251/2001 Z.z.

, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (5)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
251/2001 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. júna 2001,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3, § 10 ods. 4 a 8, § 22 ods. 6, § 23 ods. 9 a 10, § 29 ods. 4, § 32 ods. 6, § 49 ods. 3, § 68 ods. 12, § 79 ods. 12, § 114 ods. 2, § 297 ods. 5, § 299 ods. 7, § 300 ods. 13, § 301 ods. 10, § 303 ods. 10, § 310 ods. 2, § 381 ods. 12, § 396 ods. 3, § 424 ods. 2 zákona č. 238/2001 Z.z. Colný zákon (ďalej len "Colný zákon") a po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 5 Colného zákona, s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 8 Colného zákona, s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 305 ods. 8 Colného zákona a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 455 ods. 2 Colného zákona ustanovuje:
§ 1
Priebeh hranice colného pohraničného pásma
Hranica colného pohraničného pásma prebieha katastrálnym územím obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Záväzné informácie
(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Vzor tlačiva záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je uvedený v prílohe č. 3 a vzor tlačiva záväznej informácie o pôvode tovaru je uvedený v prílohe č. 4.
Nepreferenčný pôvod tovaru
§ 3
Textílie a textilné výrobky
(1) Na účely určenia pôvodu tovaru podľa § 22 ods. 6 Colného zákona sa za podstatné ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie považuje také opracovanie alebo spracovanie textílií a textilných výrobkov patriacich do triedy XI kombinovanej nomenklatúry, na základe ktorého získané výrobky dosiahli iné zatriedenie v kombinovanej nomenklatúre, ako boli zatriedené rôzne nepôvodné materiály použité na ich výrobu. Operácie, ktoré sa považujú za podstatné ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie niektorých druhov výrobkov, sú uvedené v prílohe č. 5.
(2) Za podstatné opracovanie alebo spracovanie, na základe ktorého by výrobky dosiahli iné zatriedenie v kombinovanej nomenklatúre, sa na určenie pôvodu tovaru nepovažujú
a) operácie na zabezpečenie uchovania výrobku v dobrom stave počas prepravy a skladovania, napríklad vetranie, rozloženie, sušenie, odstránenie poškodených častí,
b) jednoduché operácie, napríklad odstránenie prachu, osievanie, triedenie podľa druhu a kvality, združovanie vrátane vytvárania súprav, umývanie, rezanie,
c) zmeny balenia, delenie a zostavovanie zásielok, jednoduché ukladanie do vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a podobne a ostatné jednoduché baliace operácie,
d) pripájanie značiek, štítkov alebo iných podobných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,
e) jednoduché skladanie častí výrobkov na účely vytvorenia kompletného výrobku,
f) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až e).
§ 4
Iné výrobky ako textílie a textilné výrobky
Na účely určenia pôvodu tovaru podľa § 22 ods. 6 Colného zákona sa za podstatné ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie výrobkov uvedených v prílohe č. 6 považuje opracovanie alebo spracovanie podľa tejto prílohy.
§ 5
Príslušenstvo zariadení, strojov, prístrojov alebo vozidiel, ich náhradné dielce a náradie
(1) Príslušenstvo zariadení, strojov, prístrojov alebo vozidiel, ich náhradné dielce a náradie odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom uvedenými v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry, ktoré sú súčasťou jeho bežného vybavenia, sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo.
(2) Náhradné dielce, bez ktorých nemôže byť zabezpečené správne fungovanie tovaru uvedeného v odseku 1 (ďalej len "základné náhradné dielce"), určené na použitie s akýmkoľvek zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom prepusteným do colného režimu (ďalej len "režim") voľný obeh alebo v minulosti vyvezeným sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, ak
a) je to potrebné na účely dovozu do krajiny určenia,
b) začlenenie základných náhradných dielcov na určitom stupni výroby do zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla by nebránilo, aby zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo mali slovenský pôvod alebo pôvod krajiny, v ktorej sa zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo vyrába,
c) tovar podľa odseku 1 bol prepustený do režimu voľný obeh alebo bol v minulosti vyvezený,
d) sú charakteristické pre tento tovar,
e) sú určené na jeho bežnú údržbu a náhradu dielcov toho istého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa stali nepoužiteľnými.
(3) Na účely určenia pôvodu tovaru pri základných náhradných dielcoch sa v žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a v odseku 6 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru uvedie, že osvedčenie o pôvode tovaru sa vzťahuje na tovar určený na bežnú údržbu zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla v minulosti vyvezeného, a uvedú sa presné údaje o zariadení, stroji, prístroji alebo vozidle. V žiadosti o vydanie osvedčenia sa uvedie aj údaj o osvedčení o pôvode tovaru, na základe ktorého bolo vyvezené zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, na ktorého údržbu sú dielce určené, a to označenie orgánu, ktorý osvedčenie vydal, číslo osvedčenia o pôvode tovaru a dátum jeho vydania.
(4) Ak sa má prijať dôkaz o pôvode základných náhradných dielcov pri dovoze, údaje podľa odseku 3 sa v osvedčení o pôvode tovaru uvedú, len ak je to potrebné na prepustenie základných náhradných dielcov do režimu voľný obeh.
§ 6
Tlačivá
(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru, vzor tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru a vzor tlačiva kópie osvedčenia o pôvode tovaru sú uvedené v prílohe č. 7.
(2) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru má rozmery 210 mm x 297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od -5 mm do +8 mm a má vytlačený zelený gilošovaný vzor. Papier, na ktorom je vytlačené osvedčenie o pôvode tovaru, je biely, bez buničiny, glejený, s minimálnou hmotnosťou 64 g/m2, a ak sa použije letecký papier, s hmotnosťou 25 až 30 g/m2.
(3) Tlačivo žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru sú vytlačené v štátnom jazyku a podľa obchodných zvyklostí 1) môžu byť vytlačené aj v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.
(4) V prijatej žiadosti osvedčenia o pôvode tovaru a v osvedčení o pôvode tovaru údaje nemožno vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, podpisom osoby konajúcej za orgán vydávajúci toto osvedčenie a odtlačkom pečiatky tohto orgánu.
(5) Každá položka uvedená v žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a na osvedčení o pôvode tovaru sa označuje poradovým číslom. Nevyplnený priestor odseku 6 tlačiva žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a v tlačive osvedčenia o pôvode tovaru sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň dodatočne vpisovať ďalšie údaje.
(6) Tlačivo žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru sa vypĺňajú písacím strojom alebo rukou paličkovým písmom v štátnom jazyku alebo podľa obchodných zvyklostí v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.
(7) Žiadosť o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru, osvedčenie o pôvode tovaru a kópia osvedčenia o pôvode tovaru sú označené tým istým číslom.
§ 7
Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru
(1) Vzor tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru s pôvodom v inom štáte alebo v Slovenskej republike, na ktorý sú zavedené osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia, je uvedený v prílohe č. 8.
(2) Osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 sa vyhotovuje na jednom tlačive a označuje sa slovom originál vedľa názvu tlačiva. Ak sú potrebné kópie, označia sa slovom kópia vedľa názvu tlačiva.
(3) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 má rozmery 210x297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od -5 mm do +8 mm a má vytlačený žltý gilošovaný vzor. Papier, na ktorom je vytlačené osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru, je biely, bez buničiny, s minimálnou hmotnosťou 40 g/m2.
(4) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 je vytlačené v štátnom jazyku a podľa obchodných zvyklostí môže byť vytlačené aj v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.
(5) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru sa vypĺňa v štátnom jazyku alebo podľa obchodných zvyklostí v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku písacím strojom alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Údaje nemožno vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, podpisom osoby konajúcej za orgán, ktorý vydal toto osvedčenie, a odtlačkom pečiatky tohto orgánu.
(6) Ak sa pre potreby osobitných nepreferenčných dovozných opatrení vyžaduje poskytnutie ďalších údajov, uvádzajú sa v odseku 5 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru. Nevyplnený priestor odseku 5 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň dodatočne vpisovať ďalšie údaje. To platí aj pre vypĺňanie odsekov 6 a 7 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1.
(7) Osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 sa označuje poradovým číslom, odtlačkom pečiatky orgánu alebo osoby, ktorá osvedčenie vydala, a podpisom oprávnenej osoby alebo osôb.
(8) Ak sa osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 vydá dodatočne, vyznačí sa to v odseku 5 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru slovami "Vydané dodatočne" alebo slovami rovnakého významu v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.
Preferenčný pôvod tovaru
§ 8
Zoznam operácií, ktoré sa považujú za dostatočné opracovanie alebo spracovanie a ktoré treba vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal pôvod v rozvojovej krajine alebo najmenej rozvinutej krajine, a vysvetľujúce poznámky k nim sú uvedené v prílohe č. 9.
§ 9
(1) Vzor tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 10 a vzor vyhlásenia na faktúre je uvedený v prílohe č. 11.
(2) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A sa vypĺňa v štátnom jazyku a podľa obchodných zvyklostí môže byť vyplnené v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku. Ak sa vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.
(3) Osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A sa označuje poradovým číslom.
(4) Vyhlásenie na faktúre vyhotovuje vývozca v štátnom jazyku alebo podľa obchodných zvyklostí v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku písacím strojom, odtlačkom pečiatky alebo tlačou vyhlásenia na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad. Ak je vyhlásenie napísané rukou, vyhotoví sa perom a paličkovým písmom.
(5) Zoznam krajín, ktoré akceptujú osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A, a spôsob vypĺňania sú uvedené v prílohe č. 12.
§ 10
(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1, vzor tlačiva sprievodného osvedčenia EUR. 1 a vzor vyhlásenia vývozcu sú uvedené v prílohe č. 13.
(2) Tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 má rozmery 210x297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od -5 mm do +8 mm a má vytlačený zelený gilošovaný vzor. Papier, na ktorom je vytlačené sprievodné osvedčenie EUR. 1, je biely, bez buničiny, písací, s minimálnou hmotnosťou 25 g/m2.
(3) Tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 je vytlačené v štátnom jazyku. Ak sa tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.
(4) Tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 obsahuje údaj o schválení tlače Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky.
(5) Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa označuje poradovým číslom, názvom a adresou tlačiarne alebo jej značkou.
(6) V sprievodnom osvedčení EUR. 1 nemožno údaje vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby konajúcej za orgán, ktorý vydal toto osvedčenie, odtlačkom pečiatky tohto orgánu, podpisom osoby konajúcej za colný orgán a odtlačkom pečiatky colného orgánu.
(7) Každá položka uvedená v sprievodnom osvedčení EUR. 1 sa označuje poradovým číslom. Nevyplnený priestor odseku 8 tlačiva sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň dodatočne vpisovať ďalšie údaje.
(8) V žiadosti o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa tovar opisuje tak, aby ho bolo možné identifikovať.
§ 11
Colné cesty a colné priechody
Zoznam colných priechodov, zoznam colných ciest a časové obdobie, v ktorom sa má vybraný druh tovaru prepravovať, sú uvedené v prílohe č. 14.
§ 12
Označovanie podanej batožiny
(1) Vzory štítkov, ktorými sa označuje podaná batožina pod colným dohľadom na letisku na colnom území, sú uvedené v prílohe č. 15.
(2) Ak podaná batožina je spešnina, používa sa vzor štítku, ktorý je uvedený v prílohe č. 16.
Písomné colné vyhlásenie
§ 13
(1) Vzor tlačiva jednotného colného dokladu pozostávajúceho zo súboru ôsmich výtlačkov nasledujúcich za sebou je uvedený v prílohe č. 17 a vzor tlačiva jednotného colného dokladu pozostávajúceho z dvoch rovnakých súborov zložených zo štyroch výtlačkov nasledujúcich za sebou je uvedený v prílohe č. 18.
(2) Vzor tlačiva doplnkového tlačiva pozostávajúceho zo súboru ôsmich výtlačkov nasledujúcich za sebou a vzor tlačiva doplnkového tlačiva pozostávajúceho z dvoch súborov zložených zo štyroch výtlačkov nasledujúcich za sebou sú uvedené v prílohe č. 19 a vzor tlačiva doplnkového tlačiva pre režim tranzit je uvedený v prílohe č. 20.
(3) Ak je to pre potreby príslušného režimu postačujúce, deklarant môže použiť len zodpovedajúcu časť súboru výtlačkov.
§ 14
(1) Jednotný colný doklad a doplnkové tlačivo sa vypĺňajú podľa vysvetľujúcich poznámok uvedených v prílohe č. 21.
(2) Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačív je uvedený v prílohe č. 22.
(3) Ak sa tlačivo jednotného colného dokladu nahradí podľa § 79 ods. 6 Colného zákona, odsek 1 sa použije primerane s prihliadnutím na ustanovenia Colného zákona pre príslušný režim.
§ 15
(1) Tlačivá jednotného colného dokladu sa tlačia v zelenej farbe na bielom nepriehľadnom samokopírovacom papieri s minimálnou hmotnosťou 40 g/m2.
(2) Výtlačky príslušného súboru tlačiva jednotného colného dokladu a tlačiva doplnkového tlačiva, na ktorých sa údaje uvedené v tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 17 a 19, vypĺňajú samokopírovacím spôsobom, sú uvedené v prílohe č. 23. Výtlačky príslušného súboru tlačiva jednotného colného dokladu a tlačiva doplnkového tlačiva, na ktorých sa údaje uvedené v tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 18 a 20, vypĺňajú samokopírovacím spôsobom, sú uvedené v prílohe č. 24.
(3) Tlačivo jednotného colného dokladu a tlačivo doplnkového tlačiva majú rozmery 210x297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od -5 mm do +8 mm.
(4) Tlačivá jednotného colného dokladu a tlačivá doplnkového tlačiva v lepenom zväzku tlačív a tlačivá jednotného colného dokladu a tlačivá doplnkového tlačiva vo zväzku tlačív na tabelačnom papieri sa tlačia rovnakým spôsobom. Vzor umiestnenia tlače na týchto tlačivách a ich označovania na spodnom okraji je uvedený v prílohe č. 24a.
§ 16
Colné vyhlásenie pre registrovanú batožinu
Vzor tlačiva colného vyhlásenia pre registrovanú batožinu je uvedený v prílohe č. 25.
§ 17
Tranzitné colné vyhlásenie pri zjednodušenom postupe na colnom úrade odoslania
(1) Pri zjednodušenom postupe na colnom úrade odoslania sa v tranzitnom colnom vyhlásení na prednej strane výtlačkov č. 1 a 4 v odseku "Kontrola colným úradom odoslania" najneskôr pri odoslaní tovaru uvedie lehota, v ktorej sa má tovar predložiť colnému úradu určenia, opatrenia použité na zabezpečenie identifikácie tovaru a slová "Schválený odosielateľ".
(2) Výtlačok č. 1 tranzitného colného vyhlásenia sa po odoslaní tovaru bez zbytočného odkladu zašle colnému úradu odoslania. Ostatné výtlačky sprevádzajú tovar, ak v povolení na zjednodušený postup podľa § 297 ods. 1 Colného zákona nie sú určené iné podmienky používania tlačív tranzitného colného vyhlásenia podľa § 297 ods. 5 Colného zákona.
(3) Ak sa vykoná pri odoslaní zásielky kontrola, táto skutočnosť sa uvedie do odseku "Kontrola colným úradom odoslania" na prednej strane výtlačkov č. 1 a 4 tranzitného colného vyhlásenia.
Podrobnosti o zjednodušenom postupe v železničnej doprave
§ 18
(1) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit, nákladný list používaný v železničnej doprave, označený ako nákladný list CIM, 2) sa predkladá na colnom úrade odoslania.
(2) V nákladnom liste CIM na listoch 1, 2 a 3 sa do odseku určeného pre colné orgány odoslania uvedie
a) symbol "TSK", ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona,
b) symbol "T2SK", ak sa slovenský tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona; označenie symbolom "T2SK" sa potvrdzuje odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania.
(3) Všetky listy nákladného listu CIM sa vrátia deklarantovi.
§ 19
(1) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, colné formality na ukončenie režimu tranzit sa uplatnia na colnom úrade, v ktorého územnom obvode sa nachádza stanica určenia. Ak sa navrhuje prepustenie tovaru do režimu voľný obeh alebo do iného režimu na ceste do stanice určenia v medzistanici, colné formality na ukončenie režimu tranzit sa uplatnia na colnom úrade, v ktorého územnom obvode sa nachádza táto medzistanica.
(2) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, na colnom úrade podľa odseku 1 sa neuplatnia colné formality na ukončenie režimu tranzit.
(3) List 2 nákladného listu CIM označený slovom "Dodané" a potvrdený odtlačkom pečiatky colného úradu podľa odseku 1 sa bez zbytočného odkladu vráti deklarantovi a listy 1 a 3 nákladného listu CIM zostávajú colnému úradu podľa odseku 1. Po pridelení iného colne schváleného určenia tovaru sa list 1 nákladného listu CIM označený slovom "Uvoľnené" a potvrdený odtlačkom pečiatky colného úradu podľa odseku 1 vráti bez zbytočného odkladu deklarantovi.
§ 20
Vzor nálepky s piktogramom, ktorou sa označujú zásielky podľa § 299 ods. 4 Colného zákona, je uvedený v prílohe č. 26.
Podrobnosti o zjednodušenom postupe pri doprave vo veľkých kontajneroch
§ 21
(1) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit, dopravný list TR sa predkladá na colnom úrade odoslania.
(2) V dopravnom liste TR sa v pravom hornom rohu uvedie počet zoznamov veľkých kontajnerov a na listoch 1, 2, 3A a 3B do odseku určeného pre colné orgány sa uvedie
a) symbol "TSK", ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona,
b) symbol "T2SK", ak sa slovenský tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona; označenie symbolom "T2SK" sa potvrdzuje odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania.
(3) Ak sa dopravný list TR vzťahuje súčasne na kontajnery, v ktorých sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, a na kontajnery, v ktorých sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, v dopravnom liste TR sa na listoch 1, 2, 3A a 3B do odsekov určených pre colné orgány uvedie
a) evidenčné číslo veľkého kontajnera, v ktorom sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, a symbol podľa odseku 2 písm. a),
b) evidenčné číslo veľkého kontajnera, v ktorom sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, a symbol podľa odseku 2 písm. b).
(4) Ak sa použijú zoznamy veľkých kontajnerov v prípadoch podľa odseku 3, osobitne sa vypracujú zoznamy pre kontajnery, v ktorých sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, a pre kontajnery, v ktorých sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona. V dopravnom liste TR na listoch 1, 2, 3A a 3B sa do odseku určeného pre colné orgány uvedú poradové čísla týchto zoznamov. V zozname veľkých kontajnerov sa k jeho poradovému číslu uvedie symbol podľa odseku 2 písm. a) a symbol podľa odseku 2 písm. b).
(5) Všetky listy dopravného listu TR sa vrátia deklarantovi.
§ 22
(1) Ak sa navrhuje prepustenie tovaru do režimu voľný obeh alebo do iného režimu, dopravný list TR sa predkladá na colnom úrade určenia.
(2) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, na colnom úrade určenia sa neuplatňujú colné formality na ukončenie režimu tranzit.
(3) Listy 1 a 2 dopravného listu TR označené slovom "Dodané" a potvrdené odtlačkom pečiatky colného úradu určenia sa bez zbytočného odkladu vrátia deklarantovi a listy 3A a 3B dopravného listu TR zostávajú colnému úradu určenia. Po pridelení iného colne schváleného určenia tovaru sa list 3B označený slovom "Uvoľnené" a potvrdený odtlačkom pečiatky colného úradu určenia bez zbytočného odkladu vráti deklarantovi.
Označovanie a potvrdzovanie ložných listov, nákladných listov CIM, dopravných listov TR a nakladanie s nimi v železničnej doprave a pri doprave vo veľkých kontajneroch
§ 23
(1) V nákladnom liste CIM alebo v dopravnom liste TR sa do odseku určeného na údaje o sprievodných dokladoch uvedie počet ložných listov. Na ložnom liste sa okrem údajov uvedených v prílohe č. 21 uvedie aj číslo vozňa, na ktorý sa nákladný list CIM vzťahuje, alebo číslo kontajnera, v ktorom sa tovar nachádza.
(2) Ak sa v rámci jednej tranzitnej operácie prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona a súčasne sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, použijú sa samostatné ložné listy; to platí aj vtedy, ak sa takýto tovar prepravuje v jednom veľkom kontajneri. Na nákladnom liste CIM alebo na dopravnom liste TR sa do odseku určeného na opis tovaru uvedú poradové čísla ložných listov, ktoré sa týkajú takto prepravovaného tovaru.
(3) Ložné listy v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa potvrdia odtlačkom pečiatky stanice odoslania.
§ 24
(1) Ak je v režime tranzit colným vyhlásením iný sprievodný doklad, v nákladnom liste CIM alebo v dopravnom liste TR sa do odseku určeného na údaje o sprievodných dokladoch uvedie odkaz na tento doklad. V odkaze sa uvedie druh dokladu, jeho evidenčné číslo a označenie úradu, ktorý ho vydal.
(2) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit vo veľkých kontajneroch na podklade dopravného listu TR v železničnej doprave, v nákladnom liste CIM sa do odseku určeného na údaje o sprievodných dokladoch uvedie odkaz na dopravný list TR s vyznačením slov "Dopravný list TR" a jeho poradového čísla.
§ 25
Podrobnosti, spôsob označovania a potvrdzovania osobitného zoznamu v leteckej doprave
(1) Osobitný zoznam podľa § 301 ods. 2 Colného zákona sa označí symbolom "T" alebo symbolom "TSK", dátumom jeho vyhotovenia a potvrdí sa podpisom osoby konajúcej za leteckého dopravcu. Ak zásielka uvedená v osobitnom zozname obsahuje tovar, ktorý je v režime tranzit, v režime aktívny zušľachťovací styk, v režime uskladňovanie v colnom sklade alebo v režime dočasné použitie, letecký dopravca do osobitného zoznamu k príslušnej položke uvedie symbol "AB".
(2) Osobitný zoznam podľa odseku 1 sa predkladá najmenej v dvoch vyhotoveniach colnému úradu na letisku odoslania, z ktorých jedno vyhotovenie zostáva colnému úradu.
(3) Jedno vyhotovenie osobitného zoznamu sa predkladá colnému úradu na letisku určenia.
Režimy s ekonomickým účinkom
§ 26
(1) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie prevádzkovať colný sklad alebo na použitie režimu uskladňovanie v colnom sklade typu E a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 27.
(2) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu aktívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 28.
(3) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu prepracovanie pod colným dohľadom a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 29.
(4) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu dočasné použitie a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 30.
(5) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu pasívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 31.
§ 27
(1) Vzor tlačiva povolenia na prevádzkovanie colného skladu alebo na použitie režimu uskladňovanie v colnom sklade a podrobnosti o ich vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 32.
(2) Vzor tlačiva povolenia na režim aktívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 33.
(3) Vzor tlačiva povolenia na režim prepracovanie pod colným dohľadom a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 34.
(4) Vzor tlačiva povolenia na režim dočasné použitie a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 35.
(5) Vzor tlačiva povolenia na režim pasívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 36.
§ 28
Limity na nákup tovaru v colnom sklade zahraničnou osobou požívajúcou výsady a imunity podľa medzinárodného práva
Limity na nákup tovaru v colnom sklade zahraničnou osobou požívajúcou výsady a imunity podľa medzinárodného práva sú uvedené v prílohe č. 37.
§ 29
Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu a nakladania s ním pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi pre štandardný postup
(1) Ak sa tovar premiestňuje medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade, colnému úradu dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odosiela, sa predložia výtlačky č. 1, 4 a 5 tlačiva jednotného colného dokladu a kópia výtlačku č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu. Ak sa pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade upustí od predloženia tovaru, výtlačok č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu sa zašle colnému úradu dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odosiela.
(2) Kópia výtlačku č. 1 a výtlačky č. 4 a 5 tlačiva jednotného colného dokladu, ktoré sprevádzajú tovar, sa predkladajú spolu s tovarom colnému úradu dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený. Ak sa pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade upustí od predloženia tovaru, výtlačky č. 4 a 5 tlačiva jednotného colného dokladu sa zašlú colnému úradu dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený.
(3) Výtlačok č. 5 tlačiva jednotného colného dokladu potvrdený colným úradom dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený, sa vráti colnému úradu dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odoslal; výtlačok č. 4 tlačiva jednotného colného dokladu zostáva colnému úradu dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený. Kópia výtlačku č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu sa vráti skladovateľovi colného skladu, v ktorom je tovar umiestnený.
(4) Výtlačok č. 5 tlačiva jednotného colného dokladu sa po overení na colnom úrade dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odoslal, vráti skladovateľovi colného skladu, z ktorého sa tovar odoslal.
(5) Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu na účely premiestňovania tovaru medzi colnými skladmi pre štandardný postup je uvedený v prílohe č. 38.
§ 30
Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu a nakladania s ním pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi pre zjednodušený postup
(1) Ak sa tovar premiestňuje medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade, vyplní sa výtlačok č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu, ktorý zostáva skladovateľovi colného skladu, z ktorého sa tovar odosiela, spôsobom uvedeným v prílohe č. 38.
(2) Kópia výtlačku č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu sprevádza tovar a zostáva skladovateľovi colného skladu, v ktorom má byť tovar umiestnený.
§ 31
Osvedčenie o colnom statuse tovaru
(1) Vzor tlačiva osvedčenia o colnom statuse tovaru je uvedený v prílohe č. 39.
(2) Tlačivo osvedčenia o colnom statuse tovaru má rozmery 210x297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od -5 mm do +8 mm. Papier, na ktorom je vytlačené tlačivo osvedčenia o colnom statuse tovaru, je biely, bez buničiny, písací, s hmotnosťou od 40 do 65 g/m2.
(3) Osvedčenie o colnom statuse tovaru sa označuje poradovým číslom.
(4) Tlačivo osvedčenia o colnom statuse tovaru je vytlačené a vypĺňa sa v štátnom jazyku, a ak sa vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.
(5) V osvedčení o colnom statuse tovaru nemožno údaje vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, podpisom osoby konajúcej za orgán vydávajúci toto osvedčenie a odtlačkom pečiatky tohto orgánu.
(6) Každá položka uvedená v osvedčení o colnom statuse tovaru sa označuje poradovým číslom. Nevyplnený priestor tlačiva osvedčenia o colnom statuse tovaru sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň vpisovať ďalšie údaje.
(7) Výtlačok č. 1 a výtlačok č. 2 osvedčenia o colnom statuse tovaru sa predkladajú colnému úradu, ktorý vykonáva colný dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom. Potvrdený výtlačok č. 1 osvedčenia o colnom statuse tovaru sa vráti oprávnenej osobe a výtlačok č. 2 zostáva colnému úradu, ktorý vykonáva colný dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom.
§ 32
Osvedčenie o upustení od poskytnutia zábezpeky
(1) V pravom hornom rohu osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky je uvedené poradové číslo pozostávajúce z veľkého písmena latinskej abecedy a šiestich číslic.
(2) V odseku 2 osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky sa uvádza evidenčné číslo tohto osvedčenia pridelené colným úradom prijímania záruk.
(3) V odseku 6 osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky sa vyznačí predĺženie platnosti osvedčenia colným úradom prijímania záruk, ktorý osvedčenie vydal.
(4) V odsekoch 8 a 9 osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky sa uvádza meno a priezvisko oprávnenej osoby, jej podpisový vzor a podpis hlavného zodpovedného.
(5) V tlačive osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky nemožno údaje vymazávať ani prepisovať.
(6) Osvedčenie o upustení od poskytnutia zábezpeky sa predkladá na colnom úrade odoslania.
§ 33
Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby
(1) Vzor tlačiva žiadosti o vrátenie alebo odpustenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby a spôsob jeho vypĺňania sú uvedené v prílohe č. 40.
(2) Tlačivo podľa odseku 1 je vytlačené a vypĺňa sa v štátnom jazyku, a ak sa vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.
(3) V žiadosti o vrátenie alebo odpustenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby nemožno údaje vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, a podpisom osoby konajúcej za colný úrad.
§ 34
Spôsob vedenia colnej štatistiky
Colná štatistika sa vedie prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov zhromažďovaním údajov uvedených v rozhodnutiach v colnom konaní v členení a rozsahu podľa príloh č. 21 a 22.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35
Tlačivá, ktorých vzory boli ustanovené podľa doterajších redpisov, možno používať najneskôr do 31. decembra 2001; to neplatí pre tlačivo jednotného colného dokladu, tlačivo doplnkového tlačiva a tlačivo žiadosti o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré možno používať do 31. marca 2002.
§ 36
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z.z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 373/1997 Z.z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 3/1999 Z.z.
§ 37
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Vyhláška č. 519/2001 Z.z. nadobudla účinnosť 20. decembrom 2001 s výnimkou článku I bodov 1, 3 až 18, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2002.
Vyhláška č. 466/2003 Z.z. nadobudla účinnosť 1. decembrom 2003.
Brigita Schmögnerová v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM OBCÍ, KTORÝCH KATASTRÁLNYM ÚZEMÍM PREBIEHA HRANICA COLNÉHO POHRANIČNÉHO PÁSMA
I.
Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Rakúskou republikou:
Šajdíkove Humence - vzdušnou čiarou Sološnica - vzdušnou čiarou Pezinok - Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Veľký Biel - Janíky - Zlaté Klasy.
II.
Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Maďarskou republikou:
Zlaté Klasy - Veľké Úľany - vzdušnou čiarou Jahodná - Horné Mýto - vzdušnou čiarou Trstice - vzdušnou čiarou Kolárovo - vzdušnou čiarou Zemné - Nové Zámky - Dvory nad Žitavou - Jasová - vzdušnou čiarou Farná - Tekovské Lužany - Levice - Žemberovce - Hontianske Nemce - vzdušnou čiarou Suché Brezovo - Veľký Lom - vzdušnou čiarou Ábelová - Polichno - Tuhár - Divín - Mýtna - Lovinobaňa - Cinobaňa - Breznička - Poltár - Ožďany - vzdušnou čiarou Veľké Teriakovce - vzdušnou čiarou Teplý Vrch - vzdušnou čiarou Chvalová - vzdušnou čiarou Držkovce - vzdušnou čiarou Prihradzany - vzdušnou čiarou Jelšava - vzdušnou čiarou Magnezitovce - vzdušnou čiarou Markuška - vzdušnou čiarou Kobeliarovo - vzdušnou čiarou Gočovo - Pača - Štós - vzdušnou čiarou Opátka - vzdušnou čiarou Družstevná pri Hornáde - vzdušnou čiarou Nová Polhora - Vtáčkovce - Bunetice - vzdušnou čiarou Opiná - Kecerovský Lipovec - vzdušnou čiarou Mudrovce - Herľany - vzdušnou čiarou Dargov - vzdušnou čiarou Bracovce - Falkušovce - Kačanov - Malčice - vzdušnou čiarou Malé Raškovce - vzdušnou čiarou Krišovská Liesková - vzdušnou čiarou Pavlovce nad Uhom - Bajany - Lekárovce.
III.
Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Ukrajinskou republikou:
Lekárovce - vzdušnou čiarou Brehov - vzdušnou čiarou Bracovce - vzdušnou čiarou Krásnovce - Belá nad Cirochou - vzdušnou čiarou Pichne - vzdušnou čiarou Čukalovce.
IV.
Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Poľskou republikou:
Ubľa - Ladomirov - vzdušnou čiarou Zemplínske Hámre - Belá nad Cirochou - vzdušnou čiarou Vyšný Hrušov - vzdušnou čiarou Ľubiša - Nižné Ladičkovce - vzdušnou čiarou Turcovce - vzdušnou čiarou Černina - vzdušnou čiarou Jankovce - Nižná Sitnica - Vyšná Sitnica - Rohožník - vzdušnou čiarou Kolbovce - vzdušnou čiarou Stropkov - Baňa - vzdušnou čiarou Šarišský Štiavnik - vzdušnou čiarou Kožany - Kučín - Nemcovce - Hankovce - vzdušnou čiarou Janovce - Bartošovce - vzdušnou čiarou Fričkovce - vzdušnou čiarou Červená Voda - vzdušnou čiarou Pečovská Nová Ves - vzdušnou čiarou Renčišov - vzdušnou čiarou Lipovce - vzdušnou čiarou Brutovce - vzdušnou čiarou Ihľany - vzdušnou čiarou Žakovce - vzdušnou čiarou Hozelec - vzdušnou čiarou Spišské Bystré - vzdušnou čiarou Liptovská Teplička - vzdušnou čiarou Malužiná - vzdušnou čiarou Liptovská Porúbka - vzdušnou čiarou Svätý Kríž - vzdušnou čiarou Vlachy - vzdušnou čiarou Bukovina - vzdušnou čiarou Malatiná - vzdušnou čiarou Chlebnice - vzdušnou čiarou Pucov - vzdušnou čiarou Dolný Kubín - Veličná - Istebné - Párnica - vzdušnou čiarou Belá - Lysica - vzdušnou čiarou Žilina - vzdušnou čiarou Snežnica - Kysucké Nové Mesto - Ochodnica - vzdušnou čiarou Zákopčie - vzdušnou čiarou Podvysoká - Turzovka.
V.
Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Českou republikou:
Klubina - Ochodnica - vzdušnou čiarou Nesluša - vzdušnou čiarou Rudinská - vzdušnou čiarou Lúky - vzdušnou čiarou Svederník - vzdušnou čiarou Bytča - vzdušnou čiarou Predmier - vzdušnou čiarou Považská Bystrica - Udiča - vzdušnou čiarou Visolaje - vzdušnou čiarou Košecké Podhradie - vzdušnou čiarou Dolná Poruba - vzdušnou čiarou Motešice - vzdušnou čiarou Svinná - vzdušnou čiarou Dubodiel - vzdušnou čiarou Selec - vzdušnou čiarou Kalnica - vzdušnou čiarou Považany - vzdušnou čiarou Častkovce - vzdušnou čiarou Šípkové - vzdušnou čiarou Dobrá Voda - vzdušnou čiarou Jablonica - vzdušnou čiarou Šajdíkove Humence - vzdušnou čiarou Bílkove Humence.
VI.
Hranice colného pohraničného pásma okolo colných letísk:
1. Letisko Milana Rastislava Štefánika Bratislava
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Vojka nad Dunajom - Blatná na Ostrove - Horná Potôň - Blahová - Cífer - Píla - Pernek - Zohor.
2. Letisko Dolný Hričov
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Rajecká Lesná - Vrútky - Belá - Oščadnica - Čadca - Predmier - Horná Mariková - Klieština - Považská Bystrica - Počarová - Domaniža.
3. Letisko Košice Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Brezina - Kuzmice - Egreš - Veľké Ozorovce - Dargov - Herľany - Mudrovce - Kecerovský Lipovec - Bunetice - Mirkovce - Michalovce - Drienovská Nová Ves - Ľubovec - Veľký Folkmar - Kojšov - Medzev - Drienovec - Žarnov - Janík.
4. Letisko Piešťany
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Horné Zelenice - Bojničky - Kľačany - Nové Sady - Hruboňovo - Ludanice - Chrabrany - Topoľčany - Tvrdomestice - Pochabany - Malé Hoste - Zlatníky - Krivosúd-Bodovka - Ivanovce - Bošáca - Bzince pod Javorinou - Stará Turá - Poriadie - Myjava - Bukovec - Hradište pod Vrátnom - Dolná Krupá - Špačince.
5. Letisko Poprad
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Telgárt - Dedinky - Smižany - Levoča - Ihľany - Jurské - Podhorany.
6. Letisko Sliač
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Bzovská Lehôtka - Pliešovce - Stará Huta - Detva - Kriváň - Strelníky - Medzibrod - Hiadeľ - Jelenec - Turček - Kunešov - Janova Lehota - Dolná Trnávka - Repište - Banská Štiavnica.
7. Letisko Prievidza
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Veľké Pole - Horná Ždaňa - Lutila - Kremnica - Turček - Čremošné - Rakša - Bodorová - Jazernica - Vrícko - Zliechov - Slatina nad Bebravou - Podlužany - Bánovce nad Bebravou - Brodzany.
8. Letisko Nitra
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Šurany - Radava - Podhájska - Beša - Veľký Ďur - Kalná nad Hronom - Volkovce - Zlaté Moravce - Topoľčianky - Lovce - Kovarce - Ludanice - Dolné Trhovište - Pastuchov - Zemianske Sady - Šoporňa - Šaľa - Selice.
PRÍL.2
VZOR
ŽIADOSŤ O VYDANIE ZÁVÄZNEJ INFORMÁCIE O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU
    


    


PRÍL.3
VZOR
ZÁVÄZNÁ INFORMÁCIA O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU
    


    


PRÍL.4
VZOR
ZÁVÄZNÁ INFORMÁCIA O PÔVODE TOVARU


PRÍL.5
I. ČASŤ
ZOZNAM OPERÁCIÍ, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA PODSTATNÉ EKONOMICKY ODÔVODNENÉ OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE
Textílie a textilné výrobky patriace do triedy XI
---------------------------------------------------------------------------- 
Číselný znak Opis výrobku    Opracovanie alebo spracovanie vykonávané 
                    na nepôvodných materiáloch 
                     udeľujúce výrobkom pôvod 
---------------------------------------------------------------------------- 
  (1)     (2)               (3) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ex 5101   Vlna, nemykaná   Výroba zo surovej ovčej vlny vrátane kusovej 
                alebo nečesaná odpadovej vlny, ktorej 
       - Odtučnená,    hodnota nepresahuje 50% ceny zo závodu 
        nekarbonizovaná výrobku 

       - Karbonizovaná  Výroba z odtučnenej vlny, nekarbonizovanej, 
                ktorej hodnota nepresahuje 50% ceny 
                zo závodu výrobku 

ex 5103   Odpad vlny alebo  Výroba z nekarbonizovaného odpadu, ktorého 
       jemných či hrubých hodnota nepresahuje 50% ceny zo závodu 
       chlpov zvierat,  výrobku 
       karbonizovaný 

ex 5201   Bavlna, nemykaná  Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota 
       ani nečesaná,   nepresahuje 50% ceny zo závodu výrobku 
       bielená 

5501     Umelé strižové 
až 5507   vlákna: 

       - Nemykané ani   Výroba z chemických materiálov alebo 
        nečesané, ani  z textilnej vlákniny 
        inak 
        nespracované 
        na spriadanie 

       - Mykané alebo   Výroba z chemických materiálov alebo 
        česané, alebo  z textilnej vlákniny, alebo z odpadu 
        inak spracované patriaceho do položky 5505 
        na spriadanie 

ex kapitola Priadze, monofily 
  50 až 55 a nite, iné ako 
       papierová priadza: 

       - Potlačené alebo Výroba: 
        farbené     - z prírodných vlákien nemykaných ani 
                 nečesaných, ani inak nespracovaných 
                 na spriadanie, 
                - zo surového hodvábu alebo z hodvábneho 
                 odpadu, 
                - z chemických materiálov alebo 
                 textilnej vlákniny, 
                 alebo 
                - z umelých strižných vlákien, hodvábu 
                 alebo odpadu vlákien nemykaných ani 
                 nečesaných, ani inak nespracovaných 
                 na spriadanie 
                 alebo 

                potlačovanie alebo farbenie priadze alebo 
                monofilov, nebielených alebo 
                predbielených 1), sprevádzané prípravnými 
                alebo dokončovacími operáciami; krútenie 
                alebo tvárnenie sa neberie do úvahy, pričom 
                hodnota nepôvodných materiálov (vrátane 
                priadze) nepresahuje 48% ceny zo závodu 
                výrobku 

       - Ostatné     Výroba: 
                - z prírodných vlákien nemykaných 
                 ani nečesaných, ani inak nespracovaných 
                 na spriadanie, 
                - zo surového hodvábu alebo z hodvábneho 
                 odpadu, 
                - z chemických materiálov alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                 alebo 
                - z umelých strižných vlákien, hodvábu alebo 
                 odpadu vlákien nemykaných ani nečesaných, 
                 ani inak nespracovaných na spriadanie 
       Tkaniny, iné ako 
       tkaniny 
       z papierovej 
       priadze: 

       - Potlačené alebo Výroba z priadze 
        farbené     alebo 
                potlač alebo farbenie nebielených alebo 
                predbielených tkanín sprevádzané prípravnými 
                alebo dokončovacími operáciami 1) 2) 

       - Ostatné     Výroba z priadze 

5601     Vata z textilných Výroba z vlákien 
       materiálov 
       a výrobky z nej, 
       textilné vlákna 
       v dĺžke 
       nepresahujúcej 
       5 mm (vločka), 
       textilný 
       prach a nopky 

5602     Plsť, tiež 
       impregnovaná, 
       vrstvená, 
       povlečená alebo 
       laminovaná: 

       - Potlačená alebo Výroba z vlákien 
        farbená     alebo 
                potlač alebo farbenie nebielenej alebo 
                predbielenej plste sprevádzané prípravnými 
                alebo dokončovacími operáciami 1) 2) 
       - Impregnovaná,  Impregnovanie, vrstvenie, povlečenie alebo 
        vrstvená,    laminovanie netkaných textílií, 
        povlečená    nebielených 3) 
        alebo 
        laminovaná 
       - Ostatná     Výroba z vlákien 

5603     Netkané textílie, 
       tiež impregnované, 
       vrstvené, povlečené 
       alebo laminované: 

       - Potlačené alebo Výroba z vlákien 
        farbené     alebo 
                potlač alebo farbenie nebielenej alebo 
                predbielenej netkanej textílie 
                sprevádzané prípravnými alebo 
                dokončovacími operáciami 1) 2) 
       - Impregnované,  Impregnovanie, vrstvenie, povlečenie alebo 
        vrstvené,    laminovanie netkaných textílií, 
        povlečené    nebielených 3) 
        alebo 
        laminované 
       - Ostatné     Výroba z vlákien 

5604     Kaučuková niť 
       a kord pokryté 
       textilom, textilné 
       priadze a pásiky 
       a podobné tvary 
       položky 5404 alebo 
       5405, impregnované, 
       vrstvené, povlečené 
       alebo oplášťované 
       kaučukom alebo 
       plastmi: 

       - Kaučuková niť  Výroba z kaučukovej nite alebo kordu 
        a kord pokryté  nepokrytých textilom 
        textilom 
       - Ostatné     Impregnovanie, vrstvenie, povlečenie alebo 
                oplášťovanie textilnej priadze a pásikov 
                a podobných výrobkov, nebielených 

5607     Motúzy, šnúry,   Výroba z vlákien, priadze z kokosových 
       povrazy a laná,  vlákien, syntetickej alebo umelej priadze 
       tiež splietané   alebo monofilov 
       alebo oplietané, 
       alebo 
       impregnované, 
       vrstvené, 
       povlečené, 
       alebo oplášťované 
       plastmi alebo 
       kaučukom 

5609     Výrobky z priadze, Výroba z vlákien, priadze z kokosových 
       pásikov alebo   vlákien, syntetickej alebo umelej 
       podobných tvarov  priadze alebo monofilov 
       položky 5404 alebo 
       5405, motúzov, 
       šnúr, povrazov 
       alebo lán, inde 
       nešpecifikované 
       ani nezahrnuté 

5704     Koberce a ostatné Výroba z vlákien 
       textilné podlahové 
       krytiny z plsti, 
       nevšívané ani 
       nepovločkované, 
       tiež celkom 
       dohotovené 

kapitola 58 Špeciálne tkaniny; 
       všívané textílie; 
       čipky; tapisérie; 
       prámikárske 
       výrobky; výšivky: 

       - Výšivky     Výroba, pri ktorej hodnota použitých 
        v metráži,    materiálov nepresahuje 50% ceny 
        v pásoch alebo  zo závodu výrobku 
        ako motívy 
        (položka 5810) 
       - Potlačené alebo Výroba z priadze 
        farbené     alebo 
                potlač alebo farbenie nebielenej alebo 
                predbielenej tkaniny, plste alebo netkanej 
                textílie sprevádzané prípravnými alebo 
                dokončovacími operáciami 1) 2) 
       - Ostatné     Výroba z priadze 

5901     Textílie s vrstvou Výroba z nebielených tkanín 
       lepidla alebo 
       škrobových látok, 
       druhov používaných 
       na vonkajšie obaly 
       kníh a na podobné 
       účely; kopírovacie 
       priesvitné plátno; 
       stužené plátno 
       a podobné stužené 
       textílie používané 
       ako klobučnícke 
       podložky 

5902     Pneumatikové    Výroba z priadze 
       kordové textílie 
       z vysokopevnostných 
       nití z nylonu alebo 
       iných polyamidov, 
       polyesterov 
       alebo viskózového 
       materiálu 

5903     Textílie      Výroba z nebielených tkanín 
       impregnované,   alebo 
       vrstvené,     potlač alebo farbenie nebielených alebo 
       povlečené alebo  predbielených tkanín sprevádzané 
       laminované     prípravnými alebo dokončovacími 
       plastmi,      operáciami 1) 2) 
       iné ako textílie 
       položky 5902 

5904     Linoleum, tiež   Výroba z nebielených tkanín, plste alebo 
       prirezané     netkaných textílií 
       do tvaru; 
       podlahové krytiny 
       zložené z vrstvy 
       alebo povlaku 
       na textilnom 
       podklade, tiež 
       prirezané do tvaru
 
5905     Textilné tapety  Výroba z nebielených tkanín 
                alebo 
                potlač alebo farbenie nebielených alebo 
                predbielených tkanín sprevádzané 
                prípravnými alebo dokončovacími 
                operáciami 1) 2) 

5906     Pogumované     Výroba z bielených pletených alebo 
       textílie, iné   háčkovaných textílií alebo z iných 
       ako textílie    nebielených textílií 
       položky 5902 

5907     Textílie iným   Výroba z nebielených tkanín 
       spôsobom      alebo 
       impregnované,   potlač alebo farbenie nebielených alebo 
       vrstvené alebo   predbielených tkanín sprevádzané 
       povlečené,     prípravnými alebo dokončovacími 
       maľované      operáciami 1) 2) 
       plátno 
       na divadelnú 
       scénu, textílie 
       na vytvorenie 
       pozadia 
       v štúdiách alebo 
       podobné textílie 

5908     Textilné knôty   Výroba z priadze 
       tkané, splietané 
       alebo pletené 
       do lámp, varičov, 
       zapaľovačov, 
       sviečok alebo 
       podobných 
       výrobkov; 
       žiarové pančušky 
       a duté úplety 
       na výrobu 
       žiarových 
       plynových 
       pančušiek, tiež 
       impregnované 

5909     Textilné hadice  Výroba z priadze alebo vlákien 
       a podobné textilné 
       rúrky, tiež 
       s vyložením, 
       s armatúrou 
       alebo 
       príslušenstvom 
       z iných 
       materiálov 

5910     Hnacie alebo    Výroba z priadze alebo vlákien 
       dopravníkové 
       pásy alebo 
       remene 
       z textilných 
       materiálov, tiež 
       impregnované, 
       pokryté, 
       potiahnuté 
       alebo povrstvené 
       plastmi, alebo 
       zosilnené kovom 
       alebo iným 
       materiálom 

5911     Textilné výrobky 
       a tovar 
       na technické 
       účely, 
       špecifikované 
       v poznámke 7 ku 
       kapitole 59 
       kombinovanej 
       nomenklatúry: 

       - Leštiace kotúče Výroba z priadze, odpadových textílií alebo 
        alebo krúžky   handier položky 6310 
        iné ako z plste 
       - Ostatné     Výroba z priadze alebo vlákien 

kapitola 60 Pletené alebo 
       háčkované 
       textílie: 

       - Potlačené alebo Výroba z priadze 
        farbené     alebo 
                potlačovanie alebo farbenie nebielených 
                alebo predbielených textílií sprevádzané 
                prípravnými alebo dokončovacími 
                operáciami 1) 2) 
       - Ostatné     Výroba z priadze 

kapitola 61 Odevy a odevné 
       doplnky, pletené 
       alebo háčkované: 

       - Zhotovené    Kompletná úprava 4) 
        zošitím alebo 
        iným spojením 
        dvoch alebo 
        viacerých kusov 
        pletenej alebo 
        háčkovanej 
        textílie, ktoré 
        boli nastrihané 
        do tvaru alebo 
        ich tvar bol 
        získaný priamo 
       - Ostatné     Výroba z priadze 

ex 
kapitola 62 Odevy a odevné 
       doplnky, iné 
       ako pletené 
       alebo háčkované, 
       okrem výrobkov 
       položky 6213 
       a 6214, pre ktoré 
       sú pravidlá 
       uvedené nižšie: 
       - Dokončené alebo Kompletná úprava 4) 
        kompletné 
       - Nedokončené   Výroba z priadze 
        alebo 
        nekompletné 

6213 a 6214 Vreckovky, plédy, 
       šály, šatky, 
       mantily, závoje 
       a podobné výrobky: 
       - Vyšívané     Výroba z priadze 
                alebo 
                výroba z nevyšívanej textílie 
                za predpokladu, že hodnota použitej 
                nevyšívanej textílie nepresahuje 40% 
                ceny zo závodu výrobku 
       - Ostatné     Výroba z priadze 

6301 až   a podobné výrobky: 
ex 6306   Prikrývky 
       a cestovné 
       koberčeky, 
       posteľná, stolná, 
       toaletná 
       a kuchynská 
       bielizeň, záclony, 
       závesy, 
       interiérové 
       rolety, krátke 
       záclonové alebo 
       posteľné 
       drapérie, ostatné 
       bytové textílie 
       okrem výrobkov 
       položky 9404, 
       vrecká a vrecia 
       na balenie 
       tovarov, 
       plachtovina, 
       markízy 
       a kempingový 
       tovar: 

       - Z plste alebo 
        netkaných 
        textílií 
       - Neimpregnované, Výroba z priadze 
        neobalené, 
        nekryté alebo 
        nelaminované 
       - Impregnované,  Impregnovanie, obaľovanie, krytie alebo 
        obalené, kryté, laminovanie plste alebo netkaných látok, 
        laminované    nebielených 4) 
       - Ostatné 
        - Pletené alebo 
         háčkované 
        - Nevyšívané   Kompletná úprava 4) 
        - Vyšívané    Kompletná úprava 4) 
                alebo 
                výroba z nevyšívanej pletenej alebo 
                háčkovanej textílie za predpokladu, 
                že hodnota použitej nevyšívanej 
                pletenej alebo háčkovanej textílie 
                nepresahuje 40% ceny zo závodu výrobku 
       - Nepletené alebo 
        neháčkované 
       - Nevyšívané    Výroba z priadze 
       - Vyšívané     Výroba z priadze 
                alebo 
                výroba z nevyšívanej textílie 
                za predpokladu, že hodnota použitej 
                nevyšívanej textílie nepresahuje 40% ceny 
                zo závodu výrobku 

6307     Iné upravené 
       textilné výrobky 
       (vrátane šatových 
       modelov), 
       s výnimkou vejárov 
       a ručných clôn, 
       nemechanické, rámy 
       a rúčky na ne 
       a dielce týchto 
       rámcov a rúčiek: 

       - Látky      Výroba z priadze 
        na podlahu, 
        utierky na riad, 
        prachovky a pod. 
       - Iné       Výroba, v ktorej hodnota použitých 
                materiálov nepresahuje 40% ceny 
                zo závodu výrobku 

