Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Samospráva (14)
... dalšie položky

284/2001 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
284/2001 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. júna 2001,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Katalóg odpadov tvoria:
a) zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1,
b) zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, 1) ktorý je uvedený v prílohe č. 2,
c) zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3,
d) zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.
§ 2
(1) Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1 do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5.
(2) Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.
(3) Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.
(4) Odpady sa členia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N,
b) ostatné odpady, označené písmenom O.
(5) Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez štátnu hranicu, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj kód nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 2.
(6) Na potreby evidencie odpadov 2) sa ku každému druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny podľa prílohy č. 3 (ypsilonový kód).
(7) Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis. 3)
(8) Ak odpad nemožno zaradiť podľa Katalógu odpadov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnostiam alebo pôvodu.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.
Vyhláška č. 409/2002 Z.z. nadobudla účinnosť 1. augustom 2002.
Vyhláška č. 129/2004 Z.z. nadobudla účinnosť 1. aprílom 2004.
László Miklós v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM SKUPÍN, PODSKUPÍN A DRUHOV ODPADOV
A. Prehľad skupín odpadov
Číslo  Názov skupiny 
skupiny 
01 Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
02 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania potravín
03 Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04 Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05 Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06 Odpady z anorganických chemických procesov
07 Odpady z organických chemických procesov
08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09 Odpady z fotografického priemyslu
10 Odpady z tepelných procesov
11 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13 Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov 05, 12 a 19)
14 Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a propelentov (okrem 07 a 08)
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)
19 Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu
B. Prehľad skupín, podskupín a druhov odpadov
------------------------------------------------------------------ 
Číslo      Názov skupiny, podskupiny        Kategória 
skupiny,    a druhu odpadu              odpadu 
podskupiny, 
a druhu 
odpadu 
------------------------------------------------------------------ 
01    ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, 
     ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV 
     A KAMEŇA 
------------------------------------------------------------------ 
01 01  ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV 
------------------------------------------------------------------ 
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov            O 
01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov           O 
------------------------------------------------------------------ 
01 03  ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA 
     RUDNÝCH NERASTOV 
------------------------------------------------------------------ 
01 03 04 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy       N 
01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky       N 
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05    O 
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 
     z fyzikálneho a chemického spracovania rudných 
     nerastov                       N 
01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený 
     v 01 03 07                      O 
01 03 09 červený kal z výroby hliníka iný ako odpady 
     uvedené v 01 03 07                  N 
01 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
01 04  ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA 
     NERUDNÝCH NERASTOV 
------------------------------------------------------------------ 
01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho 
     a chemického spracovania nerudných nerastov     N 
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené 
     v 01 04 07                      O 
01 04 09 odpadový piesok a íly                O 
01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený 
     v 01 04 07                      O 
01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné 
     ako uvedené v 01 04 07                O 
01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov 
     iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11       O 
01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené 
     v 01 04 07                      O 
01 04 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
01 05 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY 
------------------------------------------------------------------ 
01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov         O 
01 05 05 vrtné kaly obsahujúce ropné látky          N 
01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
01 05 07 vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené 
     v 01 05 05 a 01 05 06                O 
01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako 
     uvedené v 01 05 05 a 01 05 06            O 
01 05 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02    ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, 
     POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY 
     A SPRACOVANIA POTRAVÍN 
------------------------------------------------------------------ 
02 01  ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, 
     POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA 
------------------------------------------------------------------ 
02 01 01 kaly z prania a čistenia               O 
02 01 02 odpadové živočíšne tkanivá              O 
02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá              O 
02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov)            O 
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej 
     slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované 
     a spracúvané mimo miesta ich vzniku         O 
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva            O 
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky   N 
02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08    O 
02 01 10 odpadové kovy                    O 
02 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02 02  ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB 
     A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 
------------------------------------------------------------------ 
02 02 01 kaly z prania a čistenia               O 
02 02 02 odpadové živočíšne tkanivá              O 
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie   O 
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku                     O 
02 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02 03  ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, 
     JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD 
     Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY 
     KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY 
     A FERMENTÁCIE 
------------------------------------------------------------------ 
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania 
     a separovania                    O 
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel           O 
02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami           O 
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie     O 
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku                     O 
02 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02 04  ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy           O 
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality       O 
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku                     O 
02 04 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02 05  ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV 
------------------------------------------------------------------ 
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie     O 
02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku                     O 
02 05 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02 06  ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   O 
02 06 02 odpady z konzervačných činidiel           O 
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku                     O 
02 06 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
02 07  ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH 
     NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA) 
------------------------------------------------------------------ 
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania 
     surovín                       O 
02 07 02 odpad z destilácie liehu               O 
02 07 03 odpad z chemického spracovania            O 
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   O 
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku                     O 
02 07 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
03    ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, 
     LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU 
------------------------------------------------------------------ 
03 01  ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA 
     A NÁBYTKU 
------------------------------------------------------------------ 
03 01 01 odpadová kôra a korok                O 
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 
     drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 
     drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné 
     ako uvedené v 03 01 04                O 
03 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
03 02  PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
------------------------------------------------------------------ 
03 02 01 bezhalogénované organické prostriedky na ochranu 
     dreva                        N 
03 02 02 organochlórované prostriedky na ochranu dreva    N 
03 02 03 organokovové prostriedky na ochranu dreva      N 
03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva       N 
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
03 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
03 03  ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA 
     A LEPENKY 
------------------------------------------------------------------ 
03 03 01 odpadová kôra a drevo                O 
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave 
     čierneho výluhu)                   O 
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb 
     pri recyklácii papiera (deinking)          N 
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera 
     a lepenky                      O 
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených 
     na recykláciu                    O 
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny              O 
03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej 
     separácie                      O 
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10        O 
03 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
04    ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO 
     PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
04 01  ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka            O 
04 01 02 odpad z lúhovania                  O
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá 
     bez kvapalnej fázy                  N 
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm           O
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm          O
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu
     v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm        O
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu 
     v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm       O 
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky,
     brúsny prach) obsahujúca chróm            O
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie          O 
04 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
04 02  ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný 
     textil, elastomér, plastomér)            O 
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, 
     vosky)                        O 
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá  N 
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14     O 
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky    N 
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16    O 
04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19        O 
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien      O 
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien      O 
04 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
05    ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA 
     ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA 
------------------------------------------------------------------ 
05 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY 
------------------------------------------------------------------ 
05 01 02 kaly z odsoľovania                  N 
05 01 03 kaly z dna nádrží                  N 
05 01 04 kaly z kyslej alkylácie               N 
05 01 05 rozliate ropné látky                 N 
05 01 06 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby N 
05 01 07 kyslé dechty                     N 
05 01 08 iné dechty                      N 
05 01 09 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09        O 
05 01 11 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady      N 
05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny           N 
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly           O 
05 01 14 odpady z chladiacich kolón              O 
05 01 15 použité filtračné hlinky               N 
05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy       O 
05 01 17 bitúmen                       O 
