213/2000 Z.z.

o chránených nerastoch a chránených skamenelinách

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
213/2000 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. mája 2000
o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní
Zmena: 647/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 písm. c) a d) a § 27 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
Chránené nerasty a chránené skameneliny
(1) Chránené nerasty sú
a) nálezy nerastov nájdené na území Slovenskej republiky, podľa ktorých boli nerasty prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti A (ďalej len "typový nerast"),
b) nerasty predstavujúce prírodné prvky alebo chemické zlúčeniny zväčša s kryštálovou štruktúrou, ktoré vznikli v dôsledku geologických procesov na území Slovenskej republiky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B,
c) meteority nájdené na území Slovenskej republiky.
(2) Chránené skameneliny sú
a) nálezy skamenelín nájdené na území Slovenskej republiky, podľa ktorých boli skameneliny prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 (ďalej len "typová skamenelina"),
b) skameneliny dostatočne zachované na ich spoľahlivé určenie, ktoré sú zvyškami fosílnych živočíchov a rastlín, ich odtlačkov alebo stôp ich činnosti z územia Slovenskej republiky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
Ochrana chránených nerastov a chránených skamenelín
(1) Ochrana chránených nerastov a chránených skamenelín zahŕňa
a) zachovanie mineralogicky najcennejších nerastov a paleontologicky najcennejších skamenelín bez zmeny na mieste ich prirodzeného nálezu, ak im nehrozí poškodenie alebo zničenie v dôsledku prírodných vplyvov alebo ľudskej činnosti, odcudzenie, alebo ak nie je ohrozený plynulý chod prevádzkovej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
b) ochranu miesta prirodzeného nálezu,
c) ich odber z miesta prirodzeného nálezu oddelením od pôvodného horninového alebo minerálového prostredia na účel ich identifikácie alebo vedeckého skúmania s následným uložením v zbierkach takým spôsobom, aby sa nepoškodili,
d) ich ochranu ako predmetov múzejnej hodnoty vrátane zabezpečenia trvalej odbornej starostlivosti o ne,
e) ich trvalé zachovanie v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky,
f) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi. 1)
(2) Ak hrozí poškodenie chránených nerastov alebo chránených skamenelín ich odberom z miesta prirodzeného nálezu, zabezpečuje sa ochrana tohto miesta najmä vyhlásením územnej ochrany 2) alebo výkupom pozemku. 3)
(3) Odobratým chráneným nerastom a chráneným skamenelinám uloženým v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach sa zabezpečuje trvalá odborná starostlivosť, ktorou sa rozumie uloženie chránených nerastov a chránených skamenelín v priestoroch bez škodlivých chemických a mechanických vplyvov, ich zabezpečenie pred odcudzením a ich nezameniteľné označenie; za nezameniteľné označenie sa považuje uvedenie najmä názvu chráneného druhu, miesta prirodzeného nálezu, roku nálezu alebo odobratia vzorky a pridelenie evidenčného čísla. Na ochranu chránených nerastov a chránených skamenelín ako predmetov múzejnej hodnoty uložených v múzejných zbierkach sa vzťahujú osobitné predpisy. 4)
(4) Trvalé zachovanie chránených nerastov a chránených skamenelín v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky sa nevzťahuje na výmenu zbierok múzeí a vedeckých pracovísk, ak nejde o typové nerasty a typové skameneliny.
(5) Chránené nerasty uvedené v prílohe č. 1 časti B možno
a) zbierať 5) na účely ich spracúvania a obchodovania s nimi,
b) spracúvať, 5)
c) obchodovať s nimi, 5)
len ak ide preukázateľne o ich hromadný výskyt na mieste ich prirodzeného nálezu a ak sú v zbierkach štátnych múzeí s prírodovedným zameraním.
(6) Spracúvaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie výroba úžitkových, ozdobných a umeleckých predmetov z chránených nerastov a chránených skamenelín.
(7) Obchodovaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie akýkoľvek prevod vlastníctva chránených nerastov a chránených skamenelín, ako aj akákoľvek zmena ich držiteľa v dôsledku nájmu, pôžičky, výpožičky alebo úschovy okrem nadobúdania zbierkových predmetov múzeami podľa osobitných predpisov, 4) vysokými školami s prírodovedným zameraním, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými pracoviskami, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť v geologických vedách (mineralógii a paleontológii).
(8) Potvrdenie o oznámení nálezu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 (ďalej len "potvrdenie"), je dokladom potvrdzujúcim oznámenie nálezu chránených nerastov a chránených skamenelín na mieste ich prirodzeného nálezu, ako aj nálezu chránených nerastov a chránených skamenelín odobratých z miesta prirodzeného nálezu po ich identifikácii. Potvrdenie je verejná listina. Pri každej zmene držiteľa chránených nerastov a chránených skamenelín sa originál potvrdenia odovzdáva novému držiteľovi. Ak ide o trvalý vývoz chránených nerastov a chránených skamenelín, originál potvrdenia sa odovzdáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 3
Odber chránených nerastov a chránených skamenelín
(1) Odber takého množstva vzoriek chránených nerastov a vzoriek chránených skamenelín z miesta prirodzeného nálezu, pri ktorom sa nepoškodí podstata chránených nerastov a chránených skamenelín, možno uskutočniť, ak
a) nie je možné zabezpečiť ich ochranu pred poškodením alebo zničením v dôsledku prírodných vplyvov a ľudskej činnosti alebo pred odcudzením,
b) by prerušenie prác, pri ktorých došlo k nálezu, ohrozilo plynulý chod prevádzkovej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, 6)
c) odber je potrebný na účel ich identifikácie a vedeckého skúmania.
(2) Odobraté chránené nerasty a chránené skameneliny označené podľa § 2 ods. 3 sa prednostne uložia v zbierkach tých štátnych múzeí s prírodovedným zameraním, 7) do ktorých podľa ich významu patria a ktoré majú na ich ochranu vytvorené najlepšie podmienky; typové skameneliny sa uložia v zbierkach Slovenského národného múzea.
§ 4
Spoločenské ohodnocovanie chránených nerastov a chránených skamenelín
(1) Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín vyjadruje ich vedeckú, kultúrnu a národnú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na vzácnosť ich výskytu.
(2) Spoločenské ohodnocovanie chránených nerastov a chránených skamenelín sa uplatňuje najmä pri
a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi 1) a pri vyčíslení vzniknutej škody, 8)