6308     Súpravy zložené  Zaradenie do súpravy, v ktorej celková 
       z tkanín      hodnota nepôvodných zaradených výrobkov 
       a priadze, tiež  nepresahuje 25% ceny zo závodu súpravy 
       s doplnkami, 
       na výrobu 
       koberčekov, 
       tapisérií, 
       vyšívaných 
       stolových obrusov 
       alebo servítkov 
       alebo podobných 
       textilných 
       výrobkov 
       v balení 
       na predaj v malom 
---------------------------------------------------------------------------- 
II. ČASŤ
POZNÁMKY
Poznámka 1
1.1. Prvé dva stĺpce tabuľky opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec uvádza číslo položky alebo číslo kapitoly kombinovanej nomenklatúry, druhý stĺpec uvádza opis tovaru používaný v kombinovanej nomenklatúre pre príslušnú položku alebo príslušnú kapitolu. Pravidlo pre každý údaj v prvých dvoch stĺpcoch je špecifikované v treťom stĺpci. Ak údaju v prvom stĺpci predchádza slovíčko "ex", znamená to, že pravidlo v treťom stĺpci sa vzťahuje len na časť tejto položky alebo kapitoly opísanej v druhom stĺpci.
1.2. Ak je niekoľko čísiel položiek zoskupených spolu v prvom stĺpci alebo je uvedené číslo kapitoly a opis výrobku v druhom stĺpci je preto uvedený všeobecne, príslušné pravidlo v treťom stĺpci sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré sú v rámci kombinovanej nomenklatúry zaradené v položkách kapitoly alebo v akejkoľvek z položiek zoskupených spolu v prvom stĺpci.
1.3. Ak zoznamy zahŕňajú rôzne pravidlá uplatňované na rôzne výrobky v rámci jednej položky, každá zarážka obsahuje opis tej časti položky, ktorá spadá pod príslušné pravidlo v treťom stĺpci.
Poznámka 2
2.1. Pojem "výroba" znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovane vrátane "zmontovania" alebo špecifických operácií.
2.2. Pojem "materiál" znamená akékoľvek prísady, suroviny, zložky alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku.
2.3. Pojem "výrobok" znamená práve vyrobený výrobok, a to aj vtedy, keď je určený na neskoršie použitie v inej výrobnej operácii.
Poznámka 3
3.1. Opracovanie alebo spracovanie požadované podľa pravidla v treťom stĺpci sa vzťahuje len na použité nepôvodné materiály. Obmedzenia obsiahnuté v pravidle v treťom stĺpci sa rovnako vzťahujú len na použité nepôvodné materiály.
3.2. Ak výrobok vyrobený z nepôvodných materiálov, ktoré nadobudli pôvod počas výroby, je použitý ako materiál v procese výroby iného produktu, potom pravidlo v zozname vzťahujúce sa na výrobok, do ktorého je zahrnutý, sa naň nevzťahuje.
Napríklad:
Nevyšívaná textília môže získať pôvod tým, že je utkaná z priadze. Ak sa potom použije vo výrobe vyšívanej posteľnej bielizne, potom limit percentuálnej hodnoty stanovený na používanie nevyšívanej látky sa v tomto prípade neuplatňuje.
Poznámka 4
4.1. Pravidlá v zoznamoch predstavujú minimálny požadovaný rozsah opracovania alebo spracovania, pričom vykonávanie väčšieho objemu opracovania alebo spracovania takisto udeľuje pôvod; naopak, vykonávanie menšieho objemu opracovania alebo spracovania nemôže udeľovať pôvod. To znamená, že ak pravidlo uvádza, že nepôvodný materiál môže byť použitý v určitom štádiu výroby, použitie tohto materiálu v predchádzajúcom štádiu výroby je povolené a používanie tohto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.
4.2. Keď pravidlo v zozname špecifikuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť ľubovoľný materiál alebo viac materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.
Napríklad:
Pravidlo pre priadze neuvádza, že môžu byť použité prírodné vlákna a spomedzi iných materiálov môžu byť tiež použité chemické materiály. To neznamená, že majú byť použité jedny i druhé, možno použiť jedny alebo druhé, alebo oboje.
4.3. Keď pravidlo v zozname špecifikuje, že výrobok má byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku ich vnútornej povahy nemôžu splniť dané pravidlo.
Poznámka 5
Pre všetky výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 6 (iné ako textílie patriace do triedy XI), pôvod sa určuje od prípadu k prípadu hodnotením akéhokoľvek procesu alebo operácie vo vzťahu ku koncepcii posledného podstatného ekonomicky odôvodneného opracovania alebo spracovania v súlade s § 22 ods. 5 Colného zákona.
Poznámka 6
6.1. Pojem "vlákna" zahŕňa prírodné vlákna a umelé strižné vlákna položiek 5501 až 5507, ako aj druhy vlákien používaných na výrobu papiera.
6.2. Pojem "prírodné vlákna" sa používa v zozname vo vzťahu k vláknam odlišným od umelých a syntetických vlákien a je obmedzený na štádiá predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, ak nie je uvedené inak, a zahŕňa vlákna, ktoré boli mykané, česané alebo inak spracované, nie však spriadané.
6.3. Pojem "prírodné vlákna" zahŕňa konský vlas položky 0503, hodváb položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.
6.4. Pojem "umelé strižné vlákna" sa používa v zozname vo vzťahu k syntetickému a umelému hodvábu, strižným vláknam alebo odpadu položiek 5501 až 5507.
6.5. Pojmy "textilná vláknina" a "chemické materiály" sa používajú v zozname na charakterizovanie netextilných materiálov (nezatriedených v kapitolách 50 až 63), ktoré môžu byť použité na výrobu umelých alebo syntetických vlákien alebo priadze, alebo vlákien používaných na výrobu papiera.
6.6. Na výrobky získané z dvoch alebo viacerých textilných materiálov sa vzťahujú ustanovenia uvedené v treťom stĺpci pre každý z textilných materiálov, z ktorých pozostáva zmes.
Poznámka 7
7.1. Pojem "predbielený" sa používa v zozname na charakterizovanie požadovaného štádia výroby; keď sa používajú niektoré nepôvodné materiály, vzťahuje sa na niektoré druhy priadze, tkaných látok a pletených alebo háčkovaných textílií, ktoré boli po operáciách spriadania alebo tkania len umyté. Predbielené výrobky sú predchádzajúcim štádiom výroby bielených výrobkov, ktoré boli podrobené niekoľkým kúpeľom v bieliacich činidlách (oxidačných činidlách, ako je peroxid vodíka a redukčných činidlách).
7.2. Pojem "konečná úprava" znamená, že majú byť vykonané všetky operácie nasledujúce po strihaní látky alebo po pletení či háčkovaní látky priamo na určený tvar. Úpravu však možno považovať za dokončenú, aj keď sa nevykonala jedna alebo viac dokončovacích operácií.
Zoznam príkladov dokončovacích operácií:
- prišívanie gombíkov a iných typov zapínania,
- robenie gombíkových dierok,
- konečná úprava koncov nohavíc a rukávov alebo zapošívanie spodku sukní a šiat,
- prišívanie lemoviek a doplnkov, ako sú vrecká, visačky, symboly a podobne,
- hladenie a iné formy prípravy konfekčných odevov na predaj.
Poznámky týkajúce sa dokončovacích operácií - Osobitné prípady
Je možné, že v konkrétnych výrobných operáciách je vykonávanie dokončovacích operácií, najmä v prípade kombinovania operácií, také dôležité, že tieto operácie sa posudzujú ako presahujúce rámec jednoduchého opracovania.
7.3. Pojem "impregnácia, vrstvenie, povlečenie alebo laminovanie" nezahŕňa operácie, ktorých cieľom je viazať vlákna dohromady.
Poznámka 8
Na účely určenia pôvodu tovaru, ak hodnota použitých nepôvodných materiálov neprekročí určený percentuálny podiel ceny získaného výrobku zo závodu podľa tejto prílohy, na účely určenia pôvodu tovaru pri výpočte tohto percentuálneho podielu je
a) hodnotou colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je známa alebo nemôže byť zistená, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v krajine spracovania,
b) cenou zo závodu cena získaného výrobku zo závodu, znížená o dane, ktoré sa vrátia alebo sa môžu vrátiť pri vývoze získaného výrobku,
c) hodnotou získanou ako výsledok montáže prírastok hodnoty vyplývajúci zo samotnej montáže spolu s dokončovacími alebo kontrolnými operáciami a zo začlenenia častí pôvodných v krajine, v ktorej sa uvedené operácie uskutočnili, vrátane zisku a režijných nákladov, ktoré vznikli v tejto krajine v dôsledku týchto operácií.
PRÍL.6
ZOZNAM OPERÁCIÍ, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA PODSTATNÉ EKONOMICKY ODÔVODNENÉ OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE
Výrobky iné ako textílie a textilné výrobky triedy XI
---------------------------------------------------------------------------- 
Číselný znak Opis výrobku    Opracovanie alebo spracovanie vykonávané na 
                  nepôvodných materiáloch, ktoré udeľuje 
                       výrobkom pôvod 
---------------------------------------------------------------------------- 
  (1)      (2)                (3) 
---------------------------------------------------------------------------- 
0201     Hovädzie mäso,   Porážka nasledujúca po najmenej 
       čerstvé alebo   trojmesačnom období výkrmu 1) 
       chladené 
0202     Hovädzie mäso,   Porážka nasledujúca po najmenej 
       mrazené      trojmesačnom období výkrmu 1) 
0203     Bravčové mäso,   Porážka nasledujúca po najmenej 
       čerstvé,      dvojmesačnom období výkrmu 1) 
       mrazené alebo 
       chladené 
0204     Ovčie alebo kozie Porážka nasledujúca po najmenej 
       mäso, čerstvé,   dvojmesačnom období výkrmu 1) 
       chladené alebo 
       mrazené 
0205     Mäso z koní,    Porážka nasledujúca po najmenej 
       oslov, mulíc alebo trojmesačnom období výkrmu 1) 
       somárov, čerstvé, 
       chladené alebo 
       mrazené 
0206     Jedlé droby    Porážka nasledujúca po najmenej 
       z hovädzích    trojmesačnom alebo v prípade svíň, oviec 
       zvierat, svíň,   a kôz dvojmesačnom období výkrmu 1) 
       oviec, kôz, koní, 
       somárov, mulov 
       alebo mulíc, 
       čerstvé, 
       chladené alebo 
       mrazené 
ex 0408    Vtáčie vajcia,   Sušenie (po rozbití a oddelení, ak je to 
       bez škrupiny,   potrebné): 
       sušené a vaječné  - vtáčích vajec v škrupine, čerstvých 
       žĺtka, sušené    alebo konzervovaných, položky ex 0407 
                 - vtáčích vajec bez škrupiny iných ako 
                  sušených položky ex 0408 
                 - vaječných bielkov iných ako sušených 
                  položky ex 0408 
ex 1404    Bavlna linters,  Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota 
       bielená      nepresahuje 50% ceny výrobku zo závodu 
ex 2009    Hroznová šťava,  Výroba z hroznového muštu 
       nevykvasená 
       ani neobsahujúca 
       alkohol, tiež 
       s prídavkom cukru 
       alebo iných 
       sladidiel 
ex 2204    Víno z čerstvého  Výroba z vína z čerstvého hrozna 
       hrozna na prípravu 
       vermútu 
       obsahujúceho 
       pridaný mušt 
       z čerstvého 
       hrozna, tiež 
       koncentrovaný, 
       alebo alkohol 
ex 2205    Vermút       Výroba z vína z čerstvého hrozna 
                 obsahujúceho pridaný mušt z čerstvého 
                 hrozna, tiež koncentrovaný, alebo alkohol 
                 položky 2204 
ex 3401    Plsť a netkané   Výroba z plsti alebo netkaných textílií 
       textílie, 
       impregnované, 
       vrstvené alebo 
       povlečené mydlom 
       alebo detergentom 
ex 3405    Plsť a netkané   Výroba z plsti alebo netkaných textílií 
       textílie, 
       impregnované, 
       vrstvené alebo 
       povlečené 
       leštidlami alebo 
       krémami na obuv, 
       nábytok, podlahu, 
       karosériu, sklo 
       alebo kov, brúsne 
       pasty alebo prášky 
       a podobné preparáty 
ex 3502    Albumín      Sušenie (po rozbití a oddelení, ak je to 
       zo sušených vajec potrebné): 
                 - vtáčích vajec v škrupine, čerstvých 
                  alebo konzervovaných, položky ex 0407 
                 - vtáčích vajec bez škrupiny iných ako 
                  sušených položky ex 0408 
                 - vaječných bielkov iných ako sušených 
                  položky ex 0408 
ex 4203    Odevy z kože alebo Zošívanie alebo zostavovanie z dvoch 
       koženky      alebo viac kusov kože alebo koženky 
ex 4910    Keramické     Zdobenie keramických výrobkov, ak jeho 
       kalendáre každého výsledkom je zatriedenie hotového výrobku 
       druhu, tlačené,  do inej položky, ako je položka použitých 
       vrátane      výrobkov 
       kalendárových 
       hodín, zdobené 
6401 až 6405 Obuv        Výroba z materiálov akejkoľvek položky 
                 s výnimkou zostáv zvrškov pripojených 
                 k vnútorným podrážkam alebo k iným častiam 
                 podrážky položky 6406 
ex 6911    Keramický     Zdobenie keramických výrobkov, ak jeho 
až ex 6913  stolový riad,   výsledkom je zatriedenie hotového výrobku 
       kuchynský riad,  do inej položky, ako je položka použitých 
       iné domáce     výrobkov 
       potreby 
       a toaletné 
       potreby, sošky 
       a iné dekoračné 
       keramické výrobky, 
       zdobené 
ex 7117    Keramická 
       bižutéria, zdobená Zdobenie keramických výrobkov, ak jeho 
                 výsledkom je zatriedenie hotového výrobku 
                 do inej položky, ako je položka použitých 
                 výrobkov 
ex 8482    Guľkové,      Zmontovaniu ložísk predchádza tepelné 
       valčekové     spracovanie, brúsenie a leštenie 
       a ihlové      vnútorných a vonkajších krúžkov 
       ložiská, 
       zmontované 2) 
ex 8520    Magnetofóny, tiež Výroba, pri ktorej zvýšená hodnota 
       s reprodukčným   dosiahnutá v dôsledku operácií montáže 
       zariadením     a prípadne zahrnutia dielov 
                 pochádzajúcich z krajiny montáže 
                 predstavuje najmenej 45% ceny výrobku 
                 zo závodu 
                 Ak pravidlo 45% nie je splnené, prístroj 
                 sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny 
                 pôvodu dielov, ktorých cena zo závodu 
                 predstavuje viac ako 35% ceny prístroja 
                 zo závodu 
                 Ak je pravidlo 35% splnené v dvoch 
                 krajinách, prístroj sa posudzuje ako 
                 pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov 
                 predstavujúcich väčšiu percentuálnu 
                 hodnotu 
ex 8523 20 90 Nenahrané 3,5"   Zloženie diskiet (vrátane vloženia 
       magnetické     magnetického disku a zloženia obalu) 
       mikrodiskety,   a výroba magnetického disku (vrátane 
       naformátované   vyleštenia) alebo horného alebo dolného 
       alebo       obalu 
       nenaformátované, 
       s analógovým    Ak ani disk, horný ani dolný obal nie sú 
       signálom alebo   vyrobené v krajine, kde sa vykonáva 
       bez neho na účely skladanie diskiet, diskety majú pôvod 
       kontroly      v krajine, odkiaľ pochádzajú komponenty, 
       kvality diskového ktoré predstavujú najvyššie percento 
       pokrytia nahraného ceny zo závodu; skladanie diskiet 
       na ňom       (vrátane vloženia magnetického disku 
                 a zloženia obalu) a samotné balenie 
                 neurčujú pôvod 
ex 8527    Rozhlasové     Výroba, pri ktorej zvýšená hodnota 
       prijímače, tiež  dosiahnutá v dôsledku operácií montáže 
       kombinované    a prípadne zahrnutia dielov 
       v jednej skrini  pochádzajúcich z krajiny montáže 
       s prístrojom    predstavuje najmenej 45% ceny výrobku 
       na záznam alebo  zo závodu 
       reprodukciu zvuku 
       alebo s hodinami  Ak pravidlo 45% nie je splnené, prístroj 
                 sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny 
                 pôvodu dielov, ktorých cena zo závodu 
                 predstavuje viac ako 35% ceny prístroja 
                 zo závodu 
                 Ak je pravidlo 35% splnené v dvoch 
                 krajinách, prístroj sa posudzuje ako 
                 pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov 
                 predstavujúcich väčšiu percentuálnu 
                 hodnotu 
ex 8528    Televízne     Výroba, pri ktorej pridaná hodnota 
       prijímače (okrem  dosiahnutá v dôsledku operácií montáže 
       videotunerov,   a prípadne zahrnutia dielov 
       televíznych    pochádzajúcich z krajiny montáže 
       projektorov    predstavuje najmenej 45% ceny výrobku 
       a videomonitorov), zo závodu 
       tiež so vstavanými 
       rozhlasovými    Ak pravidlo 45% nie je splnené, prístroj 
       prijímačmi alebo  sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny 
       s prístrojmi    pôvodu dielov, ktorých cena zo závodu 
       na záznam či    predstavuje viac ako 35% ceny prístroja 
       reprodukciu zvuku, zo závodu 
       nie však 
       s prístrojmi    Ak je pravidlo 35% splnené v dvoch 
       na záznam     krajinách, prístroj sa posudzuje ako 
       a reprodukciu   pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov 
       obrazu       predstavujúcich väčšiu percentuálnu 
                 hodnotu 
ex 8542    Integrované obvody Operácia difúzie (v ktorej sa integrované 
                 obvody vytvárajú na polovodičovom substráte 
                 selektívnym zavádzaním vhodnej legovacej 
                 látky) 
ex 9009    Fotokopírovacie  Montáž fotokopírovacieho prístroja, 
       prístroje     sprevádzaná výrobou súčastí, bubna, 
       s optickým     valčekov, platní, valčekových ložísk, 
       systémom alebo   skrutiek a matíc 
       kontaktného typu 
ex 9113    Hodinkové     Výroba, ktorej hodnota použitých 
       remienky, pásky,  materiálov nepresahuje 40% ceny výrobku 
       náramky a ich   zo závodu 
       časti 
ex 9401    Keramické     Zdobenie keramických výrobkov, ak jeho 
a ex 9403   sedadlá      výsledkom je zatriedenie hotového výrobku 
       (odlišné      do inej položky, ako je položka použitých 
       od sedadiel    výrobkov 
       položky 9402), 
       ktoré sa dajú 
       alebo nedajú 
       premeniť 
       na postele 
       alebo iný 
       nábytok a ich 
       časti, zdobené 
ex 9405    Keramické lampy  Zdobenie keramických výrobkov, ak jeho 
       a keramické    výsledkom je zatriedenie hotového výrobku 
       svietidlá vrátane do inej položky, ako je položka použitých 
       svetlometov    výrobkov 
       a bodových 
       osvetľovadiel 
       a ich časti, inde 
       nešpecifikované ani 
       nezahrnuté, 
       zdobené, 
       svetelné 
       keramické značky, 
       štítky 
       a podobné výrobky, 
       ktoré majú trvalo 
       pripevnený zdroj 
       svetla a ich časti, 
       inde 
       nešpecifikované 
       ani nezahrnuté, 
       zdobené 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Poznámky uvedené v II. časti prílohy č. 5 platia pre túto prílohu
rovnako. 
PRÍL.7
VZOR
OSVEDČENIE O PÔVODE TOVARU
     


     


     


     


PRÍL.8
VZOR
OSVEDČENIE O PÔVODE TOVARU PRE DOVOZ POĽNOHOSPODÁRSKEHO TOVARUPRÍL.9
I. ČASŤ
ZOZNAM OPERÁCIÍ, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DOSTATOČNÉ OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE A KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL PÔVOD V ROZVOJOVEJ KRAJINE ALEBO NAJMENEJ ROZVINUTEJ KRAJINE
---------------------------------------------------------------------------- 
Číselný   Názov tovaru     Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
znak              materiálov, na základe ktorých tovar získava 
                          pôvod 
---------------------------------------------------------------------------- 
 (1)      (2)         (3)       alebo      (4) 
---------------------------------------------------------------------------- 
kap. 01   Živé zvieratá    Všetky použité 
                zvieratá 
                kapitoly 01 sú úplne 
                získané 

kap. 02    Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály kapitol 
                01 a 02 sú úplne 
                získané 

kap. 03   Ryby, kôrovce,   Výroba, pri ktorej 
      mäkkýše a ostatné  všetky použité 
      vodné bezstavovce  materiály kapitoly 
                03 sú úplne získané 

ex kap. 04 Mlieko a mliečne  Výroba, pri ktorej 
      výrobky; vtáčie   všetky použité 
      vajcia; prírodný  materiály kapitoly 
      med; jedlé výrobky 04 sú úplne získané 
      živočíšneho pôvodu, 
      inde neuvedené 
      ani nezahrnuté; 
      okrem: 

0403    Cmar, kyslé mlieko Výroba, pri ktorej: 
      a smotana, jogurt, - všetky použité 
      kefír a ostatné    materiály 
      skvasené alebo    kapitoly 04 sú 
      acidofilné mlieko   úplne získané, 
      a smotana, tiež   - použitá ovocná 
      zahustené alebo    šťava (s výnimkou 
      s prídavkom cukru   ananásovej, 
      alebo iných      limetovej alebo 
      sladidiel, alebo   grapefruitovej) 
      ochutené, alebo    položky 2009 je 
      s prídavkom ovocia,  už pôvodná a 
      orechov alebo kakaa - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 
                 30% ceny výrobku 
                 zo závodu 

ex kap. 05 Výrobky živočíšneho Výroba, pri ktorej 
      pôvodu, inde    všetky použité 
      neuvedené ani    materiály kapitoly 
      nezahrnuté; okrem: 05 sú úplne získané 

ex 0502   Štetiny a chlpy   Čistenie, 
      z domácich     dezinfekcia, 
      ošípaných a divých triedenie 
      svíň, upravené   a narovnávanie 
                chlpov a štetín 

kap. 06   Živé stromy     Výroba, pri ktorej: 
      a ostatné rastliny; - všetky použité 
      cibuľky, korene    materiály 
      a podobne; rezané   kapitoly 06 sú 
      kvety a okrasné    úplne získané, 
      lístie       - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 

kap. 07   Zelenina, jedlé   Výroba, pri ktorej 
      rastliny, korene  všetky použité 
      a hľuzy       materiály kapitoly 
                07 sú úplne získané 

kap. 08   Jedlé ovocie    Výroba, pri ktorej: 
      a orechy; šupy   - všetko použité 
      citrusových plodov  ovocie a orechy 
      a melónov       sú úplne získané, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 30% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 

ex kap. 09 Káva, čaj, maté 
      a korenie; okrem:  Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály kapitoly 
                09 sú úplne získané 

0901    Káva, tiež pražená Výroba z materiálov 
      alebo        akejkoľvek položky 
      dekofeínovaná; 
      kávové plevy 
      a šupky; kávové 
      náhradky 
      s akýmkoľvek 
      obsahom kávy 

0902    Čaj, tiež 
      aromatizovaný    Výroba z materiálov 
                akejkoľvek položky 

ex 0910   Zmesi korenín    Výroba z materiálov 
                akejkoľvek položky 

kap. 10   Obilie       Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály kapitoly 
                10 sú úplne získané 

ex kap. 11 Mlynárske výrobky; Výroba, pri ktorej 
      slad; škroby;    všetky použité 
      inulín; pšeničný  obilniny, 
      lepok; okrem:    požívateľná 
                zelenina, 
                korene a hľuzy 
                položky 0714 alebo 
                ovocie sú úplne 
                získané 

ex 1106   Múka a krupica   Sušenie a mletie 
      zo sušených     strukovín položky 
      strukovín      0708 
      položky 0713 

kap. 12   Olejnaté semená   Výroba, pri ktorej 
      a olejnaté plody;  všetky použité 
      rôzne semená    materiály 
      a plody;      kapitoly 12 
      priemyselné     sú úplne 
      a liečivé      získané 
      rastliny; slama 
      a krmoviny 

1301    Šelak; prírodné   Výroba, pri ktorej 
      živice (gumy),   hodnota akýchkoľvek 
      glejoživice     použitých 
      a prírodné olejové materiálov 
      živice (napr.    položky 1301 
      balzamy)      nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

1302    Rastlinné šťavy 
      a výťažky; 
      pektínové látky, 
      pektináty 
      a pektany; 
      agar-agar 
      a ostatné slizy 
      a zahusťovadlá 
      získané z rastlín, 
      tiež upravené 
      - Slizy       Výroba 
       a zahusťovadlá  z neupravených 
       získané      slizov 
       z rastlín,    a zahusťovadiel 
       upravené 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                hodnota použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
kap. 14   Rastlinné pletacie Výroba, pri ktorej 
      materiály a iné   všetky použité 
      produkty      materiály kapitoly 
      rastlinného pôvodu 14 sú úplne získané 
      inde neuvedené ani 
      nezahrnuté 

ex kap. 15 Živočíšne      Výroba, pri ktorej 
      a rastlinné tuky  všetky použité 
      a oleje a výrobky  materiály sú 
      vzniknuté ich    zaradené do inej 
      štiepením;     položky 
      upravené jedlé   ako výrobok 
      tuky; živočíšne 
      alebo rastlinné 
      vosky; okrem: 

1501    Bravčový tuk 
      (vrátane sadla) 
      a hydinový tuk 
      iný ako položky 
      0209 alebo 1503 

      - Tuky z kostí   Výroba z materiálov 
       alebo odpadu   akejkoľvek položky 
                okrem materiálov 
                položiek 0203, 
                0206 alebo 0207 
                alebo kostí 
                položky 0506 

      - Ostatné      Výroba z bravčového 
                mäsa alebo jedlých 
                bravčových drobov 
                položky 0203 alebo 
                0206 alebo hydinového 
                mäsa a jedlých drobov 
                položky 0207 

1502    Loj hovädzí, ovčí 
      alebo kozí, iný ako 
      položky 1503 

      - Tuky z kostí   Výroba z materiálov 
       alebo odpadu   akejkoľvek položky 
                okrem materiálov 
                položiek 0201, 
                0202, 0204 alebo 
                0206 alebo kostí 
                položky 0506 

      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály kapitoly 
                02 sú úplne získané 

1504    Tuky, oleje a ich 
      frakcie z rýb alebo 
      z morských 
      cicavcov, tiež 
      rafinované, 
      ale chemicky 
      neupravené: 

      - Tuhé frakcie   Výroba z materiálov 
                akejkoľvek položky 
                okrem materiálov 
                položky 1504 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                všetky živočíšne 
                materiály kapitol 
                02 a 03 sú úplne 
                získané 

ex 1505   Rafinovaný lanolín Výroba zo surového 
                tuku z vlny položky 
                1505 

1506    Ostatné živočíšne 
      tuky a oleje a ich 
      frakcie, tiež 
      rafinované, ale 
      chemicky 
      neupravené 

      - Tuhé frakcie   Výroba z materiálov 
                akejkoľvek položky 
                vrátane iných 
                materiálov 
                položky 1506 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály kapitoly 
                02 sú úplne získané 

1507    Rastlinné oleje 
až 1515   a ich frakcie 
      - Olej sójový,   Výroba, pri ktorej 
       arašidový,    všetky použité 
       palmový,     materiály sú 
       kokosový,     zaradené do inej 
       z palmových    položky ako výrobok 
       jadier, 
       babassový, 
       tungový, 
       kokeový, 
       oiticicový 
       a myrtový vosk 
       a japonský 
       vosk, frakcie 
       jojobového oleja 
       a oleje 
       na technické 
       alebo priemyselné 
       použitie iné ako 
       na výrobu 
       potravín 
       na výživu ľudí 

      - Tuhé frakcie   Výroba z ostatných 
       s výnimkou    materiálov položiek 
       jojobového    1507 až 1515 
       oleja 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                rastlinné materiály 
                sú úplne získané 

1516    Tuky a oleje    Výroba, pri ktorej: 
      živočíšne alebo   - všetky použité 
      rastlinné       materiály 
      a ich frakcie     kapitoly 02 sú 
      čiastočne alebo    úplne získané, 
      úplne        - všetky použité 
      hydrogenované,    rastlinné 
      interesterifikované, materiály sú 
      reesterifikované   úplne 
      alebo         získané. 
      elaidinizované,   Avšak materiály 
      tiež rafinované,  položiek 1507, 
      ale inak      1508, 1511 a 1513 
      neupravené     možno použiť 

1517    Margarín, zmesi   Výroba, pri ktorej: 
      alebo prípravky   - všetky použité 
      pokrmových      materiály 
      živočíšnych alebo   kapitol 02 a 04 
      rastlinných tukov   sú úplne získané, 
      alebo olejov, alebo - všetky použité 
      frakcií rôznych    rastlinné 
      tukov alebo olejov  materiály sú 
      tejto kapitoly,    úplne získané. 
      iné ako pokrmové  Avšak materiály 
      tuky a oleje a ich položiek 1507, 
      frakcie položky   1508, 1511 a 1513 
      1516        možno použiť 

kap. 16   Prípravky z mäsa,  Výroba zo zvierat 
      rýb alebo      kapitoly 01. Všetky 
      z kôrovcov,     použité materiály 
      mäkkýšov alebo   kapitoly 03 sú 
      z iných vodných   úplne získané 
      bezstavovcov 

ex kap. 17 Cukor a cukrovinky; Výroba, pri ktorej 
      okrem:       použité materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 

ex 1701   Trstinový alebo   Výroba, pri ktorej 
      repný cukor     hodnota akýchkoľvek 
      a chemicky čistá  použitých materiálov 
      sacharóza v pevnom kapitoly 17 
      stave, ochutené   nepresahuje 30% ceny 
      alebo prifarbené  výrobku zo závodu 
1702    Ostatné cukry 
      vrátane chemicky 
      čistej laktózy, 
      maltózy, glukózy 
      a fruktózy v pevnom 
      stave; cukrové 
      sirupy bez prísad, 
      dochucujúcich látok 
      alebo farbív; umelý 
      med, tiež zmiešaný 
      s prírodným medom; 
      karamel: 

      - Chemicky čistá  Výroba z materiálov 
       maltóza      akejkoľvek položky 
       a fruktóza    vrátane ostatných 
                materiálov 
                položky 1702 

      - Ostatné cukry   Výroba, pri ktorej 
       v pevnom stave,  hodnota akýchkoľvek 
       s prísadou    použitých 
       aromatických   materiálov 
       prípravkov    kapitoly 17 
       alebo farbiva   nepresahuje 30% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú pôvodné 

ex 1703   Melasy získané   Výroba, pri ktorej 
      extrakciou alebo  hodnota akýchkoľvek 
      rafináciou cukru,  použitých 
      s prísadou     materiálov 
      dochucujúcich látok kapitoly 17 
      alebo farbív    nepresahuje 30% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

1704    Cukrovinky bez   Výroba, pri ktorej: 
      kakaa (vrátane   - všetky použité 
      bielej čokolády)   materiály sú 
                 zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - hodnota 
                 akýchkoľvek iných 
                 materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 
                 30% ceny výrobku 
                 zo závodu 

kap. 18   Kakao a kakaové   Výroba, pri ktorej: 
      prípravky      - všetky použité 
                 materiály sú 
                 zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 iných materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 
                 30% ceny výrobku 
                 zo závodu 

1901    Sladový výťažok; 
      potravinové 
      prípravky z múky, 
      krupice, škrobu 
      alebo sladových 
      výťažkov 
      neobsahujúce kakao 
      alebo obsahujúce 
      menej ako 40% 
      hmotnosti kakaa 
      v úplne odtučnenom 
      základe, inde 
      neuvedené ani 
      nezahrnuté; 
      potravinové 
      prípravky položiek 
      0401 až 0404 
      neobsahujúce kakao 
      alebo obsahujúce 
      menej ako 5% 
      hmotnosti kakaa 
      v celkovom 
      odtučnenom základe, 
      inde neuvedené ani 
      nezahrnuté: 

      - Sladový výťažok  Výroba z obilnín 
                kapitoly 10 

      - Ostatné      Výroba, pri ktorej: 
                - všetky použité 
                 materiály sú 
                 zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 iných materiálov 
                 kapitol 4 a 17 
                 nepresahuje 30% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 

1902    Cestoviny, tiež 
      varené alebo plnené 
      (mäsom alebo inými 
      plnkami), alebo inak 
      upravené, ako 
      špagety, makaróny, 
      rezance, široké 
      rezance, halušky, 
      ravioli (mäsové 
      alebo zeleninové 
      taštičky), 
      cannelloni (druh 
      makarónov); kuskus, 
      tiež pripravený: 

      - Obsahujúce    Výroba, pri ktorej 
       najviac 20%    všetky použité 
       hmotnosti mäsa,  obilniny a výrobky 
       drobov, rýb,   z nich (okrem tvrdej 
       kôrovcov alebo  pšenice a jej 
       mäkkýšov     derivátov) už sú 
                úplne získané 

      - Obsahujúce viac  Výroba, pri ktorej: 
       ako 20% hmotnosti - všetky použité 
       mäsa, drobov,    obilniny 
       rýb, kôrovcov    a výrobky z nich 
       alebo mäkkýšov   (okrem tvrdej 
                 pšenice a jej 
                 derivátov) sú 
                 úplne získané, 
                - všetky použité 
                 materiály kapitol 
                 02 a 03 sú 
                 úplne získané 

1903    Tapioka a jej    Výroba z materiálov 
      náhradky zo škrobu akejkoľvek položky 
      v tvare vločiek,  okrem zemiakového 
      zŕn, perličiek,   škrobu položky 1108 
      prachu 
      a v podobných 
      tvaroch 

1904    Výrobky z obilia  Výroba: 
      získané napučaním  - z materiálov 
      alebo pražením    nezaradených 
      (napr. pražené    do položky 1806, 
      kukuričné      - pri ktorej všetky 
      vločky); obilniny   použité obilniny 
      (iné ako kukurica)  a múka [okrem 
      v zrnách alebo    tvrdej pšenice 
      vo forme vločiek   a jej derivátov 
      alebo inak      a kukurice Zea 
      spracované zrno    indurata 1)] 
      (okrem múky      sú už úplne 
      a kukurice),     získané, 
      predvarené alebo  - pri ktorej 
      inak pripravené,   hodnota 
      inde neuvedené    akýchkoľvek 
      ani nezahrnuté    použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 30% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
1905    Pekársky tovar,   Výroba z materiálov 
      jemné alebo     akejkoľvek položky 
      trvanlivé pečivo,  okrem materiálov 
      tiež s pridaním   kapitoly 11 
      kakaa, hostie, 
      prázdne oblátky 
      používané na 
      farmaceutické 
      účely, oblátky, 
      sušené cesto 
      z múky, škrobu, 
      v listoch 
      a podobné výrobky 

ex kap. 20 Prípravky      Výroba, pri ktorej 
      zo zeleniny,    všetko použité 
      ovocia, orechov   ovocie, orechy 
      alebo iných častí  a zelenina je úplne 
      rastlín; okrem:   získané 

ex 2001   Sladké zemiaky,   Výroba, pri ktorej 
      bataty a podobné  všetky použité 
      jedlé časti rastlín materiály sú 
      s obsahom škrobu  zaradené do inej 
      5% alebo viac    položky ako 
      pripravené alebo  výrobok 
      konzervované v octe 
      alebo kyseline 
      octovej 

ex 2004 a  Zemiaky vo forme  Výroba, pri ktorej 
ex 2005   múky, krupice alebo všetky použité 
      vločiek pripravené materiály sú 
      alebo konzervované zaradené do inej 
      inak ako v octe   položky 
      alebo kyseline   ako výrobok 
      octovej 

2006    Zelenina, ovocie,  Výroba, pri ktorej 
      orechy a ovocné   hodnota 
      kôry a šupy a iné  akýchkoľvek 
      časti rastlín    použitých 
      konzervované cukrom materiálov 
      (máčaním,      kapitoly 17 
      glazovaním alebo  nepresahuje 
      kandizovaním)    30% ceny výrobku 
                zo závodu 

2007    Džemy, ovocné želé, Výroba, pri ktorej: 
      lekváre, ovocné   - všetky použité 
      alebo orechové    materiály sú 
      pretlaky a ovocné   zaradené do inej 
      alebo orechové    položky, ako je 
      pasty pripravené   položka výrobku, 
      varením, tiež    - hodnota 
      s pridaním cukru   akýchkoľvek 
      alebo iných      použitých 
      sladidiel       materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 
                 30% ceny výrobku 
                 zo závodu 

ex 2008   - Orechy      Výroba, pri ktorej 
       neobsahujúce   hodnota použitých 
       prísadu cukru   pôvodných orechov 
       alebo alkoholu  a olejnatých semien 
                položiek 0801, 0802 
                a 1202 až 1207 
                presahuje 60% ceny 
                výrobku zo závodu 
      - Arašidové maslo; Výroba, pri ktorej 
       zmesi založené na všetky použité 
       obilninách;    materiály sú 
       palmové jadrá;  zaradené do inej 
       kukurica     položky 
                ako výrobok 
      - Ostatné, okrem  Výroba, pri ktorej: 
       ovocia a orechov - všetky použité 
       varených v pare   materiály sú 
       alebo vo vode,   zaradené do inej 
       neobsahujúce    položky, ako je 
       prídavok cukru,   položka výrobku, 
       zmrazené     - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 30% 
                 výrobku zo závodu 

2009    Ovocné šťavy    Výroba, pri ktorej: 
      (vrátane hroznového - všetky použité 
      muštu) a zeleninové  materiály sú 
      šťavy neskvasené,   zaradené do inej 
      bez prídavku     položky, ako je 
      alkoholu, tiež    položka výrobku, 
      s prísadou cukru  - hodnota 
      alebo iných      akýchkoľvek 
      sladidiel       použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 17 
                 nepresahuje 30% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 

ex kap. 21 Rôzne potravinové  Výroba, pri ktorej 
      prípravky; okrem:  všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 

2101    Výťažky, esencie  Výroba, pri ktorej: 
      a koncentráty    - všetky použité 
      z kávy, čaju, maté,  materiály sú 
      praženej čakanky   zaradené do inej 
      a iné kávové     položky 
      náhradky       ako výrobok, 
                - všetka použitá 
                 čakanka je úplne 
                 získaná 

2103    Prípravky na omáčky 
      a pripravené omáčky; 
      korenisté zmesi 
      a zmesi prísad 
      na ochutenie; 
      horčičná múčka 
      a pripravená 
      horčica 

      - Prípravky     Výroba, pri ktorej 
       na omáčky     všetky použité 
       a pripravené   materiály sú 
       omáčky, korenisté zaradené do inej 
       zmesi a zmesi   položky ako 
       prísad      výrobok; možno však 
       na ochutenie   použiť horčičnú 
                múku alebo drvinu, 
                alebo pripravenú 
                horčicu 
      - Horčičná múčka  Výroba z materiálov 
       a pripravená   akejkoľvek položky 
       horčica 

ex 2104   Prípravky      Výroba z materiálov 
      na polievky     akejkoľvek položky 
      a bujóny      okrem pripravenej 
      a pripravené    alebo konzervovanej 
      polievky a bujóny  zeleniny položiek 
                2002 až 2005 

2106    Potravinové     Výroba, pri ktorej: 
      prípravky inde   - všetky použité 
      neuvedené       materiály sú 
      ani nezahrnuté    zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 použitých 
                 materiálov 
                 kapitol 4 a 17 
                 nepresahuje 30% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 

ex kap. 22 Nealkoholické    Výroba, pri ktorej: 
      a alkoholické    - všetky použité 
      nápoje a ocot;    materiály sú 
      okrem:        zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - všetko hrozno 
                 alebo akékoľvek 
                 deriváty z hrozna 
                 sú úplne získané 
2202    Voda vrátane    Výroba, pri ktorej: 
      minerálnych vôd   - všetky použité 
      a sódoviek      materiály sú 
      s prídavkom cukru   zaradené do inej 
      alebo iných      položky, ako je 
      sladidiel alebo    položka výrobku, 
      aromatizované    - hodnota 
      a iné nealkoholické  akýchkoľvek 
      nápoje s výnimkou   použitých 
      ovocných alebo    materiálov 
      zeleninových štiav  kapitoly 17 
      položky 2009     nepresahuje 30% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - akákoľvek ovocná 
                 šťava (okrem 
                 ananásovej, 
                 limetovej 
                 a grapefruitovej) 
                 je už pôvodná 

2207    Etylalkohol     Výroba: 
      nedenaturovaný   - z materiálov 
      s objemovým      nezaradených 
      alkoholometrickým   do položky 
      titrom 80% vol    2207 alebo 2208, 
      alebo väčším;    - pri ktorej všetko 
      etylalkohol      použité hrozno 
      a ostatné destiláty  alebo akékoľvek 
      denaturované     materiály získané 
      s akýmkoľvek     z hrozna sú úplne 
      alkoholometrickým   získané, alebo 
      titrom        ak všetky ostatné 
                 použité materiály 
                 sú už pôvodné, 
                 arak možno použiť 
                 do limitu 5% 
                 objemu 

2208    Etylalkohol     Výroba: 
      nedenaturovaný   - z materiálov 
      s objemovým      nezaradených 
      alkoholometrickým   do položky 
      titrom menším     2207 alebo 2208, 
      ako 80% vol;    - pri ktorej všetko 
      destiláty, likéry   hrozno alebo 
      a ostatné liehové   akékoľvek 
      nápoje        materiály získané 
                 z hrozna sú úplne 
                 získané, alebo 
                 ak všetky ostatné 
                 použité materiály 
                 sú pôvodné, arak 
                 môže byť použitý 
                 do limitu 5% 
                 objemu 

ex kap. 23 Zvyšky a odpad   Výroba, pri ktorej 
      v potravinárskom  všetky použité 
      priemysle;     materiály sú 
      pripravené krmivo; zaradené do inej 
      okrem:       položky ako výrobok 

ex 2301   Veľrybia drvina;  Výroba, pri ktorej 
      múčky, drviny    všetky použité 
      a aglomerované   materiály kapitol 
      výrobky v tvare   02 a 03 sú úplne 
      valčekov, guľôčok  získané 
      z rýb alebo 
      kôrovcov, mäkkýšov 
      alebo iných vodných 
      bezstavovcov 
      nevhodné na výživu 
      ľudí 

ex 2303   Škrobárenské zvyšky Výroba, pri ktorej 
      z výroby      všetka použitá 
      kukuričného škrobu kukurica je úplne 
      (okrem       získaná 
      koncentrovanej 
      máčacej vody) 
      s obsahom bielkovín 
      nad 40% hmotnosti, 
      počítané v sušine 

ex 2306   Pokrutiny a iný   Výroba, pri ktorej 
      pevný odpad po   všetky olivy 
      extrahovaní     sú úplne získané 
      olivového oleja, 
      ktoré obsahujú viac 
      ako 3% olivového 
      oleja 

2309    Prípravky používané Výroba, pri ktorej: 
      na výživu zvierat  - všetky použité 
                 obilniny, cukor 
                 alebo melasa, 
                 mäso alebo mlieko 
                 sú už pôvodné, 
                - všetky použité 
                 materiály 
                 kapitoly 03 sú 
                 úplne získané 

ex kap. 24 Tabak a vyrobené  Výroba, pri ktorej 
      tabakové náhradky; všetky použité 
      okrem:       materiály kapitoly 
                24 sú úplne získané 

2402    Cigary (aj     Výroba, pri ktorej 
      s odrezanými    aspoň 70% hmotnosti 
      koncami), cigarky  použitého 
      (cigarillos)    nespracovaného 
      a cigarety z tabaku tabaku alebo 
      alebo tabakových  tabakového odpadu 
      náhradiek      položky 2401 už 
                je pôvodného 

ex 2403   Tabak na fajčenie  Výroba, pri ktorej 
                aspoň 70% hmotnosti 
                použitého 
                nespracovaného 
                tabaku alebo 
                tabakového odpadu 
                položky 2401 už je 
                pôvodného 

ex kap. 25 Soľ; síra; zeminy  Výroba, pri ktorej 
      a kamene; sadra,  všetky použité 
      vápno a cement;   materiály sú 
      okrem:       zaradené do inej 
                položky 
                ako výrobok
 
ex 2504   Prírodný      Obohatenie o obsah 
      kryštalický grafit uhlíka, čistenie 
      s obohateným    a mletie 
      obsahom uhlíka,   surového 
      čistený a drvený  kryštalického 
                grafitu 

ex 2515   Mramor, rozrezaný  Delenie mramoru 
      pílou alebo inak  rezaním alebo inak 
      na bloky alebo   (tiež už 
      dosky pravouhlého  narezaného) 
      (vrátane      s hrúbkou, ktorá 
      štvorcového) tvaru presahuje 25 cm 
      s hrúbkou 
      nepresahujúcou 
      25 cm 

ex 2516   Žula, porfýr,    Delenie kameňa 
      čadič, pieskovec  rezaním alebo inak 
      a iné kamene    (tiež už 
      na výtvarné alebo  narezaného) 
      stavebné účely len s hrúbkou, ktorá 
      delené rezaním či  presahuje 25 cm 
      inak do blokov 
      alebo dosiek 
      pravouhlého 
      (vrátane 
      štvorcového) 
      tvaru s hrúbkou 
      nepresahujúcou 
      25 cm 

ex 2518   Kalcinovaný dolomit Kalcinácia 
                nekalcinovaného 
                dolomitu 

ex 2519   Mletý prírodný   Výroba, pri ktorej 
      uhličitan vápenatý všetky použité 
      (magnezit),     materiály sú 
      v hermeticky    zaradené do inej 
      uzavretých     položky 
      kontajneroch a oxid ako výrobok. Možno 
      horečnatý, tiež   však použiť 
      čistý, iný ako   prírodný uhličitan 
      tavená alebo    horečnatý 
      spekaná magnézia  (magnezit) 

ex 2520   Sadry špeciálne   Výroba, pri ktorej 
      pripravené pre   hodnota všetkých 
      stomatológiu    použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 2524   Azbestové vlákna  Výroba 
                z azbestového 
                koncentrátu 
                (z azbestovej rudy) 

ex 2525   Prášková sľuda   Mletie sľudy alebo 
                sľudového odpadu 

ex 2530   Farebné hlinky,   Kalcinácia alebo 
      kalcinované alebo  mletie farebných 
      vo forme prášku   hliniek 

kap. 26   Rudy kovov, trosky Výroba, pri ktorej 
      a popoly      všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky 
                ako výrobok 

ex kap. 27 Nerastné palivá,  Výroba, pri ktorej 
      minerálne oleje   všetky použité 
      a výrobky ich    materiály sú 
      destilácie;     zaradené do inej 
      bitúmenové látky;  položky 
      minerálne vosky;  ako výrobok 
      okrem: 
ex 2707   Oleje, v ktorých  Operácie rafinácie 
      hmotnosť      alebo jedného alebo 
      aromatických    viacerých 
      zložiek presahuje  špecifických 
      hmotnosť      postupov 2) alebo 
      nearomatických   iné operácie, 
      zložiek, pričom   v ktorých všetky 
      sa tieto oleje   použité materiály 
      podobajú minerálnym sú zaradené do 
      olejom získaným   inej položky ako 
      destiláciou     výrobok. 
      vysokotepelného   Avšak materiály 
      uhoľného dechtu,  zaradené do tej 
      pri ktorých sa viac istej položky možno 
      ako 65% objemu   použiť 
      destiluje      za predpokladu, že 
      pri 250 stupňov C  ich hodnota 
      (vrátane zmesí   nepresiahne 50% 
      lakového benzínu  ceny výrobku 
      a benzénu),     zo závodu 
      používané ako 
      pohonné látky alebo 
      na vykurovanie 

ex 2709   Surové oleje    Štiepna destilácia 
      získané       bitúmenových 
      z bitúmenových   materiálov 
      nerastov 

2710    Minerálne oleje   Operácie rafinácie 
      a oleje       alebo jedného alebo 
      z bitúmenových   viacerých 
      nerastov, iné ako  špecifických 
      surové; prípravky  postupov 3) alebo 
      inde neuvedené ani iné operácie, 
      nezahrnuté,     v ktorých všetky 
      obsahujúce najmenej použité materiály 
      70% alebo viac   sú zaradené do 
      hmotnosti      inej položky ako 
      minerálnych olejov výrobok. 
      alebo olejov    Avšak materiály 
      z bitúmenových   zaradené do tej 
      nerastov, ak sú   istej položky možno 
      tieto oleje     použiť 
      podstatnou zložkou za predpokladu, že 
      týchto prípravkov  ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2711    Zemný plyn a iné  Operácie rafinácie 
      plynné uhľovodíky  alebo jedného alebo 
                viacerých 
                špecifických 
                postupov 3) alebo 
                iné operácie, 
                v ktorých všetky 
                použité materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako 
                výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2712    Vazelína; parafín, Operácie rafinácie 
      mikrokryštalický  alebo jedného alebo 
      (ropný) vosk,    viacerých 
      parafínový gáč,   špecifických 
      ozokerit,      postupov 3) 
      montánny vosk,   alebo iné operácie, 
      rašelinový vosk,  v ktorých všetky 
      ostatné minerálne  použité materiály 
      vosky a podobné   sú zaradené do 
      výrobky získané   inej položky ako 
      synteticky alebo  výrobok. 
      iným spôsobom,   Avšak materiály 
      tiež farbené    zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2713    Petrolejový koks,  Operácie rafinácie 
      petrolejový bitúmen alebo jedného alebo 
      a iné zvyšky    viacerých 
      minerálnych olejov špecifických 
      alebo olejov    postupov 2) 
      z bitúmenových   alebo iné operácie, 
      nerastov      v ktorých všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2714    Prírodné bitúmeny  Operácie rafinácie 
      (živice) a prírodný alebo jedného alebo 
      asfalt; bitúmenové viacerých 
      bridllice      špecifických 
      a bitúmenové piesky;postupov 2) 
      asfalty a asfaltové alebo iné operácie, 
      horniny       v ktorých všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2715    Bitúmenové zmesi  Operácie rafinácie 
      na základe     alebo jedného alebo 
      prírodného asfaltu viacerých 
      alebo prírodného  špecifických 
      bitúmenu,      postupov 2) 
      petrolejového    alebo iné operácie, 
      (naftového)     v ktorých všetky 
      bitúmenu, zemného  použité materiály 
      dechtu alebo smoly sú zaradené do 
      zo zemného dechtu  inej položky 
      (napríklad     ako výrobok. 
      asfaltový tmel,   Avšak materiály 
      riedené a podobné  zaradené do tej 
      výrobky)      istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex kap. 28 Anorganické     Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      chemikálie;     všetky použité    hodnota všetkých 
      anorganické     materiály sú     použitých 
      alebo organické   zaradené do inej   materiálov 
      zlúčeniny drahých  položky ako     nepresiahne 40% 
      kovov, kovov    výrobok.       ceny výrobku 
      vzácnych zemín,   Avšak materiály   zo závodu 
      rádioaktívnych   zaradené do tej 
      prvkov alebo    istej položky 
      izotopov; okrem:  možno použiť 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresiahne 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 2805   "Mischmetal"    Výroba 
      - zmesový kov    elektrolytickým 
                alebo tepelným 
                spracovaním, 
                pri ktorom hodnota 
                všetkých použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 2811   Oxid sírový     Výroba z oxidu    Výroba, pri ktorej 
                siričitého      hodnota všetkých 
                           použitých 
                           materiálov 
                           nepresiahne 40% 
                           ceny výrobku 
                           zo závodu 

ex 2833   Síran hlinitý    Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresiahne 50% ceny 
                výrobku zo závodu 

ex 2840   Peroxoboritan sodný Výroba        Výroba, pri ktorej 
                z pentahydrátu    hodnota všetkých 
                tetraboritanu    použitých 
                sodného       materiálov 
                           nepresiahne 40% 
                           ceny výrobku 
                           zo závodu 

ex kap. 29 Organické chemické Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      výrobky; okrem:   všetky použité    hodnota všetkých 
                materiály sú     použitých 
                zaradené do inej   materiálov 
                položky ako     nepresiahne 40% 
                výrobok.       ceny výrobku 
                Avšak materiály   zo závodu 
                zaradené do tej 
                istej položky 
                možno použiť 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresiahne 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
ex 2901   Acyklické      Operácie rafinácie 
      uhľovodíky     alebo jedného alebo 
      na použitie ako   viacerých 
      pohonné látky alebo špecifických 
      ako palivá     postupov 2) 
                alebo iné operácie, 
                v ktorých všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 2902   Cykloalkány     Operácie rafinácie 
      a cykloalkény    alebo jedného 
      (iné ako azulény), alebo viacerých 
      benzén, toluén,   špecifických 
      xylény na použitie postupov 2) 
      ako pohonné látky  alebo iné operácie, 
      alebo palivá    v ktorých všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 2905   Kovové alkoholáty  Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      alkoholov tejto   akejkoľvek položky  hodnota všetkých 
      položky a etanolu  vrátane iných    použitých 
      alebo glycerolu   materiálov položky  materiálov 
                2905.        nepresiahne 40% 
                Avšak kovové     ceny výrobku 
                alkoholáty tejto   zo závodu 
                položky môžu byť 
                použité 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresiahne 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2915    Nasýtené acyklické Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      monokarboxylové   akejkoľvek položky. hodnota všetkých 
      kyseliny a ich   Avšak hodnota    použitých 
      anhydridy,     všetkých       materiálov 
      halogenidy,     použitých      nepresiahne 40% 
      peroxidy      materiálov položiek ceny výrobku 
      a peroxokyseliny;  2915 a 2916     zo závodu 
      ich halogén-,    nepresahuje 20% 
      sulfo-, nitro-   ceny výrobku 
      alebo        zo závodu 
      nitrózoderiváty 

ex 2932   - Vnútorné étery  Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      a ich halogén-,   akejkoľvek položky. hodnota všetkých 
      sulfo-, nitro-   Avšak hodnota    použitých 
      alebo        všetkých použitých  materiálov 
      nitrózoderiváty   materiálov      nepresiahne 40% 
                položky 2909     ceny výrobku 
                nepresahuje 20%   zo závodu 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

      - Cyklické acetáty Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      a vnútorné     akejkoľvek položky  hodnota všetkých 
      poloacetáty a ich            použitých 
      halogén-, sulfo-,            materiálov 
      nitro- alebo               nepresiahne 40% 
      nitrózoderiváty             ceny výrobku 
                           zo závodu 

2933    Heterocyklické   Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      zlúčeniny len    akejkoľvek položky. hodnota všetkých 
      s dusíkatým(i)   Avšak hodnota    použitých 
      heteroatómom    všetkých použitých  materiálov 
      (heteroatómami)   materiálov      nepresiahne 40% 
                položiek 2932    ceny výrobku 
                a 2933        zo závodu 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

