440/2000 Z.z.

o správach finančnej kontroly

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (10)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (27)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (13)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
440/2000 Z.z.
ZÁKON
z 1. decembra 2000
o správach finančnej kontroly
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť správ finančnej kontroly.
§ 2
(1) Zriaďuje sa
a) Správa finančnej kontroly so sídlom v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,
b) Správa finančnej kontroly so sídlom vo Zvolene s pôsobnosťou v územných obvodoch Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja,
c) Správa finančnej kontroly so sídlom v Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch Košického kraja a Prešovského kraja.
(2) Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(3) Správy finančnej kontroly sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými orgánmi a pri výkone svojej činnosti sú viazané iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Správu finančnej kontroly riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
§ 2a
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly výkonom činností podľa § 3 aj mimo ich územnej pôsobnosti.
§ 3
Správa finančnej kontroly
a) vykonáva vládny audit podľa osobitného predpisu, 1)
b) vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu, 2)
c) vykonáva vládny audit správy a nakladania s majetkom štátu, vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok a evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov podľa osobitných predpisov, 3)
d) rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu 2) a v konaní o porušení finančnej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu 4) okrem prostriedkov poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, 4a) na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, 4b)
e) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu, 4c)
f) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, 4c) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
g) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia, podľa osobitného predpisu 4d) poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov zo zahraničia,
h) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia a prostriedkami štátneho rozpočtu podľa písmena g),
i) ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov, 5)
j) vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu, 6)
k) spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
l) kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu. 7)
§ 3a
Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly
Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov. 8)
§ 4
(1) Správy finančnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za zriadené podľa tohto zákona.
(2) Na konanie začaté pred 1. marcom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(3) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných vzťahov správ finančnej kontroly zriadených podľa doterajších právnych predpisov prechádzajú 1. marcom 2001 na správy finančnej kontroly zriadené podľa tohto zákona.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Zákon č. 150/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2001.
Zákon č. 502/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 618/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 165/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2008.
Zákon č. 264/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2008.
Zákon č. 563/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
1) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 347/2013 Z.z.
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 2 zákona č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 381/2011 Z.z.
4) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a) § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4b) Zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
4c) § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.