b) vypracúvaní znaleckých posudkov, 9)
c) určovaní nálezného. 10)
§ 5
Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín
(1) Spoločenská hodnota chránených nerastov je uvedená v prílohe č. 1 časti B; pri určovaní tejto hodnoty sa prihliada najmä na rozmer nálezu a vývoj vzorky (morfológiu a formu kryštálov).
(2) Spoločenská hodnota chránených skamenelín je uvedená v prílohe č. 3; pri určovaní tejto hodnoty sa prihliada najmä na vzácnosť nálezu a stav zachovania vzorky.
(3) V závislosti od vzácnosti výskytu nálezu a významu miesta nálezu na území Slovenskej republiky možno spoločenskú hodnotu chránených nerastov určenú podľa prílohy č. 1 časti B a spoločenskú hodnotu chránených skamenelín určenú podľa prílohy č. 3 zvýšiť až o 400% hornej hranice.
(4) Spoločenská hodnota typových nerastov, meteoritov nájdených na území Slovenskej republiky a typových skamenelín sa určuje znaleckým posudkom; 9) pri jej určovaní sa prihliada na skutočnosti uvedené v odseku 3.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1986 Zb. o chránených druhoch nerastov.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Vyhláška č. 647/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2009.
László Miklós v.r.
PRÍL.1
ČASŤ A
TYPOVÉ NERASTY
Názov 
------------------------------------------------------------------ 
euchroit 
evansit 
hauerit 
hodrušit 
kornelit 
libethenit 
mrázekit 
romboklas 
schafarzikit 
szomolnokit 
tetradymit 
vashegyit 
ČASŤ B
CHRÁNENÉ NERASTY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Názov         Vymedzenie                           Euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------
akantit        kryštál nad 7 mm                      66,38 -132,77
achát         prírodný alebo nabrúsený nad 25 cm2            36,51 - 59,74
ametyst        kryštál nad 8 cm                      39,83 - 66,38
ametyst holubníkovitý kryštál nad 5 cm                      53,11 - 99,58
antimón        zrnitý agregát nad l2 cm2                 33,19 - 66,38
antimonit       kryštál nad 8 cm                      89,62 - 165,96
antlerit        agregát kryštálov nad 10 cm2                26,55 - 49,79
apjohnit        agregát kryštálov nad 5 cm2                39,83 - 66,38
aragonit        kryštál nad 15 cm                     33,19 - 165,96
            formy aragonitovej výplne v jaskyniach a priepastiach   33,19 - 497,90
arzenolit       agregát kryštálov nad 5 cm2                36,51 - 66,38
baryt         kryštál nad 5 cm                      29,87 - 49,79
botryogén       agregát kryštálov nad 5 cm2                53,11 - 99,58
camerolait       agregát kryštálov nad 6 cm2                33,19 - 66,38
celestín        kryštál nad 1 cm,                         
            agregát kryštálov nad 5 cm2                43,15 - 82,98
claudetit       agregát kryštálov nad 5 cm2                46,47 - 99,58
devillín        kryštál nad 7 mm,                         
            agregát kryštálov nad 10 cm2                33,19 - 66,38
diaspor        agregát kryštálov nad 15 cm2                29,87 - 66,38
euchroit        kryštál nad 2 cm,                         
            agregát kryštálov nad 8 cm2                73,02 - 146,05
evansit        nátekový agregát nad 20 cm2                49,79 - 99,58
evenkit        agregát kryštálov nad 10 cm2                43,15 - 86,30
F-zunyit        zrnitý agregát nad 25 cm2                 26,55 - 66,38
galenit        kryštál nad 5 cm                      33,19 - 199,16
hauerit        kryštál nad 5 mm                      49,79 - 99,58
hodrušit        kryštál nad 5 mm,                         
            agregát kryštálov nad 5 cm2                56,42 - 99,58
chalcedón       náteky nad 50 cm2                     26,55 - 116,17
chalkofylit      agregát kryštálov nad 8 cm2                    
            alebo kryštál nad 0,5 cm                  39,83 - 79,66
chalkopyrit      kryštál nad 4 cm                      49,79 - 99,58
idrialit (idrialín)  agregát kryštálov nad 10 cm2                33,19 - 66,38
kalcit         kryštál nad 15 cm                     26,55 - 66,38
            sintrové formy v jaskyniach a priepastiach         26,55 - 331,93
kermezit        kryštál nad 5 cm,                         
            agregát kryštálov nad 50 cm2                33,19 - 298,74
kornelit*       kryštál nad 12 cm                     33,19 - 66,38
kremeň holubníkovitý  kryštál nad 10 cm                     59,74 - 116,17
krištáľ        kryštál nad 6 cm,                     33,19 - 66,38
krištáľ holubníkovitý                                  
            agregát kryštálov nad 60 cm2                33,19 - 199,16
langit         kryštál nad 5 mm,                     26,55 - 66,38
            agregát kryštálov nad 20 cm2                   
libethenit       kryštál nad 7 mm                      53,11 - 99,58
meď          agregát kryštálov a plieškov nad 20 cm2          46,47 - 66,38
mrázekit        kryštál nad 3 mm,                         
            agregát kryštálov nad 4 cm2                66,38 - 132,77
opál drahý       hniezda nad 10 cm2                     66,38 - 531,10
polybázit       kryštál nad 1 cm                      49,79 - 99,58
posnjakit       agregát kryštálov nad 8 cm2                26,55 - 53,11
pseudomalachit     kôry, náteky nad 15 cm2                  29,87 - 66,38
pyrargyrit       kryštál nad 1 cm                      59,74 - 119,49
pyrit         kryštál nad 10 cm                     33,19 - 66,38
romboklas*                                    46,47 - 92,94
rumelka        kryštál nad 8 mm                      39,83 - 79,66
rutil         kryštál nad 5 cm                      26,55 - 53,11
sfalerit        kryštál nad 5 cm                      26,55 - 99,58
schafarzikit*                                   66,38 - 99,58
skinnerit       kryštál nad 1 cm                      43,15 - 82,98
stefanit        kryštál nad 1 cm                      66,38 - 132,77
strašimirit      agregát kryštálov nad 15 cm2                26,55 - 53,11
striebro        agregát kryštálov,                        
            drôtikov a plieškov nad l0 cm2               99,58 - 199,16
szomolnokit*                                   33,19 - 66,38
tetradymit       kryštál nad 5 mm                      46,47 - 92,94
tetraedrit       kryštál nad 2 cm                      33,19 - 66,38
valentinit       kryštál nad 2 cm,                         
            agregát kryštálov nad 10 cm2                59,74 - 119,49
vashegyit       zrnitý agregát nad 10 cm2                 46,47 - 92,94
