472/2000 Z.z.

o štátnom rozpočte na rok 2001

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
472/2000 Z.z.
ZÁKON
z 13. decembra 2000
o štátnom rozpočte na rok 2001
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2001 sa rozpočtujú sumou 180 569 683 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2001 sa určujú sumou 217 764 568 000 Sk.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2001 sa určuje sumou 37 194 885 000 Sk; súhrnný schodok verejného rozpočtu na rok 2001 sa rozpočtuje sumou 37 848 885 000 Sk.
(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2001 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2001 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2001 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 2 270 000 000 Sk takto:
a) 582 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 31. decembru 1999, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
b) 1 420 000 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,
c) 155 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d) 113 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6) Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona, 1) je uvedený v prílohe č. 5.
(7) Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2001 rozpočtujú v celkovej sume 115 356 371 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
Príjem štátneho rozpočtu v roku 2001 z odvodu zostávajúceho zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu 2) sa rozpočtuje sumou 5 000 000 000 Sk.
§ 3
(1) Slovenský plynárenský priemysel, š.p., odvedie za rok 2001 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len "osobitný odvod") v sume 5 000 000 000 Sk.
(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Slovenský plynárenský priemysel, š.p., na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a) v sume 2 500 000 000 Sk do 31. mája 2001,
b) v sume 2 500 000 000 Sk do 30. novembra 2001.
(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2001.
(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Slovenský plynárenský priemysel, š.p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu; 3) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu 3) ostávajú nedotknuté.
§ 4
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len "minister financií") môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2001 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 4 písm. d) a v prílohách č. 5 a 6.
(2) Opatreniami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2001 ustanovený týmto zákonom.
§ 5
(1) V roku 2001 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona 4) v sume 6 890 000 000 Sk.
(2) V roku 2001 je výnos
a) dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona 5) vo výške 92,73% príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 7,27% príjmom rozpočtov obcí,
b) cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vo výške 40% príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 60% príjmom rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c) cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40% príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 60% príjmom rozpočtu mesta Košice,
d) cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) vo výške 60% príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 40% príjmom rozpočtov obcí.
(3) Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1 sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999.
(4) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. a), z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike sa vo výške 60% rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999 a vo výške 40% podľa sídla daňovníka. Časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999.
(5) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. d), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999; mestá uvedené v odseku 2 písm. b) a c) použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu prieťahov štátnych ciest vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace a obce uvedené v odseku 2 písm. d) ich použijú na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(6) Príslušné daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a príslušné časti výnosov daní z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne spôsobom určeným v odsekoch 3 až 5; v rovnakom termíne sa poukazuje pomerná časť cestnej dane podľa odseku 2 písm. b) a c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a mestu Košice.
(7) Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.
(8) Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov 6) je vo výške 50% príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.
§ 6
(1) Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona 7) sa v roku 2001 určuje najviac sumou 4 500 Sk.
(2) Štátny príspevok podľa osobitného predpisu 8) pre zmluvy uzavreté v roku 2001 sa určuje vo výške 5% ročne.
§ 7
Štát platí v roku 2001 poistné na zdravotné poistenie 9) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 14% z vymeriavacieho základu 2 400 Sk.
§ 8
Štát platí v roku 2001 poistné 10) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a) nemocenské poistenie vo výške 4,8% z vymeriavacieho základu 2 400 Sk,
b) dôchodkové zabezpečenie vo výške 28% z vymeriavacieho základu 2 400 Sk.
§ 9
Národný úrad práce platí v roku 2001 poistné na
a) zdravotné poistenie 11) vo výške 14% z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b) nemocenské poistenie 12) vo výške 4,8% z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c) dôchodkové zabezpečenie 12) vo výške 28% z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 10
(1) V roku 2001 môže vláda poskytnúť štátne záruky aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky, pre Fond národného majetku Slovenskej republiky, pre Slovenskú konsolidačnú, a.s., a pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona; 13) na takto poskytnuté štátne záruky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 14)
(2) V roku 2001 sa pri poskytovaní štátnych záruk za bankové úvery neuplatnia podmienky ustanovené osobitným predpisom, 15) pričom súhrn novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery podnikateľom a za dlhopisy vydané podnikateľom alebo za obdobné cenné papiere vydané podnikateľom v zahraničí v roku 2001 nepresiahne 24% rozpočtovaných príjmov uvedených v § 1 ods. 1.
§ 11
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 2001 odvádzať prebytky osobitného účtu, a to rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu 16) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami podľa osobitných predpisov, 17) na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev 18) a Slovenskej informačnej služby za rok 2001 za každý štvrťrok do 45 dní po skončení štvrťroka, ak osobitný predpis neustanoví inak. 19)
§ 12
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2001 je 64 414 563 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2001 sú uvedené v prílohe č. 7.
(2) Vláda je oprávnená v roku 2001 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov
a) na krytie splátok štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2001 v sume 44 454 503 000 Sk,
b) na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 2000,
c) na účely financovania výstavby diaľnic do sumy 6 910 000 000 Sk,
d) na účely reštrukturalizácie bánk uvedených v osobitnom predpise 20) do sumy 9 800 000 000 Sk,
e) na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise 20) do sumy 105 000 000 000 Sk.
(3) Vláda je oprávnená v roku 2001 prevziať úvery
a) od Svetovej banky na účely financovania projektu správy sociálnych dávok do sumy zodpovedajúcej v prepočte 39 000 000 USD,
b) na účely reštrukturalizácie bánk uvedených v osobitnom predpise 20) a na účely reštrukturalizácie podnikového sektora do sumy zodpovedajúcej v prepočte 400 000 000 USD,
c) od Rozvojovej banky Rady Európy na účely rozvojových potrieb kultúry do sumy zodpovedajúcej v prepočte 3 200 000 EUR,
d) z Fondu pre zahraničnú hospodársku spoluprácu na účely úhrad na výstavbu diaľnic do sumy zodpovedajúcej v prepočte 1 277 000 000 JPY,
e) od Európskej investičnej banky na účely úhrad na výstavbu diaľnic do sumy zodpovedajúcej v prepočte 37 200 000 EUR,
f) od Svetovej banky vo forme preddavku na prípravu projektu riadenia verejných financií do sumy zodpovedajúcej v prepočte 1 000 000 USD,
g) od Svetovej banky vo forme preddavku na prípravu projektu správy sociálnych dávok do sumy zodpovedajúcej v prepočte 370 000 USD.
(4) Ak sa na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise 20) vydajú štátne dlhopisy podľa odseku 2 písm. e), môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky pohľadávku vzniknutú z ich predaja vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania právnických osôb, na ktoré prešli pohľadávky z úverov v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise, 20) pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona. 21)
(5) Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 2001 zvýšiť len o sumu prostriedkov získaných vydaním štátnych dlhopisov uvedených v odseku 2 písm. c) a d), použitých v roku 2001 a o sumu úverov podľa odseku 3 použitých v roku 2001.
§ 13
(1) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov 22) na rok 2001 sa zvýšia o 3% od 1. septembra 2001.
(2) Funkčné platy profesionálnych vojakov 23) na rok 2001 sa zvýšia o 3% od 1. septembra 2001.
(3) Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov 24) sa v roku 2001 určuje vo výške 50%.
(4) V súlade s osobitným zákonom 25) sa upravené stupnice platových taríf na rok 2001 uplatnia od 1. júla 2001; ďalšie upravené stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov na rok 2001 sa uplatnia od 1. septembra 2001.
§ 14
(1) Rozpočtovými opatreniami 26) možno meniť účelovosť prostriedkov uvedených v prílohe č. 6, rozpočtovaných pre poľnohospodársko-potravinársky komplex v sume 7 503 269 000 Sk len na základe rozhodnutia vlády.
(2) Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa osobitného zákona 27) sa v roku 2001 určuje úhrnnou sumou 1 600 000 000 Sk.
§ 15
(1) V roku 2001 je rozpočtová organizácia, ktorá je vysokou školou (ďalej len "vysoká škola"), oprávnená viesť účet osobitného financovania vysokej školy.
(2) Zdrojom účtu osobitného financovania vysokej školy sú prostriedky štátneho rozpočtu zodpovedajúce skutočne dosiahnutým vyšším príjmom vysokej školy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu. 28) Prevod na účet osobitného financovania vysokej školy možno vykonať štvrťročne preddavkovo po skončení každého štvrťroka do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov ku koncu príslušného štvrťroka po odpočítaní už vykonaných preddavkov. Za skutočne dosiahnuté vyššie príjmy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu 28) v príslušnom štvrťroku sa považujú príjmy, ktoré presiahnu
a) v prvom štvrťroku 25% ročných rozpočtovaných príjmov,
b) v druhom štvrťroku 50% ročných rozpočtovaných príjmov,
c) v treťom štvrťroku 75% ročných rozpočtovaných príjmov.
(3) V štvrtom štvrťroku po presiahnutí 100% ročných rozpočtovaných príjmov možno vykonávať prevody na účet osobitného financovania vysokej školy priebežne.
(4) Vysoká škola je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o sumu prevodov na účet osobitného financovania vysokej školy podľa odsekov 2 a 3.
(5) Ak vysoká škola nesplní rozpočtované ročné príjmy a vykonala preddavky podľa odsekov 2 a 3, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu nesplneniu rozpočtovaných ročných príjmov z účtu osobitného financovania vysokej školy na príjmový účet štátneho rozpočtu. Pri posudzovaní splnenia rozpočtovaných ročných príjmov sa vychádza z celkového objemu príjmov zníženého o vykonané preddavky. Ak zostatok na účte osobitného financovania vysokej školy nepostačuje na vykonanie odvodu, vysoká škola viaže vo svojom rozpočte príslušný objem výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6) Prostriedky na účte osobitného financovania vysokej školy možno použiť na krytie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov vysokej školy s výnimkou výdavkov na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
(7) Vysoká škola je povinná viesť evidenciu jednotlivých zdrojov účtu osobitného financovania vysokej školy a evidenciu výdavkov o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy a údaje o zdrojoch tohto účtu podľa evidencie predkladá vysoká škola svojmu zriaďovateľovi do 30 dní po uplynutí štvrťroka; zriaďovateľ je povinný zasielať prehľad zdrojov a výdavkov týchto účtov Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 45 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.
(8) Zostatok účtu osobitného financovania vysokej školy k 31. decembru 2001 neprepadá a prechádza do nasledujúceho rozpočtového roka. Zostatok tohto účtu je vysoká škola oprávnená použiť do konca roku 2002 v súlade s odsekom 6, ak osobitný predpis neustanoví inak.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 22. decembrom 2001.
Zákon č. 468/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2001
(v tis. Sk)
------------------------------------------------------------------ 
      Ukazovateľ             Štátny rozpočet 
------------------------------------------------------------------ 
A. Daňové príjmy                   158 087 000 
------------------------------------------------------------------ 
   Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku   58 702 000 
   v tom: daň z príjmov fyzických osôb        27 600 000 
   v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 22 900 000 
      z podnikania a inej samostatnej 
      zárobkovej činnosti             4 700 000 
      daň z príjmov právnických osôb       18 602 000 
      dane z príjmov vyberané zrážkou      12 500 000 
   Daň z majetku                   1 600 000 
   Domáce dane na tovary a služby          93 705 000 
   z toho: daň z pridanej hodnoty          64 950 000 
       spotrebné dane              28 750 000 
   Dane z medzinárodného obchodu a transakcií     4 080 000 
   v tom: dovozné clo                 3 900 000 
      ostatné colné príjmy             180 000 
B. Nedaňové príjmy                   21 276 287 
   Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku    10 034 026 
   z toho: Národnej banky Slovenska          5 000 000 
   Administratívne a iné poplatky a platby      7 072 800 
   Kapitálové príjmy                  326 346 
   Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov    1 005 965 
   Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov   117 310 
   Iné nedaňové príjmy                2 719 840 
C. Granty a transfery                    6 396 
   Transfery                       6 396 
D. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 
  a z predaja majetkových účastí            1 200 000 

