Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky

221/1999 Z.z. Zoznam obcí, v ktorých národn. menšina tvorí 20% obyvateľstva
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
221/1999 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 1999,
ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín nariaďuje:
§ 1
Zoznam obcí, ako aj zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov najmenej 20% obyvateľstva, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.
Nariadenie vlády č. 534/2011 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2012.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
ZOZNAM
obcí, 1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
Kraj       Okres      Názov obce        Označenie obce v
                              maďarskom jazyku
 
1 Bratislavský  108 Senec    1. Senec         1. Szenc
                  2. Boldog        2. Boldogfa
                  3. Hamuliakovo      3. Gútor
                  4. Hrubá Borša      4. Nagyborsa
                  5. Hrubý Šúr       5. Hegysúr
                  6. Hurbanova Ves     6. Szigetmajor
                  7. Kalinkovo       7. Szemet
                  8. Kostolná pri Dunaji  8. Egyházfa
                  9. Malinovo       9. Éberhárd
                 10. Nová Dedinka     10. Dunasápújfalu
                 11. Reca         11. Réte
                 12. Tomášov       12. Fél
                 13. Tureň        13. Zonctorony
                 14. Veľký Biel      14. Magyarbél
                 15. Vlky         15. Vök
 
2 Trnavský    201 Dunajská
           Streda    1. Dunajská Streda    1. Dunaszerdahely
                  2. Báč          2. Bacsfa
                  3. Baka         3. Baka
                  4. Baloň         4. Balony
                  5. Bellova Ves      5. Vitény
                  6. Blahová        6. Sárrét
                  7. Blatná na Ostrove   7. Sárosfa
                  8. Bodíky        8. Nagybodak
                  9. Boheľov        9. Bögellö
                 10. Čakany        10. Csákány
                 11. Čenkovce       11. Csenke
                 12. Čiližská Radvaň   12. Csilizradvány
                 13. Dobrohošť      13. Doborgaz
                 14. Dolný Bar      14. Albár
                 15. Dolný Štál      15. Alistál
                 16. Dunajský Klátov   16. Dunatökés
                 17. Gabčíkovo      17. Bös
                 18. Holice        18. Gelle
                 19. Horná Potôň     19. Felsöpatony
                 20. Horné Mýto      20. Vámosfalu
                 21. Horný Bar      21. Felbár
                 22. Hubice        22. Gomba
                 23. Hviezdoslavov    23. Vörösmajor
                 24. Jahodná       24. Eperjes
                 25. Janíky        25. Jányok
                 26. Jurová        26. Dercsika
                 27. Kľúčovec       27. Kulcsod
                 28. Kostolné Kračany   28. Egyházkarcsa
                 29. Kráľovičove Kračany 29. Királyfiakarcsa
                 30. Kútniky       30. Hegyéte
                 31. Kvetoslavov     31. Úszor
                 32. Kyselica       32. Keszölcés
                 33. Lehnice       33. Lég
                 34. Lúč na Ostrove    34. Lúcs
                 35. Macov        35. Macháza
                 36. Mad         36. Nagymad
                 37. Malé Dvorníky    37. Kisudvarnok
                 38. Medveďov       38. Medve
                 39. Mierovo       39. Béke
                 40. Michal na Ostrove  40. Szentmihályfa
                 41. Ňárad        41. Csiliznyárad
                 42. Nový Život      42. Illésháza
                 43. Ohrady        43. Csallóközkürt
                 44. Okoč         44. Ekecs
                 45. Oľdza        45. Olgya
                 46. Orechová Potôň    46. Diósförgepatony
                 47. Padáň        47. Padány
                 48. Pataš        48. Csilizpatas
                 49. Povoda        49. Pódatejed
                 50. Rohovce       50. Nagyszarva
                 51. Sap         51. Szap
                 52. Šamorín       52. Somorja
                 53. Štvrtok na Ostrove  53. Csallóközcsütörtök
                 54. Topoľníky      54. Nyárasd
                 55. Trhová Hradská    55. Vásárút
                 56. Trnávka       56. Csallóköztárnok
                 57. Trstená na Ostrove  57. Csallóköznádasd
                 58. Veľká Paka      58. Nagypaka
                 59. Veľké Blahovo    59. Nagyabony
                 60. Veľké Dvorníky    60. Nagyudvarnok
                 61. Veľký Meder     61. Nagymegyer
                 62. Vieska        62. Kisfalud
                 63. Vojka nad Dunajom  63. Vajka
                 64. Vrakúň        64. Nyékvárkony
                 65. Vydrany       65. Hodos
                 66. Zlaté Klasy     66. Nagymagyar
 