voltait        kryštál nad 5 mm,                         
            agregát kryštálov nad 5 cm2                69,70 - 139,41
záhneda        kryštál nad 15 cm                     66,38 - 132,77
zlato, elektrum    agregát kryštálov,                    165,96 - 497,90
            drôtikov a plieškov nad 5 cm2 
Poznámky:
1. Pojem nerast je rovnocenný s pojmom minerál.
2. Kryštál je geometricky ohraničené prírodné teleso bez mechanického poškodenia.
3. Agregát kryštálov je zhluk viacerých kryštálov toho istého minerálu vytvárajúci priestorový tvar.
4. Zrnitý agregát je zoskupenie zŕn nerastu vytvárajúce priestorový tvar.
5. Nátekový agregát je priestorový tvar bez zjavných znakov kryštálov.
6. Každý nález nerastov označených v tejto prílohe znakom * sa považuje za chránený nerast.
7. Plošné vymedzenie v cm2 je dané ohraničením vzorky v priemete do roviny.
PRÍL.2
TYPOVÉ SKAMENELINY
Kmeň: PROTOZOA
Trieda: RHIZOPODA
Rad: FORAMINIFERA
1. Aeolisaccus tintinniformis Mišík, 1971
2. Agathammina multispira Salaj - Borza - Samuel, 1983
3. Agathammina parafusiformis Salaj - Borza - Samuel, 1983
4. Ammobaculites alveolatus Salaj - Borza - Samuel, 1983
5. Ammobaculites hoheneggeri Salaj - Borza - Samuel, 1983
6. Amphorella bicamerata bicamerata Borza - Samuel, 1977
7. Amphorella bicamerata intermedia Borza - Samuel, 1977
8. Amphorella bicamerata minuta Borza - Samuel, 1977
9. Amphorella bilongicamerata bilongicamerata Borza - Samuel, 1977
10. Amphorella lageniformis Borza - Samuel, 1977
11. Amphorella subsphaerica Borza - Samuel, 1977
12. Angulodiscus glomospirelloides Salaj - Borza - Samuel, 1983
13. Angulodiscus pokornyi Salaj, 1967
14. Arenobulimina gerochi Samuel - Salaj, 1962
15. Arenoturrispirillina concavata Samuel - Salaj, 1962
16. Arenovidalina hybensis Salaj - Biely - Bystrický, 1967
17. Aulotortus broennimanni Salaj, 1967
18. Austrocolomia primitiva Salaj - Borza - Samuel, 1983
19. Bispiranella ovata Samuel - Borza, 1981
20. Bispiranella subcarinata Samuel - Salaj - Borza, 1981
21. Bathysiphon microrhaphidus Samuel, 1977
22. Bullopora multicamerata Scheibner, 1968
23. Calcisacculus piriformis Brestenská, 1977
24. Calcisacculus amphoraeformis Brestenská, 1977
25. Cribrostomoides columbiensis moravica Cicha - Zapletalová, 1963
26. Cucurbita infundibuliforme Jablonský, 1973
27. Cyclammina karpatica Cicha - Zapletalová, 1963
28. Cyclammina zemplinica Cicha - Zapletalová, 1963
29. Discorbis ornatus Samuel, 1962
30. Earlandinita elongata Salaj, 1967
31. Earlandinita grandis Salaj, 1974
32. Earlandinita ladinica Salaj, 1978
33. Earlandinita oberhauseri Salaj, 1967
34. Earlandinita soussi Salaj, 1978
35. Elphidium samueli Zlinská, 1993
36. Endothyra elegans Salaj - Borza - Samuel, 1983
37. Endothyranella bicamerata Salaj, 1967
38. Endothyranella pentacamerata Salaj, 1967
39. Endothyranella robusta Salaj, 1974
40. Endothyranella tricamerata Salaj, 1967
41. Fissurina carpathica Samuel, 1975
42. Gaudryina inflata Jendrejáková, 1968
43. Glabratella hronica Samuel, 1975
44. Globigerina baconica Samuel, 1972
45. Globigerina bolivariana pannonica Samuel, 1972
46. Globigerina linaperta transdanubica Samuel, 1972
47. Globigerina praeglobigerinoides Kantorová, 1977
48. Globigerinatheca globosa Samuel, 1981
49. Globorotalia hungarica Samuel, 1972
50. Globorotalia irregularis Samuel, 1981
51. Globorotalia pseudospinulosa Samuel, 1972
52. Globotruncana biconvexa biconvexa Samuel - Salaj, 1962
53. Globotruncana biconvexa gigantea Samuel - Salaj, 1962
54. Globotruncana carpathica Scheibnerová, 1963
55. Globotruncana sigmoconcavata Scheibnerová, 1963
56. Globotruncana turonica Samuel - Salaj, 1962
57. Glomospira inconstans Michalík - Jendrejáková - Borza, 1979
58. Glomospira inflata Michalík - Jendrejáková - Borza, 1979
59. Glomospirella biedai Samuel, 1977
60. Glomospirella fatrica Michalík - Jendrejáková - Borza, 1979
61. Glomospirella minima Michalík - Jendrejáková - Borza, 1979
62. Glomospirella paucispira Michalík - Jendrejáková - Borza, 1979
63. Gyroidinella carpathica Samuel - Köhler, 1979
64. Haddonia praeheissigi Samuel - Köhler - Borza, 1977
65. Haplophragmium maamouri Salaj, 1978
66. Haplophragmoides ovalis Jendrejáková, 1963
67. Hyperammina rara Samuel, 1977
68. Involutina muranica Jendrejáková, 1972
69. Labyrinthina falsomirabilis Salaj - Borza - Samuel, 1983
70. Lituotuba carpathica Salaj - Borza - Samuel, 1983
71. Meandrospira deformata Salaj, 1967
72. Meandrospiranella samueli Salaj, 1967
73. Meandrospiranella irregularis Salaj, 1967
74. Miliola andrusovi Samuel - Köhler - Borza, 1977
75. Miniacina multiformis Scheibner, 1968
76. Multiseptida arcata Salaj - Borza - Samuel, 1983
77. Multiseptida elongata Salaj - Borza - Samuel, 1983
78. Nodobacularia cylindriformis Salaj - Borza - Samuel, 1983
79. Nodosaria trifonovae Salaj - Borza - Samuel, 1983
80. Nummulites anomalus lopuchovensis Vaňová, 1977
81. Nummulites garnieri sturi Vaňová, 1972
82. Nummulites subplanatus mehesi Vaňová, 1972
83. Nummulites subtilis maior Kecskeméti, 1972
84. Nummulites subtilis subtilis Vaňová, 1972
85. Ophthalmipora falsoexiguum Salaj - Borza - Samuel, 1983
86. Orbitoides apiculata plana Köhler, 1962
87. Orbitoides gensacicus praevius Köhler, 1962
88. Paraophthalmidium carpaticum Samuel - Borza, 1981
89. Paratintinnina tintiniformis Borza - Samuel, 1977
90. Paratintinnina tulipaformis Borza - Samuel, 1977
91. Permodiscus praecommunis Salaj - Borza - Samuel, 1983
92. Permodiscus praeimpressus Salaj - Borza - Samuel, 1983
93. Permodiscus praetenuis Salaj - Borza - Samuel, 1983
94. Pilammina grandis Salaj, 1967
95. Pilammina kuthani Salaj, 1967
96. Pilamminella falsofriedli Salaj - Borza - Samuel, 1983
97. Planiinvoluta irregularis Salaj - Borza - Samuel, 1983
98. Planiinvoluta regularis Salaj - Borza - Samuel, 1983
99. Planomalina puchovensis Scheibnerová, 1963
100. Planorbulina uva Scheibner, 1968
101. Praeglobotruncana hagni Scheibnerová, 1962
102. Praeglobotruncana klausi Scheibnerová, 1963
103. Praeglobotruncana oraviensis Scheibnerová, 1960
104. Praeglobotruncana oraviensis trigona Scheibnerová, 1960
105. Pseudocucurbita campanulaformis Borza - Samuel, 1978
106. Pseudocucurbita fusani Borza - Samuel, 1978
107. Pseudocucurbita globosa Borza - Samuel, 1978
108. Pseudocucurbita subglobosa Borza - Samuel, 1978
109. Pseudonodosaria gemerica Salaj - Borza - Samuel, 1983
110. Pseudonodosaria gombaseki Salaj - Borza - Samuel, 1983
111. Rakusia oberhauseri Salaj, 1967