2934    Nukleové kyseliny  Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      a ich soli; ostatné akejkoľvek položky. hodnota všetkých 
      heterocyklické   Avšak hodnota    použitých 
      zlúčeniny      všetkých použitých  materiálov 
                materiálov položiek nepresiahne 40% 
                2932, 2933 a 2934  ceny výrobku 
                nepresahuje 20%   zo závodu 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex kap. 30 Farmaceutické 
      výrobky; okrem:   Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

3002    Ľudská krv; 
      živočíšna krv 
      pripravená 
      na terapeutické, 
      profylaktické alebo 
      diagnostické účely; 
      antiséra a ostatné 
      krvné zložky 
      a modifikované 
      imunologické 
      výrobky, tiež 
      získané 
      biotechnologickými 
      procesmi; očkovacie 
      látky, toxíny, 
      kultúry 
      mikroorganizmov 
      (okrem kvasiniek) 
      a podobné výrobky: 

      - Výrobky      Výroba z materiálov 
      pozostávajúce    akejkoľvek položky 
      z dvoch alebo    vrátane iných 
      viacerých zložiek, materiálov položky 
      ktoré boli     3002. Tu uvedené 
      zmiešané      materiály možno 
      na terapeutické   tiež použiť 
      alebo        za predpokladu, že 
      profylaktické    ich hodnota 
      použitie, alebo   nepresahuje 20% 
      nemiešané výrobky, ceny výrobku 
      na uvedené     zo závodu 
      použitie upravené 
      do odmerných 
      dávok alebo 
      balenia pre 
      maloobchodný 
      predaj 

      - Iné 
      -- Ľudská krv    Výroba z materiálov 
                akejkoľvek položky 
                vrátane iných 
                materiálov položky 
                3002. Tu uvedené 
                materiály možno 
                tiež použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      -- Živočíšna krv  Výroba z materiálov 
        pripravená na  akejkoľvek položky 
        terapeutické   vrátane iných 
        alebo      materiálov položky 
        profylaktické  3002. Tu uvedené 
        použitie     materiály možno 
                tiež použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      -- Krvné zložky iné Výroba z materiálov 
        ako antiséra,  akejkoľvek položky 
        hemoglobín    vrátane iných 
        a sérový     materiálov položky 
        globulín     3002. Tu uvedené 
                materiály možno 
                tiež použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      -- Hemoglobín,   Výroba z materiálov 
        krvný globulín  akejkoľvek položky 
        a sérový     vrátane iných 
        globulín     materiálov položky 
                3002. Tu uvedené 
                materiály možno 
                tiež použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      -- Ostatné     Výroba z materiálov 
                akejkoľvek položky 
                vrátane iných 
                materiálov položky 
                3002. Tu uvedené 
                materiály možno 
                tiež použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
3003    Lieky (okrem 
a 3004   výrobkov položiek 
      3002, 3005 alebo 
      3006) 

      - Získané      Výroba, pri ktorej 
       z amikacínu    všetky použité 
       položky 2941   materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                položky 3003 
                alebo 3004 môžu byť 
                použité 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota spolu 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej: 
                - všetky použité 
                 materiály sú 
                 zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku. 
                 Avšak materiály 
                 položky 3003 
                 alebo 3004 môžu 
                 byť použité 
                 za predpokladu, 
                 že ich hodnota 
                 spolu 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 

ex kap. 31 Hnojivá; okrem:   Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
                všetky použité    hodnota všetkých 
                materiály sú     použitých 
                zaradené do inej   materiálov 
                položky ako výrobok. nepresiahne 40% 
                Avšak materiály   ceny výrobku 
                zaradené do tej   zo závodu 
                istej položky možno 
                použiť 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 3105   Minerálne alebo   Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      chemické hnojivá  - všetky použité   hodnota všetkých 
      obsahujúce dva    materiály sú    použitých 
      alebo tri       zaradené do inej  materiálov 
      z hnojivových     položky, ako je  nepresiahne 40% 
      prvkov: dusík,    položka výrobku.  ceny výrobku 
      fosfor alebo     Avšak materiály  zo závodu 
      draslík; iné     zaradené do tej 
      hnojivá; výrobky   istej položky 
      tejto kapitoly    môžu byť použité 
      v tabletkách alebo  za predpokladu, 
      v podobnej úprave,  že ich hodnota 
      alebo v balení    nepresahuje 20% 
      nepresahujúcom    ceny výrobku 
      hmotnosť 10 kg;    zo závodu, 
      okrem:       - hodnota všetkých 
      - dusičnanu      použitých 
       sodného       materiálov 
      - kyanidu       nepresahuje 50% 
       vápenatého     ceny výrobku 
      - síranu       zo závodu 
       draselného 
      - síranu 
       horčíka 
       a draslíka 

ex kap. 32 Trieslovinové    Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      a farbiarske    všetky použité    hodnota všetkých 
      výťažky;      materiály sú     použitých 
      taníny a ich    zaradené do inej   materiálov 
      deriváty; farbivá, položky ako     nepresiahne 40% 
      pigmenty a ostatné výrobok.       ceny výrobku 
      farbiace látky;   Avšak materiály   zo závodu 
      náterové farby   zaradené do tej 
      a laky; tmely;   istej položky môžu 
      atramenty; okrem:  byť použité 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex 3201   Taníny a ich soli, Výroba        Výroba, pri ktorej 
      étery, estery    z trieslových    hodnota všetkých 
      a ostatné deriváty výťažkov       použitých 
                rastlinného pôvodu  materiálov 
                           nepresiahne 40% 
                           ceny výrobku 
                           zo závodu 

3205    Farebné laky;    Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      prípravky založené akejkoľvek položky  hodnota všetkých 
      na farebných lakoch okrem položiek    použitých 
      špecifikované    3203, 3204 a 3205.  materiálov 
      v poznámke 3    Avšak materiály   nepresiahne 40% 
      k tejto kapitole 4) položky 3205 môžu  ceny výrobku 
                byť použité     zo závodu 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

ex kap. 33 Silice a rezinoidy; Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      voňavkárske,    všetky použité    hodnota všetkých 
      kozmetické     materiály sú     použitých 
      a toaletné     zaradené do inej   materiálov 
      prípravky; okrem:  položky       nepresiahne 40% 
                ako výrobok.     ceny výrobku 
                Avšak materiály   zo závodu 
                zaradené do tej 
                istej položky môžu 
                byť použité 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

3301    Silice (s terpénom Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      i bez neho) vrátane akejkoľvek položky  hodnota všetkých 
      pevných       vrátane materiálov  použitých 
      a absolútnych;   inej "skupiny" 5)  materiálov 
      rezinoidy;     v tejto položke.   nepresiahne 40% 
      extrahované     Avšak materiály   ceny výrobku 
      prírodné balzamy;  tej istej skupiny  zo závodu 
      koncentráty silíc  môžu byť použité 
      v tukoch,      za predpokladu, 
      v nevysýchateľných že ich hodnota 
      olejoch, vo voskoch nepresahuje 20% 
      alebo podobné,   ceny výrobku 
      získané napustením zo závodu 
      týchto výrobkov 
      vonnou esenciou 
      alebo maceráciou; 
      terpenické 
      vedľajšie výrobky 
      vznikajúce pri 
      deterpenácii silíc; 
      aromatické a vodné 
      destiláty a vodné 
      roztoky silíc 

ex kap. 34 Mydlo, organické  Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      povrchovo aktívne  všetky použité    hodnota všetkých 
      prostriedky, pracie materiály sú     použitých 
      prípravky, mazacie zaradené do inej   materiálov 
      prípravky, umelé  položky       nepresiahne 40% 
      vosky, pripravené  ako výrobok.     ceny výrobku 
      vosky, leštiace   Avšak materiály   zo závodu 
      a čistiace     zaradené do tej 
      prípravky,     istej položky môžu 
      sviečky a podobné  byť použité 
      výrobky,      za predpokladu, že 
      modelovacie pasty, ich hodnota 
      zubné vosky     nepresahuje 20% 
      a zubné prípravky  ceny výrobku 
      na báze sadry;   zo závodu 
      okrem: 

ex 3403   Mastiace prípravky Operácie rafinácie 
      s obsahom menej   alebo jedného 
      ako 70% hmotnosti  alebo viacerých 
      ropných olejov   špecifických 
      alebo olejov    postupov 2) 
      z bitúmenových   alebo iné 
      nerastov      operácie, 
                v ktorých všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky 
                možno použiť 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresiahne 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 