         202 Galanta   1. Galanta        1. Galánta
                  2. Čierna Voda      2. Feketenyék
                  3. Čierny Brod      3. Vízkelet
                  4. Dolné Saliby     4. Alsószeli
                  5. Dolný Chotár     5. Alsóhatár
                  6. Horné Saliby     6. Felsöszeli
                  7. Jánovce        7. Jánosháza
                  8. Jelka         8. Jóka
                  9. Kajal         9. Nemeskajal
                 10. Košúty        10. Kosút
                 11. Kráľov Brod     11. Királyrév
                 12. Matúškovo      12. Taksony
                 13. Mostová       13. Hidaskürt
                 14. Sládkovičovo     14. Diószeg
                 15. Tomášikovo      15. Tallós
                 16. Topoľnica      16. Tósnyárasd
                 17. Trstice       17. Nádszeg
                 18. Váhovce       18. Vága
                 19. Veľká Mača      19. Nagymácséd
                 20. Veľké Úľany     20. Nagyfödémes
                 21. Vozokany       21. Vezekény
 
4 Nitriansky   401 Komárno   1. Komárno        1. Komárom
                  2. Bajč         2. Bajcs
                  3. Bátorove Kosihy    3. Bátorkeszi
                  4. Bodza         4. Bogya
                  5. Bodzianske Lúky    5. Bogyarét
                  6. Brestovec       6. Szilas
                  7. Búč          7. Búcs
                  8. Čalovec        8. Megyercs
                  9. Číčov         9. Csicsó
                 10. Dedina Mládeže    10. Ifjúságfalva
                 11. Holiare       11. Gellér
                 12. Hurbanovo      12. Ógyalla
                 13. Chotín        13. Hetény
                 14. Imeľ         14. Imely
                 15. Iža         15. Izsa
                 16. Kameničná      16. Keszegfalva
                 17. Klížska Nemá     17. Kolozsnéma
                 18. Kolárovo       18. Gúta
                 19. Kravany nad Dunajom 19. Karva
                 20. Marcelová      20. Marcelháza
                 21. Martovce       21. Martos
                 22. Moča         22. Dunamocs
                 23. Modrany       23. Madar
                 24. Nesvady       24. Naszvad
                 25. Okoličná na     Ostrove 25. Ekel
                 26. Patince       26. Pat
                 27. Pribeta       27. Perbete
                 28. Radvaň nad Dunajom  28. Dunaradvány
                 29. Sokolce       29. Lakszakállas
                 30. Svätý Peter     30. Szentpéter
                 31. Tôň         31. Tany
                 32. Trávnik       32. Füss
                 33. Veľké Kosihy     33. Nagykeszi
                 34. Virt         34. Virt
                 35. Vrbová nad Váhom   35. Vágfüzes
                 36. Zemianska Olča    36. Nemesócsa
                 37. Zlatná na Ostrove  37. Csallóközaranyos
 
