232/1999 Z.z.

, ktorým sa mení a dopĺňa z.č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
232/1999 Z.z.
ZÁKON
z 30. augusta 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z. a zákona č. 1/1998 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 znie:
"§ 4
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva 2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu, 2a)
c) o priestupkoch, 3)
d) o správnych deliktoch,
e) o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu. 4)
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 4 znejú:
"2a) § 57 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.".
2. V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7".
3. V § 7 odsek 1 znie:
"(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, 6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 10 000 Sk.".
4. V § 7 odsek 7 znie:
"(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.".
5. V § 17 ods. 1 sa slová "62 až 68" nahrádzajú slovami "79 až 85".
6. V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
"Zastupiteľský úrad odvedie poplatky v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7.".
7. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý znie:
"§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.".
8. Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sa nahrádza prílohou tohto zákona.
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. septembra 1999.
Zákon č. 468/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť                            Položka 

I.   Všeobecná správa                  1 až 15 
II.  Vnútorná správa                  16 až 36 
III.  Pôdohospodárstvo                 37 až 52 
IV.  Veterinárna správa                53 až 58 
V.   Stavebná správa                  59 až 62 
VI.  Doprava                      63 až 98 
VII.  Telekomunikácie                  99 až 123 
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť        124 až 154 
IX.  Colníctvo                    155 až 159 
X.   Životné prostredie                160 až 171 
XI.  Banská činnosť                  172 až 194 
XII.  Jadrová bezpečnosť                195 až 201 
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia     202 až 209 
XIV.  Hospodárska súťaž                210 až 212 
XV.  Puncovníctvo                   213 
XVI.  Priemyselné práva                214 až 235 
XVII. Metrológia, technická normalizácia, 
    štátne skúšobníctvo a certifikácia        236 až 239 
XVIII. Konzulárne poplatky               240 až 265 
XIX.  Štatistika                    266 až 267 
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej
správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba .......................................  500 Sk
 2. právnická osoba ..................................... 5 000 Sk

              Poznámka

  Poplatok  zaplatený  za  podnet  na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa vráti, ak sa
podnetu vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 2
 a) Vyhotovenie  odpisu  (fotokópie),  výpisu  alebo
  písomnej  informácie z  úradných kníh, úradných
  záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov
  alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou
  prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy
  manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu .  50 Sk
 b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
  informácie z úradných  kníh, úradných záznamov,
  registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
  v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
  v slovenskom jazyku .................................  50 Sk
  v cudzom jazyku .....................................  100 Sk
 c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných
  potvrdení  o  osobnom  stave  zasielané  cudzím
  zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ........  300 Sk
 d) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní ...................  200 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú
oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne
divadlá.

            Poznámka

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy.
Položka 3
Osvedčenie

 a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
  podpis ..............................................  30 Sk
 b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za
  každý odtlačok a za každý podpis ....................  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na
vykonanie  zákona č. 255/1946  Zb. o  príslušníkoch
československej armády v zahraničí a o niektorých iných
účastníkoch národného boja za oslobodenie.

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) tejto
položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť alebo urýchlené vybavenie.
Položka 4
Vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych
dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak
ide o

 a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke,
  ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní .............  100 Sk
 b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre  100 Sk
 c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej
  správy, za každú aj začatú stranu vybavenia .........  100 Sk
 d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo
  národnosti alebo o štátnom občianstve ...............  150 Sk
 e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených
  v písmenách a) až d)
  1. v slovenskom jazyku ..............................  50 Sk
  2. v cudzom jazyku ..................................  100 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy.
Položka 5
 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti podľa osobitných predpisov 9) .......... 2 500 Sk
 b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie
  odbornej činnosti podľa osobitných predpisov 9) .....  200 Sk
 c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj
  začatú stranu vybavenia .............................  50 Sk
 d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných
  predpisov 10) ....................................... 2 000 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy.
Položka 6
 a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
  spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .........  50 Sk
 b) Vydanie  preukazu (osvedčenia)  ako náhrady  za
  zničený,  stratený  alebo  poškodený  preukaz
  (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa
  inej položky sadzobníka .............................  200 Sk
 c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde
  o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..  50 Sk
 d) Vydanie  preukazu (osvedčenia)  ako náhrady  za
  stratený,  zničený  alebo  poškodený  preukaz
  (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe
  nasledujúcich rokoch ................................  500 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie
občianskeho preukazu z úradnej moci.
Položka 7
 a) Žiadosť o vydanie povolenia na pobyt na území
  vojenského obvodu ...................................  100 Sk
 b) Žiadosť fyzickej osoby o vydanie povolenia na vstup
  na územie vojenského obvodu .........................  150 Sk
 c) Žiadosť právnickej osoby o vydanie povolenia na
  vstup na územie vojenského obvodu ................... 2 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické osoby a právnické
  osoby vstupujúce na územie vojenského obvodu na účel
  zabezpečovania úloh v zmysle § 2 zákona č. 281/1997
  Z.z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení
  zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky
  č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
  správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatkov sú oslobodení členovia lesnej stráže
  pri  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  vyhlášky
  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
  č. 79/1995 Z.z. o lesnej stráži v znení neskorších
  predpisov.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte
osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi
vozidla a jeho pobyte (sídle) ...........................  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte
osoby  sú  oslobodené  pošty  (inkasné  strediská),
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného
zákona 11)  vo  vzťahu  k  príjemcovi  bez  úhrady
vynaložených nákladov. Ďalej sú oslobodené od poplatku
za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla
a jeho pobyte (sídle) poisťovne vykonávajúce zákonné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania .....  500 Sk

            Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto  položky sa nevyberie pri
  miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri
  živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom
  zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady
  č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a poplatkov
  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
  v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa
  miestne  zisťovanie vykonáva  na účely  vydania
  rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až
  62, 160 a 161.
 3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.
 4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa
  považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán
  na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho
  podanie účastníka konania.
Položka 10
 a) Vydanie  výpisu z  katastra nehnuteľností alebo
  z parcelného  protokolu určeného  operátu, kópie
  z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového
  katastra formátu A4, vydanie údajov o bonitovaných
  pôdno-ekologických  jednotkách  a  identifikácie
  parciel,  za  každých  aj  začatých 20 parciel
  katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového
  katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej
  pozemkovoknižnej  vložky  alebo  jedného  listu
  vlastníctva .........................................  200 Sk
 b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu alebo kópie, za
  každú aj začatú  stranu písomných a grafických
  dokladov uvedených v písmenách a) a c) ..............  50 Sk
 c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav
  mapy určeného operátu, za každých aj začatých 20
  parciel mapy určeného operátu .......................  200 Sk
 d) Poskytnutie  časti  katastrálneho  operátu alebo
  operátu  bývalého  pozemkového  katastra  na
  nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu
  alebo náčrtu, za každých aj začatých 20 parciel
  písomnej informácie a za každú grafickú informáciu
  v rámci jedného katastrálneho územia a pre jeden
  geometrický plán ....................................  100 Sk
 e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za
  každých aj začatých 20 parciel právneho stavu .......  200 Sk
 f) Overenie troch kópií geometrického plánu ............  200 Sk
 g) Overenie troch kópií vytyčovacieho náčrtu ...........  200 Sk
 h) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu ......  200 Sk
 i) Overenie  zriadenia a  aktualizácie geodetických
  bodov, za každých aj začatých 10 bodov ..............  200 Sk
 j) Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia
  predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych
  mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý
  hektár ..............................................  200 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby  poskytujúce  sociálne  služby  bez  úhrady
vynaložených  nákladov  podľa  osobitného zákona 11)
a fyzické  osoby  a  právnické  osoby  založené na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných
predpisov, 12)  národné  metodické  centrá, osvetové
strediská,  hvezdárne, planetáriá,  knižnice, múzeá,
galérie a štátne divadlá.

            Poznámky

 1. Výpisom z katastra nehnuteľností sa rozumie výpis,
  odpis alebo kópia.
 2. Úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky
  nezahŕňajú vydanie výpisu z parcelného protokolu
  bývalého  pozemkového  katastra  a identifikácie
  parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný na liste
  vlastníctva.  Táto poznámka  neplatí, ak  úkony
  spoplatňované podľa písmena a) tejto položky sa
  vyžadujú v súvislosti s uplatňovaním reštitučných
  nárokov podľa osobitných predpisov.
 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie
  za vydanie výpisu z parcelného protokolu bývalého
  pozemkového katastra a za identifikáciu parciel, ak
  je vlastnícky vzťah už vpísaný do listu vlastníctva.
 4. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až
  d)  tejto  položky,  ak  ide  o úkony spojené
  s pozemkovými  úpravami,  s  vyhotovením lesných
  hospodárskych  plánov a  s vytváraním poľovných
  revírov.
 5. Úkon  spoplatňovaný podľa  písmena d)  nezahŕňa
  poskytovanie súradníc podrobných bodov.
 6. Správny  orgán nevyberie  poplatky podľa  tejto
  položky, ak ide o úkony potrebné na účely dedičského
  konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.
 7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto
  položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny
  orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už
  nevyberá.
 8. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky
  po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
  výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie
  podľa položky 4 písm. e).
Položka 11
 a) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  1. zmluvy  o  prevode  nehnuteľnosti,  z  ceny
    nehnuteľnosti .................................... 0,1%,
                           najmenej 300 Sk,
                           najviac 10 000 Sk
  2. zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe bytového
    domu ............................................. 1 000 Sk
  3. zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného
    bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva .....  300 Sk
  4. zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je
    vyššia ........................................... 0,1%,
                           najmenej 300 Sk,
                           najviac 10 000 Sk
  5. dohody manželov  o vyporiadaní bezpodielového
    spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľností .. 0,1%,
                           najmenej 300 Sk,
                           najviac 10 000 Sk
  6. zmluvy o rozdelení nehnuteľností, z ceny pôvodnej
    nehnuteľnosti .................................... 0,1%,
                           najmenej 300 Sk,
                           najviac 10 000 Sk
  7. zmluvy  o  záložnom  práve  na  založenie
    nehnuteľnosti,  zo  sumy  pokrytého  úveru
    a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny
    nehnuteľnosti .................................... 0,1%,
                           najmenej 300 Sk,
                           najviac 10 000 Sk
 b) Návrh na konanie o určenie priebehu hranice pozemkov 4 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené Fond
národného  majetku Slovenskej  republiky, zariadenia
sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré  poskytujú sociálne  služby podľa  osobitného
zákona 11)  vo  vzťahu  k  príjemcovi  bez  úhrady
vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu
vynaložených  nákladov,  národné  metodické  centrá,
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice,
galérie, múzeá a štátne divadlá.

            Poznámka

  Ak sa jedným návrhom  žiada vklad do katastra
nehnuteľností viacerých  zmlúv spoplatňovaných podľa
písmena a) prvého až šiesteho bodu tejto položky,
vyberie sa poplatok  súčtom poplatkov určených pri
konkrétnych zmluvách.
Položka 12
 a) Vydanie  potvrdenia  o  registrácii  periodickej
  tlače 13) ...........................................  200 Sk
 b) Vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa periodickej
  tlače ...............................................  100 Sk
Položka 13
 a) Vydanie  licencie  na  rozhlasové  a  televízne
  vysielanie 14) éterom .............................. 20 000 Sk
                           až 200 000 Sk
 b) Vydanie licencie na televízne vysielanie v káblových
  rozvodoch
  do 500 prípojok vrátane ............................ 10 000 Sk
  nad 500 do 1 000 prípojok vrátane .................. 15 000 Sk
  nad 1 000 do 2 000 prípojok vrátane ................ 20 000 Sk
  nad 2 000 do 4 000 prípojok vrátane ................ 30 000 Sk
  nad 4 000 do 8 000 prípojok vrátane ................ 40 000 Sk
  nad 8 000 prípojok ................................. 50 000 Sk
  za každých ďalších 1 000 prípojok .................. 1 000 Sk
 c) Vydanie  licencie  na  rozhlasové  a  televízne
  vysielanie satelitom (družicou) ................... 400 000 Sk
 d) Zmena programovej skladby a vysielacej schémy ...... 20 000 Sk
 e) Ostatné zmeny vo vydanej licencii .................. 10 000 Sk

           Splnomocnenie

  Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena a)
tejto položky určí príslušný správny orgán.
Položka 14
Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc,
ak  spoje  nevydali  povolenie  na prevádzku alebo
odovzdanie rádiovej stanice .............................  600 Sk
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné
účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba .......................................  300 Sk
 2. právnická osoba ..................................... 5 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby  poskytujúce  sociálne  služby  bez  úhrady
vynaložených  nákladov podľa  osobitného zákona, 11)
národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ..........  50 Sk
Položka 17
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie
manželstva v cudzine ....................................  500 Sk
Položka 18
 a) Povolenie  uzatvoriť  manželstvo  na  inom  než
  príslušnom matričnom 15)  úrade štátnymi občanmi
  Slovenskej republiky ................................  200 Sk
 b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným
  matričným úradom 15) štátnymi občanmi Slovenskej
  republiky ...........................................  500 Sk
 c) Uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby alebo mimo
  úradne  určenej  miestnosti  štátnymi  občanmi
  Slovenskej republiky ................................  300 Sk
 d) Uzatvorenie  manželstva  medzi štátnym  občanom
  Slovenskej republiky a cudzincom 16) ................ 1 000 Sk
 e) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 16) ......... 2 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby,
  ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým
  zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana
  s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú
  oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na
  matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného
  pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.

            Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od
  jedného zo snúbencov.
 2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred
  ktorým  sa manželstvo  uzatvára, rozumie  stále
  pracovisko okresného úradu (matričný úrad).
 3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným
  matričným úradom, poplatok podľa písmena d) tejto
  položky vyberie  príslušný (delegujúci) matričný
  úrad,  ktorý pripravil  podklady na uzatvorenie
  manželstva.
Položka 19
Povolenie zmeny

 a) priezviska  hanlivého,  výstredného,  smiešneho,
  skomoleného,  cudzojazyčného  alebo  priezviska
  rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko ....  100 Sk
 b) priezviska maloletých detí .......................... 1 000 Sk
 c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ......... 2 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena
  priezviska,  ku  ktorej  dochádza  vyhlásením
  rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce
  alebo pôvodné  (rodné) priezvisko, ak  sa táto
  skutočnosť  oznámila  do  jedného  mesiaca  po
  nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode
  manželstva.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená oprava
  mena a priezviska osoby v prípade transsexuality,
  zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo
  zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych
  (neúplných) zápisov v matrike.

            Poznámky

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí
  na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok
  za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do
  náhradnej rodinnej  starostlivosti na priezvisko
  opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo
  na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak
  opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo
  súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho
  istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
Položka 20
 a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe nad 18 rokov veku ............................. 5 000 Sk
 b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  dieťaťu do 18. roku veku ............................  500 Sk
 c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe, ktorá bola k 31.12.1992 štátnym občanom
  Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má
  trvalý pobyt v Slovenskej republike .................  500 Sk
 d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  jednou listinou
  1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku ........... 5 000 Sk
  2. deťom do 18. roku veku ...........................  500 Sk
  3. manželom,  ktorí boli  k 31.12.1992 štátnymi
    občanmi  Českej  a  Slovenskej  Federatívnej
    Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej
    republiky ........................................  500 Sk
  4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli
    k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej
    Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na
    území Slovenskej republiky .......................  500 Sk
  5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí
    boli  k 31.12.1992  štátnymi občanmi  Českej
    a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý
    pobyt na území Slovenskej republiky ..............  500 Sk
Položka 21
 a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  osoby nad 18 rokov veku ............................ 10 000 Sk
 b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  dieťaťa do 18. roku veku ............................  500 Sk
 c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
  republiky ...........................................  200 Sk
 d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
  republiky dieťaťa do 18. roku veku ..................  100 Sk
 e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  jednou listinou
  1. manželov  v súvislosti  s udelením  štátneho
    občianstva Českej republiky ......................  200 Sk
  2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti
    s udelením štátneho občianstva Českej republiky ..  200 Sk
  3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením
    štátneho občianstva Českej republiky .............  100 Sk
Položka 22
Vydanie osvedčenia o  štátnom občianstve Slovenskej
republiky ...............................................  100 Sk
Položka 23
 a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu
  totožnosti ..........................................  600 Sk
 b) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov ..  250 Sk
 c) Vydanie  cestovného preukazu  alebo preukazu na
  prekračovanie štátnych hraníc .......................  200 Sk
 d) Vydanie hraničnej priepustky s výnimkou detí do 15.
  roku veku
  1. jednorazovej .....................................  100 Sk
  2. stálej ...........................................  200 Sk
 e) Predĺženie  platnosti  alebo  vykonanie  zmeny
  v cestovnom doklade, za každý úkon ..................  100 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky
až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo
poškodený cestovný doklad vydaný od 1.4.1994, s výnimkou
osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene
na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny orgán vyberie
poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad
na požiadanie občana z humanitných dôvodov.
Položka 24
 a) Žiadosť o vydanie  povolenia na dlhodobý pobyt
  cudzincovi na účel
  1. štúdia, študentskej  praxe, stáže, lektorskej
    praxe ............................................ 2 000 Sk
  2. liečenia, udržania rodinného zväzku .............. 3 000 Sk
  3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely . 5 000 Sk
 b) Žiadosť  o vydanie  povolenia na  trvalý pobyt
  cudzincovi .......................................... 5 000 Sk
 c) Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel
  1. štúdia, študentskej  praxe, stáže, lektorskej
    praxe ............................................ 1 000 Sk
  2. liečenia, udržania rodinného zväzku .............. 2 000 Sk
  3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely . 3 000 Sk
 d) Vydanie preukazu povolenia na pobyt .................  50 Sk
 e) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za
  stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený preukaz
  pre nedbanlivosť cudzinca ...........................  500 Sk
 f) Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu
  cudzinca ............................................  100 Sk
 g) Žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona o pobyte
  cudzincov 16) ....................................... 2 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú
  oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov.
 2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je
  oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na
  dlhodobý  pobyt  štipendistov  vlády  Slovenskej
  republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
 3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je
  na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo
  predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov
  a stážistov,  ktorým  sa  poskytuje  štipendium
  Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo
  štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných
  zmlúv,  ako  aj  lektorov  cudzích  jazykov
  prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na
  základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.

