Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

396/2000 Z.z. zmena zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
396/2000 Z.z.
ZÁKON
z 31. októbra 2000,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z., zákona č. 156/1998 Z.z. a zákona č. 285/1999 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
"i) 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia,".
Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená j) až s).
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 396/2000 Z.z., , ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 31.10.2000
Rozposlané/platnosť od: 28.11.2000
Účinnosť od: 28.11.2000
Zrušené: -

163/2000 Zbierky zákonov na strane 4457.
Odkaz na rovnopis čiastky