05 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
05 06  ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA 
------------------------------------------------------------------ 
05 06 01 kyslé dechty                     N 
05 06 03 ostatné dechty                    N 
05 06 04 odpad z chladiacich kolón              O 
05 06 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
05 07  ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU 
------------------------------------------------------------------ 
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť               N 
05 07 02 odpady obsahujúce síru                O 
05 07 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06    ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
06 01  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE 
     A POUŽÍVANIA (VSDP) KYSELÍN 
------------------------------------------------------------------ 
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá         N 
06 01 02 kyselina chlorovodíková               N 
06 01 03 kyselina fluorovodíková               N 
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá       N 
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá          N 
06 01 06 iné kyseliny                     N 
06 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 02  ODPADY Z VSDP ZÁSAD (ALKÁLIÍ) 
------------------------------------------------------------------ 
06 02 01 hydroxid vápenatý                  N 
06 02 03 hydroxid amónny                   N 
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný          N 
06 02 05 iné zásady                      N 
06 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 03  ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV 
------------------------------------------------------------------ 
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy        N 
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy      N 
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené 
     v 06 03 11 a 06 03 13                N 
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy          N 
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15        O 
06 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 04  ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03 
------------------------------------------------------------------ 
06 04 03 odpady obsahujúce arzén               N 
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť               N 
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy           N 
06 04 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 05  KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE 
     JEHO VZNIKU 
------------------------------------------------------------------ 
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02        O 
------------------------------------------------------------------ 
06 06  ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, 
     ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH 
     PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy         N 
06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené 
     v 06 06 02                      O 
06 06 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 07  ODPADY Z VSDP HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH 
     PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest        N 
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru            N 
06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť        N 
06 07 04 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina     N 
06 07 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 08  ODPADY Z VSDP KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV 
------------------------------------------------------------------ 
06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny        N 
06 08 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 09  ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR 
     A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU 
------------------------------------------------------------------ 
06 09 02 troska obsahujúca fosfor               O 
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce 
     nebezpečné látky alebo nimi kontaminované      N 
06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené 
     v 06 09 03                      O 
06 09 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 10  ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, 
     CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV 
------------------------------------------------------------------ 
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky          N 
06 10 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 11  ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV 
------------------------------------------------------------------ 
06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze 
     vápnika                       O 
06 11 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
06 13  ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK 
     NEŠPECIFIKOVANÉ 
------------------------------------------------------------------ 
06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, 
     prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy      N 
06 13 02 použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)        N 
06 13 03 priemyselné sadze                  O 
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu            N 
06 13 05 sadze z pecí a komínov                N 
06 13 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07    ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
07 01  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE 
     A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH 
     CHEMIKÁLIÍ 
------------------------------------------------------------------ 
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11        O 
07 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07 02  ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU 
     A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 
------------------------------------------------------------------ 
07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 02 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 02 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 02 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 02 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11        O 
07 02 13 odpadový plast                    O 
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14     O 
07 02 16 odpady obsahujúce silikóny              N 
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené 
     v 07 02 16                      O 
07 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07 03  ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 
     06 11) 
------------------------------------------------------------------ 
07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11        O 
07 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07 04  ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU 
     RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV 
     NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV 
------------------------------------------------------------------ 
07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 04 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 04 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11        O 
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 04 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07 05  ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV 
------------------------------------------------------------------ 
07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 05 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 05 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 05 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 05 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11        O 
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13        O 
07 05 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07 06  ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, 
     DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV 
------------------------------------------------------------------ 
07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 06 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11        O 
07 06 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
07 07  ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH 
     VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH 
------------------------------------------------------------------ 
07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy      N 
07 07 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie 
     kvapaliny a matečné lúhy               N 
07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny 
     a matečné lúhy                    N 
07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 
07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny       N 
07 07 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 
07 07 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty      N 
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11        O 
07 07 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
08    ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE 
     A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV 
     A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV 
     A TLAČIARENSKÝCH FARIEB 
------------------------------------------------------------------ 
08 01  ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV 
------------------------------------------------------------------ 
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické 
     rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky        N 
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11   O 
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické 
     rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky        N 
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13  O 
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré 
     obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné 
     nebezpečné látky                   N 
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako 
     uvedené v 08 01 15                  N 
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce 
     organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   N 
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako 
     uvedené v 08 01 17                  O 
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré 
     obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 
     látky                        N 
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné 
     ako uvedené v 08 01 19                O 
08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku        N 
08 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
08 02  ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE 
     KERAMICKÝCH MATERIÁLOV) 
------------------------------------------------------------------ 
08 02 01 odpadové náterové prášky               O 
08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály      O 
08 02 03 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály    O 
08 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
08 03  ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB 
------------------------------------------------------------------ 
08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu       O 
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu  O 
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné 
     látky                        N 
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená 
     v 08 03 12                      O 
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené 
     v 08 03 14                      O 
08 03 16 odpadové leptavé roztoky               N 
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné 
     látky                        N 
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený 
     v 08 03 17                      O 
08 03 19 disperzný olej                    N 
08 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
08 04  ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV 
     (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV) 
------------------------------------------------------------------ 
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce 
     organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   N 
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 
     uvedené v 08 04 09                  O 
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce 
     organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   N 
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako 
     uvedené v 08 04 11                  O 
08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace 
     materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá 
     alebo iné nebezpečné látky              N 
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace 
     materiály, iné ako uvedené v 08 04 13        O 
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo 
     tesniace materiály, ktoré obsahujú organické 
     rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky        N 
08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo 
     tesniace materiály, iný ako uvedený v 08 04 15    O 
08 04 17 živičný olej                     N 
08 04 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
08 05  ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08 
------------------------------------------------------------------ 
08 05 01 odpadové izokyanáty                 N 
------------------------------------------------------------------ 
09    ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
09 01  ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov    N 
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek  N 
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách     N 
09 01 04 roztoky ustaľovačov                 N 
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov  N 
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov 
     v mieste ich vzniku obsahujúce striebro       N 
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro 
     alebo zlúčeniny striebra               O 
