Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

442/2001 Z.z. zmena zákona o štátnych sviatkoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
442/2001 Z.z.
ZÁKON
z 25. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z., zákona č. 156/1998 Z.z., zákona č. 285/1999 Z.z. a zákona č. 396/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.".
2. V § 3 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 442/2001 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 25.10.2001
Rozposlané/platnosť od: 08.11.2001
Účinnosť od: 15.11.2001
Zrušené: -

179/2001 Zbierky zákonov na strane 4772.
Odkaz na rovnopis čiastky