         402 Levice    1. Bajka         1. Bajka
                  2. Beša         2. Bese
                  3. Bielovce       3. Ipolybél
                  4. Bory         4. Bori
                  5. Čata         5. Csata
                  6. Demandice       6. Deménd
                  7. Dolné Semerovce    7. Alsószemeréd
                  8. Farná         8. Farnad
                  9. Hokovce        9. Egeg
                 10. Hontianska Vrbica  10. Hontfüzesgyarmat
                 11. Horná Seč      11. Felsöszecse
                 12. Horné Semerovce   12. Felsöszemeréd
                 13. Horné Turovce    13. Felsötúr
                 14. Horný Pial      14. Felsöpél
                 15. Hrkovce       15. Gyerk
                 16. Hronovce       16. Lekér
                 17. Ipeľské Úľany    17. Ipolyfödémes
                 18. Ipeľský Sokolec   18. Ipolyszakállos
                 19. Jur nad Hronom    19. Garamszentgyörgy
                 20. Kalná nad Hronom   20. Kálna
                 21. Keť         21. Kéty
                 22. Kubáňovo       22. Szete
                 23. Kukučínov      23. Nemesoroszi
                 24. Lok         24. Garamlök
                 25. Lontov        25. Lontó
                 26. Málaš        26. Málas
                 27. Malé Ludince     27. Kisölved
                 28. Mýtne Ludany     28. Vámosladány
                 29. Nýrovce       29. Nyírágó
                 30. Ondrejovce      30. Endréd
                 31. Pastovce       31. Ipolypásztó
                 32. Plášťovce      32. Palást
                 33. Pohronský Ruskov   33. Oroszka
                 34. Sazdice       34. Százd
                 35. Sikenica       35. Peszektergenye
                 36. Slatina       36. Szalatnya
                 37. Starý Hrádok     37. Kisóvár
                 38. Šahy         38. Ipolyság
                 39. Šalov        39. Garamsalló
                 40. Šarovce       40. Nagysáró
                 41. Tehla        41. Töhöl
                 42. Tekovské Lužany   42. Nagysalló
                 43. Tekovský Hrádok   43. Barsvárad
                 44. Tupá         44. Tompa
                 45. Turá         45. Töre
                 46. Veľké Ludince    46. Nagyölved
                 47. Veľké Turovce    47. Nagytúr
                 48. Vyškovce nad Ipľom  48. Ipolyvisk
                 49. Vyšné nad Hronom   49. Nagyod
                 50. Zalaba        50. Zalaba
                 51. Zbrojníky      51. Fegyvernek
                 52. Želiezovce      52. Zselíz
                 53. Žemliare       53. Zsemlér
 
         403 Nitra    1. Babindol       1. Bábindal
                  2. Branč         2. Berencs
                  3. Čechynce       3. Csehi
                  4. Čifáre        4. Csiffár
                  5. Dolné Obdokovce    5. Alsóbodok
                  6. Hosťová        6. Nyitrageszte
                  7. Jelenec        7. Gímes
                  8. Klasov        8. Kalász
                  9. Kolíňany       9. Kolon
                 10. Nitrianske      10. Nyitragerencsér
                   Hrnčiarovce
                 11. Pohranice      11. Pográny
                 12. Telince       12. Tild
                 13. Veľké Chyndice    13. Nagyhind
                 14. Veľký Cetín     14. Nagycétény
                 15. Žirany        15. Zsére
 
         404 Nové Zámky  1. Nové Zámky      1. Érsekújvár
                  2. Andovce        2. Andód
                  3. Bajtava        3. Bajta
                  4. Bardoňovo       4. Baracska
                  5. Belá         5. Béla
                  6. Bešeňov        6. Zsitvabesenyö
                  7. Bíňa         7. Bény
                  8. Bruty         8. Bart
                  9. Dubník        9. Csúz
                 10. Dvory nad Žitavou  10. Udvard
                 11. Gbelce        11. Köbölkút
                 12. Chľaba        12. Helemba
                 13. Kamenica nad Hronom 13. Garamkövesd
                 14. Kamenín       14. Kéménd
                 15. Kamenný Most     15. Köhídgyarmat
                 16. Komoča        16. Kamocsa
                 17. Leľa         17. Leléd
                 18. Ľubá         18. Libád
                 19. Malá nad Hronom   19. Kicsind
                 20. Malé Kosihy     20. Kiskeszi
                 21. Mužla        21. Muzsla
                 22. Nána         22. Nána
                 23. Nová Vieska     23. Kisújfalu
                 24. Pavlová       24. Garampáld
                 25. Pozba        25. Pozba
                 26. Rúbaň        26. Für
                 27. Salka        27. Szalka
                 28. Sikenička      28. Kisgyarmat
                 29. Strekov       29. Kürt
                 30. Svodín        30. Szögyén
                 31. Šarkan        31. Sárkány
                 32. Štúrovo       32. Párkány
                 33. Tvrdošovce      33. Tardoskedd
                 34. Veľký Kýr      34. Nagykér
                 35. Zemné        35. Szímö
 
