Obsah Dostupné filtre
Predpisy (34)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (28)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (30)
... dalšie položky
Samospráva (238)
... dalšie položky
Monografie (11)
... dalšie položky

416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
416/2001 Z.z.
ZÁKON
z 20. septembra 2001
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
Zmena: 206/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 513/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 362/2011 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 56/2012 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 103/2014 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 126/2015 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 189/2015 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 440/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje, 1) v rozsahu a spôsobom ustanovenými v čl. II až XXI.
(2) Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy na obce 2) a samosprávne kraje 3) a prechod pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.
§ 2
Prechod pôsobností na obce
Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku
a) pozemných komunikácií:
1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;
b) zrušené od 1.6.2002
c) všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;
d) sociálnej pomoci:
1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),
2. rozhodovanie
2.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
2.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
2.3. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),
4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;
e) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu;
f) ochrany prírody:
1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;
g) školstva: 1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení, 2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení, 3. zriaďovanie a zrušovanie 3.1. základných škôl, 3.2. základných umeleckých škôl, 3.3. predškolských zariadení, 3.4. školských klubov detí, 3.5. školských stredísk záujmovej činnosti, 3.6. centier voľného času, 3.7. školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti predškolských zariadení, 3.8. jazykových škôl pri základných školách, 4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách, 5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom, 6. zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, 7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa, 8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti, 9. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami, 10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
h) telesnej kultúry:
1. štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,
2. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
3. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
4. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,
5. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
6. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,
7. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
8. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
9. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;
i) divadelnej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2. podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,
3. kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;
j) zdravotníctva:
1. zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,
2. zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,
3. agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
4. súčinnosť na preventívnych programoch,
5. schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;
k) regionálneho rozvoja:
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
3. koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;
l) cestovného ruchu:
1. vypracúvanie programov cestovného ruchu,
2. koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.
§ 3
Prechod pôsobností na samosprávne kraje
Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku
a) pozemných komunikácií:
1. plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
2. poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
3. vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,
4. poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
5. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu;
b) dráh:
1. prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,
2. pôsobnosť dráhového správneho úradu,
3. výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;
c) cestnej dopravy:
1. udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
2. schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,
3. uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,
4. vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
5. ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
6. vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,
7. zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave;
d) civilnej ochrany:
1. súčinnosť
1.1. pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
1.2. pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnej pomoci vykonávanej obcami,
1.3. pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
2. vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému;
e) sociálnej pomoci:
1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne, domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne, zariadenie chráneného bývania, domov pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne),
2. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,
3. rozhodovanie
3.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
3.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
3.3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
3.4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
3.7. o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
3.8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
3.9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb,
3.10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby,
3.11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
4. rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
5. uzatváranie dohôd
5.1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
5.2. o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
6. vedie register zariadení,
7. uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku obci a zmlúv o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,
8. kontrola
8.1. úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
8.2. hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
9. ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom,
10. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,
11. vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
12. koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
13. organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,
14. organizovanie spoločného stravovania;
f) územného plánovania:
1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;
g) školstva:
1. zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode),
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
3. spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,
4. vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré im pridelil, a kontrola účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,
5. prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
6. zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,
7. vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
8. určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia,
9. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom;
h) telesnej kultúry:
1. riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,
2. rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;
i) divadelnej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,
2. podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,
3. kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;
j) múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií;
k) osvetovej činnosti:
1. zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
2. zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
3. ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia na území samosprávneho kraja;
l) knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;
m) zdravotníctva: 1. zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu, 2. vedenie registra zdravotníckych zariadení, 3. vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach: 3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb, 3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti, 3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 3.4. dialyzačné stredisko, 3.5. poliklinika, 3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 3.7. nemocnica I. typu, 3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu, 3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu, 3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých, 3.11. hospic, 3.12. geriatrické centrum, 3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí, 3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom, 4. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení, 5. rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia, 6. zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením, 7. zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl, 8. súčinnosť na preventívnych programoch;
1. zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,
2. vedenie registra zdravotníckych zariadení,
3. vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,
3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,
3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
3.4. dialyzačné stredisko,
3.5. poliklinika,
3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
3.7. nemocnica I. typu,
3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu,
3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu,
3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých,
3.11. hospic,
3.12. geriatrické centrum,
3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,
3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
4. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,
5. rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto
dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,
6. zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením,
7. zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,
8. súčinnosť na preventívnych programoch;
n) humánnej farmácie:
1. koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,
2. vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
3. vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,
4. schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
5. organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,
6. vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
7. rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,
8. zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,
9. riešenie podnetov a sťažností;
o) regionálneho rozvoja:
1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
2. koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,
3. koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,
4. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti;
p) cestovného ruchu:
1. koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
2. poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti.
§ 4
Spoločné ustanovenia
(1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa im poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona. 4)
(2) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).
(3) Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII dokončia orgány, ktoré ich začali.
(4) Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktoré jej mestské časti.
(5) Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať mesto Košice a ktoré jeho mestské časti.
Čl.II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č. 395/1998 Z.z., zákona č. 343/1999 Z.z. a zákona č. 388/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva.".
2. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
"h) spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i) koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j) zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,
k) koordinuje jednotný informačný systém o zjazdnosti diaľnic a ciest.".
3. V § 3a ods. 3 sa slová "okresné úrady" nahrádzajú slovom "obce ako prenesený výkon štátnej správy".
4. V § 3d odsek 1 znie:
"(1) Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis 2a) neustanovuje inak.".
5. V § 3d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis 2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.".
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
6. V § 3d ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené.".
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
7. § 3d sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
"(9) Samosprávny kraj
a) poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
b) vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
c) poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne.
(10) Samosprávny kraj a obec
a) poskytujú údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu,
b) zabezpečujú stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.
(11) Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.
(12) Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť záložné právo, 2ca) uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov. 2cb)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:
"2ca) § 151a až 151p Občianskeho zákonníka.
2cb) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.".
8. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
"§ 24b
(1) Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného predpisu do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej organizačných jednotiek určených touto dohodou.
(2) Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky Slovenskej správy ciest na samosprávny kraj.
(3) Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jeho organizačných jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s príslušným samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona.".
Čl.III
Zrušený od 1.1.2010
Čl.IV
Zrušený od 1.3.2012
Čl.V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) obec.".
2. Nadpis § 3 znie: "Obec".
3. V § 3 sa slová "miestny národný výbor (mestský národný výbor)" nahrádzajú slovom "obec".
4. V § 3 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
"e) rozhodujú v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 36 ods. 1 vodného zákona,".
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
5. V § 3 ods. 2 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová "určujú na návrh správcu vodného toku zátopové územia pri drobných vodných tokoch a".
6. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
"§ 28a
Pôsobnosť obce podľa § 3 je výkonom štátnej správy.".
Čl.VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 117/1998 Z.z. a zákona č. 252/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 3 sa za slová "podieľajú aj" vkladajú slová "samosprávne kraje,".
2. V § 7 sa za slová "okresné úrady, 6)" vkladajú slová "samosprávne kraje, 6a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
"6a) Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).".