           Splnomocnenie

 1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto
  položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného
  dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
 2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e)
  tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak
  vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát,
  prípadne viackrát  do jedného roka  od vydania
  predošlého preukazu.
Položka 25
 a) Udelenie  víza Slovenskej  republiky alebo jeho
  predĺženie cudzincovi s povoleným pobytom na území
  Slovenskej republiky ................................ 1 000 Sk
 b) Udelenie  víza alebo  spätného víza  Slovenskej
  republiky cudzincovi v rámci organizovanej turistiky
  na pobyt kratší ako 24 hodín ........................  500 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky je oslobodené
udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej republiky

 1. do diplomatických a služobných pasov, osobám mladším
  ako 15 rokov a  v ostatných prípadoch, ak je
  zachovaná vzájomnosť,
 2. z dôvodu zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo
  kultúrnej výmeny a pri vyhostení.
Položka 26
 a) Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom
  priechode ........................................... 2 000 Sk
 b) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi na
  hraničnom priechode v rámci organizovanej turistiky
  na pobyt kratší ako 24 hodín ........................ 1 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
  pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej
  republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády
  Slovenskej republiky.
 2. Od poplatku sú  oslobodení cudzinci, ktorým sa
  udeľuje vízum z humanitných dôvodov, zdravotníckej,
  charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny, alebo
  ak sa vízum udeľuje cudzincovi na účely núteného
  pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa
  vzťahuje aj na cudzincov - osoby mladšie ako 15
  rokov.
Položka 27
Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky, za
každého cudzinca uvedeného v pozvaní .................... 1 000 Sk
Položka 28
Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho
diela a hraničného archívu, za každé hraničné dielo,
prípadne každý druh archívneho dokumentu ................  20 Sk
Položka 29
Vydanie

 a) súradníc  hraničných  znakov,  trigonometrických
  a polygónových bodov ako súčasti vyznačenia štátnej
  hranice  z  hraničného  dokumentárneho  diela
  v pôsobnosti  Ministerstva  vnútra  Slovenskej
  republiky, za každých aj začatých 20 súradníc .......  100 Sk
 b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý
  list formátu A3 .....................................  100 Sk
 c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý
  list formátu A4 .....................................  50 Sk
 d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici
  a v jej ochrannom pásme alebo na dočasné vybratie
  hraničného znaku ....................................  200 Sk
Položka 30
 a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  500 Sk
  2. cudzinec ......................................... 1 000 Sk
 b) Vykonanie  skúšky alebo  preskúšanie z odbornej
  spôsobilosti držať zbraň a strelivo
  1. prvá skúška ......................................  500 Sk
  2. opakovaná skúška .................................  250 Sk
 c) Vykonanie  skúšky alebo  preskúšanie z odbornej
  spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška ...................................... 1 000 Sk
  2. opakovaná skúška .................................  500 Sk
 d) Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať
  zbraň  a strelivo,  na oprávnenie  nosiť zbraň
  a strelivo
  1. prvá skúška ......................................  500 Sk
  2. opakovaná skúška .................................  250 Sk
 e) Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  100 Sk
  2. cudzinec .........................................  300 Sk
 f) Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu ..... 5 000 Sk
 g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania
  zbraní a streliva ...................................  100 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú
  oslobodení profesionálni  vojaci ozbrojených síl
  Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov
  Slovenskej  republiky  a  príslušníci Slovenskej
  informačnej služby.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
  uvedené v bode 1 oslobodenia pri položke 37, ak ide
  o zbrane používané na poľovné účely.
 3. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
  športu  a  reprezentanti  Slovenskej  republiky
  v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
  na športové účely.
 4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
  uvedené v  bode 1 tohto  oslobodenia, ak boli
  v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

            Poznámka

  Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže
prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena
poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži, vyberie sa
príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.
Položka 31
 a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú
  zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie každej
  zbrane alebo jej hlavnej časti
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  450 Sk
  2. cudzinec ......................................... 1 500 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 1 000 Sk
 b) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na účel vývozu
  streliva
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  100 Sk
  2. cudzinec .........................................  300 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............  200 Sk
 c) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na
  každú zbraň alebo jej hlavnú časť
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  450 Sk
  2. cudzinec .........................................  750 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............  900 Sk
 d) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na
  strelivo
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  100 Sk
  2. cudzinec .........................................  300 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............  500 Sk
 e) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane
  1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec,
    ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
    trvalý pobyt .....................................  100 Sk
  2. cudzinec .........................................  300 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............  200 Sk

           Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
  položke 30.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby,
  ktoré  sa  zúčastnia  na  medzinárodnej  súťaži
  v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži,
  ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby,
  ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
 3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných
  zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej
  republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených
  sprievodov týchto osôb.
 4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú
  oslobodení príslušníci  policajných zborov iných
  štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo
  pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce
  s Policajným zborom.
 5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú
  oslobodení cudzinci, ktorí  prídu do Slovenskej
  republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej
  rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
  republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony
  robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
  kontrolu na hraničnom priechode.

            Poznámky

 1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže
  prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
  Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane
  prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
  funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej
  rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej
  stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto
  položky znížený o 50%.
 2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej
  hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
  nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane
  podľa písmena c) tejto položky.
 3. Poplatok  podľa  písmena  c)  tejto položky sa
  nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
  a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
 4. Poplatok  podľa  písmena  d)  tejto položky sa
  nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
  najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral
  podľa písmena c) tejto položky.
 5. Poplatok  podľa  písmena  d)  tejto položky sa
  nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa
  vybral podľa písmena b) tejto položky.
 6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky
  vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
  kontrolu  na  hraničnom  priechode,  zvyšuje sa
  príslušný  poplatok  na  štvornásobok príslušnej
  sadzby.
Položka 32
 a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak
  uschovávateľ je
  1. štátny občan Slovenskej republiky ................  500 Sk
  2. cudzinec ......................................... 1 500 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............ 1 500 Sk
 b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti,
  ak uschovávateľ je
  1. štátny občan Slovenskej republiky ................  250 Sk
  2. cudzinec .........................................  750 Sk
  3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............  750 Sk
 c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní ............ 5 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého
  a štvrtého bodu platí takisto pri písmenách a) a b)
  tejto položky.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je
  oslobodená úschova zbrane alebo jej hlavnej časti po
  úmrtí držiteľa do  ukončenia dedičského konania
  a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane
  alebo jej hlavnej časti.

            Poznámka

  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je
oslobodené  vystavovanie  zbraní  ozbrojenými silami
Slovenskej republiky,  ozbrojenými zbormi Slovenskej
republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci
predmetu  svojej  činnosti,  a  vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.
Položka 33
 a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku
  strelnice na iné účely ako živnostenské podnikanie .. 1 500 Sk
 b) Žiadosť  o vydanie  povolenia na  streľbu mimo
  schválenej strelnice ................................ 1 000 Sk

            Poznámky

 1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie
  a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.
 2. Poplatok sa  nevyberá za vydanie  povolenia na
  zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády
  Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej
  republiky a Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
 a) Návrh na registráciu
  1. politickej strany alebo politického hnutia ....... 5 000 Sk
  2. združenia občanov ................................  500 Sk
  3. nadácie .......................................... 1 000 Sk
  4. záujmového združenia právnických osôb ............ 1 000 Sk
  5. pozemkového spoločenstva .........................  500 Sk
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových
    priestorov .......................................  500 Sk
  7. neinvestičného fondu .............................  500 Sk
  8. neziskovej organizácie  poskytujúcej všeobecne
    prospešné služby ................................. 1 000 Sk
 b) Zmena stanov, štatútu a údajov zapísaných do registra
  1. politickej strany alebo politického hnutia ....... 3 000 Sk
  2. združenia občanov ................................  400 Sk
  3. nadácie ..........................................  500 Sk
  4. záujmového združenia právnických osôb ............  500 Sk
  5. pozemkového spoločenstva .........................  400 Sk
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových
    priestorov .......................................  400 Sk
  7. neinvestičného fondu .............................  400 Sk
  8. neziskovej organizácie  poskytujúcej všeobecne
    prospešné služby .................................  500 Sk
 c) Vyhotovenie  stanov a  štatútu ako  náhrady za
  stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy
  a štatút
  1. politickej strany alebo politického hnutia ....... 3 000 Sk
  2. združenia občanov ................................  400 Sk
  3. nadácie ..........................................  500 Sk
  4. záujmového združenia právnických osôb ............  500 Sk
  5. pozemkového spoločenstva .........................  400 Sk
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových
    priestorov .......................................  400 Sk
  7. neinvestičného fondu .............................  400 Sk
  8. neziskovej organizácie  poskytujúcej všeobecne
    prospešné služby .................................  500 Sk
 d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán
  alebo  politických hnutí,  z registra  združení
  občanov, nadácií, záujmových združení právnických
  osôb,  pozemkových  spoločenstiev,  spoločenstiev
  vlastníkov  bytových  a  nebytových  priestorov,
  neinvestičných fondov  a neziskových organizácií
  poskytujúcich všeobecne prospešné služby ............  100 Sk
 e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené,
  zničené,  poškodené alebo  odovzdané rozhodnutie
  o zápise do registra
  1. nadácie,  neziskovej  organizácie poskytujúcej
    všeobecne prospešné služby a záujmového združenia
    právnických osôb .................................  500 Sk
  2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov
    bytových a nebytových priestorov a neinvestičného
    fondu ............................................  400 Sk
 f) Vyhotovenie  písomnej  informácie  zo  zoznamu
  politických strán alebo politických hnutí a združení
  občanov, z registra nadácií, záujmových združení
  právnických  osôb,  pozemkových  spoločenstiev,
  spoločenstiev  vlastníkov bytových  a nebytových
  priestorov, neinvestičných  fondov a neziskových
  organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby  100 Sk
 g) Výmaz
  1. politickej strany alebo politického hnutia zo
    zoznamu politických strán a politických hnutí .... 3 000 Sk
  2. združenia občanov z registra združení občanov ....  500 Sk
  3. nadácie z registra nadácií ....................... 1 000 Sk
  4. záujmového združenia právnických osôb z registra
    záujmových združení právnických osôb ............. 1 000 Sk
  5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových
    spoločenstiev ....................................  500 Sk
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových
    priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
    bytových a nebytových priestorov .................  500 Sk
  7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných
    fondov ...........................................  500 Sk
  8. neziskovej organizácie  poskytujúcej všeobecne
    prospešné  služby  z  registra  neziskových
    organizácií poskytujúcich  všeobecne prospešné
    služby ........................................... 1 000 Sk

            Poznámka

  Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b)
tejto položky znížený o 50%, ak sa vykoná len zmena
názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za súčasné vykonanie
zmeny názvu a sídla sa vyberie len jeden poplatok. Za
zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí
a ulíc alebo  zmenu údajov v  stanovách a štatúte
vyplývajúcu zo zmien v právnych normách z oblasti
združovania občanov sa poplatok nevyberie.
Položka 35
 a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu
  s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať
  činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území
  Slovenskej republiky ................................ 1 000 Sk
 b) Zmena  stanov, štatútu  a štatutárneho zástupcu
  organizácie s medzinárodným prvkom ..................  500 Sk
 c) Vyhotovenie  stanov a  štatútu ako  náhrady za
  stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy
  a štatút organizácie s medzinárodným prvkom .........  500 Sk
Položka 36
 a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky 17)
  konanej
  1. na celom území Slovenskej republiky ..............  500 Sk
  2. v územnom obvode kraja ...........................  300 Sk
  3. v územnom obvode okresu ..........................  100 Sk
 b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu
  verejnej zbierky ....................................  50 Sk
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 37

 a) Vydanie  poľovného lístka  pre štátneho  občana
  Slovenskej republiky a cudzinca, ktorý má na území
  Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt ..........  500 Sk
 b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi
  1. ročný ............................................ 5 000 Sk
  2. na jeden mesiac .................................. 1 500 Sk
 c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena
  a) ..................................................  300 Sk
 d) Výpis z registra disciplinárnych trestov ............  50 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci
  a študenti stredných a odborných škôl a vysokých
  škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci
  z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí
  majú  v  pracovnej  náplni  aktívne vykonávanie
  poľovníctva, zamestnanci  štátnej správy lesného
  hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského
  poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby
  určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia
  školy alebo potvrdenia  o výkone funkcie alebo
  povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú
  činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných
  povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak
  túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch
  vykonávali ako pracovnú povinnosť.
 2. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
  pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej
  republiky,  Národnej  rady  Slovenskej republiky
  a vlády Slovenskej republiky.

Položka 38

Vydanie  rybárskeho  lístka  alebo  predĺženie jeho
platnosti

 a) štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý
  má na území Slovenskej republiky povolený trvalý
  pobyt
  1. ročný ............................................  200 Sk
  2. trojročný ........................................  500 Sk
  3. pre osoby mladšie ako 15 rokov ...................  10 Sk
 b) cudzinec
  1. ročný ............................................ 3 000 Sk
  2. na jeden mesiac .................................. 1 000 Sk
  3. na jeden týždeň ..................................  500 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci
a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov
s výučbou  rybárstva,  zamestnanci  štátnej  správy
s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej
zmluve  aktívne  vykonávanie  rybárstva,  odborní
zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie
rybárstva  vo svojej  pracovnej zmluve, zamestnanci
Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich
zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po
predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo
povolania.

Položka 39

 a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ............... 3 000 Sk
 b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 2 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri
a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný
orgán štátnej správy  po predchádzajúcom stanovisku
príslušného krajského alebo okresného úradu.

Položka 40

Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie
vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára ...........  200 Sk

Položka 41

 a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení
  lesných  pozemkov a  o ich  určení v  prípade
  pochybností .........................................  500 Sk
 b) Žiadosť  o  vydanie  rozhodnutia  o  vyňatí
  z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ..................  500 Sk

Položka 42

Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov,
predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia
lesných porastov s počtom porastov

do 10 ...................................................  200 Sk
do 30 ...................................................  300 Sk
nad 30 ..................................................  500 Sk

Položka 43

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat  500 Sk

Položka 44

Podanie žiadosti podľa zákona Slovenskej národnej rady
č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho
fondu, ak sa nevyžaduje rozhodnutie správneho orgánu
v správnom konaní

 a) pre fyzické osoby ...................................  200 Sk
 b) pre právnické osoby .................................  500 Sk

Položka 45

 a) Vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho
  pozemku na  ovocný sad, vinicu,  chmeľnicu, na
  zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu
  nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu ...  200 Sk
 b) Schválenie opatrení na ochranu, zachovanie, obnovu
  a zveľadenie  vlastností  poľnohospodárskej  pôdy
  presahujúce   rámec   všeobecne   používaných
  agrotechnických opatrení ............................  300 Sk
 c) Vydanie rozhodnutia v pochybnostiach o tom, či
  pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond ..........  200 Sk

Položka 46

 a) Vydanie  súhlasu  s  perspektívnym  použitím
  poľnohospodárskeho  pôdneho   fondu  na  iné
  nepoľnohospodárske účely ............................  300 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy
  z poľnohospodárskeho   pôdneho   fondu   na
  nepoľnohospodárske účely
  1. pre fyzické osoby ................................  300 Sk
  2. pre právnické osoby ..............................  500 Sk
 c) Vydanie súhlasu o zmene druhu poľnohospodárskeho
  pozemku využívaného  na nepoľnohospodárske účely
  neoprávnene ......................................... 1 000 Sk

Položka 47

 a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravku na ochranu
  rastlín do obehu .................................... 1 000 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia o  registrácii prípravku na
  ochranu rastlín ..................................... 1 000 Sk

Položka 48

 a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo
  na zvieratá
  1. za prvých 5 rokov ................................ 3 000 Sk
  2. za ďalšie 3 roky ................................. 2 000 Sk
  3. za každý ďalší rok ...............................  800 Sk
 b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny
  alebo na zvieratá ...................................  400 Sk
 c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na
  rastliny alebo na zvieratá ..........................  300 Sk

            Poznámky

 1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím
  piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
 2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred
  uplynutím   predchádzajúceho   roku  platnosti
  šľachtiteľského osvedčenia.

Položka 49

Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra
krmív ...................................................  500 Sk

Položka 50

Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív ............  200 Sk

Položka 51

Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra
krmív ...................................................  500 Sk

Položka 52

 a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu a jeho
  uvádzanie do obehu .................................. 1 000 Sk
 b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu
  a jeho uvádzanie do obehu ........................... 1 000 Sk
 c) Žiadosť o vydanie  osvedčenia na prevádzkovanie
  liehovarníckeho  závodu  okrem  liehovaru  na
  pestovateľské pálenie ovocia ........................ 1 000 Sk
 d) Žiadosť o vydanie  osvedčenia na prevádzkovanie
  liehovarníckeho závodu  na pestovateľské pálenie
  ovocia ..............................................  500 Sk
 e) Žiadosť  o predĺženie  platnosti osvedčenia  na
  prevádzkovanie  liehovarníckeho  závodu  okrem
  liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia ...........  700 Sk
 f) Žiadosť  o predĺženie  platnosti osvedčenia  na
  prevádzkovanie   liehovarníckeho   závodu   na
  pestovateľské pálenie ovocia ........................  300 Sk
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 53

 a) Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz
  a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho
  pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi
  pôvodcov nákaz
  1. pre fyzické osoby ................................  300 Sk
  2. pre právnické osoby ..............................  500 Sk
 b) Žiadosť o predĺženie  platnosti povolenia podľa
  písmena a)
  1. pre fyzické osoby ................................  100 Sk
  2. pre právnické osoby ..............................  200 Sk

           Oslobodenie

  Vydanie veterinárneho povolenia pre občana s ťažkým
zdravotným  postihnutím a  držiteľa preukazu občana
s ťažkým  zdravotným postihnutím  na vývoz  psa so
špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.

Položka 54

 a) Vydanie osvedčenia o  spôsobilosti podmienok na
  výrobu,  spracovanie,  ošetrovanie,  skladovanie
  a prepravu živočíšnych produktov ....................  200 Sk
 b) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti
  mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa § 38 zákona
  č. 337/1998  Z.z. o  veterinárnej starostlivosti
  a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov .....  100 Sk
 c) Schválenie  skladu na  oddelené uskladnenie pod
  uzáverom dovezených živočíšnych produktov, krmív
  alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov
  nákaz podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 337/1998
  Z.z. o  veterinárnej starostlivosti a  o zmene
  a doplnení niektorých ďalších zákonov ...............  100 Sk

Položka 55

Vydanie súhlasu

 a) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu
  krmív  doteraz  nepoužívaných  z  hľadiska  ich
  zdravotnej neškodnosti ..............................  300 Sk
 b) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu
  veterinárnych  liečiv a  ostatných veterinárnych
  prípravkov ..........................................  300 Sk

Položka 56

Vydanie záväzného posudku podľa § 55 ods. 1 písm. c)
zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov .........  200 Sk

Položka 57

Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat ..................  200 Sk

Položka 58

Vydanie veterinárneho osvedčenia

 a) na vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho
  pôvodu a krmív ......................................  500 Sk
 b) na prepravu živočíšnych produktov ...................  500 Sk
 c) na premiestňovanie zvierat ..........................  500 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú
  oslobodené  humanitné,  dobročinné,  charitatívne
  spolky a  nadácie v súvislosti  s poskytovaním
  humanitnej pomoci do zahraničia pod podmienkou, že
  nejde o obchodnú ani inú zárobkovú činnosť.
 2. Vydanie veterinárneho osvedčenia pre občana s ťažkým
  zdravotným postihnutím, držiteľa preukazu ZŤP alebo
  ZŤP-S, na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je
  oslobodené od poplatku.