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro 
     alebo zlúčeniny striebra               O 
09 01 10 jednorazové kamery bez batérií            O 
09 01 11 jednorazové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 
     16 06 02 alebo 16 06 03               N 
09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené 
     v 09 01 11                      O 
09 01 13 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra 
     v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06   N 
09 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10    ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
10 01  ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ 
     (OKREM 19) 
------------------------------------------------------------------ 
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu 
     z kotlov uvedeného v 10 01 04)            O 
10 01 02 popolček z uhlia                   O 
10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva      O 
10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja    N 
10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov 
     na báze vápnika                   O 
10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov 
     na báze vápnika vo forme kalu            O 
10 01 09 kyselina sírová                   N 
10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako 
     palivo                        N 
10 01 14 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 01 15 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov 
     iné ako uvedené v 10 01 14              O 
10 01 16 popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné 
     látky                        N 
10 01 17 popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený 
     v 10 01 16                      O 
10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 
10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 
     10 01 07 a 10 01 18                 O 
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
     vzniku obsahujúce nebezpečné látky          N 
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
     vzniku iné ako uvedené v 10 01 20          O 
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené 
     v 10 01 22                      O 
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy               O 
10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne O 
10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody           O 
10 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 02  ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU 
------------------------------------------------------------------ 
10 02 01 odpad zo spracovania trosky             O 
10 02 02 nespracovaná troska                 O 
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 
     v 10 02 07                      O 
10 02 10 okuje z valcovania                  O 
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 02 11                      O 
10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako 
     uvedené v 10 02 13                  O 
10 02 15 iné kaly a filtračné koláče             O 
10 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 03  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA 
------------------------------------------------------------------ 
10 03 02 anódový šrot                     O 
10 03 04 trosky z prvého tavenia               N 
10 03 05 odpadový oxid hlinitý                O 
10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia            N 
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia            N 
10 03 15 peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou 
     uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách   N 
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15           O 
10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód        N 
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako 
     uvedené v 10 03 17                  O 
10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19  O 
10 03 21 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu 
     z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky    N 
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu 
     z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21    O 
10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 
     v 10 03 23                      O 
10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako 
     uvedené v 10 03 25                  O 
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 03 27                      O 
10 03 29 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov 
     iné ako uvedené v 10 03 29              O 
10 03 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 04  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA 
------------------------------------------------------------------ 
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia          N 
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia       N 
10 04 03 arzeničnan vápenatý                 N 
10 04 04 prach z dymových plynov               N 
10 04 05 iné tuhé znečisťujúce látky a prach         N 
10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov            N 
10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov      N 
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 04 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 04 09                      O 
10 04 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 05  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU 
------------------------------------------------------------------ 
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia          O 
10 05 03 prach z dymových plynov               N 
10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach         O 
10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov             N 
10 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov      N 
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 05 08                      O 
10 05 10 stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku 
     s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných 
     množstvách                      N 
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10       O 
10 05 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 06  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI 
------------------------------------------------------------------ 
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia          O 
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia       O 
10 06 03 prach z dymových plynov               N 
10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach         O 
10 06 06 tuhé odpady z čistenia plynov            N 
10 06 07 kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu     N 
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 06 09                      O 
10 06 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 07  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA 
     A PLATINY 
------------------------------------------------------------------ 
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia          O 
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia       O 
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov            O 
10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach         O 
10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov      O 
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 07 07                      O 
10 07 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 08  ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH 
     KOVOV 
------------------------------------------------------------------ 
10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach           O 
10 08 08 soľná troska z prvého a druhého tavenia       N 
10 08 09 iné trosky                      O 
10 08 10 stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku 
     s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných 
     množstvách                      N 
10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10       O 
10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód        N 
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako 
     uvedené v 10 08 12                  O 
10 08 14 anódový šrot                     O 
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15  O 
10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov 
     iné ako uvedené v 10 08 17              O 
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   N 
10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené 
     v 10 08 19                      O 
10 08 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 09  ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV 
------------------------------------------------------------------ 
10 09 03 pecná troska                     O 
10 09 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, 
     iné ako uvedené v 10 09 05              O 
10 09 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, 
     iné ako uvedené v 10 09 07              O 
10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09  O 
10 09 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené 
     v 10 09 11                      O 
10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky     N 
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13     O 
10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci 
     nebezpečné látky                   N 
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako 
     uvedený v 10 09 15                  O 
10 09 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 10  ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV 
------------------------------------------------------------------ 
10 10 03 pecná troska                     O 
10 10 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, 
     iné ako uvedené v 10 10 05              O 
10 10 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, 
     iné ako uvedené v 10 10 07              O 
10 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09  O 
10 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené 
     v 10 10 11                      O 
10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky     N 
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13     O 
10 10 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci 
     nebezpečné látky                   N 
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako 
     uvedený v 10 10 15                  O 
10 10 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 11  ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV 
------------------------------------------------------------------ 
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla       O 
10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach           O 
10 11 09 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 
     obsahujúci nebezpečné látky             N 
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 
     iný ako uvedený v 10 11 09              O 
10 11 11 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach 
     obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové tuby)     N 
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11       O 
10 11 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné 
     látky                        N 
10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený 
     v 10 11 13                      O 
10 11 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako 
     uvedené v 10 11 15                  O 
10 11 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov 
     iné ako uvedené v 10 11 17              O 
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu 
     v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky   N 
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu 
     v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19   O 
10 11 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 12  ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK 
     A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV 
------------------------------------------------------------------ 
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 
10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach           O 
10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov      O 
10 12 06 vyradené formy                    O 
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové 
     obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina 
     (po tepelnom spracovaní)               O 
10 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené 
     v 10 12 09                      O 
10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy        N 
10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11     O 
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
     vzniku                        O 
10 12 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 13  ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY 
     A VÝROBKOV Z NICH 
------------------------------------------------------------------ 
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna           O 
10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené 
     v 10 13 12 a 10 13 13                O 
10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov      O 
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty  N 
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené 
     v 10 13 09                      O 
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu 
     iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10        O 
10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 
     v 10 13 12                      O 
10 13 14 odpadový betón a betónový kal            O 
10 13 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
10 14  ODPADY Z KREMATÓRIÍ 
------------------------------------------------------------------ 
10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť       N 
------------------------------------------------------------------ 
11    ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV 
     A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY 
     Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV 
------------------------------------------------------------------ 
11 01  ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV 
     A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. 
     GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, 
     FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA) 
------------------------------------------------------------------ 
11 01 05 kyslé moriace roztoky                N 
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované            N 
11 01 07 alkalické moriace roztoky              N 
11 01 08 kaly z fosfátovania                 N 
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 
11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09  O 
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené 
     v 11 01 11                      O 
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky  N 
11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13   O 
11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových 
     systémov obsahujúce nebezpečné látky         N 
11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice     N 
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky        N 
11 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
11 02  ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV 
------------------------------------------------------------------ 
11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, 
     goethitu)                      N 
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické 
     procesy                       O 
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako 
     uvedené v 11 02 05                  O 
11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky        N 
11 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
11 03  KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy              N 
11 03 02 iné odpady                      N 
------------------------------------------------------------------ 
11 05 ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV 
------------------------------------------------------------------ 
11 05 01 tvrdý zinok                     O 
11 05 02 zinkový popol                    O 
11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu             N 
11 05 04 použité tavivo                    N 
11 05 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
12    ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY 
     POVRCHOV KOVOV A PLASTOV 
------------------------------------------------------------------ 
12 01  ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY 
     POVRCHOV KOVOV A PLASTOV 
------------------------------------------------------------------ 
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov         O 
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov          O 
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov         O 
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov          O 
12 01 05 hobliny a triesky z plastov             O 
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem 
     emulzií a roztokov                  N 
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem 
     emulzií a roztokov                  N 
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény     N 
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény    N 
12 01 10 syntetické rezné oleje                N 
12 01 12 použité vosky a tuky                 N 
12 01 13 odpady zo zvárania                  O 
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky     N 
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14     O 
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné 
     látky                        N 
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený 
     v 12 01 16                      O 
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania 
     obsahujúci olej                   N 
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej     N 
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako 
     uvedené v 12 01 20                  O 
12 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
12 03  ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU 
     (OKREM 11) 
------------------------------------------------------------------ 
12 03 01 vodné pracie kvapaliny                N 
12 03 02 odpady z odmasťovania parou             N 
------------------------------------------------------------------
13    ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH 
     OLEJOV, 05, 12) 
------------------------------------------------------------------ 
13 01  ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE 
------------------------------------------------------------------ 
13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB 1)         N 
13 01 04 chlórované emulzie                  N 
13 01 05 nechlórované emulzie                 N 
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje        N 
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje       N 
13 01 11 syntetické hydraulické oleje             N 
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje   N 
13 01 13 iné hydraulické oleje                N 
------------------------------------------------------------------ 
13 02  ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE 
------------------------------------------------------------------ 
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie 
     oleje                        N 
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie 
     oleje                        N 
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje    N 
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, 
     prevodové a mazacie oleje              N 
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje       N 
------------------------------------------------------------------ 
13 03  ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA 
     A INÉ KVAPALINY 
------------------------------------------------------------------ 
13 03 01 izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB      N 
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje 
     iné ako uvedené v 13 03 01              N 
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje  N 
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje        N 
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné 
     oleje                        N 
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje           N 
13 04  ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ 
13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N 
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov         N 
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí        N 
------------------------------------------------------------------ 
13 05  ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY 
------------------------------------------------------------------ 
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja 
     z vody                        N 
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody           N 
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt               N 
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody           N 
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody   N 
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja 
     z vody                        N 
------------------------------------------------------------------ 
13 07  ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV 
------------------------------------------------------------------ 
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta           N 
13 07 02 benzín                        N 
13 07 03 iné palivá (vrátane zmesí)              N 
------------------------------------------------------------------ 
13 08  OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
------------------------------------------------------------------ 
13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení     N 
13 08 02 iné emulzie                     N 
13 08 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
14    ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ 
     A PROPELENTOV (OKREM 07 A 08) 
------------------------------------------------------------------ 
14 06  ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ 
     A PIEN A AEROSÓLOV Z PROPELENTOV 
------------------------------------------------------------------ 
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC        N 
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel  N 
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel         N 
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované 
     rozpúšťadlá                     N 
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá  N 
------------------------------------------------------------------ 
15    ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, 
     FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK 
     NEŠPECIFIKOVANÉ 
------------------------------------------------------------------ 
15 01  OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO 
     ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV) 
------------------------------------------------------------------ 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky              O 
15 01 02 obaly z plastov                   O 
15 01 03 obaly z dreva                    O 
15 01 04 obaly z kovu                     O 
15 01 05 kompozitné obaly                   O 
15 01 06 zmiešané obaly                    O 
15 01 07 obaly zo skla                    O 
15 01 09 obaly z textilu                   O 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
     kontaminované nebezpečnými látkami          N 
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý 
     základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych 
     tlakových nádob                   N 
------------------------------------------------------------------ 
15 02  ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE 
     A OCHRANNÉ ODEVY 
------------------------------------------------------------------ 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových 
     filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, 
     ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami  N 
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 
     a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02     O 
------------------------------------------------------------------ 
16    ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU 
------------------------------------------------------------------ 
16 01  STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 
     (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU) 
     A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY 
     VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08) 
------------------------------------------------------------------ 
16 01 03 opotrebované pneumatiky               O 
16 01 04 staré vozidlá                    N 
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné 
     nebezpečné dielce                  O 
16 01 07 olejové filtre                    N 
