Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

156/1998 Z.z. Novela zákona a štátnych sviatkoch, dňoch prac. pokoja

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
156/1998 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 1998,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
"p) 30. december - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 156/1998 Z.z., , ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z., Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 15.05.1998
Rozposlané/platnosť od: 30.05.1998
Účinnosť od: 01.07.1998
Zrušené: -

57/1998 Zbierky zákonov na strane 1130.
Odkaz na rovnopis čiastky