I. PRÍJMY spolu                    180 569 683 
  Prísľub finančných prostriedkov z EÚ (PHARE 
  a predvstupové fondy)                14 000 000 
  Memorandová položka (príjmy z privatizácie)     7 800 000 

A. Bežné výdavky                   201 649 318 
   Transfery                     20 890 118 
   v tom: podnikateľským subjektom          12 219 794 
      z toho: na úlohy rozvoja vedy a techniky   202 375 
      štátnym fondom               8 670 324 
   Verejná spotreba obyvateľstva           96 111 579 
   v tom: transfery poisťovniam           17 796 260 
      dávky a príspevky sociálnej pomoci, 
      štátne sociálne dávky vrátane 
      príspevku na bývanie            12 422 883 
      dávky sociálneho zabezpečenia       16 056 441 
      zariadenia sociálnych služieb, ďalšie 
      sociálne služby a príspevky neštátnym 
      subjektom a obciam, ostatné sociálne 
      zabezpečenie                5 026 704 
      dotácia pre NÚP na dohodnuté 
      verejnoprospešné pracovné miesta 
      pre dlhodobo nezamestnaných         1 500 000 
      školstvo a vzdelávanie           33 096 999 
      zdravotníctvo                1 216 987 
      kultúra                   3 415 283 
      ostatné                   5 580 022 
   Verejná spotreba štátu              59 407 381 
   v tom: obrana a bezpečnosť            24 715 586 
      správa a súdy               20 096 252 
      v tom: súdy a prokuratúry          2 344 035 
          finančná správa           3 579 046 
          krajské a okresné úrady       4 554 274 
          ostatné               9 618 897 
      veda a technika               3 102 667 
      ostatné                  11 492 876 
   Štátny dlh - úroky                23 639 240 
   Transfery obciam                  1 601 000 
B. Kapitálové výdavky spolu              15 426 483 
   Kapitálové aktíva                 7 536 515 
   Kapitálové transfery                7 889 968 
      podnikateľským subjektom          3 564 756 
      obciam                    806 500 
C. Úvery, pôžičky a účasť na majetku           688 767 