3. V § 11 sa za slová "štátnymi orgánmi," vkladajú slová "samosprávnymi krajmi,".
4. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 14a
Pôsobnosť samosprávneho kraja
(1) Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti
a) poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
b) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,
c) poskytuje krajskému úradu údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,
e) podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.
(2) Samosprávny kraj uhrádza výdavky spojené s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojov.".
Čl.VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
"Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.".
2. § 4 znie:
"§ 4
(1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len "matričný úrad"). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(2) Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.".
3. Slová "prednosta obvodného úradu" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "starosta obce" v príslušnom tvare.
4. V § 8 odsek 2 znie:
"(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.".
5. V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad".
6. V § 9 sa slová "matričnému úradu v sídle okresného úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".
7. V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová "Obvodný úrad Bratislava I" nahrádzajú slovami "matričný úrad Bratislava-Staré Mesto".
8. V § 18 ods. 3 sa slovo "okresný" nahrádza slovom "krajský".
9. V § 20 sa slovo "okresného" nahrádza slovom "krajského".
10. § 31 znie:
"§ 31
(1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ministerstvo.
(2) Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3) Krajský úrad vykonáva kontrolu vedenia a uloženia zbierky listín na okresných úradoch vo svojom územnom obvode.
(4) Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú krajské úrady a okresné úrady.".
11. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
"Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z.
          ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV Kraj        Okres         Obec (mestská časť) Bratislavský kraj Bratislava I     Staré Mesto          Bratislava II     Podunajské Biskupice                     Ružinov                     Vrakuňa          Bratislava III    Nové Mesto                     Rača                     Vajnory          Bratislava IV     Devínska Nová Ves                     Karlova Ves                     Záhorská Bystrica          Bratislava V     Čunovo                     Jarovce                     Petržalka                     Rusovce          Malacky        Gajary                     Jablonové                     Jakubov                     Kostolište                     Kuchyňa                     Láb                     Lozorno                     Malacky                     Malé Leváre                     Marianka                     Pernek                     Plavecké Podhradie                     Plavecký Mikuláš                     Plavecký Štvrtok                     Rohožník                     Sološnica                     Studienka                     Stupava                     Suchohrad                     Veľké Leváre                     Vysoká pri Morave                     Záhorie (vojenský obvod)                     Záhorská Ves                     Závod                     Zohor          Pezinok        Báhoň                     Budmerice                     Častá                     Doľany                     Modra                     Pezinok                     Slovenský Grob                     Svätý Jur                     Šenkvice                     Viničné                     Vinosady                     Vištuk          Senec         Bernolákovo                     Blatné                     Čataj                     Dunajská Lužná                     Hrubý Šúr                     Chorvátsky Grob                     Ivanka pri Dunaji                     Kostolná pri Dunaji                     Kráľová pri Senci                     Malinovo                     Most pri Bratislave                     Nová Dedinka                     Reca                     Senec                     Tomášov                     Veľký Biel Trnavský kraj   Dunajská Streda    Baka                     Baloň                     Blatná na Ostrove                     Čiližská Radvaň                     Dolný Bar                     Dolný Štál                     Dunajská Streda                     Gabčíkovo                     Holice                     Horný Bar                     Jahodná                     Kráľovičove Kračany                     Lehnice                     Michal na Ostrove                     Nový Život                     Ohrady                     Okoč                     Padáň                     Rohovce                     Sap                     Šamorín                     Štvrtok na Ostrove                     Topoľníky                     Trhová Hradská                     Trnávka                     Trstená na Ostrove                     Veľká Paka                     Veľké Blahovo                     Veľký Meder                     Vojka nad Dunajom                     Vrakúň                     Zlaté Klasy          Galanta        Abrahám                     Čierny Brod                     Dolné Saliby                     Galanta                     Horné Saliby                     Jelka                     Kajal                     Košúty                     Kráľov Brod                     Mostová                     Pata                     Pusté Úľany                     Sereď                     Sládkovičovo                     Šintava                     Šoporňa                     Tomášikovo                     Topoľnica                     Trstice                     Váhovce                     Veľká Mača                     Veľké Úľany                     Veľký Grob                     Vozokany                     Zemianske Sady          Hlohovec       Červeník                     Dvorníky                     Hlohovec                     Horné Otrokovce                     Horné Zelenice                     Leopoldov                     Madunice                     Pastuchov                     Trakovice          Piešťany       Dolný Lopašov                     Drahovce                     Chtelnica                     Krakovany                     Moravany nad Váhom                     Ostrov                     Piešťany                     Veľké Kostoľany                     Veselé                     Vrbové          Senica        Borský Mikuláš                     Borský Svätý Jur                     Cerová                     Dojč                     Hlboké                     Jablonica                     Koválov                     Kúty                     Lakšárska Nová Ves                     Moravský Svätý Ján                     Plavecký Peter                     Prietrž                     Prievaly                     Senica                     Sobotište                     Šajdíkove Humence                     Šaštín-Stráže                     Štefanov          Skalica        Brodské                     Dubovce                     Gbely                     Holíč                     Kopčany                     Petrova Ves                     Popudinské Močidlany                     Radošovce                     Skalica                     Unín          Trnava        Bíňovce                     Bohdanovce nad Trnavou                     Boleráz                     Borová                     Brestovany                     Cífer                     Dechtice                     Dobrá Voda                     Dolná Krupá                     Dolné Dubové                     Dolné Lovčice                     Dolné Orešany                     Horné Orešany                     Jaslovské Bohunice                     Križovany nad Dudváhom                     Majcichov                     Ružindol                     Smolenice                     Suchá nad Parnou                     Špačince                     Šúrovce                     Trnava                     Trstín                     Vlčkovce                     Voderady                     Zavar Trenčiansky kraj  Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou                     Podlužany                     Rybany                     Slatina nad Bebravou                     Šišov                     Uhrovec                     Veľké Držkovce                     Zlatníky          Ilava         Bolešov                     Červený Kameň                     Dubnica nad Váhom                     Horná Poruba                     Ilava                     Košeca                     Ladce                     Nová Dubnica                     Pruské                     Zliechov          Myjava        Brezová pod Bradlom                     Kostolné                     Krajné                     Myjava                     Vrbovce          Nové Mesto nad Váhom Beckov                     Bošáca                     Bzince pod Javorinou                     Čachtice                     Dolné Srnie                     Horná Streda                     Hrádok                     Kálnica                     Kočovce                     Lubina                     Lúka                     Modrová                     Moravské Lieskové                     Nová Bošáca                     Nové Mesto nad Váhom                     Pobedim                     Podolie                     Považany                     Stará Turá          Partizánske      Bošany                     Chynorany                     Klátova Nová Ves                     Partizánske                     Skačany                     Veľké Uherce                     Veľký Klíž                     Žabokreky nad Nitrou          Považská Bystrica   Brvnište                     Dolná Mariková                     Dolný Lieskov                     Domaniža                     Horná Mariková                     Jasenica                     Papradno                     Plevník-Drienové                     Považská Bystrica                     Prečín                     Pružina                     Udiča          Prievidza       Bojnice                     Bystričany                     Čavoj                     Čereňany                     Diviaky nad Nitricou                     Dolné Vestenice                     Handlová                     Horná Ves                     Chrenovec-Brusno                     Kanianka                     Lehota pod Vtáčnikom                     Nedožery-Brezany                     Nitrianske Pravno                     Nitrianske Rudno                     Nitrianske