241/2001 Z.z.

o ochrane utajovaných skutočností

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (54)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (7)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (1)
... dalšie položky
Monografie (7)
... dalšie položky
241/2001 Z.z.
ZÁKON
z 30. mája 2001
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.5.2004
§ 1
Zrušený od 1.5.2004
§ 2
Zrušený od 1.5.2004
§ 3
Zrušený od 1.5.2004
§ 4
Zrušený od 1.5.2004
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.5.2004
PRVÁ HLAVA
Zrušený od 1.5.2004
§ 5
Zrušený od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 6
Zrušený od 1.5.2004
§ 7
Zrušený od 1.5.2004
§ 8
Zrušený od 1.5.2004
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
§ 9
Zrušený od 1.5.2004
§ 10
Zrušený od 1.5.2004
TRETIA HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
§ 11
Zrušený od 1.5.2004
§ 12
Zrušený od 1.5.2004
§ 13
Zrušený od 1.5.2004
§ 14
Zrušený od 1.5.2004
§ 15
Zrušený od 1.5.2004
§ 16
Zrušený od 1.5.2004
§ 17
Zrušený od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 18
Zrušený od 1.5.2004
§ 19
Zrušený od 1.5.2004
§ 20
Zrušený od 1.5.2004
§ 21
Zrušený od 1.5.2004
§ 22
Zrušený od 1.5.2004
§ 23
Zrušený od 1.5.2004
§ 24
Zrušený od 1.5.2004
§ 25
Zrušený od 1.5.2004
§ 26
Zrušený od 1.5.2004
§ 27
Zrušený od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 28
Zrušený od 1.5.2004
§ 29
Zrušený od 1.5.2004
§ 30
Zrušený od 1.5.2004
§ 31
Zrušený od 1.5.2004
§ 32
Zrušený od 1.5.2004
§ 33
Zrušený od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 34
Zrušený od 1.5.2004
§ 35
Zrušený od 1.5.2004
§ 36
Zrušený od 1.5.2004
§ 37
Zrušený od 1.5.2004
§ 38
Zrušený od 1.5.2004
§ 39
Zrušený od 1.5.2004
§ 40
Zrušený od 1.5.2004
§ 41
Zrušený od 1.5.2004
ŠTVRTÁ HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
§ 42
Zrušený od 1.5.2004
§ 43
Zrušený od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 44
Zrušený od 1.5.2004
§ 45
Zrušený od 1.5.2004
§ 46
Zrušený od 1.5.2004
§ 47
Zrušený od 1.5.2004
§ 48
Zrušený od 1.5.2004
PIATA HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 49
Zrušený od 1.5.2004
§ 50
Zrušený od 1.5.2004
ŠIESTA HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
Prvý diel
Zrušený od 1.5.2004
§ 51
Zrušený od 1.5.2004
§ 52
Zrušený od 1.5.2004
§ 53
Zrušený od 1.5.2004
§ 54
Zrušený od 1.5.2004
Druhý diel
Zrušený od 1.5.2004
§ 55
Zrušený od 1.5.2004
SIEDMA HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
§ 56
Zrušený od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 57
Zrušený od 1.5.2004
§ 58
Zrušený od 1.5.2004
ÔSMA HLAVA
Zrušená od 1.5.2004
§ 59
Zrušený od 1.5.2004
§ 60
Zrušený od 1.5.2004
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.5.2004
§ 61
Zrušený od 1.5.2004
§ 62
Zrušený od 1.5.2004
§ 63
Zrušený od 1.5.2004
§ 64
Zrušený od 1.5.2004
§ 65
Zrušený od 1.5.2004
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.5.2004
§ 66
Zrušený od 1.5.2004
§ 67
Zrušený od 1.5.2004
§ 68
Zrušený od 1.5.2004
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.5.2004
§ 69
Zrušený od 1.5.2004
§ 70
Zrušený od 1.5.2004
§ 71
Zrušený od 1.5.2004
§ 72
Zrušený od 1.5.2004
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 1.5.2004
Nadpis zrušený od 1.5.2004
§ 73
Zrušený od 1.5.2004
§ 74
Zrušený od 1.5.2004
§ 75
Zrušený od 1.5.2004
§ 76
Zrušený od 1.5.2004
§ 77
Zrušený od 1.5.2004
Čl.II
Zákon č. 52/1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch sa mení a dopĺňa takto:
V § 40 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) ochrany utajovaných skutočností, alebo".
Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmena d), e) a f).
Čl.III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona č. 58/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 200/1998 Z.z., zákona č. 337/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 293/1999 Z.z., zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 329/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 417/2000 Z.z. a zákona č. 136/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 16 písm. a) sa vypúšťajú slová "ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu".
2. V § 20 ods. 1 sa bodka za písmenom j) nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno k), ktoré znie:
"k) Národný bezpečnostný úrad.".
3. V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. 1)".
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4. V § 20 ods. 5 a 6 sa za slová "úradu vlády Slovenskej republiky" vkladá čiarka a slová "riaditeľ Národného bezpečnostného úradu" v príslušnom tvare.
5. Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 26c
Národný bezpečnostný úrad
Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu.".
Čl.IV
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z.z., zákona č. 181/1999 Z.z., zákona č. 356/1999 Z.z., zákona č. 224/2000 Z.z. a zákona č. 464/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová "príslušníkov Slovenskej informačnej služby," vkladajú slová "príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,".
2. V § 1 ods. 2 sa za slová "(ďalej len "príslušník informačnej služby")," vkladajú slová "príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len "príslušník bezpečnostného úradu"),".
3. V § 1 ods. 3 sa za slová "príslušníkov informačnej služby" vkladajú slová "a príslušníkov bezpečnostného úradu" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a príslušník bezpečnostného úradu".
4. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová "Slovenská informačná služba" vkladá čiarka a slová "Národný bezpečnostný úrad".
5. V § 1 ods. 4 písm. b) sa za slová "Slovenskej informačnej služby" vkladajú slová "alebo Národného bezpečnostného úradu".
6. V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slová "riaditeľ Slovenskej informačnej služby" vkladá čiarka a slová "riaditeľ Národného bezpečnostného úradu".
7. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú prísahu, ktorá znie: "Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národného bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť záujmy Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!".".
8. V § 19 ods. 4 sa za slovo "nevzťahujú na" vkladajú slová "Národný bezpečnostný úrad a na".
9. V § 86 ods. 3 písm. a) sa za slová "Slovenskej republiky" vkladá čiarka a slová "Národnom bezpečnostnom úrade".
10. V § 206 ods. 3 sa za slová "ozbrojených zboroch" vkladá čiarka a slová "Národnom bezpečnostnom úrade".
11. V § 208 sa za slová "ozbrojených zboroch" vkladá čiarka a slová "Národnom bezpečnostnom úrade".
12. V § 217 ods. 2 sa za slová "ozbrojených zboroch" vkladá čiarka a slová "Národnom bezpečnostnom úrade".
13. § 230 znie:
"§ 230
Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe neuplatňujú.".
14. V prílohe č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z.z. nadpis tretej časti znie:
"NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA".
Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14, písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74 a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III bodov 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.
Zákon č. 418/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.
Zákon č. 432/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. októbrom 2003.
Zákon č. 458/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 25. novembrom 2003.
Nález č. 259/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 2004.
Zákon č. 215/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2004.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.5.2004
PRÍL.2
Zrušená od 1.5.2004
PRÍL.3
Zrušená od 1.5.2004
PRÍL.4
Zrušená od 1.5.2004
PRÍL.5
Zrušená od 1.5.2004
PRÍL.6
Zrušená od 1.5.2004
PRÍL.7
Zrušená od 1.5.2004
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.