            Poznámka

  Poplatok  podľa  písmena  c)  tejto položky sa
nevyberie, ak ide o

 a) naliehavé a nutné zabitie zvierat,
 b) liečenie zvierat,
 c) jatočné zvieratá na okamžité zabitie v územnom
  obvode okresu alebo mimo okresu,
 d) premiestňovanie  malých a  drobných zvierat  na
  výstavy, prehliadky, súťaže a zvody.
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene
územného rozhodnutia

 a) pre fyzické osoby ...................................  200 Sk
 b) pre právnické osoby .................................  500 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
zariadenia  sociálnych  služieb  a  právnické osoby
a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady
vynaložených  nákladov podľa  osobitného zákona, 11)
národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

            Poznámka

  Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené
so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

 a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu 18) ..................... 1 000 Sk
  2. na stavbu bytových domov 18) ..................... 2 000 Sk
 b) na stavby na  individuálnu rekreáciu (rekreačné
  chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............  700 Sk
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .............. 1 200 Sk
 c) na zmeny dokončených  stavieb na bývanie alebo
  individuálnu rekreáciu a na zmeny stavieb pred
  dokončením ..........................................  500 Sk
 d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného
  domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť
  na pozemkoch  rodinných domov, na  prípojky na
  existujúcu verejnú rozvodnú sieť ....................  500 Sk
 e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ......  700 Sk
 f) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
  dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením
  pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil.
  Sk vrátane ......................................... 1 000 Sk
  nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ................ 1 500 Sk
  nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ................. 2 000 Sk
  nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ............... 3 500 Sk
  nad 100 mil. Sk ..................................... 6 000 Sk
 g) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,
  ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ..........  500 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny
  stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým
  zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo
  ZŤP-S.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
  položke 59.

            Poznámky

 1. Ak  stavebné povolenie  zahŕňa stavbu viacerých
  samostatných  objektov,  vyberie  sa  iba jeden
  poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená
  pre niektorý z  objektov uvedených v stavebnom
  povolení.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty
  kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová
  výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
  samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia
  stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné
  úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle
  ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
  zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 61

Žiadosť o  dodatočné povolenie stavby,  ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia
alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
stavby  .................................. dvojnásobok
sadzby určenej v položke 60

Položka 62

 a) Žiadosť o povolenie
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
    stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia
    podľa položky 60 .................................  300 Sk
  2. na odstránenie stavby ............................  100 Sk
  3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo
    propagačného zariadenia,  za každé jednotlivé
    zariadenie ....................................... 1 500 Sk
  4. terénnych úprav ..................................  100 Sk
 b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ................. 3 000 Sk
 c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....  500 Sk

           Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
  položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto
  položky  je  oslobodené  označenie  prevádzky
  vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského
preukazu alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku je oslobodené vydanie nového vodičského
preukazu po skončení skúšobnej lehoty určenej osobitným
právnym predpisom. 19)

Položka 64

Povolenie výnimky 20) z právnych predpisov na úseku
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 1. okresným dopravným inšpektorátom ....................  300 Sk
 2. krajským dopravným inšpektorátom ....................  500 Sk
 3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ...........  500 Sk

Položka 65

 a) Zápis prvého držiteľa  motorového vozidla alebo
  prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav
  v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ......... 1 000 Sk
 b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo
  prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav
  v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .........  300 Sk
 c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla
  alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním
  úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov,
  ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým
  zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo
  ZŤP-S alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na
  vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím .....  50 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis
držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo
rozhodnutia   súdu   a   zániku   bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.

            Poznámka

  Poplatníkom  je nový  držiteľ motorového  alebo
prípojného vozidla.

Položka 66

Žiadosť o vydanie štatistických údajov z evidencie
vozidiel v písomnej alebo digitálnej forme na pamäťovom
médiu, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla

 1. okresným dopravným inšpektorátom ....................  500 Sk
 2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ...........  500 Sk

Položka 67

Schválenie  technickej spôsobilosti  vrátane vydania
príslušných dokladov

 a) jednotlivého motorového vozidla alebo prípojného
  vozidla
  1. novovyrobené vozidlá ............................. 2 000 Sk
  2. ojazdené vozidlá
  2.1. kategórie M a N, do troch rokov ............... 10 000 Sk
  2.2. kategórie M a N, od troch do štyroch rokov .... 20 000 Sk
  2.3. kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov .. 30 000 Sk
  2.4. kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov . 40 000 Sk
  2.5. kategórie M a N, staršie ako šesť rokov ....... 50 000 Sk
  2.6. ostatné kategórie vozidiel .................... 5 000 Sk
 b) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového
  vozidla alebo prípojného vozidla .................... 5 000 Sk
 c) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti,
  výstroja  a  výbavy  motorového  vozidla  alebo
  prípojného vozidla .................................. 3 000 Sk
 d) hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo
  prípojného vozidla .................................. 2 000 Sk
 e) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného
  stroja neseného alebo pripojeného ................... 5 000 Sk
 f) typu dráhového vozidla pre mestské dráhy ............ 5 000 Sk
 g) typu súčasti a  výstroja dráhového vozidla pre
  mestské dráhy ....................................... 3 000 Sk
 h) podstatných zmien na dráhovom vozidle ............... 2 000 Sk
 i) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu nadstavby
  motorového vozidla alebo prípojného vozidla ......... 2 000 Sk
 j) motorového vozidla alebo  prípojného vozidla po
  prestavbe alebo dostavbe ............................ 50%
                          príslušnej sadzby
 k) motorového vozidla pre osoby s ťažkým zdravotným
  postihnutím, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S,
  ktorým sa  poskytol peňažný príspevok  na kúpu
  osobného  motorového  vozidla  podľa  osobitného
  zákona 11) ..........................................  75 Sk
 l) motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu na
  prepravu viac ako 6  osôb na ložnom priestore
  s vykonaním záznamu do dokladov .....................  50 Sk

            Poznámka

  Poplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie
technickej  spôsobilosti  motorového  vozidla  alebo
prípojného vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto
boli evidované na území Slovenskej republiky.

Položka 68

Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo
prestavby jednotlivého vozidla 21) ......................  200 Sk

Položka 69

Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia
o schválení technickej  spôsobilosti typu motorového
vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti,
výstroja a výbavy .......................................  500 Sk

Položka 70

 a) Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné
  dráhy ............................................... 2 000 Sk
 b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre
  železničné dráhy .................................... 1 000 Sk

Položka 71

 a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla na
  železničnej dráhe alebo lanovej dráhe
  1. novododaného ..................................... 1 000 Sk
  2. už prevádzkovaného ...............................  500 Sk
 b) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla
  na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe ............  200 Sk

Položka 72

 a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného
  výrobcu 22) .........................................  500 Sk
 b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného
  dovozcu 22) .........................................  500 Sk
 c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach
  hromadného výrobcu alebo hromadného dovozcu .........  200 Sk

Položka 73

 a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového
  vozidla alebo prípojného vozidla z premávky .........  200 Sk
 b) Povolenie  výnimky  na  schválenie  technickej
  spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo
  prípojného vozidla ..................................  500 Sk
 c) Podanie žiadosti o  trvalé vyradenie motorového
  vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie ........  50 Sk

Položka 74

Vykonanie skúšky

 a) na získanie vodičského oprávnenia
  1. skupiny A a A/50 .................................  500 Sk
  2. skupiny B a T .................................... 1 000 Sk
  3. skupiny C a D .................................... 2 000 Sk
 b) pri  preskúšaní  odbornej  spôsobilosti držiteľa
  vodičského oprávnenia ...............................  500 Sk
 c) na  získanie  alebo  rozšírenie  inštruktorského
  oprávnenia .......................................... 1 000 Sk
 d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ..  300 Sk

            Poznámky

 1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky
  vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského
  oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj
  vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci
  povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik
  vykonával na stredných odborných školách Policajného
  zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie
  skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov
  a o opakované skúšky.
 2. Poplatok podľa  tejto položky sa  nevyberie za
  preskúšanie  odbornej  spôsobilosti  pri  vydaní
  vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz
  vydaný v cudzine.
 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie
  za  každú skupinu  vodičského oprávnenia, ktorú
  žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín
  vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa
  poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina
  zahŕňa ďalšiu skupinu.

Položka 75

 a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na
  železničnej dráhe alebo vydanie preukazu na vedenie
  lanovej  dráhy osobám,  ktoré nadobudnú odbornú
  spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla ............  200 Sk
 b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového
  vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe ....  100 Sk

Položka 76

 a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel .....  50 Sk
 b) Zápis zmeny v dokladoch .............................  150 Sk
 c) Pridelenie evidenčného čísla  a vydanie tabuľky
  s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie
  alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky
  s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
  odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú
  tabuľku .............................................  500 Sk
 d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie
  tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú
  tabuľku .............................................  500 Sk
 e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie
  tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú
  tabuľku ............................................. 1 000 Sk
 f) Pridelenie evidenčného čísla  a vydanie tabuľky
  s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky
  držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie
  alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto
  tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú
  alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku ............. 5 000 Sk

            Poznámky

 1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky zahŕňa aj
  vydanie tohto dokladu.
 2. Za neupotrebiteľnú tabuľku  s evidenčným číslom
  (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka
  vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca
  1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129
  zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky
  č. 315/1996  Z.z.  o  premávke  na  pozemných
  komunikáciách vymeniť.

Položka 77

Vydanie evidenčného dokladu

 a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho
  kurzu vodičov ....................................... 5 000 Sk
 b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské
  oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov ...... 5 000 Sk
 c) po zmene názvu organizácie z dôvodu zlúčenia alebo
  rozdelenia  organizácie  alebo  z  dôvodu zmeny
  pôsobnosti   orgánov,   ktoré   ich  evidujú
  (preregistrácia) ....................................  200 Sk

Položka 78

 a) Udelenie  oprávnenia  na  vykonávanie  kontrol
  technického stavu vozidiel a prevádzkovanie stanice
  technickej kontroly ................................. 5 000 Sk
 b) Udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly
  vozidla a prevádzkovanie pracoviska emisnej kontroly 5 000 Sk

Položka 79

 a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
  1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú
    dopravu, za každý aj začatý rok .................. 3 000 Sk
  2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú
    dopravu, za každý aj začatý rok .................. 2 000 Sk
  3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú
    dopravu, za každý aj začatý rok .................. 2 000 Sk
  4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú
    dopravu, za každý aj začatý rok .................. 1 000 Sk
  5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj
    začatých päť rokov na jednu autobusovú linku ..... 1 000 Sk
  6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj
    začatých päť rokov na viac autobusových liniek
    mestskej hromadnej dopravy v obci ................ 5 000 Sk
 b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa
  písmena a) ......................................... 25 000 Sk
 c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi
  na medzinárodnú autobusovú dopravu, za každý aj
  začatý rok ......................................... 10 000 Sk
 d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a)
  až c) ..............................................  50%
                           príslušnej sadzby
 e) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie .......  400 Sk
 f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej
  cestnej nákladnej  dopravy zahraničným dopravcom
  medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
  1. na jednu prepravu jedným vozidlom ................ 3 000 Sk
  2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom ............ 5 000 Sk
  3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom .... 10 000 Sk
 g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej
  cestnej nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy
  do miesta na  území Slovenskej republiky alebo
  z neho,  alebo cez  územie Slovenskej republiky
  zahraničným dopravcom
  1. na jednu prepravu jedným vozidlom ................ 1 000 Sk
  2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu ................. 6 000 Sk
 h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej
  cestnej   nákladnej   dopravy   zahraničným
  prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým
  vozidlom ........................................... 10 000 Sk
 i) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku
  alebo o jeho zmenu ..................................  200
  Sk
 j) Vydanie   povolenia 23)   CEMT   slovenskému
  prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej
  cestnej nákladnej dopravy
  1. do  príslušných štátov  uvedených v povolení
    s platnosťou aj do Rakúska na neobmedzený počet
    prepráv na dobu jedného roka ..................... 5 000 Sk
  2. do príslušných štátov uvedených v povolení bez
    Rakúska na neobmedzený počet prepráv na dobu
    jedného roka ..................................... 4 000 Sk
 k) Odovzdanie neadresného povolenia 23) druhého štátu
  slovenskému  prevádzkovateľovi  na prevádzkovanie
  medzinárodnej cestnej  nákladnej a nepravidelnej
  osobnej (autobusovej) dopravy
  1. jednorazové do Rakúska (tam a späť) ..............  500 Sk
  2. jednorazové (do  cudzieho štátu a  späť) do
    ostatných štátov .................................  200 Sk
  3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného
    roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení)
    do Rakúska ...................................... 25 000 Sk
  4. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného
    roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení)
    do ostatných štátov .............................. 5 000 Sk
  5. jednorazové do tretieho štátu a späť ............. 1 000 Sk
  6. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do
    Rakúska .......................................... 1 000 Sk
  7. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do
    ostatných štátov .................................  600 Sk

           Splnomocnenie

 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak
  ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu
  vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov
  verejného záujmu.
 2. Správny orgán  môže na základe  vzájomnosti od
  vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku
  znížiť.  V odôvodnených  prípadoch, predovšetkým
  z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky,
  môže správny orgán poplatok podľa tejto položky
  zvýšiť až na trojnásobok.
 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže
  správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na
  trojnásobok.

Položka 80

Za povolenie  na zvláštne užívanie  diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých
alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu,
pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na
jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom
(ďalej len "nadmerná  alebo nadrozmerná preprava"),
dopravca zaplatí

 a) poplatok  za každú  jednotlivú prepravnú  trasu
  a prepravný zámer
  1. nadrozmerná preprava
  1.1. pri prekročení prípustnej šírky 24) vrátane
     nákladu (vyjadrené v cm) je
     do 300,0 .......................................  500 Sk
     od 300,1 do 350,0 ..............................  800 Sk
     od 350,1 do 400,0 .............................. 1 000 Sk
     od 400,1 do 500,0 .............................. 2 000 Sk
     a za každých ďalších aj začatých 10 cm .........  500 Sk
  1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane
     nákladu (vyjadrené v cm) je
     do 400,0 .......................................  500 Sk
     od 400,1 do 450,0 .............................. 1 000 Sk
     od 450,1 do 500,0 .............................. 3 000 Sk
     a za každých ďalších aj začatých 10 cm .........  500 Sk
  1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24)
     vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého
     vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m)
     je
     do 12,00 .......................................  500 Sk
     od 12,01 do 22,00 .............................. 3 000 Sk
     nad 22,01 ...................................... 5 000 Sk
     a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ......... 1 500 Sk
  2. nadmerná preprava
  2.1. pri   prekročení   prípustnej   celkovej
     hmotnosti, 25) ak  celková hmotnosť vrátane
     nákladu (vyjadrené v t) je
     do 20,0 ........................................ 3 000 Sk
     od 20,1 do 30,0 ................................ 5 000 Sk
     od 30,1 do 50,0 ................................ 8 000 Sk
     a za každých ďalších aj začatých 10 t .......... 2 000 Sk
  2.2. pri  prekročení  prípustnej  hmotnosti  na
     nápravu 25) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
     o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené
     v %) je
     od 3,01 do 5,00 ................................ 2 500 Sk
     od 5,01 do 10,00 ............................... 4 000 Sk
     od 10,01 do 15,00 .............................. 7 000 Sk
     od 15,01 do 20,00 ............................. 10 000 Sk
     a za každých ďalších aj začatých 5% ............ 5 000 Sk
 b) poplatok za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez
  územie Slovenskej republiky
  1. nadrozmerná preprava ............................. 5 000 Sk
  2. ostatné prípady ................................. 10 000 Sk
 c) poplatok za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného
  stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na
  podvozku
  1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný
    zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu
    vrátane podvozku a ťahača
  1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
     4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti
     na nápravu ..................................... 3 000 Sk
  1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
     4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu
     nápravu ........................................ 6 000 Sk
  2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
    viacerých prepravných trasách na dobu najviac
    troch mesiacov
  2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ......... 15 000 Sk
  2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ......... 30 000 Sk
 d) poplatok za meranie nápravových tlakov a celkovej
  hmotnosti nákladných a ich prípojných vozidiel ......  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
povolenia  na  dopravu  poľnohospodárskych  strojov
v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

           Splnomocnenie

 1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia
  upustí na základe vzájomnosti.
 2. Poplatok  vyberaný  správcom  komunikácie  za
  nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania
  vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto
  preprava  čiastočne alebo  celkom vykonala  bez
  predchádzajúceho  povolenia  cestného  správneho
  orgánu.
 3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného
  správneho orgánu  sa zvýši na  trojnásobok, ak
  dopravca nezaplatil poplatok  na mieste merania
  vozidla alebo poukážkou do 15 dní odo dňa zistenia
  nepovolenej nadmernej alebo nadrozmernej prepravy.
 4. Správny  orgán  môže  pri  nadrozmerných  alebo
  nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo
  zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci
  alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia
  poplatku.

            Poznámky

 1. Poplatok  podľa  tejto  položky  na  hraničných
  priechodoch vyberá správca komunikácie.
 2. Poplatníkom  podľa  tejto  položky  je dopravca
  vykonávajúci  prepravu  vozidlom  alebo  jazdnou
  súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery. 24), 25)
 3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie
  najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý
  prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške,
  alebo v dĺžke.
 4. Do základu dĺžky  súpravy a celkovej hmotnosti
  súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné
  motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci
  len  na prekonanie  krátkych obtiažnych  úsekov
  prepravnej cesty.
 5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo
  všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod
  1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet
  sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až
  1.3.).
 6. Prekročenie  celkovej  prípustnej  hmotnosti  sa
  posudzuje  ako  u  jazdnej  súpravy,  tak  aj
  u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí
  z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba.
  Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do
  3,0% sa poplatok nevyberá.
 7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla
  určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností
  jednotlivých  motorových  vozidiel  a prípojných
  vozidiel.
 8. Pri  určení poplatku  za prekročenie prípustnej
  hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje
  samostatne a poplatok sa  určí len za najviac
  prekročenú  nápravu. Za  prekročenie prípustného
  zaťaženia nápravy do 3,0% sa poplatok nevyberá.
 9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú
  viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá
  náprava  posudzuje  ako  jednoduchá  náprava
  s prípustným zaťažením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená
  prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové
  zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových
  sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.
11. Ak ide  o prepravu, pri  ktorej sú prekročené
  prípustné rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25)
  poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a)
  bodov 1. a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej
  republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa
  písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom
  je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu
  alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na
  podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na
  stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

Položka 81

Vydanie  náhradného  povolenia  na  prevádzkovanie
medzinárodnej  cestnej  dopravy  pre  zahraničného
prevádzkovateľa na hraničnom priechode ................. 15 000 Sk

Položka 82

Povolenie  na  zvláštne  užívanie  diaľnic,  ciest
a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g)
vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984
Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) .......................................... 3 000 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť,
prípadne  odpustiť  poplatok  podľa  tejto položky.
V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže
správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

 a) Povolenie uzávierky,  prípadne obchádzky diaľnic
  a ciest I. a II. triedy ............................. 5 000 Sk
 b) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.
  triedy a miestnych komunikácií ...................... 2 000 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť
poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu
a doby  uzavretia  pozemnej  komunikácie  a od jej
dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených
prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 84

 a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo
  účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy . 2 000 Sk
 b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na
  miestnu komunikáciu ................................. 1 000 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky  znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej
cesty  môže správny  orgán poplatok  zvýšiť až na
päťnásobok.

            Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto  položky sa nevyberie pri
  zaisťovaní  bezpečnosti  cestnej  premávky alebo
  v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné
  riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto  položky sa nevyberie ani
  v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými
  investíciami.

Položka 85

 a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom
  pásme pozemnej komunikácie .......................... 1 000 Sk
 b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie
  na susedné nehnuteľnosti ............................  500 Sk
 c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia
  železnice
  1. s cestou ......................................... 3 000 Sk
  2. s miestnou komunikáciou .......................... 2 000 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho
znížiť alebo odpustiť.