3404    Umelé vosky 
      a pripravené vosky 
      - Na základe    Výroba, pri ktorej 
       parafínu, ropných všetky použité 
       voskov      materiály sú 
       z bitúmenových  zaradené do inej 
       nerastov,     položky 
       z parafínových  ako výrobok. 
       zvyškov      Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky môžu 
                byť použité 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      - Ostatné      Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
                akejkoľvek položky  hodnota všetkých 
                okrem:        použitých 
                - stužených olejov  materiálov 
                 položky 1516    nepresiahne 40% 
                 majúcich charakter ceny výrobku 
                 voskov,      zo závodu 
                - mastných kyselín 
                 chemicky 
                 nedefinovaných 
                 alebo 
                 priemyselných 
                 mastných 
                 alkoholov položky 
                 3823 
                 majúcich charakter 
                 voskov, 
                - materiálov 
                 položky 3404. 
                Avšak tieto 
                materiály môžu 
                byť použité za 
                predpokladu, že ich 
                hodnota nepresahuje 
                20% ceny výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 35 Albumínoidné    Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      látky;       všetky použité    hodnota všetkých 
      modifikované    materiály sú     použitých materiálov 
      škroby;       zaradené do inej   nepresiahne 40% 
      gleje,       položky       ceny výrobku 
      enzýmy;       ako výrobok.     zo závodu 
      okrem:       Avšak materiály 
      predželatinované  zaradené do tej 
                istej položky 
                môžu byť použité 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 
                20% ceny výrobku 
                zo závodu 
3505    Dextríny a iné 
      modifikované 
      škroby 
      (napr. 
      predželatínované 
      alebo 
      esterifikované 
      škroby); gleje 
      na báze škrobov 
      alebo dextrínu 
      alebo iných 
      modifikovaných 
      škrobov 
      - Škrobové étery  Výroba        Výroba, pri ktorej 
       a estery     z materiálov     hodnota všetkých 
                akejkoľvek      použitých materiálov 
                položky vrátane   nepresiahne 40% ceny 
                ostatných      výrobku zo závodu 
                materiálov 
                položky 3505 
      - Ostatné      Výroba        Výroba, pri ktorej 
                z materiálov     hodnota všetkých 
                akejkoľvek      použitých materiálov 
                položky okrem    nepresiahne 40% ceny 
                materiálov      výrobku zo závodu 
                zaradených do 
                položky 1108 
ex 3507   Pripravené enzýmy  Výroba, 
      inde neuvedené   pri ktorej 
      ani nezahrnuté   hodnota 
                všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresiahne 
                50% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
kap. 36   Výbušniny;     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      pyrotechnické    pri ktorej      hodnota všetkých 
      výrobky; zápalky;  všetky        použitých materiálov 
      pyroforické     použité       nepresiahne 40% ceny 
      zliatiny;      materiály sú     výrobku zo závodu 
      niektoré horľavé  zaradené do 
      prípravky      inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak 
                materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky 
                môžu byť 
                použité za 
                predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 
                20% ceny výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 37 Fotografické    Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      a kinematografické pri ktorej      hodnota všetkých 
      výrobky; okrem:   všetky použité    použitých materiálov 
                materiály sú     nepresiahne 40% ceny 
                zaradené do     výrobku zo závodu 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky 
                môžu byť použité 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 
                20% ceny výrobku 
                zo závodu 
3701    Fotografické dosky 
      a ploché filmy, 
      citlivé, 
      neexponované, 
      z iných materiálov 
      ako z papiera, 
      kartónu, lepenky 
      alebo textílií; 
      ploché okamžité 
      kopírovacie filmy, 
      citlivé, 
      neexponované, tiež 
      v kazetách 
      - Okamžité     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
       kopírovacie    pri ktorej všetky  hodnota všetkých 
       filmy       použité materiály  použitých materiálov 
       pre farebnú    sú zaradené do inej nepresiahne 40% ceny 
       fotografiu    položky ako 3701   výrobku zo závodu 
       v kazetách    alebo 3702. Avšak 
                materiály položky 
                3702 môžu byť 
                použité za 
                predpokladu, že ich 
                hodnota nepresahuje 
                30% ceny výrobku 
                zo závodu 
      - Ostatné      Výroba,       Výroba, pri ktorej 
                pri ktorej      hodnota všetkých 
                všetky použité    použitých materiálov 
                materiály sú     nepresiahne 40% ceny 
                zaradené do inej   výrobku zo závodu 
                položky ako 3701 
                alebo 3702. 
                Avšak materiály 
                položiek 3701 
                a 3702 môžu byť 
                použité za 
                predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 
                20% ceny výrobku 
                zo závodu 
3702    Fotografické filmy Výroba,       Výroba, pri 
      vo zvitkoch,    pri ktorej      ktorej 
      citlivé,      všetky        hodnota 
      neexponované,    použité       všetkých 
      z iných materiálov materiály sú     použitých 
      ako z papiera,   zaradené do     materiálov 
      kartónu, lepenky  inej položky     nepresiahne 
      alebo textílií;   ako 3701       40% ceny 
      ploché okamžité   alebo 3702      výrobku 
      kopírovacie filmy,            zo závodu 
      citlivé, 
      neexponované 
3704    Fotografické dosky, Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      filmy, papier,   pri ktorej všetky  hodnota všetkých 
      kartón a textílie, použité       použitých 
      exponované, ale   materiály sú     materiálov 
      nevyvolané     zaradené do     nepresiahne 
                iných položiek    40% ceny výrobku 
                ako 3701 až 3704   zo závodu 
ex kap. 38 Rôzne chemické   Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      výrobky; okrem:   pri ktorej všetky  hodnota všetkých 
                použité       použitých materiálov 
                materiály sú     nepresiahne 40% ceny 
                zaradené do     výrobku zo závodu 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak 
                materiály 
                zaradené 
                do tej istej 
                položky 
                môžu byť použité 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku zo 
                závodu 
ex 3801   - Koloidný grafit  Výroba, 
       v olejovej    pri ktorej 
       suspenzii     hodnota 
       a semikoloidný  všetkých 
       grafit; uhlíkaté použitých 
       pasty       materiálov 
       na elektródy   nepresiahne 
                50% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
      - Grafit vo forme  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
       pasty v zmesi   pri ktorej      hodnota všetkých 
       s minerálnymi   hodnota       použitých materiálov 
       olejmi pri viac  všetkých       nepresiahne 40% ceny 
       ako 30% hmotnosti použitých      výrobku zo závodu 
       grafitu      materiálov 
                položky 3403 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
ex 3803   Rafinovaný tálový  Rafinácia surového  Výroba, pri ktorej 
      olej        tálového oleja    hodnota všetkých 
                           použitých materiálov 
                           nepresiahne 40% ceny 
                           výrobku zo závodu 
ex 3805   Sulfátové      Čistenie       Výroba, pri ktorej 
      terpentínové    surových       hodnota všetkých 
      silice, čistené   sulfátových     použitých materiálov 
                terpentínových    nepresiahne 40% ceny 
                silíc destiláciou  výrobku zo závodu 
                alebo rafináciou 
ex 3806   Estery živíc    Výroba zo živicových Výroba, pri ktorej 
                kyselín       hodnota všetkých 
                           použitých materiálov 
                           nepresiahne 40% ceny 
                           výrobku zo závodu 
ex 3807   Drevný decht    Destilácia drevného Výroba, pri ktorej 
      (asfalt alebo    dechtu        hodnota všetkých 
      smola z drevného             použitých materiálov 
      dechtu)                 nepresiahne 40% ceny 
                           výrobku zo závodu 
3808    Insekticídy,    Výroba, pri ktorej 
      rodenticídy,    hodnota všetkých 
      fungicídy,     použitých materiálov 
      herbicídy,     nepresiahne 50% ceny 
      prípravky proti   výrobku zo závodu 
      klíčeniu 
      a regulátory 
      rastu rastlín, 
      dezinfekčné 
      prostriedky 
      a podobné výrobky 
      v úprave alebo 
      balení na drobný 
      predaj alebo 
      ako prípravky alebo 
      tovar (napr. sírne 
      pásy, knôty 
      a sviečky 
      a mucholapky) 
3809    Prípravky na úpravu Výroba, pri ktorej 
      povrchu, na     hodnota všetkých 
      apretovanie,    použitých materiálov 
      prípravky      nepresiahne 50% ceny 
      na zrýchlenie    výrobku zo závodu 
      farbenia alebo 
      ustálenie farbív 
      a iné výrobky 
      a prípravky 
      (napr. apretúry 
      a moridlá) 
      používané 
      v textilnom, 
      papierenskom, 
      kožiarskom 
      a podobnom 
      priemysle, inde 
      neuvedené ani 
      nezahrnuté 
3810    Prípravky na    Výroba, pri ktorej 
      čistenie kovových  hodnota všetkých 
      povrchov; tavivá  použitých materiálov 
      a iné pomocné    nepresiahne 50% ceny 
      prípravky na    výrobku zo závodu 
      spájkovanie 
      namäkko, 
      spájkovanie 
      natvrdo 
      alebo zváranie, 
      prášky a pasty 
      na spájkovanie 
      alebo 
      zváranie kovov 
      alebo 
      iných materiálov; 
      prípravky 
      používané 
      na opláštenie 
      alebo 
      na výplň 
      zvarovacích 
      elektród alebo 
      tyčí 
3811    Antidetonačné 
      prípravky (proti 
      klepaniu motora), 
      oxidačné 
      inhibítory, 
      živičné 
      inhibítory, 
      zlepšovače 
      viskozity, 
      antikorózne 
      prostriedky 
      a iné prísady 
      do minerálnych 
      olejov (vrátane 
      benzínu) alebo 
      iných tekutín 
      používaných na 
      rovnaké účely 
      ako minerálne 
      oleje: 
      - Pripravené    Výroba, pri ktorej 
       prísady      hodnota všetkých 
       do mazacích    použitých materiálov 
       olejov      nepresiahne 50% ceny 
       obsahujúce    výrobku zo závodu 
       minerálne 
       oleje alebo 
       oleje 
       získané 
       z bitúmenových 
       minerálov 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresiahne 50% ceny 
                výrobku zo závodu 
3812    Pripravené     Výroba, pri ktorej 
      urýchľovače     hodnota všetkých 
      vulkanizácie;    použitých materiálov 
      zložené       nepresiahne 50% ceny 
      plastifikátory   výrobku zo závodu 
      pre kaučuk alebo 
      plasty, inde 
      neuvedené ani 
      nezahrnuté; 
      antioxidačné 
      prípravky a iné 
      zmesové 
      stabilizátory 
      pre kaučuk alebo 
      plasty 
3813    Prípravky a náplne Výroba, pri ktorej 
      do hasiacich    hodnota všetkých 
      prístrojov;     použitých materiálov 
      naplnené hasiace  nepresiahne 50% ceny 
      granáty a bomby   výrobku zo závodu 
3814    Zložené organické  Výroba, pri ktorej 
      rozpúšťadlá a    hodnota všetkých 
      riedidlá, inde   použitých materiálov 
      neuvedené ani    nepresiahne 50% ceny 
      nezahrnuté;     výrobku zo závodu 
      prípravky na 
      odstraňovanie 
      náterov a lakov 
3818    Chemické prvky   Výroba, pri ktorej 
      dopované na     hodnota všetkých 
      použitie      použitých materiálov 
      v elektronike,   nepresiahne 50% ceny 
      v tvare diskov,   výrobku zo závodu 
      doštičiek alebo 
      v podobných tvaroch; 
      chemické zlúčeniny 
      dopované na použitie 
      v elektronike 
3819    Kvapaliny      Výroba, pri ktorej 
      do hydraulických  hodnota všetkých 
      bŕzd a iné     použitých materiálov 
      pripravené     nepresiahne 50% ceny 
      kvapaliny      výrobku zo závodu 
      do hydraulických 
      prevodov 
      neobsahujúce 
      žiadne alebo 
      obsahujúce menej 
      ako 70% hmotnosti 
      minerálnych olejov 
      získaných 
      z bitúmenových 
      nerastov 
3820    Prípravky proti   Výroba, pri ktorej 
      zamŕzaniu      hodnota všetkých 
      a pripravené    použitých materiálov 
      tekutiny      nepresiahne 50% ceny 
      na odmrazovanie   výrobku zo závodu 
3822    Diagnostické alebo Výroba, pri ktorej 
      laboratórne     hodnota všetkých 
      reagencie na    použitých materiálov 
      podložke      nepresiahne 50% ceny 
      a pripravené    výrobku zo závodu 
      laboratórne 
      reagencie, tiež 
      na podložke, iné 
      ako položky 3002 
      alebo 3006 
3823    Technické 
      monokarboxylové 
      mastné kyseliny; 
      oleje z rafinácie 
      kyselín; technické 
      mastné alkoholy: 
      - Technické     Výroba, pri ktorej 
       monokarboxylové  všetky použité 
       mastné kyseliny; materiály sú zaradené 
       oleje z rafinácie do inej položky 
       kyselín      ako výrobok 
      - Technické mastné Výroba z materiálov 
       alkoholy     akejkoľvek inej 
                položky vrátane 
                iných materiálov 
                položky 3823 
3824    Pripravené spojivá 
      na odlievacie formy 
      alebo jadrá; chemické 
      výrobky alebo 
      prípravky chemického 
      priemyslu alebo 
      príbuzných 
      priemyselných odvetví 
      (vrátane vyrobených 
      zo zmesí prírodných 
      výrobkov), inde 
      neuvedené ani nezahrnuté; 
      zvyškové produkty 
      chemického priemyslu 
      alebo príbuzných 
      priemyselných odvetví, 
      inde neuvedené ani 
      nezahrnuté: 
      - Nasledujúce    Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
       výrobky      všetky použité    hodnota všetkých 
       z tejto položky: materiály sú     použitých materiálov 
                zaradené       nepresiahne 40% ceny 
                do inej položky   výrobku zo závodu 
                ako výrobok. Avšak 
                materiály zaradené 
                do tej istej položky 
                môžu byť použité 
                za predpokladu, že 
                ich hodnota 
                nepresahuje 
                20% ceny výrobku zo 
                závodu 
      -- Pripravené 
        spojivá na 
        odlievacie 
        formy alebo 
        jadrá založené 
        na prírodných 
        živičných 
        výrobkoch 
      -- Kyseliny 
        nafténové, ich 
        soli nerozpustné 
        vo vode a ich 
        estery 
      -- Sorbitol iný 
        ako položky 2905 
      -- Ropné sulfonáty 
        okrem ropných 
        sulfonátov 
        alkalických 
        kovov, 
        amónia alebo 
        etanolamínov; 
        tiofénické 
        sulfonátové 
        kyseliny z 
        olejov 
        získaných 
        z bitúmenových 
        nerastov a 
        ich soli 
      -- Iónomeniče 
      -- Getry 
        (pohlcovače 
        plynov) na 
        vákuové 
        trubice 
      -- Alkalický oxid 
        železa na 
        čistenie plynov 
      -- Zriedená 
        čpavková voda 
        a použitý oxid, 
        získané pri 
        čistení uhoľného 
        plynu 
      -- Sulfonafténové 
        kyseliny, ich 
        soli rozpustné 
        vo vode a ich 
        estery 
      -- Pribudlina a 
        Dippelov olej 
      -- Zmesi solí 
        s rozdielnymi 
        aniónmi 
      -- Kopírovacie 
        pasty na báze 
        želatíny, tiež 
        na papierovej 
        alebo textilnej 
        podložke 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresiahne 50% ceny 
                výrobku zo závodu 
3901 až   Plasty 
3915    v primárnych 
      formách, odpad, 
      odrezky a šrot 
      z plastov; okrem 
      položiek ex 3907 
      a 3912, pre ktoré 
      je pravidlo 
      stanovené nižšie: 
      - Produkty adičnej Výroba,       Výroba, pri ktorej 
       polymerizácie,  pri ktorej:     hodnota všetkých 
       pri ktorých    - hodnota      použitých materiálov 
       jednoduchý     všetkých      nepresiahne 25% ceny 
       monomér       použitých     výrobku zo závodu 
       predstavuje     materiálov 
       najmenej 99%    nepresahuje 
       hmotnosti      50% ceny 
       z celkového     výrobku 
       obsahu polyméru   zo závodu, 
                - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 39 
                 nepresahuje 
                 20% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 6)
      - Ostatné      Výroba,       Výroba, pri ktorej 
                pri ktorej      hodnota všetkých 
                hodnota       použitých materiálov 
                použitých      nepresiahne 25% ceny 
                materiálov      výrobku zo závodu 
                kapitoly 39 
                nepresahuje 
                20% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 6)
ex 3907   - Kopolymér     Výroba, 
       vyrobený     pri ktorej 
       z polykarbonátu  všetky použité 
       a kopolymér    materiály sú 
       akrylonitril-   zaradené do 
       -butadién-    inej položky 
       -styrén (ABS)   ako výrobok. 
                Avšak materiály 
                zaradené do tej 
                istej položky 
                môžu byť použité 
                za predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku zo 
                závodu 6)
      - Polyester     Výroba, 
                pri ktorej 
                hodnota 
                všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                kapitoly 39 
                nepresahuje 
                20% ceny 
                výrobku 
                zo závodu, 
                alebo 
                výroba 
                z polykarbonátu 
                tetrabromo- 
                -(bisfenol A) 
3912    Celulóza a jej   Výroba, 
      chemické      pri ktorej 
      deriváty,      hodnota 
      inde neuvedené   akýchkoľvek 
      ani nezahrnuté   použitých 
      v primárnych    materiálov 
      formách       zaradených do 
                tej istej 
                položky ako 
                výrobok 
                nepresahuje 
                20% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
3916    Polotovary 
až     a výrobky 
3921    z plastov 
      okrem 
      položiek 
      ex 3916, 
      ex 3917, 
      ex 3920 
      a ex 3921, 
      pre ktoré 
      platia nižšie 
      uvedené 
      pravidlá: 
      - Ploché výrobky  Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
       opracované inak  hodnota všetkých   hodnota všetkých 
       ako len na    použitých materiálov použitých materiálov 
       povrchu      kapitoly 39     nepresiahne 25% ceny 
       alebo narezané  nepresahuje     výrobku zo závodu 
       do tvarov iných  50% ceny výrobku 
       ako pravouhlých  zo závodu 
       (vrátane 
       štvorcových); 
       iné výrobky 
       ďalej opracované 
       inak ako na 
       povrchu 
      - Ostatné: 
      - Výrobky adičnej  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
       homopolymerizácie, pri ktorej:     hodnota všetkých 
       pri ktorých    - hodnota      použitých materiálov 
       jednoduchý     všetkých      nepresiahne 25% ceny 
       monomér       použitých     výrobku zo závodu 
       predstavuje viac  materiálov 
       ako 99%       nepresahuje 
       hmotnosti      50% ceny 
       z celkového     výrobku 
       obsahu       zo závodu, 
       polyméru     - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 použitých 
                 materiálov 
                 kapitoly 39 
                 nepresahuje 
                 20% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 6)
      - Ostatné      Výroba,       Výroba, pri ktorej 
                pri ktorej      hodnota všetkých 
                hodnota       použitých materiálov 
                všetkých       nepresiahne 25% ceny 
                použitých      výrobku zo závodu 
                materiálov 
                kapitoly 39 
                nepresiahne 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 1) 
ex 3916 a  Profily a rúry   Výroba,       Výroba, pri ktorej 
ex 3917             pri ktorej:     hodnota všetkých 
                - hodnota      použitých materiálov 
                 všetkých      nepresiahne 25% ceny 
                 použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 50% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota 
                 akýchkoľvek 
                 materiálov 
                 tej istej 
                 položky 
                 ako výrobok 
                 nepresahuje 
                 20% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 3920   - Ionomérové    Výroba z       Výroba, pri ktorej 
       listy alebo fólie termoplastickej   hodnota všetkých 
                parciálnej      použitých materiálov 
                soli, ktorá je    nepresiahne 25% ceny 
                kopolymérom     výrobku zo závodu 
                etylénu 
                a kyseliny 
                metakrylovej 
                čiastočne 
                neutralizovanej 
                kovovými iónmi, 
                hlavne zinku 
                a sodíka 
      - Listy       Výroba, 
       z regenerovanej  pri ktorej 
       celulózy,     hodnota 
       polyamidov    akýchkoľvek 
       alebo       použitých 
       polyetylénu    materiálov 
                tej istej 
                položky 
                ako výrobok 
                nepresahuje 
                20% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex 3921   Fólie z plastov,  Výroba z       Výroba, pri ktorej 
      metalizované    vysokotransparentných hodnota všetkých 
                polyesterových fólií použitých materiálov 
                s hrúbkou menej ako nepresiahne 25% ceny 
                23 mikrónov 7)    výrobku zo závodu 
3922    Výrobky z plastov  Výroba, 
až               pri ktorej 
3926              hodnota 
                všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 
                50% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex kap. 40 Kaučuk a výrobky  Výroba, 
      z neho; okrem:   pri ktorej 
                všetky 
                použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex 4001   Laminované dosky  Laminácia tabúľ 
      alebo kaučukový   z prírodného 
      krep na topánky   kaučuku 
4005    Zmesové kaučuky,  Výroba, 
      nevulkanizované   pri ktorej 
      v primárnych    hodnota 
      formách alebo    všetkých 
      platniach,     použitých 
      listoch alebo    materiálov 
      pásoch       nepresahuje 
                50% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
4012    Protektorové alebo 
      použité gumové 
      pneumatiky; plné 
      obruče alebo 
      nízkotlakové 
      plášte, vymeniteľné 
      behúne plášťa 
      pneumatiky a 
      ochranné vložky 
      do ráfika 
      pneumatiky, gumové: 
      - Protektorové   Protektorovanie 
       pneumatiky, aj  použitých 
       plné alebo duté  pneumatík 
       pneumatiky    (plných alebo 
                dutých) 
      - Ostatné      Výroba 
                z materiálov 
                akejkoľvek 
                položky okrem 
                materiálov 
                položky 4011 
                alebo 4012 
ex 4017   Výrobky z tvrdej  Výroba z tvrdej 
      gumy        gumy 
ex kap. 41 Surové kože a kožky Výroba, 
      (iné ako kožušiny) pri ktorej všetky 
      a usne; okrem:   použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex 4102   Surové ovčie alebo Odstránenie 
      jahňacie kože bez  vlny z ovčích 
      vlny        alebo jahňacích 
                koží s vlnou 
4104    Vyčinené kože    Vyčiňovanie 
až     i usne bez chlpov  predčinenej 
4107    alebo vlny, iné   kože alebo 
      ako vyčinené kože  výroba, pri 
      alebo usne položky ktorej všetky 
      4108 alebo 4109   použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
4109    Lakové alebo    Výroba z usní 
      lakové       a koží položiek 
      laminované usne;  4104 až 4107 za 
      metalizované    predpokladu, 
      usne        že ich hodnota 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
kap. 42   Kožené výrobky;   Výroba, 
      sedlárske      pri ktorej 
      a remenárske    všetky použité 
      výrobky; cestovné  materiály sú 
      potreby, kabelky  zaradené do 
      a podobné      inej položky 
      schránky; výrobky  ako výrobok 
      z čriev (iné ako 
      z čriev húsenice 
      priadky morušovej) 
ex kap. 43 Kožušiny a umelé  Výroba, pri ktorej 
      kožušiny; výrobky  všetky použité 
      z nich; okrem:   materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
ex 4302   Vyčinené alebo 
      upravené kožušiny 
      zošité: 
      - Rúna, vrecia,   Bielenie alebo 
       kríže, kocky   farbenie so 
       a podobné     strihaním a šitím 
       úpravy      jednotlivých 
                nezošitých 
                vyčinených alebo 
                upravených kožušín 
      - Ostatné      Výroba z nezošitých, 
                vyčinených alebo 
                upravených kožušín 
4303    Odevy, odevné    Výroba z nezošitých, 
      doplnky a iné    vyčinených alebo 
      výrobky z kožušín  upravených kožušín 
                položky 4302 
ex kap. 44 Drevo, drevené   Výroba, pri ktorej 
      uhlie a výrobky   všetky použité 
      z dreva; okrem:   materiály sú zaradené 
                do inej položky ako 
                výrobok 
ex 4403   Drevo nahrubo    Výroba zo surového 
      otesané do     dreva, tiež 
      hranolov      odkôrneného alebo 
                len nahrubo 
                opracovaného 
ex 4407   Drevo rozrezané   Hobľovanie, brúsenie 
      alebo štiepané   alebo spájanie 
      pozdĺžne alebo na  klinovým ozubom 
      kusy, lúpané, tiež 
      hobľované, brúsené 
      alebo spájané 
      klinovým ozubom 
      s hrúbkou 
      presahujúcou 6 mm 
ex 4408   Dyhy, listy na   Zosadzovanie, 
      preglejky s hrúbkou hobľovanie, 
      menšou ako 6 mm,  brúsenie alebo 
      zasadzované alebo  spájanie klinovým 
      lúpané, s hrúbkou  ozubom 
      nepresahujúcou 6 mm, 
      hobľované, brúsené 
      alebo spájané 
      klinovým ozubom 
ex 4409   Drevo spojito 
      profilované na 
      hranách alebo 
      plochách, tiež 
      hobľované, 
      brúsené 
      alebo spájané 
      klinovým ozubom: 
      - Brúsené alebo   Brúsenie alebo 
       spájané klinovým spájanie klinovým 
       ozubom      ozubom 
      - Lišty a žliabky  Lištovanie 
                alebo 
                žliabkovanie 
ex 4410   Drevené lišty    Lištovanie 
až     a žliabky      alebo 
ex 4413   na nábytok,     žliabkovanie 
      rámy, vnútornú 
      dekoráciu, 
      elektrické 
      vedenia a pod. 
ex 4415   Debny, debničky,  Výroba 
      klietky, bubny   z dosák 
      a podobné drevené  nenarezaných 
      obaly        na mieru 
ex 4416   Sudy, kade, putne  Výroba 
      a iné drevárske   zo štiepnych 
      výrobky a ich    dužín, ktoré 
      časti, z dreva   majú len dva 
                narezané 
                hlavné 
                povrchy 
                a nie sú 
                inak 
                opracované 
ex 4418   - Výrobky      Výroba, 
       stavebného    pri ktorej 
       stolárstva    všetky 
       a tesárstva    použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Možno použiť 
                voštinové 
                drevené dosky, 
                šindle 
                a lupky 
      - Lišty a žliabky  Lištovanie 
                alebo 
                žliabkovanie 
ex 4421   Polotovary     Výroba 
      na zápalky;     z dreva akejkoľvek 
      drevené nite alebo položky okrem 
      kolíčky do obuvi  vyťahovaného dreva 
                položky 4409 
ex kap. 45 Korok a korkové   Výroba, 
      výrobky; okrem:   pri ktorej 
                všetky 
                použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
4503    Výrobky       Výroba z korku 
      z prírodného korku položky 4501 
kap. 46   Výrobky zo slamy,  Výroba, 
      z esparta alebo   pri ktorej 
      iného materiálu   všetky 
      na úplety;     použité 
      košikárske     materiály sú 
      výrobky       zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
kap. 47   Vláknina z dreva  Výroba, 
      alebo z iných    pri ktorej 
      celulózových    všetky 
      vláknin; zberový  použité 
      (odpad a výmet)   materiály sú 
      papier, kartón   zaradené do 
      alebo lepenka    inej položky 
                ako výrobok 
ex kap. 48 Papier, kartón   Výroba, 
      alebo lepenka;   pri ktorej 
      výrobky       všetky 
      z papierenských   použité 
      vláknin, papiera,  materiály sú 
      kartónu alebo    zaradené do 
      lepenky; okrem:   inej položky 
                ako výrobok 
ex 4811   Papier a kartón iba Výroba 
      linajkovaný alebo  z papierenských 
      štvorčekovaný    materiálov 
                kapitoly 47 
4816    Karbónový papier,  Výroba 
      samokopírovací   z papierenských 
      papier a iné    materiálov 
      kopírovacie     kapitoly 47 
      alebo 
      pretlačovacie 
      papiere (iný ako 
      4809), 
      rozmnožovacie 
      blany a ofsetové 
      matrice z papiera, 
      tiež v škatuliach 
4817    Obálky, aerogramy, Výroba, 
      neilustrované    pri ktorej: 
      poštové karty    - všetky 
      a korešpondenčné   použité 
      lístky z papiera,   materiály 
      kartónu alebo     sú zaradené 
      lepenky; škatule,   do inej 
      tašky, náprsné    položky 
      tašky a písacie    ako výrobok, 
      súpravy obsahujúce - hodnota 
      potreby na      všetkých 
      korešpondenciu,    použitých 
      z papiera,      materiálov 
      kartónu alebo     nepresahuje 
      lepenky        50% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 4818   Toaletný papier   Výroba 
                z papierenských 
                materiálov 
                kapitoly 47 
ex 4819   Škatule, debny,   Výroba, 
      vrecia, vrecká   pri ktorej: 
      a iné obaly     - všetky 
      z papiera,      použité 
      kartónu, lepenky,   materiály 
      buničitej vaty    sú zaradené 
      alebo pásov      do inej 
      splstených      položky 
      buničitých      ako výrobok, 
      vlákien       - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 50% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 4820   Súpravy listových  Výroba, 
      papierov      pri ktorej 
                hodnota 
                všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 
                50% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex 4823   Iný papier, kartón, Výroba 
      lepenka, buničitá  z papierenských 
      vata a pásy     materiálov 
      splstených     kapitoly 47 
      buničitých vlákien, 
      rezané do formátu 
ex kap. 49 Tlačené knihy,   Výroba, 
      noviny, obrazy   pri ktorej 
      a iné výrobky    všetky 
      polygrafického   použité 
      priemyslu;     materiály sú 
      rukopisy,      zaradené 
      strojopisy     do inej položky 
      a plány; okrem:   ako výrobok 
4909    Tlačené alebo    Výroba 
      ilustrované     z materiálov 
      poštové       nezaradených 
      karty alebo     v položke 
      pohľadnice;     4909 alebo 
      tlačené       4911 
      karty s osobnými 
      pozdravmi, 
      správami alebo 
      oznámeniami, tiež 
      ilustrované, 
      prípadne tiež 
      s obálkami alebo 
      ozdobami 
4910    Kalendáre všetkých 
      druhov vrátane 
      kalendárov vo forme 
      blokov: 
      - Kalendáre     Výroba, 
       "večného" typu  pri ktorej: 
       alebo       - všetky 
       s vymeniteľnými   použité 
       blokmi na      materiály 
       základni inej    sú zaradené 
       ako z papiera,   do inej 
       lepenky alebo    položky 
       kartónu       ako výrobok, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 50% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
      - Ostatné      Výroba 
                z materiálov 
                nezaradených 
                v položke 
                4909 alebo 
                4911 
ex kap. 50 Hodváb; okrem:   Výroba, 
                pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené 
                do inej položky 
                ako výrobok 
ex 5003   Hodvábny odpad   Mykanie 
      (vrátane zámotkov  alebo česanie 
      nespôsobilých    hodvábneho 
      na zmotávanie,   odpadu 
      priadzového odpadu 
      a trhaného 
      materiálu) mykaný 
      alebo česaný 
5004 až   Hodvábne priadze  Výroba: 8) 
ex 5006   a priadze      - zo surového 
      z hodvábneho     hodvábu 
      odpadu        alebo 
                 hodvábneho 
                 odpadu 
                 mykaného 
                 alebo 
                 česaného, 
                 alebo inak 
                 upraveného na 
                 spriadanie, 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených na 
                 spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                 alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5007    Tkaniny z hodvábu 
      alebo hodvábneho 
      odpadu: 
      - Obsahujúce gumové Výroba z jednoduchých 
       nite       priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo strižových 
                 syntetických 
                 alebo 
                 umelých vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených na 
                 spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papiera 
                alebo 
                potlač 
                s najmenej 
                dvoma 
                prípravnými 
                alebo 
                konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex kap. 51 Vlna, jemné alebo  Výroba, 
      hrubé zvieracie   pri ktorej 
      chlpy; priadza   všetky 
      z vlásia a tkaniny použité 
      z vlásia      materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
5106    Priadze z vlny,   Výroba 8) 
až     jemných alebo    - zo surového 
5110    hrubých zvieracích  hodvábu 
      chlpov alebo vlásia  alebo 
      zvierat        hodvábneho 
                 odpadu 
                 mykaného alebo 
                 česaného, 
                 alebo inak 
                 upraveného na 
                 spriadanie, 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených na 
                 spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5111    Tkaniny z vlny, 
až     jemných alebo 
5113    hrubých 
      zvieracích chlpov 
      alebo vlásia 
      zvierat 
      - Obsahujúce gumové Výroba 
       nite       z jednoduchých 
                priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo strižových 
                 syntetických 
                 alebo 
                 umelých 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papiera 
                alebo 
                potlač s najmenej 
                dvoma 
                prípravnými 
                alebo 
                konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex kap. 52 Bavlna; okrem:   Výroba, 
                pri ktorej 
                všetky 
                použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
5204    Bavlnená priadza  Výroba: 8) 
až     a vlákno      - zo surového 
5207               hodvábu 
                 alebo 
                 hodvábneho 
                 odpadu 
                 mykaného 
                 alebo 
                 česaného, 
                 alebo inak 
                 upraveného na 
                 spriadanie, 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených na 
                 spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5208    Bavlnené tkaniny: 
až 
5212 
      - Obsahujúce gumové Výroba 
       nite       z jednoduchých 
                priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo strižových 
                 syntetických 
                 alebo 
                 umelých 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených na 
                 spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papiera 
                alebo 
                potlač 
                s najmenej 
                dvoma 
                prípravnými 
                alebo konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 53 Iné rastlinné    Výroba, 
      textilné vlákna;  pri ktorej 
      papierová priadza  všetky použité 
      a tkaniny      materiály 
      z papierových    sú zaradené 
      priadzí; okrem:   do inej 
                položky ako 
                výrobok 
5306    Priadze z iných   Výroba: 8) 
až     rastlinných     - zo surového 
5308    textilných      hodvábu 
      vlákien;       alebo 
      papierové       hodvábneho 
      priadze        odpadu 
                 mykaného 
                 alebo 
                 česaného, 
                 alebo inak 
                 upraveného na 
                 spriadanie, 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                 alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5309    Tkaniny z iných 
až     rastlinných 
5311    textilných 
      vlákien; tkanina 
      z papierových 
      priadzí: 
      - Obsahujúce gumové Výroba 
       nite       z jednoduchých 
                priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo strižových 
                 syntetických 
                 alebo 
                 umelých vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papiera 
                alebo 
                potlač s najmenej 
                dvoma 
                prípravnými alebo 
                konečnými operáciami 
                (ako je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie odolnosti 
                proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 47,5% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
5401    Priadze, monofily  Výroba: 8) 
až     a nite z      - zo surového 
5406    chemického hodvábu  hodvábu 
                 alebo 
                 hodvábneho 
                 odpadu 
                 mykaného 
                 alebo 
                 česaného, 
                 alebo inak 
                 upraveného 
                 na spriadanie, 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5407    Tkaniny z priadzí 
a      zo syntetického 
5408    alebo z umelého 
      hodvábu: 
      - Obsahujúce gumové Výroba 
       nite       z jednoduchých 
                priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo strižových 
                 syntetických 
                 alebo 
                 umelých 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papiera 
                alebo 
                potlač 
                s najmenej 
                dvoma 
                prípravnými 
                alebo konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, 
                stála úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
5501    Chemické strižové  Výroba 
až     vlákna       z chemických 
5507              materiálov 
                alebo 
                textilnej 
                vlákniny 
5508    Šijacie nite    Výroba: 8) 
až     z chemických    - zo surového 
5511    strižových      hodvábu 
      vlákien        alebo 
                 hodvábneho 
                 odpadu 
                 mykaného 
                 alebo 
                 česaného, 
                 alebo inak 
                 upraveného 
                 na spriadanie, 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5512    Tkaniny 
až     z chemických 
5516    strižových 
      vlákien: 
      - Obsahujúce    Výroba 
       gumové nite    z jednoduchých 
                priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo strižových 
                 syntetických 
                 alebo 
                 umelých 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 neupravených 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papiera 
                alebo 
                potlač s najmenej 
                dvoma 
                prípravnými alebo 
                konečnými 
                operáciami 
                (ako je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex kap. 56 Vata, plsť     Výroba: 8) 
      a netkané      - z kokosových 
      textílie;       vlákien, 
      špeciálne priadze, - z prírodných 
      motúzy, povrazy    vlákien, 
      a laná,       - z chemických 
      povraznícke      materiálov 
      výrobky; okrem:    alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5602    Plsť, tiež     Výroba: 8) 
      impregnovaná,    - z prírodných 
      vrstvená,       vlákien, 
      povlečená alebo   - z chemických 
      laminovaná      materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny. 
                Možno však použiť: 
                - polypropylénový 
                 hodváb 
                 položky 5402, 
                - polypropylénové 
                 vlákna 
                 položky 5503 
                 alebo 5506 
                alebo 
                - polypropylénový 
                 káblik 
                 položky 5501, 
                 ktorého 
                 označenie 
                 vo všetkých 
                 prípadoch 
                 pre jednotlivý 
                 hodváb alebo 
                 vlákno je 
                 menšie ako 
                 9 decitexov za 
                 predpokladu, že 
                 ich hodnota 
                 nepresahuje 
                 40% ceny výrobku 
                 zo závodu 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 vyrobených 
                  z kazeínu alebo 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
5604    Kaučukové a kordové 
      nite pokryté 
      textilom; textilné 
      priadze a pásiky 
      a podobné tvary 
      položky 5404 alebo 
      5405, impregnované, 
      vrstvené, povlečené 
      alebo oplášťované 
      kaučukom alebo 
      plastmi: 
      - Kaučukové     Výroba 
       a kordové     z kaučukových 
       nite pokryté   nití alebo 
       textilom     šnúr 
                nepokrytých 
                textilom 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 ani inak 
                 nespracovaných 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5605    Metalizovaná    Výroba: 8) 
      priadza, tiež    - z prírodných 
      opradená,       vlákien, 
      s určením ako    - zo striže 
      textilná priadza   z chemických 
      alebo pásik,     vlákien 
      alebo podobný     nemykanej, 
      tvar položky 5404   nečesanej 
      alebo 5405      ani inak 
      kombinovaná      nespracovanej 
      s kovom vo forme   na spriadanie, 
      vlákna, pásika   - z chemických 
      alebo prášku,     materiálov 
      alebo pokrytá     alebo textilnej 
      kovom         vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
5606    Opradená niť,    Výroba: 8) 
      pásiky a podobné  - z prírodných 
      tvary položky     vlákien, 
      5404 alebo 5405,  - zo striže 
      opradené (iné     z chemických 
      ako položky 5605   vlákien 
      a iné ako opradené  nemykanej, 
      priadze z vlásia);  nečesanej 
      ženilková priadza   ani inak 
      (vrátane       nespracovanej 
      povločkovanej     na spriadanie, 
      ženilkovej     - z chemických 
      priadze);       materiálov 
      slučková pletená   alebo 
      niť          textilnej 
                 vlákniny, 
                alebo 
                - z papierenských 
                 materiálov 
kap. 57   Koberce a iné    Výroba: 8) 
      textilné      - z prírodných 
      podlahové       vlákien 
      krytiny:      alebo 
      - Z vpichovanej   - z chemických 
       plsti        materiálov, 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny. 
                Možno však použiť: 
                - polypropylénový 
                 hodváb 
                 položky 5402 
                alebo 
                - polypropylénové 
                 vlákna 
                 položky 5503 
                 alebo 5506, 
                alebo 
                - polypropylénový 
                 káblik 
                 položky 5501, 
                 ktorého 
                 označenie 
                 vo všetkých 
                 prípadoch 
                 pre jednotlivý 
                 hodváb alebo 
                 vlákno je 
                 menšie ako 
                 9 decitexov za 
                 predpokladu, 
                 že ich 
                 hodnota 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 
                Jutovú tkaninu 
                možno použiť 
                ako podklad. 
      - Z inej plsti   Výroba: 8) 
                - z prírodných 
                 vlákien 
                 nemykaných alebo 
                 nečesaných, 
                 alebo inak 
                 nespracovaných na 
                 spriadanie, 
                alebo 
                - z chemických 
                 materiálov, 
                 alebo 
                 z textilnej 
                 vlákniny 
      Z ostatných     Výroba: 8) 
      textilných     - z kokosovej 
      materiálov      alebo jutovej 
                 priadze, 
                - zo syntetickej 
                 alebo 
                 umelej priadze, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                alebo 
                - z chemických 
                 strižových 
                 vlákien 
                 nemykaných, 
                 nečesaných 
                 alebo inak 
                 nespracovaných 
                 na spriadanie 
                Jutovú tkaninu 
                možno použiť 
                ako podklad. 
ex kap. 58 Špeciálne tkaniny; 
      všívané textílie; 
      tapisérie; lemovky; 
      výšivky; okrem: 
      - Kombinované    Výroba 
       s gumovou niťou  z jednoduchých 
                priadzí 8) 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien nemykanej, 
                 nečesanej ani inak 
                 nespracovanej na 
                 spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
                alebo 
                potlač s najmenej 
                dvoma prípravnými 
                alebo konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie odolnosti 
                proti zrážaniu, 
                stála úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo závodu 
5805    Ručne tkané     Výroba, 
      tapisérie typu   pri ktorej 
      gobelín,      všetky 
      flanderský gobelín, použité 
      Aubusson, Beauvais materiály sú 
      a podobné a ihlou  zaradené do 
      robené tapisérie  inej položky 
      (napr. stehom    ako výrobok 
      nazývaným "petit 
      point" alebo 
      krížovým stehom), 
      tiež celkom 
      dohotovené 
5810    Výšivky v metráži, Výroba, 
      pásoch alebo    pri ktorej: 
      ako motívy     - všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do inej 
                položky ako výrobok, 
                - hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 50% ceny 
                výrobku zo závodu 
5901    Textílie vrstvené  Výroba z priadzí 
      lepidlom alebo 
      škrobovými látkami, 
      používané na 
      viazanie kníh, 
      na vonkajšie obaly 
      kníh a na podobné 
      účely; kopírovacie 
      priesvitné plátno, 
      pripravené maliarske 
      plátno; stužené 
      plátno a podobné 
      stužené textílie 
      používané ako 
      klobučnícke 
      podložky 
5902    Pneumatikové 
      kordové textílie 
      z vysokopevnostných 
      nití z nylonu alebo 
      z iných polyamidov, 
      polyesterov alebo 
      viskózového hodvábu: 
      - Obsahujúce    Výroba z priadzí 
       najviac 
       90% hmotnosti 
       textilných 
       materiálov 
      - Ostatné      Výroba 
                z chemických 
                materiálov 
                alebo 
                textilnej 
                vlákniny 
5903    Textílie      Výroba 
      impregnované,    z priadzí 
      vrstvené,      alebo 
      povlečené alebo   potlač 
      laminované plastmi, s aspoň dvoma 
      iné ako textílie  prípravnými 
      položky 5902    alebo 
                konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
5904    Linoleum, tiež   Výroba z priadzí 8) 
      prirezané do tvaru; 
      podlahové krytiny 
      zložené z vrstvy 
      alebo povlaku 
      na textilnom 
      podklade, tiež 
      prirezané 
      do tvaru 
5905    Textilné tapety 
      - Impregnované,   Výroba z priadzí 
       vrstvené, 
       povlečené 
       alebo laminované 
       gumou, plastmi 
       alebo inými 
       materiálmi 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z kokosových 
                 priadzí, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 nemykanej, 
                 nečesanej 
                 ani inak 
                 nespracovanej 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
                alebo 
                potlač s aspoň 
                dvoma prípravnými 
                alebo konečnými 
                operáciami (ako 
                je pranie, 
                bielenie, 
                mercerizácia, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
5906    Pogumované 
      textílie, iné 
      ako textílie 
      položky 5902: 
      - Pletené alebo   Výroba: 8) 
       háčkované     - z prírodných 
       textílie      vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 nemykanej, 
                 nečesanej 
                 ani inak 
                 nespracovanej 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
      - Textílie     Výroba 
       vyrobené     z chemických 
       zo syntetickej  materiálov 
       hodvábnej 
       priadze, 
       obsahujúce 
       viac 
       ako 90% 
       hmotnosti 
       textilných 
       materiálov 
      - Ostatné      Výroba z priadze 
5907    Textílie iným    Výroba z priadze 
      spôsobom      alebo potlač 
      impregnované,    s aspoň dvoma 
      vrstvené alebo   prípravnými 
      povlečené;     alebo konečnými 
      maľované plátno   operáciami (ako 
      na divadelnú    je pranie, 
      scénu,       bielenie, 
      textílie na     mercerizácia, 
      vytvorenie     tepelné 
      pozadia       fixovanie, 
      v štúdiách     počesávanie, 
      alebo podobné    kalandrovanie, 
      textílie      postupy na 
                získanie 
                odolnosti proti 
                zrážaniu, stála 
                úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
5908    Textilné knôty 
      tkané, splietané 
      alebo pletené 
      do lámp, varičov, 
      zapaľovačov, 
      sviečok 
      a podobných 
      výrobkov; 
      žiarové pančušky 
      a duté výplety 
      na výrobu 
      žiarových 
      plynových 
      pančušiek, 
      tiež 
      impregnované: 
      - Žiarové pančušky Výroba 
       impregnované   z rúrkovitej 
                pletenej 
                textílie 
                na plynové 
                pančušky 
      - Ostatné      Výroba, 
                pri ktorej 
                všetky 
                použité 
                materiály sú 
                zaradené 
                do inej 
                položky 
                ako výrobok 
5909    Textilné 
až     výrobky 
5911    vhodné 
      na technické 
      použitie: 
      - Leštiace kotúče  Výroba 
       alebo kruhy iné  z priadze 
       ako z plsti    alebo 
       položky 5911   odpadovej 
                textílie, 
                alebo 
                handier 
                položky 
                6310 
      - Tkaniny typu   Výroba: 8) 
       používaného    - z priadze 
       v papierenskom   z kokosových 
       priemysle alebo   vlákien, 
       na iné      - z týchto 
       priemyselné     materiálov: 
       použitie, tiež  - priadza 
       splstené a tiež   z polytetrafluór- 
       impregnované    -etylénu, 9) 
       alebo       - zosúkaná priadza 
       povrstvené,     z polyamidu, 
       rúrkovité alebo   vrstvená, 
       nekonečné      impregnovaná alebo 
       s jednoduchou    potiahnutá 
       alebo násobnou   fenolovými 
       osnovou alebo    živicami, 
       jednoduchým    - priadza 
       alebo násobným   zo syntetických 
       útkom, alebo    textilných vlákien 
       ploché tkaniny   aromatických 
       s jednoduchou    polyamidov získaných 
       alebo násobnou   polykondenzáciou 
       osnovou alebo    z fenyléndiamínu 
       jednoduchým     a kyseliny 
       násobným útkom   izoftalovej, 
       položky 5911   - monofilpolytetra- 
                 -fluóretylén, 9) 
                - priadza 
                 zo syntetických 
                 textilných vlákien 
                 poly-p-fenylénter- 
                 -eftalamid, 
                - priadza 
                 zo skleneného 
                 vlákna povrstvená 
                 fenolovou živicou 
                 a opradená 
                 akrylovou 
                 priadzou, 9) 
                - kopolyesterové 
                 monofily 
                 polyesteru, živice 
                 kyseliny 
                 tereftalovej, 1,4 
                 cyklohexándimetanolu 
                 a kyseliny 
                 izofalovej, 
                - prírodných vlákien, 
                - striže z chemických 
                 vlákien nemykanej, 
                 nečesanej ani inak 
                 nespracovanej na 
                 spriadanie, 
                - chemických 
                 materiálov 
                 alebo textilnej 
                 vlákniny 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z priadze 
                 z kokosových 
                 vlákien, 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 nemykanej, 
                 nečesanej 
                 ani inak 
                 nespracovanej 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
kap. 60   Pletené alebo    Výroba: 8) 
      háčkované      - z prírodných 
      textílie       vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 nemykanej, 
                 nečesanej 
                 ani inak 
                 nespracovanej 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
kap. 61   Odevy a odevné 
      doplnky pletené 
      alebo háčkované: 
      - Získané zošitím  Výroba z priadzí 8, 10) 
       alebo iným 
       spojením dvoch 
       alebo viacerých 
       kusov pletenej 
       alebo háčkovanej 
       textílie, ktoré 
       boli buď 
       nastrihané do 
       tvaru, alebo ich 
       tvar bol získaný 
       priamo 
      - Ostatné      Výroba: 8) 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 nemykanej, 
                 nečesanej 
                 ani inak 
                 nespracovanej 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
ex kap. 62 Odevy a odevné   Výroba z priadze 8, 10) 
      doplnky iné 
      ako pletené 
      alebo háčkované; 
      okrem: 
ex 6202,  Dámske,       Výroba 
ex 6204,  dievčenské a    z priadze 10) 
ex 6206,  dojčenské      alebo 
ex 6209 a  oblečenie      výroba 
ex 6211   (vrchné       z nevyšívaných 
      ošatenie)      textílií 
      a iné konfekčné   za predpokladu, 
      doplnky odevov   že hodnota 
      pre dojčatá,    použitých 
      vyšívané      nevyšívaných 
                textílií 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 10) 
ex 6210 a  Ohňovzdorné úpravy Výroba 
ex 6216   z textílií     z priadze 10) 
      pokrytých fóliou  alebo 
      z hliníkovaného   výroba 
      polyesteru     z nepotiahnutej 
                textílie 
                za predpokladu, 
                že 
                hodnota 
                nepresahuje 40% 
                ceny 
                výrobku 
                zo závodu 10) 
6213 a   Vreckovky, plédy, 
6214    šály, šatky, 
      prikrývky, 
      mantily, závoje 
      a podobné 
      výrobky: 
      - Vyšívané     Výroba 
                z nebielených 
                jednoduchých 
                priadzí 8, 10) 
                alebo 
                výroba 
                z nevyšívaných 
                textílií 
                za predpokladu, 
                že hodnota 
                použitých 
                nevyšívaných 
                textílií 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 10) 
      - Ostatné      Výroba 
                z nebielenej 
                jednoduchej 
                priadze 8, 10) 
                alebo 
                dohotovenie 
                s potlačou 
                s aspoň 
                dvoma 
                prípravnými 
                alebo 
                konečnými 
                operáciami 
                (ako je pranie, 
                bielenie, 
                mercerovanie, 
                tepelné 
                fixovanie, 
                počesávanie, 
                kalandrovanie, 
                postupy na 
                získanie 
                odolnosti 
                proti 
                zrážaniu, 
                stála úprava, 
                dekatovanie, 
                impregnácia, 
                sceľovanie 
                a klkovanie), 
                kde hodnota 
                nepotlačenej 
                tkaniny 
                položiek 
                6213 a 6214 
                nepresahuje 
                47,5% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
6217    Iné celkom 
      dohotovené odevné 
      doplnky; časti 
      odevov alebo 
      odevných 
      doplnkov, iné 
      ako položky 6212 
      - Vyšívané     Výroba 
                z priadze 10) 
                alebo 
                výroba 
                z nevyšívaných 
                textílií 
                za predpokladu, 
                že hodnota 
                použitých 
                nevyšívaných 
                textílií 
                nepresahuje 
                40% ceny výrobku 
                zo závodu 10) 
      - Ohňovzdorné    Výroba 
       vybavenie     z priadze 10) 
       z textílií    alebo 
       pokrytých     výroba 
       fóliou      z nepotiahnutej 
       z hliníkovaného  textílie 
       polyesteru    za predpokladu, 
                že hodnota 
                nepresahuje 40% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      - Medzipodšívka   Výroba, 
       pre golier    pri ktorej: 
       a manžety;    - všetky 
       narezaná      použité 
                 materiály 
                 sú zaradené 
                 do inej 
                 položky, 
                 ako je 
                 položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
      - Ostatné      Výroba z priadzí 10) 
ex kap. 63 Iné celkom     Výroba, pri ktorej 
      dohotovené     všetky použité 
      textilné      materiály sú 
      výrobky;      zaradené do inej 
      súpravy;      položky ako výrobok 
      obnosené 
      odevy a 
      opotrebované 
      textilné výrobky; 
      handry; okrem: 
6301 až   Prikrývky, 
6304    cestovné koberčeky, 
      posteľná bielizeň 
      atď.; iné bytové 
      textílie: 
      - Z plsti, netkané Výroba: 8) 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
      - Ostatné: 
      -- Vyšívané     Výroba 
                z nebielenej 
                jednoduchej 
                priadze 10, 11) 
                alebo 
                výroba 
                z nevyšívaných 
                textílií (inej 
                ako pletenej 
                a háčkovanej) 
                za 
                predpokladu, 
                že hodnota 
                použitých 
                nevyšívaných 
                textílií 
                nepresahuje 
                40% ceny výrobku 
                zo závodu 
      -- Ostatné     Výroba 
                z nebielenej 
                jednoduchej 
                priadze 10, 11) 
6305    Vrecia a vrecká   Výroba: 8) 
      na balenie tovaru  - z prírodných 
                 vlákien, 
                - zo striže 
                 z chemických 
                 vlákien 
                 nemykanej, 
                 nečesanej 
                 ani inak 
                 nespracovanej 
                 na spriadanie, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
6306    Nepremokavé 
      plachty, 
      ochranné a 
      tieniace plachty; 
      stany; lodné 
      plachty 
      na člny a dosky 
      na plachtenie 
      na vode 
      alebo súši; 
      kempingové výrobky: 
      - Z netkaných    Výroba: 
       textílií     8, 10) 
                - z prírodných 
                 vlákien, 
                - z chemických 
                 materiálov 
                 alebo 
                 textilnej 
                 vlákniny 
      - Ostatné      Výroba 
                z nebielenej 
                jednoduchej 
                priadze 8, 10) 
6307    Iné celkom     Výroba, 
      dohotovené     pri ktorej 
      výrobky       hodnota 
      vrátane       všetkých 
      strihových     použitých 
      šablón       materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
6308    Súpravy zložené   Každá 
      z tkanín      položka 
      a priadze,     súboru 
      tiež s doplnkami  spĺňa 
      na výrobu      pravidlo, 
      koberčekov,     ktoré by na 
      tapisérií,     ňu platilo, 
      vyšívaných     keby nebola 
      stolových obrusov  zaradená do 
      alebo servítok   súpravy. 
      alebo podobných   Možno ale 
      textilných     včleniť 
      výrobkov      nepôvodné 
      v balení      výrobky, 
      na predaj      ak ich 
      v malom       celková 
                hodnota 
                nepresahuje 
                15% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 64 Obuv; gamaše    Výroba 
      a podobné      z materiálov 
      výrobky;      akejkoľvek 
      okrem:       položky okrem 
                zostáv zvrškov 
                pripojených 
                k vnútorným 
                podrážkam 
                alebo iným 
                komponentom 
                podrážky 
                položky 6406 
6406    Časti obuvi     Výroba, 
      (vrátane zvrškov,  pri ktorej 
      tiež spojených   všetky 
      s podrážkami, inými použité 
      ako vonkajšími);  materiály sú 
      vkladacie stielky, zaradené 
      pružné podpätníky  do inej položky 
      a podobné výrobky; ako výrobok 
      gamaše, chrániče 
      holennej kosti 
      a podobné výrobky 
      a ich súčasti 
ex kap. 65 Pokrývky hlavy   Výroba, 
      a ich súčasti;   pri ktorej 
      okrem:       všetky 
                použité 
                materiály sú 
                zaradené 
                do inej položky 
                ako výrobok 
6503    Klobúky a iné    Výroba 
      pokrývky hlavy,   z priadze 
      z plsti,      alebo 
      zhotovené zo    textilných 
      šišiakov alebo   vlákien 10) 
      šišiakových kotúčov 
      položky 6501, 
      tiež podšívané 
      alebo ozdobené 
6505    Klobúky a iné    Výroba 
      pokrývky hlavy,   z priadze alebo 
      pletené alebo    textilných 
      háčkované, alebo  vlákien 10) 
      celkom dohotovené 
      z čipiek, plsti 
      alebo inej textilnej 
      metráže (nie však 
      v pásoch), tiež 
      podšívané a obrúbené; 
      sieťky na vlasy 
      z akýchkoľvek 
      materiálov, tiež 
      podšívané alebo 
      ozdobené 
ex kap. 66 Dáždniky,      Výroba, pri ktorej 
      slnečníky,     všetky použité 
      vychádzkové     materiály sú 
      palice,       zaradené do inej 
      palice       položky ako výrobok 
      so sedadielkom, 
      biče, jazdecké 
      bičíky 
      a ich súčasti; 
      okrem: 
6601    Dáždniky      Výroba, pri 
      a slnečníky     ktorej hodnota 
      (vrátane dáždnikov všetkých použitých 
      v palici,      materiálov 
      záhradných     nepresahuje 
      slnečníkov     50% ceny výrobku 
      a podobných     zo závodu 
      výrobkov) 
kap. 67   Upravené perie   Výroba, pri ktorej 
      a páperie a výrobky všetky použité 
      z nich; umelé    materiály sú 
      kvetiny; výrobky  zaradené do 
      z ľudských vlasov  inej položky 
                ako výrobok 
ex kap. 68 Výrobky z kameňa,  Výroba, pri ktorej 
      sadry, cementu,   všetky použité 
      azbestu, sľudy   materiály sú 
      alebo podobných   zaradené do 
      materiálov; okrem: inej položky 
                ako výrobok 
ex 6803   Výrobky z prírodnej Výroba 
      alebo aglomerovanej z opracovanej 
      bridlice      bridlice 
ex 6812   Výrobky z azbestu  Výroba 
      alebo zmesi     z materiálov 
      na podklade     ktorejkoľvek 
      azbestu alebo    položky 
      azbestu a 
      uhličitanu 
      horečnatého 
ex 6814   Výrobky zo sľudy  Výroba 
      vrátane       z opracovanej 
      aglomerovanej alebo sľudy (vrátane 
      rekonštituovanej  aglomerovanej 
      sľudy na podložke  alebo 
      z papiera, kartónu, rekonštituovanej 
      lepenky alebo    sľudy) 
      iných materiálov 
kap. 69   Keramické výrobky  Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
ex kap. 70 Sklo a sklenené   Výroba, pri ktorej 
      výrobky; okrem:   všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
ex 7003,  Sklo s neodrazovou Výroba z materiálov 
ex 7004 a  vrstvou       položky 7001 
ex 7005 
7006    Sklo položiek 7003, 
      7004 alebo 7005, 
      ohýbané, s brúsenými 
      hranami, ryté, 
      vŕtané, smaltované 
      alebo inak 
      opracované, ale nie 
      zarámované alebo 
      spájané s inými 
      materiálmi: 
      - ploché sklenené  Výroba 
       podložky     z materiálov 
       potiahnuté    (podložiek) 
       tenkým      položky 7006 
       dielektrickým 
       filtrom 
       polovodičovej 
       čistoty v súlade 
       s normami 
       SEMII 12) 
      - Ostatné      Výroba 
                z materiálov 
                položky 7001 
7007    Bezpečnostné sklo  Výroba 
      tvrdené alebo    z materiálov 
      vrstvené      položky 7001 
7008    Izolačné jednotky  Výroba 
      z niekoľkých    z materiálov 
      sklenených tabúľ  položky 7001 
7009    Sklenené zrkadlá,  Výroba 
      tiež zarámované   z materiálov 
      vrátane spätných  položky 7001 
      zrkadielok 
7010    Demižóny, sklenené Výroba, pri 
      fľaše, banky,    ktorej všetky 
      konzervové poháre  použité 
      a poháre      materiály sú 
      na zaváranie,    zaradené 
      tégliky,      do inej položky 
      liekovky,      ako výrobok, 
      trubičky na     alebo 
      tablety,      brúsenie 
      ampulky a iné    sklenených 
      sklenené obaly,   výrobkov 
      používané na    za predpokladu, 
      dopravu       že hodnota 
      alebo na balenie  nebrúsených 
      tovaru; sklenené  sklenených výrobkov 
      zátky, viečka    nepresahuje 50% 
      a iné uzávery    ceny výrobku 
      zo skla       zo závodu 
7013    Stolové sklo a   Výroba, pri ktorej 
      sklo do domácnosti, všetky použité 
      kuchynské sklo,   materiály sú 
      sklenený tovar   zaradené do inej 
      toaletný,      položky ako výrobok, 
      kancelársky,    alebo 
      na výzdobu     brúsenie sklenených 
      miestností a na   výrobkov za 
      podobné účely    predpokladu, 
      (s výnimkou     že hodnota 
      tovaru položky   nebrúsených 
      7010 alebo 7018)  sklenených 
                výrobkov 
                nepresahuje 50% ceny 
                výrobku zo závodu, 
                alebo 
                ručné dekorovanie 
                (okrem zdobenia 
                sieťotlačou) 
                ručne fúkaných 
                sklenených výrobkov 
                za predpokladu, 
                že hodnota 
                ručne fúkaných 
                sklenených výrobkov 
                nepresahuje 50% ceny 
                výrobku zo závodu 
ex 7019   Výrobky       Výroba: 
      zo sklenených    - z nefarebných, 
      vlákien (okrem    narezaných alebo 
      priadzí)       nenarezaných 
                 prameňov, 
                 lunty alebo 
                 priadze a 
                - zo sklenenej 
                 vaty 
ex kap. 71 Pravé perly     Výroba, 
      (prírodné alebo   pri ktorej 
      umelo pestované),  všetky použité 
      drahokamy      materiály sú 
      a polodrahokamy,  zaradené do 
      drahé kovy, kovy  inej položky 
      plátované drahými  ako výrobok 
      kovmi (doublé) 
      a výrobky z nich; 
      umelá bižutéria; 
      mince; okrem: 
ex 7101   Pravé perly     Výroba, 
      (prírodné alebo   pri ktorej 
      umelo pestované),  hodnota všetkých 
      triedené, dočasne  použitých 
      navlečené na niť  materiálov 
      na uľahčenie    nepresahuje 
      ich prepravy    50% ceny výrobku 
                zo závodu 
ex 7102,  Opracované     Výroba 
ex 7103 a  drahokamy      z neopracovaných 
ex 7104   a polodrahokamy   drahokamov alebo 
      a umelé alebo    polodrahokamov 
      rekonštituované 
      kamene 
ex 7106,  Drahé kovy 
ex 7108 a 
ex 7110 
      - Netvárnené    Výroba 
                z materiálov 
                nezaradených 
                do položiek 
                7106, 7108 
                alebo 7110 
                alebo 
                elektrolytická, 
                tepelná 
                alebo chemická 
                separácia 
                drahých kovov 
                položiek 
                7106, 7108 
                alebo 7110 
                alebo 
                zlievanie 
                drahých kovov 
                položiek 7106, 
                7108 alebo 
                7110 navzájom 
                alebo 
                s obyčajnými 
                kovmi 
      - Vo forme     Výroba 
       polotovarov    z netvárnených 
       alebo       drahých kovov 
       v práškovej 
       forme 
ex 7107,  Kovy plátované   Výroba z kovov 
ex 7109 a  drahými kovmi    plátovaných 
ex 7111   alebo doublé    drahými kovmi, 
      vo forme      netvárnených 
      polotovarov 
7116    Výrobky z pravých  Výroba, 
      perál (prírodných  pri ktorej hodnota 
      alebo umelo     všetkých použitých 
      pestovaných),    materiálov 
      drahokamov alebo  nepresahuje 
      polodrahokamov   50% ceny 
      (prírodných,    výrobku zo závodu 
      umelých alebo 
      rekonštituovaných) 
7117    Umelá bižutéria   Výroba, 
                pri ktorej všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok, 
                alebo 
                výroba sčasti 
                z obyčajných kovov 
                nepokovovaných 
                alebo nepokrytých 
                drahými kovmi 
                za predpokladu, že 
                hodnota všetkých 
                požitých 
                materiálov 
                nepresahuje 
                50% ceny výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 72 Liatina, železo   Výroba, 
      a oceľ; okrem:   pri ktorej všetky 
                použité materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
7207    Polotovary zo    Výroba 
      železa alebo    z materiálov 
      nelegovanej ocele  položiek 7201, 
                7202, 7203, 
                7204 alebo 7205 
7208 až   Ploché valcované  Výroba 
7216    výrobky, valcovaný zo železných alebo 
      drôt, tyče a prúty, nelegovaných oceľových 
      uholníky, tvarovky ingotov alebo iných 
      a profily zo železa primárnych foriem 
      alebo nelegovanej  položky 7206 
      ocele 
7217    Drôty zo železa   Výroba 
      alebo nelegovanej  zo železných alebo 
      ocele        nelegovaných 
                oceľových 
                polotovarových 
                materiálov 
                položky 7207 
ex 7218,  Polotovary, ploché Výroba 
7219 až   valcované výrobky, z ingotov alebo 
7222    valcovaný drôt,   iných primárnych 
      tyče a prúty,    foriem položky 
      uholníky, tvarovky 7218 
      a profily 
      z nehrdzavejúcej 
      ocele 
7223    Drôty        Výroba 
      z nehrdzavejúcej  z polotovarových 
      ocele        materiálov položky 
                7218 
ex 7224,  Polotovary, ploché Výroba 
7225 až   valcované výrobky, z ingotov alebo 
7228    valcovaný drôt,   iných primárnych 
      tyče a prúty    foriem položiek 
      valcované za tepla 7206, 7218 alebo 
      v nepravidelne   7224 
      navinutých zvitkoch; 
      uholníky, tvarovky 
      a profily z ostatnej 
      legovanej ocele; 
      duté vrtné tyče 
      z legovanej alebo 
      nelegovanej ocele 
7229    Drôty z ostatnej  Výroba 
      legovanej ocele   z polotovarových 
                materiálov položky 
                7224 
ex kap. 73 Výrobky z liatiny, Výroba, 
      železa alebo ocele; pri ktorej všetky 
      okrem:       použité materiály 
                sú zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
ex 7301   Štetovnice     Výroba z materiálov 
                položky 7206 
7302    Materiál na stavbu Výroba materiálov 
      železničných alebo položky 7206 
      električkových 
      tratí, zo železa 
      alebo z ocele; 
      koľajnice, prídržné 
      koľajnice a 
      ozubnice, hrotnice, 
      srdcovky, výhybky, 
      prestavné tyče 
      výmeny a ostatné 
      priecestné 
      zariadenia, podvaly 
      (priečne podvaly), 
      koľajnicové spojky, 
      koľajnicové 
      stoličky a kliny 
      koľajnicových 
      stoličiek, 
      podkladnice 
      (podkladné dosky), 
      prídržky, podperné 
      dosky, klieštiny 
      (ťahadlá) a iné 
      dielce špeciálne 
      prispôsobené na 
      kladenie, 
      spájanie alebo 
      upevňovanie 
      koľajníc 
7304,    Rúry, rúrky a duté Výroba 
7305 a   profily bezšvíkové z materiálov 
7306    zo železa (iného  položiek 7206, 
      ako liatina)    7207, 7218 
      alebo z ocele    alebo 7224 
ex 7307   Príslušenstvá na  Sústruženie, 
      rúry a rúrky    vŕtanie, 
      z nehrdzavejúcej  vystruhovanie, 
      ocele (napr.    závitovanie, 
      spojky, kolená)   odstraňovanie 
      (ISO No X5CrNiMo  ostrapkov 
      1712),       a pieskovanie 
      skladajúce sa    výkovkov, 
      z niekoľkých častí ktorých hodnota 
                nepresahuje 25% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
7308    Konštrukcie     Výroba, 
      (s výnimkou     pri ktorej všetky 
      montovaných stavieb použité materiály 
      položky 9406)    sú zaradené do inej 
      a časti konštrukcií položky ako výrobok. 
      (napr. mosty, časti Nemožno však použiť 
      mostov, stavidlá,  zvárané uholníky, 
      veže, stožiare,   tvarovky a profily 
      stĺpy, piliere,   položky 7301 
      strechy a strešné 
      rámové konštrukcie, 
      dvere a okná a ich 
      rámy, prahy dverí, 
      okenice, stĺpikové 
      zábradlie), zo 
      železa alebo z 
      ocele; dosky, tyče, 
      prúty, uholníky, 
      tvarovky, profily, 
      rúrky a podobné 
      výrobky na použitie 
      v konštrukciách, 
      zo železa alebo 
      z ocele 
ex 7315   Protišmykové reťaze Výroba, 
                pri ktorej hodnota 
                všetkých použitých 
                materiálov 
                položky 7315 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 74 Meď a výrobky    Výroba, 
      z medi; okrem:   pri ktorej: 
                - všetky použité 
                 materiály sú 
                 zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
7401    Medený kamienok   Výroba, 
      (medený lech);   pri ktorej 
      cementová meď    všetky použité 
      (zrážaná meď)    materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
7402    Nerafinovaná meď;  Výroba, 
      medené anódy na   pri ktorej 
      elektrolytickú   všetky použité 
      rafináciu      materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
7403    Rafinovaná meď   Výroba, 
      a zliatiny medi,  pri ktorej 
      netvárnené     všetky použité 
      - Rafinovaná meď  materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
      - Zliatiny medi   Výroba 
       a rafinovaná meď z rafinovanej medi, 
       obsahujúca iné  netvárnenej alebo 
       surové prvky   z odpadu a šrotu 
                z medi 
7404    Medené odpady    Výroba, 
      a medený šrot    pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
7405    Predzliatiny medi  Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex kap. 75 Nikel a výrobky   Výroba, 
      z niklu; okrem:   pri ktorej: 
                - všetky použité 
                 materiály sú 
                 zaradené 
                 do inej položky, 
                 ako je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
7501 až   Niklový kamienok,  Výroba, pri 
7503    spekané výrobky   ktorej všetky 
      oxidu nikelnatého  použité materiály 
      a iné medziprodukty sú zaradené do 
      metalurgie niklu;  inej položky 
      netvárnený nikel,  ako výrobok 
      niklové odpady 
      a niklový šrot 
ex kap. 76 Hliník a výrobky  Výroba, 
      z hliníka; okrem:  pri ktorej: 
                - všetky použité 
                 materiály 
                 sú zaradené 
                 do inej 
                 položky, ako 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 50% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
7601    Surový       Výroba, pri ktorej: 
      (neopracovaný)   - všetky použité 
      hliník        materiály 
                 sú zaradené 
                 do inej 
                 položky, ako je 
                 výrobok, a 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                alebo 
                výroba tepelným alebo 
                elektrolytickým 
                spracovaním 
                z nelegovaného 
                hliníka alebo odpadu 
                a hliníkového šrotu 
7602    Hliníkový      Výroba, pri 
      odpad a šrot    ktorej všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex 7616   Výrobky z hliníka  Výroba, pri ktorej: 
      iné ako gáza,    - všetky použité 
      tkaniny,       materiály 
      mriežkoviny,     sú zaradené 
      sieťoviny a      do inej 
      pletivá,       položky, ako je 
      vystužujúce      položka výrobku, 
      tkaniny        možno však 
      a podobné       použiť gázu, 
      materiály       kovové tkaniny 
      z hliníkového     (kontinuálne 
      odpadu, plechu    i diskontinuálne), 
      alebo pásu      mreže, sieťovinu, 
                 pletivo, vystužujúce 
                 tkaniny a podobné 
                 materiály 
                 z hliníkového 
                 drôtu, 
                 plechu alebo 
                 pásu a 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
kap. 77   Je voľná, určená 
      na eventuálnu 
      potrebu 
      harmonizovaného 
      systému 
ex kap. 78 Olovo a výrobky   Výroba, pri ktorej: 
      z olova; okrem:   - všetky použité 
                 materiály 
                 sú zaradené 
                 do inej 
                 položky, ako je 
                 položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
7801    Surové 
      (nespracované) 
      olovo 
      - Rafinované olovo Výroba z olovených 
                prútov alebo 
                zo surového olova 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok. 
                Nemožno však použiť 
                odpad a šrot položky 
                7802 
7802    Olovené odpady   Výroba, pri ktorej 
      a olovený šrot   všetky použité 
                materiály sú zaradené 
                do inej položky ako 
                výrobok 
ex kap. 79 Zinok a výrobky   Výroba, pri ktorej: 
      zo zinku; okrem:  - všetky použité 
                 materiály sú 
                 zaradené do inej 
                 položky, ako je 
                 položka výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
7901    Surový       Výroba, 
      (neopracovaný)   pri ktorej všetky 
      zinok        použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Nemožno však 
                použiť odpad 
                a šrot 
                položky 7902 
7902    Zinkový odpad    Výroba, 
      a zinkový šrot   pri ktorej všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex kap. 80 Cín a výrobky    Výroba, pri ktorej: 
      z cínu; okrem:   - všetky použité 
                 materiály 
                 sú zaradené 
                 do inej položky, 
                 ako je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
8001    Surový       Výroba, 
      (nespracovaný)   pri ktorej všetky 
      cín         použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Nemožno však 
                použiť odpad 
                a šrot položky 
                8002 
8002 a   Cínový odpad    Výroba, 
8007    a šrot; ostatné   pri ktorej všetky 
      výrobky z cínu   použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
kap. 81   Ostatné základné 
      kovy; cementy; 
      výrobky z nich 
      - Ostatné základné Výroba, 
       kovy, tvárnené,  pri ktorej hodnota 
       výrobky z nich  všetkých použitých 
                materiálov zaradených 
                do rovnakej položky 
                ako výrobok 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
      - Ostatné      Výroba, 
                pri ktorej všetky 
                použité materiály 
                sú zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex kap. 82 Nástroje, náradie, Výroba, 
      nožiarske výrobky  pri ktorej 
      a jedálenské    všetky použité 
      príbory zo     materiály sú 
      základných kovov;  zaradené do 
      ich časti a súčasti inej položky 
      zo základných    ako výrobok 
      kovov; okrem: 
8206    Dva alebo niekoľko Výroba, 
      nástrojov položiek pri ktorej všetky 
      8202 až 8205,    použité materiály 
      zostavené do súprav sú zaradené do 
      na predaj v malom  iných položiek 
                ako 8202 až 8205. 
                Do súpravy však 
                možno zaradiť 
                nástroje položiek 
                8202 až 8205 za 
                predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 15% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
8207    Vymeniteľné     Výroba, 
      nástroje na ručné  pri ktorej: 
      náradie, tiež    - všetky použité 
      mechanicky      materiály 
      poháňané, alebo    sú zaradené 
      na obrábacie     do inej 
      stroje (napr.     položky, ako 
      na lisovanie,     je položka 
      rezanie,       výrobku, 
      dierovanie,     - hodnota 
      rezanie        všetkých 
      vonkajších      použitých 
      a vnútorných     materiálov 
      závitov, vŕtanie,   nepresahuje 40% 
      vyvrtávanie,     ceny výrobku 
      preťahovanie,     zo závodu 
      frézovanie, 
      sústruženie 
      alebo 
      upevňovanie 
      skrutiek) 
      vrátane nástrojov 
      na ťahanie 
      alebo vytláčanie 
      kovov a vŕtanie 
      hornín a sondáž 
      pri zemných 
      prácach 
8208    Nože a rezacie   Výroba, 
      doštičky na stroje pri ktorej: 
      alebo mechanické  - všetky použité 
      zariadenia      materiály 
                 sú zaradené 
                 do inej 
                 položky, ako 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 8211   Nože s hladkou   Výroba, 
      alebo vrúbkovanou  pri ktorej všetky 
      reznou čepeľou   použité materiály 
      (vrátane      sú zaradené 
      záhradníckych    do inej položky 
      žabiek), iné ako  ako výrobok. 
      položky 8208    Možno však 
                použiť čepele 
                a rukoväte zo 
                základných kovov 
8214    Iný nožiarsky    Výroba, 
      tovar (napr.    pri ktorej všetky 
      strojčeky na    použité materiály 
      strihanie vlasov,  sú zaradené do 
      mäsiarske alebo   inej položky 
      kuchynské      ako výrobok. 
      sekáčiky,      Možno však použiť 
      štiepacie sekery  čepele a rukoväte 
      a obojručné     zo základných kovov 
      sekáčiky, 
      nože na papier); 
      súpravy a náčinie 
      na manikúru 
      alebo pedikúru 
      (vrátane pilníčkov 
      na nechty) 
8215    Lyžice, vidličky,  Výroba, 
      zberačky,      pri ktorej všetky 
      naberačky,     použité materiály 
      cukrárske lyžice,  sú zaradené do 
      nože na ryby,    inej položky 
      nože na krájanie  ako výrobok. 
      masla, klieštiky  Možno však 
      na cukor a podobné použiť rukoväte 
      kuchynské      zo základných 
      a jedálenské    kovov 
      výrobky 
ex kap. 83 Rôzne výrobky    Výroba, 
      zo základných    pri ktorej 
      kovov; okrem:    všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok 
ex 8302   Ostatné príchytky  Výroba, 
      a kovania      pri ktorej 
      a podobné výrobky  všetky použité 
      pre stavebníctvo  materiály sú 
      a zariadenia    zaradené do 
      na automatické   inej položky 
      zatvárania dverí  ako výrobok. 
                Avšak ostatné 
                materiály položky 
                8302 možno 
                použiť za 
                predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 20% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
ex 8306   Sošky a iné     Výroba, 
      ozdobné predmety  pri ktorej 
      zo základných kovov všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do 
                inej položky 
                ako výrobok. 
                Avšak ostatné 
                materiály 
                zaradené do 
                položky 8306 
                možno použiť za 
                predpokladu, 
                že ich hodnota 
                nepresahuje 30% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
ex kap. 84 Jadrové       Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      reaktory, kotly,  pri ktorej:     hodnota všetkých 
      prístroje      - všetky použité   použitých materiálov 
      a mechanické     materiály     nepresahuje 30% ceny 
      nástroje;       sú zaradené    výrobku zo závodu 
      ich časti;      do inej 
      okrem:        položky, 
                 ako je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 8401   Jadrové palivové  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      články       pri ktorej všetky  hodnota všetkých 
                použité materiály  použitých materiálov 
                sú zaradené do    nepresahuje 30% ceny 
                inej položky     výrobku zo závodu 
                ako výrobok 13) 
8402    Generátory na    Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      výrobu vodnej    pri ktorej:     hodnota všetkých 
      alebo inej     - všetky použité   použitých materiálov 
      pary - parné kotly  materiály     nepresahuje 25% ceny 
      (iné ako       sú zaradené    výrobku zo závodu 
      nízkotlakové     do inej 
      kotly na ústredné   položky, ako 
      kúrenie schopné    je položka 
      dodávať tak      výrobku, 
      teplú vodu ako   - hodnota 
      aj paru);       všetkých 
      kotly nazývané    použitých 
      "na prehriatu     materiálov 
      vodu"         nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8403 a   Kotly ústredného  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
ex 8404   kúrenia iné ako   pri ktorej      hodnota všetkých 
      kotly položky 8402 všetky použité    použitých materiálov 
      a pomocné      materiály sú     nepresahuje 40% ceny 
      zariadenia na kotly zaradené do inej   výrobku zo závodu 
      ústredného     položky ako do 
      kúrenia       položky 8403 
                alebo 8404 
8406    Turbíny na vodnú  Výroba, 
      a inú paru     pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 40% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
8407    Vratné alebo    Výroba, 
      rotačné zážihové  pri ktorej 
      spaľovacie     hodnota všetkých 
      piestové motory   použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 40% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
8408    Piestové vznetové  Výroba, 
      motory (dieselové  pri ktorej 
      motory alebo    hodnota všetkých 
      motory       použitých materiálov 
      so žiarovou     nepresahuje 40% 
      hlavou)       ceny výrobku zo 
                závodu 
8409    Časti a súčasti   Výroba, 
      určené prevažne   pri ktorej 
      alebo výhradne   hodnota všetkých 
      na motory položky  použitých materiálov 
      8407 alebo 8408   nepresahuje 40% 
                ceny výrobku zo 
                závodu 
8411    Prúdové motory,   Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      turbovrtuľové    pri ktorej:     hodnota všetkých 
      pohony a ostatné  - všetky       použitých materiálov 
      plynové turbíny    použité      nepresahuje 25% ceny 
                 materiály     výrobku zo závodu 
                 sú zaradené 
                 do inej 
                 položky, ako 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8412    Ostatné motory   Výroba, 
      a pohony      pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 40% 
                ceny výrobku zo 
                závodu 
ex 8413   Rotačné objemové  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      čerpadlá      pri ktorej:     hodnota všetkých 
                - všetky použité   použitých materiálov 
                 materiály     nepresahuje 25% ceny 
                 sú zaradené    výrobku zo závodu 
                 do inej 
                 položky, ako 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 8414   Priemyslové     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      ventilátory,    pri ktorej:     hodnota všetkých 
      dúchadlá      - všetky použité   použitých materiálov 
      a podobne       materiály     nepresahuje 25% ceny 
                 sú zaradené    výrobku zo závodu 
                 do inej 
                 položky, ako 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8415    Klimatizačné    Výroba, 
      prístroje      pri ktorej 
      skladajúce     hodnota všetkých 
      sa z ventilátora  použitých materiálov 
      so vstavaným    nepresahuje 40% 
      motorom       ceny výrobku zo 
      a zo strojov    závodu 
      a prístrojov 
      na zmenu 
      teploty 
      a vlhkosti 
      vrátane strojov 
      a prístrojov, 
      v ktorých nemôže 
      byť vlhkosť 
      regulovaná oddelene 
8418    Chladničky,     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      mraziace      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      boxy a iné     - všetky použité   použitých materiálov 
      chladiace       materiály     nepresahuje 25% ceny 
      alebo mraziace    sú zaradené    výrobku zo závodu 
      zariadenia,      do inej 
      elektrické      položky, ako 
      alebo iné;      je položka 
      tepelné        výrobku, 
      čerpadlá,      - hodnota 
      iné ako        všetkých 
      klimatizačné     použitých 
      stroje        materiálov 
      a prístroje      nepresahuje 
      položky 8415     40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
ex 8419   Stroje na      Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      spracovanie dreva  - pri ktorej     hodnota všetkých 
      a výrobu buničiny   hodnota      použitých materiálov 
      a kartónov      všetkých      nepresahuje 30% ceny 
                 použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie sú 
                 materiály 
                 zaradené 
                 v rovnakej 
                 položke ako 
                 výrobok, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 25% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8420    Kalandre alebo iné Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      valcovité stroje  - pri ktorej     hodnota všetkých 
      s výnimkou strojov  hodnota      použitých materiálov 
      na valcovanie kovov  všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      alebo skla, valce   použitých     výrobku zo závodu 
      na tieto stroje    materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie sú 
                 materiály 
                 zaradené 
                 v rovnakej 
                 položke ako 
                 výrobok, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 25% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8423    Prístroje      Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      a zariadenia    pri ktorej:     hodnota všetkých 
      na váženie     - všetky použité   použitých materiálov 
      (s výnimkou váh    materiály     nepresahuje 25% ceny 
      s citlivosťou     sú zaradené    výrobku zo závodu 
      5 centigramov     do inej 
      alebo väčšou)     položky, ako 
      vrátane váh      je položka 
      spojených       výrobku, 
      s počítacími    - hodnota 
      alebo kontrolnými   všetkých 
      prístrojmi;      použitých 
      závažia na váhy    materiálov 
      všetkých druhov    nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8425 až   Zdvíhacie,     Výroba:       Výroba, pri ktorej 
8428    nakladacie alebo  - pri ktorej     hodnota všetkých 
      vykladacie a     hodnota      použitých materiálov 
      manipulačné      všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      strojové zariadenia  použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 8431, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 
8429    Buldozéry, 
      angledozéry, 
      zrovnávače, 
      (grejdre), stroje 
      na vyrovnávanie 
      terénu 
      (nivelizátory), 
      škrabače (skrejpre), 
      mechanické lopaty, 
      rýpadlá a lopatové 
      nakladače, ubíjadlá 
      a cestné valce 
      s vlastným pohonom 
      - Cestné valce   Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny výrobku 
                zo závodu 
      - Ostatné      Výroba:       Výroba, pri ktorej 
                - pri ktorej     hodnota všetkých 
                 hodnota      použitých materiálov 
                 všetkých      nepresahuje 30% ceny 
                 použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 8431, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8430    Ostatné stroje   Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      a zariadenia    - pri ktorej     hodnota všetkých 
      zrovnávacie,     hodnota      použitých materiálov 
      vyrovnávacie     všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      (nivelačné),     použitých     výrobku zo závodu 
      škrabacie, hĺbiace,  materiálov 
      udupávacie,      nepresahuje 
      zhusťovacie, ťažobné 40% ceny 
      (dolovacie) alebo   výrobku zo 
      vŕtacie, na zemné   závodu, 
      práce, ťažbu rúd  - kde sú 
      a nerastov;      materiály 
      baranidlá       v rámci 
      a vyťahovače     limitu 
      pilót, snehové    uvedeného 
      pluhy a snehové    vyššie 
      frézy         zaradené 
                 do položky 8431, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 
ex 8431   Súčasti určené   Výroba, 
      hlavne alebo    pri ktorej 
      výlučne na cestné  hodnota všetkých 
      valce        použitých materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny výrobku 
                zo závodu 
8439    Stroje a zariadenia Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      na výrobu buničiny - pri ktorej     hodnota všetkých 
      (papieroviny) a na  hodnota      použitých materiálov 
      výrobu alebo     všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      konečnú úpravu    použitých     výrobku zo závodu 
      papiera, kartónu   materiálov 
      alebo lepenky     nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie sú 
                 materiály 
                 zaradené 
                 do rovnakej 
                 položky ako 
                 výrobok, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 25% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8441    Ostatné stroje   Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      a zariadenia    - pri ktorej     hodnota všetkých 
      na spracovanie    hodnota      použitých materiálov 
      buničiny       všetkých      nepresahuje 40% ceny 
      (papieroviny),    použitých     výrobku zo závodu 
      papiera, kartónu,   materiálov 
      lepenky vrátane    nepresahuje 
      rezačiek všetkých   40% ceny 
      druhov        výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie sú 
                 materiály 
                 zaradené 
                 do rovnakej 
                 položky ako 
                 výrobok, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 25% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8444 až   Stroje týchto    Výroba, 
8447    položiek na     pri ktorej hodnota 
      použitie      všetkých použitých 
      v textilnom     materiálov 
      priemysle      nepresahuje 40% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
ex 8448   Pomocné stroje   Výroba, 
      a zariadenia    pri ktorej hodnota 
      na použitie     všetkých použitých 
      so strojmi     materiálov 
      položiek      nepresahuje 40% 
      8444 a 8445     ceny výrobku 
                zo závodu 
8452    Šijacie stroje 
      s výnimkou strojov 
      na väzbu a zošívanie 
      kníh položky 8440; 
      nábytok, podstavce 
      a kryty zvlášť 
      upravené na šijacie 
      stroje; ihly 
      do šijacích strojov 
      - Šijacie stroje  Výroba: 
       (iba s prešívacím - pri ktorej hodnota 
       stehom) s hlavou,  všetkých použitých 
       ktorej hmotnosť   materiálov 
       nepresahuje 16 kg  nepresahuje 
       bez motora alebo  40% ceny výrobku 
       17 kg spolu     zo závodu, 
       s motorom     - kde hodnota 
                 všetkých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 použitých 
                 pri zostavovaní 
                 hlavy (bez motora) 
                 nepresahuje hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov, 
                - použité 
                 mechanizmy 
                 napínania nite, 
                 háčkovania 
                 a kľukatého 
                 stehu sú už 
                 pôvodné 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 40% ceny 
                výrobku zo závodu 
8456    Stroje a obrábacie Výroba, 
až     stroje a ich časti pri ktorej hodnota 
8466    a príslušenstvo   všetkých použitých 
      položiek      materiálov 
      8456 až 8466    nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
8469    Kancelárske stroje Výroba, 
až     a zariadenia    pri ktorej 
8472    (napríklad písacie hodnota 
      stroje, počítacie  všetkých 
      stroje, stroje   použitých 
      na automatické   materiálov 
      spracovanie dát,  nepresahuje 
      kopírovacie stroje, 40% ceny 
      zošívačky)     výrobku 
                zo závodu 
8480    Formovacie rámy   Výroba, 
      pre zlievarne    pri ktorej 
      kovov;       hodnota 
      formovacie     všetkých 
      základne; modely  použitých 
      na formy, formy   materiálov 
      na kovy (iné    nepresahuje 
      ako ingotové    50% ceny 
      formy), karbidy   výrobku zo 
      kovov, sklo,    závodu 
      nerastné 
      materiály, 
      kaučuk alebo 
      plasty 
8482    Guľôčkové,     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      valčekové      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      alebo ihlové    - všetky použité   použitých materiálov 
      ložiská        materiály     nepresahuje 25% ceny 
                 sú zaradené    výrobku zo závodu 
                 do inej 
                 položky, 
                 ako je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8484    Tesnenia a podobné Výroba, 
      spojenia z kovových pri ktorej 
      platní kombinované hodnota 
      s iným materiálom  všetkých 
      alebo s viacerými  použitých 
      vrstvami z kovu;  materiálov 
      súbory a zostavy  nepresahuje 
      tesnení       40% ceny výrobku 
      a podobných spojení zo závodu 
      rôzneho zloženia 
      balené vo 
      vrecúškach, 
      obálkach alebo 
      v podobných 
      obaloch; 
      mechanické 
      upchávky 
8485    Časti a súčasti   Výroba, 
      strojov       pri ktorej 
      a prístrojov    hodnota 
      neobsahujúce    všetkých 
      elektrické svorky, použitých 
      izolácie, cievky,  materiálov 
      kontakty alebo   nepresahuje 
      iné elektrické   40% ceny 
      prvky, ktoré nie  výrobku zo 
      sú v tejto     závodu 
      kapitole inde 
      uvedené alebo 
      zahrnuté 
ex kap. 85 Elektrické stroje, Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prístroje      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      a zariadenia    - všetky použité   použitých materiálov 
      a ich časti      materiály     nepresahuje 30% ceny 
      a súčasti;      sú zaradené    výrobku zo závodu 
      prístroje       do inej 
      na záznam       položky, ako 
      a reprodukciu     je položka 
      zvuku, prístroje   výrobku, 
      na záznam      - hodnota 
      televízneho      všetkých 
      obrazu a zvuku    použitých 
      a časti,       materiálov 
      súčasti        nepresahuje 
      a príslušenstvo    40% ceny 
      na tieto       výrobku 
      prístroje; okrem:   zo závodu 
8501    Elektrické motory  Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      a generátory (s   - pri ktorej     hodnota všetkých 
      výnimkou       hodnota      použitých materiálov 
      generátorových    všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      agregátov)      použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 
                 8503, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 
8502    Elektrické     Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      generátorové    - pri ktorej     hodnota všetkých 
      agregáty a rotačné  hodnota      použitých materiálov 
      meniče (konvertory)  všetkých      nepresahuje 30% ceny 
                 použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 
                 8501 
                 alebo 8503, 
                 použité len do 
                 hodnoty 10% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
ex 8504   Zdrojové jednotky  Výroba, 
      pre prístroje    pri ktorej 
      na automatické   hodnota 
      spracovanie dát   všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku zo 
                závodu 
ex 8518   Mikrofóny a ich   Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      stojany;      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      reproduktory,    - hodnota      použitých materiálov 
      tiež vstavané;    všetkých      nepresahuje 25% ceny 
      elektrické      použitých     výrobku zo závodu 
      nízkofrekvenčné    materiálov 
      zosilňovače;     nepresahuje 
      elektrické      40% ceny 
      zosilňovače      výrobku 
      zvuku         zo závodu, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8519    Gramofóny, tiež   Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prenosné,      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      gramofónové     - hodnota všetkých  použitých materiálov 
      šasi, kazetové    použitých     nepresahuje 30% ceny 
      prehrávače a iné   materiálov     výrobku zo závodu 
      zvukové        nepresahuje 
      reprodukčné      40% ceny 
      prístroje bez     výrobku 
      zariadenia na     zo závodu, 
      záznam zvuku    - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8520    Magnetofóny a iné  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prístroje na záznam pri ktorej:     hodnota všetkých 
      zvuku, tiež     - hodnota      použitých materiálov 
      s reprodukčným    všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      zariadením      použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8521    Videofonické    Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prístroje na záznam pri ktorej:     hodnota všetkých 
      a reprodukciu,   - hodnota      použitých materiálov 
      tiež so zabudovaným  všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      videotunerom     použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8522    Časti, súčasti   Výroba, 
      a príslušenstvo   pri ktorej 
      vhodné na použitie hodnota 
      výhradne alebo   všetkých 
      hlavne s prístrojmi použitých 
      položiek 8519 až  materiálov 
      8521        nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
8523    Hotové nenahrané  Výroba, 
      médiá na záznam   pri ktorej 
      zvuku alebo     hodnota 
      podobný záznam   všetkých 
      s výnimkou     použitých 
      výrobkov      materiálov 
      kapitoly 37     nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
8524    Gramofónové 
      platne, magnetické 
      pásky a iné nahraté 
      médiá na záznam 
      zvuku alebo na 
      podobné záznamy 
      vrátane matríc 
      a galvanických 
      odtlačkov na 
      výrobu platní, 
      ale s výnimkou 
      výrobkov 
      kapitoly 37 
      - Matrice      Výroba, 
       a galvanické   pri ktorej 
       odtlačky na    hodnota 
       výrobu      všetkých 
       gramofónových   použitých 
       platní      materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
      - Ostatné      Výroba:       Výroba, pri ktorej 
                - pri ktorej     hodnota všetkých 
                 hodnota      použitých materiálov 
                 všetkých      nepresahuje 30% ceny 
                 použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 
                 8523, 
                 použité len 
                 do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8525    Vysielacie     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prístroje      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      pre         - hodnota      použitých materiálov 
      rádiotelefóniu,    všetkých      nepresahuje 25% ceny 
      rádiotelegrafiu,   použitých     výrobku zo závodu 
      rozhlasové      materiálov 
      alebo         nepresahuje 
      televízne       40% ceny 
      vysielanie,      výrobku 
      tiež         zo závodu, 
      s prijímacím    - hodnota 
      zariadením      všetkých 
      alebo         použitých 
      so zariadením     nepôvodných 
      na záznam       materiálov 
      alebo         nepresahuje 
      reprodukciu      hodnotu 
      zvuku;        všetkých 
      televízne       použitých 
      kamery;        pôvodných 
      stabilné       materiálov 
      videokamery 
      a ostatné 
      videokamery 
8526    Rádiolokačné    Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      a rádiosondážne   pri ktorej:     hodnota všetkých 
      prístroje      - hodnota      použitých materiálov 
      (radary),       všetkých      nepresahuje 25% ceny 
      rádionavigačné    použitých     výrobku zo závodu 
      prístroje       materiálov 
      a rádiové       nepresahuje 
      prístroje       40% ceny 
      na diaľkové      výrobku 
      riadenie       zo závodu, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8527    Prijímacie     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prístroje      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      na rádiotelefóniu, - hodnota      použitých materiálov 
      rádiotelegrafiu    všetkých      nepresahuje 25% ceny 
      alebo         použitých     výrobku zo závodu 
      rozhlasové      materiálov 
      vysielanie,      nepresahuje 
      tiež kombinované   40% ceny 
      v jednej skrini    výrobku 
      s prístrojom     zo závodu, 
      na záznam      - hodnota 
      alebo         všetkých 
      reprodukciu      použitých 
      zvuku alebo      nepôvodných 
      s hodinami      materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8528    Televízne      Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      prijímače,     pri ktorej:     hodnota všetkých 
      tiež so vstavanými - hodnota      použitých materiálov 
      rozhlasovými     všetkých      nepresahuje 25% ceny 
      prijímačmi      použitých     výrobku zo závodu 
      alebo         materiálov 
      prístrojmi      nepresahuje 
      na záznam       40% ceny 
      alebo         výrobku 
      reprodukciu      zo závodu, 
      zvuku alebo     - hodnota 
      obrazu;        všetkých 
      videomonitory     použitých 
      a videoprojektory   nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
8529    Časti a súčasti   Výroba, 
      vhodné výlučne   pri ktorej 
      alebo hlavne    hodnota 
      na prístroje    všetkých 
      položiek 8525    použitých 
      až 8528       materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
      - Vhodné výlučne  Výroba,       Výroba, pri ktorej 
       alebo hlavne   pri ktorej:     hodnota všetkých 
       k prístrojom   - hodnota      použitých materiálov 
       na záznam      všetkých      nepresahuje 25% ceny 
       alebo        použitých     výrobku zo závodu 
       reprodukciu     materiálov 
       obrazu       nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota 
                 všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu 
                 všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
      - Ostatné      Výroba:       Výroba, pri ktorej 
                - pri ktorej     hodnota všetkých 
                 hodnota      použitých materiálov 
                 všetkých      nepresahuje 30% ceny 
                 použitých     výrobku zo závodu 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 
                 8538, 
                 použité 
                 len do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 
8535    Elektrické     Výroba:       Výroba, pri ktorej 
a      prístroje      - pri ktorej     hodnota všetkých 
8536    na vypínanie,     hodnota      použitých materiálov 
      spínanie       všetkých      nepresahuje 30% ceny 
      a ochranu       použitých     výrobku zo závodu 
      elektrických     materiálov 
      obvodov        nepresahuje 
      alebo         40% ceny 
      na pripájanie     výrobku zo 
      elektrických     závodu, 
      obvodov,      - kde sú 
      spájanie či      materiály 
      zapájanie       v rámci 
      vnútri        limitu 
      elektrických     uvedeného 
      obvodov        vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 
                 8538, 
                 použité 
                 len do hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu 
8537    Rozvádzače,     Výroba,       Výroba, pri ktorej 
      rozvodové      pri ktorej:     hodnota všetkých 
      panely,       - všetky       použitých materiálov 
      ovládacie       použité      nepresahuje 25% ceny 
      (dispečerské)     materiály     výrobku zo závodu 
      stoly,        sú zaradené 
      pulty, skrine     do inej 
      a ostatné       položky, 
      základne       ako je položka 
      vybavené       výrobku, 
      dvoma        - hodnota 
      alebo viacerými    všetkých 
      zariadeniami     použitých 
      položky 8535     materiálov 
      alebo         nepresahuje 
      8536, na       40% ceny 
      elektrické      výrobku 
      riadenie alebo na   zo závodu 
      rozvod 
      elektrického 
      prúdu vrátane 
      zabudovaných 
      nástrojov 
      a prístrojov 
      kapitoly 90 
      a číslicové 
      riadiace 
      zariadenia 
      s výnimkou 
      spínacích 
      strojov 
      a zariadení 
      položky 8517 
ex 8541   Diódy, tranzistory Výroba:       Výroba, pri ktorej 
      a podobné      - pri ktorej     hodnota všetkých 
      polovodičové     hodnota      použitých materiálov 
      zariadenia      všetkých      nepresahuje 25% ceny 
      okrem doštičiek    použitých     výrobku zo závodu 
      ešte nerozrezaných  materiálov 
      na čipy        nepresahuje 
                 40% ceny 
                 výrobku zo 
                 závodu, 
                - kde sú 
                 materiály 
                 v rámci 
                 limitu 
                 uvedeného 
                 vyššie 
                 zaradené 
                 do položky 
                 8541 
                 alebo 8542, 
                 použité len do 
                 hodnoty 
                 10% ceny 
                 výrobku 
                 zo závodu 
8542    Elektronické    Výroba, 
      integrované obvody pri ktorej 
      a mikrozostavy   hodnota 
                všetkých 
                použitých 
                materiálov 
                nepresahuje 
                40% ceny 
                výrobku 
                zo závodu 
8544    Drôty, káble    Výroba, 
      (vrátane      pri ktorej 
      koaxiálnych     hodnota 
      káblov)       všetkých 
      izolované (tiež   použitých 
      s lakovým      materiálov 
      povrchom alebo   nepresahuje 
      s anódickým     40% ceny 
      okysličením)    výrobku 
      a ostatné      zo závodu 
      izolované 
      elektrické vodiče, 
      tiež s prípojkami; 
      káble z optických 
      vlákien vyrobené 
      z jednotlivo 
      opláštených 
      vlákien, tiež 
      spojené 
      s elektrickými 
      vodičmi alebo 
      s prípojkami 
8545    Uhlíkové      Výroba, 
      elektródy, uhlíkové pri ktorej 
      kefky, osvetľovacie hodnota 
      uhlíky, uhlíky na  všetkých 
      elektrické batérie použitých 
      a ostatné výrobky  materiálov 
      zhotovené      nepresahuje 
      z grafitu alebo   40% ceny 
      iného uhlíka,    výrobku 
      tiež spojené    zo závodu 
      s kovom, 
      používané 
      na elektrické 
      účely 
8546    Elektrické 
      izolátory 
      z ľubovoľného 
      materiálu 
8547    Izolačné časti   Výroba, 
      a súčasti      pri ktorej 
      na elektrické    hodnota 
      stroje, prístroje  všetkých 
      a zariadenia,    použitých 
      vyrobené úplne   materiálov 
      z izolačných    nepresahuje 
      materiálov alebo  40% ceny 
      len         výrobku 
      s jednoduchými,   zo závodu 
      do materiálu 
      vlisovanými 
      drobnými kovovými 
      súčasťami (napr. 
      objímkami 
      so závitom), 
      slúžiacimi 
      výlučne na 
      pripevňovanie, 
      s výnimkou 
      izolátorov 
      položky 8546; 
      elektrické 
      vodivé rúrky 
      a ich spojky 
      zo základného 
      kovu 
      s vnútorným 
      izolačným 
      materiálom 
8548    Odpad a zvyšky   Výroba, 
      galvanických    pri ktorej 
      článkov,      hodnota 
      batérií       všetkých 
      a elektrických   použitých 
      akumulátorov,    materiálov 
      nepoužiteľné    nepresahuje 
      galvanické     40% ceny 
      články,       výrobku 
      batérie       zo závodu 
      a elektrické 
      akumulátory; 
      elektrické 
      časti a súčasti 
      strojov 
      a prístrojov 
      neuvedené 
      ani nezahrnuté 
      inde v tejto 
      kapitole 
ex kap. 86 Železničné     Výroba, pri ktorej 
      a električkové   hodnota všetkých 
      lokomotívy;     použitých materiálov 
      vozový park     nepresahuje 40% ceny 
      a jeho časti    výrobku zo závodu 
      upevňovací materiál, 
      nepojazdné 
      zariadenia a ich 
      časti; dopravné 
      signalizačné 
      mechanické (tiež 
      elektromechanické) 
      zariadenia všetkých 
      druhov; okrem: 
8608    Koľajový zvrškový  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      upevňovací materiál - všetky použité   hodnota všetkých 
      a nepojazdné     materiály sú    použitých materiálov 
      zariadenia;      zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      mechanické (tiež   položky, ako je  výrobku zo závodu 
      elektromechanické)  položka výrobku, 
      prístroje návestné, - hodnota všetkých 
      bezpečnostné,     použitých 
      kontrolné,      materiálov 
      ovládacie       nepresahuje 40% 
      na železničnú alebo  ceny výrobku 
      inú koľajovú     zo závodu 
      dopravu na dopravu 
      cestnú alebo riečnu, 
      na parkoviská, 
      na prístavné 
      a letiskové 
      zariadenia; 
      ich časti 
      a súčasti 
ex kap. 87 Vozidlá iné ako   Výroba, pri ktorej 
      železničné alebo  hodnota všetkých 
      električkové,    použitých 
      ich časti a súčasti materiálov 
                nepresahuje 40% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
8709    Vozíky s vlastným  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      pohonom bez     - všetky použité   hodnota všetkých 
      zdvíhacieho      materiály sú    použitých materiálov 
      zariadenia, typy   zaradené do inej  nepresahuje 30% 
      používané       položky, ako je  ceny výrobku zo závodu 
      v továrňach,     položka výrobku, 
      skladoch,      - hodnota všetkých 
      prístavoch alebo   použitých 
      na letiskách     materiálov 
      na prepravu tovaru  nepresahuje 40% 
      na krátke       ceny výrobku 
      vzdialenosti;     zo závodu 
      malé ťahače 
      používané 
      na železničných 
      staniciach; ich 
      časti a súčasti 
8710    Tanky a iné obrnené Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      bojové vozidlá,   - všetky použité   hodnota všetkých 
      tiež vybavené     materiály sú    použitých materiálov 
      zbraňami; ich časti  zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      a súčasti       položky, ako je  výrobku zo závodu 
                 položka výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
8711    Motocykle (vrátane 
      mopedov) a bicykle 
      s pomocným motorom, 
      tiež s prívesným 
      vozíkom; prívesné 
      vozíky 
      - So spaľovacím 
       motorom s vratným 
       pohybom piestov 
       a s objemom 
       valcov: 
      - nepresahujúcim  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
       50 cm3      - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
                 použitých     použitých materiálov 
                 materiálov     nepresahuje 20% ceny 
                 nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
      - presahujúcim   Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
       50 cm3      - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
                 použitých     použitých materiálov 
                 materiálov     nepresahuje 25% ceny 
                 nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
                - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
                 použitých     použitých materiálov 
                 materiálov     nepresahuje 30% ceny 
                 nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
ex 8712   Bicykle bez     Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
      guľkových ložísk  nezaradených     hodnota všetkých 
                do položky 8714   použitých materiálov 
                           nepresahuje 30% ceny 
                           výrobku zo závodu 
8715    Detské kočíky    Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      a ich časti     - všetky použité   hodnota všetkých 
      a súčasti       materiály sú    použitých materiálov 
                 zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
                 položky, ako    výrobku zo závodu 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
8716    Prívesy a návesy;  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      ostatné vozidlá bez - všetky použité   hodnota všetkých 
      mechanického pohonu; materiály sú    použitých materiálov 
      ich časti a súčasti  zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
                 položky, ako    výrobku zo závodu 
                 je položka 
                 výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
ex kap. 88 Lietadlá, kozmické Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      lode a ich časti  všetky použité    hodnota všetkých 
      a súčasti;     materiály sú     použitých materiálov 
                zaradené do inej   nepresahuje 40% ceny 
                položky ako výrobok výrobku zo závodu 
ex 8804   Rotujúce padáky   Výroba z materiálov Výroba, pri ktorej 
                akejkoľvek položky  hodnota všetkých 
                vrátane iných    použitých materiálov 
                materiálov položky  nepresahuje 40% ceny 
                8804         výrobku zo závodu 
8805    Letecké katapulty, Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      palubné lapače   všetky použité    hodnota všetkých 
      a podobné      materiály sú     použitých materiálov 
      mechanizmy; pozemné zaradené do inej   nepresahuje 30% ceny 
      prístroje      položky ako výrobok výrobku zo závodu 
      na letecký výcvik; 
      ich časti a súčasti 
kap. 89   Lode, člny     Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      a plávajúce     všetky použité    hodnota všetkých 
      konštrukcie     materiály sú     použitých materiálov 
                zaradené do inej   nepresahuje 40% ceny 
                položky, ako     výrobku zo závodu 
                je položka výrobku. 
                Nemožno však použiť 
                trupy položky 8906 
ex kap. 90 Nástroje      Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      a prístroje     - všetky použité   hodnota všetkých 
      optické,       materiály sú    použitých materiálov 
      fotografické,     zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      kinematografické,   položky, ako    výrobku zo závodu 
      meracie, kontrolné  je položka výrobku, 
      alebo presné;    - hodnota všetkých 
      nástroje       použitých 
      a prístroje      materiálov 
      lekárske       nepresahuje 40% 
      a chirurgické;    ceny výrobku 
      ich časti a súčasti  zo závodu 
      a príslušenstvo; 
      okrem: 
9001    Optické vlákna   Výroba, pri ktorej 
      a zväzky optických hodnota všetkých 
      vlákien; káble   použitých 
      optických vlákien, materiálov 
      iné ako zaradené  nepresahuje 40% 
      do položky 8544;  ceny výrobku 
      polarizačný     zo závodu 
      materiál v tvare 
      listov alebo dosiek; 
      šošovky, tiež 
      kontaktné, hranoly, 
      zrkadlá a iné 
      optické články, 
      z akéhokoľvek 
      materiálu, 
      nezasadené, 
      iné ako z opticky 
      neopracovaného skla 
9002    Šošovky, hranoly,  Výroba, pri ktorej 
      zrkadlá a iné    hodnota všetkých 
      optické články   použitých 
      z akéhokoľvek    materiálov 
      materiálu, zasadené nepresahuje 40% 
      na nástroje alebo  ceny výrobku 
      prístroje, iné ako zo závodu 
      z opticky 
      neopracovaného skla 
9004    Rámy a obruby    Výroba, pri ktorej 
      na okuliare     hodnota všetkých 
      a na ochranné    použitých 
      okuliare alebo   materiálov 
      podobné výrobky   nepresahuje 40% 
      a ich časti     ceny výrobku 
      a súčasti      zo závodu 
ex 9005   Binokulárne     Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      a monokulárne    - všetky použité   hodnota všetkých 
      ďalekohľady,     materiály sú    použitých materiálov 
      optické teleskopy,  zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      ich podstavce     položky, ako    výrobku zo závodu 
      a rámy; ostatné    je položka výrobku, 
      astronomické    - hodnota všetkých 
      prístroje       použitých 
      a ich podstavce    materiálov 
      a rámy s výnimkou   nepresahuje 40% 
      rádioastronomických  ceny výrobku 
      prístrojov      zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
ex 9006   Fotografické    Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      prístroje okrem   - všetky použité   hodnota všetkých 
      kinematografických;  materiály sú    použitých materiálov 
      prístroje       zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      a žiarovky      položky, ako    výrobku zo závodu 
      na bleskové svetlo,  je položka výrobku, 
      iné ako elektricky - hodnota všetkých 
      zapaľované bleskové  použitých 
      žiarovky       materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
9007    Kinematografické  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      kamery       - všetky použité   hodnota všetkých 
      a premietacie     materiály sú    použitých materiálov 
      prístroje, tiež    zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      so vstavanými     položky, ako    výrobku zo závodu 
      prístrojmi      je položka výrobku, 
      na záznam      - hodnota všetkých 
      a reprodukciu     použitých 
      zvuku         materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
9011    Združené optické  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      mikroskopy vrátane - všetky použité   hodnota všetkých 
      mikroskopov      materiály sú    použitých materiálov 
      na mikrofotografiu,  zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      mikrokinematografiu  položky, ako    výrobku zo závodu 
      alebo         je položka výrobku, 
      na mikroprojekciu  - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
ex 9014   Iné navigačné   Výroba, pri ktorej 
      nástroje      hodnota všetkých 
      a prístroje    použitých materiálov 
                nepresahuje 40% ceny 
                výrobku zo závodu 
9015    Geodetické,     Výroba, pri ktorej 
      topografické,    hodnota všetkých 
      zememeračské,    použitých materiálov 
      nivelačné,     nepresahuje 40% ceny 
      fotogrametrické,  výrobku zo závodu 
      hydrografické, 
      oceánografické, 
      hydrologické, 
      meteorologické 
      alebo geofyzikálne 
      nástroje 
      a prístroje 
      okrem kompasov; 
      diaľkomery 
9016    Váhy s citlivosťou Výroba, pri ktorej 
      5 cg alebo väčšou, hodnota všetkých 
      tiež so závažiami  použitých materiálov 
                nepresahuje 40% ceny 
                výrobku zo závodu 
9017    Kresliace,     Výroba, pri ktorej 
      rysovacie alebo   hodnota všetkých 
      počítacie      použitých materiálov 
      prístroje (napr.  nepresahuje 40% ceny 
      kresliace stroje,  výrobku zo závodu 
      pantografy, 
      uhlomery, 
      rysovadlá, 
      logaritmické 
      pravítka 
      a počítacie 
      kotúče); ručné 
      dĺžkové meradlá 
      (napr. metre, 
      meracie pásma, 
      mikrometre, 
      posuvné meradlá 
      a kalibre) inde 
      v tejto kapitole 
      neuvedené ani 
      nezahrnuté 
9018    Lekárske, 
      chirurgické, 
      zubolekárske alebo 
      zverolekárske 
      nástroje 
      a prístroje vrátane 
      scintigrafických 
      prístrojov, ostatné 
      elektroliečebné 
      prístroje, ako aj 
      prístroje 
      na skúšanie zraku 
      - Stomatologické  Výroba z materiálu  Výroba, pri ktorej 
       kreslá so     ľubovoľnej položky  hodnota všetkých 
       stomatologickými vrátane iných    použitých materiálov 
       prístrojmi    materiálov položky  nepresahuje 40% ceny 
       a nástrojmi    9018         výrobku zo závodu 
       vrátane pľuvadiel 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
                - všetky použité   hodnota všetkých 
                 materiály sú    použitých materiálov 
                 zaradené do inej  nepresahuje 25% ceny 
                 položky, ako    výrobku zo závodu 
                 je položka výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
9019    Prístroje      Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      na mechanoterapiu; - všetky použité   hodnota všetkých 
      masážne prístroje;  materiály sú    použitých materiálov 
      psychotechnické    zaradené do inej  nepresahuje 25% ceny 
      prístroje;      položky, ako    výrobku zo závodu 
      prístroje na liečbu  je položka výrobku, 
      ozónom, kyslíkom,  - hodnota všetkých 
      aerosolom, dýchacie  použitých 
      prístroje       materiálov 
      oživovacie      nepresahuje 40% 
      a iné liečebné    ceny výrobku 
      dýchacie prístroje  zo závodu 
9020    Ostatné dýchacie  Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      prístroje a plynové - všetky použité   hodnota všetkých 
      masky okrem      materiály sú    použitých materiálov 
      ochranných masiek   zaradené do inej  nepresahuje 25% ceny 
      bez mechanických   položky, ako    výrobku zo závodu 
      častí         je položka výrobku, 
      a vymeniteľných   - hodnota všetkých 
      filtrov        použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
9024    Stroje a prístroje Výroba, pri ktorej 
      na skúšanie     hodnota všetkých 
      tvrdosti, pevnosti použitých materiálov 
      v ťahu,       nepresahuje 40% ceny 
      stlačiteľnosti,   výrobku zo závodu 
      pružnosti alebo 
      iných mechanických 
      vlastností 
      materiálov (napr. 
      kovov, dreva, 
      textilu, papiera, 
      plastov) 
9025    Hydrometre     Výroba, pri ktorej 
      a podobné plávajúce hodnota všetkých 
      prístroje,     použitých materiálov 
      teplomery,     nepresahuje 40% ceny 
      žiaromery,     výrobku zo závodu 
      barometre, 
      vlhkomery 
      a psychometre, 
      tiež registračné 
      i navzájom 
      kombinované 
9026    Prístroje      Výroba, pri ktorej 
      a nástroje     hodnota všetkých 
      na meranie alebo  použitých materiálov 
      na kontrolu     nepresahuje 40% ceny 
      prietokov, hladiny, výrobku zo závodu 
      tlaku alebo iných 
      premenných 
      charakteristík 
      kvapalín alebo 
      plynov (napr. 
      prietokomery, 
      hladinomery, 
      manometre, merače 
      spotrebovaného 
      tepla) okrem 
      prístrojov 
      a nástrojov 
      položiek 9014, 
      9015, 9028 alebo 
      9032 
9027    Prístroje      Výroba, pri ktorej 
      a nástroje     hodnota všetkých 
      na fyzikálne alebo použitých materiálov 
      chemické rozbory  nepresahuje 40% ceny 
      (napr. polarimetre, výrobku zo závodu 
      refraktometre, 
      spektrometre, 
      analyzátory plynov 
      alebo dymu); 
      prístroje 
      a nástroje 
      na určovanie 
      viskozity, 
      pórovitosti, 
      rozťažnosti, 
      povrchového napätia 
      a pod.; prístroje 
      a nástroje 
      na kalometrické, 
      akustické 
      alebo fotometrické 
      meranie (vrátane 
      expozimetrov); 
      mikrotómy 
9028    Merače dodávky 
      a výroby plynov, 
      kvapalín 
      a elektrickej 
      energie vrátane 
      meračov na ich 
      kalibrovanie 
      - Časti, súčasti  Výroba, pri ktorej 
       a príslušenstvo  hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 40% ceny 
                výrobku zo závodu 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
                - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
                 použitých     použitých materiálov 
                 materiálov     nepresahuje 30% ceny 
                 nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
9029    Otáčkomery,     Výroba, pri ktorej 
      počítače výrobkov, hodnota všetkých 
      taxametre, merače  použitých materiálov 
      ubehnutej dráhy,  nepresahuje 40% ceny 
      krokomery a pod.;  výrobku zo závodu 
      rýchlomery 
      a tachometre okrem 
      zaradených 
      do položky 
      9014 alebo 9015; 
      stroboskopy 
9030    Osciloskopy,    Výroba, pri ktorej 
      analyzátory spektra hodnota všetkých 
      a ostatné prístroje použitých materiálov 
      a nástroje     nepresahuje 40% ceny 
      na meranie     výrobku zo závodu 
      a kontrolu 
      elektrických 
      veličín okrem 
      meračov položky 
      9028; prístroje 
      a nástroje 
      na meranie alebo 
      zisťovanie žiarenia 
      alfa, beta, gama, 
      röntgenového, 
      kozmického alebo 
      iného ionizujúceho 
      žiarenia 
9031    Meracie alebo    Výroba, pri ktorej 
      kontrolné      hodnota všetkých 
      prístroje,     použitých materiálov 
      nástroje a stroje, nepresahuje 40% ceny 
      neuvedené ani    výrobku zo závodu 
      nezahrnuté v tejto 
      kapitole; 
      projektory 
      na kontrolu 
      profilov 
9032    Automatické     Výroba, pri ktorej 
      regulačné alebo   hodnota všetkých 
      riadiace      použitých materiálov 
      prístroje      nepresahuje 40% ceny 
      a nástroje     výrobku zo závodu 
9033    Časti, súčasti   Výroba, pri ktorej 
      a príslušenstvá   hodnota všetkých 
      v tejto kapitole  použitých materiálov 
      inde neuvedené ani nepresahuje 40% ceny 
      nezahrnuté     výrobku zo závodu 
      na stroje, nástroje 
      a prístroje 
      kapitoly 90 
ex kap. 91 Hodiny, hodinky   Výroba, pri ktorej 
      a ich časti; okrem: hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 40% ceny 
                výrobku zo závodu 
9105    Ostatné hodiny   Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
                - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
                 použitých     použitých materiálov 
                 materiálov     nepresahuje 30% ceny 
                 nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
9109    Hodinové stroje   Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      úplné a zmontované - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
                 použitých     použitých materiálov 
                 materiálov     nepresahuje 30% ceny 
                 nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 nepôvodných 
                 materiálov 
                 nepresahuje 
                 hodnotu všetkých 
                 použitých 
                 pôvodných 
                 materiálov 
9110    Úplné hodinové   Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      alebo hodinkové   - hodnota všetkých  hodnota všetkých 
      strojčeky,      použitých     použitých materiálov 
      nezmontované alebo  materiálov     nepresahuje 30% ceny 
      čiastočne       nepresahuje 40%  výrobku zo závodu 
      zmontované      ceny výrobku 
      (súpravy);      zo závodu, 
      neúplné hodinové  - sú materiály 
      alebo hodinkové    v rámci limitu 
      strojčeky       uvedeného vyššie 
      zmontované;      zaradené 
      nedohotovené     do položky 9114, 
      hodinové alebo    použité len do 
      hodinkové strojčeky  hodnoty 10% ceny 
                 výrobku zo závodu 
9111    Puzdrá hodiniek   Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      a ich časti     - všetky použité   hodnota všetkých 
      a súčasti       materiály sú    použitých materiálov 
                 zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
                 položky, ako je  výrobku zo závodu 
                 položka výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
9112    Puzdrá hodín    Výroba, pri ktorej: Výroba, pri ktorej 
      a puzdrá podobného - všetky použité   hodnota všetkých 
      typu na ostatné    materiály sú    použitých materiálov 
      výrobky tejto     zaradené do inej  nepresahuje 30% ceny 
      kapitoly a ich    položky, ako je  výrobku zo závodu 
      časti a súčasti    položka výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 40% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
9113    Hodinkové remienky, 
      pásky, náramky 
      a ich časti 
      a súčasti: 
      - Zo základných   Výroba, pri ktorej 
       kovov, tiež    hodnota všetkých 
       pozlátených,   použitých materiálov 
       postriebrených  nepresahuje 40% ceny 
       alebo       výrobku zo závodu 
       pokovovaných 
       alebo plátovaných 
       drahým kovom 
      - Ostatné      Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 50% 
                ceny výrobku zo závodu 
kap. 92   Hudobné nástroje;  Výroba, pri ktorej 
      časti a súčasti   hodnota všetkých 
      a príslušenstvo   použitých materiálov 
      týchto nástrojov  nepresahuje 40% ceny 
                výrobku zo závodu 
kap. 93   Zbrane a strelivo; Výroba, pri ktorej 
      ich časti a súčasti hodnota všetkých 
      a príslušenstvo   použitých materiálov 
                nepresahuje 50% ceny 
                výrobku zo závodu 
ex kap. 94 Nábytok; lekársky, Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      chirurgický     všetky použité    hodnota všetkých 
      nábytok;      materiály sú     použitých materiálov 
      posteľoviny     zaradené do inej   nepresahuje 40% ceny 
      a podobné      položky ako výrobok výrobku zo závodu 
      potreby; svietidlá 
      inde neuvedené ani 
      nezahrnuté; 
      reklamné svietidlá; 
      svetelné reklamy, 
      svetelné znaky, 
      svetelné 
      ukazovatele 
      a podobné 
      výrobky; montované 
      stavby; okrem: 
ex 9403   Nábytok       Výroba, pri ktorej  Výroba, pri ktorej 
      zo základných kovov všetky použité    hodnota všetkých 
      s nevypchávaným   materiály sú     použitých materiálov 
      bavlneným poťahom  zaradené do inej   nepresahuje 40% ceny 
      s hmotnosťou látky položky ako výrobok výrobku zo závodu 
      300 g/m2 alebo   alebo výroba 
      menšou       z bavlnenej tkaniny 
                už v hotovej forme 
                na použitie 
                pre položku 9401 
                alebo 9403 za 
                predpokladu, že 
                - jej hodnota 
                 nepresahuje 25% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu, 
                - materiály sú 
                 už pôvodné 
                 a sú zaradené 
                 do položky inej 
                 ako 9401 
                 alebo 9403 
9405    Svietidlá (vrátane Výroba, pri ktorej 
      svetlometov) a ich hodnota všetkých 
      časti a súčasti   použitých materiálov 
      inde neuvedené ani nepresahuje 50% 
      nezahrnuté;     ceny výrobku 
      svetelné reklamy,  zo závodu 
      svetelné znaky 
      a značky, svetelné 
      oznamovacie tabule 
      a podobné výrobky 
      s pevným 
      osvetľovacím 
      zdrojom a ich časti 
      a súčasti inde 
      neuvedené ani 
      nezahrnuté 
9406    Montované stavby  Výroba, pri ktorej 
                hodnota všetkých 
                použitých materiálov 
                nepresahuje 50% ceny 
                výrobku zo závodu 
ex kap. 95 Hračky, hry     Výroba, pri ktorej 
      a športové potreby; všetky použité 
      ich časti a súčasti materiály sú 
      a príslušenstvo;  zaradené do inej 
      okrem:       položky ako výrobok 
9503    Ostatné hračky;   Výroba, pri ktorej: 
      zmenšené modely   - všetky použité 
      a podobné modely   materiály sú 
      na hranie, tiež    zaradené do inej 
      mechanické;      položky, ako 
      skladačky všetkých  je položka 
      druhov        výrobku, 
                - hodnota všetkých 
                 použitých 
                 materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
ex 9506   Golfové palice   Výroba, pri ktorej 
      a ich časti     všetky použité 
      a súčasti      materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok, 
                môžu sa však použiť 
                bloky na výrobu 
                hláv golfových 
                palíc 
ex kap. 96 Rôzne výrobky;   Výroba, pri ktorej 
      okrem:       všetky použité 
                materiály sú 
                zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
ex 9601 a  Výrobky       Výroba 
ex 9602   zo živočíšnych,   z rezbárskych 
      rastlinných     materiálov týchto 
      alebo nerastných  položiek 
      rezbárskych 
      materiálov 
ex 9603   Metly, kefy     Výroba, pri ktorej 
      a štetce (okrem   hodnota všetkých 
      prútených metiel  použitých materiálov 
      aj nasadených    nepresahuje 50% ceny 
      a pod. a štetcov  výrobku zo závodu 
      vyrobených z kuních 
      a veveričích 
      chlpov), ručné 
      mechanické zmetáky 
      na dlážku, 
      bez pohonu, 
      maliarske podložky 
      a valčeky, stierky 
      z gumy alebo 
      podobných ohybných 
      materiálov 
9605    Cestovné súpravy  Každý predmet 
      na osobnú toaletu, súpravy spĺňa 
      šitie alebo     pravidlo, ktoré 
      na čistenie obuvi  by sa ho týkalo, 
      alebo odevov    keby nebol zaradený 
                do súpravy. 
                Možno však použiť 
                nepôvodné 
                materiály, ak ich 
                celková hodnota 
                nepresahuje 15% 
                ceny výrobku 
                zo závodu 
9606    Gombíky, stláčacie Výroba, pri ktorej: 
      gombíky, formy   - všetky použité 
      na gombíky      materiály sú 
      a ostatné časti    zaradené do inej 
      a súčasti gombíkov  položky, ako je 
      alebo stláčacích   položka výrobku, 
      gombíkov;      - hodnota všetkých 
      gombíkové       použitých 
      polotovary      materiálov 
                 nepresahuje 50% 
                 ceny výrobku 
                 zo závodu 
9608    Guľôčkové perá;   Výroba, pri ktorej 
      popisovače,     všetky použité 
      značkovače     materiály sú 
      a zvýrazňovače   zaradené do inej 
      s plsteným hrotom  položky, ako je 
      alebo s iným    položka výrobku. 
      pórovitým hrotom;  Možno však 
      plniace perá,    použiť oceľové 
      rysovacie perá   perá (do rúčky) 
      a iné perá; rydlá  alebo hroty 
      na rozmnožovače;  oceľových pier 
      patentné ceruzky;  zaradené 
      rúčky na pero,   v rovnakej 
      rúčky na ceruzku  položke 
      a podobné výrobky; 
      časti a súčasti 
      týchto výrobkov, 
      vrátane ochranných 
      krytov a príchytiek 
      okrem výrobkov 
      položky 9609 
9612    Pásky do písacích  Výroba, pri ktorej: 
      strojov a podobné  - všetky použité 
      farbiace pásky    materiály sú 
      napustené       zaradené do inej 
      tlačiarenskou     položky, ako je 
      čerňou alebo inak   položka výrobku, 
      pripravené     - hodnota všetkých 
      na zanechanie     použitých 
      odtlačkov,      materiálov 
      tiež na cievkach   nepresahuje 50% 
      alebo v kazetách;   ceny výrobku 
      farbiace podušky,   zo závodu 
      aj napustené, tiež 
      v škatuľkách 
ex 9613   Zapaľovače     Výroba, pri ktorej 
      s piezoelektrickým hodnota použitých 
      zapaľovacím     materiálov položky 
      systémom      9613 nepresahuje 
                30% ceny výrobku 
                zo závodu 
ex 9614   Fajky vrátane    Výroba z nahrubo 
      fajkových hláv   opracovaných 
                obrobkov 
kap. 97   Umelecké diela,   Výroba, pri ktorej 
      zberateľské     všetky použité 
      predmety      materiály sú 
      a starožitnosti   zaradené do inej 
                položky ako výrobok 
Poznámky
1) Uplatňuje sa do 31. decembra 2002 v súlade s Protokolom č. 4 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.
2) Osobitné podmienky vzťahujúce sa na "špecifické postupy" pozri v II. časti poznámky 7.1. a 7.3.
3) Osobitné podmienky vzťahujúce sa na "špecifické postupy" pozri v II. časti poznámku 7.2.
4) V poznámke 3 ku kapitole 32 sa uvádza, že ide o prípravky, ktoré sa používajú na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich materiálov, ak nie sú zaradené do inej položky kapitoly 32.
5) Skupinou je akákoľvek časť položky oddelená od ostatných bodkočiarkou.
6) V prípade, že výrobok pozostáva súčasne z materiálov zaradených na jednej strane do položiek 3901 až 3906 a na druhej strane do položiek 3907 až 3911, uplatní sa toto obmedzenie na tú skupinu, ktorá podľa hmotnosti vo výrobku prevláda.
7) Za vysokotransparentné fólie sa považujú fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom je menšia ako 2%.
8) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri v II. časti poznámku 5.
9) Použitie tohto materiálu je obmedzené pri výrobe tkanín používaných v strojoch na výrobu papiera.
10) Pozri v II. časti poznámku 6.
11) Pre pletené alebo háčkované výrobky, nie elastické alebo pogumované, získané zošitím, alebo iným spojením jednotlivých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, (ktorá bola nastrihaná do tvaru alebo sa jej tvar získal priamo) pozri v II. časti poznámku 5.
12) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
13) Uplatňuje sa do 31. decembra 2005 v súlade s Protokolom č. 4 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej.
II. ČASŤ
POZNÁMKY
Poznámka 1
1.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo položky alebo kapitoly používanej v harmonizovanom systéme, druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v systéme na príslušnú položku alebo kapitolu. Na každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza "ex", znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa aplikuje len na tú časť príslušnej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.
1.2. Ak je niekoľko položiek zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je v ňom uvedené číslo kapitoly, a preto je opis výrobkov v stĺpci 2 udaný všeobecne, pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zatriedené v rôznych položkách príslušnej kapitoly alebo v akýchkoľvek položkách spolu uvedených v stĺpci 1.
1.3. Ak sú v zozname uplatňované rozdielne pravidlá uplatniteľné na rozdielne výrobky v rámci jednej položky, každá zarážka označuje časť položky, na ktorú sa aplikuje pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.
1.4. Ak je pri položke uvedené pravidlo v stĺpci 3 aj v stĺpci 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív a aplikovať buď pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo, aplikuje sa pravidlo uvedené v stĺpci 3.
Poznámka 2
2.1. Ustanovenia § 29 ods. 4 Colného zákona týkajúce sa výrobkov, ktoré získali pôvod a sú použité na výrobu iného výrobku, sa uplatnia bez ohľadu na to, či tento pôvod získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v rozvojovej krajine alebo najmenej rozvinutej krajine, alebo v Slovenskej republike.
Príklad:
Motor z položky 8407, na ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nepresahuje 40% ceny zo závodu, je vyrobený z "inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním" položky ex 7224.
Ak sa toto kovanie vykonalo v rozvojovej krajine alebo najmenej rozvinutej krajine na nepôvodnom ingote, tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode rozvojovej krajiny alebo najmenej rozvinutej krajiny. Hodnota nepôvodného ingotu sa takto pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.
2.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania; opracovanie alebo spracovanie vo väčšom rozsahu takisto udeľuje pôvod. Naopak, opracovanie alebo spracovanie v menšom rozsahu nemôže udeliť pôvod. Inak povedané, ak pravidlo stanoví, že sa v určitom štádiu výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v nižšom štádiu výroby je povolené, ale vo vyššom štádiu už nie.
2.3. Ak pravidlo stanovuje, že môžu byť použité "materiály akéhokoľvek čísla" bez dotknutia ustanovení poznámky 2.2., môžu byť použité i materiály patriace do tej istej položky ako výrobok, ale s ohľadom na zvláštne obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle obsiahnuté. Výraz "výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky..." znamená, že môžu byť použité len materiály patriace do tej istej položky ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis než výrobok.
2.4. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac než jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý akýkoľvek jeden materiál alebo viacero týchto materiálov.
Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.
Príklad:
Pravidlo pre tkaniny položky 5208 až 5212 hovorí, že môžu byť použité prírodné vlákna a okrem iných materiálov aj chemické materiály. To neznamená, že sa použijú obidva materiály; možno použiť buď jeden alebo druhý, alebo obidva materiály.
2.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok sa vyrobí z určitého materiálu, táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu zodpovedať. (Pozri aj poznámku 5.2. vzťahujúcu sa na textilné materiály.)
Príklad:
Pravidlo pre pripravené potravinové výrobky položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických a ostatných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.
Toto pravidlo sa však neaplikuje na výrobky, ktoré hoci nemôžu byť vyrobené z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu tej istej povahy v nižšom štádiu výroby.
Príklad:
V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie, i keď netkané textílie nemôžu byť vyrobené z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza, t.j. vlákno.
2.6. Ak sa v pravidle zoznamu uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom tieto percentuálne obmedzenia nemožno sčítať. Z toho vyplýva, že maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nemôže nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie.
Podľa týchto ustanovení nemôžu byť prekročené ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.
Poznámka 3
3.1. Pojem "prírodné vlákna" sa v zozname používa na označenie iných vlákien ako vlákien umelých a syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované pre pradiareň, ale nie spriadané.
3.2. Pojem "prírodné vlákna" zahŕňa konský vlas položky 0503, hodváb položky 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.
3.3. Pojmy "textilná vláknina", "chemické materiály" a "papierenské materiály" sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.
3.4. Pojem "chemické strižné vlákno" sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo umelého hodvábu, k strižným vláknam alebo odpadom zo syntetických alebo umelých vlákien položiek 5501 až 5507.
Poznámka 4
4.1. Ak je pre príslušný výrobok v zozname odkaz na túto poznámku, operácie uvedené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadne základné textilné materiály použité na výrobu tohto výrobku, ktoré predstavujú spolu najviac 10% hmotnosti všetkých použitých základných materiálov. (Pozri tiež poznámku 4.3. a 4.4.)
4.2. Tolerancia uvedená v poznámke 4.1. sa môže uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných materiálov.
Základné textilné materiály sú tieto:
- hodváb,
- vlna,
- hrubé zvieracie chlpy,
- jemné zvieracie chlpy,
- konské vlásie,
- bavlna,
- papierenské materiály a papier,
- ľan,
- konope,
- juta a iné textilné lykové vlákna,
- sisal a iné textilné vlákna z agávy,
- kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,
- syntetické chemické nekonečné vlákna,
- umelé chemické nekonečné vlákna,
- elektricky vodivé vlákna,
- syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,
- syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,
- syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,
- syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,
- syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,
- syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,
- syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,
- syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu,
- ostatné syntetické chemické strižné vlákna,
- umelé chemické strižné vlákna z viskózy,
- ostatné umelé chemické strižné vlákna,
- priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,
- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,
- výrobky položky 5605 (priadze z kovu a metalizované priadze) pozostávajúce z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, jadro je vlepené medzi dve vrstvy plastového filmu priehľadným alebo farebným lepidlom,
- ostatné výrobky položky 5605.
Príklad:
Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), môžu byť použité do 10% hmotnosti priadze.
Príklad:
Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižných vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných, ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch typov priadzí môže byť použitá za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10% hmotnosti tkaniny.
Príklad:
Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok, len ak bavlnená tkanina je samotná zmesovou tkaninou a bola vyrobená z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesovými priadzami.
Príklad:
Ak všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesovým výrobkom.
4.3. Ak výrobky obsahujú "priadzu z polyuretánu segmentovanú pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú", je tolerancia vzťahujúca sa na takú priadzu 20%.
4.4. Ak sú výrobky zložené "z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom jadro je vlepené medzi dvoma plastovými filmami", tolerancia vzťahujúca sa na toto jadro je 30%.
Poznámka 5
5.1. V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené poznámkou odkazujúcou na túto úvodnú poznámku, textilné materiály (okrem podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu konfekčného výrobku, možno použiť, ak sú zaradené v inej položke, ako je číslo výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8% ceny výrobku zo závodu.
5.2. Materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63 môžu byť voľne použité na výrobu textilného tovaru, či obsahujú textílie, alebo nie. Ustanovenia poznámky 5.3. tým nie sú dotknuté.
Príklad:
Ak pravidlo v zozname stanovuje pre určitý textilný tovar, napr. nohavice, použitie priadze, nevylučuje to použitie kovových materiálov, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63.
Preto nie je vylúčené ani použitie zipsov, hoci zipsy bežne obsahujú textilné materiály.
5.3. Ak sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, sa zohľadňuje pri určení hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.
Poznámka 6
6.1. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 špecifickými postupmi sú:
a) vákuová destilácia,
b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri poznámku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),
c) krakovanie,
d) reforming,
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,
f) proces zahŕňajúci tieto operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, olejom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,
g) polymerizácia,
h) alkylácia,
i) izomerizácia.
6.2. Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 špecifickými postupmi sú:
a) vákuová destilácia,
b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri poznámku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),
c) krakovanie,
d) reforming,
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,
f) proces zahŕňajúci tieto operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, olejom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,
g) polymerizácia,
h) alkylácia,
i,j) izomerizácia,
k) odsírovanie vodíkom len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85% obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),
l) odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním, len vo vzťahu k výrobkom položky 2710,
m) spracovanie pomocou vodíka, iné ako pri odsírovaní len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 stupňov C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo; ďalšie finálne spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,
n) atmosférická destilácia len vo vzťahu k vykurovacím olejom z položky ex 2710, pri ktorej sa destiluje menej ako 30% objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 stupňov C metódou ASTM D 86,
o) spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja, len vo vzťahu k ťažkým olejom, iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje položky ex 2710.
6.3. Na účely určenia pôvodu tovaru sa pri položkách ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, separácia vody, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získavanie obsahu síry výrobkov zmiešaním výrobkov s rozdielnym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácii nepovažujú za operácie udeľujúce pôvod výrobku.
PRÍL.10
VZOR
OSVEDČENIE O PÔVODEPoznámky:
Odsek 8 "Kritérium pôvodu" tlačiva osvedčenia o pôvode na tlačive A sa pre preferenčné výrobky, ktoré sú úplne získané v súlade s pravidlami krajiny určenia alebo sú dostatočne opracované alebo spracované, aby zodpovedali požiadavkám pravidiel pôvodu v tejto krajine, vypĺňa alfabetickými kódmi takto:
a) úplne získané výrobky: na vývoz do všetkých krajín uvedených v tejto prílohe sa uvedie písmeno "P"; v prípade Austrálie a Nového Zélandu môže zostať odsek 8 prázdny,
b) výrobky dostatočne opracované alebo spracované: na vývoz do krajín uvedených nižšie je zápis takýto:
1. Spojené štáty americké: v prípade zásielok z jednej krajiny sa uvedie písmeno "Y", v prípade zásielok z uznávaných združení krajín sa uvedie písmeno "Z" a za ním súčet nákladov alebo hodnota domácich materiálov a priamych nákladov na spracovanie vyjadrená v percentách z ceny vyvezených výrobkov zo závodu, napríklad "Y" 35% alebo "Z" 35%,
2. Kanada: pre výrobky, ktoré vyhovujú kritériám pôvodu pri opracovaní a spracovaní vo viac ako jednej oprávnenej najmenej rozvinutej krajine, sa uvedie písmeno "G"; v ostatných prípadoch písmeno "F",
3. Japonsko, Nórsko, Švajčiarsko, Európska únia a Slovenská republika: uvedie sa písmeno "W" a za ním štvormiestna položka harmonizovaného systému vyvážaného tovaru, napríklad "W" 9618,
4. Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ruská federácia: v prípade výrobkov, ktoré obsahujú hodnotu pridanú vo vyvážajúcej krajine využívajúcej preferenciu, sa uvedie písmeno "Y" a za ním hodnota dovezeného materiálu a komponentov vyjadrená ako percento z ceny vyvezených výrobkov zo závodu napríklad "Y" 45%; v prípade výrobkov získaných v krajine využívajúcej preferencie a opracovaných alebo spracovaných v jednej alebo viacerých iných takýchto krajinách, sa uvedie "PK",
5. Austrália a Nový Zéland: vyplnenie odseku 8 nie je povinné; postačuje vyhlásenie v odseku 12.
PRÍL.11
VZOR
VYHLÁSENIE NA FAKTÚRE
          Slovenský text vyhlásenia 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto vyhlásení (číslo povolenia 1)
 ...) vyhlasuje, že okrem výrobkov zreteľne označených majú
tieto výrobky preferenčný pôvod  ... podľa pravidiel pôvodu
všeobecného systému preferencií Slovenskej republiky. 

