Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

402/1998 Z.z. Novela zoznamu vybraných priemyslených výrobkov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
402/1998 Z.z.
OPATRENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. decembra 1998,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1) Zoznam vybraných priemyselných výrobkov - jeho prvý doplnok (ďalej len "PRODSLOV - 1. doplnok") dopĺňa zavedený zoznam vybraných priemyselných výrobkov.
(2) PRODSLOV - 1. doplnok je vypracovaný na základe zmien zoznamu priemyselných výrobkov PRODCOM, ktorý vydal Štatistický úrad Európskej únie.
(3) Predmetom PRODSLOV-u - 1. doplnku je zaradenie nových výrobkov a merných jednotiek, oprava a doplnky názvov výrobkov a zrušenie výrobkov.
§ 2
PRODSLOV - 1. doplnok vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
OPATRENIE ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV
Opatrenie č. 402/1998 Z.z., , ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov, Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Schválené: 18.12.1998
Rozposlané/platnosť od: 30.12.1998
Účinnosť od: 30.12.1998
Zrušené: 01.04.2010

159/1998 Zbierky zákonov na strane 3639.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 540/2001 Z.z.