            Poznámka

  Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 86

 a) Vydanie výnimky dráhovým správnym úradom zo zákazu
  stavieb  v  ochrannom  pásme  celoštátnych dráh
  a vlečiek
  1. fyzickej osobe ...................................  500 Sk
  2. právnickej osobe ................................. 1 000 Sk
 b) Vydanie výnimky dráhovým správnym orgánom zo zákazu
  činnosti v obvode dráhy ............................. 1 000 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 87

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby
čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,

 1. fyzickej osobe ......................................  300 Sk
 2. právnickej osobe ....................................  500 Sk

Položka 88

Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane
miestneho zisťovania

 a) o zriadení železničného priecestia .................. 1 000 Sk
 b) o zrušení železničného priecestia ...................  100 Sk

Položka 89

 a) Vydanie povolenia  na prevádzkovanie železničnej
  dráhy .............................................. 15 000 Sk
 b) Udelenie licencie na  prevádzkovanie dopravy na
  železničnej dráhe .................................. 15 000 Sk
 c) Vykonanie  zmeny  vo  vydanom  povolení  na
  prevádzkovanie železničnej dráhy alebo v udelenej
  licencii na prevádzkovanie dopravy na železničnej
  dráhe ............................................... 1 000 Sk
 d) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy ... 5 000 Sk
 e) Vydanie  licencie na  prevádzkovanie dopravy na
  lanovej dráhe ....................................... 5 000 Sk
 f) Vykonanie  zmeny  vo  vydanom  povolení  na
  prevádzkovanie  lanovej dráhy  alebo v udelenej
  licencii na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe  500 Sk

Položka 90

 a) Vydanie súhlasu na zriadenie letísk
  1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou ........ 10 000 Sk
  2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou ......... 8 000 Sk
  3. verejné  letisko  pre  všeobecné  letectvo
    s medzinárodnou prevádzkou ....................... 5 000 Sk
  4. verejné  letisko  pre  všeobecné  letectvo
    s vnútroštátnou prevádzkou ....................... 3 000 Sk
  5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo ......... 5 000 Sk
 b) Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu
  1. prvé vydanie ..................................... 5 000 Sk
  2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena ....... 1 000 Sk
 c) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom
  pozemku verejného letiska .......................... 10 000 Sk

Položka 91

 a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie
  letiska
  1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou
    dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
  1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
     zariadenia ..................................... 2 000 Sk
  1.2. neprístrojovou, so  svetelným zabezpečovacím
     zariadením ..................................... 4 000 Sk
  1.3. prístrojovou ................................... 8 000 Sk
  1.4. na  presné   priblíženie  I.  kategórie
     Medzinárodnej organizácie civilného letectva .. 10 000 Sk
  1.5. na   presné   priblíženie   II. kategórie
     Medzinárodnej organizácie civilného letectva .. 15 000 Sk
  1.6. na   presné   priblíženie  III. kategórie
     Medzinárodnej organizácie civilného letectva .. 20 000 Sk
  2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou
    dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
  2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
     zariadenia ..................................... 2 000 Sk
  2.2. neprístrojovou, so  svetelným zabezpečovacím
     zariadením ..................................... 3 000 Sk
  2.3. prístrojovou ................................... 6 000 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie
  leteckého pozemného zariadenia ...................... 2 000 Sk
 c) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma
  leteckého pozemného zariadenia
  1. dopravného letiska .............................. 10 000 Sk
  2. letiska na iné účely ............................. 5 000 Sk
  3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky ...... 5 000 Sk
  4. ornitologických ochranných pásiem ................ 2 000 Sk
 d) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ...........  500 Sk
 e) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma
  leteckého pozemného zariadenia ...................... 3 000 Sk
 f) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu
  leteckého pozemného zariadenia spojené s miestnym
  zisťovaním
  1. dopravného letiska ............................... 2 000 Sk
  2. letiska na iné účely ............................. 1 500 Sk
  3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky ...... 1 500 Sk
 g) Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu,
  ktorý ho nahrádza,
  1. letiska slúžiaceho výhradne na lety VFR .......... 1 500 Sk
  2. letiska slúžiaceho na lety VFR a IFR ............. 2 000 Sk
 h) Vydanie súhlasu so zriadením leteckého pozemného
  zariadenia alebo s jeho podstatnou zmenou ........... 2 000 Sk
 i) Vydanie osvedčenia  prevádzkovateľa lietadla pre
  tuzemského leteckého dopravcu
  1. prvé vydanie .................................... 10 000 Sk
  2. predĺženie platnosti ............................. 5 000 Sk
  3. zmena alebo doplnenie ............................ 3 000 Sk
 j) Vydanie osvedčenia leteckej školy - jednopilotné
  lietadlo
  1. prvé vydanie ..................................... 5 000 Sk
  2. predĺženie platnosti ............................. 2 500 Sk
  3. zmena alebo doplnenie ............................ 1 000 Sk
 k) Vydanie osvedčenia leteckej školy - viacpilotné
  lietadlo
  1. prvé vydanie .................................... 10 000 Sk
  2. predĺženie platnosti ............................. 5 000 Sk
  3. zmena alebo doplnenie ............................ 3 000 Sk
 l) Vydanie povolenia  prevádzkovateľovi lietadla na
  výcvik pre vlastnú potrebu
  1. prvé vydanie ..................................... 5 000 Sk
  2. zmena alebo doplnenie ............................ 1 000 Sk
 m) Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné
  podnikanie v civilnom letectve
  1. prvé vydanie .................................... 10 000 Sk
  2. predĺženie platnosti ............................. 5 000 Sk
  3. zmena alebo doplnenie ............................ 3 000 Sk
 n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej
  súťaže a iného verejného leteckého podujatia ........ 1 000 Sk
 o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného
  letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa
  vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ............. 5 000 Sk
 p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadiel zapísaných
  v registri  lietadiel Slovenskej  republiky mimo
  územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na
  prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel
  cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi .......... 5 000 Sk
 r) Zmena alebo doplnenie rozhodnutia podľa písmena
  a) a jeho obnovenie .................................  25%
                           príslušnej sadzby
 s) Dodatočné posúdenie vhodnosti lokality podľa písmena
  f) .................................................. 3 000 Sk
 t) Pridelenie kmitočtu v kmitočtovom pásme leteckých
  telekomunikačných služieb ........................... 1 000 Sk
 u) Vydanie  súhlasu na  použitie výrobku  leteckej
  techniky v civilnom letectve ........................ 2 000 Sk
 v) Schválenie  bezpečnostného  programu  na ochranu
  civilného letectva .................................. 2 000 Sk

            Poznámka

  Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od
majiteľa alebo od prevádzkovateľa leteckého pozemného
zariadenia sa nespoplatňujú.

Položka 92

 a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého
  registra
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg
    (vrátane) ........................................  500 Sk
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do
    5 700 kg (vrátane) ............................... 1 500 Sk
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 5 000 Sk
 b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého
  registra
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg
    (vrátane) ........................................  50 Sk
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do
    5 700 kg (vrátane) ...............................  150 Sk
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ...  500 Sk

Položka 93

 a) Vykonanie  skúšky  odbornej  spôsobilosti  vodcu
  samohybného plavidla ................................ 5 000 Sk
 b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej
  posádky ............................................. 2 500 Sk
 c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého
  plavidla ............................................ 2 000 Sk
 d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a), b) a c) .. 1 500 Sk
 e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen
  a) alebo b) alebo c) a medzinárodného preukazu na
  vedenie malého plavidla .............................  400 Sk
 f) Vystavenie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti
  podľa písmena e) ....................................  400 Sk
 g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej
  posádky ............................................. 1 000 Sk
 h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej
  spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a člena
  lodnej posádky ...................................... 1 500 Sk
 i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej
  spôsobilosti vodcu malého plavidla ..................  500 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na
vnútrozemskú plavbu.

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmen e) a g) tejto položky je
  oslobodené  vydanie preukazov  z dôvodov, ktoré
  nezavinil poplatník.
 2. Od poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto
  položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej
  ochrany.

Položka 94

 a) Vydanie lodného osvedčenia
  1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
  1.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 1 000 Sk
  1.2. s vlastným strojným pohonom .................... 1 600 Sk
  2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
  2.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 2 000 Sk
  2.2. s vlastným strojným pohonom .................... 3 000 Sk
  3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
  3.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 5 000 Sk
  3.2. s vlastným strojným pohonom ................... 10 000 Sk
 b) Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie
  zmien  v lodnom  osvedčení alebo  vydanie jeho
  duplikátu
  1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
  1.1. bez vlastného strojného pohonu .................  500 Sk
  1.2. s vlastným strojným pohonom ....................  800 Sk
  2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
  2.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 1 000 Sk
  2.2. s vlastným strojným pohonom .................... 1 500 Sk
  3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
  3.1. bez vlastného strojného pohonu ................. 2 500 Sk
  3.2. s vlastným strojným pohonom .................... 5 000 Sk
 c) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia
  pre malé plavidlá alebo vystavenie jeho duplikátu ...  500 Sk
 d) Vydanie osobitného povolenia na jednotlivú plavbu ... 2 000 Sk
 e) Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu ... 1 500 Sk
 f) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
  1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .... 5 000 Sk
  2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .. 3 000 Sk
 g) Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie
  zmien alebo vystavenie duplikátu pre plavidlá
  1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .... 1 700 Sk
  2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .. 1 000 Sk
 h) Zápis do Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej
  republiky
  1. malých plavidiel .................................  500 Sk
  2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami ........ 1 000 Sk
 i) Výpis z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej
  republiky ...........................................  500 Sk
 j) Výmaz plavidla z  Ústrednej evidencie plavidiel
  Slovenskej republiky ................................ 1 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je
oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú
plavbu.

            Poznámky

 1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena
  a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom
  preukaze podľa písmena f) tejto položky správny
  orgán vyberie poplatok vo výške 50% príslušnej
  sadzby.
 2. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena
  a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom
  preukaze podľa písmena f) tejto položky z dôvodov
  nezavinených  ich držiteľom  (napr. legislatívne
  zmeny, záväznosť medzinárodnej dohody) správny orgán
  vyberie poplatok vo výške 10% príslušnej sadzby.
 3. Za vykonanie technickej prehliadky plavidla na účel
  vydania  alebo  predĺženia  platnosti  lodného
  osvedčenia správny orgán vyberie poplatok zvýšený
  o 100% príslušnej sadzby.
 4. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na
  vnútrozemskú plavbu.

Položka 95

 a) Zmena názvu plavidla ................................  500 Sk
 b) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich
  zariadení,  ktoré  podliehajú  evidencii,  alebo
  vystavenie jeho duplikátu
  1. s dĺžkou menšou ako 20 m ......................... 1 000 Sk
  2. s dĺžkou väčšou ako 20 m ......................... 2 000 Sk
 c) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu
  stavbu jedného malého plavidla a vydanie povolenia
  na jeho stavbu ...................................... 2 500 Sk
 d) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového
  osvedčenia malého plavidla .......................... 3 000 Sk
 e) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej
  typovej dokumentácie ................................  500 Sk
 f) Schválenie  technickej  dokumentácie  na  stavbu
  a rekonštrukciu ostatných plavidiel ................. 5 000 Sk
 g) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel
  s počtom
  1. menším ako 10 plavidiel .......................... 2 000 Sk
  2. väčším ako 10 plavidiel .......................... 4 000 Sk
 h) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej
  ceste  alebo  v  jej  blízkosti  v  súvislosti
  s bezpečnosťou a plynulosťou plavby ................. 2 000 Sk
 i) Vydanie vyjadrenia alebo stanoviska k projektovej
  dokumentácii stavieb na vodnej ceste ................ 1 000 Sk
 j) Vydanie  povolenia  na  usporiadanie  športových
  podujatí a slávností na vode ........................  500 Sk
 k) Povolenie  výnimky  z  predpisov  v  oblasti
  vnútrozemskej plavby ................................  500 Sk
 l) Udelenie dopravnej licencie
  1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý
    aj začatý rok .................................... 5 000 Sk
  2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý
    aj začatý rok .................................... 3 000 Sk
 m) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú ....... 30 000 Sk
 n) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa
  písmen l) a m) tejto položky ........................ 1 000 Sk
 o) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ....... 2 000 Sk
 p) Vydanie duplikátu dopravnej licencie ................ 2 000 Sk

Položka 96

 a) Vydanie námorníckej knižky ..........................  500 Sk
 b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka .............  400 Sk
 c) Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka .. 1 000 Sk
 d) Vydanie  preukazu  spôsobilosti  kapitána  a I.
  strojného dôstojníka ................................ 2 300 Sk
 e) Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti ............ 1 000 Sk
 f) Vydanie  preukazu  spôsobilosti  po  absolvovaní
  predpísaného kurzu ..................................  400 Sk
 g) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a)
  až f) ...............................................  400 Sk

            Poznámky

 1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na
  námornú plavbu.
 2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a) až f)
  tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok
  nevyberie.

Položka 97

 a) Prvý zápis lode  do námorného registra vrátane
  vydania registrového listu
  1. s BRT (brutto registrovaná tona) do 5 000 t ..... 30 000 Sk
  2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t .................... 50 000 Sk
  3. s BRT viac ako 15 000 t ......................... 80 000 Sk
 b) Opakovaný ročný zápis lode do námorného registra
  vrátane vydania registrového listu
  1. s BRT do 5 000 t ................................ 15 000 Sk
  2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t .................... 20 000 Sk
  3. s BRT viac ako 15 000 t ......................... 30 000 Sk
 c) Výmaz lode z námorného registra .................... 10 000 Sk
 d) Zmena mena lode .................................... 10 000 Sk
 e) Iný zápis v námornom registri ....................... 5 000 Sk
 f) Prvý zápis nesamohybného  plavidla do námorného
  registra vrátane vydania registrového listu ......... 5 000 Sk
 g) Opakovaný ročný zápis nesamohybného plavidla do
  námorného registra  vrátane vydania registrového
  listu ............................................... 2 000 Sk
 h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ... 2 000 Sk
 i) Prvý zápis podľa písmena a) a opakovaný ročný zápis
  podľa písmena b) pre tankové, špeciálne a osobné
  lode ................................................  50%
                           príslušnej sadzby
 j) Vydanie   medzinárodného   preukazu   odbornej
  spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla  800 Sk
 k) Vydanie  medzinárodného  osvedčenia  pre námorné
  rekreačné plavidlo ..................................  800 Sk
 l) Zápis námorného rekreačného plavidla do registra
  rekreačných plavidiel vrátane vydania registrového
  listu ............................................... 4 000 Sk
 m) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách j),
  k) a l) .............................................  400 Sk
 n) Zápis námorného rekreačného plavidla do zoznamu
  rekreačných plavidiel ............................... 1 000 Sk
 o) Vykonanie  zmien  v  registri  alebo v zozname
  rekreačných plavidiel ...............................  400 Sk
 p) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra
  alebo zo zoznamu rekreačných plavidiel ..............  800 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú
plavbu.

Položka 98

 a) Vydanie dočasného sprievodného listu ................ 2 000 Sk
 b) Vydanie ostatných lodných listín okrem registrového
  listu, za každú listinu ............................. 2 000 Sk
 c) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ......... 2 000 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na
námornú plavbu.
VII. ČASŤ
TELEKOMUNIKÁCIE
Položka 99

Podanie námietky proti výške telekomunikačných poplatkov
v správnom konaní na Oblastnom telekomunikačnom úrade ...  50 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
občania s ťažkým  zdravotným postihnutím, držitelia
preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, držitelia osvedčení podľa
zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej
armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch
národného boja za oslobodenie, zariadenia sociálnych
služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce
sociálne služby podľa  osobitných predpisov 11) bez
úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona
a fyzické  osoby  a  právnické  osoby  založené na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných
predpisov. 12)

Položka 100

 a) Poverenie (individuálna licencia) na zriaďovanie
  (montáž,  servis,  meranie)  častí  jednotnej
  telekomunikačnej siete ............................. 25 000 Sk
 b) Povolenie (individuálne povolenie) na zriaďovanie
  (montáž, servis, meranie) častí telekomunikačných
  sietí .............................................. 15 000 Sk

Položka 101

Povolenie amatérskej rádiostanice alebo jeho predĺženie .  100 Sk

Položka 102

Povolenie modelárskej rádiostanice ......................  50 Sk

Položka 103

Povolenie občianskej rádiostanice

 a) pre fyzickú osobu ...................................  60 Sk
 b) pre právnickú osobu .................................  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
občania s ťažkým  zdravotným postihnutím, držitelia
preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby  a fyzické osoby,  ktoré poskytujú
sociálne služby podľa osobitného zákona 11) vo vzťahu
k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, a fyzické
osoby a  právnické osoby založené  na poskytovanie
zdravotnej   starostlivosti   podľa   osobitných
predpisov. 12)

Položka 104

 a) Vydanie  povolenia na  zriadenie, prevádzkovanie
  a prechovávanie vysielacích rádiových zariadení .....  200 Sk
 b) Zmena počtu rádiostaníc v povolení podľa písmena a) .  100 Sk
 c) Iné zmeny údajov v povolení podľa písmena a) ........  20 Sk
 d) Vydanie zvláštnej volacej značky ....................  100 Sk
 e) Povolenie ďalšej prevádzky stanice, pri ktorej sa
  porušili podmienky v povolení .......................  500 Sk
 f) Vydanie  osobitného  povolenia  na  zriadenie
  a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc na
  výskum, vývoj, výrobu, montáž, servis, dovoz, vývoz,
  predaj a podobne ....................................  200 Sk
 g) Podanie  žiadosti o  pridelenie kmitočtu  alebo
  kmitočtového pásma pre rádiové prostriedky ..........  200 Sk

Položka 105

 a) Vydanie  vysvedčenia  o  spôsobilosti obsluhovať
  vysielacie rádiové stanice ..........................  300 Sk
 b) Predĺženie platnosti vysvedčenia ....................  100 Sk
 c) Vydanie duplikátu vysvedčenia .......................  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
príslušníci Zboru požiarnej ochrany.

Položka 106

Overenie spôsobilosti podľa osobitných predpisov

 a) skúšky pozemných operátov ...........................  100 Sk
 b) skúšky palubných operátov
  1.1. pre vysvedčenie rádiotelegrafistu I. a II.
     triedy a všeobecné vysvedčenie .................  300 Sk
  1.2. pre obmedzené vysvedčenie ......................  100 Sk
 c) skúšky rádioamatérov ................................  100 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
príslušníci Zboru požiarnej ochrany.

Položka 107

Osobitné povolenie - udelenie výnimky zo súboru noriem
na odrušenie ............................................ 1 000 Sk

Položka 108

Povolenie na pripojenie telekomunikačného zariadenia na
jednotnú   telekomunikačnú   sieť   (JTS)  alebo
k telekomunikačnému      zariadeniu      iného
prevádzkovateľa 26) alebo  povolenie telekomunikačnej
prenosovej cesty, ak sa na to nevzťahuje generálne
povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií

 a) 2-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý
  bod ................................................... 300 Sk
 b) 4-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý
  bod ................................................. 2 000 Sk
 c) optickým káblom na rozhraní JTS, za každé vlákno .... 2 000 Sk
 d) 3-drôtovým prípojným vedením ........................  500 Sk

            Poznámky

 1. Za  vydanie dočasného  povolenia na  pripojenie
  telekomunikačného  zariadenia  sa  určená sadzba
  poplatku podľa tejto položky zvyšuje o 25%. Ak sa
  vydáva dodatočné povolenie, zvyšuje sa určená sadzba
  poplatku o 500%.
 2. Poplatok podľa tejto položky  sa vyberá až po
  vykonaní úkonu.
 3. V prípade kombinovaného pripojenia na rozhraní JTS
  sa výsledný poplatok určí súčtom poplatkov pod
  písmenami a) až c) tejto položky.