112. Rakusia ploechingeri Salaj - Borza - Samuel, 1983
113. Rectoseptaglomospiranella memmii Salaj, 1978
114. Reophax pseudoscalaria Samuel, 1977
115. Rotalipora bicarinata Samuel - Salaj, 1962
116. Sigmoilina excentrica Salaj - Borza - Samuel, 1983
117. Sigmoilina multicarinata Salaj - Borza - Samuel, 1983
118. Spiriamphorella carpathica carpathica Borza - Samuel, 1977
119. Spiriamphorella carpathica gemerica Borza - Samuel, 1977
120. Spiriamphorella irregularis Borza - Samuel, 1977
121. Spiriamphorella ovata Borza - Samuel, 1977
122. Spiriamphorella rectilineata districta Borza - Samuel, 1977
123. Spiriamphorella rectilineata rectilineata Borza - Samuel, 1977
124. Spiroplectammina spiralis Salaj - Borza - Samuel, 1983
125. Stensioeina pokornyi Scheibnerová, 1963
126. Textularia gramen maxima Cicha - Zapletalová, 1965
127. Textularia laevigata aplanata Cicha - Zapletalová, 1965
128. Turborotalia (Acarinina) alteconica Samuel, 1972
129. Turborotalia (Acarinina) istropolitana Samuel, 1972
130. Turborotalia (Acarinina) vicespinuloinflata Samuel, 1972
131. Urnulinella andrusovi Borza - Samuel, 1977
132. Valvulina azzouzii Salaj, 1978
133. Vsevolodia czechoviczi Kantorová, 1975
134. Vsevolodia czechoviczi plicata Kantorová, 1975
Podtrieda: RADIOLARIA
135. Acaeniotyle diaphorogona variata Ožvoldová, 1979
136. Acotripus sphericus Ožvoldová, 1988
137. Angulobracchia biordinale Ožvoldová, 1984
138. Anthocorys podbielensis Ožvoldová, 1979
139. Cinguloturris carpatica Dumitrica, 1982
140. Crucella contorta Ožvoldová, 1984
141. Crucella imbricata Ožvoldová, 1979
142. Crucella zealis Ožvoldová, 1979
143. Dictiomitra pinna Ožvoldová, 1975
144. Dictyastrum crassum Ožvoldová, 1979
145. Emiluvia ordinaria Ožvoldová, 1984
146. Heitzeria spinosa Ožvoldová, 1975
147. Higumastra coronarica Ožvoldová, 1984
148. Lithocampe ruesti Ožvoldová, 1975
149. Lithostrobus brevicostatus Ožvoldová, 1975
150. Pseudocrucella procera Ožvoldová, 1984
151. Spinosicapsa ceblienica Ožvoldová, 1975
152. Staurolonche grandipora Ožvoldová, 1975
153. Staurosphaera tympanica Ožvoldová, 1979
Trieda: CILIATA
154. Chitinoidella colomi Borza, 1966
155. Chitinoidella dobeni Borza, 1966
156. Chitinoidella slovenica Borza, 1964
157. Chitinoidella tithonica Borza, 1969
158. Parachitinoidella ornata Borza, 1979
159. Praecalpionellopsis gemeriensis Borza, 1971
160. Praecolomiella boneti Borza, 1979
161. Praecolomiella trejoi Borza, 1979
162. Praetintinopsella andrusovi Borza, 1969
163. Sturiella oblonga Borza, 1981
164. Tintinnopsella remanei Borza, 1969
Trieda: FLAGELLATA
165. Cadosina gigantea Borza, 1969
166. Cadosina minuta Borza, 1980
167. Cadosina nagyi Borza, 1969
168. Cadosina oraviensis Borza, 1969
169. Cadosina pieniniensis Borza, 1969
170. Cadosina spinosa Borza, 1972
171. Cadosina undosa Borza, 1972
172. Cadosina vogleri Borza, 1969
173. Cadosinopsis nowaki Borza, 1984
174. Palinosphaera brezovica Borza, 1972
175. Pithonella multicava Borza, 1972
176. Colomisphaera conferta Řehanek, 1985
177. Stomiosphaera carpathica Borza, 1964
178. Stomiosphaera malmica Borza, 1964
179. Stomiosphaera pulla Borza, 1964
180. Stomiosphaera wanneri Borza, 1969
Kmeň: COELENTERATA
181. Astraeopora (Palastraeopora) carpathica Kühn, 1973
182. Astrocaenia intermedia Alloiteau, 1949
183. Cenomanosmilia bojnicensis Alloiteau, 1949
184. Circophyllia costata Alloiteau, 1949
185. Coelosmilia carpathica Kühn, 1930
186. Craspedophyllia jablonicae Kolosváry, 1966
187. Cretastrea andrusovi Kühn, 1930
188. Flabellum senesi Kopek, 1952
189. Margarosmilia asymetrica Kolosváry, 1966
190. Margarosmilia carpatica Kolosváry, 1958
191. Myriophyllia smolenicae Kolosváry, 1966
192. Oppelismilia dedinhyensis Kolosváry, 1966
193. Pattalophyllia conica Alloiteau, 1949
194. Placosmilia bojnicensis Alloiteau, 1949
195. Procyclolites podhradiensis Kolosváry, 1967
196. Siderofungia andrusovi Alloiteau, 1949
197. Siderofungia bojnicensis Alloiteau, 1949
198. Stylosmilia carpathica Kühn, 1937
199. Thamnasteria smithiformis Kolosváry, 1963
Kmeň: ANNELIDA
200. Propomatoceras slavicus Ziegler - Michalík, 1980
201. Spiraserpula mikesia Ziegler - Michalík, 1980 Kmeň: BRYOZOA
202. Alternifenestella kazmerii Zágoršek, 1993
203. Calpensia hexagona Zágoršek, 1994
204. Cavernella morozovae Zágoršek, 1993
205. Dyscritella anisica Zágoršek, 1993
206. Exidmonea crisiiforma Zágoršek, 1992
207. Hippomenella bragai Zágoršek, 1994
208. Chaperia spinella Zágoršek, 1994
209. Nematifera susannae Zágoršek, 1992
210. Perigastrella granulata Zágoršek, 1994
211. Shulgapora hungarica Zágoršek, 1993
212. Vysokella acanthostylica Zágoršek, 1993
213. Vysokella glabra Zágoršek, 1993
Kmeň: BRACHIOPODA
214. Antiptychina puchoviensis Pevný, 1969
215. Apertirhynchella triplex Siblík, 1986
216. Austriellula undosa Siblík, 1982
217. Caucasorhynchia altaplecta acuticostata Siblík, 1971
218. Caucasorhynchia elegans consobrina Siblík, 1986
219. Caucasorhynchia elegans elegans Siblík, 1986
220. Cirpa langi carpathica Siblík, 1965
221. Cirpa slovenica Siblík, 1967
222. Costirhynchopsis variata glabra Siblík, 1986
223. Costirhynchopsis variata variata Siblík, 1986
224. Crania badensis Michalík - Zágoršek, 1986
225. Gemerithyris copiosa copiosa Siblík, 1990
226. Gemerithyris copiosa inflata Siblík, 1990
227. Gemerithyris hungarica globosa Siblík, 1977
228. Norella obesa Siblík, 1986
229. Pseudogibbirhynchia globosa Siblík, 1967
230. Rhaetina concinna Siblík, 1990
231. Rhaetina hybensis Michalík, 1975
232. Schwagerispira bystrickyi Siblík, 1990
233. Slovenirhynchia maninensis Siblík, 1967
234. Spiriferina parvula Siblík, 1981
235. Spiriferina slovenica Siblík, 1965
236. Stolzenburgiella baloghi Siblík, 1981
237. Sulcatothyris rotunda Siblík, 1990
238. Volirhynchia dux Siblík, 1986
Kmeň: MOLLUSCA
Trieda: BIVALVIA
239. Angulus (Peronidia) kovačovensis Seneš, 1958
240. Angulus (Peronidia) nysti regularis Seneš, 1958
241. Bakevellia (Neobakevellia) robusta Kochanová, 1973
242. Bathyarca devinica Švagrovský, 1981
243. Bystrickaya andrusovi Lupu, 1976
244. Cardita carpatica Kochanová, 1973
245. Cardium (Acanthocardia) andrusovi latecostatum Seneš, 1955
246. Cardium (Laevicardium) kovácovense Seneš, 1958
247. Cardium (Limnocardium) kolesnikovi Seneš, 1955
248. Cardium (Limnocardium) lamellosum Seneš, 1955
249. Cardium (Limnocardium) plicatoforme Seneš, 1955
250. Cardium (Limnocardium) rotundum Seneš, 1955
251. Cardium (Limnocardium) solense Seneš, 1955
252. Cardium (Limnocardium) subplicatofittoni Seneš, 1955
253. Cardium (Parvicardium) parvissimum Švagrovský, 1960
