401/1998 Z.z.

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (15)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (11)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (21)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (368)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
401/1998 Z.z.
ZÁKON
zo 16. decembra 1998
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 1) za podmienok ustanovených v zákone.
(2) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 eur a menej.
(3) Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30% ročnej spotreby, platí osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2.
(4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou, 1a) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu, 1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 2006 a 2007.
(5) Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa odseku 3.
§ 2
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia
(1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja"), rozhoduje okresný úrad. 2)
(2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého zdroja"), rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec. 3)
§ 3
Výpočet poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa pre každý zdroj určuje na obdobie jedného kalendárneho roka na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 1 alebo podľa § 4 ods. 2 za všetky vypustené znečisťujúce látky, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len "znečisťujúce látky"), podľa výpočtu ustanoveného v prílohe č. 2; poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.
(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
§ 4
Oznamovanie údajov
(1) Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára písomne oznámi príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé údaje o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za každý veľký zdroj a stredný zdroj, výšku poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkované veľké zdroje a stredné zdroje v okrese za uplynulý rok. Výpočet emisií a poplatkov prevádzkovateľ predkladá oznámením podľa osobitného predpisu.5)
(2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť podľa osobitného predpisu 6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému okresnému úradu; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.
§ 5
Konanie vo veciach poplatkov
(1) Oznámenie podľa § 4 je návrhom na začatie konania podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 8)
(2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže podľa osobitného predpisu 9) pre znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania za uplynulý rok údaje o dodržaní určeného emisného limitu, 4)
a) pri výpočte poplatku sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy A 10) použije koeficient emisného limitu KELN,
b) pri výpočte poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rokoch 2000 a 2001 sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy B 10) použije namiesto koeficientu emisného limitu KELB koeficient emisného limitu KELN platný pre triedu A.
(3) Okresný úrad určí rozhodnutím ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku do 31. mája. Okresný úrad konanie zastaví, ak zistí, že poplatková povinnosť nevzniká (§ 1 ods. 2); rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.
(4) zrušený od 1.1.2006.
§ 6
Platenie poplatkov
(1) Ročný poplatok sa platí
a) od 35 eur do 33 194 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného štvrťroka,
b) od 33 194 eur vrátane 33 194 eur ročného poplatku v mesačných splátkach vo výške jednej dvanástiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného mesiaca.
(2) Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku je povinný platiť poplatok podľa vlastného výpočtu v splátkach podľa odseku 1. Preplatky v splátkach poplatku si prevádzkovateľ odpočíta zo splátok platených po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku a nedoplatky doplatí v prvej splátke po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(3) Preplatky v splátkach poplatku platených do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku, ktoré nemožno zúčtovať podľa odseku 2, zúčtuje Environmentálny fond (ďalej len "fond") po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku a preplatok vráti prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja do 60 dní od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku, alebo ak žiadosť nebola podaná, do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.
(4) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
(5) Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.
(6) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
§ 7
Príjemca poplatku
(1) Poplatky platené prevádzkovateľom veľkého alebo stredného zdroja sú príjmom fondu.
(2) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
§ 8
Pokuty
(1) Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 okresný úrad uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu od 165,96 eura do 33 193,91 eura.
(2) Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 okresný úrad uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu od 33,19 eura do 6 638,78 eura.
(3) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.
(4) Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo obec o porušení povinností dozvedeli, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
(5) Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom fondu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.
§ 9
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 8) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Pri zmene prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja okresnému úradu podá oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja a výpočet poplatku; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia.
(3) Pri zániku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku obvodnému úradu životného prostredia vrátane údajov podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka a výpočet poplatku. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia.