Položka 109

 a) Vydanie  povolenia  na  zriaďovanie  televízneho
  káblového rozvodu ................................... 2 000 Sk
 b) Zmena povolenia ..................................... 1 000 Sk

Položka 110

 a) Vydanie povolenia  na prevádzkovanie televízneho
  káblového rozvodu 27) ............................... 1 500 Sk
                     a za každú zásuvku 5 Sk
 b) Zmena povolenia .....................................  500 Sk

            Poznámka

  Za jednu zásuvku sa na tento účel považuje bytová
jednotka alebo každých 25 fyzicky začatých zásuviek
v nemocniciach a školách.

Položka 111

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo
JTS, za každý druh služby, ak sa na ne nevzťahuje
generálne  povolenie vydané  orgánom štátnej správy
telekomunikácií ......................................... 5 000 Sk

Položka 112

 a) Vydanie  rozhodnutia  o  schválení  technickej
  spôsobilosti
  1. telekomunikačného zariadenia ..................... 3 000 Sk
                           až 24 000 Sk
  2. telekomunikačného   zariadenia   v  prípade
    opakovaného schvaľovania ......................... 3 000 Sk
 b) Vydanie iného rozhodnutia alebo potvrdenia .......... 1 000 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán
až po vykonaní úkonu.

           Splnomocnenie

  Poplatky podľa písmena a) tejto položky v rámci
rozpätia určí príslušný správny orgán.

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
občania s ťažkým  zdravotným postihnutím, držitelia
preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby  a fyzické osoby,  ktoré poskytujú
sociálne služby podľa osobitného zákona 11) vo vzťahu
k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov a fyzické
osoby a  právnické osoby založené  na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov. 12)

Položka 113

 a) Zmena rozhodnutia podľa písmena a) položky 112 ...... 1 500 Sk
 b) Vyhotovenie duplikátu rozhodnutia podľa písmena a)
  položky 112 .......................................... 100 Sk
 c) Vydanie rozhodnutia o tom, že zariadenie nepodlieha
  schvaľovaniu ........................................ 1 000 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán
až po vykonaní úkonu.

Položka 114

Vydanie povolenia na poskytovanie neverejných služieb
prostredníctvom pozemných staníc a sietí VSAT ......... 100 000 Sk

Položka 115

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb

 a) Telefaxová služba pre verejnosť ..................... 1 000 Sk
 b) Audiotext ....................................... 1 000 000 Sk
 c) Komerčný teletext ................................. 300 000 Sk
 c) Prenos dát ......................................... 50 000 Sk
 d) Hlasová pošta ...................................... 50 000 Sk

Položka 116

Vydanie osvedčenia o autorizácii laboratória na overenie
technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení .... 50 000 Sk

Položka 117

Vydanie povolenia na vykonávanie činnosti mimo JTS
- pripájanie, zriaďovanie, obnovu,  montáž a údržbu
telekomunikačných zariadení k JTS ....................... 1 000 Sk

Položka 118

Vydanie povolenia  na poskytovanie telekomunikačných
služieb   prostredníctvom   telefónnych  automatov
v uzavretých priestoroch ................................ 5 000 Sk

Položka 119

Vydanie  povolenia na  zriaďovanie a prevádzkovanie
telekomunikačnej siete mimo JTS, ak sa na ňu nevzťahuje
generálne  povolenie vydané  orgánom štátnej správy
telekomunikácií ......................................... 5 000 Sk

Položka 120

Vydanie  povolenia  na  pripojenie telekomunikačného
zariadenia k JTS, ak  sa naň nevzťahuje generálne
povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií  300 Sk

Položka 121

Rozhodnutie o pridelení čísla pre telekomunikačné služby
a telekomunikačné siete

 a) volanie na účet volaného (Freephone - 08XX) a služby
  so spoluúčasťou na poplatkoch (Shared costs services
  - 09XX) ............................................. 2 000 Sk
 b) celoštátne služby so skráteným číslom a prestupy do
  iných sietí (čísla z množín 018YXX, 019YX, 096XYZ) .. 1 500 Sk
 c) Medzinárodné  a národné  kódy prideľované podľa
  odporúčaní ITU-T Q.708, E.212, E.118 ................  500 Sk

Položka 122

Záväzné stanovisko k zmluve o prepojení sietí .......... 50 000 Sk

Položka 123

Zriaďovanie verejnej telekomunikačnej infraštruktúry

 a) s celoplošnou pôsobnosťou ...................... 10 000 000 Sk
 b) s regionálnou pôsobnosťou na úrovni najviac štyroch
  krajov .......................................... 5 000 000 Sk
 c) s regionálnou pôsobnosťou na úrovni jedného kraja 2 000 000 Sk
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 124

 a) Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov, z celkovej
  sumy emisie .........................................  0,1%,
                         najmenej 1 000 Sk,
                         najviac 500 000 Sk
 b) Udelenie povolenia hypotekárnej banke na emisiu
  hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych
  obligácií a obci za vydanie komunálnych obligácií,
  z celkovej sumy emisie ..............................  0,1%,
                         najmenej 1 000 Sk,
                         najviac 100 000 Sk

Položka 125

Žiadosť o povolenie vzniku investičného fondu alebo
investičnej spoločnosti vrátane povolenia na vydávanie
podielových listov 28) ................................. 50 000 Sk

Položka 126

Schválenie štatútu investičného fondu alebo podielového
fondu .................................................. 10 000 Sk

Položka 127

Schválenie  zmeny štatútu  investičného fondu alebo
podielového fondu ....................................... 1 000 Sk

Položka 128

 a) Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia
  investičných spoločností alebo investičných fondov . 10 000 Sk
 b) Žiadosť  o  vymenovanie  likvidátora investičnej
  spoločnosti alebo investičného fondu ................ 5 000 Sk
 c) Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny ...... 2 000 Sk
 d) Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik
  investičnej spoločnosti ............................. 1 000 Sk

Položka 129

Podanie žiadosti  o udelenie povolenia  na vydanie
podielových  listov  vrátane  schválenia  štatútu
podielového fondu ...................................... 10 000 Sk

Položka 130

Vydanie povolenia

 a) na  emisiu  verejne  obchodovateľných  cenných
  papierov 29)   vrátane   premeny   neverejne
  obchodovateľných  cenných  papierov  na  verejne
  obchodovateľné cenné papiere, z hodnoty emisie ......  0,05%,
                        najmenej 2 000 Sk,
                        najviac 1 000 000 Sk
 b) na predaj alebo verejné obchodovanie zahraničného
  cenného papiera .................................... 20 000 Sk
 c) pre tlačiareň na tlač cenných papierov ............. 50 000 Sk
 d) na organizovanie trhu s cennými papiermi
  1. pre burzy 30) .................................. 100 000 Sk
  2. pre mimoburzový trh ............................. 50 000 Sk
 e) na vykonávanie činnosti
  1. obchodníka s cennými papiermi ................... 50 000 Sk
  2. makléra .......................................... 5 000 Sk
 f) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov
  akciovej spoločnosti zaradenej do privatizácie ...... 2 000 Sk
 g) zmena povolení podľa písmen a) až e) bodu 1 ......... 5 000 Sk
 h) vydanie  náhradného povolenia  (duplikátu) podľa
  písmena e) bodu 2 ................................... 1 000 Sk

Položka 131

Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového
trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov kapitálového
trhu  s povolením  Ministerstva financií Slovenskej
republiky na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie ......  200 Sk

Položka 132

Žiadosť

 a) o udelenie povolenia na výkon sprostredkovateľskej
  činnosti  pre  tuzemské  poisťovne  alebo  jeho
  rozšírenie
  1. fyzické osoby ....................................  500 Sk
  2. právnické osoby .................................. 1 000 Sk
 b) o udelenie    povolenia    na    podnikanie
  v poisťovníctve 31) ................................ 50 000 Sk
 c) o udelenie    povolenia    na   vykonávanie
  sprostredkovateľskej  činnosti  pre  zahraničné
  poisťovne
  1. fyzické osoby .................................... 2 000 Sk
  2. právnické osoby ................................. 10 000 Sk
 d) o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania
  v poisťovníctve .................................... 20 000 Sk
 e) o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie
  poisťovní .......................................... 20 000 Sk
 f) o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo
  ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie povolenia na
  podnikanie v poisťovníctve ......................... 20 000 Sk

            Poznámka

  V prípade podania súčasnej žiadosti podľa písmen a)
a e) tejto položky sa vyberie poplatok v sume podľa
písmena e) tejto položky.

Položka 133

Žiadosť

 a) o  udelenie  povolenia na  zriadenie doplnkovej
  dôchodkovej poisťovne 32) ........................... 5 000 Sk
 b) o schválenie  štatútu  doplnkovej  dôchodkovej
  poisťovne ........................................... 1 000 Sk
 c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej
  poisťovne ........................................... 1 000 Sk
 d) o schválenie  zmeny  alebo  doplnku  štatútu
  a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu
  doplnkovej dôchodkovej poisťovne ....................  500 Sk
 e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na
  rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ....... 2 000 Sk

Položka 134

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového
povolenia na investovanie v zahraničí

 a) fyzická osoba .......................................  500 Sk
 b) právnická osoba ..................................... 1 000 Sk

Položka 135

Udelenie  povolenia  na  emisiu  vkladových listov,
vkladových a depozitných certifikátov splatných

 a) do 1 roku, z celkovej sumy emisie ..................  0,05%
                          najmenej 1 000 Sk
                          najviac 50 000 Sk
 b) nad 1 rok, z celkovej sumy emisie ..................  0,1%
                          najmenej 1 000 Sk
                          najviac 500 000 Sk

Položka 136

 a) Zrušenie  povolenia na  verejnú obchodovateľnosť
  cenných papierov .................................... 3 000 Sk
 b) Zrušenie ISIN ....................................... 1 000 Sk

Položka 137

Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo
žiadosti o zrušenie povolení podľa položiek 124 a 135 ... 1 000 Sk

Položka 138
 
Poskytnutie  štátnej  záruky  Ministerstvom  financií
Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej
listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej
istiny úveru
 
 a) do 100 mil. Sk .................................... 100 000 Sk
 b) do 1 000 mil. Sk ................................ 1 000 000 Sk
 c) nad 1 000 mil. Sk ............................... 5 000 000 Sk

Položka 139

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií
Slovenskej republiky ................................... 10 000 Sk

            Poznámka

 1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50%, ak
  rozklad  podáva  občan  s  ťažkým  zdravotným
  postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
 2. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak
  sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

Položka 140

 a) Vydanie  povolenia  na  prevádzkovanie výherných
  prístrojov, za každý výherný prístroj .............. 40 000 Sk
 b) Vydanie  rozhodnutia  o  zmene  povolenia  na
  prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa
  zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.
  o lotériách  a iných  podobných hrách  v znení
  neskorších predpisov ................................ 1 000 Sk
 c) Žiadosť  o vydanie  povolenia na prevádzkovanie
  lotérií a iných podobných hier ..................... 10 000 Sk

            Poznámka

  Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať
súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie
miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.

Položka 141

 a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok
  v stávkových kanceláriách ........................... 1 000 Sk
 b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) ....  500 Sk
 c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ....  500 Sk
 d) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako
  náhradu  za stratenú,  zničenú, poškodenú alebo
  odcudzenú kartu .....................................  500 Sk

Položka 142

 a) Vydanie   osvedčenia  o   zápise  samostatne
  hospodáriaceho roľníka do evidencie .................  200 Sk
 b) Za  zmenu  priezviska  alebo  trvalého  pobytu
  v osvedčení  o zápise  samostatne hospodáriaceho
  roľníka .............................................  50 Sk

Položka 143

 a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo
  správcom dane v daňovom konaní na základe žiadosti
  daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59
  a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992
  Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
  územných finančných orgánov  v znení neskorších
  predpisov ...........................................  300 Sk
 b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa
  osobitných predpisov 8) .............................  100 Sk
 c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré
  predloží žiadateľ ...................................  50 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa  tejto položky je oslobodené
  vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie
  nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch
  fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných
  požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 40h ods. 1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
  v znení neskorších predpisov.  Oslobodené je aj
  vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa zmlúv
  o zamedzení dvojakého zdanenia a vydanie potvrdenia
  o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre
  nerezidentov.
 2. Od poplatku podľa  tejto položky je oslobodené
  potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva
  financií  Slovenskej  republiky  č. 63/161/1995
  o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na
  nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

            Poznámka

  Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie,
ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho
zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

 a) Zápis  prideleného  daňového  kódu  registračnej
  pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade
  straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia .......  300 Sk
 b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom
  z obchodného registra ...............................  300 Sk
 c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm. b)
  zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
  o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
  územných finančných orgánov  v znení neskorších
  predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej
  rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani
  z darovania  a  dani  z  prevodu  a  prechodu
  nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa
  § 23 zákona Národnej  rady Slovenskej republiky
  č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších
  predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej
  národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ...  500 Sk
 d) Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie
  správcu dane podľa osobitných predpisov 33) .........  500 Sk
 e) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za
  stratené,  zničené,  poškodené  alebo  odcudzené
  osvedčenie ..........................................  200 Sk

Položka 145

 a) Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych
  predpisov na úseku cien pre
  1. podnikateľské subjekty ...........................  500 Sk
  2. ostatné subjekty .................................  200 Sk
 b) Žiadosť o schválenie dohodnutej ceny pri prevode
  nehnuteľností
  1. podnikateľské subjekty ........................... 1 000 Sk
  2. ostatné subjekty .................................  500 Sk

Položka 146

Vydanie povolenia  Ministerstvom financií Slovenskej
republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez
dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom
priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel
zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí  zahraničných liniek slovenských
plavebných spoločností ..................................  500 Sk

Položka 147

Podnet na začatie konania o dumpingu ................... 50 000 Sk

Položka 148

 a) Vydanie živnostenského listu ........................ 1 000 Sk
 b) Vydanie koncesnej listiny ........................... 2 000 Sk
 c) Žiadosť o nahliadnutie do živnostenského registra,
  za jedného podnikateľa ..............................  50 Sk
 d) Výpis  zo živnostenského  registra, za  jedného
  podnikateľa .........................................  100 Sk
 e) Vydanie  náhradného  živnostenského  listu alebo
  koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený,
  poškodený alebo odcudzený list alebo listinu ........  300 Sk
 f) Vydanie  povolenia  na  vykonávanie  funkcie
  zodpovedného  zástupcu  vo  viac  ako  jednej
  prevádzkarni ........................................  200 Sk
 g) Autorizácia inšpekčnej knihy ........................  50 Sk
 h) Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien
  v koncesnej listine .................................  100 Sk
 i) Zrušenie živnostenského oprávnenia na jednu alebo
  viac živností .......................................  150 Sk

            Poznámky

 1. Na poplatok podľa písmena h) nemá vplyv počet
  živnostenských listov a počet koncesných listín, na
  ktorých  sa zmena  vyznačí, ani  počet súčasne
  vyznačených zmien.
 2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo
  sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí
  a ulíc,  alebo zmenu  dokladov o  živnostenskom
  oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu
  z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania
  sa poplatok nevyberie.

Položka 149

 a) Podanie žiadosti o vydanie licencie na prevádzku
  1. strážnej služby .................................. 2 500 Sk
  2. detektívnej služby ............................... 3 000 Sk
  3. vlastnej ochrany ................................. 2 000 Sk
 b) Podanie  prihlášky o  vykonanie skúšky odbornej
  spôsobilosti, 34) za každú prihlásenú osobu ......... 1 000 Sk
 c) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie 35) ......... 1 000 Sk
 d) Vydanie licencie na prevádzku bezpečnostnej služby
  alebo vlastnej ochrany .............................. 1 000 Sk
 e) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky .. 1 000 Sk
 f) Vydanie  preukazu  odbornej  spôsobilosti  osoby
  poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania
  pri poskytovaní bezpečnostných služieb 36) ..........  500 Sk
 g) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú
  prípravu súkromných bezpečnostných činností ......... 5 000 Sk

Položka 150

 a) Vydanie  povolenia  na  poskytovanie  zdravotnej
  starostlivosti
  1. krajským úradom
  1.1. pre fyzické osoby .............................. 2 000 Sk
  1.2. pre právnické osoby ............................ 5 000 Sk
  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 15 000 Sk
  3. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
    ktorým sa mení rozhodnutie krajského úradu
  3.1 pre fyzické osoby ............................... 3 000 Sk
  3.2 pre právnické osoby ............................. 5 000 Sk
 b) Zmena  povolenia  na  poskytovanie  zdravotnej
  starostlivosti vydaného
  1. krajským úradom .................................. 1 000 Sk
  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky . 5 000 Sk
 c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách
  a) a b) .............................................  100 Sk
 d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu
  s humánnymi alebo veterinárnymi  liečivami a na
  zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi
  alebo veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa
  osobitného predpisu
  1. pre fyzické osoby ................................ 2 000 Sk
  2. pre právnické osoby .............................. 5 000 Sk
 e) Vydanie povolenia na zriadenie rezortnej zdravotnej
  poisťovne .......................................... 15 000 Sk
 f) Vydanie  povolenia  Ministerstva  zdravotníctva
  Slovenskej  republiky na  nakladanie so zdrojmi
  ionizujúceho žiarenia
  1. pre fyzické osoby ................................ 5 000 Sk
  2. pre právnické osoby ............................. 15 000 Sk
 g) Zmena  povolenia  na  nakladanie  so  zdrojmi
  ionizujúceho žiarenia
  1. pre fyzické osoby ................................ 3 000 Sk
  2. pre právnické osoby .............................. 5 000 Sk
 h) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách
  f) a g) .............................................  100 Sk
 i) Vydanie  povolenia  Ministerstva  zdravotníctva
  Slovenskej republiky na zisťovanie kvantitatívnych
  a kvalitatívnych faktorov životného prostredia
  1. pre fyzické osoby ............................... 10 000 Sk
  2. pre právnické osoby ............................. 30 000 Sk
 j) Predĺženie platnosti povolenia uvedeného v písmene
  i)
  1. pre fyzické osoby ................................ 5 000 Sk
  2. pre právnické osoby ............................. 15 000 Sk
 k) Vydanie  posudku   Ministerstva  zdravotníctva
  Slovenskej republiky na výrobu, dovoz alebo použitie
  výrobkov, technológií a technologických procesov ....  500 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po
vykonaní úkonu.