Sučany                     Nitrica                     Nováky                     Osľany                     Prievidza                     Valaská Belá                     Zemianske Kostoľany          Púchov        Beluša                     Dohňany                     Lazy pod Makytou                     Lednica                     Lednické Rovne                     Lúky                     Lysá pod Makytou                     Mojtín                     Púchov                     Záriečie          Trenčín        Dolná Súča                     Drietoma                     Dubodiel                     Horná Súča                     Horné Srnie                     Melčice-Lieskové                     Motešice                     Nemšová                     Soblahov                     Svinná                     Trenčianska Teplá                     Trenčianska Turná                     Trenčianske Jastrabie                     Trenčianske Stankovce                     Trenčianske Teplice                     Trenčín Nitriansky kraj  Komárno        Bátorove Kosihy                     Bodza                     Búč                     Čalovec                     Číčov                     Dulovce                     Hurbanovo                     Chotín                     Imeľ                     Iža                     Kameničná                     Klížska Nemá                     Kolárovo                     Komárno                     Marcelová                     Martovce                     Moča                     Modrany                     Nesvady                     Okoličná na Ostrove                     Pribeta                     Radvaň nad Dunajom                     Sokolce                     Svätý Peter                     Tôň                     Trávnik                     Veľké Kosihy                     Zemianska Olča                     Zlatná na Ostrove          Levice        Bátovce                     Beša                     Čaka                     Čata                     Demandice                     Dolná Seč                     Dolný Pial                     Farná                     Hokovce                     Hontianska Vrbica                     Horné Semerovce                     Hronovce                     Ipeľský Sokolec                     Jur nad Hronom                     Kalná nad Hronom                     Keť                     Kozárovce                     Levice                     Mýtne Ludany                     Nová Dedina                     Nový Tekov                     Plášťovce                     Plavé Vozokany                     Pohronský Ruskov                     Pukanec                     Rybník                     Santovka                     Starý Tekov                     Šahy                     Šalov                     Šarovce                     Tekovské Lužany                     Tlmače                     Veľké Ludince                     Veľký Ďur                     Vyškovce nad Ipľom                     Želiezovce                     Žemberovce          Nitra         Alekšince                     Báb                     Branč                     Cabaj-Čápor                     Golianovo                     Hruboňovo                     Ivanka pri Nitre                     Jarok                     Jelenec                     Klasov                     Lefantovce                     Lehota                     Lužianky                     Mojmírovce                     Nitra                     Nová Ves nad Žitavou                     Nové Sady                     Pohranice                     Rišňovce                     Veľké Zálužie                     Veľký Cetín                     Vinodol                     Vráble                     Výčapy-Opatovce                     Zbehy          Nové Zámky      Andovce                     Bánov                     Bardoňovo                     Belá                     Bešeňov                     Bíňa                     Branovo                     Bruty                     Černík                     Dedinka                     Dolný Ohaj                     Dubník                     Dvory nad Žitavou                     Gbelce                     Hul                     Jasová                     Jatov                     Kamenica nad Hronom                     Kamenín                     Kamenný Most                     Kmeťovo                     Kolta                     Komjatice                     Komoča                     Ľubá                     Maňa                     Michal nad Žitavou                     Mojzesovo                     Mužla                     Nová Vieska                     Nové Zámky                     Palárikovo                     Podhájska                     Pozba                     Rúbaň                     Salka                     Semerovo                     Sikenička                     Strekov                     Svodín                     Štúrovo                     Šurany                     Trávnica                     Tvrdošovce                     Úľany nad Žitavou                     Veľké Lovce                     Veľký Kýr                     Zemné          Šaľa         Diakovce                     Hájske                     Kráľová nad Váhom                     Močenok                     Neded                     Selice                     Šaľa                     Tešedíkovo                     Trnovec nad Váhom                     Vlčany                     Žihárec          Topoľčany       Bojná                     Horné Obdokovce                     Kovarce                     Ludanice 
                     Prašice                     Preseľany                     Radošina                     Rajčany                     Solčany                     Topoľčany                     Veľké Ripňany          Zlaté Moravce     Čierne Kľačany                     Hosťovce                     Neverice                     Obyce                     Skýcov                     Sľažany                     Tesárske Mlyňany                     Topoľčianky                     Zlaté Moravce Žilinský kraj   Bytča         Bytča                     Kolárovice                     Kotešová                     Petrovice                     Predmier                     Súľov-Hradná                     Štiavnik                     Veľké Rovné          Čadca         Čadca                     Čierne                     Klokočov                     Korňa                     Krásno nad Kysucou                     Makov                     Nová Bystrica                     Olešná                     Oščadnica                     Raková                     Skalité                     Stará Bystrica                     Staškov                     Svrčinovec                     Turzovka                     Vysoká nad Kysucou                     Zákopčie                     Zborov nad Bystricou          Dolný Kubín      Dlhá nad Oravou                     Dolný Kubín                     Chlebnice                     Oravský Podzámok                     Párnica                     Veličná                     Zázrivá          Kysucké Nové Mesto  Horný Vadičov                     Kysucké Nové Mesto                     Kysucký Lieskovec                     Nesluša                     Ochodnica                     Rudina          Liptovský Mikuláš   Bobrovec                     Huty                     Hybe                     Kráľova Lehota                     Liptovská Kokava                     Liptovská Sielnica                     Liptovský Hrádok                     Liptovský Ján                     Liptovský Mikuláš                     Ľubeľa                     Partizánska Ľupča                     Pribylina                     Svätý Kríž                     Važec                     Východná                     Závažná Poruba          Martin        Belá-Dulice                     Blatnica                     Bystrička                     Ďanová                     Kláštor pod Znievom                     Košťany nad Turcom                     Krpeľany                     Lipovec                     Martin                     Necpaly                     Podhradie                     Príbovce                     Sklabiňa                     Sučany                     Turany                     Turčianska Štiavnička                     Turčianske Jaseno                     Valča                     Vrútky                     Žabokreky          Námestovo       Bobrov                     Breza                     Hruštín                     Krušetnica                     Lokca                     Mútne                     Námestovo                     Novoť                     Oravská Lesná                     Oravská Polhora                     Oravské Veselé                     Rabča                     Rabčice                     Zákamenné                     Zubrohlava          Ružomberok      Hubová                     Komjatná                     Likavka                     Liptovská Lúžna                     Liptovská Osada                     Liptovská Teplá                     Liptovské Revúce                     Lisková                     Ľubochňa                     Lúčky                     Ružomberok                     Sliače                     Stankovany                     Švošov          Turčianske Teplice  Dubové                     Horná Štubňa                     Jazernica                     Malý Čepčín                     Mošovce                     Sklené                     Slovenské Pravno                     Turček                     Turčianske Teplice          Tvrdošín       Habovka                     Liesek                     Nižná                     Suchá Hora                     Trstená                     Tvrdošín          Žilina        Belá                     Čičmany                     Divina                     Dlhé Pole                     Dolná Tižina                     Dolný Hričov                     Fačkov                     Hôrky                     Lietava                     Lutiše                     Rajec                     Rajecká Lesná                     Rajecké Teplice                     Strečno                     Terchová                     Varín                     Žilina Banskobystrický kraj        Banská Bystrica    Banská Bystrica                     Brusno                     Čerín                     Ľubietová                     Poniky                     Selce                     Slovenská Ľupča                     Staré Hory          Banská Štiavnica   Banská Belá                     Banská Štiavnica                     Prenčov                     Svätý Anton                     Štiavnické