(2) Pri zmene prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja okresnému úradu podá oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja a výpočet poplatku; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím okresného úradu.
(3) Pri zániku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku okresnému úradu vrátane údajov podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka a výpočet poplatku. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím okresného úradu.
(4) Na konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
Záverečné ustanovenia
§ 10
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Zákon č. 161/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2001.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 478/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.
Zákon č. 525/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 587/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 571/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 203/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2007.
Zákon č. 529/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 515/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 286/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákon č. 409/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2015.
Zákon č. 194/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2018.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY PODLIEHAJÚCE POPLATKOVEJ POVINNOSTI A ICH ZARADENIE DO SADZOBNÝCH TRIED
Základné znečisťujúce látky
Tuhé znečisťujúce látky
Za tuhé znečisťujúce látky sa na účely spoplatňovania považujú aj látky tuhého skupenstva uvedené v 1. a 2. sadzobnej triede, avšak len v tom prípade, ak hmotnostný tok jednotlivého druhu znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania je rovný alebo nižší ako hmotnostný tok platný pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia, uvedený v bodoch 1 a 2 II. časti prílohy č. 3 k osobitnému predpisu, 1) od ktorého prekročenia je ustanovená povinnosť dodržiavať koncentračný emisný limit.
Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý
Oxid uhoľnatý
Organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C)
Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C) sa na účely spoplatňovania považujú emisie z veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak majú určený emisný limit pre organické látky vyjadrený ako suma C. Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C) sa na účely spoplatňovania môžu považovať aj emisie z ostatných veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak je z miesta vypúšťania vypúšťaná zmes troch a viac plynných organických látok uvedených v jednotlivých sadzobných triedach. V týchto prípadoch sa však do množstva vypustených znečisťujúcich látok vyjadrených ako suma C započítavajú všetky druhy vypustených plynných organických látok, teda aj tých, ktoré nie sú v sadzobných triedach uvedené.
Ostatné znečisťujúce látky
1. sadzobná trieda:
azbest (chryzotyl, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
benzo(a)pyrén
berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
dibenzo (a,h) antracén
kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamín
ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl
2. sadzobná trieda:
akrylonitril
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb
antimonovodík
arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As
arzenovodík
benzén
1,3-butadién
cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn
1,2-dibrómetán
epichlórhydrín
etylénoxid
fluoridy vyjadrené ako F
fosforovodík
fosgén
hydrazín
chlórkyán
chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr
kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co
kyanidy vyjadrené ako CN
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn
meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni
olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb
propylénoxid
selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se
telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te
vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
vinylchlorid
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn
3. sadzobná trieda:
acetaldehyd
anilín
benzylchlorid
bifenyl
bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr
cyklohexylamín
dietylamín
1,2-dichlóretán
1,1-dichlóretylén
dimetylamín
etanolamín
etylakrylát
fenol
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
formaldehyd
furfural
chlór
krezoly
kyanovodík
kyselina akrylová
kyselina mravčia
metylakrylát
metylamín
nitrobenzén
nitrofenoly
nitrokrezoly
nitrotoluén
organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru, vyjadrené ako H2S
pyridín
sírouhlík
sírovodík
tetrachlóretán
toluidín
trichlóretylén
trichlórmetán
4. sadzobná trieda:
acetón
alkylalkoholy
amoniak
anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl
benzaldehyd
2-butanón
butylacetát
butylaldehyd
cyklohexanón
dibutyléter
dietyléter
difenyléter
1,4-dichlórbenzén
1,1-dichlóretán
1,2-dichlóretylén
dichlórmetán
diizopropyléter
dimetyléter
etylacetát
etylbenzén
etylénglykol
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
chlórbenzén
chlóretán
2-chloroprén
2-chlórpropán
izopropylbenzén
kyselina octová
metylacetát
metylester kyseliny benzoovej
metylmetakrylát
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
4-metyl-2-pentanón
N-metylpyrolidón
naftalén
olefíny s výnimkou 1,3-butadiénu (2. trieda)
parafíny s výnimkou metánu
styrén
tetrachlóretylén
toluén
vinylacetát
xylén
PRÍL.2
VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU PREVÁDZKOVATEĽA VEĽKÉHO ALEBO STREDNÉHO ZDROJA
V hodnotenom období sa poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia vypočíta podľa vzťahu č. 1 ako súčet poplatkov za množstvá tejto znečisťujúcej látky vypustené do ovzdušia v jednotlivých poplatkových režimoch a poplatku za prekročenie určenej emisnej kvóty. 1) Za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú kvótu sa platí okrem poplatku v príslušnom poplatkovom režime aj poplatok za prekročenie emisnej kvóty.
1. PZLi = PZLiD + PZLiP + PZLiB + PZLiN + PZLiQ
PZLi  - poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja
     znečisťovania ovzdušia