Položka 151

 a) Vydanie  povolenia na  zaobchádzanie s omamnými
  a psychotropnými látkami a prekurzormi .............. 1 000 Sk
 b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a) ...........  500 Sk
 c) Vydanie  povolenia  Ministerstva  zdravotníctva
  Slovenskej  republiky  na  využívanie prírodných
  liečivých  zdrojov  alebo  prírodných  zdrojov
  minerálnych stolových vôd ........................... 5 000 Sk
 d) Predĺženie  platnosti  povolenia  na  využívanie
  prírodných  liečivých  zdrojov  alebo prírodných
  zdrojov minerálnych stolových vôd ................... 2 500 Sk
 e) Vykonávanie  zmeny  v  povolení  na  využívanie
  prírodných  liečivých  zdrojov  alebo prírodných
  zdrojov minerálnych stolových vôd ................... 1 000 Sk

Položka 152

 a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku .. 75 000 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia  o registrácii veterinárneho
  lieku .............................................. 50 000 Sk
 c) Vydanie  rozhodnutia  o  predĺžení  platnosti
  registrácie humánneho lieku ........................ 50 000 Sk
 d) Vydanie  rozhodnutia  o  predĺžení  platnosti
  registrácie veterinárneho lieku .................... 20 000 Sk
 e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho
  lieku .............................................. 20 000 Sk
 f) Vydanie  rozhodnutia   o  zmene  registrácie
  veterinárneho lieku ................................ 20 000 Sk
 g) Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického
  lieku ............................................... 5 000 Sk
 h) Vydanie  rozhodnutia  o  predĺžení  registrácie
  homeopatického lieku ................................ 4 000 Sk
 i) Vydanie  rozhodnutia   o  zmene  registrácie
  homeopatického lieku ................................ 2 000 Sk

Položka 153

 a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo
  novej  chemickej látky  obsiahnutej v chemickom
  prípravku ........................................... 3 000 Sk
 b) Žiadosť  o  schválenie  klasifikácie,  balenia
  a označovania existujúcej  chemickej látky alebo
  prípravku ........................................... 2 000 Sk
 c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov
  nebezpečnej  chemickej látky  alebo nebezpečného
  chemického prípravku ................................ 2 000 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa
vzťahuje na chemický prípravok, ktorý sa skladá z dvoch
chemických látok.  Za každú ďalšiu  chemickú látku
obsiahnutú v chemickom prípravku sa príslušná sadzba
poplatku zvyšuje o 25%.

Položka 154

 a) Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru
  (vývozná  licencia)  okrem  povolenia  na vývoz
  kontrolovaného  tovaru  a  tovaru  v  rámci
  autolimitačných medzivládnych dohôd, obilia, múky,
  obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží,
  surového  dreva, kovových  odpadov a vojenského
  materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii .....  0,1%
 b) Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných
  šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového
  dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej
  v povolení ..........................................  0,5%
 c) Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru
  (dovozná  licencia)  okrem  povolenia  na dovoz
  kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho
  uhlia a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru
  uvedenej v licencii .................................  0,2%
 d) Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu
  a čierneho  uhlia,  z  hodnoty  tovaru uvedenej
  v povolení ..........................................  0,1%
 e) Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného
  tovaru a vývoz  tovaru v rámci autolimitačných
  medzivládnych dohôd .................................  500 Sk
 f) Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo
  fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na
  území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí
  v rámci zmluvy o dielo, z kontrahovanej hodnoty prác  0,2%
 g) Vydanie  dovozného, vývozného  alebo tranzitného
  povolenia  na  omamné  a  psychotropné  látky
  a prekurzory ........................................  100 Sk
 h) Vydanie  povolenia na  obchodovanie s vojenským
  materiálom ......................................... 50 000 Sk
 i) Vydanie licencie  na dovoz a  vývoz vojenského
  materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii .....  0,2%
                         najmenej 1 000 Sk
 j) Vydanie  duplikátu  alebo  predĺženie  platnosti
  povolení (licencií) podľa písmen a) až i) ...........  300 Sk

           Splnomocnenie

  V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán
znížiť príslušnú sadzbu poplatku.
IX. ČASŤ
COLNÍCTVO
Položka 155

 a) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím
  jeho platnosti ......................................  50 Sk
 b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány
  súčasne s prechodom tovaru cez slovenské štátne
  hranice .............................................  50 Sk
 c) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány
  po prechode tovaru ..................................  100 Sk

Položka 156

 a) Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia,
  že vyvážaný tovar je slovenského pôvodu .............  100 Sk
 b) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru .....  100 Sk

Položka 157

Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru
alebo o pôvode tovaru ...................................  350 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
zariadenia  sociálnych  služieb  a  právnické osoby
a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady
vynaložených  nákladov podľa  osobitného zákona, 11)
národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Položka 158

 a) Vydanie  osvedčenia  orgánmi  colnej  správy
  o spôsobilosti dopravných prostriedkov a kontajnerov
  na prepravu tovaru pod colnou uzáverou ..............  200 Sk
 b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla,
  daní a iných platieb pri dovoze .....................  500 Sk
 c) Žiadosť o odklad úhrady colného dlhu a žiadosť
  o povolenie splátok colného dlhu ....................  100 Sk
 d) Žiadosť o upustenie od vybratia úrokov z omeškania
  úhrady colného dlhu .................................  100 Sk

Položka 159

 a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru .....  100 Sk
 b) Žiadosť o udelenie alebo opätovné udelenie štatútu
  schváleného vývozcu .................................  500 Sk
 c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom ....  500 Sk
 d) Žiadosť o povolenie  zjednodušeného postupu pri
  podávaní colného vyhlásenia .........................  500 Sk
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu
podľa  zákona  Národnej  rady  Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z.z.

 1. fyzická osoba .......................................  200 Sk
 2. právnická osoba  a fyzická osoba  oprávnené na
  podnikanie,  ktorého  predmet  činnosti  súvisí
  s podanou žiadosťou .................................  500 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá
  s prírodovedným zameraním.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods. 1
  zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky
  č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od
  poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu
  s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení
  žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po
  predložení  potvrdenia  o  návšteve  školy,  ak
  vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených
  častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody
  a krajiny.
 3. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  žiadatelia,  ak  nimi  podaná  žiadosť  súvisí
  s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach
  podľa osobitných predpisov. 37)

Položka 161

Podanie  žiadosti o  povolenie výnimky  zo zákazov
ustanovených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z.z.

 1. fyzická osoba .......................................  200 Sk
 2. právnická osoba  a fyzická osoba  oprávnené na
  podnikanie,  ktorého  predmet  činnosti  súvisí
  s podanou žiadosťou .................................  700 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci
  a študenti stredných  škôl a vysokých  škôl po
  predložení  potvrdenia  o  návšteve  školy,  ak
  vykonávajú  vedecko-výskumnú  činnosť,  a  múzeá
  s prírodovedným zameraním.
 2. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  žiadatelia,  ak  nimi  podaná  žiadosť  súvisí
  s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach
  podľa osobitných predpisov. 37)

Položka 162

 a) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov 38) ......  500 Sk
 b) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných
  odpadov 38) .........................................  500 Sk
 c) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu
  odpadov 38) cez územie Slovenskej republiky ......... 5 000 Sk
 d) Žiadosť  o  vydanie  súhlasu  na prevádzkovanie
  zariadenia na zneškodňovanie odpadov 38) ............  300 Sk
 e) Žiadosť  o  vydanie  súhlasu  na  nakladanie
  s nebezpečným odpadom 38) ...........................  300 Sk
 f) Žiadosť o vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných
  odpadov 38) .........................................  300 Sk

Položka 163

 a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia 39) 1 000 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia .....  800 Sk
 c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto
  položky týkajúcej sa zmeny sídla (trvalého pobytu),
  zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného
  čísla organizácie ...................................  100 Sk
 d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ...  200 Sk
 e) Predĺženie  platnosti  rozhodnutia  o  určení
  prieskumného územia .................................  500 Sk
 f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za
  každú aj začatú stranu ..............................  100 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne
zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.

Položka 164

 a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na
  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
  geologických prác ................................... 1 000 Sk
 b) Rozšírenie  preukazu  odbornej  spôsobilosti  na
  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
  geologických prác ...................................  500 Sk
 c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na
  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
  geologických prác ...................................  300 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu
na  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
geologických prác.

Položka 165

 a) Vydanie  rozhodnutia o  povolení na vykonávanie
  geologických prác ................................... 1 000 Sk
 b) Vykonanie zmeny v  rozhodnutí podľa písmena a)
  týkajúcej sa zmeny sídla (trvalého pobytu), zmeny
  rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla
  organizácie .........................................  100 Sk
 c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie
  geologických prác, za každú aj začatú stranu ........  100 Sk
 d) Vydanie  duplikátu  rozhodnutia  o  povolení na
  vykonávanie geologických prác .......................  300 Sk
 e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie
  geologických prác ...................................  500 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne
zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných povolení na
vykonávanie geologických prác.

Položka 166

Vydanie rozhodnutia  o tom, že  určitá činnosť je
geologickou prácou ......................................  500 Sk

Položka 167

Vydanie rozhodnutia  pri pochybnostiach o  tom, či
niektorý  nerast je  vyhradeným alebo  nevyhradeným
nerastom ................................................  500 Sk

Položka 168

 a) Vydanie  rozhodnutia o  schválení výpočtu zásob
  výhradného ložiska .................................. 1 000 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk  500 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a)
tejto položky až o 50% príslušnej sadzby, ak ide
o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.

Položka 169

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku ..................  500 Sk

Položka 170

 a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany
  ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme ............. 3 000 Sk
 b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa
  písmena a) tejto položky ............................ 1 000 Sk
 c) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám
  a fyzickým  osobám na  vykonanie merania emisií
  a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť - úradné
  meranie ............................................. 5 000 Sk
 d) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa
  písmena c) tejto položky ............................ 1 000 Sk
 e) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej
  osoby, zmena obchodného mena, prípadne názvu a sídla
  právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie
  času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia ..........  100 Sk

            Poznámky

 1. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa
  nespoplatňujú.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide
  o koncesovanú živnosť - úradné meranie.

           Splnomocnenie

 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmen a) a c)
  tejto položky až o 50%, ak ide o rozšírenie rozsahu
  osvedčenia alebo oprávnenia.
 2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť
  poplatok podľa tejto položky.

Položka 171

 a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb
  vydávajúcich odborné posudky vo veciach odpadov ..... 3 000 Sk
 b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa
  písmena a) .......................................... 1 000 Sk
 c) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej
  osoby, zmena obchodného mena, prípadne názvu a sídla
  právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie
  času platnosti osvedčenia ...........................  100 Sk

            Poznámka

  Poznámky k položke 170 tu platia obdobne.

           Splnomocnenie

  Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto
položky až  o 50%, ak  ide o rozšírenie  rozsahu
osvedčenia.
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ
Položka 172

Vydanie rozhodnutia o

 a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ....  500 Sk
 b) zrušení chráneného ložiskového územia ...............  200 Sk

Položka 173

Vydanie rozhodnutia o

 a) určení dobývacieho priestoru ........................ 1 000 Sk
 b) zmene dobývacieho priestoru .........................  800 Sk
 c) zrušení dobývacieho priestoru .......................  200 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje z hľadiska
ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena
b) až na štvrtinu sadzby.

Položka 174

Vydanie predchádzajúceho súhlasu  na zmluvný prevod
dobývacieho priestoru na inú organizáciu a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ....... 1 000 Sk

Položka 175

 a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
  1. v podzemí ........................................ 1 000 Sk
  2. na povrchu .......................................  500 Sk
 b) Zmena rozhodnutia podľa písmena a)
  1. v podzemí ........................................  500 Sk
  2. na povrchu .......................................  250 Sk
 c) Predĺženie doby platnosti rozhodnutia podľa písmena
  a) ..................................................  100 Sk
 d) Vydanie banského oprávnenia ......................... 2 000 Sk
 e) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené,
  zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie  200 Sk
 f) Vydanie výpisu z banského registra ..................  100 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za
vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu
výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia
a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa
písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50% príslušnej
sadzby.

Položka 176

 a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného
  nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne
  likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
  1. podzemným spôsobom ...............................  500 Sk
  2. povrchovým spôsobom ..............................  300 Sk
 b) Zmena povolenia podľa písmena a) ....................  200 Sk
 c) Predĺženie doby platnosti povolenia podľa písmena a)  100 Sk

Položka 177

Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na
použitie výbušnín do obehu ..............................  300 Sk

Položka 178

Vydanie povolenia na odber výbušnín .....................  100 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto
položky až  na päťnásobok určenej  sadzby, ak ide
o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.

            Poznámka

  Správny  orgán nevyberie  poplatok podľa  tejto
položky, ak je spoplatnené povolenie na odber výbušnín
súčasťou povolenia na trhacie alebo ohňostrojné práce
podľa položky 180.

Položka 179

Vydanie povolenia na zhotovenie jednoduchých druhov
trhavín na trhacie práce ................................  500 Sk

Položka 180

Vydanie povolenia na

 a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce  200 Sk
 b) trhacie práce veľkého rozsahu .......................  400 Sk
 c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............... 1 000 Sk

            Poznámka

  Správny  orgán nevyberie  poplatok podľa  tejto
položky, ak je spoplatnené povolenie na trhacie práce
súčasťou povolenia podľa položky 175 alebo 176.

Položka 181

 a) Vydanie  povolenia  na  výučbu  strelmajstrov,
  technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov
  ohňostrojov  a  pyrotechnikov  vrátane miestneho
  zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov 1 000 Sk
 b) Zmena povolenia podľa písmena a) ....................  200 Sk

Položka 182

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín   600 Sk

              Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je
územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa
jedno rozhodnutie.

Položka 183

Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín ............. 1 500 Sk

Položka 184

Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín .... 1 500 Sk

Položka 185

Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ... 1 500 Sk

              Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské
diela alebo  banské stavby boli  povolené v rámci
povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.

Položka 186

 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti podľa banských predpisov .............  500 Sk
 b) Vydanie  osvedčenia,  overenia  alebo oprávnenia
  o spôsobilosti na  vykonávanie odbornej činnosti
  osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia
  o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ..........  500 Sk
 c) Predĺženie platnosti  osvedčenia, overenia alebo
  oprávnenia  vydaného podľa  písmena b)  vrátane
  opakovaného preskúšania .............................  400 Sk

Položka 187

 a) Vydanie  oprávnenia  na  vypracovanie  odborných
  posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod.
  vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov
  a pomôcok a vyhradených technických zariadení ....... 1 500 Sk
 b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž,
  opravy,  rekonštrukciu, revízie,  skúšky a pod.
  vyhradených technických zariadení podľa banských
  predpisov ...........................................  500 Sk

Položka 188

Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených
technických zariadení  odberateľovi podľa osobitných
predpisov................................................  500 Sk

Položka 189

Vydanie  odborného  vyjadrenia  (stanoviska)  podľa
osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania

 a) na dovoz technických zariadení ......................  300 Sk
 b) k dokumentácii  ťažobného  zariadenia plávajúceho
  stroja ..............................................  300 Sk
 c) k projektovej dokumentácii stavieb ..................  300 Sk
 d) k stavbe, k zariadeniu ..............................  300 Sk

Položka 190

 a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského
  zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho
  zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej
  prevádzky ...........................................  400 Sk
 b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského
  zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho
  zisťovania ..........................................  500 Sk
 c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení .......  300 Sk

Položka 191

Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie
skúšok, prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie
zariadení  podľa osobitných  predpisov pri  banskej
činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
okrem miestneho zisťovania ..............................  300 Sk

Položka 192

Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných
baniach alebo na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na
zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ........  500 Sk

Položka 193

 a) Povolenie  výnimky z  banských predpisov  okrem
  miestneho zisťovania ................................  500 Sk
 b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré
  sú určené v banských predpisoch ..................... 1 000 Sk
 c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem
  okrem miestneho zisťovania ..........................  500 Sk
 d) Predĺženie  platnosti  povolenej  výnimky  okrem
  miestneho zisťovania ................................  300 Sk

Položka 194

Vydanie  predchádzajúceho  súhlasného  stanoviska,
schválenia,  potvrdenia, povolenia,  zaradenia alebo
zrušenia uvedených v banských predpisoch ................  300 Sk
XII. ČASŤ
JADROVÁ BEZPEČNOSŤ
Vydanie rozhodnutia o súhlase na

 a) výstavbu jadrového  zariadenia vrátane miestneho
  zisťovania .......................................... 5 000 Sk
 b) každú  jednotlivú  etapu  uvádzania  jadrového
  zariadenia  do  prevádzky,  najmä  na zavážanie
  jadrového paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho
  spustenia,  energetického spustenia  a skúšobnej
  prevádzky jadrového zariadenia vrátane miestneho
  zisťovania  ........................................ 5 000 Sk
 c) vykonanie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť
  jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania ... 3 000 Sk
 d) predĺženie platnosti súhlasu na prevádzku jadrového
  zariadenia vrátane miestneho zisťovania ............. 5 000 Sk

           Splnomocnenie

 1. V prípade  písomného podania  s neúplnou  alebo
  nevyhovujúcou  dokumentáciou môže  správny orgán
  zvýšiť poplatok podľa tejto položky až o 50% určenej
  sadzby.
 2. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky môže
  správny orgán upustiť, ak rozsah zmien je malý
  a nevyžaduje veľké nároky na posúdenie správnym
  orgánom.

Položka 196

 a) Vydanie rozhodnutia o schválení vrátane miestneho
  zisťovania
  1. limitov a podmienok bezpečnej prevádzky .......... 5 000 Sk
  2. dokumentu  systému   kvality  a  programu
    zabezpečovania kvality ........................... 3 000 Sk
  3. programu  uvádzania  jadrového  zariadenia do
    prevádzky členeného na etapy ..................... 5 000 Sk
  4. vnútorného havarijného plánu ..................... 3 000 Sk
  5. typu prepravného zariadenia na prepravu jadrových
    materiálov a rádioaktívnych odpadov ............ 3 000 Sk
 b) Zmena rozhodnutí podľa písmena a) ...................  50%
                         príslušnej sadzby

            Poznámka

  Ak sa rozhodnutie podľa  písmena a) prvého až
štvrtého bodu tejto položky použije ako podklad na
rozhodnutie podľa položky 195, správny orgán poplatok
nevyberie.

Položka 197

Vydanie povolenia na

 a) nadobúdanie  a  používanie  jadrových materiálov
  vrátane miestneho zisťovania ........................ 1 000 Sk
 b) osobitné používanie jadrového materiálu 40) vrátane
  miestneho zisťovania ................................  500 Sk
 c) dovoz  alebo vývoz  jadrových materiálov  alebo
  špeciálnych materiálov a zariadení vrátane miestneho
  zisťovania .......................................... 1 000 Sk
 d) prepravu jadrového materiálu alebo rádioaktívneho
  odpadu vrátane miestneho zisťovania ............... 1 500 Sk
 e) uvádzanie nevyužiteľných  materiálov z jadrových
  zariadení obsahujúcich rádionuklidy, ktoré nie sú
  rádioaktívnymi  odpadmi do  životného prostredia
  vrátane miestneho zisťovania ...................... 1 500 Sk
 f) jednotlivé činnosti  nakladania s rádioaktívnymi
  odpadmi vrátane miestneho zisťovania ................ 3 000 Sk
 g) každú  jednotlivú  etapu  vyraďovania  jadrového
  zariadenia z prevádzky vrátane miestneho zisťovania  3 000 Sk

           Splnomocnenie

  V prípade vydania povolenia podľa písmen a) a d)
tejto položky na dlhšie časové obdobie môže správny
orgán zvýšiť poplatok až o 50% príslušnej sadzby.

