Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

201/1996 Z.z. Novela zákona o štátnych sviatkoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
201/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. júna 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
"j) 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.".
2. V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
3. V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
"l) 29. október - Deň narodenia Ľudovíta Štúra,".
Doterajšie písmená l), m) a n) sa označujú ako písmená m), n) a o).
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 201/1996 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. a štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 19.06.1996
Rozposlané/platnosť od: 11.07.1996
Účinnosť od: 11.07.1996
Zrušené: -

72/1996 Zbierky zákonov na strane 1463.
Odkaz na rovnopis čiastky