PZLiD - poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo
     zdroja znečisťovania ovzdušia pri dodržiavaní emisného
     limitu

PZLiP - poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo
     zdroja znečisťovania ovzdušia pri prekračovaní emisného
     limitu

PZLiB - poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo
     zdroja znečisťovania ovzdušia pri zaradení do triedy
     B 2)

PZLiN - poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo
     zdroja  znečisťovania ovzdušia  pri nezistení údajov
     o dodržaní emisného limitu (§ 5 ods. 2)

PZLiQ - poplatok za  prekročenie emisnej kvóty  za množstvo
     znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania
     ovzdušia nad určenú emisnú kvótu
Poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené do ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia v jednotlivých poplatkových režimoch a poplatok za prekročenie emisnej kvóty za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú kvótu sa vypočítajú podľa vzťahov č. 2 až 6. Vo výpočtoch sa použijú koeficienty emisného limitu a kompenzačné koeficienty uvedené v tabuľke č. 2, platné pre rok, v ktorom boli znečisťujúce látky skutočne vypustené.
2. PZLxiD = ZPi x KK x KELD x suma MxiD
3. PZLxiP = ZPi x KK x KELP x suma MxiP
4. PZLxiB = ZPi x KK x KELB x suma MxiB
5. PZLxiN = ZPi x KK x KELN x suma MxiN
6. PZLiQ = ZPi x KK x KQ x MiQ
MxiD - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x)
    vypustené pri  dodržiavaní emisného limitu;  do tohto
    množstva sa započítavajú všetky množstvá znečisťujúcej
    látky (i) vypustené počas dodržiavania emisného limitu,
    počas stavov, pre ktoré  nie je ustanovená povinnosť
    dodržiavať emisné limity, 1) počas stavov, pre ktoré nie
    je ustanovená povinnosť  podľa osobitného predpisu 3)
    preukazovať  dodržiavanie  emisného  limitu  a nie je
    preukázané prekračovanie emisného limitu (nebezpečné stavy,
    havarijné stavy a stavy vážneho a bezprostredného ohrozenia
    alebo zhoršenia ovzdušia), a množstvá z nedefinovaných
    miest vypúšťania (fugitívne emisie) a z plošných miest
    vypúšťania

MxiP - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x)
    vypustené pri prekračovaní  emisného limitu; do tohto
    množstva sa započítavajú všetky množstvá znečisťujúcej
    látky (i) vypustené počas stavov, pre ktoré je preukázané
    podľa osobitného predpisu 3) prekračovanie emisného limitu
   (spracované výsledky kontinuálneho monitorovania a množstvá
    znečisťujúcej látky vypustené v čase medzi jednorazovým
    meraním  preukazujúcim  prekračovanie  emisného  limitu
    a následným jednorazovým meraním po realizácii opatrení na
    nápravu preukazujúcim dodržiavanie emisného limitu)

MxiB - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania G (x)
    vypustené počas jej zaradenia do triedy B 2)

MxiN - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x)
    vypustené pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
    (§ 5 ods. 2)

MiQ - množstvo znečisťujúcej látky  (i) vypustené zo zdroja
    znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú kvótu

ZPi - základný poplatok pre znečisťujúcu látku (i)

KK  - kompenzačný koeficient

KELD - koeficient emisného limitu pri dodržiavaní emisného limitu

KELP - koeficient emisného limitu pri prekračovaní emisného limitu

KELB - koeficient emisného limitu pri zaradení do triedy B

KELN - koeficient emisného limitu pri nezistení údajov o dodržaní
    emisného limitu

KQ  - koeficient  prekročenia  emisnej  kvóty  zo  zdroja
    znečisťovania ovzdušia
Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja za jeden zdroj (Z) sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé znečisťujúce látky (i) podliehajúce poplatkovej povinnosti podľa vzťahu č. 7. Podľa § 3 ods. 1 sa poplatok za zdroj PZ zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
7. PZ = suma PZLi i
PZ  - poplatok za zdroj (Z)

PZLi - poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja
    znečisťovania ovzdušia
Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa vypočíta podľa vzťahu č. 8 ako súčet poplatkov za všetky veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.
8. PR = suma PZ Z
PR - ročný poplatok prevádzkovateľa  veľkého alebo stredného
   zdroja

PZ - poplatok za zdroj (Z)
Základné poplatky pre jednotlivé znečisťujúce látky sú uvedené v tabuľke č. 1.
Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 1: Základné poplatky pre znečisťujúce látky
       podliehajúce poplatkovej povinnosti