16 01 08 dielce obsahujúce ortuť               N 
16 01 09 dielce obsahujúce PCB                N 
16 01 10 výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše) N 
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest   N 
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené 
     v 16 01 11                      O 
16 01 13 brzdové kvapaliny                  N 
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky   N 
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14    O 
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn              O 
16 01 17 železné kovy                     O 
16 01 18 neželezné kovy                    O 
16 01 19 plasty                        O 
16 01 20 sklo                         O 
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 
     16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14            N 
16 01 22 časti inak nešpecifikované              O 
16 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
16 02  ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 
------------------------------------------------------------------ 
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB     N 
16 02 10 vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, 
     iné ako uvedené v 16 02 09              N 
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
     uhľovodíky, HCFC, HFC                N 
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest     N 
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, 
     iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 2)      N 
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 
     16 02 13                       O 
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení  N 
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako 
     uvedené v 16 02 15                  O 
------------------------------------------------------------------ 
16 03  VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ 
     KVALITY 
------------------------------------------------------------------ 
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03    O 
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky     N 
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05     O 
------------------------------------------------------------------ 
16 04  ODPADY Z VÝBUŠNÍN 
------------------------------------------------------------------ 
16 04 01 odpadové strelivo                  N 
16 04 02 pyrotechnické odpady                 N 
16 04 03 iné odpadové výbušniny                N 
------------------------------------------------------------------ 
16 05  PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE 
------------------------------------------------------------------ 
16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
16 05 05 plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené 
     v 16 05 04                      O 
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných 
     látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane 
     zmesí laboratórnych chemikálií            N 
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce 
     z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce 
     z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 
     16 05 07 alebo 16 05 08               O 
------------------------------------------------------------------ 
16 06  BATÉRIE A AKUMULÁTORY 
------------------------------------------------------------------ 
16 06 01 olovené batérie                   N 
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie               N 
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť               N 
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03     O 
16 06 05 iné batérie a akumulátory              O 
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií 
     a akumulátorov                    N 
------------------------------------------------------------------ 
16 07  ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH 
     NÁDRŽÍ A SUDOV (OKREM 05 A 13) 
------------------------------------------------------------------ 
16 07 08 odpady obsahujúce olej                N 
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky        N 
16 07 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
16 08  POUŽITÉ KATALYZÁTORY 
------------------------------------------------------------------ 
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, 
     rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu 
     okrem 16 08 07                    O 
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné 
     kovy 3) alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov N 
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo 
     zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované  O 
16 08 04 použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 
     16 08 07                       O 
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú N 
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor      N 
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými 
     látkami                       N 
------------------------------------------------------------------ 
16 09  OXIDUJÚCE LÁTKY 
------------------------------------------------------------------ 
16 09 01 manganistany, napr. manganistan draselný 
     (hypermangán)                    N 
16 09 02 chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman 
     draselný alebo sodný                 N 
16 09 03 peroxidy, napr. peroxid vodíka            N 
16 09 04 oxidujúce látky inak nešpecifikované         N 
------------------------------------------------------------------ 
16 10  VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO 
     MIESTA ICH VZNIKU 
------------------------------------------------------------------ 
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 
16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01   O 
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky    N 
16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03     O 
------------------------------------------------------------------ 
16 11  ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY 
------------------------------------------------------------------ 
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka 
     z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka 
     z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O 
16 11 03 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály 
     z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály 
     z metalurgických procesov iné ako uvedené 
     v 16 11 03                      O 
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály 
     z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály 
     z nemetalurgických procesov iné ako uvedené 
     v 16 11 05                      O 
------------------------------------------------------------------ 
17    STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE 
     VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 
------------------------------------------------------------------ 
17 01  BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA 
------------------------------------------------------------------ 
17 01 01 betón                        O 
17 01 02 tehly                        O 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika           O 
17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, 
     obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
     iné ako uvedené v 17 01 06              O 
------------------------------------------------------------------ 
17 02  DREVO, SKLO A PLASTY 
------------------------------------------------------------------ 
17 02 01 drevo                        O 
17 02 02 sklo                         O 
17 02 03 plasty                        O 
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky 
     alebo kontaminované nebezpečnými látkami       N 
------------------------------------------------------------------ 
17 03  BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
------------------------------------------------------------------ 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht       N 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01     O 
17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky           N 
------------------------------------------------------------------ 
17 04  KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN) 
------------------------------------------------------------------ 
17 04 01 meď, bronz, mosadz                  O 
17 04 02 hliník                        O 
17 04 03 olovo                        O
17 04 04 zinok                        O 
17 04 05 železo a oceľ                    O 
17 04 06 cín                         O 
17 04 07 zmiešané kovy                    O 
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami   N 
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné 
     látky                        N 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10           O 
------------------------------------------------------------------ 
17 05  ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
     PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 
------------------------------------------------------------------ 
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky    N 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03     O 
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky     N 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05      O 
17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné 
     látky                        N 
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený 
     v 17 05 07                      O 
------------------------------------------------------------------ 
17 06  IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE 
     AZBEST 
------------------------------------------------------------------ 
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest         N 
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných 
     látok alebo obsahujúce nebezpečné látky       N 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 
     a 17 06 03                      O 
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest         N 
------------------------------------------------------------------ 
17 08  STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 
------------------------------------------------------------------ 
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované 
     nebezpečnými látkami                 N 
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 
     v 17 08 01                      O 
------------------------------------------------------------------ 
17 09  INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 
------------------------------------------------------------------ 
17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť    N 
17 09 02 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. 
     tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny 
     na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie 
     obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)     N 
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných 
     odpadov obsahujúce nebezpečné látky         N 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
     uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03       O 
------------------------------------------------------------------ 
18    ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ 
     STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU 
     (OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ 
     NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI) 
     18 01 ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, 
     DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE 
------------------------------------------------------------------ 
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03            O 
18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek 
     a krvných konzerv okrem 18 01 03           N 
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 
     osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  N 
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú 
     osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 
     (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná 
     bielizeň, jednorazové odevy, plienky)        O 
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06        N 
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá          N 
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08          O 
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti     N 
------------------------------------------------------------------ 
18 02  ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY 
     A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 
------------------------------------------------------------------ 
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02            O 
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 
     osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  N 
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú 
     osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  O 
18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05        O 
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá          N 
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07          O 
------------------------------------------------------------------ 
19    ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ 
     ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ 
     PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY 
------------------------------------------------------------------ 
19 01  ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU 
------------------------------------------------------------------ 
19 01 02 železné materiály odstránené z popola        O 
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov          N 
19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný 
     kvapalný odpad                    N 
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov             N 
19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov   N 
19 01 11 popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky      N 
19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11      O 
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky         N 
19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13         O 
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky      N 
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15       O 
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky     N 
19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17     O 
19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy               O 
19 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 02  ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU 
     (VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV, 
     NEUTRALIZÁCIE) 
------------------------------------------------------------------ 
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov 
     neoznačených ako nebezpečné             O 
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, 
     z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako 
     nebezpečný                      N 
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako 
     uvedené v 19 02 05                  O 
19 02 07 ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných 
     procesov)                      N 
19 02 08 kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
19 02 09 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky   N 
19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 O 
19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky        N 
19 02 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 03  STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY 4) 
------------------------------------------------------------------ 
19 03 04 čiastočne 5) stabilizované odpady označené ako 
     nebezpečné                      N 
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04   O 
19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné    N 
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06   O 
------------------------------------------------------------------ 
19 04  VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE 
------------------------------------------------------------------ 
19 04 01 vitrifikovaný odpad                 O 
19 04 02 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov    N 
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza              N 
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného 
     odpadu                        O 
------------------------------------------------------------------ 
19 05  ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV 
------------------------------------------------------------------ 
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných 
     odpadov                       O 
19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného 
     odpadu                        O 
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality            O 
19 05 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 06  ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU 
------------------------------------------------------------------ 
19 06 03 kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov  O 
19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych 
     odpadov                       O 
19 06 05 kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho 
     a rastlinného odpadu                 O 
19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy 
     živočíšneho a rastlinného odpadu           O 
19 06 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 07  PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV 
------------------------------------------------------------------ 
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca 
     nebezpečné látky                   N 
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako 
     uvedená v 19 07 02                  O 
------------------------------------------------------------------ 
19 08  ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK 
     NEŠPECIFIKOVANÉ 
------------------------------------------------------------------ 
19 08 01 zhrabky z hrablíc                  O 
19 08 02 odpad z lapačov piesku                O 
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd      O 
19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice     N 
19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov      N 
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom 
     ťažkých kovov                    N 
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody 
     obsahujúce jedlé oleje a tuky            O 
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné 
     ako uvedené v 19 08 09                N 
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej 
     úpravy priemyselných odpadových vôd         N 
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových 
     vôd iné ako uvedené v 19 08 11            O 
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy 
     priemyselných odpadových vôd             N 
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné 
     ako uvedené v 19 08 13                O 
19 08 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 09  ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ 
     POUŽITIE 
------------------------------------------------------------------ 
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc      O 
19 09 02 kaly z čírenia vody                 O 
19 09 03 kaly z dekarbonizácie                O 
19 09 04 použité aktívne uhlie                O 
19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice     O 
19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov      O 
19 09 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 10  ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV 
19 10 01 odpad zo železa a z ocele              O 
19 10 02 odpad z neželezných kovov              O 
19 10 03 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky N 
19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03  O 
19 10 05 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky       N 
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05        O 
------------------------------------------------------------------ 
19 11  ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV 
------------------------------------------------------------------ 
19 11 01 použité filtračné hlinky               N 
19 11 02 kyslé dechty                     N 
19 11 03 vodné kvapalné odpady                N 
19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami          N 
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 
     jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky       N 
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 
     vzniku iné ako uvedené v 19 11 05          O 
19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov          N 
19 11 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
19 12  ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. 
     TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA 
     A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
------------------------------------------------------------------ 
19 12 01 papier a lepenka                   O 
19 12 02 železné kovy                     O 
19 12 03 neželezné kovy                    O 
19 12 04 plasty a guma                    O 
19 12 05 sklo                         O 
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky          N 
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06           O 
19 12 08 textílie                       O 
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)       O 
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov)           O 
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov 
     z mechanického spracovania odpadu obsahujúce 
     nebezpečné látky                   N 
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov 
     z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené 
     v 19 12 11                      O 
------------------------------------------------------------------ 
19 13  ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY 
------------------------------------------------------------------ 
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01  O 
19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky   N 
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03   O 
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné 
     látky                        N 
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené 
     v 19 13 05                      O 
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie 
     podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky      N 
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie 
     podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07      O 
------------------------------------------------------------------ 
20    KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
     ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE 
     ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU 
------------------------------------------------------------------ 
20 01  SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
     (OKREM 15 01) 
------------------------------------------------------------------ 
20 01 01 papier a lepenka                   O 
20 01 02 sklo                         O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
     odpad                        O 
20 01 10 šatstvo                       O 
20 01 11 textílie                       O 
20 01 13 rozpúšťadlá                     N 
20 01 14 kyseliny                       N 
20 01 15 zásady                        N 
20 01 17 fotochemické látky                  N 
20 01 19 pesticídy                      N 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť        N 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
     uhľovodíky                      N 
20 01 25 jedlé oleje a tuky                  O 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25       N 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
     obsahujúce nebezpečné látky             N 
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako 
     uvedené v 20 01 27                  O 
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky        N 
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29        O 
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá          N 
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31          O 
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 
     alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 
     obsahujúce tieto batérie               N 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6) O 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
     ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 
     nebezpečné časti                   N 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
     iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35   O 
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky          N 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37           O 
20 01 39 plasty                        O 
20 01 40 kovy                         O 
20 01 41 odpady z vymetania komínov              O 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
20 02  ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU 
     Z CINTORÍNOV) 
------------------------------------------------------------------ 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad            O 
20 02 02 zemina a kamenivo                  O 
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady         O 
------------------------------------------------------------------ 
20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 
------------------------------------------------------------------ 
20 03 01 zmesový komunálny odpad               O 
20 03 02 odpad z trhovísk                   O 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc                O 
20 03 04 kal zo septikov                   O 
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie             O 
20 03 07 objemný odpad                    O 
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 
------------------------------------------------------------------ 
Poznámky: 

1) Na účely tohto zoznamu  odpadov budú PCB definované ako
  v smernici 96/59/ES.
2) Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu
  zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06 a označené ako
  nebezpečné, ortuťové spínače,  sklo z katódových žiaričov
  (obrazoviek) a iné aktivované sklo atď.
3) Na účely tohto druhu odpadu prechodnými kovmi sú skandium,
  vanád, horčík, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám,
  titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkón, molybdén a tantal.
  Tieto kovy alebo ich zlúčeniny sú nebezpečné, ak sú zaradené
  ako nebezpečné látky. Klasifikácia nebezpečných látok určuje,
  ktoré z týchto prechodných kovov a ktoré zlúčeniny prechodných
  kovov sú nebezpečné.
4) Stabilizačné procesy menia nebezpečnosť zložiek odpadu, a tak
  transformujú nebezpečný odpad na odpad ostatný. Solidifikačné
  procesy iba menia fyzikálne skupenstvo (napr. kvapalné na
  pevné) s použitím prísad bez zmeny chemických vlastností
  odpadu.
5) Odpad sa považuje za čiastočne stabilizovaný, ak sa po procese
  stabilizácie nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nepremenili na
  nie nebezpečné, môžu v krátkom, strednom alebo dlhom období
  uvoľniť do prostredia.
6) Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu
  zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 10 06 a označené ako
  nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z katódových žiaričov (napr.
  obrazoviek) a iné aktivované sklo atď.
PRÍL.2
ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU
Trieda Kód  Vlastnosti 
OSN 1) 
1   H1  Výbušnosť 
       Výbušná látka alebo odpad je tuhá alebo kvapalná
       látka alebo odpad (alebo zmes látok alebo odpadov),
       ktoré samy  osebe sú schopné  chemicky reagovať
       a pritom produkovať plyn takej teploty a takého tlaku
       a tak rýchlo, že môžu spôsobiť poškodenie okolia. 
3   H3  Horľavosť kvapalín 
       Slovo horľavý má rovnaký význam ako zápalný. Horľavé
       kvapaliny sú kvapaliny alebo zmesi kvapalín, alebo
       kvapaliny obsahujúce pevné látky v roztoku alebo
       v suspenzii (napr. farby, laky, nátery a iné, ktoré
       však nezahŕňajú látky ani odpady, ktoré sa inak
       klasifikujú   na   základe   ich  nebezpečnej
       charakteristiky), ktoré uvoľňujú horľavé pary pri
       teplotách nepresahujúcich 60,5 stupňov C pri skúške
       v uzavretej nádobke a nepresahujúcich 65,6 stupňov
       C pri skúške v otvorenej nádobke. (Pretože výsledky
       skúšok v uzavretej nádobke a v otvorenej nádobke nie
       je možné presne porovnávať a dokonca jednotlivé
       výsledky z rovnakej  skúšky sú často rozdielne,
       predpisy týkajúce sa uvedenej problematiky pripúšťajú
       určité rozdiely v zmysle definície.) 
4.1  H4.1 Horľavosť tuhých látok 
       Tuhé látky alebo tuhé odpady neklasifikované ako
       výbušniny,  ktoré  sú  za  podmienok, ktorým sú
       vystavované pri preprave, ľahko zápalné alebo trením
       môžu spôsobiť požiar alebo k nemu prispieť. 
4.2  H4.2 Schopnosť látok alebo odpadov samovoľne sa vznietiť 
       Látky alebo odpady, ktoré sú schopné samovoľne sa
       zahrievať  za  normálnych  podmienok,  ktorým sú
       vystavované pri preprave, alebo látky, ktoré sa
       zahrievajú pri styku so vzduchom a z toho dôvodu sa
       môžu vznietiť. 
4.3  H4.3 Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku
       s vodou horľavé plyny 
       Látky alebo odpady, ktoré sú pri reakcii s vodou
       schopné samovoľne sa zapáliť alebo uvoľňovať horľavé
       plyny v nebezpečnom množstve. 
5.1  H5.1 Oxidačná schopnosť 
       Látky alebo odpady, ktoré samy nemusia byť zápalné,
       ale prispievajú k horeniu iných materiálov najmä ako
       zdroj kyslíka. 
5.2  H5.2 Tepelná nestálosť organických peroxidov 
       Organické  látky  alebo  odpady,  ktoré obsahujú
       dvojmocnú štruktúru -O-O-, sú tepelne nestále látky,
       ktoré môžu podliehať exotermickému samozrýchľujúcemu
       rozkladu. 
6.1  H6.1 Akútna toxicita (jedovatosť) 
       Látky alebo odpady schopné spôsobiť smrť alebo vážne
       poškodiť ľudské zdravie pri požití alebo vdýchnutí či
       pri styku s pokožkou. 
6.2  H6.2 Infekčnosť 
       Látky alebo odpady obsahujúce živé mikroorganizmy
       alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo ktoré sú
       podozrivé, že vyvolávajú choroby zvierat a ľudí. 