         405 Šaľa     1. Šaľa         1. Vágsellye
                  2. Diakovce       2. Deáki
                  3. Dlhá nad Váhom    3. Vághosszúfalu
                  4. Horná Kráľová     4. Felsökirályi
                  5. Kráľová nad Váhom   5. Vágkirályfa
                  6. Neded         6. Negyed
                  7. Selice        7. Sókszelöce
                  8. Tešedíkovo      8. Pered
                  9. Trnovec nad Váhom   9. Tornóc
                 10. Vlčany        10. Farkasd
                 11. Žihárec       11. Zsigárd
 
         407 Zlaté
           Moravce   1. Ladice        1. Lédec
 
6.
Banskobystrický  606 Lučenec   1. Belina        1. Béna
                  2. Biskupice       2. Fülekpüspöki
                  3. Boľkovce       3. Bolyk
                  4. Bulhary        4. Bolgárom
                  5. Čakanovce       5. Csákányháza
                  6. Čamovce        6. Csoma
                  7. Fiľakovo       7. Fülek
                  8. Fiľakovské Kováče   8. Fülekkovácsi
                  9. Holiša        9. Galsa
                 10. Jelšovec       10. Jelsöc
                 11. Kalonda       11. Kalonda
                 12. Mikušovce      12. Miksi
                 13. Mučín        13. Mucsiny
                 14. Nitra nad Ipľom   14. Ipolynyitra
                 15. Panické Dravce    15. Panyidaróc
                 16. Pleš         16. Pilis
                 17. Prša         17. Perse
                 18. Radzovce       18. Ragyolc
                 19. Rapovce       19. Rapp
                 20. Šávoľ        20. Sávoly
                 21. Šíd         21. Síd
                 22. Šurice        22. Söreg
                 23. Trebeľovce      23. Terbeléd
                 24. Trenč        24. Törincs
                 25. Veľká nad Ipľom   25. Vilke
                 26. Veľké Dravce     26. Nagydaróc
 
         607 Poltár    1. Nové Hony       1. Keresztúr
                  2. Pinciná        2. Pinc
 
         608 Revúca    1. Držkovce       1. Deresk
                  2. Gemer         2. Sajógömör
                  3. Gemerská Ves     3. Gömörfalva
                  4. Gemerský Sad     4. Gömörliget
                  5. Hucín         5. Gice
                  6. Chvalová       6. Felfalu
                  7. Leváre        7. Lévárt
                  8. Levkuška       8. Lökösháza
                  9. Licince        9. Lice
                 10. Otročok       10. Otrokocs
                 11. Polina        11. Alsófalu
                 12. Rašice        12. Felsörás
                 13. Skerešovo      13. Szkáros
                 14. Tornaľa       14. Tornalja
                 15. Višňové       15. Visnyó
                 16. Žiar         16. Zsór
 