II. VÝDAVKY spolu                   217 764 568 
I.-II. Prebytok (+), schodok (-)           - 37 194 885 
    Memorandová položka (realizácia 
    štátnych záruk za bankové úvery)         7 800 000 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.2
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2001
(v tis. Sk)
------------------------------------------------------------------ 
      Kapitola              Záväzný ukazovateľ 
------------------------------------------------------------------ 
       a                        1 
------------------------------------------------------------------ 
Kancelária Národnej rady SR                 15 000 
Kancelária prezidenta SR                    200 
Úrad vlády SR                       273 000 
Ústavný súd SR                         200 
Najvyšší súd SR                         10 
Generálna prokuratúra SR                   6 000 
Najvyšší kontrolný úrad SR                   200 
Slovenská informačná služba                 4 000 
Ministerstvo zahraničných vecí SR             120 000 
Ministerstvo obrany SR                   150 000 
Ministerstvo vnútra SR                   121 456 
Ministerstvo spravodlivosti SR               144 200 
Ministerstvo financií SR                  107 287 
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR 
Ministerstvo životného prostredia SR            22 500 
Ministerstvo školstva SR                  190 600 
Ministerstvo zdravotníctva SR                79 155 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR       5 700 
Ministerstvo kultúry SR                   5 000 
Ministerstvo hospodárstva SR                23 843 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR              172 350 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR       2 500 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR      415 000 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR           5 200 
Štatistický úrad SR                     6 000 
Úrad pre verejné obstarávanie 
Úrad jadrového dozoru SR 
Úrad priemyselného vlastníctva SR              1 300 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR     1 035 
Protimonopolný úrad SR 
Správa štátnych hmotných rezerv SR             25 000 
Štátny dlh SR 
Všeobecná pokladničná správa 
Slovenská akadémia vied                   9 288 
Slovenský rozhlas 
Slovenská televízia 
Tlačová agentúra SR 
Krajský úrad Bratislava                   77 938 
Krajský úrad Trnava                     97 289 
Krajský úrad Trenčín                    102 781 
Krajský úrad Nitra                     129 000 
Krajský úrad Žilina                     99 722 
Krajský úrad Banská Bystrica                109 332 
Krajský úrad Prešov                    122 195 
Krajský úrad Košice                    115 005 
Úhrn                           2 759 286 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.3
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2001
(v tis. Sk)
---------------------------------------------------------------------------- 
         600  610    640        V tom:      700 
---------------------------------------------------------------------------- 
Kapitola Výdavky Bežné  Mzdy,  Bežné    64101    643   Kapitálové 
     spolu  výdavky platy,  transfery príspevkovým dotácie výdavky 
             služobné      organizáciám do nefin. 
             príjmy a            št. 
             ostatné             podnikov, 
             osobné             akc. spol. 
             vyrovnania           a družstiev 
---------------------------------------------------------------------------- 
  a     1   2    3    4      5     6    7 
---------------------------------------------------------------------------- 
Kancelária 
Národnej 
rady SR   791 506   496 806  205 740   3 301 
Kancelária 
prezidenta SR 
       116 814   60 714   20 439   2 610 
Úrad vlády SR 
       490 168   382 418   91 806   92 256 
Ústavný súd SR 
       40 415   35 415   17 805 
Najvyšší súd SR 
       77 527   74 527   50 322 
Generálna 
prokuratúra SR 
       655 350   615 350  399 759 
Najvyšší 
kontrolný 
úrad SR   113 545   103 545   56 657     30 
Slovenská 
informačná 
služba    845 420   765 420        25 000 
Ministerstvo 
zahraničných 
vecí SR  2 299 134  1 879 134  733 759  310 260   8 860 
Ministerstvo 
obrany SR 16 722 693 16 430 493 4 990 836 1 000 000  95 556   29 000 
Ministerstvo 
vnútra SR 12 617 052 11 082 052 6 072 077  413 029  188 500 
Ministerstvo 
spravodlivosti 
SR     4 154 088  3 742 688 1 926 428   97 311 
Ministerstvo 
financií 
SR     4 810 250  4 160 250 2 090 870   73 436 
Ministerstvo 
pre správu a 
privatizáciu 
NM SR     42 451   40 451   16 089 
Ministerstvo 
životného 
prostredia 
SR     1 157 483  1 107 483  129 176  452 703  237 578 
Ministerstvo 
školstva 
SR     7 705 008  6 910 208 2 970 706  952 283  122 620 
Ministerstvo 
zdravotníctva 
SR    17 264 637 14 801 137  687 823 13 312 166  156 115 
Ministerstvo 
práce, 
sociálnych 
vecí a 
rodiny SR 22 725 903 22 686 103  154 448   22 378  23 631 
                          546 
Ministerstvo 
kultúry SR 2 372 834  2 072 834   78 180 1 837 148  958 428   59 000 
Ministerstvo 
hospodárstva 
SR     1 793 893  1 442 893  219 871  645 110  65 500   486 000 
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
SR    12 696 759 10 056 759  407 526 8 432 027  373 758  6 903 269 
Ministerstvo 
výstavby a 
regionálneho 
rozvoja SR 5 457 316  5 417 316   34 100 5 293 975  17 200    6 375 
Úrad geodézie, 
kartografie a 
katastra SR 148 115   135 615   62 306    489    324 
Štatistický 
úrad SR   308 372   298 372  146 932   26 430  25 900 
Úrad pre verejné 
obstarávanie 53 861   49 761   17 622 
Úrad jadrového 
dozoru SR   80 539   73 039   17 986   26 841 
Úrad priemyselného 
vlastníctva SR 53 338   48 338   22 658 
Úrad pre 
normalizáciu, 
metrológiu 
a skúšobníctvo SR 
       251 059   152 059   33 466   20 150  14 930 
Protimonopolný 
úrad SR    31 140   29 140   12 280 
Správa štátnych 
hmotných rezerv 
SR      464 009   356 009   26 212    180 
Štátny dlh 
SR    23 639 240   23 639 
               240 
Všeobecná 
pokladničná 
správa  15 541 293   12 736 1 681 453 7 449 405        166 500 
               220 
- z toho dotácie 
 do obcí 2 407 500  1 601 000       1 601 000 
Slovenská akadémia 
vied     878 143   827 586  260 508  327 804  296 915 
Slovenský 
rozhlas   251 100   251 100        251 100 
Slovenská 
televízia  259 200   259 200        259 200 
Tlačová agentúra 
SR      47 820   47 820        47 820  47 820 
Krajský úrad 
Bratislava 4 805 953  4 595 953 2 051 352 1 161 712  383 144   53 000 
Krajský úrad 
Trnava   4 859 645  4 634 645 1 767 621 1 743 570  440 411   109 000 
Krajský úrad 
Trenčín  5 213 504  5 013 504 1 886 667 1 852 530  548 592   121 000 
Krajský úrad 
Nitra   6 450 020  6 250 020 2 171 512 2 646 947  584 915   121 000 
Krajský úrad 
Žilina   6 335 803  6 065 803 2 277 956 2 321 496  661 804   121 000 
Krajský úrad 
Banská 
Bystrica  6 762 563  6 502 563 2 370 044 2 564 132  601 867   164 000 
Krajský úrad 
Prešov   8 051 914  7 811 914 2 653 229 3 409 270  718 953   164 000 
Krajský úrad 
Košice   8 061 977  7 813 707 2 573 680 3 513 787  635 528   146 000 
---------------------------------------------------------------------------- 
Spolu  217 764 568 201 649 318 42 420 077 90 733 314 7 311 289 11 593 144 
- z toho 
 krajské 
 úrady  50 541 379 48 688 109 17 752 061 19 213 444 4 575 214   999 000 
---------------------------------------------------------------------------- 
pokračovanie prílohy č. 3 
--------------------------------------------------------------------- 
            720         V tom:      800 
--------------------------------------------------------------------- 
Kapitola     Kapitálové     722    723   Poskytovanie 
         transfery   kapitálové  kapitálové úverov a 
                transfery  transfery  pôžičiek, 
                jednotlivcom nefinančným účasť 
                a neziskovým subjektom  na majetku 
                organizáciám       a splácanie 
                             istiny 
----------------------------------------------------------------------- 
            8        9     10     11 