Bane          Brezno        Bacúch                     Beňuš                     Brezno                     Čierny Balog                     Heľpa                     Hronec                     Lom nad Rimavicou                     Mýto pod Ďumbierom                     Nemecká                     Podbrezová                     Pohorelá                     Pohronská Polhora                     Polomka                     Predajná                     Šumiac                     Telgárt                     Valaská                     Závadka nad Hronom          Detva         Detva                     Detvianska Huta                     Dúbravy                     Horný Tisovník                     Hriňová                     Klokoč                     Kriváň                     Látky                     Podkriváň                     Stará Huta                     Vígľaš                     Vígľašská Huta-Kalinka          Krupina        Bzovík                     Cerovo                     Čabradský Vrbovok                     Dudince                     Hontianske Moravce                     Hontianske Nemce                     Hontianske Tesáre                     Krupina                     Litava                     Rykynčice                     Sebechleby                     Senohrad          Lučenec        Ábelová                     Buzitka                     Divín                     Dobroč                     Fiľakovo                     Halič                     Holiša                     Lovinobaňa                     Lučenec                     Mýtna                     Radzovce                     Rapovce                     Šíd                     Tomášovce                     Veľká nad Ipľom          Poltár        Cinobaňa                     Hrnčiarska Ves                     Kalinovo                     Kokava nad Rimavicou                     Málinec                     Poltár                     Uhorské          Revúca        Gemerská Ves                     Hucín                     Jelšava                     Lubeník                     Muráň                     Ratková                     Revúca                     Sirk                     Tornaľa          Rimavská Sobota    Bátka                     Číž                     Figa                     Gemerský Jablonec                     Hajnáčka                     Hnúšťa                     Hodejov                     Hostice                     Hrachovo                     Jesenské                     Klenovec                     Kráľ                     Ožďany                     Rimavská Baňa                     Rimavská Seč                     Rimavská Sobota                     Teplý Vrch                     Tisovec                     Včelince                     Veľký Blh          Veľký Krtíš      Bušince                     Čebovce                     Čelovce                     Dačov Lom                     Dolná Strehová                     Dolné Plachtince                     Dolné Strháre                     Hrušov                     Kamenné Kosihy                     Modrý Kameň                     Nenince                     Pôtor                     Senné                     Sklabiná                     Slovenské Ďarmoty                     Veľká Čalomija                     Veľká Ves nad Ipľom                     Veľký Krtíš                     Vinica                     Vrbovka                     Želovce          Zvolen        Budča                     Dobrá Niva                     Lešť (vojenský obvod)                     Očová                     Pliešovce                     Sása                     Sliač                     Zvolen                     Zvolenská Slatina                     Žarnovica Hodruša-Hámre                     Hrabičov                     Hronský Beňadik                     Nová Baňa                     Veľká Lehota                     Žarnovica          Žiar nad Hronom    Hliník nad Hronom                     Horná Ždaňa                     Janova Lehota                     Kremnica                     Trnavá Hora                     Vyhne                     Žiar nad Hronom Prešovský kraj   Bardejov       Bardejov                     Gaboltov                     Hertník                     Kružlov                     Kurima                     Malcov                     Marhaň                     Nižná Polianka                     Raslavice                     Zborov          Humenné        Humenné                     Kamenica nad Cirochou                     Košarovce                     Koškovce                     Ohradzany                     Papín                     Ruská Poruba                     Topoľovka                     Udavské          Kežmarok       Javorina (vojenský obvod)                     Kežmarok                     Lendak                     Slovenská Ves                     Spišská Belá                     Spišská Stará Ves                     Spišské Hanušovce                     Veľká Lomnica                     Vrbov          Levoča        Levoča                     Nižné Repaše                     Spišské Podhradie                     Spišský Štvrtok          Medzilaborce     Habura                     Krásny Brod                     Medzilaborce                     Oľka                     Radvaň nad Laborcom                     Výrava          Poprad        Hôrka                     Hranovnica                     Liptovská Teplička                     Poprad                     Spišské Bystré                     Svit                     Štrba                     Šuňava                     Veľký Slavkov                     Vysoké Tatry                     Ždiar          Prešov        Bzenov                     Drienov                     Fričovce                     Hermanovce                     Chmeľov                     Chminianska Nová Ves                     Kapušany                     Lemešany                     Petrovany                     Prešov                     Sedlice                     Svinia                     Šarišské Bohdanovce                     Široké                     Terňa                     Tuhrina                     Veľký Šariš          Sabinov        Brezovica                     Jarovnice                     Lipany                     Pečovská Nová Ves                     Sabinov                     Šarišské Dravce                     Šarišské Michaľany          Snina         Belá nad Cirochou                     Klenová                     Pčoliné                     Snina                     Stakčín                     Ubľa                     Ulič          Stará Ľubovňa     Hniezdne                     Jarabina                     Ľubotín                     Malý Lipník                     Mníšek nad Popradom                     Nová Ľubovňa                     Orlov                     Plavnica                     Podolínec                     Stará Ľubovňa                     Veľký Lipník          Stropkov       Brusnica                     Bukovce                     Havaj                     Nižná Olšava                     Stropkov                     Turany nad Ondavou          Svidník        Cernina                     Giraltovce                     Krajná Poľana                     Kružlová                     Ladomirová                     Nižný Mirošov                     Okrúhle                     Svidník          Vranov nad Topľou   Bystré                     Hanušovce nad Topľou                     Holčíkovce                     Nižný Hrabovec                     Sečovská Polianka                     Slovenská Kajňa                     Soľ                     Tovarné                     Vranov nad Topľou                     Vyšný Žipov Košický kraj    Gelnica        Gelnica                     Jaklovce                     Kluknava                     Margecany                     Mníšek nad Hnilcom                     Nálepkovo                     Prakovce                     Smolník                     Švedlár          Košice I       Staré Mesto          Košice II       Šaca                     Západ          Košice III      Dargovských hrdinov          Košice IV       Juh          Košice-okolie     Bidovce                     Bohdanovce                     Buzica                     Čaňa                     Čečejovce                     Družstevná pri Hornáde                     Haniska                     Jasov                     Kecerovce                     Košická Belá                     Košická Polianka                     Kráľovce                     Kysak                     Malá Ida                     Medzev                     Moldava nad Bodvou                     Nižný Klátov                     Perín-Chym                     Poproč                     Rozhanovce                     Ruskov                     Seňa                     Slanec                     Turňa nad Bodvou                     Valaliky                     Veľká Ida                     Ždaňa          Michalovce      Bracovce                     Budkovce                     Jovsa                     Malčice                     Michalovce                     Nacina Ves                     Palín                     Pavlovce nad Uhom                     Strážske                     Trhovište                     Veľké Kapušany                     Vinné                     Vojany                     Zalužice                     Zemplínska Široká                     Žbince          Rožňava        Dobšiná                     Jablonov nad Turňou                     Krásnohorské Podhradie                     Plešivec                     Rožňava                     Slavošovce                     Štítnik          Sobrance       Bežovce                     Krčava                     Podhoroď                     Porúbka                     Remetské Hámre                     Sobrance                     Úbrež                     Veľké Revištia          Spišská Nová Ves   Hrabušice                     Krompachy                     Letanovce                     Markušovce                     Rudňany                     Spišská Nová Ves                     Spišské Vlachy                     Spišský Hrušov          Trebišov       Boľ                     Borša                     Cejkov                     Čerhov                     Čierna nad Tisou                     Kráľovský Chlmec                     Kuzmice                     Leles                     Michaľany                     Novosad                     Parchovany                     Sečovce                     Somotor                     Streda nad Bodrogom                     Trebišov                     Veľké Trakany                     Veľký Horeš.". 