254. Cardium radiatum Švagrovský, 1971
255. Cassianella gemerica Kochanová, 1973
256. Crassatella (Crassitina) carpatica Seneš, 1960
257. Ctenostreon vrsateciensis Kochanová, 1979
258. Donax dentiger parvulus Švagrovský, 1960
259. Ervilia minima Seneš, 1953
260. Eumarcia (Textivenus) karpathica Andrusov, 1953
261. Gafrarium (Circe) carpatica Ondrejíčková - Seneš, 1965
262. Halobia bystrickyi Kochanová, 1987
263. Horehronia kuehni Andrusov, 1976
264. Chlamys andrusovi Kochanová, 1973
265. Chlamys carsensis Kochanová, 1973
266. Chlamys fascistriata Kochanová, 1973
267. Chlamys pseudodispar Kochanová, 1973
268. Chlamys rapovensis Hano - Seneš, 1953
269. Chlamys silicensis Kochanová, 1973
270. Chlamys stuerzenbaumi Kochanová, 1973
271. Lima drnavensis Kochanová, 1973
272. Limnocardium fittoniforme Seneš, 1953
273. Limnocardium gilleti Seneš, 1953
274. Limnopsis (Pectunculina) reticulifera Švagrovský, 1981
275. Lutraria sanna longa Seneš, 1955
276. Mysidioptera submulticostata Kochanová, 1975
277. Neomegalodon (Neomegalodon) carpaticus Kochanová, 1973
278. Ornithopecten liptovensis Kochanová, 1975
279. Parallelodon subimbricarius Kochanová, 1973
280. Pholadomya andrusovi Seneš, 1958
281. Pitaria (Paradione) chropovensis Bílek, 1966
282. Plagiostoma succinctaeformis Kochanová, 1973
283. Plagiostoma sturi Kochanová, 1973
284. Plagiostoma subnodulosum Kochanová, 1973
285. Pseudomyoconcha ackeri Kochanová, 1973
286. Pteria minuta Kochanová, 1973
287. Tutcheria slovenica Kochanová, 1973
288. Venus (Clausinella) basteroti elongatus Seneš, 1958
Trieda: GASTROPODA
289. Actaeon pygmaeus Seneš, 1955
290. Alvania (Alvania) helenae latior Švagrovský, 1982
291. Alvania productilis minor Švagrovský, 1960
292. Batillaria turbai Andrusov, 1953
293. Belgrandiella slovenica Ložek - Brtek, 1964
294. Belgrandiella slovenica alticola Ložek - Brtek, 1964
295. Belgrandiella slovenica bojnicensis Ložek - Brtek, 1964
296. Belgrandiella slovenica kalasi Ložek - Brtek, 1964
297. Calliostoma gradaespira gradaespira Švagrovský, 1957
298. Calliostoma gradaespira latitesta Švagrovský, 1957
299. Calliostoma gradaespira misslensis Švagrovský, 1957
300. Calliostoma planata striatella Švagrovský, 1957
301. Cerithium danubicum Ondrejíčková - Seneš, 1965
302. Cerithium danubicum pyramidale Ondrejíčková - Seneš, 1965
303. Cerithium incertum var. minuta Švagrovský, 1954
304. Cerithium jakeliusi Švagrovský, 1971
305. Cerithium (Pithocerithium) rubiginosum Švagrovský, 1954
306. Cerithium (Thericium) boettgeri Seneš, 1960
307. Cingula (Pseudosetia) laevigata hispida Seneš, 1960
308. Clava (Pseudovergatus) cechovici Andrusov, 1953
309. Clavatula (Clavatula) contorta Švagrovský, 1958
310. Clavatula (Clavatula) kuzmicensis Švagrovský, 1958
311. Clithon (Vittoclithon) pictus ventrosus Seneš, 1955
312. Drillia (Stenodrillia) dorae iniustecarinata Švagrovský, 1958
313. Gibbula andrusovi Švagrovský, 1957
314. Gibbula (Colliculus) subscalata teres Švagrovský, 1982
315. Gibbula tenuistriata Švagrovský, 1957
316. Glauconia coquandiana prasnikensis Czabalay, 1969
317. Hinia (Hinia) adae propinqua Švagrovský, 1982
318. Hinia (Hinia) retusata Švagrovský, 1982
319. Hydrobia pseudoselia Seneš, 1953
320. Hydrobia punctum sarmatica Seneš, 1953
321. Hydrobia (Solia) suturatocostata Seneš, 1955
322. Latirus (Pseudolatirus) bilineatus minutus Švagrovský, 1982
323. Littorina costata Seneš, 1955
324. Mohrensternia globosa Švagrovský, 1971
325. Mohrensternia krachi Seneš, 1955
326. Mohrensternia rectecostata Švagrovský, 1971
327. Mohrensternia subnitida subnitida Seneš, 1955
328. Mohrensternia subnitida žižčenkovi Seneš, 1955
329. Mohrensternia tortonica graciliformis Seneš, 1955
330. Mohrensternia tortonica paucicostata Seneš, 1955
331. Mohrensternia tortonica tortonica Seneš, 1955
332. Nassa dorsaniformis Seneš, 1960
333. Nassa (Phrontis) dujardini levis Seneš, 1960
334. Pirenella aspera Švagrovský, 1982
335. Pirenella virgata Švagrovský, 1982
336. Pseudamnicola (Staja) acutecarinata prisca Švagrovský, 1971
337. Raphitoma polyacantha paucicostata Švagrovský, 1958
338. Raphitoma subcostata zemplinica Švagrovský, 1958
339. Rissoa certa Švagrovský, 1971
340. Rissoa gracilis Švagrovský, 1971
341. Rissoa mucronata Švagrovský, 1971
342. Rissoa rugosa Švagrovský, 1971
343. Rissoa (Mohrensternia) acuta Seneš, 1953
344. Rissoa (Mohrensternia) andrusovi Seneš, 1953
345. Rissoa (Mohrensternia) cechovici Seneš, 1953
346. Rissoa (Mohrensternia) cincta Seneš, 1953
347. Rissoa (Mohrensternia) fragilis Seneš, 1953
348. Rissoa (Mohrensternia) friedbergi Seneš, 1953
349. Rissoa (Mohrensternia) granensis Seneš, 1953
350. Rissoa (Mohrensternia) irregularis Seneš, 1953
351. Rissoa (Mohrensternia) kicindica Seneš, 1953
352. Rissoa (Mohrensternia) longa Seneš, 1953
353. Rissoa (Mohrensternia) minor Seneš, 1953
354. Rissoa (Mohrensternia) multicostata Seneš, 1953
355. Rissoa (Mohrensternia) multicostata minor Seneš, 1953
356. Rissoa (Mohrensternia) nuda Seneš, 1953
357. Rissoa (Mohrensternia) polonica Seneš, 1953
358. Rissoa (Mohrensternia) pseudogranensis Seneš, 1953
359. Rissoa (Mohrensternia) pseudopolonica Seneš, 1953
360. Rissoa (Mohrensternia) pupa Seneš, 1953
361. Rissoa (Mohrensternia) spiralocostata Seneš, 1953
362. Seila (Seila) conitesta Švagrovský, 1954
363. Seila (Seila) costatonodosa Švagrovský, 1954
364. Terebra (Terebra) bistriata boriana Švagrovský, 1982
365. Terebra (Terebra) pseudopertusa badeniana Švagrovský, 1982
366. Trochotoma carpatica Kochanová, 1973
367. Tympanotonos ajkaensis var. balleghi Andrusov, 1953
368. Weinkaufia pumila Švagrovský, 1971
Trieda: CEPHALOPODA
369. Abrytusites thieuloi Vašíček - Michalík, 1986
370. Aegoceras (Microderoceras) kettneri Andrusov, 1931
371. Alsatites viskupi Rakús, 1975
372. Ammonites liptoviensis Zeuschner, 1856
373. Cenoceras hybense Rakús, 1992
374. Cycloceltites corneus Kollárová - Andrusovová, 1973
375. Ectocentrites purkynei Andrusov, 1931
376. Ectocentrites waehneri Rakús, 1975
377. Euptychoceras borzai Vašíček - Michalík, 1986
378. Kammerkarites sokolensis Rakús, 1993
379. Monophyllites clio Mojsisovics, 1893
380. Morphoceras kostelecense Rakús, 1965
381. Nannolytoceras paucisulcatum Rakús, 1965
382. Oxynoticeras perneri Andrusov, 1931
383. Oxynoticeras schroederi Andrusov, 1931
384. Peripleurites boeckhi Mojsisovics, 1893
385. Peripleurites stuerzenbaumi Mojsisovics, 1893
386. Spitidiscus cankovi Vašíček - Michalík, 1986
Podtrieda: COLEOIDEA
387. Mesoteuthis parvulus Činčurová, 1974