         609 Rimavská
           Sobota    1. Rimavská Sobota    1. Rimaszombat
                  2. Abovce        2. Abafala
                  3. Barca         3. Baraca
                  4. Bátka         4. Bátka
                  5. Blhovce        5. Balogfala
                  6. Cakov         6. Cakó
                  7. Číž          7. Csíz
                  8. Dolné Zahorany    8. Magyarhegymeg
                  9. Dražice        9. Perjése
                 10. Drňa         10. Darnya
                 11. Dubno        11. Dobfenek
                 12. Dubovec       12. Dobóca
                 13. Dulovo        13. Dúlháza
                 14. Figa         14. Füge
                 15. Gemerček       15. Kisgömöri
                 16. Gemerské Dechtáre  16. Détér
                 17. Gemerské Michalovce 17. Gömörmihályfala
                 18. Gemerský Jablonec  18. Almágy
                 19. Gortva        19. Gortvakisfalud
                 20. Hajnáčka       20. Ajnácskö
                 21. Hodejov       21. Várgede
                 22. Hodejovec      22. Kerekgede
                 23. Hostice       23. Gesztete
                 24. Hubovo        24. Hubó
                 25. Husiná        25. Guszona
                 26. Chanava       26. Hanva
                 27. Chrámec       27. Harmac
                 28. Ivanice       28. Iványi
                 29. Janice        29. Jéne
                 30. Jesenské       30. Feled
                 31. Jestice       31. Jeszte
                 32. Kaloša        32. Kálosa
                 33. Kesovce       33. Sajókeszi
                 34. Konrádovce      34. Korlát
                 35. Kráľ         35. Sajószentkirály
                 36. Lenartovce      36. Lénártfala
                 37. Lenka        37. Lenke
                 38. Lipovec       38. Gömörlipóc
                 39. Martinová      39. Martonfala
                 40. Neporadza      40. Naprágy
                 41. Nová Bašta      41. Újbást
                 42. Ožďany        42. Osgyán
                 43. Padarovce      43. Pádár
                 44. Pavlovce       44. Pálfala
                 45. Petrovce       45. Péterfala
                 46. Radnovce       46. Radnót
                 47. Rakytník       47. Rakottyás
                 48. Riečka        48. Sajórecske
                 49. Rimavská Seč     49. Rimaszécs
                 50. Rimavské Janovce   50. Jánosi
                 51. Rumince       51. Runya
                 52. Slizké        52. Szilistye
                 53. Stará Bašta     53. Óbást
                 54. Stránska       54. Oldalfala
                 55. Studená       55. Medveshidegkút
                 56. Sútor        56. Szútor
                 57. Šimonovce      57. Simonyi
                 58. Širkovce       58. Serke
                 59. Štrkovec       59. Kövecses
                 60. Tachty        60. Tajti
                 61. Tomášovce      61. Balogtamási
                 62. Uzovská Panica    62. Uzapanyit
                 63. Valice        63. Alsóvály
                 64. Včelince       64. Méhi
                 65. Večelkov       65. Vecseklö
                 66. Veľký Blh      66. Nagybalog
                 67. Vieska nad Blhom   67. Balogújfalu
                 68. Vlkyňa        68. Velkenye
                 69. Vyšné Valice     69. Felsövály
                 70. Zádor        70. Zádorháza
                 71. Zacharovce      71. Zeherje
                 72. Žíp         72. Zsíp
 
         610 Veľký
           Krtíš    1. Balog nad Ipľom    1. Ipolybalog
                  2. Bátorová       2. Bátorfalu
                  3. Bušince        3. Bussa
                  4. Čebovce        4. Csáb
                  5. Čeláre        5. Csalár
                  6. Dolinka        6. Inám
                  7. Ďurkovce       7. Gyürki
                  8. Glabušovce      8. Galábocs
                  9. Chrastince      9. Haraszti
                 10. Ipeľské Predmostie  10. Ipolyhídvég
                 11. Kamenné Kosihy    11. Kökeszi
                 12. Kiarov        12. Ipolykér
                 13. Kleňany       13. Kelenye
                 14. Koláre        14. Kóvár
                 15. Kosihovce      15. Dacsókeszi
                 16. Kosihy nad Ipľom   16. Ipolykeszi
                 17. Kováčovce      17. Szécsénykovácsi
                 18. Muľa         18. Rárósmúlyad
                 19. Nenince       19. Lukanénye
                 20. Olováry       20. Óvár
                 21. Opatovská Nová Ves  21. Apátújfalu
                 22. Sečianky       22. Ipolyszécsényke
                 23. Seľany        23. Szelény
                 24. Širákov       24. Sirak
                 25. Trebušovce      25. Terbegec
                 26. Veľká Čalomija    26. Nagycsalomja
                 27. Veľká Ves nad    27. Ipolynagyfalu
                   Ipľom
                 28. Veľké Zlievce    28. Felsözellö
                 29. Vinica        29. Ipolynyék
                 30. Vrbovka       30. Ipolyvarbó
                 31. Želovce       31. Zsély
 