Čl.VIII
Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z.z., zákona č. 155/1999 Z.z. a zákona č. 450/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
"g) obce a samosprávne kraje,".
2. V § 4 ods. 1 písm. h) sa slová "(ďalej len "neštátny subjekt")" nahrádzajú slovami "(ďalej len "subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona")".
3. Slová "neštátny subjekt" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona" v príslušnom tvare, ak tento zákon neustanovuje inak.
4. V § 7 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) je v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce a odmieta sa zúčastniť na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou a v jej záujme,".
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).
5. V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb okresný úrad a krajský úrad zriaďujú tieto zariadenia sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne,
b) detský domov,
c) krízové stredisko,
d) resocializačné stredisko.
(3) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb obec zriaďuje zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 a tieto ďalšie zariadenia sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne,
b) domov dôchodcov,
c) zariadenie chráneného bývania.".
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.
6. V § 18 odsek 4 znie:
"(4) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb samosprávny kraj a obec zriaďujú tieto zariadenia sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne,
b) domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne,
c) domov dôchodcov,
d) domov pre osamelých rodičov,
e) stanica opatrovateľskej služby,
f) zariadenie pestúnskej starostlivosti,
g) útulok,
h) rehabilitačné stredisko,
i) zariadenie opatrovateľskej služby.".
7. V § 18 ods. 5 sa slová "v odseku 2" nahrádzajú slovami "v odseku 3".
8. V § 18 odsek 6 znie:
"(6) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 písm. a) a b), ktoré zriaďuje krajský úrad, zriaďujú sa ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie. Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 písm. c) a d), ktoré zriaďuje okresný úrad, zriaďujú sa ako rozpočtové organizácie alebo ako organizačné jednotky okresného úradu, ktorý zariadenia zriadil.".
9. V § 18 ods. 7 sa slová "Obec zriaďuje" nahrádzajú slovami "Obec a samosprávny kraj zriaďujú" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a samosprávneho kraja".
10. V § 18 ods. 8 sa slová "v odseku 2" nahrádzajú slovami "v odsekoch 2 až 4" a slová "v odseku 3" sa nahrádzajú slovami "v odseku 5".
11. V § 18 ods. 9 sa slová "v odseku 2 písm. e), f), h) až l)" nahrádzajú slovami "v odseku 2 písm. c) a d) a v odseku 4 písm. d), e), g) až i)".
12. V § 19 ods. 1 sa slová "Zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 písm. a) až d) a j)" nahrádzajú slovami "Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania, detský domov a resocializačné stredisko".
13. V § 34 ods. 1 sa slová "posudku príslušného orgánu" nahrádzajú slovami "odporúčania zdravotníckeho zariadenia".
14. Nadpis šiesteho oddielu v druhej časti tretej hlave znie:
"Šiesty oddiel
Úhrada za sociálnu pomoc poskytnutú príslušným orgánom, obcou, samosprávnym krajom a zariadením sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia".
15. V § 40 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: "a samosprávnym krajom podľa § 71a písm. r)".
16. V § 40 ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom "obci" vkladá čiarka a slová "samosprávnemu kraju".
17. V § 45 ods. 1 sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".
18. V § 46 sa za slovo "obcou" vkladá čiarka a slová "samosprávnym krajom" a za slovo "obec" sa vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".
19. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) samosprávneho kraja, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje samosprávny kraj.".
20. V § 47a sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".
21. V § 48 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.
22. V § 48 sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) s kúpou základného vybavenia pre dieťa navštevujúce základnú školu.".
23. V § 58 ods. 2 sa za slovo "súrodenci" vkladajú slová "nevesta, zať,".
24. V § 66 písm. m) sa za slovo "obcí" vkladá čiarka a slová "samosprávnych krajov".
25. V § 67 písm. a) sa za slovami "územnom obvode" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "v ktorej rámci uprednostňuje rozvoj sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva poskytovaných obcami a neštátnymi subjektmi,".
26. V § 67 písm. d) sa vypúšťa druhý až štvrtý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
27. V § 67 písm. e) sa slová "§ 18 ods. 2 písm. a) až d)" nahrádzajú slovami "§ 18 ods. 2 písm. a) a b)".
28. V § 67 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany vo svojej pôsobnosti,".
Doterajšie písmená f) až u) sa označujú ako písmená g) až v).
29. V § 67 sa vypúšťajú písmená g) až m).
Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená g) až o).
30. V § 67 písm. m) sa za slovo "obcí" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".
31. V § 68 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý až osemnásty bod sa označujú ako tretí až sedemnásty bod.
32. V § 68 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až ad) sa označujú ako písmená b) až ac).
33. V § 68 písmeno b) znie:
"b) uzatvára zmluvu o poskytnutí pomôcky podľa § 59 ods. 23,".
34. V § 68 písm. c) sa slová "v § 18 ods. 2 písm. e) až l) nahrádzajú slovami "v § 18 ods. 2 písm. c) a d)".
35. V § 68 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) až ac) sa označujú ako písmená n) až ab).
36. V § 68 písm. v) sa za slovo "obcí" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".
37. V § 68 písm. y) sa na konci vypúšťajú slová "neštátnymi subjektmi".
38. V § 68 písm. aa) sa vypúšťajú slová "s výnimkou potvrdzovania splnenia podmienok na poskytovanie starostlivosti v útulku".
39. Nadpis druhej hlavy tretej časti znie: "Pôsobnosť obce a samosprávneho kraja".
40. Pod § 71 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: "Pôsobnosť obce".
41. Predvetie § 71 odseku 1 znie: "Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti".
42. V § 71 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa slová "§ 15 ods. 1 písm. b) a odseku 2" nahrádzajú slovami "§ 15".
43. V § 71 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu,".
Doterajší druhý až desiaty bod sa označujú ako tretí až jedenásty bod.
44. V § 71 ods. 1 písm. a) v piatom bode sa slová "§ 15 ods. 1 písm. b) a odseku 2" nahrádzajú slovami "§ 15".
45. V § 71 ods. 1 písm. a) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
"6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,".
Doterajší šiesty až jedenásty bod sa označujú ako siedmy až dvanásty bod.