388. Nannobelus oravicus Činčurová, 1994
389. Passaloteuthis andrusovi Činčurová, 1984
390. Passaloteuthis krimholzi Činčurová, 1974
391. Passaloteuthis meszarosi Činčurová, 1991
392. Passaloteuthis tunezicensis Činčurová, 1989
393. Salpingoteuthis carpaticus Činčurová, 1971
394. Salpingoteuthis podbielicus Činčurová, 1974
395. Salpingoteuthis slovacus Činčurová, 1974
Kmeň: ECHINODERMATA
Trieda: CRINOIDEA
396. Cyrtocrinus stiavnikiensis Žítt - Michalík, 1984
397. Phyllocrinus borcicensis Žítt - Michalík, 1984
398. Phyllocrinus misiki Žítt - Michalík, 1988
399. Phyllocrinus skalensis Žítt - Michalík, 1984
Trieda: ECHINOIDEA
400. Lovenia mortenseni Čtyroký, 1965
401. Trachyaster hlinensis Seneš, 1955
Trieda: HOLOTHUROIDEA
402. Acanthotheelia helios Kozur - Mock, 1972
403. Acanthotheelia pseudospinosa Kozur - Mock, 1972
404. Acanthotheelia pulchra Kozur - Mock, 1972
405. Biacumina rariperforata Kozur - Mock, 1972
406. Biacumina spinosa Kozur - Mock, 1972
407. Calclamna misiki Kozur - Mock, 1972
408. Calclamna norica Kozur - Mock, 1972
409. Eocaudina longa Kozur - Mock, 1972
410. Eocaudina mostleri Kozur - Mock, 1972
411. Kuehnites andrusovi Kozur - Mock, 1972
412. Praeeuphronides complexus Kozur - Mock, 1972
413. Priscopedatus bogschi Kozur - Mock, 1972
414. Priscopedatus slovakensis Kozur - Mock, 1972
415. Priscopedatus triangularis Kozur - Mock, 1972
416. Semperites longiramosus Kozur - Mock, 1972
417. Theelia praenorica Kozur - Mock, 1972
418. Theelia praeseniradiata Kozur - Mock, 1972
419. Theelia pseudoplanata Kozur - Mock, 1972
420. Theelia simoni Kozur - Mock, 1972
421. Theelia stellifera bistellata Kozur - Mock, 1972
422. Theelia variabilis slovakensis Kozur - Mock, 1972
423. Theelia zawidzkae Kozur - Mock, 1972
424. Triradites transitus Kozur - Mock, 1972
425. Uniramosa bystrickyi Kozur - Mock, 1972
Kmeň: CHORDATA
Podkmeň: CONODONTOCHORDATA
426. Epigondolella japonica ciernensis Kozur - Mock, 1972
427. Gondolella carpathica Mock, 1979
428. Misikella longidentata Kozur - Mock, 1974
429. Misikella longidentata posthernsteini Kozur - Mock, 1974
430. Parvigondolella andrusovi Kozur - Mock, 1972
431. Parvigondolella lata Kozur - Mock, 1974
432. Prioniodina sweeti sweeti Kozur - Mock, 1972
Podkmeň: VERTEBRATA
433. Antigonia postangusta Holec, 1975
434. Belonidopsisichnium carpathicum Plička, 1982
435. Micromesistius schwarzhanzi Holec, 1975
436. Otholithus (Myctophidarum) acutirostrum Holec, 1975
437. Roderisignus quinqueradialis Michalík, 1977
438. Coelurosaurichnus tatricus Michalík - Sýkora, 1976
439. Bufo priscus Špinar - Klembara - Meszároš, 1993
Kmeň: MYCOPHYTA
440. Colospongia andrusovi Jablonský, 1975
441. Paleoguttulina murani Locquin - Mišík, 1983
Oddelenie: PYRHOPHYTA
442. Pentagonium obidum Snopková - Samuel, 1982
INCERTAE SEDIS - COCCOLITHOPHORIDA
443. Discoaster florens Bystrická, 1964
444. Discoaster lubinaensis Bystrická, 1966
445. Discoaster multiradiatus pedunculatus Bystrická, 1966
446. Discoaster multiradiatus robustus Bystrická, 1966
447. Discoaster triangularis Bystrická, 1966
448. Pontosphaera cornifera Lehotayová, 1979
449. Reticulofenestra excavata Lehotayová, 1975
450. Cruciplacolithus devinensis Lehotayová, 1970
Odelenie: CHRYSOPHYTA
Trieda: DIATOMAE
451. Actinocyclus boryanus Pantocsek, 1905
452. Actinoptychus boryanus Pantocsek, 1903
453. Actinoptychus petitic Pantocsek, 1905
454. Actinoptychus schmidtii Pantocsek, 1905
455. Actinoptychus staubii Pantocsek, 1905
456. Actinoptychus szontághii Pantocsek, 1903
457. Alloeoneis castracanei Pantocsek, 1903
458. Amphora acuta Greg. var. neogena Pantocsek, 1905
459. Amphora boryana Pantocsek, 1905
460. Amphora gigantea Grun. var. andesitica Pantocsek, 1905
461. Amphora lima A. Schm. var. fossilis Pantocsek, 1905
462. Amphora megapora Pantocsek, 1903
463. Amphora nova caledonica Grun. var. hungarica Pantocsek, 1905
464. Amphora staurophora Pantocsek, 1905
465. Amphora vittata Pantocsek, 1905
466. Aulacodiscus boryanus Pantocsek, 1905
467. Biddulphia permagna Pantocsek, 1903
468. Biddulphia tuomeyi (Bail.) Rop. var. boryana Pantocsek, 1903
469. Campylodiscus boryanus Pantocsek, 1905
470. Campylodiscus brassayi Pantocsek, 1905
471. Campylodiscus kidstonii Pantocsek, 1905
472. Cerataulus boryanus Pantocsek, 1905
473. Cerataulus turgidus E. var. hispidissimus Pantocsek, 1905
474. Clavicula kinkeii Pantocsek, 1905
475. Climacosphaenia moniligera E. var. hungarica Pantocsek, 1903
476. Cocconeis andesitica Pantocsek, 1905
477. Cocconeis boryana Pantocsek, 1905
478. Cocconeis californica Grun. var. hungarica Pantocsek, 1905
479. Cocconeis dubravicensis Pantocsek, 1905
480. Cocconeis grunowii Pantocsek, 1903
481. Cocconeis raeana Pantocsek, 1903
482. Coscinodiscus boeckhii Pantocsek, 1905
483. Coscinodiscus debyi Pantocsek, 1903
484. Cymbella abnormis Grun. var. fossilis Pantocsek, 1905
485. Cymbella cistula (E.) Hempr. var. hungarica Pantocsek, 1905
486. Cymbella clementis Pantocsek, 1905
487. Cymbella cymbiformis var. dorse-punctata Řeháková, 1980
488. Cymbella cymbiformis E. var. producta Pantocsek, 1905
489. Cymbella dubravicensis Pantocsek, 1905
490. Cymbella grunowii Pantocsek, 1905
491. Cymbella lanceolata E. var. fossilis Pantocsek, 1905
492. Cymbella latestriata Pantocsek, 1905
493. Cymbella obtusa Pantocsek, 1905
494. Cymbella pachyptera Pantocsek, 1905
495. Cymbella plutonica Pantocsek, 1905
496. Cymbella simplex Pantocsek, 1905
497. Cymbella staubii Pantocsek, 1905
498. Cymbella turgida Pantocsek, 1905
499. Cymbella vegeta Pantocsek, 1905
500. Dimeregramma boryanum Pantocsek, 1903
501. Epithemia gibba (E.) Kg. var. boryana Pantocsek, 1903
502. Epithemia gibberula Grun. var. perlonga Pantocsek, 1903
503. Eudictya boryana Pantocsek, 1903
504. Eunotia flexuosa Kg. var. trachytica Pantocsek, 1905
505. Eunotia gracilis (E.) Rab. var. fossilis Pantocsek, 1905
506. Eunotia pectinalis (Kg.) Rbh. var. trachytica Pantocsek, 1905
507. Gomphonema dubravicensis Pantocsek, 1905
508. Haynaldella antiqua Pantocsek, 1905
509. Hydrosera boryana Pantocsek, 1903
510. Hydrosera boryana forma hexagona Pantocsek, 1903
511. Mastogloia szontághi Pantocsek, 1903
512. Melosira arenaria More var. hungarica Pantocsek, 1903
513. Melosira crenulata Kg. var. debilis Pantocsek, 1905
514. Melosira granulata (E.) Ralfs var. boryana Pantocsek, 1905
515. Melosira undulata (E.) Kg. var. minor Pantocsek, 1905
516. Melosira undulata (E.) var. triocellata Řeháková, 1980
517. Navicula andesitica Pantocsek, 1903
518. Navicula bimaculata Pantocsek, 1903