8 Košický     806 Košice -
           okolie    1. Buzica        1. Buzita
                  2. Cestice        2. Szeszta
                  3. Čečejovce       3. Csécs
                  4. Debraď        4. Debröd
                  5. Drienovec       5. Somodi
                  6. Dvorníky-Včeláre   6. Szádudvarnokméhész
                  7. Háj          7. Áj
                  8. Hosťovce       8. Bódvavendégi
                  9. Chorváty       9. Tornahorváti
                 10. Janík        10. Jánok
                 11. Kechnec       11. Kenyhec
                 12. Komárovce      12. Komaróc
                 13. Milhosť       13. Migléc
                 14. Mokrance       14. Makranc
                 15. Moldava nad Bodvou  15. Szepsi
                 16. Nižný Lánec     16. Alsólánc
                 17. Peder        17. Péder
                 18. Perín-Chym      18. Perényhím
                 19. Rešica        19. Reste
                 20. Turňa nad Bodvou   20. Torna
                 21. Turnianska Nová   21. Tornaújfalu
                   Ves
                 22. Veľká Ida      22. Nagyida
                 23. Zádiel        23. Szádelö
                 24. Žarnov        24. Zsarnó
 
         807 Michalovce  1. Beša         1. Bés
                  2. Budince        2. Budaháza
                  3. Čičarovce       3. Csicser
                  4. Drahňov        4. Deregnyö
                  5. Ižkovce        5. Iske
                  6. Kapušianske Kľačany  6. Kaposkelecsény
                  7. Krišovská Liesková  7. Mokcsamogyorós
                  8. Malé Raškovce     8. Kisráska
                  9. Maťovské Vojkovce   9. Mátyócvajkóc
                 10. Oborín        10. Abara
                 11. Ptrukša       11. Szirénfalva
                 12. Ruská        12. Dobóruszka
                 13. Veľké Kapušany    13. Nagykapos
                 14. Veľké Raškovce    14. Nagyráska
                 15. Veľké Slemence    15. Nagyszelmenc
                 16. Vojany        16. Vaján
                 17. Zemplínske Kopčany  17. Hegyi
 
         808 Rožňava   1. Rožňava        1. Rozsnyó
                  2. Ardovo        2. Pelsöcardó
                  3. Bohúňovo       3. Lekenye
                  4. Bôrka         4. Barka
                  5. Bretka        5. Beretke
                  6. Brzotín        6. Berzéte
                  7. Čoltovo        7. Csoltó
                  8. Čučma         8. Csucsom
                  9. Dlhá Ves       9. Hosszúszó
                 10. Drnava        10. Dernö
                 11. Gemerská Hôrka    11. Gömörhorka
                 12. Gemerská Panica   12. Gömörpanyit
                 13. Hrhov        13. Tornagörgö
                 14. Hrušov        14. Körtvélyes
                 15. Jablonov nad     15. Szádalmás
                   Turňou
                 16. Jovice        16. Jólész
                 17. Kečovo        17. Kecsö
                 18. Kováčová       18. Kiskovácsvágása
                 19. Krásnohorská Dlhá  19. Várhosszúrét
                   Lúka
                 20. Krásnohorské     20. Krasznahorkaváralja
                   Podhradie
                 21. Kružná        21. Körös
                 22. Kunova Teplica    22. Kuntapolca
                 23. Lipovník       23. Hárskút
                 24. Lúčka        24. Lucska
                 25. Meliata       25. Melléte
                 26. Pašková       26. Páskaháza
                 27. Plešivec       27. Pelsöc
                 28. Rudná        28. Rudna
                 29. Silica        29. Szilice
                 30. Silická Brezová   30. Borzova
                 31. Silická Jablonica  31. Jablonca
                 32. Slavec        32. Szalóc
 