8.   H8  Žieravosť, korozívnosť 
       Látky  alebo odpady,  ktoré chemickými  účinkami
       spôsobia ťažké poškodenie v styku so živým tkanivom
       alebo v prípade úniku poškodia alebo dokonca zničia
       iný tovar alebo dopravné prostriedky; môžu spôsobiť
       aj iné riziká. 
9   H10  Schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku so
       vzduchom alebo s vodou jedovaté plyny 
       Látky alebo odpady, ktoré pri reakcii so vzduchom
       alebo s vodou uvoľňujú jedovaté plyny v nebezpečnom
       množstve. 
9   H11  Chronická toxicita (jedovatosť) s oneskoreným účinkom 
       Látky alebo odpady, ktoré pri vdychovaní alebo požití
       či pri preniknutí pokožkou môžu vyvolať oneskorené
       alebo chronické účinky vrátane karcinogenity. 
9   H12  Ekotoxicita 
       Látky alebo odpady, ktoré pri uvoľnení predstavujú
       alebo  môžu  okamžite  alebo  v  neskoršom čase
       predstavovať nebezpečenstvo nepriaznivým zaťažením
       životného  prostredia  v  dôsledku  biologickej
       akumulácie a/alebo jedovatých účinkov na biotické
       systémy. 
9   H13  Schopnosť látok akýmkoľvek spôsobom po zneškodnení
       uvoľňovať iné látky, napr. výluhy, ktoré sa vyznačujú
       niektorou z uvedených charakteristík. 

Poznámka: 
1) Zodpovedá systému hodnotenia rizika zahrnutého v odporúčaniach
  Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru
  (ST/SG/AC.10/1 Rev. 5, OSN, New York 1988). 
PRÍL.3
ZOZNAM SKUPÍN ODPADOV PODLIEHAJÚCICH REŽIMU KONTROLY A ZOZNAM ŠKODLIVÍN PODĽA BAZILEJSKÉHO DOHOVORU
Skupiny odpadov:
Kód
Y1 klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení
Y2 odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11 odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolýznom spracúvaní
Y12 odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14 odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15 látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť:
Y46 odpady z domácností
Y47 zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
Škodliviny:
Y19 karbonyly kovov
Y20 berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 zlúčeniny medi
Y23 zlúčeniny zinku
Y24 arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 selén, zlúčeniny selénu
Y26 kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 telúr, zlúčeniny telúru
Y29 ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 tálium, zlúčeniny tália
Y31 olovo, zlúčeniny olova
Y32 anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 anorganické kyanidy
Y34 roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 azbest (prach a vlákna)
Y37 organické zlúčeniny fosforu
Y38 organické kyanidy
Y39 fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 étery
Y41 halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tomto zozname (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
PRÍL.4
ZOZNAM KRITÉRIÍ NA POSUDZOVANIE NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV
Kritériá pre nakladanie s odpadom ako s nebezpečným odpadom 1) sú:
a) bod vzplanutia <= 55 stupňov C,
b) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako veľmi toxické v celkovej koncentrácii >= 0,1%,
c) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako toxické v celkovej koncentrácii >= 3%,
d) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako škodlivé v celkovej koncentrácii >= 25%,
e) obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R35 v celkovej koncentrácii >= 1% alebo vyššej,
f) obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R34 v celkovej koncentrácii >= 5%,
g) obsah jednej alebo viacerých dráždivých látok klasifikovaných ako R41 v celkovej koncentrácii >= 10%,
h) obsah jednej alebo viacerých dráždivých látok klasifikovaných ako R36, R37, R38 v celkovej koncentrácii >= 20%,
i) obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 1 alebo 2 v celkovej koncentrácii >= 0,1%,
j) obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 3 v celkovej koncentrácii >= 1%,
k) obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 1 alebo 2, klasifikovanej ako R60, R61 v koncentrácii >= 0,5%,
l) obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 3, klasifikovanej ako R62, R63 v koncentrácii >= 0,5%,
m) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 1 alebo 2 klasifikovanej ako R46 v koncentrácii >= 0,1%,
n) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 3 klasifikovanej ako R40 v koncentrácii >= 1%.
Poznámka:
Klasifikácia, ako aj čísla R zodpovedajú klasifikácii podľa osobitného predpisu. 2)
PRÍL.5
POSTUP PRI ZARAĎOVANÍ ODPADOV DO SKUPÍN A PODSKUPÍN
1. Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.
2. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20, odpad sa zaradí do skupiny 13, 14 alebo 15.
3. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do skupiny 16.
4. Ak nie je možné odpad zaradiť ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny použitej pri prvom kroku zaraďovania odpadu a použije sa číslo druhu odpadu končiace sa dvojčíslom 99.
5. Kategória odpadov inak nešpecifikovaných sa určí až na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností. 1)
6. Nebezpečnou látkou sa rozumie nebezpečná chemická látka a nebezpečný chemický prípravok podľa osobitného predpisu. 2)
7. Ťažkým kovom sa rozumie antimón, arzén, kadmium, chróm (VI), meď, olovo, ortuť, nikel, selén, telúr, tálium a cín a za nebezpečné sa považujú aj ich zlúčeniny, pokiaľ sú zaradené medzi nebezpečné látky.
8. V prípade nebezpečného odpadu s konkrétnym alebo so všeobecným odkazom na nebezpečné látky ide o
a) nebezpečný odpad, ak koncentrácie (napr. hmotnostné percento) takýchto látok sú také, že odpad má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k tejto vyhláške,
b) ostatný odpad, ak sa podľa osobitného predpisu 3) preukáže, že odpad nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe č. 4 k tejto vyhláške.
1) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z.z.). Zmena v prílohe č. I a prijatie príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 132/2000 Z.z.).
1) § 40 ods. 8 zákona č. 223/ 2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1) Príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 3 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
2) Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3) § 40 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 284/2001 Z.z., , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 11.06.2001
Rozposlané/platnosť od: 19.07.2001
Účinnosť od: 19.07.2001
Zrušené: 01.01.2016

118/2001 Zbierky zákonov na strane 3106.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 365/2015 Z.z.