519. Navicula boryana Pantocsek, 1903
520. Navicula carpathorum Pantocsek, 1905
521. Navicula halionata Pantocsek, 1903
522. Navicula haynaldii Pantocsek, 1903
523. Navicula hornigii Pantocsek, 1905
524. Navicula illustra Pantocsek, 1905
525. Navicula irregularis Pantocsek, 1903
526. Navicula jarrensis Grun. var. gracilior Pantocsek, 1903
527. Navicula kelleri Pantocsek, 1903
528. Navicula latissima Grg. var. capitata Pantocsek, 1905
529. Navicula le tourneurii Pantocsek, 1903
530. Navicula major Kg. var. andesitica Pantocsek, 1905
531. Navicula mastogloidea Pantocsek, 1903
532. Navicula mesolepata (E.) Kg. var. boryana Pantocsek, 1905
533. Navicula moscarensis Pantocsek, 1905
534. Navicula neogena Pantocsek, 1905
535. Navicula neumayeriana Pantocsek, 1905
536. Navicula migricans Pantocsek, 1905
537. Navicula praeflua Pantocsek, 1905
538. Navicula rattrayi Pantocsek, 1903
539. Navicula scythica Pantocsek, 1905
540. Navicula seriosa Pantocsek, 1905
541. Navicula turgidula Pantocsek, 1905
542. Navicula viridis (E.) Kg. var. fossilis Pantocsek, 1905
543. Odontella boryana Pantocsek, 1903
544. Odontella pygmaea Pantocsek, 1905
545. Orthoneis notata Pantocsek, 1903
546. Paralia debyi Pantocsek, 1905
547. Peronia boryana Pantocsek, 1905
548. Pinnularia major var. andesitica f. interrupta Řehák, 1980
549. Plagiogramma boryanum Pantocsek, 1903
550. Plagiogramma truanii Pantocsek, 1903
551. Podosira boryana Pantocsek, 1903
552. Podosira constricta Pantocsek, 1905
553. Rhaphoneis boryana Pantocsek, 1903
554. Rhaphoneis lorenziana Grun. var. minor Pantocsek, 1903
555. Salacia boryana Pantocsek, 1903
556. Stauroneis boryana Pantocsek, 1905
557. Stauroneis szontághii Pantocsek, 1905
558. Stauroneis grunowii Pantocsek, 1905
559. Stictodiscus boryanus Pantocsek, 1903
560. Surillella fastuosa E. var. fossilis Pantocsek, 1903
561. Surillella salsa W. Sm. var. hungarica Pantocsek, 1905
562. Surillella tenera Grec. var. fossilis Pantocsek, 1905
563. Surillella vaszaryi Pantocsek, 1905
564. Synedra crystallina W.S. var. fossilis Pantocsek, 1903
565. Synedra dubravicensis Pantocsek, 1905
566. Synedra ulna (Nitzsch) E. var. fossilis Pantocsek, 1905
567. Tetracyclus lacustris Ralfs var. fossilis Pantocsek, 1905
568. Triceratium boryanum Pantocsek, 1903
569. Triceratium horridum forma tetragona Pantocsek, 1903
570. Triceratium hungaricum Pantocsek, 1905
571. Triceratium junctum A.S. var. fossilis Pantocsek, 1903
572. Triceratium pileus E. var. robustior Pantocsek, 1903
Oddelenie: CHLOROPHYTA
573. Aciculella bacillum Pia, 1927
574. Aciculella bacillum Pia var. perforata Bystrický, 1975
575. Aciculella nikleri Bystrický, 1975
576. Aciculella pantici Bystrický, 1975
577. Aciculella sokaci Bystrický, 1975
578. Aciculella spiculiformis Bystrický, 1975
579. Andrusoporella brezovica Bystrický, 1967
580. Dactylopora deloffi Bystrický, 1967
581. Dactylopora gusici Bystrický, 1976
582. Didemnum carpaticum Mišík - Borza, 1978
583. Digitella radoicicae Bystrický, 1976
584. Diplopora borzai Bystrický, 1978
585. Diplopora muranica Bystrický, 1967
586. Gyroporella ladinica Bystrický, 1962
587. Heteroporella carpatica Bystrický, 1967
588. Macroporella (Pianella) humilis Bystrický, 1967
589. Macroporella (Pianella) sturi Bystrický, 1967
590. Macroporella spectabilis Bystrický, 1962
591. Munieria grambasti Bystrický, 1976
592. Muranella sphaerica Borza, 1975
593. Petrascula stratenica Bystrický, 1979
594. Physoporella heraki Bystrický, 1967
595. Physoporella pauciforata (G.) St. var. gemerica Bystrický, 1962
596. Physoporella pauciforata (G.) St. var. sulcata Bystrický, 1962
597. Pieninia oblonga Borza - Mišík, 1976
598. Pleurozonaria fusani Snopková - Samuel, 1981
599. Pleurozonaria kedvesi Snopková - Samuel, 1981
600. Plexoramea cerebriformis Mello, 1977
601. Uragiella supratriassica Bystrický, 1967
PALYNOMORPHA
602. Annulopolis carpatiensis Čorna, 1968
603. Compositoipollenites cirsioides Planderová, 1972
604. Distanulisporites tomanovae Planderová, 1976
605. Florinites visendis Planderová, 1982
606. Intratriporopollenites maii Planderová, 1972
607. Karpatisporites gracilis Planderová, 1973
608. Karpatisporites minimus Planderová, 1973
609. Karpatisporites oblonga Planderová, 1973
610. Karpatisporites sittleri Planderová, 1973
611. Liquidambarpollenites carpatians Planderová, 1973
612. Periporopollenites komjatensis Snopková- Peterčáková, 1982
613. Periporopollenites nigricans Planderová, 1972
614. Podocarpidites crassiformis Čorna, 1968
615. Polygalacearumpollenites granulatus Planderová, 1972
616. Potonieisporites doubingeri Planderová, 1980
617. Potonieisporites minimus Planderová, 1980
618. Potonieisporites schwartsmani Planderová, 1980
619. Potonieisporites sivaki Planderová, 1980
620. Potonieisporites rotundus Planderová, 1980
621. Lusatisporis slovenicus Planderová, 1970
622. Retitriletes clavoferoides Planderová, 1972
623. Retitriletes moraviensis Planderová, 1972
624. Salixipollenites reticulatus Planderová, 1972
625. Salixipollenites ulotrichii Planderová, 1972
626. Salixipollenites verus Planderová, 1972
627. Slowakipollis klausii Planderová, 1972
628. Slowakipollis panonicus Planderová, 1972
629. Slowakipollis pliocaenicus Planderová, 1972
630. Striomonosaccites striatus Planderová, 1980
631. Striomonosaccites major Planderová, 1980
632. Striomonosaccites nigratus Planderová, 1980
633. Striomonosaccites oslavanensis Planderová, 1980
634. Triatriopollenites foveolatis Planderová, 1972
635. Tricolporopollenites nagyi Planderová, 1972
636. Tricolporopollenites nigricans Planderová, 1972
637. Tricolporopollenites grandis Planderová, 1970
638. Tricolporopollenites handlovensis Planderová, 1970
639. Tricolporopollenites slovakensis Planderová, 1972
640. Trivestibulopollenites karpatiensis Planderová, 1970
Oddelenie: ANGIOSPERMATOPHYTA
641. Acer jurenaki Stur, 1867
642. Acer palaeosaccharinum Stur, 1867
643. Acer sanctae crucis Stur, 1867
644. Daohne nemejci Sitár, 1973
645. Hakea schemnitziensis Stur, 1867
646. Laurus praenobilis Sitár, 1973
647. Magnolia sturi Sitár, 1972
648. Paliurus diatomicus Sitár, 1973
649. Phragmites ungeri Stur, 1867
650. Potamogeton martinianus Sitár, 1968
651. Rhus palaeoradicans Stur, 1867
652. Typha ungeri Stur, 1867
653. Thuioxglon hlonikianum Unger, 1867
INCERTAE SEDIS
654. Carpatochitinoides bilinguis Planderová, 1975
655. Carpatochitinoides cretaceus Gašparíková, 1975
PRÍL.3
CHRÁNENÉ SKAMENELINY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Kmeň: CHORDATA