----------------------------------------------------------------------- 
Kancelária 
Národnej 
rady SR         294 700 
Kancelária 
prezidenta SR 
             56 100 
Úrad vlády SR 
            107 750 
Ústavný súd SR 
             5 000 
Najvyšší súd SR 
             3 000 
Generálna 
prokuratúra SR 
             40 000 
Najvyšší 
kontrolný 
úrad SR         10 000 
Slovenská 
informačná 
služba          80 000 
Ministerstvo 
zahraničných 
vecí SR         420 000 
Ministerstvo 
obrany SR        292 200   83 000 
Ministerstvo 
vnútra SR       1 535 000   40 950  6 000 
Ministerstvo 
spravodlivosti 
SR           411 400 
Ministerstvo 
financií 
SR           650 000     100 
Ministerstvo 
pre správu a 
privatizáciu 
NM SR           2 000 
Ministerstvo 
životného 
prostredia 
SR            50 000   22 500 
Ministerstvo 
školstva 
SR           794 800   35 000 
Ministerstvo 
zdravotníctva 
SR          2 463 500  2 315 000 
Ministerstvo 
práce, 
sociálnych 
vecí a 
rodiny SR        39 800     160 
Ministerstvo 
kultúry SR       300 000   231 600 
Ministerstvo 
hospodárstva 
SR           351 000   318 000      125 500 
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
SR          2 640 000  2 570 000     2 450 000 
Ministerstvo 
výstavby a 
regionálneho 
rozvoja SR        40 000   15 000 
Úrad geodézie, 
kartografie a 
katastra SR       12 500 
Štatistický 
úrad SR         10 000 
Úrad pre verejné 
obstarávanie       4 100 
Úrad jadrového 
dozoru SR         7 500 
Úrad priemyselného 
vlastníctva SR      5 000 
Úrad pre 
normalizáciu, 
metrológiu 
a skúšobníctvo SR 
             99 000 
Protimonopolný 
úrad SR          2 000 
Správa štátnych 
hmotných rezerv 
SR           108 000 
Štátny dlh 
SR 
Všeobecná 
pokladničná 
správa        2 116 306  1 570 756 115 000  649 256 688 767 
- z toho dotácie 
 do obcí        806 500   806 500 
Slovenská akadémia 
vied           50 557    8 100 
Slovenský 
rozhlas 
Slovenská 
televízia 
Tlačová agentúra 
SR 
Krajský úrad 
Bratislava       210 000    4 780 
Krajský úrad 
Trnava         225 000   39 775 
Krajský úrad 
Trenčín         200 000   17 200  1 500 
Krajský úrad 
Nitra          200 000   24 345  2 000 
Krajský úrad 
Žilina         270 000   49 000 
Krajský úrad 
Banská 
Bystrica        260 000   27 152 
Krajský úrad 
Prešov         240 000   34 000 
Krajský úrad 
Košice         248 270    8 550 
----------------------------------------------------------------------- 
Spolu        15 426 483  7 889 968 124 500 3 564 756 688 767 
- z toho 
 krajské 
 úrady       1 853 270   204 802  3 500 
----------------------------------------------------------------------- 
PRÍL.4
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2001
(v tis. Sk)
------------------------------------------------------------------ 
                   Bežné  Kapitálové Spolu 
                   výdavky výdavky 
------------------------------------------------------------------ 
         a          1     2     3 
------------------------------------------------------------------ 
Spolu                1 601 000  669 000 2 270 000 
z toho: 
a) dotácia na výkon samosprávnych 
  funkcií               582 000       582 000 
------------------------------------------------------------------ 
b) dotácia na mestskú verejnú 
  dopravu               967 000  453 000 1 420 000 
  v tom: 
  Banská Bystrica           47 000  27 000  74 000 
  Bratislava             627 000  204 000  831 000 
  Košice               183 000  162 000  345 000 
  Prešov                57 000  33 000  90 000 
  Žilina                53 000  27 000  80 000 
------------------------------------------------------------------ 
c) dotácia na dokončovanie objektov 
  základných škôl a ich technickej 
  vybavenosti v rámci bývalej 
  komplexnej bytovej výstavby          155 000  155 000 
------------------------------------------------------------------ 
d) dotácia na riešenie individuálnych 
  potrieb obcí na zabezpečenie výkonu 
  ich samosprávnych funkcií      52 000  61 000  113 000 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.5
BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 2001
(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia) (v tis. Sk)
------------------------------------------------------------------ 
   Kraj/mesto         Bežný transfer    z toho: MVD 
------------------------------------------------------------------ 
     a              1          2 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Bratislava        53 000         2 200 
v tom: Malacky                         900 
    Pezinok                        1 300 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Trnava         109 000        12 200 
v tom: Dunajská Streda                     400 
    Galanta                        1 000 
    Sereď                          400 
    Hlohovec                        700 
    Piešťany                       1 000 
    Senica nad Myjavou                   500 
    Trnava                        8 200 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Trenčín         121 000        16 700 
v tom: Bánovce nad Bebravou                  400 
    Handlová                        400 
    Nové Mesto nad Váhom                  600 
    Partizánske                       600 
    Považská Bystrica                   3 400 
    Prievidza                       2 900 
    Púchov                        2 800 
    Trenčín                        5 600 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Nitra          121 000        22 200 
v tom: Komárno                        1 100 
    Levice                         500 
    Nitra                        16 400 
    Nové Zámky                       600 
    Šahy                          300 
    Šaľa                          200 
    Štúrovo                        1 100 
    Šurany                         500 
    Topoľčany                       1 000 
    Zlaté Moravce                      500 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Žilina         121 000        20 000 
v tom: Čadca                         2 500 
    Dolný Kubín                      1 100 
    Kysucké Nové Mesto                   300 
    Liptovský Mikuláš                   2 000 
    Martin                        12 100 
    Ružomberok                      2 000 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Banská Bystrica     164 000        21 300 
v tom: Lučenec                        2 400 
    Rimavská Sobota                    1 500 
    Zvolen                        13 000 
    Žiar nad Hronom                    4 400 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Prešov         164 000        16 900 
v tom: Bardejov                       4 200 
    Humenné                        1 700 
    Kežmarok                       1 000 
    Levoča                         400 
    Poprad                        4 800 
    Sabinov                         400 
    Snina                          300 
    Stará Ľubovňa                     1 400 
    Starý Smokovec                     300 
    Svidník                         400 
    Svit                          400 
    Vranov nad Topľou                   1 600 
------------------------------------------------------------------ 
Krajský úrad Košice         146 000         7 200 
v tom: Michalovce                      2 000 
    Rožňava                         600 
    Spišská Nová Ves                   3 400 
    Trebišov                       1 200 
------------------------------------------------------------------ 
Spolu                999 000        118 700 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.6
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2001
(v tis. Sk)
1. Rozpočtové rezervy
  - rezerva vlády SR                   178 864
  - rezerva predsedu vlády SR               22 500
  - rezerva na  zabezpečenie platobnej schopnosti
   poisťovní a na krytie potreby Národného úradu
   práce                         400 000
  - rezerva na  štátne záruky za  bankové úvery
   a ručenie štátu za záväzky š.p.ú. (§ 36 ods. 5
   zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a nariadenie
   vlády SR č. 257/1997 Z.z.)              100 000