 --------------------------------
  Znečisťujúca   ZP [€.t-1]
    látka
 --------------------------------
  Tuhé         165,9695
  znečisťujúce
  látky
  Oxid siričitý     66,3878
  Oxidy dusíka     49,7908
  Oxid uhoľnatý     33,1939
  suma C        132,7756
  1. trieda      1 327,7567
  2. trieda      663,8783
  3. trieda      331,9391
  4. trieda       66,3878
 -------------------------------- 
ZP - základný poplatok
Tabuľka č. 2: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia
       emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky
       znečisťujúce  látky  podliehajúce  poplatkovej
       povinnosti

-----------------------------------------------------------------------
       Trieda A a B     Trieda A 4)      Trieda B 2)
         EQ     EL     EL    Údaje
       prekročená dodržaný prekročený nezistené
                        (§ 5 ods. 2)
Rok   KK   KQ     KELD    KELP    KELN    KELB
-----------------------------------------------------------------------
1999   0,55  -     1,0    4,0     1,5     1,1
2000   0,60  -     1,0    4,0     1,5     1,3
2001   0,65  3,0    1,0    4,0     1,5     1,8
2002   0,73  3,0    1,0    4,0     1,5     2,5
2003   0,80  3,0    1,0    4,0     1,5     3,5
2004   0,85  3,0    1,0    4,0     1,5     5,0
2005   0,90  3,0    1,0    4,0     1,5    10,0
2006   0,95  3,0    1,0    4,0     1,5    16,0
2007 a
neskôr  1,00  3,0    1,0    4,0     1,5     -
-----------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. 3: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej 
       kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky 
       podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov 
       ovzdušia, ktorí používajú hnedé uhlie v množstve nad 30% ročnej 
       spotreby, majúce pôvod na území Slovenskej republiky

--------------------------------------------------------------------------------
         Trieda A a   EL   Trieda A    Údaje   Trieda B
          B EQ   dodržaný  4) EL    nezistené    2) 
         prekročená      prekročený (§ 5 ods. 2)

 Rok   KK    KQ    KELD    KELP     KELN    KELB
--------------------------------------------------------------------------------
 2001  0,60    3,0     1,0    4,0      1,5     1,3
 2002  0,60    3,0     1,0    4,0      1,5     1,3
 2003  0,60    3,0     1,0    4,0      1,5     1,3
 2004  0,60    3,0     1,0    4,0      1,5     1,3
 2005  0,60    3,0     1,0    4,0      1,5     1,3
 2006  0,60    3,0     1,0    4,0      1,5     1,3
 2007  0,65    3,0     1,0    4,0      1,5     1,35
2008 a  0,70    3,0     1,0    4,0      1,5     -
neskôr
-------------------------------------------------------------------------------- 
               
Tabuľka č.  4:  Koeficienty  emisného  limitu,  koeficienty
     prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre
     všetky  znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej
     povinnosti pre zdroje znečisťovania podľa § 1 ods. 4.

--------------------------------------------------------------------------
        Trieda A a  EL     Trieda A 4)   Údaje   Trieda 
         B EQ   dodržaný    EL    nezistené  B 2)
        prekročená       prekročený  (§ 5 ods. 2) 
                                 
                                 
 Rok   Kk    KO     KELD    KELP     KELN    KELB
--------------------------------------------------------------------------
 2006  0,85   3,0     1,0     4,0     1,5    4,0  
 2007  0,85   3,0     1,0     4,0     1,5    4,0  
 2008  0,90   3,0     1,0     4,0     1,5    4,0  
 2009  0,90   3,0     1,0     4.0     1,5    4,0  
 2010  0,95   3,0     1,0     4,0     1,5    4,0  
 2011  0,95   3,0     1,0     4,0     1,5    4,0  
2012 a  1,00   3,0     1,0     4,0     1,5     -   
neskôr
--------------------------------------------------------------------------.
EQ  - emisná kvóta
EL  - emisný limit
KK  - kompenzačný koeficient
KQ  - koeficient prekročenia emisnej kvóty
KELD - koeficient emisného limitu pri dodržiavaní emisného limitu
KELP - koeficient emisného limitu pri prekračovaní emisného limitu
KELB - koeficient emisného limitu pri zaradení do triedy B
KELN - koeficient emisného limitu pri nezistení údajov o dodržaní
    emisného limitu
1) § 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).
1a) § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1) § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).
1) § 4 ods. 6 až 18 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z.z.
5) § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
8) § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10) § 40 zákona č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.