          Francúzsky text vyhlásenia 

L'exportateur des produits couverts par le présent (authorisation
douaniire No 1) ...) déclare que, sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... au sens
des r igles d'origine du Syst i me des préférences tarifaires
généralisées de la République Slovaque. 

          Anglický text vyhlásenia 

The exporter of the products covered by this document (custom
authorisation No 1) ...) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of ... preferential origin
according to rules of origin of the Generalized System of
Preferences of the Slovak Republic. 

                    .................. 
                     miesto a dátum 2) 

                .................................. 
                  podpis vývozcu; okrem podpisu, 
                   meno a priezvisko osoby 
                 podpisujúcej vyhlásenie napísané 
                     čitateľným písmom 
Poznámky:
1) Ak vyhlásenie na faktúre urobí schválený vývozca podľa § 48 ods. 1 Colného zákona, uvedie sa číslo povolenia, ktoré mu bolo vydané.
Ak vyhlásenie na faktúre neurobí vývozca podľa § 48 ods. 1, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.
2) Tento údaj sa môže vynechať, ak je uvedený na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade.
PRÍL.12
ZOZNAM KRAJÍN, KTORÉ AKCEPTUJÚ OSVEDČENIE O PÔVODE NA TLAČIVE A
Austrália 1)  Bulharsko      Európska únia:   Taliansko 
Kanada     Česká republika   Belgicko      Luxembursko 
Bielorusko   Slovenská republika Dánsko       Holandsko 
Japonsko    Maďarská republika Francúzsko     Portugalsko 
Nový Zéland 2) Poľská republika  Fínsko       Rakúsko 
Nórsko     Rusko        Spolková republika Španielsko 
                  Nemecko       Švédsko 
Švajčiarsko            Grécko 
Spojené štáty           Írsko        Spojené 
americké 3)                      kráľovstvo 
Poznámky:
1) Pre Austráliu sa požaduje vyhlásenie vývozcu na obchodnej faktúre alebo tlačivo A doplnené o obchodnú faktúru.
2) Nepožaduje sa úradné potvrdenie.
3) Pre Spojené štáty americké sa nepožaduje predloženie osvedčenia o pôvode na tlačive A. Vyhlásenie obsahujúce potrebné údaje týkajúce sa výroby sa predloží, ak o to požiada príslušný orgán.
PRÍL.13
VZOR ŽIADOSTI O VYDANIE SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR. 1
APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE
     


VZOR
SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1
MOVEMENT CERTIFICATE
     


     


VZOR
VYHLÁSENIE VÝVOZCU
DECLARATION BY THE EXPORTER
VYHLASUJEM,  že tento tovar  spĺňa podmienky požadované na
        vydanie priloženého osvedčenia. 

UVÁDZAM    okolnosti, ktoré umožnili, aby tento tovar spĺňal
        vyššie uvedené podmienky: 
        ................................................... 
        ................................................... 
        ................................................... 
        ................................................... 

PREDKLADÁM   tieto doklady 1) preukazujúce pôvod tovaru: 
        ................................................... 
        ................................................... 
        ................................................... 
        ................................................... 

ZAVÄZUJEM SA, že na požiadanie príslušných orgánov predložím
        ďalšie dôkazy, ktoré môžu tieto orgány požadovať na
        vydanie priloženého osvedčenia, a zaväzujem sa
        súhlasiť s požadovanou kontrolou mojich účtovných
        dokladov a kontrolou výrobných procesov vyššie
        uvedeného tovaru. 

ŽIADAM     o vydanie  priloženého  sprievodného osvedčenia
        EUR.1 na tento tovar. 