  Rezervy spolu                      701 364

2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách

  Kancelária prezidenta SR
  - kapitálové  výdavky na  obstaranie rezidencie
   prezidenta SR                     27 000

  Úrad vlády SR
  - zabezpečenie krytia dávok výsluhového príspevku
   a prídavku k dôchodku v zmysle § 212 ods. 3
   zákona č. 200/1998 Z.z.                67 000
  - splnomocnenec  na  ochranu  osobných  údajov
   v informačných  systémoch  v  zmysle  zákona
   č. 52/1998 Z.z.                     7 134
   z toho: - mzdové prostriedky              1 930
       - kapitálové výdavky              1 025

Ministerstvo zahraničných vecí SR
  - poplatky  a  príspevky  SR  medzinárodným
   organizáciám                     300 000
  - zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO     1 300
  - príprava  a  vedenie  súdneho  konania  pred
   Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu podľa čl. 5
   ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR         19 800

Ministerstvo vnútra SR
  - migračná politika - bežné výdavky           44 702
  - hospodárska mobilizácia                  447
   z toho: bežné výdavky                   297
  - kapitálové výdavky na úhradu záväzkov MV SR - SVS
   spoločnosti Telenor Slovakia, s.r.o.         110 000
  - bežné výdavky na úhradu záväzkov MV SR - SVS
   spoločnosti ICL Slovakia, s.r.o.            12 870
  - koncepcia služby hraničnej a cudzineckej polície
   v perspektíve zapojenia SR medzi štáty
   Schengenskej  dohody  (uznesenie  vlády  SR
   č. 946/1999)                     101 549
  - bežné výdavky na osobné doklady občanov SR       40 000
  - uznesenie vlády SR č. 585/1997            370 000
   v tom: - kapitálové výdavky              350 000
      - bežné výdavky                 20 000

Ministerstvo spravodlivosti SR
  - realizácia zákona č. 305/1999 Z.z. o zmiernení
   niektorých  krívd  osobám  deportovaným  do
   nacistických koncentračných táborov a zajateckých
   táborov                        70 000
  - realizácia súdnej  a mimosúdnej rehabilitácie
   v zmysle  zákona  č. 119/1990  Zb.  v  znení
   neskorších predpisov a zákona SNR č. 319/1991 Zb.
   v znení neskorších predpisov              2 000
  - finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov
   Európskeho súdu pre ľudské práva            5 000
  - Švajčiarsky  projekt  Okresného  súdu  Banská
   Bystrica (automatizácia obehu súdnych spisov)     4 750

Ministerstvo financií SR
  - financovanie súdneho sporu medzi SR a ČSOB, a.s.,
   Praha                         49 500
  - úhrada za distribúciu a predaj kolkov (Slovenská
   pošta, š.p., Bratislava)                69 300
  - zabezpečenie finančných prostriedkov pre miesto
   asistenta v EBOR                    1 136

Ministerstvo životného prostredia SR
  - transfer do Štátneho fondu životného prostredia    200 000

