Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

285/1999 Z.z. zákon o štátnych sviatkoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
285/1999 Z.z.
ZÁKON
z 2. novembra 1999,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z. a zákona č. 156/1998 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
"l) 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,".
Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená m) až r).
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 285/1999 Z.z., , ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 02.11.1999
Rozposlané/platnosť od: 12.11.1999
Účinnosť od: 12.11.1999
Zrušené: -

123/1999 Zbierky zákonov na strane 2250.
Odkaz na rovnopis čiastky