46. V § 71 ods. 1 písm. c) sa slová "v § 18 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "v § 18 ods. 3 a 5" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 a 4,".
47. V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
"t) oznamuje okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou a v jej záujme.".
48. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 71a
Pôsobnosť samosprávneho kraja
Samosprávny kraj pri výkone samosprávnej pôsobnosti
a) vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,
b) rozhoduje:
1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu, ak túto opatrovateľskú službu neposkytuje a ak o nej nerozhoduje príslušná obec na území príslušného samosprávneho kraja,
2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,
3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
7. o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb podľa tohto zákona (ďalej len "registrácia"),
10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby (ďalej len "register"),
11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
c) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
d) zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 4 a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2,
e) uzatvára dohodu:
1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2. o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,
f) prijíma žiadosti o registráciu,
g) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vykonáva výmaz z registra a oznamuje vykonanie výmazu z registra,
h) vedie register a je orgánom, ktorému
1. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, predkladá doklady potrebné na jeho registráciu,
2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 45) oznamuje skutočnosti uvedené v § 74 ods. 4,
3. subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, oznamuje zmenu poskytovania sociálnej služby a skončenie poskytovania sociálnej služby,
i) uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany (ďalej len "finančný príspevok") subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo, alebo vykonáva sociálnu prevenciu, alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany na jeho území, zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci a zmluvu o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,
j) kontroluje:
1. úroveň poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorí poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
2. hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a kontroluje hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
k) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene j) a kontroluje ich plnenie,
l) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,
m) spolupracuje s obcami, okresnými úradmi, krajským úradom, so subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci, a koordinuje ich činnosť,
n) vedie evidenciu zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
o) koordinuje činnosť obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
p) organizuje výchovno-rekreačné tábory pre deti,
r) organizuje spoločné stravovanie.".
49. V § 74 ods. 7 sa slová "v ktorého obvode" nahrádzajú slovami "na ktorého území" a slová "v územných obvodoch viacerých krajov" sa nahrádzajú slovami "na území viacerých samosprávnych krajov".
50. V § 89 ods. 1 sa za slovo "obce" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".
51. V § 90 ods. 1 sa za slovo "obec," vkladajú slová "samosprávny kraj," a v odseku 2 sa za slovo "Obec" vkladajú slová "a samosprávny kraj" a slovo "môže" sa nahrádza slovom "môžu".
52. V § 91 ods. 2 sa za slovo "pomoci" vkladajú slová "a sociálnej služby".
53. V § 91 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Miestna príslušnosť samosprávneho kraja v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje sídlom samosprávneho kraja, ktorý zriaďuje zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa má občanovi poskytovať starostlivosť.".
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
54. V § 92 ods. 4 sa slová "zariadenie sociálnych služieb alebo obec" nahrádzajú slovami "zariadenie sociálnych služieb, obec alebo samosprávny kraj".
55. V § 100a ods. 1 a 2 sa za slovo "obec," vkladajú slová "samosprávny kraj,".
56. V § 103 ods. 1, 4 a 5 sa za slovo "obci" vkladá čiarka a slová "samosprávnemu kraju".
57. V § 103 ods. 2 sa za slovo "obce" vkladá čiarka a slová "samosprávneho kraja".
58. V § 103 ods. 6 sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".
59. V nadpise pod § 105 sa za slovami "orgánov sociálnej pomoci" vkladá čiarka, vypúšťa slovo "alebo" a za slovo "obcí" sa vkladajú slová "alebo samosprávnych krajov".
60. V § 105 sa za slovami "orgán sociálnej pomoci" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo "alebo" a za slovo "obec" sa vkladá čiarka a slová "samosprávny kraj".
61. V § 106 ods. 1 v druhej vete sa za slovom "obciam" vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová "a samosprávnym krajom," a za slovom "obce" sa vkladajú slová "a samosprávne kraje".
62. § 106 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 2 a 3 použijú rovnako.".
63. V § 107 ods. 1 a 2 sa za slovami "príslušného orgánu" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo "alebo" a za slovom "obce" sa vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová "alebo samosprávneho kraja,".
64. V § 110 ods. 2 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".
65. V § 110 ods. 7 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".
66. V § 110 ods. 8 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003" a slová "1. januára 2002" sa nahrádzajú slovami "1. januára 2004".
67. V § 110b sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".
68. V § 112 ods. 1 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".
69. V § 112 ods. 2 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".
70. V § 112 ods. 3 sa slová "31. decembra 2001" nahrádzajú slovami "31. decembra 2003".
71. Za § 112a sa vkladajú § 112b až 112g, ktoré znejú:
"§ 112b
Podľa § 7 ods. 6 písm. f) postupuje príslušný orgán aj vtedy, ak ide o občana, ktorý je poberateľom dávky sociálnej pomoci na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa doterajších predpisov.
§ 112c
(1) O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby, o poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, o registráciu právnickej osoby a fyzickej osoby poskytujúcich sociálne služby, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 30. júna 2002, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.
(2) O žiadostiach o poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. decembra 2002, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.
(3) O žiadostiach o poskytovanie sociálnej služby, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších predpisov, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.
(4) O žiadostiach o poskytovanie finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich sociálne služby a obci a jednorazového finančného príspevku právnickej osobe a fyzickej osobe poskytujúcich sociálne služby, ktoré boli podané a na ktorých základe príslušný orgán neuzatvoril písomnú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku do 30. júna 2002, rozhodne príslušný orgán podľa tohto zákona.
(5) O žiadostiach o registráciu, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. júna 2002 podľa doterajších predpisov, rozhoduje príslušný orgán podľa tohto zákona.
§ 112d
(1) Domovy-penzióny pre dôchodcov, domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný krajský úrad a okresný úrad v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušnej obce.
(2) Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný krajský úrad je krajský úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.
(3) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z príslušného krajského úradu na príslušnú obec. Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie sociálnych služieb sídlo. Príslušný krajský úrad je krajský úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.
§ 112e
(1) Na príslušnú obec a na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného okresného úradu o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu poskytovanú príslušným okresným úradom podľa predpisov platných do 30. júna 2002. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušný okresný úrad.
(2) Stanice opatrovateľskej služby, zariadenia pestúnskej starostlivosti, domovy pre osamelých rodičov, útulky, rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný okresný úrad podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú ako samosprávna pôsobnosť samosprávnemu kraju.
(3) Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb. Príslušný okresný úrad je okresný úrad, ktorý zriadil príslušné zariadenie sociálnych služieb podľa predpisov platných do 30. júna 2002.
(4) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného okresného úradu o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v tomto zariadení, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami, a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z príslušného okresného úradu na samosprávny kraj.
(5) Domovy sociálnych služieb pre deti s poskytovaním starostlivosti denne a týždenne a domovy sociálnych služieb pre dospelých, ktoré zriadil príslušný krajský úrad podľa predpisov platných do 30. júna 2002, prechádzajú ako samostatná pôsobnosť samosprávnemu kraju. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb.
(6) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. júla 2002 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2002 prechádzajú z pôsobnosti príslušného krajského úradu na samosprávny kraj.