Ministerstvo školstva SR
  - príspevok na V. rámcový program EÚ pre výskum
   a technický  rozvoj,  na  ostatné  programy
   medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a na
   účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na
   ich realizácii                    200 000
   v tom: - transfer do zahraničia            180 000
      - na úlohy rozvoja vedy a techniky V.
       rámcového  programu  EÚ  pre  výskum
       a technický rozvoj              10 000
      - na  ostatné   úlohy  medzinárodnej
       vedecko-technickej spolupráce         10 000
  - na účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja
   v SR na projektoch CERN                 7 560
  - výdavky na vysoké školy               5 933 631
   z toho: - štipendiá pre študentov VŠ (vyhláška MŠ
        SR č. 106/1996 Z.z., ktorou sa mení
        a dopĺňa vyhláška MŠMTV SR č. 326/1990
        Zb. o poskytovaní štipendií študentom
        vysokých škôl                10 407
       - transfer na realizáciu prístavby pre
        Mechanizačnú fakultu SPÚ Nitra (v rámci
        kapitálových aktív)             30 000
       - aplikovaný výskum a vývoj na vysokých
        školách                   10 000
       - úlohy rozvoja vedy a techniky riešené
        vysokými školami v rámci medzinárodnej
        vedecko-technickej spolupráce        12 000
       v tom: na úlohy V. rámcového programu EÚ
          pre výskum a technický rozvoj     5 000
  - bežný transfer na zabezpečenie činnosti komisie
   J. W. Fulbrighta                    2 000
  - transfer pre štátnu športovú reprezentáciu     156 834
  - bežný transfer pre horské služby            18 000
  - hospodárska mobilizácia                  297
  - transfer občianskym združeniam a telovýchovným
   organizáciám na úlohy v oblasti telesnej kultúry
   a športu                        47 700
  - na  štátnu starostlivosť  o mládež  (činnosť
   mládežníckych organizácií a programy na podporu
   a ochranu mládeže)                   53 066
  - bežný transfer na vydávanie odborných časopisov
   z oblasti školstva,  pedagogiky a vzdelávania
   vrátane časopisov pre nevidiace deti          7 500
   z toho: fyzickým osobám - podnikateľom         5 850
  - transfer pre SANET                   15 000
  - transfer na zabezpečenie programov ES v oblasti
   vzdelávania a mládeže (SOKRATES,
   LEONARDO a Mládež pre Európu III.)          120 200
   v tom: - úhrada príspevku do EÚ            104 000
      - na činnosť národných kancelárií a na
       spolufinancovanie projektov          16 200
- bežné výdavky na projekt INFOVEK             200 000

Ministerstvo zdravotníctva SR
  - hospodárska mobilizácia                25 740
  - štátom platené poistné na zdravotné poistenie za
   určené kategórie osôb               13 039 700
  - Slovenská lekárska spoločnosť              2 646
  - Slovenský Červený kríž                 30 581
  - bežný transfer cirkevným školám            34 609
  - stredné zdravotnícke školy (kategória "Tovary
   a ďalšie služby")                   84 448
  - štátne  zdravotné  ústavy  (kategória "Tovary
   a ďalšie služby")                   285 017
   z toho: očkovacie séra a diagnostické prípravky    128 000
      v tom: - na očkovanie  detskej populácie
          proti vírusovej hepatitíde typu
          B                    32 000
         - na  pravidelné  očkovanie proti
          invazívnym hemofilovým infekciám   15 000
  - Štátny ústav pre  kontrolu liečiv (kategória
   "Tovary a ďalšie služby")               32 419
  - kapitálové výdavky  na splácanie zahraničných
   kapitálových úverov pre zdravotníctvo (vrátane
   výdavkov na kurzové rozdiely)             207 938
  - kapitálové transfery  na riešenie havarijných
   situácií  rekonštrukciou  objektov polikliník,
   ktoré nebudú privatizované               15 000
  - kapitálové transfery na dobudovanie špičkových
   zdravotníckych zariadení               200 000
  - na akreditačné služby                   400

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  - bežné transfery občianskym združeniam         38 700
   z toho: tlmočníci pre sluchovo postihnutých       3 000
  - príspevky na humanitné účely              1 000
  - dávky sociálneho zabezpečenia           16 056 441
  - štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie
   za určené kategórie osôb              3 719 520
  - štátom platené poistné na nemocenské poistenie za
   určené kategórie osôb                1 037 040
  - financovanie vývoja a údržby programu - Dávky
   sociálnej pomoci                     693
  - dotácia pre NÚP na dohodnuté verejnoprospešné
   pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných     1 500 000

Ministerstvo kultúry SR
  - transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia    72 000
  - bežný transfer pre umeleckú literatúru a časopisy
   pre deti a mládež                    7 600
  - bežný transfer pre občianske združenia         31 850
   v tom: - divadelníctvo                 7 000
      - literatúra                   4 000
      - hudba a koncertná činnosť           6 000
      - výtvarné umenie, architektúra a dizajn     6 000
      - kinematografia a audiovízia          4 500
      - občianske združenia neumeleckého charakteru  4 350
  - bežný transfer pre pôvodnú slovenskú umeleckú
   literatúru - vydávanie                 6 600
  - bežný transfer na tvorbu a výrobu dlhometrážnych
   filmov                         20 600
  - bežný transfer pre umelecké a kultúrne časopisy   20 000
  - bežný  transfer  pre  cirkvi  a  náboženské
   spoločnosti                      594 204
   z toho: - Slovenská katolícka charita         55 500
       - Evanjelická diakonia ECAV           4 700
  - bežný transfer pre Maticu slovenskú          19 000
  - zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z.z.   9 966
  - bežný transfer na mimoriadne kultúrne aktivity
   Ministerstva kultúry SR                22 500
  - bežný transfer na kultúru menšín            50 000
  - bežný transfer pre umenovednú a umeleckonáučnú
   literatúru                       3 000
  - bežný transfer pre projekty na pomoc krajanom      2 650
  - bežný transfer na podporu slovenskej kultúry na
   jazykovo zmiešaných územiach              12 000
  - hospodárska mobilizácia                  79

Ministerstvo hospodárstva SR
  - hospodárska mobilizácia - bežné výdavky        73 260
  - transfer  do  Štátneho  fondu  likvidácie
   jadrovoenergetických  zariadení  a  nakladania
   s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
   odpadmi                        60 000
  - vrcholová športová  príprava žiakov Stredných
   odborných učilíšť                    3 200

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
  - náklady  na  pozemkové  úpravy  súvisiace
   s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde     240 504
  - hospodárska mobilizácia                12 771
   z toho: v rámci kapitálových aktív            800
  - preventívne opatrenia proti nákazlivým chorobám
   a zvlášť nebezpečným nákazám              39 600
  - transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR   360 000
  - transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR   150 000
  - bežný  transfer   podnikateľským  subjektom
   v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe     7 503 269

