328/2000 Z.z.

Dohoda SR s Maďarskom o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
328/2000 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. marca 2000 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t.j. 4. augusta 2000, na základe článku 14.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len "zmluvné strany")
podľa článku 12 ods. 5 Dohody o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej v Paríži 19. marca 1995,
v záujme upevnenia a skvalitnenia mnohostranných vzťahov v oblasti školstva a kultúry,
v zmysle Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne podpísaného v Lisabone 11. apríla 1997,
so zreteľom na pokrok v oblasti harmonizácie medzinárodnej mobility študentov a vysokoškolských učiteľov členských štátov Rady Európy a UNESCO,
dohodli sa takto:
Čl.1
Na účely tejto dohody sa
(1) pojem "vysoká škola" vzťahuje na všetky štátom uznané ustanovizne, ktoré majú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán oprávnenie uskutočňovať vysokoškolské štúdium; Spoločná komisia odborníkov vytvorená na základe článku 13 tejto dohody zostaví a bude aktualizovať zoznam slovenských a maďarských vysokých škôl, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,
(2) pojem "doklad o vzdelaní" vzťahuje v Slovenskej republike a v Maďarskej republike na vysvedčenia a diplomy vydané štátom uznanými vzdelávacími ustanovizňami v štátom uznaných študijných odboroch, učebných odboroch a vedných odboroch.
Čl.2
(1) Vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie základnej školy v Maďarskej republike oprávňuje pokračovať v štúdiu na stredných školách v Slovenskej republike.
(2) Vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie základnej školy v Slovenskej republike oprávňuje pokračovať v štúdiu na stredných školách v Maďarskej republike.
Čl.3
Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Maďarskej republike sa z hľadiska pokračovania v štúdiu uznávajú za rovnocenné.
Čl.4
Vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike a vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia na odborných školách v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné, ak dĺžka a zameranie odbornej prípravy sú rovnaké alebo podobné.
Čl.5
(1) Vysvedčenia vydané po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného odborného štúdia a vyššieho odborného štúdia v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami a absolventskými diplomami vydanými po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného štúdia a nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo podobné.
(2) Vysvedčenia a absolventské diplomy vydané po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného štúdia a nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami vydanými po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného odborného štúdia a vyššieho odborného štúdia v Maďarskej republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo podobné.
Čl.6
(1) Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní titulu "bakalár" (skratka "Bc.") vydané po ukončení minimálne trojročného štúdia vysokými školami v Slovenskej republike za rovnocenné s diplomami vydanými vysokými školami neuniverzitného druhu ("föiskolai") a fakultami univerzít zameranými na vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu v Maďarskej republike.
(2) Slovenská republika uznáva diplomy vydané po ukončení minimálne trojročného štúdia vysokými školami neuniverzitného druhu ("föiskolai") a fakultami univerzít zameranými na vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu v Maďarskej republike za rovnocenné s diplomami o priznaní titulu "bakalár" (skratka "Bc.") vydanými vysokými školami v Slovenskej republike.
Čl.7
(1) Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní akademických titulov magister (skratka "Mgr."), magister umenia (skratka "Mgr. art."), inžinier (skratka "Ing."), inžinier architekt (skratka "Ing. arch."), doktor medicíny (skratka "MUDr.") a doktor veterinárskej medicíny (skratka "MVDr.") vydané vysokými školami v Slovenskej republike po minimálne štvorročnom štúdiu a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu ako univerzitné diplomy vydané po základnom univerzitnom štúdiu univerzitami v Maďarskej republike.
(2) Slovenská republika uznáva univerzitné diplomy vydané po minimálne štvorročnom základnom univerzitnom štúdiu a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu v Maďarskej republike ako diplomy o priznaní akademických titulov magister (skratka "Mgr."), magister umenia (skratka "Mgr. art."), inžinier (skratka "Ing."), inžinier architekt (skratka "Ing. arch."), doktor medicíny (skratka "MUDr.") a doktor veterinárskej medicíny (skratka "MVDr.") vydané vysokými školami v Slovenskej republike.
Čl.8
Časti štúdia absolvované na vysokých školách v Slovenskej republike a v Maďarskej republike sa môžu na požiadanie študenta vzájomne započítať a uznať ako súčasť štúdia alebo študijný výkon (kredit, skúška). Rovnocennosť štúdia posudzuje vysoká škola, na ktorú sa žiadosť podáva.
Čl.9
(1) Maďarská republika uznáva diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po vykonaní rigoróznej skúšky (examina rigorosa) ako diplomy vydané po absolvovaní postgraduálneho univerzitného štúdia odborného zamerania v Maďarskej republike.
(2) Slovenská republika uznáva diplomy vydané po absolvovaní postgraduálneho univerzitného štúdia odborného zamerania v Maďarskej republike ako diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po vykonaní rigoróznej skúšky (examina rigorosa).
Čl.10
(1) Maďarská republika uznáva vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor" (skratka "PhD.") a umelecko-akademickú hodnosť "artis doctor" (skratka "ArtD."), ktoré udeľujú vysoké školy v Slovenskej republike, za rovnocenné s doktorskou hodnosťou "doktor" (skratka "Ph.D.") a s doktorskou hodnosťou v oblasti umenia (skratka "DLA"), ktoré udeľujú univerzity v Maďarskej republike.
(2) Slovenská republika uznáva doktorskú hodnosť "doktor" (skratka "Ph.D.") a doktorskú hodnosť v oblasti umenia (skratka "DLA"), ktoré udeľujú univerzity v Maďarskej republike, za rovnocenné s vedecko-akademickou hodnosťou "philosophiae doctor" (skratka "PhD.") a s umelecko-akademickou hodnosťou "artis doctor" (skratka "ArtD."), ktoré udeľujú vysoké školy v Slovenskej republike.
Čl.11
(1) Táto dohoda sa okrem článku 6 vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
(2) Článok 6 dohody sa vzťahuje aj na doklady o vzdelaní vydané po 1. januári 1995.
(3) Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike podpísaná v Prahe 11. októbra 1989 zostáva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou naďalej v platnosti pre doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.
Čl.12
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v ďalšom štúdiu alebo na účely výkonu povolania sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.
Čl.13
Na vyjasnenie všetkých otázok vyplývajúcich z tejto dohody, ako aj na účely riešenia otázok vyplývajúcich zo zmien vo vzdelávacej sústave a v príslušnej legislatíve vrátane podávania návrhov na doplnky a úpravy tejto dohody sa zriaďuje Spoločná komisia odborníkov, ktorá sa bude schádzať minimálne raz za rok. Miesto a termín stretnutia sa dohodnú diplomatickou cestou.
Čl.14
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Čl.15
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať s jednoročnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Dané v Budapešti 21. marca 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:
Milan Ftáčnik v.r.
Za vládu Maďarskej republiky:
Zoltán Pokorni v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.