                         ................. 
                         miesto a dátum 


                         ................. 
                            podpis 
Poznámky:
1) Uvedú sa najmä dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenie výrobcu, ktoré sa týkajú tovaru používaného pri výrobe výrobkov alebo tovaru vyvezeného späť v nezmenenom stave.
PRÍL.14
ZOZNAM COLNÝCH PRIECHODOV, ZOZNAM COLNÝCH CIEST A ČASOVÉ OBDOBIE, V KTOROM SA MÁ VYBRANÝ DRUH TOVARU PREPRAVOVAŤ
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Dovoz tovaru  Preprava   Dovoz odevov  Preprava    Preprava 
          podliehajúceho nebezpečných a odevných   chránených   chránených 
          spotrebnej   vecí 4)   doplnkov    rastlín     živočíchov 
          dani 3)           a obuvi    a exemplárov 5) a exemplárov 5) 
          a hroznového        (uvedených 
          muštu, ak          v položke 4203 
          nejde o tovar        harmonizovaného 
          neobchodného        systému, 
          charakteru         v kapitole 61 
                        okrem položky 
                        6117 HS 
                        a v kapitole 62 
                        okrem položky 
                        6217 HS, 
                        v položke 6303, 
                        6304 HS 
                        a v kapitole 64 
                        colného 
                        sadzobníka okrem 
                        položky 
                        6406 HS), ak 
                        nejde o tovar 
                        dovážaný v režime 
                        tranzit, ktorý je 
                        prepravovaný od 
                        vstupného colného 
                        úradu po výstupný 
                        colný úrad, a tovar 
                        neobchodného 
                        charakteru 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Úsek štátnej 
  hranice 
  s Rakúskou 
  republikou 
Cestné colné 
priechody 
1. Bratislava- 
  -Jarovce - 
  - Kittsee 
2. Bratislava- 
  -Jarovce - 
  - Kittsee 
  (diaľnica)                 celoročne 
3. Bratislava- 
  -Petržalka - 
  - Berg     celoročne   celoročne  celoročne   celoročne    celoročne 
4. Moravský Svätý 
  Ján - Hohenau 
Železničné 
colné 
priechody 
1. Bratislava- 
  -Devínska Nová 
  Ves - Marchegg 
2. Bratislava- 
  -Petržalka - 
  Kittsee     celoročne          celoročne           celoročne 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Úsek štátnej 
  hranice 
  s Maďarskou 
  republikou 
Cestné colné 
priechody 
1. Veľký Kamenec 
  - Pácin 
2. Slovenské Nové 
  Mesto - 
  - Sátoraljaújhely celoročne  celoročne  celoročne 
3. Slovenské Nové 
  Mesto - 
  - Sátoraljaújhely 
  - pre peších 
   a cyklistov 
4. Milhosť - 
  - Tornyosnémeti        celoročne          celoročne    celoročne 
5. Hosťovce - 
  - Tornanádaska 
6. Domica - 
  - Aggtelek 
7. Kráľ - 
  - Bánréve    celoročne   celoročne 
8. Šiatorská 
  Bukovinka - 
  - Salgótarján  celoročne   celoročne  celoročne 
                 platí do 
                 28.2.2002 
9. Kalonda - 
  -Ipolytarnóc 
10. Slovenské 
  Ďarmoty - 
  - Balassagyarmat 
11. Šahy - 
  - Parassapuszta        celoročne 
12. Salka - 
  - Letkés 
13. Komárno - 
  - Komárom                         celoročne    celoročne 
14. Štúrovo - 
  - Esztergom 
15. Medveďov - 
  - Vámosszabadi celoročne   celoročne  celoročne           celoročne 
16. Rusovce - 
  - Rajka 
17. Čunovo - 
  - Rajka    celoročne   celoročne  celoročne   celoročne    celoročne 
Železničné 
colné 
priechody 
1. Slovenské Nové 
  Mesto - 
  - Sátoraljaújhely celoročne         celoročne 
           platí do         platí do 
           31.12.2002        31.12.2002 
2. Čaňa - 
  - Hidasnémeti  celoročne          celoročne           celoročne 
3. Lenartovce -
  - Bánréve    celoročne          celoročne
                        platí do
                        31.12.2002
4. Fiľakovo - 
  - Somosköújfalu celoročne          celoročne 
5. Štúrovo - Szob celoročne          celoročne 
6. Komárno - 
  - Komárom    celoročne          celoročne   celoročne    celoročne 
7. Rusovce - 
  - Rajka     celoročne          celoročne           celoročne 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Úsek štátnej 
   hranice 
   s Ukrajinskou 
   republikou 
Cestné colné 
priechody 
1. Ubľa - Malyj 
  Bereznyj 
2. Vyšné Nemecké - 
  - Užhorod    celoročne   celoročne  celoročne   celoročne    celoročne 
Železničné colné 
priechody 
1. Maťovské Vojkovce 
  (Maťovce) - 
  - Pavlovo 
  (Užhorod)    celoročne          celoročne 
2. Čierna nad 
  Tisou - Čop   celoročne          celoročne 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. Úsek štátnej 
  hranice s Poľskou 
  republikou 
Cestné colné 
priechody 
1. Skalité - 
  - Zwardoň - 
  - Myto                   celoročne 
2. Novoť - Ujsoly 
3. Oravská Polhora - 
  - Korbielów 
4. Trstená - 
  - Chyžne    celoročne   celoročne  celoročne           celoročne 
5. Suchá Hora - 
  - Chocholów 
6. Tatranská 
  Javorina - Lysa 
  Polana 
7. Lysá nad Dunajcom 
  - Niedzica 
8. Lesnica - 
  Szczawnica 
  (turistický 
  colný priechod) 
9. Mníšek nad 
  Popradom - 
  - Piwniczna 
10. Becherov - 
  - Konieczna 
11. Vyšný Komárnik 
  - Barwinek   celoročne   celoročne  celoročne   celoročne 
Železničné colné 
priechody 
1. Skalité - 
  - Zwardoň    celoročne          celoročne 
2. Plaveč - 
  - Muszyna    celoročne          celoročne 
3. Palota 
  (Medzilaborce) 
  - Lupków    celoročne          celoročne 
          platí do          platí do 
          31.12.2002         31.12.2002 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. Úsek štátnej 
  hranice s Českou 
  republikou 
Cestné colné 
priechody 
1. Brodské - 
  - Břeclav 
  (dovoz)     celoročne   celoročne  celoročne   celoročne    celoročne 
  Brodské - 
  - Břeclav 
  (vývoz)            celoročne          celoročne    celoročne 
2. Brodské - 
  - Lanžhot 
3. Holíč - 
  - Hodonín 
4. Skalica - 
  - Sudoměřice 
5. Vrbovce - Velká 
  nad Veličkou 
6. Moravské Lieskové 
  - Strání 
7. Nová Bošáca - 
  - Březová 
8. Drietoma - 
  - Starý Hrozenkov celoročne  celoročne  celoročne           celoročne 
9. Horné Srnie - 
  - Brumov - 
  - Bylnice 
10. Červený Kameň - 
  Nedašova Lhota 
11. Lysá pod Makytou 
  - Střelná 
12. Makov - Velké
  Karlovice   celoročne   celoročne  celoročne           celoročne
13. Makov - Bílá-
  -Bumbálka   celoročne   celoročne  celoročne           celoročne
14. Klokočov - 
  - Bílá 
15. Čadca - 
  - Milošová - 
  - Šance 
16. Svrčinovec - 
  - Mosty 
  u Jablunkova  celoročne   celoročne  celoročne           celoročne 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Železničné colné 
priechody 
1. Kúty - Lanžhot celoročne          celoročne   celoročne    celoročne 
2. Holíč - 
  - Hodonín 
3. Skalica - 
  - Sudoměřice 
4. Vrbovce - Velká 
  nad Veličkou 
5. Horné Srnie - 
  - Vlársky průsmyk 
6. Lúky pod Makytou 
  - Horní Lideč  celoročne          celoročne 
7. Čadca - Mosty 
  u Jablunkova  celoročne          celoročne           celoročne 
ZOZNAM COLNÝCH CIEST
1. Brodské       úsek pozemnej komunikácie - D2 
2. Holíč        úsek pozemnej komunikácie - I/51 
3. Makov        úsek pozemnej komunikácie - I/18 
4. Suchá Hora      úsek pozemnej komunikácie - II/520 
5. Lysá nad Dunajcom  úsek pozemnej komunikácie - II/543 
6. Mníšek nad Popradom úsek pozemnej komunikácie - I/68 
7. Kalonda       úsek pozemnej komunikácie - II/594 
8. Slovenské Ďarmoty  úsek pozemnej komunikácie - II/527A 
9. Komárno       úsek pozemnej komunikácie - I/64 
10. Bratislava-Jarovce úsek pozemnej komunikácie - III/002046 
11. Moravský Svätý Ján úsek pozemnej komunikácie - III/002038 
PRÍL.15
VZORY ŠTÍTKOV, KTORÝMI SA OZNAČUJE PODANÁ BATOŽINA


PRÍL.16
VZOR ŠTÍTKU PODANEJ BATOŽINY, KTORÁ JE SPEŠNINOUPRÍL.17
VZOR JEDNOTNÝ COLNÝ DOKLAD POZOSTÁVAJÚCI Z ÔSMICH VÝTLAČKOV
    PRÍL.18
VZOR
JEDNOTNÝ COLNÝ DOKLAD POZOSTÁVAJÚCI ZO ŠTYROCH VÝTLAČKOV
    

PRÍL.19
VZOR A. DOPLNKOVÉ TLAČIVO POZOSTÁVAJÚCE Z ÔSMICH VÝTLAČKOV
    VZOR
B. DOPLNKOVÉ TLAČIVO POZOSTÁVAJÚCE ZO ŠTYROCH VÝTLAČKOV
     PRÍL.20
VZOR
DOPLNKOVÉ TLAČIVO PRE REŽIM TRANZIT
    


PRÍL.21
VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY K SPÔSOBU VYPĹŇANIA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A DOPLNKOVÉHO TLAČIVA
I. ČASŤ
Údaje, ktoré sa uvádzajú do odsekov
A. Colné formality pri vývoze a tranzite
1. Deklarácia
Do prvej časti sa podľa potreby uvádza "EX", "EU" alebo "CU"; nevypĺňa sa, ak sa tlačivo používa len na účely režimu tranzit alebo ak sa nepoužil režim tranzit, ale tlačivo sa použije len na preukázanie colného statusu slovenského tovaru.
V druhej časti sa uvádza druh vyhlásenia podľa kódu určeného na tento účel. Kód sa neuvádza, ak sa tlačivo používa len na režim tranzit alebo ako dôkaz colného statusu slovenského tovaru.
V tretej časti sa uvádzajú kódy "TSK", "T2SK", ak sa použije režim tranzit, alebo sa uvádza kód "T2SK", ak sa režim tranzit nepoužije, ale sa potvrdzuje colný status slovenského tovaru.
2. Odosielateľ/vývozca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa vývozcu, t.j. predávajúceho vo vzťahu k zahraničiu alebo odosielateľa, ak sa tovar nepredáva do zahraničia. Ak má vývozca alebo odosielateľ pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa do pravého horného rohu. Ak vývozca alebo odosielateľ nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.
Pri režime tranzit sa v tomto odseku uvádza meno a sídlo alebo meno, priezvisko a presná adresa odosielateľa.
V režime tranzit pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis "Rôzni" a k tranzitnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých odosielateľov so všetkými náležitosťami.
Tento odsek sa vypĺňa vždy, ak sa písomné colné vyhlásenie používa ako dôkaz colného statusu slovenského tovaru.
3. Tlačivá
V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného súboru jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového súboru jednotného colného dokladu a v pravej časti celkový počet použitých súborov tlačív. Jednotný colný doklad je v danom poradí prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými tlačivami sa v jednotnom colnom doklade v odseku 3 uvedie vľavo číslo 1, vpravo číslo 3, v prvom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo 2 a vpravo 3 a v druhom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo 3 a vpravo 3.
Ak sa písomné colné vyhlásenie vzťahuje iba na jednu položku tovaru alebo ak sú k jednotnému colnému dokladu pripojené ložné listy, odsek 3 sa nevypĺňa.
4. Ložné listy
Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa počet priložených ložných listov alebo opisných obchodných zoznamov potvrdených príslušným orgánom.
5. Položky
Uvádza sa celkový počet položiek tovaru uvedených v jednotnom colnom doklade a vo všetkých k nemu priložených doplnkových jednotných colných dokladoch, ložných listoch alebo obchodných zoznamoch. Počet položiek zodpovedá počtu vyplnených odsekov "opis tovaru".
6. Nákladové kusy spolu
Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke.
7. Referenčné číslo
Uvádza sa poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť číselný a najviac osemmiestny. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary ani iné interpunkčné znamienka. Toto poradové číslo nemožno opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných colných vyhlásení na jednej pobočke colného úradu.
8. Príjemca
Uvádza sa meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo osôb alebo meno a adresa alebo sídlo právnickej osoby, ktorým sa má tovar dodať, t.j. príjemcu zásielky.
Pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis "Rôzni" a k písomnému colnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých príjemcov so všetkými náležitosťami.
V doplnkovom tlačive sa tento odsek nevypĺňa.
9. Osoba zodpovedná za platobný styk
Nevypĺňa sa.
10. Prvá krajina určenia
Nevypĺňa sa.
11. Krajina obchodu
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín uvedených v prílohe č. 22. Je to krajina, v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci alebo príjemca, ak sa tovar do zahraničia nepredáva. Ak má kupujúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny určenia.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
13. Štátna poľnohospodárska politika (SPP)
Nevypĺňa sa.
14. Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri vývozných colných formalitách uskutočňovaných prostredníctvom zástupcu pri nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi. V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa rodné číslo. Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo.
Ak je pri vývoze deklarant totožný s vývozcom alebo odosielateľom, ktorý je uvedený v odseku 2, uvádza sa do tohto odseku slovo "VÝVOZCA".
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
15. Krajina odoslania/vývozu
Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa názov krajiny, z ktorej sa tovar vyváža alebo odosiela. Ak sa tovar prepravoval cez viacero krajín, v ktorých bola preprava prerušená, napríklad uskladnením tovaru, krajinou vývozu alebo odoslania je posledná z týchto krajín.
15a. Kód krajiny odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
15b. Kód krajiny odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
16. Krajina pôvodu
Nevypĺňa sa.
17. Krajina určenia
V tomto odseku sa uvádza názov krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu zásielky). Krajina určenia je krajina, ktorá je v čase vývozu poslednou známou krajinou, do ktorej bude tovar dodaný.
17a. Kód krajiny určenia
Veľkými tlačenými písmenami sa uvádza dvojmiestny kód krajiny určenia uvedenej v odseku 17 (krajina zahraničného príjemcu zásielky) podľa zoznamu kódov krajín uvedených v prílohe č. 22.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
17b. Kód krajiny určenia
Nevypĺňa sa.
18. Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania písomného colného vyhlásenia. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód krajiny, v ktorej je dopravný prostriedok registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód krajiny, v ktorej je registrovaný ťahajúci alebo posúvajúci dopravný prostriedok), podľa kódov uvedených v prílohe č. 22. Napríklad ak ťahač a náves majú rozdielne evidenčné číslo, uvedie sa evidenčné číslo ťahača a návesu a kód krajiny ťahača.
Tento údaj sa neuvedie, ak štát registrácie dopravného prostriedku nie je známy.
Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku sa neuvádzajú pri poštovej preprave a preprave vedením a potrubím. Pri preprave po železnici sa neuvádza údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku.
19. Kontajner
Uvádzajú sa kódy podľa prílohy č. 22, vyjadrujúce predpokladanú situáciu pri prekračovaní štátnej hranice Slovenskej republiky.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
20. Dodacie podmienky
Nevypĺňa sa.
21. Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Ľavá časť odseku sa nevypĺňa. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu Slovenskej republiky podľa zoznamu kódov uvedených v prílohe č. 22. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom je ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne - aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom - aktívny dopravný prostriedok je ťahač).
Odsek sa nevypĺňa pri poštovej preprave, pri preprave po železnici, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými prostriedkami, ktoré sú predmetom obchodu, alebo ak pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu požadované údaje nie sú známe alebo ak písomné colné vyhlásenie nesprevádza tovar na štátnu hranicu.
22. Mena a celková fakturovaná suma
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v prílohe č. 22. Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje a v kúpnej zmluve cena nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.
V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena, najviac na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
23. Prepočítací kurz
Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu, primerane podľa § 62 Colného zákona s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné ďalšie miesta za desatinnou čiarkou sa nezohľadňujú. Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa číslo 1. Uvedený kurz sa používa najmä na prepočet štatistických hodnôt.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
24. Druh obchodu
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 22.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit a spätnom vývoze, ktorým sa končí režim uskladňovanie v colnom sklade.
25. Druh dopravy na hranici
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza číselný kód druhu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku pri prechode vyvážaného tovaru cez štátnu hranicu Slovenskej republiky. Ak deklarant v písomnom colnom vyhlásení, ktoré podáva na vnútrozemskom colnom úrade, nemôže uviesť druh dopravy cez štátnu hranicu, uvedie kód predpokladaného druhu dopravy.
Druh dopravy sa do odseku vyznačuje podľa použitého druhu dopravy kódom uvedeným v prílohe č. 22.
26. Druh dopravy vo vnútrozemí
Nevypĺňa sa.
27. Miesto naloženia
Nevypĺňa sa.
28. Finančné a bankové údaje
Nevypĺňa sa.
29. Výstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
30. Umiestnenie tovaru
Nevypĺňa sa.
31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla; číslo kontajnera; počet a druh
Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach, počtoch a druhoch nákladových kusov, kontajnerov, obalov, dopravných prostriedkov a podobne. V prípade prepravy kontajnermi sa uvádzajú evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe súboru jednotného colného dokladu. Ak tovar nie je balený, uvedie sa počet predmetov deklarovaného tovaru, prípadne údaj "VOĽNE". Ak sú pri režime tranzit k písomnému colnému vyhláseniu pripojené ložné listy, uvádzajú sa poradové čísla a značky jednotlivých ložných listov, na ktorých je tovar uvedený.
Ďalej sa uvádza názov tovaru v dostatočne presnom opise, ktorý umožňuje jeho identifikáciu, kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej podpoložky kombinovanej nomenklatúry (údaj v odseku 33 písomného colného vyhlásenia a doplnkového tlačiva) a kontrolu správnosti vymerania spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe súboru jednotného colného dokladu.
Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú známku. Informácia sa uvádza v slovenskom jazyku a na spresnenie môže byť doplnená aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne. Ak ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, uvedie deklarant poznámku "nebezpečný odpad".
Ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné orgány, v ľavom dolnom rohu sa pri režime tranzit uvádza colná hodnota v celých slovenských korunách, ktorá sa určuje a prepočítava podľa ustanovení Colného zákona. Pri skončení režimu s ekonomickým účinkom prepúšťaním tovaru do režimu tranzit sa uvádza colná hodnota, ktorú mal tovar pri prepúšťaní do režimu s ekonomickým účinkom.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, v pravom dolnom rohu sa uvádza kód mernej jednotky podľa príslušnej sadzby spotrebnej dane a množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na tri desatinné miesta. Táto časť odseku sa pri režime tranzit nevypĺňa.
32. Číslo položky
V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla položiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v doplnkovom jednotnom colnom doklade v nadväznosti na poradie ich priloženia k jednotnému colnému dokladu. Pri vykazovaní iba jednej položky tovaru (predloženie jednotného colného dokladu bez doplnkového tlačiva), alebo ak je v režime tranzit k jednotnému colnému dokladu priložený ložný list, netreba uvádzať v tomto odseku poradové číslo položky tovaru. Pri uvedení viacerých položiek tovaru sa v odseku 32 uvedie číslo "1" a pri ostatných položkách v jednom alebo vo viacerých priložených doplnkových tlačivách ďalšie poradové čísla.
33. Kód tovaru
Prvá časť tohto odseku je určená na uvedenie osemmiestneho číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.
V druhej časti tohto odseku zľava sa uvádza doplnkový kód podľa § 20 Colného zákona. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.
Ak je potrebné k jednej položke priradiť viac doplnkových kódov, každá položka s doplnkovým kódom sa uvádza v jednom odseku 33 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva.
Tretia, štvrtá a piata časť tohto odseku sa nevypĺňa.
Pri režime tranzit sa do prvej časti odseku uvádza šesť čísel harmonizovaného systému uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového tlačiva.
Tento odsek sa vypĺňa, ak
- tranzitné vyhlásenie vyhotovuje jedna osoba súčasne s iným písomným colným vyhlásením alebo v nadväznosti na iné písomné colné vyhlásenie, v ktorom je uvedený kód tovaru, alebo - sa tranzitné vyhlásenie vzťahuje na tovar uvedený v prílohe č. 16 k Colnému zákonu. V ostatných prípadoch je vyplnenie tohto odseku nepovinné.
34a. Kód krajiny pôvodu
Uvádza sa veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny kód krajiny (nie ekonomického zoskupenia, ani iného spojenia samostatných štátov) pôvodu tovaru príslušnej položky tovaru (z odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva). Zoznam kódov krajín je uvedený v prílohe č. 22. Ak krajinu pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód "UN".
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
34b. Kód krajiny pôvodu
Nevypĺňa sa.
35. Hrubá hmotnosť (kg)
Uvádza sa hrubá hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 písomného colného vyhlásenia alebo doplnkového tlačiva v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hrubej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla.
Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a s ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné obaly). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň. Pri vývoze, ak je viac položiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek položke tovaru jej hrubá hmotnosť, t.j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším položkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť príslušnej položky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom.
V prípade režimu tranzit a na dôkaz colného statusu slovenského tovaru, ak sa písomné colné vyhlásenie vzťahuje na viacero druhov tovaru, celková hrubá hmotnosť sa uvedie len v prvom odseku 35; ostatné odseky sa nevypĺňajú.
37. Režim
V ľavej časti odseku sa uvádza štvormiestny číselný kód, ktorý bližšie vymedzuje colne schválené určenie. Prvé dva znaky tohto kódu zľava vyznačujú navrhované colne schválené určenie, druhé dva znaky predchádzajúce colne schválené určenie. Zoznam kódov je uvedený v prílohe č. 22.
Ak nepredchádza navrhovanému colne schválenému určeniu iné colne schválené určenie alebo predchádza iba režim tranzit, uvádza sa na treťom a štvrtom mieste číslo 0 (napríklad kód 4000 vyjadruje návrh na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh po jeho dopravení do tuzemska).
V doplnkovom tlačive nie je potrebné údaj z ľavej časti odseku 37 písomného colného vyhlásenia znovu uvádzať.
Ak jedna zásielka tovaru obsahuje tovar vyvážaný pod rôznymi kódmi, ktoré sa uvádzajú do tohto odseku, pre každý jednotlivý kód sa predkladá jeden jednotný colný doklad, prípadne aj s priloženými doplnkovými tlačivami.
Pravá časť odseku sa nevypĺňa.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
38. Vlastná hmotnosť (kg)
Uvádza sa vlastná hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva. Vyznačuje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza číslo 1. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej položky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
39. Kontingent
Nevypĺňa sa.
40. Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
V tomto odseku sa uvádzajú údaje o predchádzajúcich colných dokladoch (napríklad písomné colné vyhlásenie) a ich evidenčných číslach (napríklad z písomného colného vyhlásenia v odseku A alebo C), ak sa tieto doklady týkajú písomného colného vyhlásenia. Údaje spoločné pre celú zásielku sa uvedú iba v jednotnom colnom doklade.
Ak deklarantovi pri vypĺňaní písomného colného vyhlásenia tieto údaje nie sú známe, uvedie ich sem colný úrad.
Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa údaj "Rôzne" a pripojí sa k písomnému colnému vyhláseniu zoznam všetkých predchádzajúcich dokladov.
41. Dodatkové merné jednotky
Uvádza sa informácia o množstve príslušnej položky tovaru (odsek 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva) v mernej jednotke určenej pre túto položku v colnom sadzobníku, pričom údaj o množstve sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením vždy nahor. Ak je pre túto položku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky "UNS" (nešpecifikované), uvádza sa číslo 1.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
42. Cena za položku
Nevypĺňa sa.
43. Kód CH
Nevypĺňa sa.
44. Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Uvádzajú sa záznamy o predložených osvedčeniach a povoleniach colných orgánov a iných orgánov štátnej správy, ak sú na daný vývoz alebo tranzit potrebné a v prípade voľného miesta odsek možno využiť na poznámky deklaranta.
V ľavom hornom rohu tohto odseku deklarant uvádza kód vývoznej licencie (úradného povolenia na vývoz tovaru a služieb), ak bola vydaná na tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva. Za kódom licencie sa v zátvorkách uvedie množstvo tovaru v merných jednotkách uvedených v licencii, ktoré sa v súvislosti s vývozom odpíše z celkového povoleného množstva. Ak treba na príslušný vývoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v hornej časti odseku 44 (prvý riadok) všetky kódy týchto licencií a k nim príslušné množstvá odpísaného tovaru. Ak nie je na vývoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód "9", ktorý je vhodné uviesť v zátvorke.
V pravej časti odseku pred časť označenú "Kód O. Z." (pod odsek 41 jednotného colného dokladu, doplnkového tlačiva) sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene bez desatinnej čiarky alebo bodky náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou vyvážaného tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva od miesta, kde tovar opúšťa územie Slovenskej republiky. Ak je známa len celková hodnota týchto nákladov na celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak nie sú známe tieto náklady v čase predkladania colného vyhlásenia colnému úradu, uvedie sa v tomto odseku "0".
Ak sa navrhuje colne schválené určenie spätný vývoz tovaru po režime aktívny zušľachťovací styk, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny slovenského tovaru, ktorý bol pridaný k tovaru prepustenému do režimu aktívny zušľachťovací styk.
Časť s označením "Kód O. Z." (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.
V ostatných častiach odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa sem kód "1UD" a za ním číslo predloženého dokladu. V prípade predloženia viacerých účtovných dokladov sa kód "1UD" zopakuje pred každým číslom dokladu.
Pri režime tranzit sa uvádzajú len záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na tranzit potrebné.
Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného colného dokladu.
45. Oprava
Nevypĺňa sa
46. Štatistická hodnota
V tomto odseku sa uvádza fakturovaná cena vyvážanej položky (v súlade s dodacími podmienkami) tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva v celých slovenských korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel.
K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj zaokrúhlený na celé koruny nahor.
V prípade skončenia režimu aktívny zušľachťovací styk, ak sa tovar vyváža späť do zahraničia, uvádza sa fakturovaná cena, ktorá sa vykazuje pri prepustení do režimu aktívny zušľachťovací styk spolu s fakturovanou cenou spracovateľských operácií vrátane ceny tuzemského alebo zahraničného tovaru, ktorý bol pridaný k pôvodne dovezenému tovaru.
Pri skončení režimu dočasné použitie s tým, že tovar sa vracia späť do zahraničia, uvádza sa fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie.
Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, uvedie sa hodnota rovnakého alebo podobného tovaru.
Na prepočet z cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz uvedený v odseku 23 jednotného colného dokladu.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
47. Výpočet platieb
Nevypĺňa sa.
48. Odklad platby
Nevypĺňa sa.
49. Označenie skladu
Vypĺňa sa v prípade prepustenia do režimu uskladňovanie v colnom sklade alebo pri skončení tohto režimu. Uvádza sa číslo, ktoré colný úrad pridelil colnému skladu. Inak sa uvedie číslo rozhodnutia colného úradu, ktorým sa povoľuje prevádzka colného skladu.
50. Hlavný zodpovedný a splnomocnený zástupca, miesto, dátum a podpis
Vypĺňa sa pri režime tranzit. V tomto odseku sa uvádza obchodné meno alebo meno a priezvisko a adresa hlavného zodpovedného - deklaranta. V strede hornej časti tohto odseku sa uvádza jeho daňové identifikačné číslo. Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, prípadne colné registračné číslo. Ak je deklarant fyzická osoba, uvádza svoje rodné číslo. Ak je deklarant zahraničná osoba, tento údaj sa neuvádza. Pri priamom zastúpení sa v tomto odseku uvádza aj zástupca deklaranta s uvedením obchodného mena alebo mena a priezviska a adresy. Na spodný okraj deklarant uvedie miesto a dátum podania písomného colného vyhlásenia.
Pri vývozných operáciách deklarant alebo jeho zástupca môžu uviesť meno a adresu osoby zriadenej v územnom obvode výstupného colného úradu, ktorej môže colný úrad zaslať potvrdený výtlačok č. 3 písomného colného vyhlásenia.
Pravá časť odseku je vyhradená na vlastnoručný podpis deklaranta, pri priamom zastúpení vlastnoručný podpis zástupcu. Ak je deklarantom alebo jeho zástupcom právnická osoba, podpisujúca osoba pri podpise uvedie aj svoje meno a priezvisko a postavenie v organizácii.
Deklarant svojím podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v písomnom colnom vyhlásení sú správne a pripojené doklady sú pravé.
51. Predpokladané pohraničné colné úrady (a krajina)
Pri režime tranzit sa uvádzajú názvy pohraničných colných úradov a kódy krajín, do ktorých tieto colné úrady patria. Zoznam kódov krajín je uvedený v prílohe č. 22.
52. Zabezpečenie
Vypĺňa sa pri režime tranzit. V hornej časti tohto odseku sa uvádza spôsob zabezpečenia colného dlhu uvedením čísla potvrdenia o záruke pri celkovej záruke alebo uvedením mena ručiteľa a identifikačných znakov záručného vyhlásenia pri jednotlivej záruke a údaj o úrade prijímania záruk. V prípade, ak colný dlh bol zabezpečený zložením v hotovosti, uvedie sa výška colnej zábezpeky číslom a slovom. V pravej, hrubo orámovanej časti sa uvádza kód spôsobu alebo formy zabezpečenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 22.
V dolnej časti odseku za text "neplatí pre" sa uvedie kód krajiny, pre ktorú nie je platné zabezpečenie, ak sa preprava vykonáva na základe ustanovení medzinárodnej zmluvy. 6) Zoznam kódov krajín je uvedený v prílohe č. 22.
53. Colný úrad určenia (a krajina)
Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa názov colného úradu, ktorému sa má tovar pri skončení režimu tranzit predložiť, a za ním kód príslušnej krajiny.
54. Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta alebo jeho zástupcu
V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že vývozné colné formality sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v jednotnom colnom doklade a v doplnkovom tlačive sú správne a pripojené doklady sú pravé.
Správnosť údajov a pravosť dokladov sa potvrdzuje uvedením mena, priezviska a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením miesta a dátumu potvrdenia písomného colného vyhlásenia.
Ak je deklarant alebo jeho zástupca právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, oprávnená osoba pri podpise uvedie aj svoje meno, priezvisko a postavenie v organizácii, ktoré má vo vzťahu k deklarantovi alebo jeho zástupcovi.
V prípade priameho zastúpenia sa pri podpise oprávnenej osoby uvádza jej meno, priezvisko, obchodný názov a postavenie v organizácii.
Osoba, ktorá písomné colné vyhlásenie podáva, súčasne kódom uvádza, či je písomné colné vyhlásenie urobené vlastným menom na svoj účet (kód VM/VP) alebo vlastným menom na účet zastúpenej osoby (kód VM/IP), alebo menom zastúpenej osoby na jej účet (kód IO/IP), pričom ak sa použije aj pečiatka, jej odtlačok sa umiestni tak, aby údaje boli čitateľné.
Nevypĺňa sa pri režime tranzit.
B. Colné formality v cestnej doprave
V období medzi časom, keď tovar opúšťa vývozný colný úrad a colný úrad odoslania alebo vývozný colný úrad alebo colný úrad odoslania, a časom, keď príde na colný úrad určenia, treba k tlačivu písomného colného vyhlásenia, ktoré sprevádza tovar, doplniť údaje, ktoré sa týkajú dopravných operácií, a k dokladom ich prikladá dopravca zodpovedný za dopravné prostriedky, na ktoré sa tovar priamo nakladá, ako aj za spôsob a čas uskutočnenia prepravy. Údaje možno čitateľne vpísať rukou paličkovým písmom.
Nasledujúce pokyny sa týkajú týchto odsekov na výtlačkoch č. 4 a 5:
- Prekládky: vypĺňa sa odsek 55
Odsek 55: Prekládky
Prvé tri riadky tohto odseku vyplní dopravca, ak sa tovar počas režimu tranzit preloží z jedného dopravného prostriedku na iný alebo z jedného kontajnera do druhého. Dopravca v prípade prekládky oznámi túto skutočnosť vopred colnému úradu, najmä ak je potrebné priložiť nové uzávery, aby bol potvrdený tranzitný doklad. Ak colný úrad povolil prekládku bez prehliadky, dopravca si vyplní tranzitný doklad a dá ho potvrdiť colnému orgánu, v ktorého obvode sa prekládka uskutočňuje.
- Iné udalosti: vypĺňa sa odsek 56
Odsek 56: Iné udalosti počas dopravy
V tomto odseku uvádza dopravca ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na nedodržanie podmienok režimu tranzit.
Ak bol tovar naložený na náves a počas cesty sa vymenil len ťahač bez toho, aby sa manipulovalo s tovarom alebo aby sa tovar prekladal, uvádza sa do tohto odseku evidenčné číslo nového ťahača. V takých prípadoch nie je potrebné potvrdenie príslušnými orgánmi.
C. Colné formality pri dovoze
1. Deklarácia
V prvej časti sa podľa potreby uvádza kód "IM" alebo "EU".
V druhej časti sa uvádza druh vyhlásenia podľa kódu určeného na tento účel.
Tretia časť sa nevypĺňa.
2. Odosielateľ/vývozca
Uvádza sa meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je ako odosielateľ uvedená v dokladoch priložených k zásielke tovaru (napríklad v prepravnej listine) alebo v štáte odoslania vystupovala ako deklarant.
Pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis "Rôzni" a pripojí sa zoznam všetkých odosielateľov.
Pri prepustení do režimu uskladňovanie v colnom sklade vyplnenie tohto odseku nie je povinné.
3. Tlačivá
V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného súboru jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového tlačiva, a v pravej časti celkový počet použitých súborov tlačív. Jednotný colný doklad je v danom poradí prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými tlačivami sa v jednotnom colnom doklade v odseku 3 uvedie vľavo číslo 1, vpravo číslo 3, v prvom doplnkovom tlačive vľavo 2 a vpravo 3 a v druhom doplnkovom tlačive vľavo 3 a vpravo 3.
Ak sa písomné colné vyhlásenie vzťahuje iba na jednu položku tovaru alebo ak sú k jednotnému colnému dokladu pripojené ložné listy, odsek 3 sa nevypĺňa.
4. Ložné listy
Nevypĺňa sa.
5. Položky
Uvádza sa celkový počet položiek tovaru deklarovaných príslušnou osobou na všetkých tlačivách jednotného colného dokladu a na doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch, alebo obchodných zoznamoch). Počet položiek sa zhoduje s počtom vyplnených odsekov "opis tovaru".
6. Nákladové kusy spolu
Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné; to neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie požaduje.
7. Referenčné číslo
Uvádza sa poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť číselný a najviac osemmiestny. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary alebo iné interpunkčné znamienka. Toto poradové číslo nemožno opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných colných vyhlásení na jednej pobočke colného úradu.
8. Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa dovozcu, t.j. kupujúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo príjemcu, ak sa tovar nenakupuje v zahraničí. Ak má dovozca alebo príjemca pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa do pravého horného rohu. Ak dovozca alebo príjemca nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.
V prípade prepustenia tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade do súkromného colného skladu (typ C, D alebo E), uvádza sa meno a adresa ukladateľa, ak nie je deklarantom.
9. Osoba zodpovedná za platobný styk
Nevypĺňa sa.
10. Posledná krajina odoslania
Nevypĺňa sa.
11. Krajina obchodu/výroby
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín uvedených v prílohe č. 22. Je to krajina, v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci alebo odosielateľ, ak sa tovar zo zahraničia nenakupuje. Ak má predávajúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny, kde má svoje sídlo alebo bydlisko odosielateľ.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
12. Údaje o hodnote
Nevypĺňa sa.
13. Štátna poľnohospodárska politika (SPP)
Nevypĺňa sa.
14. Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri dovozných colných formalitách uskutočňovaných prostredníctvom zástupcu v nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi. V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa rodné číslo. Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo.
Ak je pri dovoze deklarant totožný s príjemcom, ktorý je uvedený v odseku 8, uvádza sa do tohto odseku text "PRÍJEMCA".
15. Krajina odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
15a. Kód krajiny odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
15b. Kód krajiny odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
16. Krajina pôvodu
Nevypĺňa sa.
17. Krajina určenia
Nevypĺňa sa.
17a
Nevypĺňa sa.
17b
Nevypĺňa sa.
18. Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania písomného colného vyhlásenia. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód krajiny, v ktorej je dopravný prostriedok registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód krajiny, v ktorej je registrovaný ťahajúci alebo posúvajúci dopravný prostriedok), podľa kódov uvedených v prílohe č. 22. Napríklad ak ťahač a náves majú rozdielne evidenčné čísla, uvedie sa evidenčné číslo ťahača a návesu a kód krajiny ťahača.
Tento údaj sa neuvedie, ak štát registrácie dopravného prostriedku nie je známy.
Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku sa neuvádzajú pri poštovej preprave a preprave vedením a potrubím. Pri preprave po železnici sa neuvádza údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku.
19. Kontajner
Uvádzajú sa kódy podľa prílohy č. 22 vyjadrujúce situáciu pri prekračovaní štátnej hranice Slovenskej republiky.
20. Dodacie podmienky
V ľavej časti tohto odseku sa veľkými tlačenými písmenami uvádza trojmiestny medzinárodne používaný kód "INCOTERMS" (Internacional Commercial Terms) pre obchodné podmienky. Kódy dodacích podmienok sú uvedené v prílohe č. 22 a zodpovedajú medzinárodným pravidlám výkladu dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži - INCOTERMS 2000. V prípade iných dodacích podmienok sa uvádza kód XXX.
V druhej časti odseku zľava sa uvádza názov miesta, v ktorom náklady dopravy a náklady na poistenie dovážaného tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho, napríklad názov prístavu nalodenia, prístavu určenia, odletového letiska. Ak je miestom prechodu nákladov štátna hranica, nevyznačuje sa tu priamo názov colného priechodu, cez ktorý sa tovar dopravuje, postačujúce je označenie tejto hranice (napríklad štátna hranica SR).
Tretia časť odseku sa nevypĺňa.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
21. Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Ľavá časť odseku sa nevypĺňa. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu Slovenskej republiky podľa zoznamu kódov uvedených v prílohe č. 22. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom je ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne - aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom - aktívny dopravný prostriedok je ťahač).
Odsek sa nevypĺňa pri poštovej preprave, pri preprave po železnici, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými prostriedkami, ktoré sú predmetom obchodu, alebo ak pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu požadované údaje nie sú známe, alebo ak písomné colné vyhlásenie nesprevádza tovar na štátnu hranicu.
22. Mena a celková fakturovaná suma
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú uvedené v prílohe č. 22. Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje a v kúpnej zmluve cena nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.
V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena, najviac na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
23. Prepočítací kurz
Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu spôsobom uvedeným v § 62 Colného zákona, s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné ďalšie miesta za desatinnou čiarkou sa nezohľadňujú. Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa číslo 1. Uvedený kurz sa používa najmä na prepočet štatistickej hodnoty a colnej hodnoty.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
24. Druh obchodu
Uvádzajú sa kódy podľa prílohy č. 22.
25. Druh dopravy na hranici
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza číselný kód druhu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku pri prechode dovážaného tovaru cez štátnu hranicu Slovenskej republiky. Ak deklarant v písomnom colnom vyhlásení, ktoré podáva na vnútrozemskom colnom úrade, nemôže uviesť druh dopravy cez štátnu hranicu, uvedie kód predpokladaného druhu dopravy.
Druh dopravy sa do odseku vyznačuje podľa použitého druhu dopravy kódom uvedeným v prílohe č. 22.
26. Druh dopravy vo vnútrozemí
Nevypĺňa sa.
27. Miesto vyloženia
Nevypĺňa sa.
28. Finančné a bankové údaje
Uvádza sa bankové spojenie a číslo účtu deklaranta tak, aby bolo zrejmé, v ktorej banke sa účet vedie.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
29. Vstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
30. Umiestnenie tovaru
Nevypĺňa sa.
31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla; číslo kontajnera; počet a druh
Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach, počtoch a druhoch nákladových kusov, kontajnerov, obalov, dopravných prostriedkov a podobne. V prípade prepravy kontajnermi sa uvádzajú evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe súboru jednotného colného dokladu.
Ďalej sa uvádza názov tovaru v dostatočne presnom vyjadrení, ktoré umožňuje jeho identifikáciu, kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej podpoložky kombinovanej nomenklatúry (údaj v odseku 33 písomného colného vyhlásenia a doplnkového tlačiva) a kontrolu správnosti vymerania spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe k súboru jednotného colného dokladu.
Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú známku. Informácia sa uvádza v slovenskom jazyku a na spresnenie môže byť doplnená aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne. Ak ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, uvedie deklarant poznámku "nebezpečný odpad".
Ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné orgány, v ľavom dolnom rohu sa pri režime tranzit uvádza colná hodnota v celých slovenských korunách, ktorá sa určuje a prepočítava podľa ustanovení Colného zákona. Pri skončení režimu s ekonomickým účinkom prepustením tovaru do režimu tranzit sa uvádza colná hodnota, ktorú mal tovar pri prepúšťaní do režimu s ekonomickým účinkom.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, v pravom dolnom rohu sa uvádza kód mernej jednotky podľa príslušnej sadzby spotrebnej dane, množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na tri desatinné miesta a účel použitia tovaru, ak má vplyv na určenie sadzby dane. Táto časť odseku sa pri režime tranzit nevypĺňa.
32. Číslo položky
V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla položiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v doplnkovom tlačive v nadväznosti na poradie ich priloženia k jednotnému colnému dokladu. Pri vykazovaní iba jednej položky tovaru (predloženie jednotného colného dokladu bez doplnkového tlačiva) nie je potrebné uvádzať v tomto odseku poradové číslo položky. Pri uvedení viacerých položiek sa v odseku 32 uvedie číslo "1" a pri ostatných položkách v jednom alebo vo viacerých priložených doplnkových tlačivách ďalšie poradové čísla.
33. Kód tovaru
Prvá časť tohto odseku je určená na uvedenie osemmiestneho číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.
V druhej časti tohto odseku zľava sa uvádza doplnkový kód podľa § 20 Colného zákona. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.
Ak je potrebné k jednej položke priradiť viac doplnkových kódov, každá položka s doplnkovým kódom sa uvádza v jednom odseku 33 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva.
Tretia a štvrtá časť tohto odseku sa nevypĺňa.
Pri položkách tovaru, na ktoré deklarant uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty, v piatej časti odseku sa uvedie číselný kód "1".
34a. Kód krajiny pôvodu
Uvádza sa veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny kód krajiny (nie ekonomického zoskupenia, ani iného spojenia samostatných štátov) pôvodu tovaru príslušnej položky tovaru (z odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva). Zoznam kódov krajín sa uvádza v prílohe č. 22. Ak krajinu pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód "UN".
34b. Kód krajiny pôvodu
Nevypĺňa sa.
35. Hrubá hmotnosť (kg)
Uvádza sa hrubá hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 písomného colného vyhlásenia, prípadne doplnkového tlačiva v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla.
Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň a podobne. Pri dovoze, ak je viac položiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek položke tovaru jej hrubá hmotnosť, t.j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším položkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť danej položky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom.
36. Preferencie
Uvedením príslušného kódu krajiny alebo zoskupenia krajín podľa prílohy č. 22 deklarant uplatňuje nárok na colné preferencie.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
37. Režim
V ľavej časti odseku sa uvádza štvormiestny číselný kód, ktorý bližšie vymedzuje colne schválené určenie. Prvé dva znaky tohto kódu zľava vyznačujú navrhované colne schválené určenie, druhé dva znaky predchádzajúce colne schválené určenie. Zoznam kódov je uvedený v prílohe č. 22.
Ak nepredchádza navrhovanému colne schválenému určeniu žiadne iné colne schválené určenie alebo ak mu predchádza iba režim tranzit, uvádza sa na treťom a štvrtom mieste číslo 0 (napríklad kód 4000 vyjadruje návrh na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh po jeho dopravení do tuzemska).
V doplnkovom tlačive nie je potrebné údaj z ľavej časti odseku 37 písomného colného vyhlásenia znovu uvádzať.
Ak jedna zásielka tovaru obsahuje tovar dovážaný pod rôznymi kódmi, ktoré sa uvádzajú do tohto odseku, predkladá sa pre každý jednotlivý kód jeden jednotný colný doklad, prípadne aj s priloženými doplnkovými tlačivami.
V pravej časti sa uvedením dvojmiestneho číselného kódu podľa prílohy č. 22 uplatňuje nárok na oslobodenie od cla a uvedením jednomiestneho kódu podľa prílohy č. 22 nárok na oslobodenie od dane. Ak deklarant žiada súčasne oslobodenie od cla aj od dane, použije príslušnú kombináciu oboch kódov tak, že najprv uvedie dvojmiestny číselný kód a za ním jednomiestny kód. Ak deklarant neuplatňuje nárok na oslobodenie od cla a oslobodenie od dane, pravá časť odseku sa nevypĺňa.
38. Vlastná hmotnosť (kg)
Uvádza sa vlastná hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva. Vyznačuje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza číslo 1. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej položky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.
39. Kontingent
Ak deklarant uplatňuje zníženie dovozného cla pri dovoze tovaru v rámci colných kvót uvedených v colnom sadzobníku, uvádza sa kód "1".
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
40. Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
V tomto odseku sa uvádzajú údaje o predchádzajúcich colných dokladoch (napríklad písomné colné vyhlásenie) a ich evidenčných číslach (napríklad z písomného colného vyhlásenia v odseku A alebo C), ak tieto doklady majú vzťah k písomnému colnému vyhláseniu. Údaje spoločné pre celú zásielku sa uvedú iba v jednotnom colnom doklade. Ak deklarantovi pri vypĺňaní písomného colného vyhlásenia tieto údaje nie sú známe, uvádza ich sem colný úrad.
Tento odsek sa vypĺňa povinne v prípade prepustenia tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade, a ak je to potrebné, na dôkaz colného statusu slovenského tovaru.
Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa údaj "Rôzne" a pripojí sa k písomnému colnému vyhláseniu zoznam všetkých predchádzajúcich dokladov.
41. Dodatkové merné jednotky
Uvádza sa informácia o množstve príslušnej položky tovaru (odsek 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva) v mernej jednotke určenej pre túto položku v colnom sadzobníku, pričom údaj o množstve sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením nahor. Ak je pre túto položku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky "UNS" (nešpecifikované), uvádza sa číslo 1.
42. Cena za položku
Nevypĺňa sa.
43. Kód CH
Nevypĺňa sa.
44. Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Uvádzajú sa záznamy o predložených osvedčeniach a povoleniach, ak sú na daný dovoz potrebné; v prípade voľného miesta odsek možno využiť na poznámky deklaranta.
V ľavom hornom rohu tohto odseku deklarant uvádza kód dovoznej licencie (úradného povolenia na dovoz tovaru a služieb), ak bola na tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva vydaná. Za kódom licencie sa uvedie v zátvorkách množstvo tovaru v merných jednotkách uvedených v licencii, ktoré sa v súvislosti s dovozom odpíše z celkového povoleného množstva. Ak treba na príslušný dovoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v hornej časti odseku 44 (prvý riadok) všetky kódy týchto licencií a k nim príslušné množstvá odpísaného tovaru. Ak nie je na dovoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu odseku kód "9", ktorý je vhodné uviesť v zátvorke.
V pravej časti odseku pred časť označenú "Kód O. Z." (pod odsek 41 jednotného colného dokladu, doplnkového tlačiva) sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene bez desatinnej čiarky alebo bodky náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou dovážaného tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva na miesto, kde tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky. Ak je známa iba celková hodnota týchto nákladov na celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak tieto náklady v čase predkladania písomného colného vyhlásenia colnému úradu nie sú známe, uvedie sa v tomto odseku "0".
Ak sa navrhuje režim voľný obeh po režime pasívny zušľachťovací styk, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny prípadného pridaného zahraničného tovaru. Táto cena sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
Časť s označením "Kód O. Z." (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.
V ostatných častiach odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa sem kód "1UD" a za ním číslo predloženého dokladu.
V prípade predloženia viacerých účtovných dokladov sa kód "1UD" zopakuje pred každým číslom dokladu.
Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného colného dokladu.
45. Oprava
Nevypĺňa sa.
46. Štatistická hodnota
V tomto odseku sa uvádza fakturovaná cena dovážanej položky (v súlade s dodacími podmienkami) tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva v celých slovenských korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj zaokrúhlený na celé koruny nahor.
V prípade prepustenia tovaru do režimu voľný obeh v súvislosti so skončením režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu aktívny zušľachťovací styk.
Pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh v súvislosti so skončením režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení do režimu pasívny zušľachťovací styk a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného zahraničného tovaru.
Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, vyjadrí sa hodnota rovnakého alebo podobného tovaru.
Na prepočet z cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz uvedený v odseku 23 jednotného colného dokladu. Rozhodujúci okamih pre tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným pre prepočet colnej hodnoty.
47. Výpočet platieb
Odsek je určený na uvedenie údajov o colnom dlhu vzťahujúcom sa na tovar uvedený v odseku 31. Z údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto odseku, deklarant uvedie kód druhu platby, ktorej dovážaný tovar podlieha, základ na jej vymeranie s výnimkou základu na vymeranie dane z pridanej hodnoty a kód do stĺpca "SP". Stĺpce "Sadzba" a "Suma" vypĺňa v tomto odseku colný úrad, rovnako ako základ na vymeranie dane z pridanej hodnoty. V stĺpci "SP" sa podáva informácia o spôsobe platby a v prvom riadku sa uvádza kód spôsobu úhrady colného dlhu takto:
kód H - pri platbe v hotovosti vrátane platby poštovou poukážkou, kód I - pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom), kód U - pri platbe bezhotovostným prevodom, kód P - pri započítaní preplatku na iných platbách, kód S - pri platbe šekom.
Pre jednotlivé platby, ktoré sú súčasťou colného dlhu, v stĺpci "Druh" sa uvádzajú veľkými tlačenými písmenami kódy druhov platieb v tomto poradí:
CLO - clo, SPD - spotrebná daň, DPR - dovozná prirážka, DPH - daň z pridanej hodnoty.
Základom na vymeranie cla je colná hodnota, ktorá sa určuje podľa Colného zákona; údaj o colnej hodnote a cle sa použije v celých slovenských korunách.
Základy na vymeranie prípadných ďalších platieb ustanovujú osobitné predpisy. 7) Uvádza sa najviac deväťmiestnym číslom v celých jednotkách okrem základu na vymeranie spotrebných daní. Základ na vymeranie spotrebných daní sa uvedie v odseku 47 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva vždy na tri desatinné miesta vrátane prípadných núl za desatinnou čiarkou.
V písomnom colnom vyhlásení na prepustenie tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade do colného skladu typu D, ktorý nemá slovenský pôvod, vyznačí sa len základ na výpočet platieb.
48. Odklad platby
Deklarant uvádza číslo rozhodnutia, ktorým colné orgány povoľujú uľahčenie platby, napríklad povolenia odkladu platenia sumy platby.
49. Označenie skladu
Vypĺňa sa v prípade prepustenia do režimu uskladňovanie v colnom sklade alebo pri skončení tohto režimu.
Uvádza sa číslo, ktoré colný úrad pridelil colnému skladu. Inak sa uvedie číslo rozhodnutia colného úradu, ktorým sa povoľuje prevádzka colného skladu.
54. Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta alebo jeho zástupcu
V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že dovozné colné formality sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v jednotnom colnom doklade a v doplnkovom tlačive sú správne a pripojené doklady sú pravé.
Správnosť údajov a pravosť dokladov sa potvrdzuje uvedením mena, priezviska a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením miesta a dátumu potvrdenia písomného colného vyhlásenia.
Ak je deklarant alebo jeho nepriamy zástupca právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, oprávnená osoba uvádza pri podpise aj svoje meno, priezvisko a postavenie v organizácii, ktoré má vo vzťahu k deklarantovi alebo k jeho zástupcovi.
V prípade priameho zastúpenia pri podpise oprávnenej osoby sa uvádza jej meno, priezvisko, obchodný názov a postavenie v organizácii.
Osoba, ktorá podáva písomné colné vyhlásenie, kódom súčasne uvádza, či je písomné colné vyhlásenie urobené vlastným menom na svoj účet (kód VM/VP) alebo vlastným menom na účet zastúpenej osoby (kód VM/IP), alebo menom zastúpenej osoby na jej účet (kód IO/IP); ak sa použije pečiatka, jej odtlačok sa umiestni tak, aby údaje boli čitateľné.
II. ČASŤ
Osobitné poznámky
A. Všeobecný opis
Jednotný colný doklad, doplnkové tlačivo a doplnkové tlačivo pre režim tranzit sa použijú, ak
a) sa právne predpisy týkajú režimu vývoz (odoslanie), režimu voľný obeh, iného režimu vrátane spoločného tranzitného režimu 6) alebo spätného vývozu,
b) colné predpisy osobitne ustanovujú ich použitie. Jednotný colný doklad a doplnkové tlačivo, ktoré sa na tento účel používajú, obsahujú výtlačky potrebné na skončenie colných formalít pre jeden alebo viacero režimov (vývoz, tranzit alebo iný režim pri dovoze), ktoré sa vyberajú zo súboru ôsmich výtlačkov:
- výtlačok č. 1 uchováva colný orgán, kde sa skončili vývozné colné formality (colné formality o odoslaní) alebo colné formality pre spoločný tranzitný režim, 6)
- výtlačok č. 2 je určený na štatistické účely krajiny vývozu,
- výtlačok č. 3 po potvrdení colný orgán vráti vývozcovi,
- výtlačok č. 4 je určený pre colný úrad určenia po skončení operácie tranzitu alebo ako doklad "T2SK" poskytujúci dôkaz o colnom statuse slovenského tovaru,
- výtlačok č. 5 sa používa ako spätný list pre režim tranzit,
- výtlačok č. 6 uchová orgán štátu, v ktorom sa vstupné colné formality skončili,
- výtlačok č. 7 je určený na štatistické účely krajiny určenia,
- výtlačok č. 8 po potvrdení colný orgán vráti príjemcovi.
Možné sú rôzne kombinácie výtlačkov, napríklad
- v režime vývoz, v režime pasívny zušľachťovací styk alebo v spätnom vývoze výtlačky č. 1, 2 a 3,
- v režime tranzit výtlačky č. 1, 4 a 5,
- v iných režimoch pri dovoze výtlačky č. 6, 7 a 8.
Jednotný colný doklad pozostávajúci z ôsmich výtlačkov a doplnkové tlačivo pozostávajúce z ôsmich výtlačkov majú jednotlivé výtlačky na prednej strane farebne označené takto:
- výtlačok č. 1 - červený súvislý prúžok,
- výtlačok č. 2 - zelený súvislý prúžok,
- výtlačok č. 3 - žltý súvislý prúžok,
- výtlačok č. 4 - modrý prerušovaný prúžok,
- výtlačok č. 5 - modrý súvislý prúžok,
- výtlačok č. 6 - červený prerušovaný prúžok,
- výtlačok č. 7 - zelený prerušovaný prúžok,
- výtlačok č. 8 - žltý prerušovaný prúžok.
Farebné prúžky na okraji výtlačkov majú šírku 3 mm. Prerušovaný prúžok tvoria farebné štvorce so stranou 3 mm a medzery so stranou 3 mm.
Jednotný colný doklad pozostávajúci zo štyroch výtlačkov a doplnkové tlačivo pozostávajúce zo štyroch výtlačkov majú jednotlivé výtlačky na prednej strane farebne označené takto:
 - výtlačok č. 1/6 - červený súvislý prúžok a vpravo od neho
           červený prerušovaný prúžok, 
 - výtlačok č. 2/7 - zelený súvislý prúžok a vpravo od neho
           zelený prerušovaný prúžok, 
 - výtlačok č. 3/8 - žltý súvislý prúžok a vpravo od neho žltý
           prerušovaný prúžok, 
 - výtlačok č. 4/5 - modrý súvislý prúžok a vpravo od neho modrý
           prerušovaný prúžok. 
Farebné prúžky na okraji výtlačkov majú šírku 3 mm. Prerušovaný prúžok tvoria farebné štvorce so stranou 3 mm a medzery so stranou 3 mm.
Ak je potrebné preveriť colný status príslušného tovaru na colnom úrade určenia, použije sa výtlačok č. 4 ako doklad "T2SK".
Súbor výtlačkov je navrhnutý tak, aby odseky obsahovali totožné informácie, ktoré môže priamo vpísať vývozca alebo hlavný zodpovedný na výtlačok č. 1, a tie sa potom pomocou chemickej úpravy papiera prepíšu na všetky výtlačky. Ak je z akéhokoľvek dôvodu žiaduce, aby údaje neboli sprístupnené druhej krajine, najmä ak sú údaje rôzne v závislosti od stupňa príslušnej operácie, možno vykonať také úpravy samokopírovacieho papiera, aby sa zabránilo vyplneniu ostatných výtlačkov.
Ak sa písomné colné vyhlásenie spracúva prostredníctvom zariadenia na prenos a spracovanie údajov, možno použiť výtlačok zo súboru, v ktorom sú výtlačky označené takto: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.
V takom prípade sa čísla uvedené na kraji tlačiva nepoužitých výtlačkov prečiarknu.
Každý takto definovaný súbor výtlačkov sa zoradí tak, aby sa údaje, ktoré sa majú prepísať na každý výtlačok, vyplnili pomocou chemickej úpravy papiera.
Písomné colné vyhlásenie na vývoz (odoslanie), tranzit alebo prepustenie do iného režimu pri dovoze alebo doklady osvedčujúce colný status slovenského tovaru, ktorý nebol prepravený v režime tranzit cez územie iného štátu späť na colné územie bez straty colného statusu slovenského tovaru, možno vyplniť na obyčajnom papieri pomocou zariadenia na spracovanie údajov, len ak tieto písomné colné vyhlásenia alebo doklady majú ten istý formát a spĺňajú všetky podmienky uvedené v Colnom zákone alebo v tejto vyhláške vrátane podmienok uvedených na zadnej strane tlačiva (v prípade výtlačkov používaných v režime tranzit), okrem
- farby tlače,
- použitia písmen typu italika,
- tlače zadnej strany odsekov pre režim tranzit.
Tovar z jednej zásielky sa rozpisuje do viacerých tlačív jednotného colného dokladu alebo doplnkových tlačív, ak
a) počet položiek tovaru v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkových tlačív je väčší ako 97,
b) sa navrhuje prepustenie tovaru do viacerých colných režimov.
B. Návod na použitie tlačiva
Tlačivá sa vypĺňajú písacím strojom alebo použitím systému mechanického spracovania údajov, alebo podobným spôsobom tak, aby údaje boli nezmazateľné a čitateľné. Možno ich vyplniť aj rukou paličkovým písmom a perom. Pri vypĺňaní písacím strojom je vhodné prvé písmeno údaja v odseku 2 písomného colného vyhlásenia uviesť do ľavého nastavovacieho okienka v tomto odseku.
Tlačivo nesmie obsahovať vymazávané alebo prepisované údaje. Oprava sa vykoná prečiarknutím nesprávneho údaja a uvedením správneho údaja vedľa nesprávneho údaja. Opravy potvrdí osoba, ktorá ich vykonala, a overí colný orgán. Ak nemožno opraviť nesprávne údaje takýmto spôsobom, colný orgán môže požadovať vyhotovenie nového písomného colného vyhlásenia.
Tlačivá možno vypĺňať aj automatickým rozmnožením, ak zodpovedajú vzorom použitých tlačív, formátu, jazyku, čitateľnosti, nie sú v nich vymazané a prepisované údaje týkajúce sa ich opravy.
Príslušné osoby vypĺňajú len odseky označené číslami. Ostatné odseky označené veľkými paličkovými písmenami sú určené na úradné záznamy.
Výtlačky, ktoré zostávajú na colnom úrade vývozu, colnom úrade odoslania alebo colnom úrade určenia, príslušné osoby vlastnoručne podpíšu.
Upozornenie:
Je v záujme každého, kto je začlenený do procesu, skontrolovať si pri colných formalitách tranzitu a colných formalitách na mieste určenia obsah svojho písomného colného vyhlásenia.
Podľa III. časti odsek, ktorý sa pre príslušný režim nevypĺňa, neobsahuje žiadne údaje.
III. ČASŤ
Poznámky k doplnkovým tlačivám
A. Doplnkové tlačivá sa používajú, ak sa písomné colné vyhlásenie týka viac ako jednej položky tovaru (odsek 5). Predkladajú sa spolu s tlačivami "IM", "EX", "EU", "TSK", "T2SK".
B. Pokyny v I. a II. časti sa použijú aj pre doplnkové tlačivá, ale
- v prvej časti odseku 1 sa uvádzajú symboly "IM/BIS", "EX/BIS" alebo "EU/BIS"; ak sa doplnkové tlačivo používa len na účely režimu tranzit, v tretej časti odseku sa vždy podľa použitého tranzitného režimu uvádzajú symboly "TSK/BIS" alebo "T2SK/BIS",
- odsek 2/8 sa nevypĺňa,
- časť "Spolu" v odseku 47 obsahuje celkový súčet všetkých položiek uvedených v použitých tlačivách písomného colného vyhlásenia a doplnkového tlačiva. Tento súčet sa uvádza len na poslednom doplnkovom tlačive priloženom k písomnému colnému vyhláseniu "IM, EX, EU", aby sa uviedla celková suma podľa druhu platby a celková suma dlžných platieb.
C. Ak sa použijú doplnkové tlačivá, nevyplnené odseky "opis tovaru" sa prečiarknu tak, aby nebolo možné do nich dodatočne vpisovať ďalšie údaje.
IV. ČASŤ
Spôsob vypĺňania doplnkového tlačiva pre režim tranzit
A. Údaje, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých častiach
1. Rámček
1.1. Horná časť
Ak je ložný list priložený k tranzitnému vyhláseniu, hlavný zodpovedný zapíše symbol "TSK" alebo "T2SK" v hornej časti rámčeka.
1.2. Dolná časť
Do tejto časti sa uvedú údaje podľa I. časti bodu 4.
2. Stĺpce
2.1. Poradové číslo
Každá položka uvedená v ložnom liste sa označí poradovým číslom.
2.2. Značky, čísla, počet a druh nákladových kusov, opis tovaru V ložnom liste sa uvedú údaje, ktoré sa v tranzitnom vyhlásení uvádzajú do odsekov 31, 44 a prípadne 33.
2.3. Krajina odoslania/vývozu
Uvedie sa krajina, z ktorej sa tovar odosiela alebo vyváža.
2.4. Hrubá hmotnosť (kg)
Uvádzajú sa údaje podľa odseku 35 jednotného colného dokladu.
2.5. Nevyplnený priestor sa prečiarkne tak, aby doň nebolo možné dodatočne vpisovať ďalšie údaje.
B.
1. K tranzitnému vyhláseniu sa prikladá ložný list alebo iné doplnkové tlačivo.
2. Odseky 15, 32, 33, 35 a prípadne 44 tranzitného vyhlásenia sa prečiarknu a v odseku 31 sa neuvedú údaje o znakoch, číslach, počte a druhu nákladových kusov a opise tovaru. V odseku 31 tranzitného vyhlásenia sa uvedie odkaz na poradové číslo a značku jednotlivých ložných listov.
3. Ložný list sa predkladá v rovnakom počte výtlačkov ako tranzitné vyhlásenie, na ktoré sa vzťahuje.
4. Ak sa k tranzitnému vyhláseniu označenému symbolom "TSK" alebo "T2SK" prikladá viac ložných listov, ložné listy sa označia poradovými číslami.
PRÍL.22
ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ TLAČÍV JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A DOPLNKOVÉHO TLAČIVA
I. ČASŤ
Odsek 1: Colné vyhlásenie
Ľavá časť
Použijú sa tieto kódy:
EU - vyhlásenie na vývoz do členských štátov Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
- vyhlásenie na dovoz z členských štátov Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Stredo- európskej dohody o voľnom obchode,
IM - vyhlásenie na umiestnenie tovaru dovezeného z iných krajín na colné územie do režimu,
EX - vyhlásenie na vývoz tovaru do iných krajín,
CU - vyhlásenie na umiestnenie poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré boli vopred vyplatené vývozné náhrady, do colného skladu alebo do slobodného colného pásma,
- vyhlásenie na prepustenie slovenského tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
Stredná časť
Použijú sa tieto kódy:
1 - trvalý vývoz - nepoužije sa v prípade spätného vývozu tovaru (kód 3), ktorý nasleduje po dočasnom dovoze,
2 - dočasný vývoz,
3 - spätný vývoz - nepoužije sa v prípade dočasného vývozu (kód 2); používa sa iba v prípade tovaru už dočasne dovezeného alebo v prípade tovaru už dovezeného na prepustenie do režimu uskladňovanie v colnom sklade,
4 - prepustenie tovaru do režimu voľný obeh - nepoužije sa v prípade tovaru dovezeného späť (kód 6) po dočasnom vývoze,
5 - dočasné použitie, aktívny zušľachťovací styk,
6 - spätný dovoz - použije sa len v prípade tovaru predtým dočasne vyvezeného,
7 - prepustenie tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade vrátane umiestnenia tovaru v iných priestoroch pod colným dohľadom,
9 - prepracovanie pod colným dohľadom a ostatné režimy.
Pravá časť
Táto časť sa vypĺňa iba v prípade použitia tlačiva na účely režimu tranzit v rámci colného územia alebo ako doklad potvrdzujúci colný status slovenského tovaru.
Použijú sa tieto kódy:
TSK - na tovar prepravovaný v režime tranzit v rámci colného územia,
T2SK - na slovenský tovar prepravovaný v režime tranzit cez územie iného štátu späť na colné územie.
Odsek 10: Prvá krajina určenia
Nevypĺňa sa.
Odsek 11: Krajina obchodu
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 15a: Kód krajiny odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
Odsek 15b: Kód oblasti odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
Odsek 17a: Kód krajiny určenia
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 17b: Kód oblasti určenia
Nevypĺňa sa.
Odsek 18: Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode/príchode
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 19: Kontajner
Použijú sa tieto kódy:
0 - tovar, ktorý sa neprepravuje v kontajneroch, alebo v prípade pochybnosti o použití kontajnera,
1 - tovar, ktorý sa prepravuje v kontajneroch.
Odsek 20: Obchodné podmienky
Kódy a pokyny sa podľa potreby uvádzajú v ľavej a strednej časti tohto odseku takto:
---------------------------------------------------------------------------- 
Ľavá časť   Význam              Stredná časť 
---------------------------------------------------------------------------- 
INCOTERM kód INCOTERM - ICC/ECE        Špecifikácia miesta 
---------------------------------------------------------------------------- 
EXW      Zo závodu (Ex works)       miesto, kde sa nachádza 
                        závod 
FCA      Vyplatené dopravcovi (Free    dohodnuté miesto 
       carrier) 
FAS      Vyplatené k boku lode (Free   dohodnutý prístav nalodenia 
       alongside ship) 
FOB      Vyplatené na lodi (Free     dohodnutý prístav nalodenia 
       on board) 
CFR      Náklady a prepravné (Cost and  dohodnutý prístav určenia 
       freight (C&F) 
CIF      Náklady, poistenie a prepravné  dohodnutý prístav určenia 
       (Cost, insurance and freight) 
CPT      Preprava platená do (Carriage  dohodnuté miesto určenia 
       paid to) 
CIP      Preprava a poistenie platené do dohodnuté miesto určenia 
       (Cost insurance freight paid to) 
DAF      S dodaním na hranicu (Delivered dohodnuté miesto určenia 
       at frontier)           na hranici 
DES      S dodaním z lode (Delivered   dohodnutý prístav určenia 
       ex-ship) 
DEQ      S dodaním z nábrežia (Delivered dohodnutý prístav určenia 
       ex-quay) 
DDU      S dodaním clo neplatené     dohodnuté miesto v krajine 
       (Delivered duty unpaid)     dovozu 
DDP      S dodaním clo platené (Delivered dohodnuté miesto doručenia 
       duty paid)            v krajine dovozu 
---------------------------------------------------------------------------- 
XXX      Iné obchodné podmienky      opis obchodných podmienok 
                        uvedených v zmluve 
---------------------------------------------------------------------------- 
Odsek 21: Štát registrácie dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 22: Mena a celková fakturovaná suma
V ľavej časti odseku sa použijú kódy uvedené v III. časti tejto prílohy.
Odsek 24 Druh obchodu
Použijú sa tieto kódy:
Na vyplnenie odseku v ľavej časti sa použijú číselné kódy uvedené v stĺpci A. Do pravej časti odseku sa uvedie príslušný číselný kód uvedený v stĺpci B.
---------------------------------------------------------------------------- 
        Stĺpec A               Stĺpec B 
---------------------------------------------------------------------------- 
1. Obchodné operácie so skutočným   1. Konečná kúpa/predaj. 2) 
  alebo zamýšľaným prevodom      2. Tovar odosielaný na 
  vlastníctva za peňažnú alebo      predvádzanie, skúšobné 
  inú náhradu [iné ako obchodné     vzorky, tovar odosielaný 
  operácie uvedené v kódoch 2, 7     s právom vrátenia a obchodné 
  a 8 1), 2), 3)].            operácie zahŕňajúce províziu. 
                    3. Obchodné operácie, ktoré 
                     zahŕňajú platby v naturáliách. 
                    4. Predaj zahraničným cestujúcim 
                     na osobnú spotrebu. 
                    5. Finančný lízing. 3) 