Podkmeň: VERTEBRATA

Trieda: CHONDRICHTHYES
       zuby a tŕne žralokov, rají a chimér staršie ako neogén            16,59 - 33,19 eur

Trieda: ACTINOPTERYGII
       a) lebka - stav zachovania viac ako 70%                   33,19 - 165,96 eur
       b) postkraniálny skelet jedinca - stav zachovania viac ako 70%        33,19 - 165,96 eur

Trieda: SARCOPTERYGII
       a) lebka - stav zachovania viac ako 70%                   33,19 - 165,96 eur
       b) postkraniálny skelet jedinca - stav zachovania viac ako 70%        33,19 - 165,96 eur

Trieda: AMPHIBIA
       a) lebka - stav zachovania viac ako 70%                   33,19 - 165,96 eur
       b) postkraniálny skelet jedinca - stav zachovania viac ako 70%        33,19 - 165,96 eur

Trieda: REPTILIA
       a) lebka - stav zachovania viac ako 70%                   33,19 - 165,96 eur
       b) postkraniálny skelet jedinca - stav zachovania viac ako 70%        33,19 - 165,96 eur
       c) odtlačky stupají 165,96 - 331,93 eur

Trieda: AVES
       a) lebka - stav zachovania viac ako 70%                   33,19 - 165,96 eur
       b) postkraniálny skelet jedinca - stav zachovania viac ako 70%        33,19 - 165,96 eur

Trieda: MAMMALIA
       a) lebka - stav zachovania viac ako 70%                   66,38 - 497,90 eur
       b) postkraniálny skelet jedinca - stav zachovania viac ako 50%        66,38 - 1 659,69 eur

Kmeň: ARTHROPODA

Trieda: TRILOBITA
       - stav zachovania viac ako 50%                        33,19 - 331,93 eur

Kmeň: ECHINODERMATA
       - stav zachovania viac ako 70% a staršie ako treťohorné           33,19 - 165,96 eur

Kmeň: HEMICHORDATA

Trieda: GRAPTOLITHINA
       - stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu            33,19 - 165,96 eur

TELOMOPHYTAE

Oddelenie: POLYPODIOPHYTA PRVOHORNÉHO VEKU
       - stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu            33,19 - 165,96 eur

Oddelenie: PTERIDOSPERMOPHYTA
       - stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu            33,19 - 165,96 eur
Poznámky:
1. Pod postkraniálnym skeletom sa rozumejú kosti trupu a končatín jedného jedinca (okrem lebky), ktoré sa pri určitom stupni zachovania považujú za vzácne z vedeckého alebo múzejného hľadiska a z hľadiska ochrany prírodného dedičstva.
2. Spoločenská hodnota je vyjadrená v eurách.
PRÍL.4
VZOR
POTVRDENIE O OZNÁMENÍ NÁLEZU CHRÁNENÉHO NERASTU/CHRÁNENEJ SKAMENELINY*
                   Číslo potvrdenia: 

 1. Názov chráneného druhu: 
 2. Miesto nálezu chráneného druhu a katastrálne územie: 
 3. Nález chráneného druhu bol oznámený dňa: 
 4. Meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno nálezcu: 
 5. Trvalý pobyt alebo sídlo nálezcu: 
 6. Dátum získania nálezu:* 
     odobratia nálezu:* 
     zaznamenania nálezu:*/** 
 7. Ohrozenie:** 
 8. Podrobný opis nálezu (ak nie je k potvrdeniu priložená
  fotografia chráneného druhu): 
 9. Evidenčné číslo: 
10. Iné údaje o náleze, doklady o náleze: 
  (napríklad fotografia chráneného druhu s odtlačkom pečiatky
  okresného úradu) 
           -------------------------------------------- 
             podpis zamestnanca okresného úradu 
           s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie 
               a odtlačok úradnej pečiatky 
------------------------------------------------------------------ 
 * Nehodiace sa prečiarknuť. 
** Vypĺňa sa len pri oznámení nálezu chráneného nerastu/chránenej
  skameneliny na mieste ich prirodzeného nálezu. 
3) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 69/1998 Z.z. o Štátnom fonde životného prostredia.
4) Zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z.z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.
6) Napríklad § 33 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb.
9) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.