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

  - hospodárska mobilizácia                 7 920
  - transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na
   podporu bývania                   2 700 000
  - programy rozvoja bytovej výstavby          2 470 000
  - program finančnej podpory  na rozvoj okresov
   s vysokou mierou nezamestnanosti           100 000
  - vrcholová príprava žiakov Stredných odborných
   učilíšť                         1 890

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  - hospodárska mobilizácia                41 089
   z toho: v rámci kapitálových transferov         4 360
  - transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva  4 674 000
   v tom: - na splátky istín a úrokov z úverov
       prevzatých  na výstavbu  diaľnic, na
       výstavbu a opravy ciest          3 774 000
      - výstavba a opravy ciest           900 000
  - vklad  SR do  fondu na  realizáciu projektu
   "Vyčistenie plavebnej dráhy Dunaja" (uznesenie
   vlády SR č. 564/2000)                 43 000

Štatistický úrad SR
  - činnosť  demografického  pracoviska  Inštitútu
   informatiky a štatistiky (INFOSTAT)           2 834

Úrad jadrového dozoru SR
  - hospodárska mobilizácia                  250
  - úhrada príspevku SR do Fondu na černobyľský kryt
   Európskej banky pre obnovu a rozvoj          22 000

Všeobecná pokladničná správa
  - úhrada majetkovej ujmy SLSP, a.s., a KBB, š.p.ú.   900 000
  - úhrada  majetkovej ujmy  za zvýhodnené úvery
   poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenie vlády
   SR č. 453/1994 a č. 676/1995)              4 500
  - finančné prostriedky  na poskytovanie štátnej
   prémie v stavebnom sporení na základe zákona SNR
   č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov   2 036 000
  - finančné prostriedky  na poskytnutie štátneho
   príspevku k hypotekárnym úverom            127 250
  - hospodárska mobilizácia                 5 000
   z toho: - SZSD                     2 000
       - VÚB, a.s.                   1 000
       - SLSP, a.s.                  1 000
       - Poštová banka, a.s.              1 000
  - Rada SR pre vysielanie a retransmisiu         12 661
  - rezerva do garančného fondu Národného úradu práce
   (zákon  č. 387/1996 Z.z.  v znení neskorších
   predpisov)                      320 000
  - rezerva  na  financovanie  programov  podpory
   zamestnanosti mladých ľudí              100 000
  - program rozvoja vidieka - SAPARD (EÚ)         239 600
  - program cenzus fariem (EÚ)               40 400
  - program   budovania   priemyselných  parkov
   a priemyselných zón (MH SR a MVRR SR)         500 000
  - programy podpory malého a stredného podnikania
   (PHARE)                        50 000
   z toho: - mikropôžičkový program            15 000
       - podpora malého a stredného podnikania
        prostredníctvom  siete  inkubátorov
        a implementácie     research-based
        spin-off                   15 000
       - štvrtý  viacročný program  pre malé
        a stredné podniky v EÚ            8 000
       - program  poradenstva  pre  malých
        a stredných podnikateľov           6 000
       - informačné centrum pre podnikateľov      6 000
  - program podpory exportu a investícií - Slovenská
   agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO
   - PHARE)                        30 000
  - Program ISPA (MŽP SR a MDPT SR - EÚ)         100 000
  - Národný program PRENAME               1 274 960
  - rezerva na príspevok SR do predvstupových fondov
   Európskej únie a  na mimoriadne a dodatočné
   projekty (PHARE)                    80 000
  - rezerva  pre  program  modernizácie  súdov
   a vzdelávanie sudcov (PHARE)              42 939

Slovenská akadémia vied
  - transfer vedeckým spoločnostiam             2 366
  - vedecká výchova - štipendiá pre doktorandov (bez
   poistného)                       24 500
  - úlohy rozvoja vedy a techniky riešené v rámci
   medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce     15 000
   v tom: na úlohy V. rámcového programu EÚ pre
   výskum a technický rozvoj               10 000
  - činnosť Národného vedeckého centra pre spoluprácu
   SR  s  Medzinárodným  centrom  pre genetické
   inžinierstvo a biotechnológie               500

Slovenský rozhlas
  - transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania    64 930
  - hospodárska mobilizácia                  600

Slovenská televízia
  - hospodárska mobilizácia                  600

Krajský úrad Bratislava
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994    6 296
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          3 067 092
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                334 056
  - kultúra                        42 968
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                         965 054
   z toho: - dávka  sociálnej  pomoci  a  štátne
        sociálne dávky               524 702
       - príspevky neštátnym subjektom        28 810
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        53 000
   z toho: mestská verejná doprava             2 200
  - hospodárska mobilizácia                  262
  - požiarna ochrana                    27 275

Krajský úrad Trnava
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994    6 435
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          2 524 487
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                307 398
  - kultúra                        67 508
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        1 483 457
   z toho: -  dávka sociálnej pomoci  a štátne
   sociálne dávky                   1 076 737
  - príspevky neštátnym subjektom             31 000
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        109 000
   z toho: mestská verejná doprava            12 200
  - hospodárska mobilizácia                  267
  - požiarna ochrana                    62 679

Krajský úrad Trenčín
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994    9 900
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          2 734 612
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                495 199
  - kultúra                        44 023
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        1 584 103
   z toho: - dávka  sociálnej  pomoci  a  štátne
        sociálne dávky              1 076 299
       - príspevky neštátnym subjektom        21 700
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        121 000
   z toho: mestská verejná doprava            16 700
  - hospodárska mobilizácia                  396
  - požiarna ochrana                    69 554

Krajský úrad Nitra
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994   10 783
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          3 212 598
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                468 958
  - kultúra                        92 663
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        2 296 547
   z toho: - dávka  sociálnej  pomoci  a  štátne
        sociálne dávky              1 758 956
       - príspevky neštátnym subjektom        51 420
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        121 000
   z toho: mestská verejná doprava            22 200
  - hospodárska mobilizácia                  207
  - požiarna ochrana                    76 514

Krajský úrad Žilina
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994    7 754
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          3 325 051
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                522 209
  - kultúra                        111 129
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        1 909 721
   z toho: - dávka  sociálnej  pomoci  a  štátne
        sociálne dávky              1 392 010
       - príspevky neštátnym subjektom        24 000
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        121 000
   z toho: mestská verejná doprava            20 000
  - hospodárska mobilizácia                  396
  - požiarna ochrana                    79 172

Krajský úrad Banská Bystrica
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994   13 068
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 282 263
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                475 164
  - kultúra                        117 674
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        2 253 918
  z toho: - dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne
       dávky                    1 716 793
      - príspevky neštátnym subjektom         32 000
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        164 000
   z toho: mestská verejná doprava            21 300
  - hospodárska mobilizácia                  515
  - požiarna ochrana                    92 534