            Poznámka

  Ak povolenie podľa písmena f) tejto položky obsahuje
viac činností, správny orgán vyberie len jeden poplatok.

Položka 198

 a) Vydanie oprávnenia právnickej osobe alebo fyzickej
  osobe na
  1. umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz,
    uvádzanie do prevádzky, prevádzku a rekonštrukcie
    jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky 5 000 Sk
  2. navrhovanie,   projektovanie,  konštruovanie,
    výrobu, dovoz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy
    a rekonštrukcie vybraných zariadení .............. 5 000 Sk
  3. nadobúdanie a používanie jadrových materiálov
    okrem ich prepravy ............................... 1 000 Sk
  4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi .............. 3 000 Sk
  5. odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení
    v špecializovaných zariadeniach ................. 5 000 Sk
 b) Predĺženie platnosti oprávnení podľa písmena a) .....  500 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) druhého
bodu v odôvodnených prípadoch  znížiť až na jednu
desatinu určenej sadzby.

Položka 199

Vydanie posudku o

 a) pracovnom programe 41) prevádzkovateľa ..............  500 Sk
 b) havarijnom dopravnom poriadku ....................... 1 000 Sk

Položka 200

 a) Schválenie učebnej  osnovy prípravy zamestnancov
  jadrového zariadenia v špecializovanom zariadení ....  300 Sk
 b) Schválenie spôsobu prípravy zamestnancov jadrového
  zariadenia v špecializovanom zariadení .............. 1 000 Sk
 c) Vydanie oprávnenia zamestnancovi špecializovaného
  zariadenia na prípravu vybraných zamestnancov .......  300 Sk
 d) Zmena schválenej učebnej osnovy podľa písmena a) ....  200 Sk
 e) Zmena schváleného  spôsobu prípravy zamestnancov
  podľa písmena b) ....................................  500 Sk

Položka 201

Vydanie preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti ......  300 Sk
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 202

 a) Vydanie oprávnenia alebo osvedčenia podľa osobitných
  predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
  zariadení 42) .......................................  500 Sk
 b) Vydanie  oprávnenia  podľa  osobitných predpisov
  v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení
  v jadrovej  energetike  43)  vrátane  miestneho
  zisťovania na účely overenia spôsobilosti, za každú
  aj začatú hodinu pracovného času ....................  200 Sk,
                       najviac však 10 000 Sk
 c) Vydanie  osvedčenia  podľa  osobitných predpisov
  v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení
  v jadrovej energetike 44) ...........................  500 Sk
 d) Vydanie  odborného  stanoviska  podľa osobitných
  predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
  zariadení v jadrovej energetike 45).................. 1 000 Sk
 e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru
  nad bezpečnosťou práce a technickými zariadeniami
  k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
  práci podľa ustanovení Zákonníka práce ..............  500 Sk
 f) Povolenie   výnimky   (schválenie   náhradných
  bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
  bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci okrem
  miestneho zisťovania ................................ 1 000 Sk
 g) Predĺženie   výnimky   (schválenie  náhradných
  bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
  bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci okrem
  miestneho zisťovania ................................  500 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa písmena d) tejto položky znížiť, prípadne podľa
rozsahu  posudzovanej  dokumentácie  zvýšiť  až  na
päťnásobok príslušnej sadzby.

            Poznámky

 1. Poplatky  podľa tejto  položky vyberajú  orgány
  štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
 2. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie
  správny orgán až po vykonaní úkonu.

Položka 203

 a) Žiadosť o vydanie potvrdenia (oprávnenia) o odbornej
  spôsobilosti  podľa  osobitných  predpisov  46)
  v oblasti určených technických zariadení na dráhach
  na  zváranie koľajových  vozidiel a vyhradených
  koľajových  zariadení v  doprave, pri  opravách
  kontajnerov ISO a  výmenných nadstavieb vrátane
  miestneho zisťovania na účely overenia odbornej
  spôsobilosti organizácie, za každú aj začatú hodinu
  pracovného času pracovníka jednej odbornosti ........ 400 Sk,
                        najviac 30 000 Sk
 b) Žiadosť o vydanie vyjadrenia o spôsobilosti určeného
  technického  zariadenia  a  kontajnerov  ISO na
  prevádzku vrátane  preverenia spôsobilosti podľa
  osobitných predpisov 43) podľa druhu zariadenia
  a druhu výkonu
  1. elektrické zariadenia
 1.1. pred uvedením do prevádzky ....... od 100 do 20 000 Sk
 1.2. po uvedení do prevádzky .......... od 50 do 3 000 Sk
  2. zdvíhacie zariadenia
 2.1. pred uvedením do prevádzky ....... od 500 do 3 000 Sk
 2.2. po uvedení do prevádzky .......... od 300 do 2 000 Sk
  3. lanové dráhy
 3.1. pred uvedením do prevádzky ....... od 100 000 do 500 000 Sk
 3.2. po uvedení do prevádzky .......... od 1 000 do 5 000 Sk
  4. tlakové zariadenia
 4.1. pred uvedením do prevádzky ....... od 100 do 6 000 Sk
 4.2. po uvedení do prevádzky .......... od 100 do 5 000 Sk
  5. plynové zariadenia
 5.1. pred uvedením do prevádzky ....... od 100 do 2 000 Sk
 5.2. po uvedení do prevádzky .......... od 100 do 1 000 Sk
  6. prehliadky a skúšky kontajnerov ISO po ich oprave
    alebo rekonštrukcii, za každý kus ............... 1 000 Sk
 c) Vydanie osvedčenia  (preukazu) pracovníkom podľa
  osobitných  predpisov  46)  v  oblasti určených
  technických zariadení na dráhach, zváraní koľajových
  vozidiel  a  vyhradených  koľajových  zariadení
  v doprave, pri opravách kontajnerov ISO radu 1
  a výmenných nadstavieb vrátane overenia odbornej
  spôsobilosti ........................................  500 Sk

           Splnomocnenie

1. Poplatky v rámci ustanoveného rozpätia určí podľa
  druhu určeného technického zariadenia v závislosti od
  rozsahu a zložitosti výkonu orgán štátneho odborného
  technického dozoru na dráhach.
2. Správny orgán môže zvýšiť poplatky podľa písmen a)
  a b) tejto položky až na päťnásobok určených sadzieb,
  ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva
  v záujme cudzozemca.
3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
  podľa tejto položky znížiť.

            Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho
  odborného technického dozoru na dráhach.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá až
  po vykonaní úkonu.

Položka 204

Vydanie  odborného  vyjadrenia  (osvedčenia)  podľa
osobitných predpisov v oblasti určených technických
zariadení na dráhach na ich dovoz ....................... 1 000 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť.

Položka 205

Posúdenie technickej dokumentácie určených technických
zariadení 46) a vydanie odborného stanoviska (vrátane
vydania osvedčenia o posúdení technickej dokumentácie
prototypu), za každú aj začatú hodinu pracovného času ... 300 Sk,
                        najviac 25 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
zariadenia  sociálnych  služieb  a  právnické osoby
a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady
vynaložených  nákladov podľa  osobitného zákona 11)
a fyzické  osoby  a  právnické  osoby  založené na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 12)

           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť.

            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky  sa vyberá až po
vykonaní úkonu.

Položka 206

 a) Vydanie licencie fyzickej  osobe na jeden druh
  podnikania v energetických odvetviach ............... 1 000 Sk
 b) Vydanie licencie právnickej osobe na výkup elektriny
  alebo plynu, alebo tepla ............................ 3 000 Sk

Položka 207

  Vydanie licencie právnickej osobe

1. na výrobu elektriny
  a) do 5 MWe .......................................... 5 000 Sk
  b) nad 5 do 50 MWe .................................. 10 000 Sk
  c) nad 50 MWe ....................................... 50 000 Sk
2. na výrobu plynu
  a) do 34 TJ/r ........................................ 5 000 Sk
  b) nad 34 TJ/r ...................................... 20 000 Sk
3. na výrobu tepla
  a) do 5 MWt .......................................... 5 000 Sk
  b) nad 5 MWt ........................................ 10 000 Sk

Položka 208

 a) Zrušenie licencie v energetických odvetviach alebo
  vyznačenie zmien  v licencii s  výnimkou zmien
  vynútených verejným záujmom .........................  200 Sk
 b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa licencie ....... 1 000 Sk
 c) Nahliadnutie  do  registra  držiteľov  licencie
  v energetike za každé odvetvie alebo druh podnikania  100 Sk
 d) Vydanie výpisu z registra zodpovedných zástupcov ....  300 Sk
 e) Vyznačenie zmeny adresy, bydliska, miesta podnikania
  alebo sídla vzniknutej  v dôsledku premenovania
  názvov obcí a ulíc vo vydanej licencii ..............  100 Sk
 f) Vydanie  predchádzajúceho  súhlasu  na výstavbu,
  rekonštrukciu  alebo  na  zrušenie energetického
  zariadenia  alebo na  zmenu palivovej  základne  500 Sk
 g) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  výnimky podľa
  osobitných predpisov 47) ............................ 1 000 Sk
 h) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky z ochranných
  pásiem energetických  zariadení a bezpečnostných
  pásiem energetických zariadení ...................... 1 000 Sk

Položka 209

 a) Vydanie  licencie  právnickej  osobe  na rozvod
  elektriny alebo plynu, alebo tepla
  1. do 50 odberných zariadení a miest ............... 10 000 Sk
  2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest ....... 20 000 Sk
  3. nad 100 odberných zariadení a miest ............. 50 000 Sk
 b) Vydanie  licencie právnickej  osobe na  tranzit
  elektriny alebo plynu ............................. 500 000 Sk
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 210

Návrh  na vydanie  rozhodnutia o  tom, či  dohoda
obmedzujúca súťaž spĺňa ustanovené podmienky, za ktorých
sa na ňu nevzťahuje zákaz (negatívny atest) ............. 2 000 Sk

Položka 211

Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný
obrat účastníkov koncentrácie je

 a) menej ako 1 miliarda Sk ............................ 15 000 Sk
 b) najmenej 1 miliarda Sk ............................. 50 000 Sk

            Poznámky

 1. Poplatníkom podľa tejto  položky je oznamovateľ
  koncentrácie podľa § 9 ods. 5 zákona Národnej rady
  Slovenskej republiky č. 188/1994 Z.z. o ochrane
  hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z.
 2. Spoločný obrat podľa tejto položky sa vypočíta podľa
  § 9 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej
  republiky  č.  188/1994  Z.z.  v  znení zákona
  č. 240/1998 Z.z.

Položka 212

Podanie rozkladu  proti rozhodnutiu Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky ............................. 10 000 Sk

              Poznámka

  Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak
sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 213

 a) Overenie platnosti puncovej značky ..................  100 Sk
 b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na
  tovar z drahých kovov ...............................  200 Sk
 c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej
  značky na tovar z drahých kovov .....................  100 Sk
 d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do
  zoznamu registrovaných zliatin ......................  400 Sk

            Poznámka

  Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad
Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214

 a) Vydanie fotokópie, odpisu, výpisu z registrov, zo
  spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto
  časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu .........  100 Sk
 b) Podanie  prihlášky  na  preukázanie  odbornej
  spôsobilosti advokátom alebo komerčným právnikom
  a na vykonanie odbornej skúšky na výkon činnosti
  patentového zástupcu ................................ 1 500 Sk

Položka 215

 a) Podanie žiadosti o
  1. odpustenie zameškania lehôt v konaniach uvedených
    v tejto časti sadzobníka ......................... 1 000 Sk
  2. druhé a každé ďalšie predĺženie lehôt v konaniach
    uvedených v tejto časti sadzobníka ...............  500 Sk
  3. vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé
    osvedčenie .......................................  500 Sk
 b) Podanie  rozkladu  proti  rozhodnutiu  Úradu
  priemyselného  vlastníctva  Slovenskej  republiky
  (ďalej len "úrad") .................................. 3 000 Sk

              Poznámka

  Poplatok zaplatený podľa písmena b) tejto položky sa
vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

              VYNÁLEZY

Položka 216

 a) Podanie prihlášky vynálezu
  1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami .................  800 Sk
  2. ostatnými prihlasovateľmi ........................ 1 600 Sk
 b) Podanie žiadosti o
  1. zverejnenie  prihlášky vynálezu  pred lehotou
    ustanovenou zákonom ..............................  600 Sk
  2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky vynálezu
    na iného prihlasovateľa  alebo prevodu alebo
    prechodu patentu na iného majiteľa ...............  800 Sk
  3. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu ..................  500 Sk
  4. zápis zmeny mena,  priezviska alebo trvalého
    pobytu,  obchodného mena,  názvu alebo sídla
    prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo
    majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu
    alebo patent .....................................  200 Sk
  5. zápis zmeny  zástupcu prihlasovateľa vynálezu
    alebo  majiteľa patentu,  za každú prihlášku
    vynálezu alebo patent ............................  200 Sk
  6. utajenie alebo odtajenie vynálezu ................ 1 000 Sk
  7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do patentového registra, za každý patent .........  500 Sk
  8. udelenie nútenej licencie na vynález ............. 5 000 Sk
  9. prevedenie autorského osvedčenia na patent ....... 2 000 Sk
  10. zápis  každého ďalšieho  rozhodného údaja do
    patentového registra .............................  200 Sk
 c) Podanie žiadosti o  vykonanie úplného prieskumu
  prihlášky vynálezu
  1. do 10 uplatnených patentových nárokov ............ 2 500 Sk
  2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok .........  500 Sk
 d) Vydanie patentovej listiny
  1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo
    výkresov ......................................... 2 000 Sk
  2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo
    výkres ...........................................  200 Sk

           Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda
  Slovenskej republiky.
2. Od poplatku vybraného podľa písmena b) druhého bodu
  tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
  č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na
  iné osoby v znení neskorších predpisov.

            Poznámka

  Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný
do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu. Ak
riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny
sú predložené na 3,5-palcovej diskete alebo zaslané
elektronickou  poštou,  príslušné  súbory  označené
zodpovedajúcim číslom prihlášky vynálezu a upravené
v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text alebo
Word Perfect, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín
príslušnej sadzby.

Položka 217

 a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie spadá do
  rozsahu patentu ..................................... 5 000 Sk
 b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí
  šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
  rozhodnutia o udelení patentu ....................... 1 000 Sk

Položka 218

Udržiavanie platnosti patentu za

 a) 3., 4. a 5. rok spolu ............................... 5 000 Sk
 b) 6. rok .............................................. 1 700 Sk
 c) 7. rok .............................................. 2 100 Sk
 d) 8. rok .............................................. 2 700 Sk
 e) 9. rok .............................................. 3 500 Sk
 f) 10. rok ............................................. 4 500 Sk
 g) 11. rok ............................................. 5 500 Sk
 h) 12. rok ............................................. 6 500 Sk
 i) 13. rok ............................................. 7 500 Sk
 j) 14. rok ............................................. 8 500 Sk
 k) 15. rok ............................................. 9 500 Sk
 l) 16. rok ............................................ 11 000 Sk
 m) 17. rok ............................................ 12 500 Sk
 n) 18. rok ............................................ 14 000 Sk
 o) 19. rok ............................................ 15 500 Sk
 p) 20. rok ............................................ 17 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda
Slovenskej republiky.

            Poznámky

1. Poplatok za tretí až piaty rok udržiavania platnosti
  patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom platným
  v čase rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí
  o udelení patentu sa uvedie aj údaj o výške poplatku.
  Poplatky za udržiavanie platnosti patentu na ďalšie
  obdobie  sa platia  bez výzvy  úradu vo  výške
  ustanovenej zákonom platným v čase platenia poplatku.
  Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na obdobie, keď
  začiatok lehoty na zaplatenie poplatku začína plynúť
  až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok
  zaplatiť vo výške ustanovenej týmto zákonom. Ak
  poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich
  mesiacov podľa štvrtého bodu týchto poznámok, použije
  sa  zákon  platný  v  čase  splatnosti poplatku
  v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.
2. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu za tretí až
  piaty rok je splatný najneskôr do troch mesiacov od
  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
  patentu.
3. Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti
  patentu je splatný vždy v predchádzajúcom roku pred
  uplynutím dátumu platnosti patentu.
4. Ak lehota uvedená v  treťom bode uplynula pred
  nadobudnutím právoplatnosti  rozhodnutia o udelení
  patentu, poplatky v týchto prípadoch sú splatné
  v lehote ustanovenej v druhom bode.
5. Ak sa  poplatok nezaplatí v  lehotách uvedených
  v druhom až štvrtom bode, možno ho zaplatiť ešte
  v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa
  poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
6. Za udržiavanie platnosti  patentu, na ktorý dal
  majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky vo výške
  50% príslušnej sadzby.

Položka 219

Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa
§ 81 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch,
priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyberá
poplatok podľa položky 218.

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda
Slovenskej republiky.

Položka 220

Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky
podľa Zmluvy o patentovej spolupráci .................... 1 600 Sk

             ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221

 a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
  1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami..................  700 Sk
  2. ostatnými prihlasovateľmi ........................ 1 400 Sk
 b) Podanie žiadosti o
  1. odklad  zápisu úžitkového  vzoru do registra
    úžitkových vzorov ................................  500 Sk
  2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového
    vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo
    prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa ......  800 Sk
  3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru ..........  500 Sk
  4. zápis zmeny mena,  priezviska alebo trvalého
    pobytu,  obchodného mena,  názvu alebo sídla
    prihlasovateľa  úžitkového  vzoru,  pôvodcu
    úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru,
    za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor ..  200 Sk
  5. zápis  zmeny  zástupcu  prihlasovateľa  alebo
    majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku
    úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor ....  200 Sk
  6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový
    vzor .............................................  500 Sk
  7. udelenie nútenej licencie na úžitkový vzor ....... 5 000 Sk
  8. zápis ďalšieho rozhodného  údaja do registra
    úžitkových vzorov ................................  200 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 222

 a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie
  spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru ........ 5 000 Sk
 b) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra
  úžitkových vzorov ...................................  500 Sk
 c) Za konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru
  podaného majiteľom úžitkového vzoru ................. 2 500 Sk

            Poznámka

  Poplatníkom podľa písmena c) tejto položky je ten,
kto nemal v konaní úspech. Poplatok sa vyberie po
ukončení konania. Pri  čiastkovom úspechu v konaní
rozhodne o výške miery úspešnosti a rozdelení poplatku
medzi účastníkov konania úrad.

