Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

308/1999 Z.z. zmena vyhlášky o podmienkach premávky vozidiel na komunikáciách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
308/1999 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. novembra 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 5 a 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 108 odsek 1 znie:
"(1) Hodnoty objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a hodnoty objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC) namerané pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla v premávke, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém, nesmú prekročiť emisné limity podľa osobitných predpisov. 123a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 123a znie:
"123a) § 2a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z.z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z.z.".
2. V § 108 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 6.
3. § 109 vrátane nadpisu znie:
"§ 109
Lehoty na overenie emisných limitov motorových vozidiel v premávke
Lehoty na overenie emisných limitov motorových vozidiel v premávke (§ 108 ods. 2 až 6) sú zhodné s lehotami kontrol podľa osobitného predpisu. 123b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 123b znie:
"123b) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel.".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Jozef Macejko v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 308/1999 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Schválené: 11.11.1999
Rozposlané/platnosť od: 19.11.1999
Účinnosť od: 01.12.1999
Zrušené: 01.03.2005

130/1999 Zbierky zákonov na strane 2342.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 725/2004 Z.z.