§ 112f
Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností podľa § 112d a 112e, vzniknuté do 30. júna 2002 sa odovzdajú z príslušného okresného úradu a príslušného krajského úradu na príslušnú obec a príslušný samosprávny kraj, a to podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi príslušným okresným úradom a príslušným krajským úradom a medzi príslušnou obcou a príslušným samosprávnym krajom; s odovzdaním týchto pôsobností nie je dotknuté právo občana na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v rozsahu, v akom sa táto starostlivosť poskytovala do 30. júna 2002.
§ 112g
V pochybnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti, kontrolnej pôsobnosti a rozhodovacej pôsobnosti podľa § 112d až 112f, rozhodne ministerstvo.".
Čl.IX
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z. a zákona č. 237/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Nadpis pod § 2a znie:
"Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi".
2. V § 2a odsek 1 znie:
"(1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.".
3. V § 4 ods. 3 sa za slovo "štátne," vkladá slovo "regionálne,".
4. V § 6 ods. 2 tretej vete sa za slová "štátnej správy" vkladá čiarka a slová "s dotknutými samosprávnymi krajmi".
5. V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová "zohľadňuje záväznú časť" nahrádzajú slovami "musí byť v súlade so záväznou časťou".
6. V § 16 ods. 2 sa za slovo "obce," vkladajú slová "samosprávne kraje,".
7. V § 18 ods. 2 sa slová "krajské úrady" nahrádzajú slovami "samosprávne kraje,".
8. V § 18 ods. 3 sa slová "krajov, krajské úrady" nahrádzajú slovami "samosprávnych krajov, samosprávne kraje".
9. V § 19 druhej vete sa za slovo "správy," vkladajú slová "orgánov samosprávnych krajov,".
10. V § 19b ods. 2 sa za slovo "správy" vkladajú slová "orgánmi samosprávnych krajov".
11. § 20 znie:
"§ 20
(1) V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
(2) Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami, a dohodne ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce s krajským úradom a zadanie pre územný plán zóny s okresným úradom. Krajský úrad a okresný úrad spracúvajú súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v ich pôsobnosti. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.
(3) Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia.
(4) Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak.
(5) Po prerokovaní podľa odseku 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, požiada o posúdenie návrhu zadania príslušný orgán územného plánovania:
a) o posúdenie zadania územného plánu regiónu požiada samosprávny kraj ministerstvo,
b) o posúdenie zadania územného plánu obce požiada obec krajský úrad, ktorý svoje stanovisko spracuje v súčinnosti s okresným úradom,
c) o posúdenie zadania územného plánu zóny požiada obec okresný úrad.
(6) Ministerstvo, krajský úrad a okresný úrad v stanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je
a) obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,
b) obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
(7) Prerokované zadanie po odstránení rozporov schvaľuje
a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), ak ide o zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
b) samosprávny kraj, ak ide o zadanie na spracovanie územného plánu regiónu,
c) obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny.
(8) Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom okresného úradu, krajského úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny kraj napriek tomu takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.".
12. V § 21 ods. 3 prvej vete sa slovo "dotýka" nahrádza slovom "týka" a za slovo "týka" sa vkladajú slová "s dotknutými samosprávnymi krajmi," .
13. V § 22 ods. 2, 3 a 5 sa za slová "dotknuté obce", "s dotknutými obcami" a "Obce" vkladajú slová "dotknuté samosprávne kraje", "s dotknutými samosprávnymi krajmi" a "samosprávne kraje".
14. V § 23 ods. 2 sa za slovo "správy" vkladajú slová "prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu územného plánu zóny jednotlivo;"
15. V § 25 ods. 3 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".
16. V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a územné plány regiónov".
17. V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
18. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,
b) doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.".
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
19. V § 28 ods. 2 druhá veta znie: "Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych krajoch, na krajských úradoch a stavebných úradoch (§ 117); územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.".
20. V § 30 odsek 3 znie:
"(3) Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.".
21. § 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.".
22. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.".
23. V § 34 ods. 1 sa za slovo "obec" vkladá čiarka a slová "ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie".
24. V § 61 ods. 1 prvá veta znie: "Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na stavebné konanie, a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.".
25. V § 66 ods. 2 písm. f) sa na konci pripája čiarka a slová "ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,".
26. V § 80 ods. 1 sa za slovo "obci" vkladá čiarka a slová "ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie,".
27. V § 85 ods. 1 druhej vete sa slová "§ 34, 76, 77, 79 až 84" nahrádzajú slovami "§ 76 až 84".
28. § 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.".
29. V § 99 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) krajského úradu.".
30. V § 108 ods. 1 sa slovo "stavebného" nahrádza slovom "okresného".
31. V § 112 ods. 1 a 2, v § 113 ods. 1 a 2, v § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 a 2 sa slovo "stavebný" nahrádza slovom "okresný".
32. § 117 znie:
"§ 117
Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy.".
33. § 119 znie:
"§ 119
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, tie sa dohodnú, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ak sa nedohodnú, určí príslušný stavebný úrad krajský úrad.".
34. V § 123 sa slová "Správny orgán nadriadený stavebnému úradu" nahrádzajú slovami "Krajský úrad".
35. V § 139 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo "jednotnej".
36. V § 143 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl.X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 32 a 33 sa slová "obvodný úrad životného prostredia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "orgán ochrany prírody" v príslušnom tvare.
2. V § 33 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová "v súčinnosti s obcou" a v poslednej vete sa slová "Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. 51) "nahrádzajú slovom "obce.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
3. § 50 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) obec.".
4. V § 52 ods. 2 druhej vete sa za slovom "inšpekcie" vkladá čiarka a slovo "obce".
5. V § 54 písmeno h) znie:
"h) prejednáva priestupky 74) a protiprávne konania právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie vo veciach ochrany prírody a krajiny,".
6. V § 54 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
"i) ak ide o chránené územie v II. a III. stupni ochrany, môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 7 písm. h), § 32 a 33,".
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
7. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
"§ 54a
Obec
Obec
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, aby vykonal nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, alebo môže rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 32 ods. 2,
c) dáva súhlas podľa § 7 písm. h) a § 32 ods. 3,
d) prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku podľa § 32 ods. 5,
e) v súhlase na výrub drevín môže uložiť vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 33 ods. 1,
f) plní ďalšie úlohy podľa § 33 ods. 3, § 45, 55 a § 60 ods. 2.".
8. V nadpise § 55 sa za slovo "prostredia" vkladajú slová "a obcí".
9. V § 55 sa za slová "úrady životného prostredia" vkladajú slová "a obce".
10. V § 64 až 66 sa slová "úrad životného prostredia alebo inšpekcia" nahrádzajú slovami "orgán ochrany prírody".
11. V § 65 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová "okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce.".
12. V § 66 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová "okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce.".
Čl.XI
Zrušený od 1.9.2008
Čl.XII
Zrušený od 1.1.2004
Čl.XIII
Zrušený od 1.9.2008
Čl.XIV
Zrušený od 1.1.2016
Čl.XV
Zrušený od 1.7.2014
Čl.XVI
Zrušený od 1.6.2009
Čl.XVII
Zrušený od 1.9.2015
Čl.XVIII
Zrušený od 1.7.2015
Čl.XIX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 241/1998 Z.z., zákona č. 80/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 4 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".