Položka 223

Podanie  žiadosti  o  predĺženie  platnosti  zápisu
úžitkového vzoru

 1. po prvý raz o tri roky .............................. 3 000 Sk
 2. po druhý raz o tri roky ............................. 6 000 Sk

            Poznámky

 1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra
  úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti,
  poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti
  majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od
  vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
 2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti
  úžitkového vzoru, je možné ju podať najneskôr do
  šiestich mesiacov od skončenia platnosti, v takom
  prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

            PRIEMYSELNÉ VZORY

Položka 224

 a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
  1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami
 1.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ................  600 Sk
 1.2. za  každú  ďalšiu  vonkajšiu  úpravu výrobku
    obsiahnutú v tejto prihláške .....................  100 Sk
  2. ostatnými prihlasovateľmi
 2.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ................ 1 200 Sk
 2.2. za  každú  ďalšiu  vonkajšiu  úpravu výrobku
    obsiahnutú v tejto prihláške .....................  200 Sk
 b) Podanie žiadosti o
  1. odklad zápisu priemyselného vzoru do registra
    priemyselných vzorov .............................  500 Sk
  2. zápis  prevodu  alebo  prechodu  prihlášky
    priemyselného vzoru na iného prihlasovateľa alebo
    prevodu alebo prechodu priemyselného vzoru na
    iného majiteľa ...................................  600 Sk
  3. zápis ďalšieho pôvodcu priemyselného vzoru .......  500 Sk
  4. zápis zmeny mena,  priezviska alebo trvalého
    pobytu,  obchodného mena,  názvu alebo sídla
    prihlasovateľa  priemyselného  vzoru,  pôvodcu
    priemyselného vzoru alebo majiteľa priemyselného
    vzoru,  za  každú  prihlášku  alebo zapísaný
    priemyselný vzor .................................  200 Sk
  5. zápis  zmeny  zástupcu  prihlasovateľa  alebo
    majiteľa priemyselného vzoru, za každú prihlášku
    priemyselného vzoru alebo zapísaný priemyselný
    vzor .............................................  200 Sk
  6. utajenie alebo odtajenie priemyselného vzoru ..... 1 000 Sk
  7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do  registra priemyselných  vzorov, za každý
    priemyselný vzor .................................  500 Sk
  8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do
    registra priemyselných vzorov ....................  200 Sk

           Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda
  Slovenskej republiky.
2. Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
  položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 225

 a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava
  výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného
  vzoru ............................................... 3 000 Sk
 b) Podanie  návrhu  na  výmaz  priemyselného vzoru
  z registra priemyselných vzorov
  1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ................  600 Sk
  2. za  každú  ďalšiu  vonkajšiu  úpravu výrobku
    obsiahnutú v priemyselnom vzore ..................  100 Sk

Položka 226

Podanie  žiadosti  o  predĺženie  platnosti  zápisu
priemyselného vzoru

 1. po prvý raz o päť rokov ............................. 2 000 Sk
 2. po druhý raz o päť rokov ............................ 4 000 Sk

            Poznámky

 1. Ak dôjde k zápisu priemyselného vzoru do registra
  priemyselných  vzorov  po  uplynutí  doby  jeho
  platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez
  žiadosti majiteľa priemyselného  vzoru do dvoch
  mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej
  výzvy.
 2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti
  zápisu priemyselného vzoru,  je možné ju podať
  najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho
  platnosti, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na
  dvojnásobok.

        TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227

 a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov 5 000 Sk
 b) Podanie žiadosti o
  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie
    polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa
    alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie
    polovodičových výrobkov na iného majiteľa ........  600 Sk
  2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových
    výrobkov .........................................  500 Sk
  3. zápis zmeny mena,  priezviska alebo trvalého
    pobytu,  obchodného mena,  názvu alebo sídla
    prihlasovateľa   topografie   polovodičových
    výrobkov,  pôvodcu  topografie  polovodičových
    výrobkov alebo majiteľa topografie polovodičových
    výrobkov, za každú  prihlášku alebo zapísanú
    topografiu polovodičových výrobkov ...............  200 Sk
  4. zápis  zmeny  zástupcu  prihlasovateľa  alebo
    majiteľa topografie polovodičových výrobkov ......  200 Sk
  5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra topografií polovodičových výrobkov,
    za každú topografiu polovodičových výrobkov ......  500 Sk
  6. udelenie  nútenej  licencie  na  topografiu
    polovodičových výrobkov .......................... 5 000 Sk
  7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do
    registra topografií polovodičových výrobkov ......  200 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 228

Návrh  na výmaz  topografie z  registra topografií
polovodičových výrobkov ................................. 4 000 Sk

             OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229

 a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
  1. individuálnej ochrannej známky do troch tried
    tovarov alebo služieb ............................ 3 500 Sk
  2. kolektívnej ochrannej známky  do troch tried
    tovarov alebo služieb ............................ 7 000 Sk
  3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky,
    za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri
    triedy ...........................................  300 Sk
 b) Podanie žiadosti o
  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej
    známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu
    alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného
    majiteľa .........................................  600 Sk
  2. zápis zmeny mena,  priezviska alebo trvalého
    pobytu,  obchodného mena,  názvu alebo sídla
    prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
    za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku  200 Sk
  3. zápis  zmeny  zástupcu  prihlasovateľa  alebo
    majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú
    známku ...........................................  200 Sk
  4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra ochranných známok, za každú ochrannú
    známku ...........................................  500 Sk
  5. zápis zúženia zoznamu  tovarov alebo služieb
    ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo
    zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
    zmenu v ochrannej známke .........................  500 Sk
  6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo
    zápis jeho ukončenia .............................  500 Sk
  7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do
    registra ochranných známok .......................  200 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 230

 a) Návrh  na  výmaz  ochrannej  známky z registra
  ochranných známok ...................................  600 Sk
 b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra
  ochranných známok ...................................  800 Sk

Položka 231

Podanie žiadosti o

 a) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky ........ 3 000 Sk
 b) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky .......... 5 000 Sk
 c) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej
  po uplynutí ochrannej  doby, najneskôr však do
  šiestich mesiacov od tohto dátumu ................... 6 000 Sk
 d) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej
  po uplynutí ochrannej  doby, najneskôr však do
  šiestich mesiacov od tohto dátumu .................. 10 000 Sk

Položka 232

Podanie žiadosti o

 a) medzinárodný zápis ochrannej známky ................. 2 500 Sk
 b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky ....... 2 000 Sk
 c) územné  rozšírenie alebo  zúženie medzinárodného
  zápisu ochrannej známky ............................. 1 000 Sk
 d) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb medzinárodne
  zapísanej ochrannej známky, zmenu v medzinárodne
  zapísanej ochrannej známke, zápis prevodu alebo
  prechodu medzinárodne zapísanej ochrannej známky,
  zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu,
  obchodného  mena,  názvu  alebo  sídla majiteľa
  medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny
  zástupcu majiteľa medzinárodnej ochrannej známky ....  500 Sk

          OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV

Položka 233

 a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobkov ......... 2 000 Sk
 b) Podanie žiadosti o
  1. zápis  ďalšieho  užívateľa  označenia  pôvodu
    výrobkov ......................................... 2 000 Sk
  2. zápis prevodu alebo prechodu zapísaného označenia
    pôvodu výrobkov na iného užívateľa ..............  600 Sk
  3. zápis zmeny mena,  priezviska alebo trvalého
    pobytu,  obchodného mena,  názvu alebo sídla
    prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu
    výrobkov .........................................  200 Sk
  4. zápis  zmeny  zástupcu  prihlasovateľa  alebo
    užívateľa označenia pôvodu výrobkov ..............  200 Sk
  5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do
    registra označení pôvodu .........................  200 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 234

Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobkov ...... 2 000 Sk

Položka 235

Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu
výrobkov ................................................ 1 000 Sk
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA
Položka 236

 a) Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou
  osobou  na registráciu  výrobcu, opravára alebo
  montážnika meradiel ................................. 1 000 Sk
 b) Podanie  žiadosti  na  Úrade  pre normalizáciu,
  metrológiu  a skúšobníctvo  Slovenskej republiky
  o vydanie písomného odborného výkladu slovenských
  technických noriem (ďalej len "normy"), za každých
  päť noriem ..........................................  300 Sk
 c) Podanie  žiadosti  na  Úrade  pre normalizáciu,
  metrológiu  a skúšobníctvo  Slovenskej republiky
  o vydanie písomného odborného výkladu k článkom
  normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu .....  300 Sk

Položka 237

Podanie  žiadosti  o  autorizáciu  na  Úrade  pre
normalizáciu,  metrológiu a  skúšobníctvo Slovenskej
republiky

 a) štátneho metrologického strediska ................... 1 000 Sk
 b) na výkon úradného merania ........................... 1 000 Sk
 c) certifikačného orgánu ............................... 1 000 Sk
 d) štátnej skúšobne .................................... 1 000 Sk

Položka 238

Vydanie povolenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky na vykonanie skúšok
v zahraničí na účely certifikácie výrobku ...............  500 Sk

Položka 239

Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia
o tom, že výrobok nepodlieha povinnému schváleniu alebo
certifikácii, za každý typ výrobku ...................... 1 000 Sk
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
         SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

 1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  a zastupiteľské úrady  Slovenskej republiky môžu
  v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného
  záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť
  alebo  upustiť od  jeho vybratia  a z  dôvodu
  vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo znížiť vo
  vzťahu k cudzozemcovi.
 2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať
  popri  poplatku aj  náhradu skutočných výdavkov
  spojených  s  vykonaním  úkonu;  v odôvodnených
  prípadoch  paušálnou   sumou  podľa  určenia
  zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

Položka 240

 a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum ......  800 Sk
 b) Obojstranné prejazdné vízum ......................... 1 000 Sk
 c) Trvalé   návratné   alebo   prejazdné  vízum
  s použiteľnosťou na tri mesiace ..................... 1 800 Sk
 d) Trvalé   návratné   alebo   prejazdné  vízum
  s použiteľnosťou na šesť mesiacov ................... 2 800 Sk
 e) Udelenie  víza  Slovenskej  republiky cudzincovi
  v rámci organizovanej turistiky podľa písmen a) až
  d) ..................................................  60%
                         príslušnej sadzby
 f) Predĺženie platnosti víza ...........................  50%
                         príslušnej sadzby

           Oslobodenie

  Od poplatku za udelenie víza sa oslobodzujú

 1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je
  zachovaná vzájomnosť,
 2. osoby mladšie ako 15 rokov,
 3. občania  štátov, s  ktorými Slovenská republika
  uzavrela  dohody  o  bezplatnom  udeľovaní víz,
  jednostranne  zrušila vízové  poplatky alebo na
  základe vzájomnosti,
 4. novinári,  ktorí sú  akreditovaní v  Slovenskej
  republike,  na  základe  predloženia  platného
  novinárskeho  preukazu  vydaného  Ministerstvom
  zahraničných vecí Slovenskej republiky.

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú vo výške
dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide o prednostné
udelenie víza najmä mimo úradných hodín.

Položka 241

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby
v ňom uvádzanej .........................................  200 Sk

Položka 242

 a) Žiadosť o vydanie  povolenia na dlhodobý pobyt
  cudzincovi na účely
  1. štúdia, študentskej  praxe, stáže, lektorskej
    praxe ............................................ 2 000 Sk
  2. liečenia, udržania rodinného zväzku .............. 3 000 Sk
  3. zamestnania, podnikania a iné vyššie neuvedené
    účely ............................................ 5 000 Sk
 b) Žiadosť  o vydanie  povolenia na  trvalý pobyt
  cudzincovi .......................................... 5 000 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku sú oslobodené osoby mladšie ako 15
  rokov.
 2. Od poplatku je oslobodené udelenie alebo predĺženie
  povolenia na dlhodobý  pobyt štipendistov vlády
  Slovenskej  republiky,  ktorým  bolo  štipendium
  priznané.
 3. Od poplatkov je na základe vzájomnosti oslobodené
  udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý
  pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje
  štipendium  Ministerstva  školstva  Slovenskej
  republiky   alebo   štipendium   vyplývajúce
  z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích
  jazykov  prichádzajúcich do  škôl v  Slovenskej
  republike na základe  záväzkov z medzinárodných
  zmlúv.

Položka 243

 a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu ...................  300 Sk
 b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako
  15 rokov ............................................  100 Sk
 c) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných
  pozostatkov zosnulého ...............................  300 Sk
 d) Vydanie cestovného pasu podľa písmena a) ako náhrady
  za stratený, zničený alebo poškodený ................ 1 600 Sk

           Splnomocnenie

  Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky
až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo
poškodený cestovný doklad vydaný od 1.4.1994, s výnimkou
osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene
na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny orgán vyberie
poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad
na požiadanie občana z humanitných dôvodov.

Položka 244

Vyhotovenie cestovného preukazu .........................  100 Sk

Položka 245

Vydanie osvedčenia o  štátnom občianstve Slovenskej
republiky ...............................................  300 Sk

Položka 246

 a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  osoby nad 18 rokov veku ............................ 10 000 Sk
 b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  dieťaťa do 18. roku veku ............................  500 Sk
 c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
  republiky ...........................................  200 Sk
 d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
  republiky dieťaťu do 18. roku veku ..................  100 Sk
 e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  jednou listinou
  1. manželov  v súvislosti  s udelením  štátneho
    občianstva Českej republiky ......................  200 Sk
  2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti
    s udelením štátneho občianstva Českej republiky ..  200 Sk
  3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením
    štátneho občianstva Českej republiky .............  100 Sk

Položka 247

 a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe nad 18 rokov veku ............................. 5 000 Sk
 b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  dieťaťu do 18. roku veku ............................  500 Sk
 c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe, ktorá bola k 31.12.1992 štátnym občanom
  Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má
  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ..........  500 Sk
 d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  jednou listinou
  1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku ........... 5 000 Sk
  2. deťom do 18. roku veku ...........................  500 Sk
  3. manželom,  ktorí boli  k 31.12.1992 štátnymi
    občanmi  Českej  a  Slovenskej  Federatívnej
    Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej
    republiky ........................................  500 Sk
  4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli
    k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej
    Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na
    území Slovenskej republiky .......................  500 Sk
  5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí
    boli  k 31.12.1992  štátnymi občanmi  Českej
    a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý
    pobyt na území Slovenskej republiky .............  500 Sk

Položka 248

Povolenie zmeny

 a) priezviska  hanlivého,  výstredného,  smiešneho,
  skomoleného,  cudzojazyčného  alebo  priezviska
  rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko ....  100 Sk
 b) priezviska maloletých detí .......................... 1 000 Sk
 c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ......... 2 000 Sk

Položka 249

Uzavretie  manželstva  pred  zastupiteľským  úradom
Slovenskej republiky .................................... 3 000 Sk

           Oslobodenie

  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania
Slovenskej republiky zdržujúci sa služobne v zahraničí.

Položka 250

 a) Vyhotovenie matričného dokladu ......................  300 Sk
 b) Vyhotovenie prekladu matričného  dokladu a jeho
  osvedčenie ..........................................  700 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie
prvopisu matričného dokladu.

Položka 251

Zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky  300 Sk

Položka 252

 a) Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv,
  závetov a podobne ...................................  800 Sk
 b) Spísanie plnomocenstva s osvedčením podpisu .........  500 Sk

            Poznámka

  Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových
a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu alebo
pre potrebu zastupiteľského úradu.

Položka 253

Vidovanie listín bez osvedčenia .........................  150 Sk

Položka 254

 a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za
  každý podpis ........................................  100 Sk
 b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na
  použitie v Slovenskej republike .....................  300 Sk
 c) Osvedčenie  listín  vydaných  orgánmi Slovenskej
  republiky na použitie v cudzine .....................  300 Sk

Položka 255

 a) Vyhotovenie  odpisu (fotokópie)  listiny vrátane
  osvedčenia ..........................................  300 Sk
 b) Osvedčenie   správnosti   predloženého  odpisu
  (fotokópie) .........................................  300 Sk
 c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu .........  300 Sk

Položka 256

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu

 a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ....  600 Sk
 b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ....  650 Sk
 c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj
  začatú stranu ....................................... 1 000 Sk
 d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo
  iných znakových jazykov, za každý slovný znak .......  30 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po
vykonaní úkonu.

Položka 257

Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov
zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve
(vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie
a doručenie dedičstva), z vybranej sumy alebo z hodnoty
dedičstva ...............................................  4%,
                          najmenej 300 Sk

            Poznámky

 1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu)
  alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie
  pohľadávky,  renty alebo  dedičstva, vyberie sa
  poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.
 2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto
  položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej
  o honorár  právneho  zástupcu  pred  poukázaním
  dedičstva do Slovenskej republiky.

Položka 258

Úradná úschova

 a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných
  cenných predmetov, zo sumy alebo z ceny predmetu za
  každý rok ...........................................  1%,
                          najmenej 300 Sk
 b) listín alebo spisov, za každý rok ...................  200 Sk

            Poznámka

  Poplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet
uložený na zastupiteľskom úrade len na účely jeho
doručenia.

Položka 259

Potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc ...........  800 Sk

            Poznámka

  Poplatok  podľa tejto  položky sa  vyberie len
v prípadoch, ak sa nevydalo povolenie na prevádzku alebo
odovzdanie rádiovej stanice.

Položka 260

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz
a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)

 a) každej zbrane,  špeciálneho expanzného prístroja
  alebo ich hlavných častí
  1. štátny občan Slovenskej republiky ................  450 Sk
  2. cudzozemec ....................................... 1 500 Sk
 b) streliva
  1. štátny občan Slovenskej republiky ................  100 Sk
  2. cudzozemec .......................................  500 Sk

           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
  povolenia na dovoz a prevoz zbrane získanej ako cena
  v streleckých alebo iných podobných súťažiach.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby,
  ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri
  ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná
  ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto
  osôb.
 3. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
  pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej
  republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády
  Slovenskej republiky.
 4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení
  príslušníci ozbrojených zborov iných štátov, ak
  dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri
  plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
 5. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby,
  ktoré  sa  zúčastnia  na  medzinárodnej  súťaži
  v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži,
  ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby,
  ktoré získajú ceny v týchto súťažiach.

Položka 261

 a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ..............  300 Sk
 b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku
  posádky .............................................  300 Sk
 c) Potvrdenie  zápisu  o  nalodení  a  vylodení
  v námorníckej knižke ................................  300 Sk
 d) Potvrdenie námorného protestu .......................  600 Sk
 e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku
  lode ................................................ 2 000 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len jeden bez
ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku
posádky.

Položka 262

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde
o úkon spoplatnený podľa  inej položky tejto časti
sadzobníka ..............................................  800 Sk

Položka 263

Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ................  300 Sk

Položka 264

Vydanie  odpisu, výpisu  alebo písomnej  informácie
a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo
spisov ..................................................  150 Sk

Položka 265

 a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej
  služby ..............................................  300 Sk
 b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov .........  150 Sk
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 266

 a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) ..............  100 Sk
 b) Vydanie   náhradného   potvrdenia  (duplikátu)
  o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za
  stratené,  zničené,  poškodené  alebo  odcudzené
  potvrdenie ..........................................  150 Sk
 c) Výpis  zo  štatistického  registra,  za  každú
  registrovanú jednotku ...............................  50 Sk

            Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy
Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Položka 267

 a) Zatriedenie   produkcie   podľa   štatistickej
  klasifikácie, za každú žiadosť ......................  200 Sk
 b) Vydanie   náhradného   potvrdenia  (duplikátu)
  o zatriedení   produkcie   podľa  štatistickej
  klasifikácie ako náhrady  za stratené, zničené,
  poškodené alebo odcudzené potvrdenie ................  100 Sk

            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad
Slovenskej republiky.
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z.z.
10) Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
11) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12) § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
13) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
19) § 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
20) § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.
21) § 104 ods. 2 a § 106 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.
22) § 2 písm. j) a k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.
23) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z.z.
24) § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
25) § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z.
26) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
27) Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch v znení vyhlášky č. 360/1991 Zb.
28) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
29) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
31) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
34) § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
35) § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z.z.
36) § 32 ods. 6 zákona č. 379/1997 Z.z.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
38) Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
39) Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení neskorších predpisov.
40) § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z.
41) § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z.z.
42) § 2 písm. g) a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z.
43) § 5 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
44) § 10 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
45) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
47) Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.