Krajský úrad Prešov
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994   14 850
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          3 937 685
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                535 165
  - kultúra                        148 423
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        2 823 541
   z toho: - dávka  sociálnej  pomoci  a  štátne
        sociálne dávky              2 296 123
       - príspevky neštátnym subjektom        69 250
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        164 000
   z toho: mestská verejná doprava            16 900
  - hospodárska mobilizácia                  644
  - požiarna ochrana                   103 246

Krajský úrad Košice
  - zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového
   vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994   18 312
  - školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)          3 677 108
   z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská
   praktického vyučovania                447 521
  - kultúra                        180 569
  - výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky
   spolu                        3 180 920
   z toho: - dávka  sociálnej  pomoci  a  štátne
        sociálne dávky              2 581 263
       - príspevky neštátnym subjektom        40 000
  - zabezpečenie verejnej  pravidelnej autobusovej
   dopravy                        146 000
   z toho: mestská verejná doprava             7 200
  - hospodárska mobilizácia                  564
  - požiarna ochrana                    64 660

Účelové prostriedky spolu               114 655 007

Rezervy a účelové prostriedky spolu          115 356 371
------------------------------------------------------------------
PRÍL.7
BILANCIA POTRIEB A ZDROJOV FINANCOVANIA SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2001
(v tis. Sk)
---------------------------------------------------------------------------
ZDROJE ŠTÁTNEHO DLHU             POTREBY ŠTÁTNEHO DLHU
---------------------------------------------------------------------------
1.1. emisie štátnych   32 033 553  1.  splátky istín    32 161 653
   dlhopisov               štátnych dlhopisov
                      z predchádzajúcich
                      rokov

1.2. zdroje štátneho
   rozpočtu na úhradu
   disážia z emisií
   štátnych dlhopisov
   z predchádzajúcich
   rokov         128 100

2.  emisie štátnych   18 000 000  2.  úhrada schodku   18 000 000
   dlhopisov               štátneho rozpočtu
                      za rok 2000

3.  emisie štátnych   2 284 800  3.1. splátky istín    1 700 000
   dlhopisov               medzinár. pôžičiek
                      prijatých na podporu
                      platobnej bilancie

                    3.2. splátky istín     584 800
                      z úverov od BNP

4.  emisia štátnych   3 106 000  4.  vyrovnanie      3 106 000
   dlhopisov               pasívneho salda
                      bývalej ČSFR voči
                      bývalej NDR

5.  emisie štátnych   7 030 150  5.  splátka istiny    7 030 150
   dlhopisov               zahraničnej emisie
                      štátnych dlhopisov

6.  príjem od      1 316 700  6.  splátka istín    1 316 700
   Slovenských              z úverov od Ruskej
   elektrární               federácie

7.  príjem zo splátok   515 260  7.1. splátky záväzkov    19 000
   pohľadávok               prevzatých od ČSOB
   z vládnych úverov
                    7.2. splátky istiny     361 410
                      z úveru na KŤUK
                      Dolinská

                    7.3. splátka istiny CDZ   31 850

                    7.4. vrátenie termín.
                      vkladu FNM (KBB)    103 000
---------------------------------------------------------------------------
Celkové zdroje financ.         Celkové potreby
štátneho dlhu      64 414 563  štátneho dlhu      64 414 563
---------------------------------------------------------------------------

                                (v tis. Sk)
---------------------------------------------------------------------------
ZDROJE ŠTÁTNEHO ROZPOČTU          POTREBY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
---------------------------------------------------------------------------
1.  emisie štátnych   6 910 000  1.  úhrady
   dlhopisov               na výstavbu
                      diaľnic       6 910 000

2.  emisie štátnych   9 800 000  2.  úhrady na      9 800 000
   dlhopisov               reštrukturalizáciu
                      bánk podľa
                      osobitného
                      predpisu x)

3.  emisie štátnych  105 000 000  3.1. zvýšenie základného 93 500 000
   dlhopisov               imania Slovenskej
                      konsolidačnej, a.s.

                    3.2. zvýšenie      11 500 000
                      základného
                      imania
                      Konsolidačnej
                      banky, š.p.ú.

4.  úver od Svetovej   1 950 000  4.  úhrady na projekty
   banky                 v sociálnej oblasti 1 950 000
   (39 mil. USD)

5.  úver        20 000 000  5.  úhrady na      20 000 000
   zo zahraničia             reštrukturalizáciu
   (400 mil. USD)             bánk podľa
                      osobitného
                      predpisu x)
                      a na
                      reštrukturalizáciu
                      podnikového
                      sektora

6.  úver od        137 600  6.  úhrady na       137 600
   Rozvojovej banky            rozvojové
   Rady Európy              potreby kultúry
   (3,2 mil. EUR)

7.1. úver z Fondu      600 000  7.  úhrady na výstavbu  2 200 000
   pre zahraničnú             diaľnic
   hospod.
   spoluprácu
   (1,277 mld JPY)

7.2. úver od Európskej  1 600 000
   investičnej banky
   (37,2 mil. EUR)

8.  prijatie preddavku   50 000  8.  príprava projektu    50 000
   od Svetovej banky           riadenia verejných
   (1,0 mil. USD)             financií

9.  prijatie preddavku   18 500  9.  príprava projektu    18 500
   od Svetovej banky           riadenia sociálnych
   (370 tis. USD)             dávok
---------------------------------------------------------------------------
Celkové zdroje             Celkové potreby
financovania              štátneho rozpočtu
štátneho rozpočtu    146 066 100               146 066 100
---------------------------------------------------------------------------
x) § 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších
  predpisov.

  V prípade uplatnenia § 12 ods. 5 sa schodok štátneho rozpočtu
na rok 2001 podľa § 1 ods. 2 zvyšuje o sumu 40 656 100 000 Sk
pozostávajúcu zo súčtu položiek 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

                            (v tis. Sk)

------------------------------------------------------------------
Celkové potreby a zdroje financovania
splatného štátneho dlhu a štátneho
rozpočtu v roku 2001              210 480 663
------------------------------------------------------------------
v tom:
------------------------------------------------------------------
- potreby a zdroje financovania splatného
 štátneho dlhu                 64 414 563
------------------------------------------------------------------
- potreby a zdroje financovania štátneho
 rozpočtu                   146 066 100
------------------------------------------------------------------
2) § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z.z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
4) § 13 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
6) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
7) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
8) § 36s zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z.z.
9) § 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z.
10) § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z.
14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
17) Napríklad § 222 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
19) § 82 zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z.
20) § 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22) § 85 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z.z.
§ 80 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
23) § 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov.
25) § 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.