         811 Trebišov   1. Bačka         1. Bacska
                  2. Bara         2. Bári
                  3. Biel         3. Bély
                  4. Boľ          4. Boly
                  5. Borša         5. Borsi
                  6. Boťany        6. Battyán
                  7. Brehov        7. Imreg
                  8. Černochov       8. Csarnahó
                  9. Čierna        9. Ágcsernyö
                 10. Čierna nad Tisou   10. Tiszacsernyö
                 11. Dobrá        11. Dobra
                 12. Klin nad Bodrogom  12. Bodrogszög
                 13. Kráľovský Chlmec   13. Királyhelmec
                 14. Ladmovce       14. Ladmóc
                 15. Leles        15. Lelesz
                 16. Malá Tŕňa      16. Kistoronya
                 17. Malé Trakany     17. Kistárkány
                 18. Malý Horeš      18. Kisgéres
                 19. Malý Kamenec     19. Kiskövesd
                 20. Poľany        20. Pólyán
                 21. Pribeník       21. Perbenyik
                 22. Rad         22. Rad
                 23. Sirník        23. Szürnyeg
                 24. Slovenské Nové    24. Újhely
                   Mesto
                 25. Soľnička       25. Szolnocska
                 26. Somotor       26. Szomotor
                 27. Strážne       27. Örös
                 28. Streda nad      28. Bodrogszerdahely
                   Bodrogom
                 29. Svätá Mária     29. Szentmária
                 30. Svätuše       30. Szentes
                 31. Svinice       31. Szinyér
                 32. Veľké Trakany    32. Nagytárkány
                 33. Veľký Horeš     33. Nagygéres
                 34. Veľký Kamenec    34. Nagykövesd
                 35. Viničky       35. Szölöske
                 36. Vojka        36. Véke
                 37. Zatín        37. Zétény
                 38. Zemplín       38. Zemplén
ZOZNAM
obcí, 1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k ukrajinskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
Kraj       Okres      Názov obce
 
 
7 Prešovský    701 Bardejov   1. Cigeľka
                  2. Chmeľová
                  3. Mikulášová
                  4. Ondavka
 
         702 Humenné   1. Prituľany
 
         705
         Medzilaborce   1. Oľšinkov
                  2. Rokytovce
                  3. Sukov
 
         709 Snina    1. Čukalovce
                  2. Parihuzovce
                  3. Pichne
                  4. Runina
                  5. Ruský Potok
 
         710 Stará
           Ľubovňa   1. Jarabina
 
         711 Stropkov   1. Varechovce
 
         712 Svidník   1. Dubová
                  2. Nižná Jedľová
                  3. Nižný Mirošov
 
Označenie obce v ukrajinskom jazyku


ZOZNAM
obcí, 1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
Kraj       Okres      Názov obce
 
 
7 Prešovský    701 Bardejov   1. Becherov
                  2. Frička
                  3. Chmeľová
                  4. Jedlinka
                  5. Mikulášová
                  6. Regetovka
                  7. Šarišské Čierne
                  8. Vyšná Polianka
                  9. Vyšný Tvarožec
 
         702 Humenné   1. Nechválova Polianka
                  2. Prituľany
                  3. Ruská Poruba
                  4. Vyšná Jablonka
                  5. Závada
 
         705
         Medzilaborce   1. Medzilaborce
                  2. Brestov nad
                   Laborcom
                  3. Čabiny
                  4. Čertižné
                  5. Habura
                  6. Kalinov
                  7. Krásny Brod
                  8. Ňagov
                  9. Oľka
                 10. Oľšinkov
                 11. Palota
                 12. Repejov
                 13. Rokytovce
                 14. Valentovce
                 15. Výrava
                 16. Zbudská Belá
 
         709 Snina    1. Brezovec
                  2. Čukalovce
                  3. Hrabová Roztoka
                  4. Michajlov
                  5. Nová Sedlica
                  6. Parihuzovce
                  7. Runina
                  8. Ruská Volová
                  9. Ubľa
 
         710 Stará
           Ľubovňa   1. Jarabina
                  2. Legnava
                  3. Obručné
                  4. Ruská Voľa nad
                   Popradom
 
         711 Stropkov   1. Bystrá
                  2. Havaj
                  3. Kožuchovce
                  4. Malá Poľana
                  5. Miková
                  6. Potôčky
                  7. Vladiča
                  8. Vojtovce
 
         712 Svidník   1. Belejovce
                  2. Bodružal
                  3. Cigla
                  4. Dobroslava
                  5. Dubová
                  6. Havranec
                  7. Jurkova Voľa
                  8. Kečkovce
                  9. Krajná Porúbka
                 10. Medvedie
                 11. Nižná Pisaná
                 12. Nižný Mirošov
                 13. Nová Polianka
                 14. Vápeník
                 15. Vyšná Jedľová
                 16. Vyšná Pisaná
                 17. Vyšný Mirošov
 
