef Macejko v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 20/2002 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy , pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkách premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z.z., Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Schválené: 05.11.2001
Rozposlané/platnosť od: 16.01.2002
Účinnosť od: 01.04.2002
Zrušené: 01.03.2005

11/2002 Zbierky zákonov na strane 146.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 725/2004 Z.z.