2. V § 24 odsek 3 znie:
"(3) Zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia uvedeného v odseku 1 písm. a), b), d), h) a i) je obec. Zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia uvedeného v odseku 1 písm. f) a j) okrem nemocnice s poliklinikou III. typu je samosprávny kraj. Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem stredných zdravotníckych škôl je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva").".
3. V § 26 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) poskytovať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom obvode podľa § 7 ods. 4,".
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
4. V § 26 ods. 2 písm. d) sa slová "a okresnému úradu alebo krajskému úradu" nahrádzajú slovami "samosprávnemu kraju".
5. V § 26a prvá veta znie: "Samosprávny kraj vedie register zdravotníckych zariadení vo svojom územnom samosprávnom a správnom celku a údaje z tohto registra poskytuje ministerstvu zdravotníctva.".
6. V § 28 sa slová "krajského úradu" nahrádzajú slovami "samosprávneho kraja".
7. V § 31 odsek 1 znie:
"(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
a) odborný liečebný ústav,
b) prírodné liečebné kúpele,
c) záchranná zdravotná služba.".
8. V § 31 odsek 4 znie:
"(4) Samosprávny kraj vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:
a) ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,
b) špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,
c) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
d) dialyzačné stredisko,
e) poliklinika,
f) samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) nemocnica I. typu,
h) nemocnica s poliklinikou I. typu,
i) nemocnica s poliklinikou II. typu,
j) liečebňa pre dlhodobo chorých,
k) hospic,
l) geriatrické centrum,
m) psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,
n) verejná lekáreň a pobočka verejnej lekárne,
o) výdajňa zdravotníckych pomôcok,
p) zubná technika.".
9. V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Ak zriaďovateľom alebo zakladateľom 9e) zdravotníckeho zariadenia podľa odseku 4 je samosprávny kraj, povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydá ministerstvo zdravotníctva.".
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:
"9e) § 5 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.".
10. V § 31 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
11. V § 32 sa slová "krajskému úradu", "krajského úradu" a "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávnemu kraju", "samosprávneho kraja" a "samosprávny kraj".
12. V § 33 ods. 2 sa za slová "rozsah činnosti" vkladajú slová "zdravotnícky obvod,".
13. V § 33 ods. 3 sa za slová "ako aj" vkladajú slová "zdravotnícky obvod,".
14. V § 33 ods. 5 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".
15. V § 35 sa slová "krajský úrad [§ 76 ods. 3 písm. f)] a okresný úrad" nahrádzajú slovami "samosprávny kraj".
16. V § 56 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: "Podľa zásad ustanovených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") riadi a kontroluje odbornú pedagogickú činnosť na stredných zdravotníckych školách. Všetky zdravotnícke školy zaraďuje do siete škôl v spolupráci s ministerstvom školstva.".
17. V § 76 odseky 2 a 3 znejú:
"(2) Okresný úrad spolupracuje so samosprávnym krajom
a) pri predkladaní návrhu príslušnej stavovskej organizácii na uloženie povinnosti zdravotníckemu pracovníkovi podrobiť sa posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti pri zistení závažných nedostatkov pri výkone povolania,
b) pri obsadzovaní voľného zdravotníckeho obvodu neštátnym zdravotníckym zariadením,
c) pri určení zdravotníckeho obvodu a určení jeho sídla a pri vykonávaní zmien zdravotníckych obvodov,
d) pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení,
e) pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach na území okresu.
(3) Krajský úrad
a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť okresných úradov na úseku zdravotníctva,
b) vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
c) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva, týkajúcich sa zdravotníctva,
d) spolupracuje so samosprávnym krajom pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.".
18. § 78 vrátane nadpisu znie:
"§ 78
Výkon samosprávy na úseku zdravotníctva
(1) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy na úseku zdravotníctva
a) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,
b) rozhoduje o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia (§ 7 ods. 4); rozhodnutie nemá odkladný účinok,
c) v prípade potreby zastupovania zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo neštátnym zdravotníckym zariadením [§ 26 ods. 2 písm. b)],
d) spolupracuje s okresným úradom podľa § 76 ods. 2 a s krajským úradom podľa § 76 ods. 3 písm. d).
(2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.".
19. Za § 78 sa vkladá § 78a a 78b, ktoré znejú:
"§ 78a
Samosprávny kraj
a) zriaďuje a spravuje stredné zdravotnícke školy,
b) zakladá zdravotnícke zariadenia podľa osobitného predpisu, 9e)
c) spravuje stredné zdravotnícke školy [písmeno a)] zriadené pred 1. júlom 2002.
§ 78b
Obec schvaľuje ordinačné hodiny neštátneho zdravotníckeho zariadenia.".
20. Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý znie:
"§ 80e
Povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vydané pred 1. aprílom 2000 a registrované podľa § 80b a povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vydané po 1. apríli 2000 až do 1. júla 2002 sa považujú za povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané podľa tohto zákona.".
Čl.XX
Zrušený od 1.12.2011
Čl.XXI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 281/1997 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 384/1997 Z.z., zákona č. 117/1998 Z.z., zákona č. 195/1998 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 241/1998 Z.z., zákona č. 337/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 83/2000 Z.z., zákona č. 183/2000 Z.z., zákona č. 186/2000 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 255/2001 Z.z., zákona č. 314/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).
2. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,".
3. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
"§ 15a
(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na samosprávne kraje. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a samosprávnymi krajmi.
(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na ten samosprávny kraj, na ktorého území má okresný úrad sídlo. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi okresnými úradmi a samosprávnymi krajmi.
(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku vedenia matrík prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2002 na obec, ktorá je matričným úradom.
(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2003 na obec, v ktorej má občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, trvalý pobyt, alebo na ten samosprávny kraj, na ktorého území je obec, ktorá neposkytuje opatrovateľskú službu.
(5) Práva a povinnosti štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na samosprávne kraje a na obce, upravuje osobitný zákon.
(6) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej službe vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov na samosprávne kraje, upravuje osobitný zákon.
(7) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení bez právnej subjektivity, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú funkciu krajský úrad alebo okresný úrad, prechádzajú na ten samosprávny kraj alebo obec, v ktorom územnom obvode sa nachádza a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto zariadeniam.".
5. V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.
Čl.XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až šesťdesiatom treťom bode, v čl. XV až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, v čl. XII až XIV a v čl. XIX a XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, v čl. II v treťom bode, v čl. VIII v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) treťom bode a v sedemdesiatom prvom bode § 112c ods. 2, v čl. IX a XIX v druhom bode a v devätnástom bode § 78a písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a v čl. II v prvom bode, v druhom bode a v štvrtom bode až ôsmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Zákon č. 184/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2002.
Zákon č. 103/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2003.
Zákon č. 596/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 245/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2008.
Zákon č. 206/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2009.
Zákon č. 513/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 362/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákon č. 56/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2012.
Zákon č. 103/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 126/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Zákon č. 189/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2015.
Zákon č. 440/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
1) Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 20.09.2001
Rozposlané/platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Zrušené: -

171/2001 Zbierky zákonov na strane 4482.
Odkaz na rovnopis čiastky