2. Vrátenie tovaru zaznamenaného    1. Vrátenie tovaru. 
  pod kódom 1; 4) bezplatná      2. Náhrada za vrátený tovar. 
  náhrada tovaru. 4)         3. Náhrada (napríklad podľa 
                     podmienok zábezpeky) za 
                     nevrátený tovar. 

3. Obchodné operácie (nie dočasnej   1. Dodávka tovaru v rámci programov 
  povahy) s prevodom vlastníctva     pomoci úplne alebo čiastočne 
  bez náhrady (peňažnej alebo inej).   financovaných EÚ. 
                    2. Iné dodávky vládnej pomoci. 
                    3. Iné dodávky pomoci 
                     (od jednotlivcov a mimovládnych 
                     organizácií). 
                    4. Iné obchodné operácie. 

4. Obchodné operácie na účely     1. Spracovanie. 
  spracovania na základe zmluvy 5)  2. Oprava a údržba za náhradu. 
  alebo opravy 6) (iné ako obchodné  3. Oprava a údržba bez poplatku. 
  operácie zaznamenané pod kódom. 7) 

5. Obchodné operácie nasledujúce    1. Spracovanie. 
  po spracovaní na základe zmluvy 5) 2. Oprava a údržba za náhradu. 
  alebo opravy 6) (iné ako obchodné  3. Oprava a údržba bez poplatku. 
  operácie zaznamenané pod kódom. 7) 

6. Obchodné operácie bez prevodu    1. Nájom, pôžička, operačný lízing. 
  vlastníctva, napríklad nájom,    2. Iné dočasné použitie. 
  pôžička, operatívny lízing 7) 
  a iné dočasné použitie, 8) 
  s výnimkou spracovania na základe 
  zmluvy alebo opravy (dodanie 
  a vrátenie). 

7. Obchodné operácie v rámci 
  projektov spoločnej obrany alebo 
  iných spoločných medzivládnych 
  výrobných programov. 

8. Dodávky stavebného materiálu 
  a zariadenia v súvislosti so 
  stavbou alebo stavebno-inžinierskymi 
  prácami, ktoré sú súčasťou zmluvy. 9) 

9. Iné obchodné operácie.       1. Ak sa obchodná operácia 
                     uskutočňuje v súvislosti 
                     so splácaním štátneho dlhu. 
                    2. Iné. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Poznámky
1) Táto položka sa týka väčšinou vývozu a dovozu, t.j. obchodných operácií, pri ktorých
- sa vlastníctvo prevádza zo slovenskej osoby na zahraničnú osobu a naopak,
- sa uskutočňujú alebo sa uskutočnia platby alebo iné vyrovnania (náhrady v naturáliách).
Tento postup sa použije aj v prípade tovaru zasielaného medzi organizačnými zložkami podniku alebo jednej skupiny podnikov na tovar zasielaný z centrálnych skladov alebo do centrálnych skladov, ak sa pri týchto obchodných operáciách vykoná platba alebo iné vyrovnanie (v opačnom prípade ide o obchodné operácie uvedené v kóde 3).
2) Vrátane náhradných dielov a iných dodávok za úhradu.
3) Lízingové splátky sa počítajú tak, aby pokryli celú alebo takmer celú hodnotu tovaru.
4) Vrátenie a náhrada zásielky tovaru pôvodne zaznamenaného pod kódmi 3 až 9 stĺpca A. by mali byť zaznamenané podľa zodpovedajúcich kódov.
5) Spracovateľské operácie (pod colným dohľadom alebo nie) by mali byť zaznamenané pod kódmi 4 a 5 stĺpca A. Spracovateľské operácie vykonané na vlastné náklady nepatria pod tieto kódy a mali by byť zaznamenané pod kódom 1 stĺpca A.
6) Oprava znamená vrátenie tovaru do pôvodného stavu, čo môže znamenať aj niektoré štrukturálne zmeny alebo vylepšenia.
7) Operatívny lízing: všetky lízingové zmluvy iné ako finančný lízing [poznámka 3 )].
8) Táto položka sa týka tovaru, ktorý je vyvezený/dovezený so zámerom jeho následného spätného dovozu/spätného vývozu bez zmeny vlastníctva.
9) Obchodné operácie zaznamenané pod kódom 8 stĺpca A., zahŕňajúce tovar, ktorý nie je osobitne fakturovaný, na ktorý je vystavená jedna faktúra na celkovú hodnotu prác. V opačnom prípade by mali byť obchodné operácie zaznamenané pod kódom 1.
Odsek 25: Druh dopravy na hranici
Použijú sa tieto kódy:
------------------------------------------------------------------ 
        Kód             Opis 
------------------------------------------------------------------ 
        10   Preprava po mori 
        12   Železničný vagón na námornom plavidle 
        16   Motorové cestné vozidlo na námornom plavidle 
        17   Ťahač alebo súprava na námornom plavidle 
        18   Riečne plavidlo na námornom plavidle 
        20   Železničná preprava 
        23   Cestné vozidlo na železničnom vagóne 
        30   Cestná preprava 
        40   Letecká preprava 
        50   Poštová zásielka 
        70   Preprava vedením a potrubím 
        80   Riečna preprava 
        90   Vlastný pohon 
------------------------------------------------------------------ 
Odsek 34a: Kód krajiny pôvodu
Používajú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 36:
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy, a ak ide o skupinu štátov, tieto kódy:
kód 10 - Európska únia,
kód 20 - Európske združenie voľného obchodu,
kód 30 - rozvojové krajiny,
kód 40 - najmenej rozvinuté krajiny.
Odsek 37: Režim dovozu/vývozu
A. Ľavá časť
Použijú sa tieto kódy:
kód 10 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývoz, ktorého
     účelom je trvalé ponechanie v zahraničí, 
kód 21 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu pasívny
     zušľachťovací styk, ak nie je účelom spracovateľskej
     operácie oprava dočasne vyvážaného tovaru, 
kód 22 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu pasívny
     zušľachťovací styk, ak je účelom spracovateľskej operácie
     oprava dočasne vyvážaného tovaru, 
kód 23 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývoz, ktorého
     účelom nie je trvalé ponechanie tovaru v zahraničí a pri
     ktorom sa predpokladá spätný dovoz tovaru v nezmenenom
     stave, 
kód 31 - používa sa pri pridelení colne schváleného určenia spätný
     vývoz zahraničného tovaru, 
kód 40 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh
     v iných prípadoch ako vyjadrených kódom 61, 
kód 41 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu aktívny
     zušľachťovací styk v systéme vrátenia, 
kód 51 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu aktívny
     zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, 
kód 53 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu dočasné
     použitie s úplným oslobodením od cla, 
kód 58 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu dočasné
     použitie s čiastočným oslobodením od cla, 
kód 61 - používa sa pri prepustení pôvodne slovenského tovaru do
     režimu voľný obeh, ktorý sa v nezmenenom stave alebo po
     prepracovaní v režime pasívny zušľachťovací styk vracia
     späť do tuzemska, 
kód 71 - používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu
     uskladňovanie v colnom sklade, 
kód 72 - používa sa pri prepustení slovenského tovaru do režimu
     uskladňovanie v colnom sklade, 
kód 76 - používa sa pri  pridelení colne schváleného určenia
     umiestnenie slovenského tovaru do slobodného colného
     pásma alebo do slobodného colného skladu, 
kód 78 - používa sa pri  pridelení colne schváleného určenia
     umiestnenie zahraničného tovaru do slobodného colného
     pásma alebo do slobodného colného skladu, 
kód 91 - používa sa pri prepustení tovaru do režimu prepracovanie
     pod colným dohľadom, 
kód 93 - používa sa pri  pridelení colne schváleného určenia
     zničenie tovaru alebo prenechanie tovaru v prospech
     štátu, 
kód 96 - používa sa pri prepustení slovenského tovaru do režimu
     vývoz s umiestnením do predajne typu DUTY/TAX FREE, 
kód 99 - používa sa na vymeranie dovozného cla a iných platieb
     vyberaných colným úradom za obdobie, keď bol tovar
     v režime dočasné použitie. 
B. Pravá časť
Pri dovoze sa uvedením dvojmiestneho číselného kódu uvedeného v IV. časti tejto prílohy uplatňuje nárok na oslobodenie od cla a uvedením jednomiestneho kódu z V. časti tejto prílohy nárok na oslobodenie od dane, pri uplatňovaní nároku na oslobodenie od cla aj oslobodenie od dane súčasne sa použije príslušná kombinácia oboch kódov tak, že sa najprv uvedie dvojmiestny číselný kód a za ním jednomiestny kód.
Ak sa neuplatňuje nárok na oslobodenie od cla a na oslobodenie od dane, pravá časť sa nevypĺňa.
Odsek 47: Výpočet platieb
Prvý stĺpec: Druh platby
Použijú sa tieto kódy v uvedenom poradí:
CLO - pre clo,
SPD - pre spotrebnú daň,
DPR - pre dovoznú prirážku,
DPH - pre daň z pridanej hodnoty.
Odsek 49 Označenie skladu
Uvedie sa písmeno označujúce sklad podľa opisov uvedených v § 304 ods. 4 Colného zákona spolu s identifikačným číslom, ktoré pridelil colný orgán pri vydaní povolenia.
Odsek 51: Predpokladané pohraničné colné úrady (a krajiny)
Na označenie krajín sa použijú kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 52: Zabezpečenie
Druh zábezpeky
Použijú sa tieto kódy:
---------------------------------------------------------------------------- 
     Situácia         Kód     Ostatné údaje 
---------------------------------------------------------------------------- 
Upustenie od poskytnutia      0    číslo osvedčenia o upustení 
zábezpeky (§ 396 Colného          od zábezpeky 
zákona) 

Celková záruka           1    číslo záručného osvedčenia, 
                      úrad zábezpeky 

Jednotlivá záruka         2    názov ručiteľa, číslo záručného 
                      vyhlásenia 

Záruka zložením hotovosti     3    suma číslom a slovom, 
                      identifikačné číslo platby 

Upustenie od poskytnutia      5    suma colného dlhu číslom a slovom 
zábezpeky (§ 389 ods. 5 
Colného zákona) 

Upustenie od poskytnutia      6 
zábezpeky (§ 391 ods. 2 
Colného zákona) 

Zábezpeka nevyžadovaná pri     7 
režime tranzit (§ 290 
ods. 1 písm. b) Colného 
zákona) 

Zábezpeka nevyžadovaná od     8 
určitých verejných orgánov 
---------------------------------------------------------------------------- 
Označenie krajín
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
Odsek 53: Colný úrad určenia (a krajina)
Použijú sa kódy uvedené v II. časti tejto prílohy.
II. ČASŤ
----------------------------------------------------------------------------
GEONOM 8) Skrátený      Anglický názov  Poznámky
Kódy    slovenský
      názov
----------------------------------------------------------------------------
AD (043)  Andorra      Andorra     Abú Zabí, Dubaj,
AE (647)  Spojené arabské  United Arab   Šardžá, Adžmán, Umm
      emiráty      Emirates     al-Kuvajn, Rás al-Chajmá
                        a Fudžajra
AF (660)  Afganistan     Afghanistan
AG (459)  Antigua a Barbuda Antigua kaand
               Barbuda
AI (446)  Anguilla      Anguilla
AL (070)  Albánsko      Albania
AM (077)  Arménsko      Armenia
AN (478)  Holandské Antily  Netherlands   Curacao, Bonaire,
               Antilles     St. Eustatius, Saba
                        a južná časť St. Martina
AO (330)  Angola       Angola      vrátane Cabindy
AQ (891) Antarktída      Antarctica    územie južne od 60 stupňa
                        južnej zemepisnej
                        šírky; nezahŕňa
                        Francúzske južné územia
                        (TF), Bouvetov ostrov
                        (BV), Južnú Georgiu
                        a Južné Sandwichove
                        ostrovy (GS)
AR (528)  Argentína     Argentina
AS (830)  Americká Samoa   American Samoa
AT (038)  Rakúsko      Austria
AU (800)  Austrália     Australia
AW (474)  Aruba       Aruba
AZ (078)  Azerbajdžan    Azerbaijan
BA (093)  Bosna       Bosnia
      a Hercegovina   and Herzegovina
BB (469)  Barbados      Barbados
BD (666)  Bangladéš     Bangladesh
BE (017)  Belgicko      Belgium
BF (236)  Burkina      Burkina Faso
BG (068)  Bulharsko     Bulgaria
BH (640)  Bahrajn      Bahrain
BI (328)  Burundi      Burundi
BJ (284)  Benin       Benin
BM (413)  Bermudy      Bermuda
BN (703)  Brunej       Brunei Darussalam
BO (516)  Bolívia      Bolivia
BR (508)  Brazília      Brazil
BS (453)  Bahamy       Bahamas
BT (675)  Bhután       Bhutan
BV (892)  Bouvetov ostrov  Bouvet Island
BW (391)  Botswana      Botswana
BY (073)  Bielorusko     Belarus
BZ (421)  Belize       Belize
CA (404)  Kanada       Canada
CC (833)  Kokosové ostrovy  Cocos Island
               (or Keeling
               Islands)
CD (322)  Kongo (býv. Zair) Congo (Democratic
               Republic of)
CF (306)  Stredoafrická   Central
      republika     African Republic
CG (318)  Kongo       Congo
CH (039)  Švajčiarsko    Switzerland   vrátane nemeckého
                        územia Büsingen
                        a talianskej
                        samosprávnej obce
                        Campione d'Italia
CI (272)  Pobrežie Slonoviny Côte d'Ivoire
CK (837)  Cookove ostrovy  Cook Islands
CL (512)  Čile        Chile
CM (302)  Kamerun      Cameroon
CN (720)  Čína        China
               (People's
               Republic of)
CO (480)  Kolumbia      Colombia
CR (436)  Kostarika     Costa Rica
CU (448)  Kuba        Cuba
CV (247)  Kapverdy      Cape Verde
CX (834)  Vianočný ostrov  Christmas Island
CY (600)  Cyprus       Cyprus
CZ (061)  Česko       Czech Republic
DE (004)  Nemecko      Germany     vrátane ostrova
                        Helgoland; bez územia
                        Büsingen
DJ (338)  Džibutsko     Djibouti
DK (008)  Dánsko       Denmark
DM (460)  Dominika      Dominica
DO (456)  Dominikánska    Dominican
      republika     Republic
DZ (208)  Alžírsko      Algeria
EC (500)  Ekvádor      Ecuador     vrátane ostrovov
                        Galapágy
EE (053)  Estónsko      Estonia
EG (220)  Egypt       Egypt
ER (336)  Eritrea      Eritrea
ES (011)  Španielsko     Spain      vrátane Baleárskych
                        ostrovov a Kanárskych
                        ostrovov; bez Ceuty
                        a Melilly
ET (334)  Etiópia      Ethiopia
FI (032)  Fínsko       Finland     vrátane ostrovov Ĺland
FJ (815)  Fidži       Fiji
FK (529)  Falklandy     Falkland Islands
FM (823)  Mikronézia     Micronesia    Chuuk, Kosrae,
               (Federated    Pohnpei a Yap
               States
               of)
FO (041)  Faerské ostrovy  Faroe Islands
FR (001)  Francúzsko     France      vrátane Monaka
                        a francúzskych
                        zámorských
                        departmánov
                        (Francúzska
                        Guyana,
                        Guadeloupe,
                        Martinik
                        a Réunion)
GA (314)  Gabon       Gabon
GB (006)  Spojené kráľovstvo United Kingdom  Veľká Británia,
                        Severné Írsko,
                        Normanské
                        ostrovy
                        a ostrov Man
GD (473)  Grenada      Grenada     vrátane južných
                        Grenadín
GE (076)  Gruzínsko     Georgia
GH (276)  Ghana       Ghana
GI (044)  Gibraltár     Gibraltar
GL (406)  Grónsko      Greenland
GM (252)  Gambia       Gambia
GN (260)  Guinea       Guinea
GQ (310)  Rovníková Guinea  Equatorial Guinea
GR (009)  Grécko       Greece
GS (893)  Južná Georgia   South Georgia
      a Južné      and South
      Sandwichove    Sandwich Islands
      ostrovy
GT (416)  Guatemala     Guatemala
GU (831)  Guam        Guam
GW (257)  Guinea-Bissau   Guinea-Bissau
GY (488)  Guyana       Guyana
HK (740)  Hongkong      Hong Kong    Hongkong, osobitná
                        administratívna
                        oblasť Číny
HM (835)  Heardov ostrov   Heard Island
               and McDonald
               Islands
HN (424)  Honduras      Honduras     vrátane Labutích
                        ostrovov
HR (092)  Chorvátsko     Croatia
HT (452)  Haiti       Haiti
HU (064)  Maďarsko      Hungary
ID (700)  Indonézia     Indonesia
IE (007)  Írsko       Ireland
IL (624)  Izrael       Israel
IN (664)  India       India
IO (357)  Britské      British Indian  Čagoské ostrovy
      indickooceánske  Ocean Territory
      územie
IQ (612)  Irak        Iraq
IR (616)  Irán        Iran
               (Islamic
               Republic of)
IS (024)  Island       Iceland
IT (005)  Taliansko     Italy      vrátane Livigna;
                        nezahŕňa samosprávnu
                        obec Campione
                        d'Italia
JM (464)  Jamajka      Jamaica
JO (628)  Jordánsko     Jordan
JP (732)  Japonsko      Japan
KE (346)  Keňa        Kenya
KG (083)  Kirgizsko     Kyrgyzstan
KH (696)  Kambodža      Cambodia
KI (812)  Kiribati      Kiribati
KM (375)  Komory       Comoros     Anjouan, Grande
                        Comore a Mohéli
KN (449)  Svätý Krištof   St Kitts and
               Nevis
KP (724)  Kórejská      Korea      často uvádzaná
      ľudovodemokratická (Democratic   ako Severná Kórea
      republika     People's
               Republic of)
KR (728)  Kórejská republika Korea (Republic často uvádzaná
               of)       ako Južná Kórea
KW (636)  Kuvajt       Kuwait
KY (463)  Kajmanie ostrovy  Cayman Islands
KZ (079)  Kazachstan     Kazakhstan
LA (684)  Laos        Lao (People's
               Democratic
               Republic)
LB (604)  Libanon      Lebanon
LC (465)  Svätá Lucia    St Lucia
LI (037)  Lichtenštajnsko  Liechtenstein
LK (669)  Srí Lanka     Sri Lanka
LR (268)  Libéria      Liberia
LS (395)  Lesotho      Lesotho
LT (055)  Litva       Lithuania
LU (018)  Luxembursko    Luxembourg
LV (054)  Lotyšsko      Latvia
LY (216)  Líbya       Libyan Arab
               Jamahiriya
MA (204)  Maroko       Morocco
MD (074)  Moldavsko     Moldova
               (Republic of)
MG (370)  Madagaskar     Madagascar
MH (824)  Marshallove    Marshall Islands
      ostrovy
MK 1)
  (096)  Macedónsko     Former Yugoslav
               Republic
               of Macedonia
ML (232)  Mali        Mali
MM (676)  Mjanmarsko     Myanmar     bývalá Barma
MN (716)  Mongolsko     Mongolia
MO (743)  Macao       Macao      osobitná
                        administratívna
                        oblasť Číny
MP (820)  Severné Mariány  Northern Mariana
               Islands
MR (228)  Mauritánia     Mauritania
MS (470)  Montserrat     Montserrat
MT (046)  Malta       Malta      vrátane ostrova
                        Gozo a Comino
MU (373)  Maurícius     Mauritius    Maurícius, ostrov
                        Rodrigues, ostrov
                        Agalega a Cargados
                        Carajos
MV (667)  Maldivy      Maldives
MW (386)  Malawi       Malawi
MX (412)  Mexiko       Mexico
MY (701)  Malajzia      Malaysia     polostrovná Malajzia
                        a východná Malajzia
                        (Sarawak, Sabah
                        a Labuan)
MZ (366)  Mozambik      Mozambique
NA (389)  Namíbia      Namibia
NC (809)  Nová Kaledónia   New Caledonia  vrátane ostrovov
                        Loyalty (Maré, Lifou
                        a Ouvéa)
NE (240)  Niger       Niger
NF (836)  Norfolk      Norfolk Island
NG (288)  Nigéria      Nigeria
NI (432)  Nikaragua     Nicaragua    vrátane Kukuričných
                        ostrovov
NL (003)  Holandsko     Netherlands
NO (028)  Nórsko       Norway      vrátane súostrovia
                        Špicbergy a ostrova
                        Jan Mayen
NP (672)  Nepál       Nepal
NR (803)  Nauru       Nauru
NU (838)  Niue        Niue
NZ (804)  Nový Zéland    New Zealand
OM (649)  Omán        Oman
PA (442)  Panama       Panama      vrátane bývalého
                        prieplavového pásma
PE (504)  Peru        Peru       Markézy, Ostrovy
PF (822)  Francúzska     French      Spoločnosti (vrátane
      Polynézia     Polynesia    Tahiti), ostrovy Tuamotu,
                        Gambierove ostrovy
                        a tiež ostrov Clipperton
PG (801)  Papua-Nová Guinea Papua NewGuinea východná časť Novej
                        Guiney; Bismarckovo
                        súostrovie (vrátane
                        ostrovov Birara,
                        resp. New Britain
                        a New Ireland, Lavongaia,
                        resp. Nový Hanover)
                        a Ostrovy admirality;
                        Šalamúnove ostrovy
                        (Bougainville
                        a Buka);
                        Trobriandske ostrovy,
                        ostrov Woodlark;
                        D'Entrecasteauxove
                        ostrovy a Louisiady
PH (708)  Filipíny      Philippines
PK (662)  Pakistan      Pakistan
PL (060)  Poľsko       Poland
PM (408)  Saint Pierre    Saint Pierre
      a Miquelon     and Miquelon

PN (813)  Pitcairnove    Pitcairn     vrátane ostrovov
      ostrovy               Ducie, Henderson
                        a Oeno
PS (625)  Palestína     Occupied     Predjordánsko
               Palestinian   (západný breh)
               Territory    (vrátane
                        východného
                        Jeruzalema)
                        a pásmo Gazy
PT (010)  Portugalsko    Portugal     vrátane Azor
                        a Madeiry
PW (825)  Palau       Palau
PY (520)  Paraguaj      Paraguay
QA (644)  Katar       Qatar
RO (066)  Rumunsko      Romania
RU (075)  Rusko       Russian
               Federation
RW (324)  Rwanda       Rwanda
SA (632)  Saudská Arábia   Saudi Arabia
SB (806)  Šalamúnove ostrovy Solomon Islands
SC (355)  Seychely      Seychelles    ostrovy Mahé,
                        Praslin, La Digue,
                        Frégate
                        a Silhouette;
                        Amiranty (vrátane
                        ostrovov
                        Desroches, Alphonse,
                        Platte a Coétivy);
                        ostrovy Farquhar,
                        ostrov Providence;
                        ostrovy Aldabra
                        a Cosmoledo
SD (224)  Sudán       Sudan
SE (030)  Švédsko      Sweden
SG (706)  Singapur      Singapore
SH (329)  Svätá Helena    Saint Helena   vrátane ostrova
                        Ascension a ostrovov
                        Tristan da Cunha
SI (091)  Slovinsko     Slovenia
SK (063)  Slovensko     Slovakia
SL (264)  Sierra Leone    Sierra Leone
SM (047)  San Maríno     San Marino
SN (248)  Senegal      Senegal
SO (342)  Somálsko      Somalia
SR (492)  Surinam      Suriname
ST (311)  Svätý Tomáš    Sao Tomé
               and Príncipe
SV (428)  Salvádor      El Salvador
SY (608)  Sýria       Syrian Arab
               Republic
SZ (393)  Svazijsko     Swaziland
TC (454)  Turks a Caicos   Turks and Caicos
               Islands
TD (244)  Čad        Chad
TF (894)  Francúzske     French      vrátane ostrovov
      južné územia    Southern     Kergueleny, ostrova
               Territories   Nový Amsterdam,
                        Ostrova svätého
                        Pavla, Crozetových
                        ostrovov
TG (280)  Togo        Togo
TH (680)  Thajsko      Thailand
TJ (082)  Tadžikistan    Tajikistan
TK (839)  Tokelau      Tokelau
TL (626)  Východný Timor   East Timor
TM (080)  Turkménsko     Turkmenistan
TN (212)  Tunisko      Tunisia
TO (817)  Tonga       Tonga
TR (052)  Turecko      Turkey
TT (472)  Trinidad a Tobago Trinidad
               and Tobago
TV (807)  Tuvalu       Tuvalu
TW (736)  Taiwan       Taiwan      samostatné colné
                        územie Taiwan,
                        Penghu, Kinmen a Mazu
TZ (352)  Tanzánia      Tanzania     Tanganika, ostrov
               (United     Zanzibar a Pemba
               Republic of)
UA (072)  Ukrajina      Ukraine
UG (350)  Uganda       Uganda
UM (832)  Menšie odľahlé   United States  vrátane ostrovov
      ostrovy USA    Minor Outlying  Baker, Howland,
               Islands     Jarvis, atolu
                        Johnston, útesu
                        Kingman Reff,
                        Midwayských ostrovov,
                        ostrova Navassa,
                        atolu Palmyra
                        a ostrova Wake
US (400)  Spojené štáty   United States  vrátane Portorika
UY (524)  Uruguaj      Uruguay
UZ (081)  Uzbekistan     Uzbekistan
VA (045)  Vatikán      Holy See
VC (467)  Svätý Vincent   St Vincent
               and the Grenadines
VE (484)  Venezuela     Venezuela
VG (468)  Britské Panenské  Virgin Islands
      ostrovy      (British)
VI (457)  Americké Panenské Virgin Islands
      ostrovy      (United States
               of America)
VN (690)  Vietnam      Vietnam
VU (816)  Vanuatu      Vanuatu
WF (811)  Wallis a Futuna  Wallis and Futuna
WS (819)  Samoa       Samoa      bývalá Západná Samoa
XC (021)  Ceuta       Ceuta
XL (023)  Melilla      Melilla     vrátane ostrovov
                        Peňón de Vélez de la
                        Gomerra, Peňón
                        de Alhucemas
                        a ostrovov Chafarinas
YE (653)  Jemen       Yemen      bývalá Jemenská
                        arabská republika
                        a Demokratický Jemen
YT (377)  Mayotte      Mayotte     Grande-Terre a Pamandzi
YU (094)  Srbsko a Čierna  Serbia
      Hora        and Montenegro
ZA (388)  Južná Afrika    South Africa
ZM (378)  Zambia       Zambia
ZW (382)  Zimbabwe      Zimbabwe
----------------------------------------------------------------------------
III. ČASŤ
Numerický Abecedná    Slovenský 
kód meny  skratka meny  názov meny 
------------------------------------------------------------------ 
020    ADP      andorrská peseta 
784    AED      dirham SAE 
004    AFA      afgán 
008    ALL      albánsky lek 
051    AMD      arménsky dram 
532    ANG      antilský gulden 
024    AON      nová kwanza 
982    AOR      reajustado kwanza 
032    ARS      argentínske peso 
040    ATS      rakúsky šiling 
036    AUD      austrálsky dolár 
533    AWG      arubský gulden 
031    AZM      azerbajdžanský manat 
977    BAM      poukážky 
052    BBD      barbadoský dolár 
050    BDT      taka 
056    BEF      belgický frank 
100    BGL      bulharský lev 
048    BHD      bahrajnský dinár 
108    BIF      burundský frank 
060    BMD      bermudský dolár 
096    BND      brunejský dolár 
068    BOB      boliviano 
984    BOV      mvdol (FC) 
986    BRL      brazílsky real 
044    BSD      bahamský dolár 
064    BTN      ngultrum 
072    BWP      pula 
112    BYB      bieloruský rubeľ 
084    BZD      belizský dolár 
124    CAD      kanadský dolár 
976    CDF      konžský frank 
756    CHF      švajčiarsky frank 
990    CLF      unidades de fomento (FC) 
152    CLP      čílske peso 
156    CNY      čínsky jüan 
170    COP      kolumbijské peso 
188    CRC      kostarický colón 
192    CUP      kubánske peso 
132    CVE      kapverdské escudo 
196    CYP      cyperská libra 
203    CZK      česká koruna 
276    DEM      nemecká marka 
262    DJF      džibutský frank 
208    DKK      dánska koruna 
214    DOP      dominikánske peso 
012    DZD      alžírsky dinár 
218    ECS      sucre 
983    ECV      unidad de valor constance (UVC) (FC) 
233    EEK      estónska koruna 
818    EGP      egyptská libra 
232    ERN      eritrejská nakfa 
724    ESP      španielska peseta 
230    ETB      etiópsky birr 
978    EUR      euro 
246    FIM      fínska marka 
242    FJD      fidžijský dolár 
238    FKP      falklandská libra 
250    FRF      francúzsky frank 
826    GBP      anglická libra 
981    GEL      gruzínsky lari 
288    GHC      cedi 
292    GIP      gibraltarská libra 
270    GMD      dalasi 
324    GNF      guinejský frank 
300    GRD      drachma 
320    GTQ      quetzal 
624    GWP      peso Guiney-Bissau 
328    GYD      guayanský dolár 
344    HKD      hongkonský dolár 
340    HNL      lempira 
191    HRK      chorvátska kuna 
332    HTG      gourde 
348    HUF      maďarský forint 
360    IDR      indonézska rupia 
372    IEP      írska libra 
376    ILS      nový izraelský šekel 
356    INR      indická rupia 
368    IQD      iracký dinár 
364    IRR      iránsky rial 
352    ISK      islandská koruna 
380    ITL      talianska líra 
388    JMD      jamajský dolár 
400    JOD      jordánsky dinár 
392    JPY      japonský jen 
404    KES      kenský šiling 
417    KGS      som 
116    KHR      riel 
174    KMF      komorský frank 
408    KPW      severokórejský won 
410    KRW      juhokórejský won 
414    KWD      kuvajtský dinár 
136    KYD      dolár Kajmaních ostrovov 
398    KZT      kazachstanský tenge 
418    LAK      kip 
422    LBP      libanonská libra 
144    LKR      srílanská rupia 
430    LRD      libérijský dolár 
426    LSL      loti 
440    LTL      litovský litas 
442    LUF      luxemburský frank 
428    LVL      lotyšský lats 
434    LYD      líbyjský dinár 
504    MAD      marocký dirham 
498    MDL      moldavský lei 
450    MGF      madagaskarský frank 
807    MKD      macedónsky denár 
104    MMK      kyat 
496    MNT      mongolský tugrik 
446    MOP      pataca 
478    MRO      ukija 
470    MTL      maltská líra 
480    MUR      maurícijská rupia 
462    MVR      maledivská rupia 
454    MWK      malawijská kwacha 
484    MXN      mexické peso 
979    MXV      mexican unidad de inversion (UDI) (FC) 
458    MYR      malajzijský ringgit 
508    MZM      metical 
516    NAD      namíbijský dolár 
566    NGN      naira 
558    NIO      cordoba 
528    NLG      holandský gulden 
578    NOK      nórska koruna 
524    NPR      nepálska rupia 
554    NZD      novozélandský dolár 
512    OMR      ománsky rial 
590    PAB      balboa 
604    PEN      nový sol 
598    PGK      kina 
608    PHP      filipínske peso 
586    PKR      pakistanská rupia 
985    PLN      poľský zlotý 
620    PTE      portugalské escudo 
600    PYG      guarani 
634    QAR      katarský rial 
642    ROL      rumunský lei 
643    RUB      ruský rubeľ (1 000:1) 
810    RUR      ruský rubeľ 
646    RWF      rwandský frank 
682    SAR      saudský rial 
090    SBD      dolár Šalamúnových ostrovov 
690    SCR      seychelská rupia 
736    SDD      sudánsky dinár 
752    SEK      švédska koruna 
702    SGD      singapurský dolár 
654    SHP      libra Ostrova svätej Heleny 
705    SIT      tolar 
703    SKK      slovenská koruna 
694    SLL      leone 
706    SOS      somálsky šiling 
740    SRG      surinamský gulden 
678    STD      dobra 
222    SVC      salvádorský colón 
760    SYP      sýrska libra 
748    SZL      lilangeni 
764    THB      thajský baht 
762    TJR      tadžický rubeľ 
795    TMM      manat 
788    TND      tuniský dinár 
776    TOP      paanga 
626    TPE      timorské escudo 
792    TRL      turecká líra 
780    TTD      dolár Trinidadu a Tobaga 
901    TWD      nový taiwanský dolár 
834    TZS      tanzánijský šiling 
980    UAH      ukrajinská hryvna 
800    UGX      ugandský šiling 
840    USD      americký dolár 
997    USN      americký dolár next d. (FC) 
998    USS      americký dolár same d. (FC) 
858    UYU      uruguajské peso 
860    UZS      uzbecký sum 
862    VEB      bolívar 
704    VND      dong 
548    VUV      vatu 
882    WST      tala 
950    XAF      frank BEAC/CFA 
961    XAG      striebro 
959    XAU      zlato 
955    XBA      EURCO 
956    XBB      E. M. U. - 6 
957    XBC      E. U. A. - 9 
958    XBD      E. U. A. - 17 
951    XCD      východokaribský dolár 
960    XDR      I. M. F. (MMF - ZPČ SDR) 
      XFO      zlatý frank 
      XFU      frank UIC 
952    XOF      frank BCEAO/CFA 
964    XPD      paládium 
953    XPF      frank CFP 
962    XPT      platina 
      XRE      rinet (FC) 
999    XXX      transakcie bez meny 
886    YER      jemenský rial 
891    YUM      nový dinár 
710    ZAR      juhoafrický rand 
894    ZMK      zambijská kwacha 
180    ZRN      nový zair 
716    ZWD      zimbabwiansky dolár 
IV. ČASŤ
09 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   obchodného majetku dovážaného pri premiestnení podniku zo
   zahraničia na colné územie do režimu voľný obeh, 
12 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely a tovaru na
   športové účely do režimu voľný obeh, 
13 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   zvierat a biologických alebo chemických látok určených na
   výskum do režimu voľný obeh, 
14 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   liečiv a liekov ľudského pôvodu a činidiel na určovanie
   krvnej skupiny a tkanív do režimu voľný obeh, 
15 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   nástrojov a prístrojov určených na lekársky výskum, lekársku
   diagnostiku alebo liečbu do režimu voľný obeh, 
16 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   referenčných látok na kontrolu kvality liekov do režimu voľný
   obeh, 
18 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru pre organizácie vykonávajúce charitatívnu činnosť do
   režimu voľný obeh, 
19 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru dovážaného v prospech  osôb s ťažkým zdravotným
   postihnutím do režimu voľný obeh, 
33 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru používaného alebo spotrebovaného počas výstavy alebo
   podobného podujatia do režimu voľný obeh, 
34 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru dovážaného na skúšky, analýzy alebo pokusy do režimu
   voľný obeh, 
40 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   technologického zariadenia dovážaného  na účely zvýšenia
   technicko-ekonomickej úrovne výrobkov do režimu voľný obeh, 
45 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru,  ktorým  sa  vysporiadava  pohľadávka Slovenskej
   republiky, do režimu voľný obeh, 
61 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   tovaru určeného na vystavenie alebo použitie na výstavách,
   veľtrhoch, zasadaniach alebo podobných podujatiach do režimu
   dočasné použitie, 
62 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   zariadenia na výkon povolania do režimu dočasné použitie, 
63 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   pedagogických pomôcok a tovaru určeného na vedecké účely do
   režimu dočasné použitie, 
64 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   lekárskych, chirurgických a laboratórnych zariadení do režimu
   dočasné použitie, 
65 - vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri prepustení
   iného tovaru, ktorý spĺňa podmienky na prepustenie do režimu
   dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla, do
   režimu dočasné použitie, 
99 - iné (napríklad vyjadruje požiadavku na oslobodenie od cla na
   písomnú žiadosť deklaranta v iných prípadoch). 
V. ČASŤ
A - vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane, 9)
B - vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty, 10)
C - vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky a nárok na oslobodenie od spotrebnej dane,
D - vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty,
E - vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky a nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty,
F - vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky,
G - vyjadruje nárok na nevymeranie dovoznej prirážky, nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty.
PRÍL.23
VÝTLAČKY TLAČÍV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH Č. 17 A 19, NA KTORÝCH SA ÚDAJE VYPĹŇAJÚ SAMOKOPÍROVACÍM SPÔSOBOM
(vrátane výtlačku 1)
--------------------------------------------------------- 
 Číslo odseku      Číslo výtlačku 
--------------------------------------------------------- 
          I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV 
--------------------------------------------------------- 
   1           1 až 8 
              s výnimkou strednej časti: 
              1 až 3 
   2           1 až 5 1) 
   3           1 až 8 
   4           1 až 8 
   5           1 až 8 
   6           1 až 8 
   7           1 až 3 
   8           1 až 5 1) 
   9           1 až 3 
   10           1 až 3 
   11           1 až 3 
   12            - 
   13           1 až 3 
   14           1 až 4 
   15           1 až 8 
   15a          1 až 3 
   15b          1 až 3 
   16           1, 2, 3, 6, 7 a 8 
   17           1 až 8 
   17a          1 až 3 
   17b          1 až 3 
   18           1 až 5 1) 
   19           1 až 5 1) 
   20           1 až 3 
   21           1 až 5 1) 
   22           1 až 3 
   23           1 až 3 
   24           1 až 3 
   25           1 až 5 1) 
   26           1 až 3 
   27           1 až 5 1) 
   28           1 až 3 
   29           1 až 3 
   30           1 až 3 
   31           1 až 8 
   32           1 až 8 
   33           prvá časť vľavo: 
              1 až 8 
              zvyšok: 1 až 3 
   34a          1 až 3 
   34b          1 až 3 
   35           1 až 8 
   36            - 
   37           1 až 3 
   38           1 až 8 
   39           1 až 3 
   40           1 až 5 1) 
   41           1 až 3 
   42            - 
   43            - 
   44           1 až 5 1) 
   45            - 
   46           1 až 3 
   47           1 až 3 
   48           1 až 3 
   49           1 až 3 
   50           1 až 8 
   51           1 až 8 
   52           1 až 8 
   53           1 až 8 
   54           1 až 4 
   55            - 
   56            - 
--------------------------------------------------------- 
          II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD 
--------------------------------------------------------- 
   A           1 až 4 
   B           1 až 3 
   C           1 až 8 
   D           1 až 4 
--------------------------------------------------------- 
Poznámka:
1) Vyplnenie tohto odseku sa nepožaduje na výtlačkoch 5 a 7 pre režim tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona.
PRÍL.24
VÝTLAČKY TLAČÍV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH Č. 18 A 20, NA KTORÝCH SA ÚDAJE VYPĹŇAJÚ SAMOKOPÍROVACÍM SPÔSOBOM
(vrátane výtlačku 1/6)
--------------------------------------------------------- 
 Číslo odseku      Číslo výtlačku 
--------------------------------------------------------- 
          I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV 
--------------------------------------------------------- 
   1           1 až 4 
              s výnimkou strednej časti: 
              1 až 3 
   2           1 až 4 
   3           1 až 4 
   4           1 až 4 
   5           1 až 4 
   6           1 až 4 
   7           1 až 3 
   8           1 až 4 
   9           1 až 3 
   10           1 až 3 
   11           1 až 3 
   12           1 až 3 
   13           1 až 3 
   14           1 až 4 
   15           1 až 4 
   15a          1 až 3 
   15b          1 až 3 
   16           1 až 3 
   17           1 až 4 
   17a          1 až 3 
   17b          1 až 3 
   18           1 až 4 
   19           1 až 4 
   20           1 až 3 
   21           1 až 4 
   22           1 až 3 
   23           1 až 3 
   24           1 až 3 
   25           1 až 4 
   26           1 až 3 
   27           1 až 4 
   28           1 až 3 
   29           1 až 3 
   30           1 až 3 
   31           1 až 4 
   32           1 až 4 
   33           prvá časť vľavo: 
              1 až 4 
              zvyšok: 1 až 3 
   34a          1 až 3 
   34b          1 až 3 
   35           1 až 4 
   36           1 až 3 
   37           1 až 3 
   38           1 až 4 
   39           1 až 3 
   40           1 až 4 
   41           1 až 3 
   42           1 až 3 
   43           1 až 3 
   44           1 až 4 
   45           1 až 3 
   46           1 až 3 
   47           1 až 3 
   48           1 až 3 
   49           1 až 3 
   50           1 až 4 
   51           1 až 4 
   52           1 až 4 
   53           1 až 4 
   54           1 až 4 
   55           - 
   56           - 
--------------------------------------------------------- 
          II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD 
--------------------------------------------------------- 
   A           1 až 4 
   B           1 až 3 
   C           1 až 4 
   D/J          1 až 4 
--------------------------------------------------------- 
PRÍL.24a
TECHNICKÁ ÚPRAVA TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A TLAČIVA DOPLNKOVÉHO TLAČIVA
A. Vyhotovenie na tabelačnom papieri
     


B. Vyhotovenie v lepenom zväzku
     


PRÍL.25
COLNÉ VYHLÁSENIE PRE REGISTROVANÚ BATOŽINU
III. Som si vedomý (á) toho, že uvedenie nepravdivých údajov je porušením colných predpisov, za ktoré mi môže byť uložená sankcia podľa Colného zákona alebo ochranné opatrenie podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
VZOR
A. COLNÉ VYHLÁSENIE PRE REGISTROVANÚ BATOŽINU
I. Vyhlasujem, že
a) batožina obsahuje len veci osobnej potreby, ktoré sa bežne používajú pri cestovaní, ako je oblečenie, bielizeň, toaletné potreby, knihy a športové vybavenie, a že sa tento druh tovaru nedováža na obchodné účely,
b) batožina neobsahuje
1. potraviny, tabak, alkoholické nápoje, anetol, strelné zbrane, bodné alebo sečné zbrane, strelivo, výbušniny, drogy, živé zvieratá, rastliny, rádiové vysielače alebo vysielače - prijímače, peňažné prostriedky, druhy živočíchov a rastlín chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie č. 572/1992 Zb.) dojednaným vo Washingtone 3. marca 1973 a výrobky z nich; predmety, ktoré zakazujú predpisy krajiny určenia z dôvodov ochrany mravnosti,
2. tovar určený na bezplatné alebo iné rozširovanie alebo tovar určený na výkon povolania alebo na obchodné účely,
3. tovar zakúpený alebo získaný mimo colného územia mojej krajiny a dosiaľ neprihlásený colnému úradu krajiny môjho trvalého pobytu (toto platí len pri návrate do krajiny trvalého pobytu).
II. Splnomocňujem železničného dopravcu, aby vykonal všetky colné formality.
III. Som si vedomý(á) toho, že uvedenie nepravdivých údajov je porušením colných predpisov, za ktoré mi môže byť uložená sankcia podľa Colného zákona alebo ochranné opatrenie podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
------------------------------------------------------------------ 
Krajina určenia .................. Miesto určenia ................ 
Počet položiek/batožín ........... Počet osôb sprevádzajúcich 
                  cestujúceho ................... 

PALIČKOVÝM PÍSMOM 

Priezvisko ....................... Meno .......................... 