Označenie obce v rusínskom jazyku


ZOZNAM
obcí, 1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
Kraj       Okres      Názov obce        Označenie obce
                              v rómskom jazyku
6
Banskobystrický  603 Brezno    1. Telgárt        1. Telgárt
 
         605 Krupina   1. Medovarce       1. Medovarce
 
         609 Rimavská   1. Cakov         1. Cakov
           Sobota    2. Dulovo        2. Dulovo
                  3. Rakytník       3. Rakytník
 
7 Prešovský    701 Bardejov   1. Cigeľka        1. Cigeľka
                  2. Hrabské        2. Hrabské
                  3. Lenartov       3. Lenartov
                  4. Zborov        4. Zborov
 
         703 Kežmarok   1. Huncovce       1. Huncovce
                  2. Malý Slavkov     2. Malý Slavkov
                  3. Stará Lesná      3. Stará Lesná
                  4. Stráne pod Tatrami  4. Stráne pod Tatrami
                  5. Toporec        5. Toporec
 
         705
         Medzilaborce   1. Palota        1. Palota
 
         706 Poprad    1. Jánovce        1. Jánovce
                  2. Spišský Štiavnik   2. Spišský Štiavnik
 
         707 Prešov    1. Červenica       1. Červenica
                  2. Chmiňany       2. Chmiňany
                  3. Chminianske      3. Chminianske
                   Jakubovany        Jakubovany
                  4. Lesíček        4. Lesíček
                  5. Malý Slivník     5. Malý Slivník
                  6. Mirkovce       6. Mirkovce
                  7. Rokycany       7. Rokycany
                  8. Svinia        8. Svinia
                  9. Šarišská Poruba    9. Šarišská Poruba
                 10. Varhaňovce      10. Varhaňovce
 
         708 Sabinov   1. Jarovnice       1. Jarovnice
                  2. Ostrovany       2. Ostrovany
 
         710 Stará
           Ľubovňa   1. Lomnička   1. Lomnička
 
         712 Svidník   1. Nižný Komárnik    1. Nižný Komárnik
 
         713 Vranov nad
           Topľou    1. Čičava        1. Čičava
                  2. Hlinné        2. Hlinné
                  3. Ruská Voľa      3. Ruská Voľa
                  4. Skrabské       4. Skrabské
 
8 Košický     801 Gelnica   1. Švedlár        1. Švedlár
 
         806 Košice -
           okolie    1. Čakanovce       1. Čakanovce
                  2. Ďurkov        2. Ďurkov
                  3. Hačava        3. Hačava
                  4. Kecerovce       4. Kecerovce
                  5. Rankovce       5. Rankovce
                  6. Veľká Ida       6. Veľká Ida
 
         807 Michalovce  1. Drahňov        1. Drahňov
                  2. Kačanov        2. Kačanov
                  3. Laškovce       3. Laškovce
                  4. Pavlovce nad Uhom   4. Pavlovce nad Uhom
                  5. Žbince        5. Žbince
 
         808 Rožňava   1. Brdárka        1. Brdárka
                  2. Hanková        2. Hanková
                  3. Markuška       3. Markuška
 
 
         809 Sobrance   1. Blatné Remety     1. Blatné Remety
 
         810 Spišská
           Nová Ves   1. Arnutovce       1. Arnutovce
                  2. Bystrany       2. Bystrany
                  3. Letanovce       3. Letanovce
                  4. Markušovce      4. Markušovce
                  5. Rudňany        5. Rudňany
                  6. Žehra         6. Žehra
ZOZNAM
obcí, 1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k nemeckej národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
Kraj       Okres      Názov obce        Označenie obce
                              v nemeckom jazyku
 
6
Banskobystrický  613 Žiar nad
           Hronom    1. Kunešov        1. Kuneschau
1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z.z.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 221/1999 Z.z., , ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 25.08.1999
Rozposlané/platnosť od: 31.08.1999
Účinnosť od: 01.09.1999
Zrušené: -

94/1999 Zbierky zákonov na strane 1555.
Odkaz na rovnopis čiastky