Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky

55/1998 Z.z. o amnestii
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
55/1998 Z.z.
ROZHODNUTIE
predsedu vlády Slovenskej republiky
z 3. marca 1998
o amnestii
Predseda vlády Slovenskej republiky, využijúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky pri príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky ako príspevok k dosiahnutiu občianskeho zmieru a v záujme odstránenia možných zdrojov napätia v spoločnosti, vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:
Čl.I
Odpúšťam
a) nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za úmyselné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, alebo ich zvyšky,
b) nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za nedbanlivostné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej jeden rok, alebo ich zvyšky,
c) tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený,
d) nevykonané peňažné tresty, ktoré boli uložené ako tresty samostatné vo výmere neprevyšujúcej 20 000 Sk, alebo ich zvyšky, ak boli právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia.
Čl.II
Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky [článok I písm. a) a b)] odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.
Čl.III
Tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený, a peňažné tresty [článok I písm. c) a d)] odpúšťam s účinkom, že sa odo dňa tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený.
Čl.IV
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie
a) za úmyselné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci šesť mesiacov,
b) za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, s výnimkou trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona.
Čl.V
Zrušený od 6.4.2017 *)
Čl.VI
Zrušený od 6.4.2017 *)
Čl.VII
Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý im bol uložený za úmyselný trestný čin, s výnimkou tých, na ktoré sa hľadí, akoby neboli odsúdené.
Čl.VIII
Ukladám ministrovi spravodlivosti a ministrovi obrany, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo na zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o
a) tehotné ženy,
b) matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,
c) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,
d) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.
Rozhodnutie č. 375/1998 Z.z. nadobudlo účinnosť 8. decembrom 1998.
Uznesenie Národnej rady č. 74/2017 Z.z. nadobudlo platnosť 6. aprílom 2017.
Nález Ústavného súdu uverejnený pod č. 140/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 2. júnom 2017.
Vladimír Mečiar v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky
*) Poznámka redakcie:
Nález Ústavného súdu uverejnený pod č. 140/2017 Z.z. rozhodol, že uznesenie Národnej rady č. 74/2017 Z.z. je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Rozhodnutie č. 55/1998 Z.z., o amnestii, Predsedu vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 03.03.1998
Rozposlané/platnosť od: 03.03.1998
Účinnosť od: 03.03.1998
Zrušené: -

21/1998 Zbierky zákonov na strane 362.
Odkaz na rovnopis čiastky