Trvalý pobyt: ulica .............. číslo ......................... 
       obec ............... okres ......................... 
       krajina ............................................ 


Dátum a odtlačok pečiatky   Batožinový lístok   Podpis 
stanice odoslania:      číslo:        cestujúceho: 
VZOR
B. COLNÉ VYHLÁSENIE PRE REGISTROVANÚ BATOŽINU NA ZJEDNODUŠENÚ PREPRAVU BICYKLOV
     


PRÍL.26
VZOR
NÁLEPKA S PIKTOGRAMOMPRÍL.27
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE PREVÁDZKOVAŤ COLNÝ SKLAD ALEBO NA POUŽITIE REŽIMU USKLADŇOVANIE V COLNOM SKLADE TYPU E
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo: .............................................................. ..............................................................
2. Presné miesto určené na používanie ako colný sklad, alebo ak sa žiadosť vzťahuje na sklad typu E, opis skladového zariadenia používaného žiadateľom: ........................... .............................................................. ..............................................................
3. Druh skladu, o ktorý sa žiada: 1) ............................
4. Režimy: 2)
a) prepustenie tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade: ...........................................................
b) prepustenie tovaru do režimu voľný obeh a režimu uskladňovanie v colnom sklade: ............................
c) spätný vývoz tovaru, ktorý bol prepustený do režimu uskladňovanie v colnom sklade: ............................ ...........................................................
d) premiestnenie tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade: ..................... ...........................................................
5. Ekonomické odôvodnenie zriadenia colného skladu: ............. ..............................................................
6. Opis skladovej evidencie, ktorá sa vedie alebo sa bude viesť, a miesto, kde sa vedie alebo sa bude viesť: ................. ..............................................................
7. Priemerná doba skladovania: 3) ...............................
8. Druh tovaru, ktorý má byť uskladnený: ........................
9. Obvyklé spôsoby predpokladaného zaobchádzania s tovarom, na ktoré sa vyžaduje povolenie: ................................. ..............................................................
10. Predpokladané dočasné premiestnenie tovaru, na ktoré sa vyžaduje všeobecné povolenie: ................................ ..............................................................
11. Predpokladané operácie v colnom sklade:
a) v režime aktívny zušľachťovací styk: ......................
b) v režime prepracovanie pod colným dohľadom: ...............
c) spracovanie poľnohospodárskych výrobkov pred ich vývozom: ...........................................................
12. Uskladnenie slovenského tovaru, ktorý nebol prepustený do režimu: ...................................................... ..............................................................
13. Predpokladané spoločné uskladnenie rôzneho druhu tovaru: 4) ..............................................................
14. Navrhovaný colný úrad dohľadu: ...............................
15. Žiadosť o použitie režimu a návrh colnému úradu (úradom) prepustenia do režimu: ....................................... .............................................................. ..............................................................
16. Zoznam priložených podporných dokladov: 5) ................... .............................................................. .............................................................. ..............................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Poznámky:
1) Uvedie sa jeden z typov colných skladov podľa § 304 ods. 4 Colného zákona.
2) Uvedie sa:
- štandardný postup pri prepustení,
- jeden zo zjednodušených postupov pri prepustení,
- štandardný postup ukončenia režimu,
- jeden zo zjednodušených postupov ukončenia režimu.
Táto informácia sa nevyžaduje v prípade žiadosti o povolenie uskladňovania tovaru v colnom sklade typu D s ohľadom na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh.
3) Len pre colný sklad typu B (krátkodobé uskladnenie na účely zníženia administratívnych nákladov kontroly).
4) Uvedie sa:
- zahraničný priemyselný tovar,
- zahraničný poľnohospodársky tovar,
- slovenský priemyselný tovar,
- slovenský poľnohospodársky tovar.
5) Napríklad plán, podrobný opis miesta určeného na uskladňovanie tovaru alebo skladovej evidencie.
PRÍL.28
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU AKTÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK
A.
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo
a) žiadateľa: ................................................ ........................................................... ...........................................................
b) prevádzkovateľa: .......................................... ........................................................... ...........................................................
2. Systém, o ktorý sa žiada:
podmienečný systém
systém vrátenia
2A Typ povolenia, o ktoré sa žiada:
nové povolenie
dodatočne vydané povolenie (§ 318 ods. 10 Colného zákona)
predĺženie platnosti povolenia
zmena platného povolenia
3. Tovar, ktorý má byť spracovaný, a dôvody podania žiadosti:
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) predpokladané množstvo: ...................................
d) predpokladaná hodnota: ....................................
e) obchodná kvalita: .........................................
f) technická charakteristika: ................................
g) pôvod tovaru: .............................................
h) ekonomické dôvody: ........................................
4. Zušľachtené výrobky a plánované vývozné operácie:
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ........................................................... ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) hlavný zušľachtený výrobok: ............................... ...........................................................
d) plánovaná vývozná operácia: ............................... ...........................................................
5. Osobitný spôsob, o ktorý sa žiada:
Rovnocenná náhrada - uvedú sa tieto údaje:
Náhradný tovar:
1. obchodný alebo technický opis: ......................... ........................................................
2. číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................ ........................................................
3. obchodná kvalita: ...................................... ........................................................
4. technická charakteristika: ............................. ........................................................
5. stupeň spracovania (rovnaký alebo rozdielny): .......... ........................................................
Predchádzajúci vývoz - uvedú sa tieto údaje:
Dovozca oprávnený navrhnúť tovar do režimu: ............... ...........................................................
6. Výťažnosť: ................................................... .............................................................. ..............................................................
7. Charakter spracovateľskej operácie: .......................... .............................................................. ..............................................................
8. Miesto, kde sa vykoná spracovateľská operácia: ...............
9. Predpokladaný čas potrebný na:
a) vykonanie spracovateľskej operácie a nakladanie so zušľachtenými výrobkami (lehota na spätný vývoz): ......... ...........................................................
b) obstaranie a doprava zahraničného tovaru na colné územie: . ...........................................................
10. Navrhovaný spôsob identifikácie: ............................. .............................................................. ..............................................................
11. Navrhovaný colný úrad: .......................................
a) colný úrad dohľadu: ....................................... ...........................................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
12. Osobitné kontrolné opatrenia: ................................ .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................
13. Osobitné prepravné opatrenia: ................................ .............................................................. .............................................................. ..............................................................
14. Zjednodušený postup: ......................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................
15. Predpokladaná doba trvania povolenia: ........................
16. Odkaz na povolenie vydané: ...................................
a) v predchádzajúcich troch rokoch na tovar zhodný s tovarom, na ktorý sa vzťahuje táto žiadosť: ........................ ...........................................................
b) na tovar, ktorý podlieha spracovaniu: ..................... ...........................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: Údaje o tovare a zušľachtených výrobkoch sa osobitne uvedú pre každý druh tovaru a zušľachtených výrobkov.
B. Ekonomické dôvody
---------------------------------------------------------------------------- 
 1. Žiadateľ (meno, priezvisko alebo obchodné  Ekonomické podmienky: 
  meno a adresa alebo sídlo): 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 2. Tovar z dovozu: 1) 

---------------------------------------------------------------------------- 
 Obchodný alebo technický opis:         Číselný znak kombinovanej 
                        nomenklatúry: 
                        ---------------------------- 
                        Predpokladané množstvo: 
                        ---------------------------- 
                        Predpokladaná hodnota: 
---------------------------------------------------------------------------- 
 3. Zušľachtené výrobky: 1) 

---------------------------------------------------------------------------- 
 Obchodný alebo technický opis: 

 Hlavné zušľachtené výrobky: 

 Vedľajšie zušľachtené výrobky: 

---------------------------------------------------------------------------- 
 4. Ekonomické podmienky: 
---------------------------------------------------------------------------- 
 Zásadné záujmy výrobcov v Slovenskej republike nebudú 
 dotknuté, pretože: 

 a) operácie 
  1. sa uskutočňujú na základe zmluvy o ich vykonaní    nie  áno 
    uzavretej s osobou, ktorá má sídlo alebo 
    bydlisko v zahraničí, 2) 

  2. sú neobchodného charakteru,              nie  áno 

  3. sú opravy zahŕňajúce generálne opravy alebo 
    nastavenia,                      nie  áno 

  4. sa považujú za obvyklé spôsoby zaobchádzania 
    podľa platných pravidiel pre colné sklady,       nie  áno 

 b) tovar nie je vyrobený na colnom území,          nie  áno 

 c) tovar nie je vyrobený v dostatočnom množstve 3) 
  na colnom území,                     nie  áno 

 d) slovenskí výrobcovia nemôžu dodať tovar žiadateľovi 
  v primeranej lehote, 3)                  nie  áno 

 e) porovnateľný tovar sa vyrába na colnom území, 
  ale nemôže byť použitý, pretože 

  1. jeho cena by spôsobila, že navrhovaná obchodná 
    operácia by bola ekonomicky nevýhodná, 4)       nie  áno 

  2. nemá kvalitu alebo vlastnosti potrebné na to, 
    aby prevádzkovateľ vyrobil požadované zušľachtené 
    výrobky, 5)                      nie  áno 

  3. nezodpovedá výslovne daným požiadavkám na zušľachtené 
    výrobky kupujúceho, 6) ktorý je zahraničnou osobou,  nie  áno 

  4. zušľachtené výrobky sa získajú z dovážaného tovaru 
    v súlade s ustanoveniami, ktoré upravujú ochranu 
    priemyselného vlastníctva, 7)             nie  áno 

 f) v určenej lehote žiadateľ 
  1. získa 80% z celkových zásob na určené obdobie 
    vo forme tovaru porovnateľného s dovážaným tovarom, 
    získaného na colnom území, 8)             nie  áno 

 2. sa snaží chrániť pred skutočnými problémami 
  so zásobovaním, ak na tovar vyrobený na colnom území 
  pripadá menej ako 80% dodávok, 9)             nie  áno 

  3. sa pokúsil zaobstarať tovar na spracovanie, 
    ale nedostal ponuku od výrobcu na colnom území, 10)  nie  áno 

  4. vyrába civilné lietadlá pre letecké spoločnosti,    nie  áno 

  5. vykonáva opravy, úpravy a zmeny civilných lietadiel,  nie  áno 

  6. vyrába družice alebo časti družíc,           nie  áno 

 g) ďalšie povolenia,                     nie  áno 

 h) iné podmienky. 11)                    nie  áno 
---------------------------------------------------------------------------- 
5. Poznámky: 
---------------------------------------------------------------------------- 
A. Vysvetlivky:
1) Vypĺňa sa v súlade s údajmi uvedenými v žiadosti.
2) Pripája sa kópia zmluvy.
3) Pripoja sa podporné doklady.
4) Uvedie sa v odseku 5 "Poznámky" cena dovážaného tovaru a slovenského tovaru a vplyv rozdielov na výšku ceny zušľachteného výrobku.
5) Uvedú sa v odseku 5 "Poznámky" osobitné dôvody alebo požiadavky, ktoré spôsobujú nemožnosť použitia slovenského tovaru rovnakého druhu.
6) Pripoja sa kópie podporných dokladov, v ktorých sú uvedené technické alebo obchodné podmienky.
7) Uvedie sa napríklad "v súlade s požiadavkami na patenty alebo ochranné známky".
8) Predložia sa podporné doklady, aby bolo možné posúdiť odôvodnenosť vykonania zamýšľaných nákupov slovenského tovaru, napríklad kópie administratívnych alebo obchodných dokladov, ktoré sa vzťahujú na nákup v skoršom období, alebo objednávky, alebo zamýšľané nákupy v príslušnom období.
9) Predložia sa dôkazy o skutočných problémoch s dodávkami daného druhu tovaru vyrábaného na colnom území.
10) Predložia sa dôkazy o takýchto pokusoch.
11) Uvedú sa konkrétne dôvody, ak ekonomické podmienky v jednotlivých prípadoch nezodpovedajú tým, ktoré sú opísané, avšak nie je pravdepodobné, že navrhovaná operácia poškodí zásadné záujmy slovenských výrobcov.
B. Spôsob vyplňovania žiadosti:
Pri vyplňovaní jednotlivých údajov žiadosti sa postupuje takto:
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo: bod 1 písm. b) sa vypĺňa, ak žiadateľ a prevádzkovateľ nie je tá istá osoba.
2. Systém, o ktorý sa žiada: krížikom X sa označí systém, o ktorý sa žiada, s ohľadom na § 315 Colného zákona.
2A Typ povolenia, o ktoré sa žiada: uvedie sa krížik X do príslušného rámčeka alebo rámčekov.
Ak sa žiada o obnovenie alebo doplnenie existujúceho povolenia, držiteľ povolenia poskytne údaje uvedené v tomto povolení a údaje o akejkoľvek zmene, ktorá nastala.
3. Tovar, ktorý má byť spracovaný, a dôvody podania žiadosti:
a) obchodný alebo technický opis: opis má byť dostatočne jasný a podrobný, aby umožnil rozhodnúť o žiadosti a osobitne rozhodnúť na základe poskytnutých informácií, či sa ekonomické podmienky môžu považovať za splnené,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ak má tento údaj len informatívny charakter, uvádza sa len štvormiestny číselný znak, v opačnom prípade sa uvádza osemmiestny číselný znak; osemmiestny číselný znak sa uvádza vždy, ak sa použije systém rovnocennej náhrady,
c) predpokladané množstvo: tento údaj nie je potrebné uviesť, ak tovar nie je určený na použitie systému rovnocennej náhrady,
d) predpokladaná hodnota: tento údaj nie je potrebné uviesť, ak sa neuvádza predpokladané množstvo; ak sa uvádza hodnota, zodpovedá colnej hodnote tovaru odhadnutej na základe známych údajov a dokladov, ktoré boli predložené,
e) obchodná kvalita,
f) technická charakteristika: tento údaj sa uvádza, ak sa predpokladá použitie systému rovnocennej náhrady s predchádzajúcim vývozom alebo bez predchádzajúceho vývozu,
g) pôvod tovaru: uvádza sa krajina pôvodu,
h) ekonomické dôvody: za použitia číselných znakov uvedených v prílohe k žiadosti sa uvedie, prečo nie sú dotknuté zásadné záujmy výrobcov.
4. Zušľachtené výrobky a plánované vývozné operácie:
a) obchodný alebo technický opis: vypĺňa sa ako bod 3 písm. a) pre každý získaný zušľachtený výrobok,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: vypĺňa sa ako bod 3 písm. b) pre každý získaný zušľachtený výrobok,
c) hlavný zušľachtený výrobok: uvádza sa, ktorý zušľachtený výrobok je hlavný,
d) plánovaná vývozná operácia: označí sa a priloží sa doklad o vývozných možnostiach zušľachtených výrobkov.
5. Osobitný spôsob, o ktorý sa žiada: uvedie sa krížik do príslušného rámčeka (rámčekov) a potrebné údaje pre každý spôsob. Ak sa plánuje použiť systém rovnocennej náhrady, uvedie sa osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry, obchodná kvalita a technická charakteristika náhradného tovaru umožňujúce colnému orgánu vykonať porovnanie dovážaného tovaru a náhradného tovaru a zistiť ďalšie potrebné údaje. Ak sa predpokladá použitie systému skoršieho vývozu, ak má tovar prepraviť iná osoba ako držiteľ povolenia, uvedie sa
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno,
b) adresa alebo sídlo osoby, ktorá je oprávnená umiestniť tovar do režimu.
6. Výťažnosť: uvedie sa očakávaná výťažnosť alebo sa navrhne, ako možno výťažnosť stanoviť.
7. Charakter spracovateľskej operácie: opíšu sa operácie, ktoré sa majú vykonať s dovážaným tovarom, aby sa vyrobili zušľachtené výrobky.
8. Miesto, kde sa vykoná spracovateľská operácia: uvedie sa adresa miesta, kde sa vykoná spracovateľská operácia.
9. Predpokladaný čas potrebný na
a) vykonanie spracovateľskej operácie a nakladanie so zušľachtenými výrobkami (lehota na spätný vývoz): uvedie sa priemerný čas pravdepodobne potrebný na spracovanie dodávky (vyjadrenú napríklad v jednotkách množstva) tovaru a uvedie sa pravdepodobný čas, ktorý uplynie medzi skončením spracovateľských operácií a vývozom zušľachtených výrobkov,
b) obstaranie a doprava zahraničného tovaru na colné územie: vyplní sa, len ak sa plánuje použiť systém skoršieho vývozu; uvedie sa čas potrebný na vybavenie dovážaného tovaru a jeho prepravu na colné územie.
10. Navrhovaný spôsob identifikácie: uvedú sa najvhodnejšie metódy identifikácie dovážaného tovaru, zapracovaného do zušľachtených výrobkov.
11. Navrhovaný colný úrad: uvedie sa, ktorý z colných úradov by bol vhodný ako
a) colný úrad dohľadu: dohľad nad režimom,
b) colný úrad prepustenia do režimu: prijatie colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do režimu,
c) colný úrad skončenia režimu: prijatie colného vyhlásenia určujúceho tovaru colne schválené určenie.
12. Osobitné kontrolné opatrenia: opíšu sa navrhované prepravné opatrenia na kontrolu režimu (napríklad použitie obchodných záznamov).
13. Osobitné prepravné opatrenia: opíšu sa navrhované prepravné opatrenia s odvolaním sa na príslušné ustanovenia Colného zákona a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona.
14. Zjednodušený postup: uvedie sa navrhovaný zjednodušený postup s odvolaním sa na príslušné ustanovenia Colného zákona a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona.
15. Predpokladaná doba trvania povolenia: označí sa doba, počas ktorej sa plánuje dovážať tovar na spracovanie.
16. Odkaz na povolenie vydané
a) v predchádzajúcich troch rokoch na tovar zhodný s tovarom, na ktorý sa vzťahuje povolenie: uvedú sa údaje akéhokoľvek známeho povolenia; ak povolenie nie je známe, uvedie sa "žiadne",
b) na tovar, ktorý podlieha spracovaniu: uvedie sa, či je tovar zušľachteným výrobkom získaným na základe jedného alebo viacerých skorších povolení a ak áno, uvedú sa bližšie údaje o príslušných povoleniach.
PRÍL.29
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU PREPRACOVANIE POD COLNÝM DOHĽADOM
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo
a) žiadateľa: ................................................ ........................................................... ...........................................................
b) osoby, ktorá vykonáva spracovateľské operácie: ............ ........................................................... ...........................................................
2. Tovar, ktorý má byť spracovaný:
a) obchodný alebo technický opis: ............................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ...................
c) predpokladané množstvo: ...................................
d) predpokladaná hodnota: ....................................
3. Prepracované výrobky a plánovaná vývozná operácia:
a) obchodný alebo technický opis: ............................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
4. Výťažnosť: ................................................... .............................................................. ..............................................................
5. Opis a povaha spracovateľskej operácie alebo operácií, ktoré sa majú vykonať: ............................................. .............................................................. ..............................................................
6. Miesto, kde sa má vykonať prepracovanie: ..................... ..............................................................
7. Predpokladaný čas potrebný na pridelenie colne schváleného určenia dovážanému tovaru: ................................... ..............................................................
8. Navrhovaný spôsob identifikácie: ............................. ..............................................................
9. Navrhovaný colný úrad:
a) colný úrad dohľadu: .......................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
10. Predpokladaná doba trvania povolenia: ........................ ..............................................................
11. Iné: ......................................................... ..............................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: Údaje o tovare sa uvedú na každý druh tovaru osobitne.
Poznámky:
Pri vyplňovaní jednotlivých údajov žiadosti sa postupuje takto:
1. Meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo: bod 1 písm. b) sa vypĺňa, ak žiadateľ a osoba, ktorá vykonáva spracovateľské operácie, nie je tá istá osoba.
2. Tovar, ktorý má byť spracovaný:
a) obchodný alebo technický opis: označenie by malo byť dostatočne jasné a podrobné, aby bolo možné vydať rozhodnutie o žiadosti a najmä rozhodnúť na základe poskytnutej informácie, či možno ekonomické podmienky považovať za splnené,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: keďže táto informácia má len informatívny charakter, uvádza sa len štvormiestny číselný znak, inak sa uvádza osemmiestny číselný znak,
c) predpokladané množstvo: množstvo sa uvádza v jednotkách (kilogramoch, litroch, metroch atď.),
d) predpokladaná hodnota: uvedie sa odhadovaná colná hodnota tovaru na základe známych údajov a dokladov, ktoré boli predložené.
3. Prepracované výrobky:
a) obchodný alebo technický opis: vypĺňa sa ako bod 2 písm. a) pre každý zušľachtený výrobok,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: uvedie sa osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry pre každý získaný prepracovaný výrobok.
4. Výťažnosť: uvedie sa očakávaná štandardná výťažnosť alebo sa navrhne spôsob jej stanovenia.
5. Opis a povaha spracovateľskej operácie alebo operácií: opíšu sa spracovateľské operácie, ktoré sa vykonajú na dovážanom tovare, aby sa získali prepracované výrobky.
6. Miesto, kde sa má vykonať prepracovanie: uvedie sa adresa miesta, kde sa bude vykonávať spracovateľská operácia.
7. Predpokladaný čas potrebný na pridelenie colne schváleného určenia dovážanému tovaru: uvedie sa primerané trvanie spracovateľských operácií spolu s časom, ktorý pravdepodobne uplynie medzi skončením spracovateľských operácií a skončením režimu.
8. Navrhovaný spôsob identifikácie: uvedie sa najvhodnejší spôsob identifikácie dovážaného tovaru zapracovaného do prepracovaných výrobkov.
9. Navrhované colné úrady: uvedie sa, ktorý z colných úradov by bol vhodný ako
a) colný úrad dohľadu: dohľad nad režimom,
b) colný úrad prepustenia do režimu: prijatie colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do režimu,
c) colný úrad skončenia režimu: prijatie colného vyhlásenia určujúceho dovážanému tovaru colne schválené určenie.
10. Predpokladaná doba trvania povolenia: uvedie sa doba, počas ktorej sa plánuje dovážať tovar na prepracovanie.
11. Iné: žiadatelia uvedú ďalšie informácie, ktoré považujú za dôležité pre colné orgány.
PRÍL.30
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU DOČASNÉ POUŽITIE
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo
a) žiadateľa: ................................................ ...........................................................
b) užívateľa: ................................................ ...........................................................
c) vlastníka: ................................................ ...........................................................
2. Tovar, ktorý sa má použiť:
a) obchodný alebo technický opis: ............................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) predpokladané množstvo: ...................................
d) predpokladaná hodnota: ....................................
3. Ustanovenie, na základe ktorého sa žiada o povolenie: ........
4. Spôsob, akým sa tovar použije: ............................... ..............................................................
5. Miesto, kde sa tovar použije: ................................ ..............................................................
6. Predpokladaná doba, počas ktorej tovar zostane v režime: ..... ..............................................................
7. Navrhovaný spôsob identifikácie: ............................. ..............................................................
8. Navrhovaný colný úrad:
a) colný úrad dohľadu: ....................................... ...........................................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
9. Predpokladaná doba trvania povolenia: ........................ ..............................................................
10. Zjednodušený postup: .........................................
11. Iné: ......................................................... .............................................................. .............................................................. ..............................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: Údaje o tovare sa uvedú na každý druh tovaru osobitne.
Pri vyplňovaní údajov žiadosti sa postupuje takto:
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo: bod 1 písm. b) sa vyplní, ak žiadateľ nie je užívateľom. Bod 1 písm. c) sa vyplní, ak sa na povolenie režimu vzťahuje podmienka, že tovar patrí zahraničnej právnickej osobe alebo zahraničnej fyzickej osobe.
2. Tovar, ktorý sa má použiť:
a) obchodný alebo technický opis: opis má byť dostatočne jasný a podrobný, aby bolo možné vydať rozhodnutie o žiadosti,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: z dôvodu informatívneho charakteru sa uvedie len štvormiestny číselný znak; osemmiestny číselný znak sa vyžaduje, len ak je to potrebné na vydanie povolenia alebo na zabezpečenie riadneho priebehu režimu,
c) predpokladané množstvo: uvedie sa množstvo v jednotkách (kilogramoch, litroch, metroch atď.),
d) predpokladaná hodnota: uvedie sa predpokladaná colná hodnota tovaru na základe známych údajov a dokladov, ktoré boli predložené.
3. Ustanovenie, na základe ktorého sa žiada o povolenie: uvedie sa ustanovenie, na základe ktorého predpokladané použitie spĺňa podmienky režimu dočasné použitie.
4. Spôsob, akým sa tovar použije: uvedú sa všetky spôsoby použitia tovaru, ktorý sa bude dovážať.
5. Miesto, kde sa tovar použije: uvedie sa adresa miesta alebo miest, kde sa tovar použije.
6. Predpokladaná doba, počas ktorej tovar zostane v režime: uvedie sa čas potrebný na zamýšľané použitie.
7. Navrhovaný spôsob identifikácie: uvedie sa najvhodnejší spôsob identifikácie tovaru, ktorý sa má prepustiť do režimu.
8. Navrhovaný colný úrad: uvedie sa, ktorý z colných úradov by bol vhodný ako
a) colný úrad dohľadu: dohľad nad režimom,
b) colný úrad prepustenia do režimu: prijatie colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do režimu,
c) colný úrad skončenia režimu: prijatie colného vyhlásenia určujúceho dovážanému tovaru colne schválené určenie.
9. Predpokladaná doba trvania povolenia: uvedie sa doba, počas ktorej sa plánuje dovážať tovar.
10. Zjednodušený postup: uvedie sa, či je pravdepodobné, že sa použije zjednodušený postup.
11. Iné: tento odsek sa použije na poskytnutie iných informácií colnému orgánu, ktoré považuje žiadateľ za dôležité.
PRÍL.31
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo žiadateľa: ................................................... .............................................................. .............................................................. ..............................................................
2. Systém alebo osobitný spôsob, o ktorý sa žiada:
a) systém jednoduchej výmeny bez skoršieho dovozu: ........... ...........................................................
b) systém jednoduchej výmeny so skorším dovozom: ............. ...........................................................
c) iný spôsob: ...............................................
3. Tovar, ktorý má byť spracovaný alebo vyvezený v systéme jednoduchej výmeny, a dôvody žiadosti:
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) predpokladané množstvo: ................................... ...........................................................
d) predpokladaná hodnota: .................................... ...........................................................
e) dôvody žiadosti: .......................................... ...........................................................
4. Zušľachtené výrobky, ktoré majú byť dovezené späť, alebo náhradné výrobky, ktoré majú byť dovezené:
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ........................................................... ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ........................................................... ...........................................................
5. Výťažnosť: ................................................... .............................................................. ..............................................................
6. Charakter spracovateľskej operácie: .......................... .............................................................. .............................................................. ..............................................................
7. Krajina, v ktorej sa má vykonať spracovateľská operácia (pre systém jednoduchej výmeny krajina, z ktorej má byť dovezený náhradný tovar): ............................................. .............................................................. ..............................................................
8. Predpokladaný čas potrebný na spätný dovoz zušľachtených výrobkov alebo náhradných výrobkov: .......................... ..............................................................
9. Navrhovaný spôsob identifikácie: ............................. .............................................................. ..............................................................
10. Navrhované colné úrady:
a) colný úrad dohľadu: ....................................... ...........................................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
11. Predpokladaná doba trvania povolenia: ........................
12. Údaje o povoleniach vydaných na tovar zhodný s tovarom, ktorého sa týka táto žiadosť a je určený na spracovanie: .............................................................. ..............................................................
13. Iné: .........................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: Údaje o tovare alebo zušľachtených výrobkoch sa uvedú osobitne pre každý druh tovaru alebo zušľachtených výrobkov.
Poznámky:
Pri vyplňovaní jednotlivých údajov žiadosti sa postupuje takto:
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo žiadateľa.
2. Systém alebo osobitný spôsob, o ktorý sa žiada: uvedie sa príslušný systém alebo spôsob.
3. Tovar, ktorý má byť spracovaný alebo vyvezený v systéme jednoduchej výmeny, a dôvody žiadosti:
a) obchodný alebo technický opis: opis má byť dostatočne jasný a podrobný, aby bolo možné vydať rozhodnutie o žiadosti a najmä rozhodnúť na základe poskytnutej informácie, či sa môžu ekonomické podmienky považovať za splnené; ak sa použije systém jednoduchej výmeny, či boli splnené potrebné podmienky pre takýto systém,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: má len informatívny charakter, uvádza sa len štvormiestny číselný znak; osemmiestny číselný znak sa uvedie, len ak sa použije systém jednoduchej výmeny,
c) predpokladané množstvo: uvedie sa množstvo tovaru, ktoré má byť vyvezené. Táto informácia sa môže vzťahovať na príslušné vývozné obdobie,
d) predpokladaná hodnota: uvedie sa predpokladaná hodnota tovaru, ktorý sa má vyviezť,
e) dôvody žiadosti: uvedú sa dôvody, pre ktoré sa uvažuje o spracovaní tovaru mimo colného územia.
4. Zušľachtené výrobky, ktoré majú byť dovezené späť, alebo náhradné výrobky, ktoré majú byť dovezené:
a) obchodný alebo technický opis: vypĺňa sa ako bod 3 písm. a) s uvedením, ktoré výrobky majú obchodnú hodnotu a ktoré nie, či majú byť spätne dovezené, alebo nie,
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: vypĺňa sa ako bod 3 písm. b) pre každý výrobok uvedený v bode 4 písm. a).
5. Výťažnosť: uvedie sa očakávaná výťažnosť alebo sa navrhne spôsob stanovenia tejto výťažnosti.
6. Charakter spracovateľskej operácie: opíšu sa operácie, ktoré sa majú vykonať na tovare, aby sa vyrobili zušľachtené výrobky; všeobecné pojmy ako oprava, opracovanie alebo spracovanie sú nepostačujúce.
7. Krajina, v ktorej sa má vykonať spracovateľská operácia (pre systém jednoduchej výmeny krajina, z ktorej má byť dovezený náhradný tovar): uvedie sa názov krajiny.
8. Predpokladaný čas potrebný na spätný dovoz zušľachtených výrobkov alebo náhradných výrobkov: táto informácia sa uvádza v súvislosti s určitou časťou (napríklad jednotky alebo celého množstva) tovaru; uvedie sa čas potrebný od vývozu tovaru do spätného dovozu zušľachtených výrobkov alebo dovozu náhradných výrobkov; ak sa predpokladá použitie systému jednoduchej výmeny so skorším dovozom, údaj sa neuvádza.
9. Navrhovaný spôsob identifikácie: uvedú sa najvhodnejšie spôsoby identifikácie dočasne vyvezeného tovaru zapracovaného do zušľachtených výrobkov.
10. Navrhované colné úrady: uvedie sa, ktorý z colných úradov by bol vhodný ako
a) colný úrad dohľadu: dohľad nad režimom,
b) colný úrad prepustenia do režimu: prijatie colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do režimu,
c) colný úrad skončenia režimu: prijatie colného vyhlásenia na prepustenie zušľachtených alebo náhradných výrobkov do režimu voľný obeh.
11. Predpokladaná doba trvania povolenia: uvedie sa doba, počas ktorej sa plánuje vyvážať tovar, ktorý má byť spracovaný, alebo pre jednoduchú výmenu bez skoršieho vývozu zušľachtených výrobkov; ak sa predpokladá použitie systému jednoduchej výmeny so skorším dovozom, uvedie sa obdobie, počas ktorého sa majú doviezť náhradné výrobky.
12. Údaje o povoleniach vydaných na tovar zhodný s tovarom, ktorého sa týka žiadosť a je určený na spracovanie: uvedú sa už vydané povolenia na rovnaký tovar určený na rovnaké spracovanie.
13. Iné: odsek určený na ďalšie informácie, ktoré žiadateľ považuje za dôležité.
PRÍL.32
VZOR
POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE COLNÉHO SKLADU ALEBO NA POUŽITIE REŽIMU USKLADŇOVANIE V COLNOM SKLADEVZOR
KÓPIA POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE COLNÉHO SKLADU ALEBO NA POUŽITIE REŽIMU USKLADŇOVANIE V COLNOM SKLADEPoznámky:
1. V odseku 1 sa uvedie meno a priezvisko držiteľa alebo jeho obchodné meno a úplná adresa; identifikačné číslo sa skladá z písmena označujúceho typ colného skladu podľa § 304 ods. 4 Colného zákona spolu s číslom identifikujúcim samotný colný sklad.
2. V odseku 2 sa uvedie dátum a konkrétne údaje zo žiadosti.
3. V odseku 3 sa uvedie colný úrad dohľadu nad colným skladom.
4. V odseku 4 sa uvedie úplná adresa colného skladu alebo skladovacích priestorov použitých pre tovar, ktorý bol prepustený do režimu uskladňovanie v colnom sklade.
5. V odseku 5 sa uvedie presné miesto, kde sa vedie skladová evidencia.
6. V odseku 7 sa s odvolaním na príslušné ustanovenie uvedie režim, ktorý sa má použiť, a lehota na predloženie dodatočného alebo súhrnného colného vyhlásenia.
7. V odseku 9, ak sa nepožaduje zábezpeka, uvedie sa "Bez zábezpeky".
8. Odsek 10 sa vypĺňa len v prípade súkromného colného skladu.
9. Ak je to potrebné, v prípade každého druhu tovaru sa v odseku 11 uvedie štandardná miera prirodzených strát, vyplývajúca z povahy tovaru.
10. Ak je to potrebné, v odseku 12 sa uvedie tovar (spolu s jeho colným statusom), ktorý môže byť uskladnený v skladovacích priestoroch colného skladu bez toho, aby bol prepustený do režimu.
11. V odsekoch 13 a 14 sa uvedú aj colné úrady dohľadu, a ak je to potrebné, použije sa doplnkový list.
12. Ak je to potrebné, v odseku 15 sa uvedú údaje obsiahnuté v povolení na použitie režimu aktívny zušľachťovací styk, režim prepracovanie pod colným dohľadom alebo prepracovanie tovaru, na ktorý bola vopred vyplatená vývozná náhrada v priestoroch colného skladu, alebo sa prikladá doklad, ktorý obsahuje tieto údaje.
PRÍL.33
VZOR
POVOLENIE NA REŽIM AKTÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK
           Dátum: .................. 
           Číslo žiadosti: ......... 
 1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo 
  a) držiteľa povolenia: ....................................... 
    ........................................................... 
  b) osoby, ktorá vykonáva spracovateľské operácie: 1) ......... 
    ........................................................... 
    ........................................................... 
 2. Povolený systém: 2) 
    podmienečný systém: ....................................... 
  .............................................................. 
    systém vrátenia: .......................................... 
  .............................................................. 
 3. Tovar, ktorý má byť spracovaný: 3) 
  a) obchodný alebo technický opis: ............................ 
    ........................................................... 
  b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... 
    ........................................................... 
  c) predpokladané množstvo: ................................... 
  d) predpokladaná hodnota: .................................... 
  e) obchodná kvalita: 4) ...................................... 
    ........................................................... 
  f) technické vlastnosti: 4) .................................. 
    ........................................................... 
    ........................................................... 
 4. Zušľachtené výrobky: 3) 
  a) obchodný alebo technický opis: ............................ 
    ........................................................... 
    ........................................................... 
  b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... 
    ........................................................... 
    ........................................................... 
  c) hlavný zušľachtený výrobok: ............................... 
    ........................................................... 
    ........................................................... 
 5. Osobitný spôsob: 4) 
    Rovnocenná náhrada: 
  Náhradný tovar: .............................................. 
 1. obchodný alebo technický opis: ............................... 
  .............................................................. 
 2. číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ...................... 
  .............................................................. 
 3. obchodná kvalita: ............................................ 
  .............................................................. 
 4. technické vlastnosti: ........................................ 
  Skorší vývoz 
  Dovozca oprávnený na prepustenie tovaru do režimu: 
  .............................................................. 
  b) Lehota stanovená na prepustenie zahraničného tovaru do
    režimu: 7) ................................................ 
    ........................................................... 
    ........................................................... 
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: V povolení sa uvedú údaje obsiahnuté v žiadosti. Ak sa poskytnú údaje odkazom na žiadosť, žiadosť je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. Rovnaké zásady sa použijú v prípade príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
Poznámky:
1) Vyplní sa, ak držiteľ povolenia a prevádzkovateľ nie je tá istá osoba.
2) Uvedie sa krížik v príslušnom odseku.
3) Údaje, ktoré je potrebné poskytnúť colnému úradu na umožnenie kontroly použitia povolenia, predovšetkým s ohľadom na schválenú a očakávanú mieru výťažnosti, na množstvo a hodnotu vo vzťahu k uvedeným ekonomickým podmienkam. Množstvo a hodnota môžu byť uvedené s ohľadom na dovoz počas daného obdobia. Ak sú uvedené údaje o zušľachtenom tovare, je potrebné rozlišovať medzi hlavnými a vedľajšími zušľachtenými výrobkami.
4) Uvádza sa krížik v príslušnom odseku a požadované údaje.
5) Uvádza sa výťažnosť alebo spôsob, akým colný úrad dohľadu stanoví výťažnosť. Ak je výťažnosť zhodná s výťažnosťou uvedenou v skladovej evidencii držiteľa povolenia, uveďte "záznamy režimu aktívny zušľachťovací styk".
6) Tento bod sa vzťahuje na dobu požadovanú na vykonanie spracovateľských operácií v režime aktívny zušľachťovací styk s ohľadom na množstvo dovezeného tovaru a nakladanie so zušľachtenými výrobkami.
7) Vyplní sa, ak sa použije systém skoršieho vývozu.
8) Opíšu sa osobitné opatrenia na vykonávanie dohľadu nad režimom, napr. administratívna spolupráca, obeh kópií.
9) Opíšu sa schválené opatrenia prevodu.
10) Uvedie sa použitý zjednodušený postup.
11) Ak sú splnené podmienky na udelenie povolenia na dobu dlhšiu ako dva roky, v bode 15 sa uvedie dĺžka trvania alebo slová "neobmedzené trvanie".
PRÍL.34
VZOR
POVOLENIE NA REŽIM PREPRACOVANIE POD COLNÝM DOHĽADOM
           Dátum: .................. 
           Číslo žiadosti: ......... 
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo
a) držiteľa povolenia: ....................................... ...........................................................
b) prevádzkovateľa: 1) ....................................... ...........................................................
2. Tovar, ktorý má byť spracovaný: 2)
a) obchodný alebo technický opis: ............................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) predpokladané množstvo: ...................................
d) predpokladaná hodnota: ....................................
3. Prepracované výrobky: 2)
a) obchodný alebo technický opis: ............................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
4. Výťažnosť: 3) ................................................ .............................................................. ..............................................................
5. Povaha spracovateľských operácií alebo operácií, ktoré sa majú vykonať: ..................................................... ..............................................................
6. Miesto, kde sa má vykonať prepracovanie: .....................
7. Lehota na pridelenie colne schváleného určenia dovážanému tovaru: 4) ................................................... ..............................................................
8. Schválený spôsob identifikácie: .............................. ..............................................................
9. Colný úrad:
a) colný úrad dohľadu: ....................................... ...........................................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
10. Doba platnosti povolenia: 5) ................................. ..............................................................
11. Dátum kontroly ekonomických podmienok: 5) .................... ..............................................................
12. Počet príloh: ................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: V povolení sa uvedú údaje obsiahnuté v žiadosti. Ak sa poskytnú informácie odkazom na žiadosť, žiadosť je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
Poznámky:
1) Vyplní sa, ak držiteľ povolenia a prevádzkovateľ nie je tá istá osoba.
2) Vyplnia sa údaje, ktoré je potrebné poskytnúť colnému orgánu na umožnenie kontroly použitia povolenia, predovšetkým s ohľadom na použitie výťažnosti, množstva a hodnoty. Množstvo a hodnotu možno určiť vo vzťahu k lehote dovozu.
3) Uvedie sa výťažnosť alebo spôsob, akým sa stanoví. Ak výťažnosť zodpovedá údajom v skladovej evidencii, uveďte "záznamy režimu prepracovanie pod colným dohľadom".
4) Údaj zodpovedá lehote potrebnej na prepracovanie daného množstva dovážaného tovaru a nakladania s prepracovanými výrobkami.
5) Ak sú splnené podmienky na udelenie povolenia na dobu dlhšiu ako dva roky, v bode 10 sa uvedie dĺžka trvania alebo slová "neobmedzené trvanie".
PRÍL.35
VZOR
POVOLENIE NA REŽIM DOČASNÉ POŽITIE
           Dátum: .................. 
           Číslo žiadosti: ......... 
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo
a) držiteľa povolenia: ....................................... ...........................................................
b) užívateľa: 1) ............................................. ...........................................................
c) vlastníka: 1) ............................................. ...........................................................
2. Tovar, ktorý má byť použitý: 2)
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) predpokladané množstvo: ...................................
d) predpokladaná hodnota: ....................................
3. Ustanovenie, na základe ktorého sa žiada o povolenie: ........
4. Účel použitia tovaru: ........................................ .............................................................. ..............................................................
5. Miesto, kde sa tovar použije: ................................ .............................................................. ..............................................................
6. Lehota na pridelenie colne schváleného určenia dovážanému tovaru: 3) ................................................... ..............................................................
7. Schválený spôsob identifikácie tovaru: .......................
8. Colný úrad:
a) colný úrad dohľadu: ....................................... ...........................................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
9. Doba platnosti povolenia: .................................... ..............................................................
10. Použitie zjednodušeného postupu: ............................. ..............................................................
11. Počet príloh: ................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: V povolení sa uvedú údaje zo žiadosti. Ak sa poskytnú údaje odkazom na žiadosť, žiadosť je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
Poznámky:
1) Vypĺňa sa, ak užívateľ nie je držiteľom povolenia. Bod 1 písm. c) sa vypĺňa, ak povolenie režimu závisí od podmienky, že tovar je vo vlastníctve zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby.
2) Vypĺňa sa, ak je to potrebné na účely vykonania colného dohľadu nad používaním povolenia.
3) Údaj má zodpovedať lehote potrebnej na dosiahnutie cieľa povoleného použitia.
PRÍL.36
VZOR
POVOLENIE NA REŽIM PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK
           Dátum: .................. 
           Číslo žiadosti: ......... 
1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo držiteľa povolenia: .......................................... .............................................................. ..............................................................
2. Povolený systém: 1) .............................................................. ..............................................................
3. Tovar, ktorý má byť spracovaný:
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
c) predpokladané množstvo: ...................................
d) predpokladaná hodnota: ....................................
4. Zušľachtené výrobky, ktoré majú byť dovezené späť, alebo náhradné výrobky, ktoré majú byť dovezené:
a) obchodný alebo technický opis: ............................ ...........................................................
b) číselný znak kombinovanej nomenklatúry: ................... ...........................................................
5. Výťažnosť alebo spôsob, akým sa má stanoviť: 2) .............. ..............................................................
6. Povaha spracovateľských operácií: ............................ .............................................................. ..............................................................
7. Krajina, v ktorej majú byť spracovateľské operácie vykonané: .............................................................. ..............................................................
8. Lehota na spätný dovoz zušľachtených výrobkov alebo náhradného tovaru: .............................................................. .............................................................. ..............................................................
9. Schválený spôsob identifikácie tovaru: 3) .................... .............................................................. ..............................................................
10. Colný úrad:
a) colný úrad dohľadu: ....................................... ...........................................................
b) colný úrad prepustenia do režimu: ......................... ...........................................................
c) colný úrad skončenia režimu: .............................. ...........................................................
11. Doba platnosti povolenia: 4) ................................. ..............................................................
12. Dátum kontroly ekonomických podmienok: ....................... ..............................................................
13. Počet príloh: ................................................
               Dátum: ............................. 
               Podpis: ............................ 
Upozornenie: V povolení sa uvedú údaje zo žiadosti; ak sa údaje uvedú odkazom na žiadosť, žiadosť je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
Poznámky:
1) Uvedie sa údaj o povolení použitia systému jednoduchej výmeny a údaj o tom, či bol povolený skorší dovoz tovaru.
2) Uvedie sa výťažnosť alebo spôsob jej stanovenia.
3) Uvedú sa prijaté spôsoby identifikácie tovaru.
4) Uvedie sa informácia, ak doba platnosti presiahne dva roky.
PRÍL.37
  LIMITY NA NÁKUP TOVARU V COLNOM SKLADE PRE ZAHRANIČNÚ OSOBU 
   POŽÍVAJÚCU VÝSADY A IMUNITY PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 
---------------------------------------------------------------------------- 
Kategória osôb  Motorové vozidlá Alkoholické nápoje  Víno   Cigarety 
                 (22% alkoholu 
                   a viac) 
                    ročne     ročne    ročne 
---------------------------------------------------------------------------- 
Zastupiteľský 
úrad, *) 
medzinárodná 
organizácia   bez obmedzenia    300 litrov   300 litrov    0 

Vedúci 
zastupiteľského 
úradu, vedúci 
medzinárodnej 
organizácie   dve vozidlá/ 
        raz za tri roky    90 litrov   200 litrov 12 000 kusov 

Diplomatický 
zástupca, 
konzulárny 
úradník     dve vozidlá/ 
        raz za tri roky    60 litrov   100 litrov 12 000 kusov 

Člen 
administratívno- 
-technického 
personálu 
a konzulárny 
zamestnanec   jedno vozidlo/ 
        raz za tri roky    30 litrov    50 litrov 12 000 kusov 
Poznámka:
*) Diplomatická misia, konzulárne úrady (s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom).
PRÍL.38
SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU NA ÚČELY PREMIESTŇOVANIA TOVARU MEDZI COLNÝMI SKLADMI PRE ŠTANDARDNÝ POSTUP
V tlačive jednotného colného dokladu používaného na účely premiestňovania tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade sa vypĺňajú tieto odseky:
Odsek 2. Odosielateľ: uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné
     meno, adresa alebo sídlo skladovateľa colného skladu,
     z ktorého sa tovar odosiela, identifikačný údaj o tomto
     colnom sklade. 
Odsek 3. Tlačivá:  označí sa  poradové číslo  súboru tlačív
     z celkového počtu použitých súborov. Ak sa tlačivo
     jednotného colného dokladu vzťahuje na jednu položku
     tovaru, nevypĺňa sa odsek 3, ale do odseku 5 sa uvedie
     číslo 1. 
Odsek 5. Položky: uvedie sa počet položiek tovaru uvedených
     v tlačivách  jednotného  colného  dokladu  alebo
     v doplnkových tlačivách; počet položiek tovaru zodpovedá
     počtu vyplnených odsekov "Opis tovaru". 
Odsek 8. Príjemca: uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné
     meno, adresa alebo sídlo skladovateľa colného skladu,
     v ktorom má byť tovar umiestnený, identifikačný údaj
     o tomto colnom sklade. 
Odsek 31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla, číslo
     kontajnera,  počet  a  druh:  uvedú  sa  značky
     (identifikačné) čísla, počet a druh nákladových kusov
     alebo v prípade nebaleného tovaru jednotkové množstvo
     tovaru alebo slová "Voľne ložený" a identifikačné značky
     kontajnera; opis tovaru sa uvedie dostatočne podrobne,
     aby umožnil jeho identifikáciu. 
Odsek 32. Položka č.: uvedie sa poradové číslo príslušnej položky
     tovaru z celkového počtu položiek tovaru uvedených
     v tlačivách  jednotného  colného  dokladu  alebo
     v doplnkových  tlačivách. Ak  sa tlačivo jednotného
     colného dokladu vzťahuje iba na jednu položku tovaru,
     možno upustiť od vyplnenia tohto odseku; do odseku 5 sa
     uvedie číslo 1. 
Odsek 33. Kód tovaru: uvedie sa číslo kódu pre príslušnú položku
     tovaru. 
Odsek 38. Vlastná hmotnosť: uvedie sa vlastná hmotnosť tovaru
     opísaného v odseku 31 v kilogramoch; vlastná hmotnosť je
     hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. 
Odsek 44. Osobitné  záznamy,  predložené  doklady,  osvedčenia
     a povolenia: uvedú sa slová "Použitie § 310 ods. 1
     Colného zákona". 
Odsek 46. Štatistická hodnota: uvedie sa colná hodnota tovaru. 
Odsek 54. Miesto a dátum; podpis, meno a priezvisko deklaranta
     alebo jeho zástupcu: okrem prípadov, v ktorých sa
     jednotný  colný  doklad  vyhotovuje  prostredníctvom
     zariadenia na spracovanie a prenos údajov, na výtlačku,
     ktorý zostáva  colnému úradu odoslania,  uvedie sa
     vlastnoručný podpis skladovateľa podľa odseku 2, jeho
     meno a priezvisko, ak príslušnou osobou je právnická
     osoba, osoba oprávnená konať v jej mene uvedie za svojím
     podpisom svoju funkciu, meno a priezvisko; to neplatí,
     ak sa doklad predkladá prostredníctvom zariadenia na
     spracovanie a prenos údajov. 
Ostatné odseky sa nevypĺňajú.
PRÍL.39
VZOR
OSVEDČENIE O COLNOM STATUSE TOVARU


PRÍL.40
VZOR
ŽIADOSTI O VRÁTENIE ALEBO ODPUSTENIE CLA
     

Poznámky:
V odseku 1 sa uvádza meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresa alebo sídlo vrátane poštového smerovacieho čísla žiadateľa alebo jeho zástupcu. Ak žiadateľ nie je osoba, ktorá zaplatila platby alebo ktorá je zodpovedná za zaplatenie platieb, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, uvedie sa rozsah jeho právomocí v konaní o vrátení alebo odpustení dovozných alebo vývozných platieb.
V odseku 2 sa uvedú údaje o colnom vyhlásení, na ktorého základe bol vykonaný zápis colného dlhu do účtovnej evidencie.
V odseku 3 sa uvedie označenie colného úradu, v ktorom boli dovozné alebo vývozné platby, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, zapísané do účtovnej evidencie.
Odsek 4 sa vypĺňa, ak je rozhodovanie o tovare v pôsobnosti iného colného úradu, ako je uvedený v odseku 3.
V tom prípade sa uvedie označenie príslušného colného úradu.
V odseku 5 sa uvedie úplná adresa miesta, kde sa tovar nachádza, vrátane poštového smerovacieho čísla.
Odsek 6 sa vypĺňa, ak ide o jednu alebo viacero častí tovaru, ktorý bol vyvezený, spätne vyvezený alebo zničený, alebo ktorému bolo pridelené iné colne schválené určenie. V tom prípade suma dovozných platieb, ktorá sa má vrátiť alebo odpustiť, predstavuje rozdiel medzi sumou dovozných platieb za celé množstvo tovaru a sumou dovozných platieb, ktoré by sa vzťahovali na časť tovaru, ak by bol v nezmenenom stave prepustený do režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť tieto platby v deň, keď by bol tovar prepustený do tohto režimu. Ak má byť časť tovaru ponechaná na colnom území, uvedie sa množstvo, povaha a hodnota tovaru. Ak sa má tovar dodať organizácii vykonávajúcej charitatívnu činnosť, uvedie sa názov a úplná adresa vrátane poštového smerovacieho čísla.
V odseku 7 sa okrem prípadov uvedených v § 425 ods. 1 až 5 Colného zákona uvedie colne schválené určenie, o ktoré žiadateľ žiada. Ak nové colne schválené určenie podlieha povoleniu, uvedú sa údaje z tohto povolenia.
V odseku 8 sa uvedie obvyklý obchodný opis tovaru a jeho názov podľa colného sadzobníka. Opis zodpovedá opisu, ktorý je uvedený v odseku 2 tlačiva jednotného colného dokladu. Uvedie sa počet, druh, značky a identifikačné čísla nákladových kusov. V prípade nebaleného tovaru sa uvedie počet predmetov alebo označenie "Voľne ložené".
V odseku 9 sa uvedie číselný znak kombinovanej nomenklatúry.
V odseku 10 sa uvedie množstvo v jednotkách metrickej sústavy.
V odseku 13 sa uvedie zoznam okolností, ktoré odôvodňujú vrátenie alebo odpustenie dovozných platieb alebo vývozných platieb. Ak sa žiadosť podáva na základe § 425 ods. 14 a 15 Colného zákona, žiadateľ situáciu podrobne opíše v prílohe k žiadosti o odpustenie alebo vrátenie.
Ak sa k žiadosti prikladá príloha, uvedie sa počet jej strán.
1) Dočasný kód, ktorý neovplyvní definitívny názov krajiny a ktorý jej bude pridelený po uzavretí rokovaní prebiehajúcich v Organizácii Spojených národov.
1) Ak tieto podmienky nie sú splnené, mäso (vnútornosti) sa posudzuje ako pochádzajúce z krajiny, v ktorej boli dlhodobo kŕmené a chované zvieratá, z ktorých sa získalo.
1) Pozri poznámku 7.1.
2) Má sa považovať za opracovanie alebo spracovanie udeľujúce pôvod, tepelná tlač má byť spojená s tlačou na obťahový papier.
2) vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 zb. o dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (cotif).
2) Pojem "zmontovanie" zahŕňa čiastočne zmontované časti, nezahŕňa však časti v nezmontovanom stave.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov.
3) Pozri poznámku 7.3.
4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
4) Pozri poznámku 7.2.
5) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
6) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
7) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z.z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
§ 6 zákona č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
8) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z.z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM).
9) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z.z.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z.z.
§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z.z.
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.