203/1995 Z.z.

, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
203/1995 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska
z 26. septembra 1995,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 3, § 14 ods. 3 a § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovujú:
Plnenie ohlasovacej povinnosti
§ 1
Tuzemec-právnická osoba 1) a tuzemec-fyzická osoba-podnikateľ 2) s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením svojich peňažných pohľadávok a záväzkov, ako aj inkás a platieb, ktoré s nimi súvisia, voči tuzemcom v zahraničí a voči cudzozemcom spôsobom podľa osobitného predpisu. 3)
§ 2
Banka a pobočka zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením svojich pohľadávok a záväzkov, ako aj inkás a platieb, ktoré s nimi súvisia, voči tuzemcom v zahraničí a voči cudzozemcom spôsobom podľa osobitného predpisu. 4)
§ 3
Tuzemec s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky plní ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona s výnimkou nehnuteľností v zahraničí voči Národnej banke Slovenska prostredníctvom devízového miesta uvedeného v § 2 písm. o) bode 1 zákona; podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ak ide o nehnuteľnosti v zahraničí, a podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona plní ohlasovaciu povinnosť voči Národnej banke Slovenska ohlásením skutočností týkajúcich sa
a) priamych investícií, a to
1. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii v zahraničí vrátane poskytnutých úverov na päť alebo viac rokov, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,
2. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii cudzozemca v tuzemsku vrátane prijatých úverov na päť alebo viac rokov, ktoré majú charakter priamej investície, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,
b) finančného úveru, a to inkás a platieb súvisiacich s prijatím finančného úveru od cudzozemca a s poskytnutím finančného úveru cudzozemcovi, s výnimkou priamych investícií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,
c) cenných papierov, a to
1. inkás a platieb vyplývajúcich z emisie tuzemských cenných papierov v zahraničí, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky,
2. platieb spojených s kúpou zamestnaneckých a iných finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, podľa § 15 ods. 3 písm. d) zákona, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky,
d) platieb za kúpu nehnuteľností v zahraničí na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky,
e) zriadenia a stavu účtu v zahraničí na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 tejto vyhlášky; rozsah tejto povinnosti nezahŕňa zriadenie a vedenie účtov tuzemca počas jeho pobytu v zahraničí.
§ 4
Banka a pobočka zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením inkás a platieb týkajúcich sa ich priamych investícií, finančného úveru, cenných papierov, kúpy nehnuteľností v zahraničí a zriadenia a stavu účtu v zahraničí spôsobom uvedeným v § 3 tejto vyhlášky, ak na tieto operácie nie je oprávnená na základe povolenia pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu. 5)
§ 5
(1) Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 2 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v cestovnom styku pri dovoze alebo vývoze
a) bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk,
b) zlata.
(2) Ohlasovaciu povinnosť plní tuzemec alebo cudzozemec pri poštovej zásielke 8) alebo inej zásielke odosielanej do zahraničia alebo zo zahraničia do tuzemska, ak obsahuje
a) bankovky a mince v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 20 000 Sk,
b) zlato.
(3) Ohlasovaciu povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 plní tuzemec alebo cudzozemec voči Národnej banke Slovenska odovzdaním vyplneného tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 tejto vyhlášky colnému orgánu.
(4) Hodnota bankoviek a mincí v cudzej mene sa určuje kurzom príslušnej cudzej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí alebo v deň podania poštovej alebo inej zásielky.
§ 6
Pri vypĺňaní tlačív podľa § 1 až 5 tejto vyhlášky sa používajú číselníky kódov uvedené v prílohe č. 7 tejto vyhlášky a platobné tituly podľa osobitného predpisu. 6)
§ 7
(1) Tuzemec, ktorý má voči cudzozemcovi v zahraničí dlhodobé záväzky v cudzej mene, ohlási ich Národnej banke Slovenska na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 8 až 12 tejto vyhlášky.
(2) Za dlhodobý záväzok podľa odseku 1 sa považuje záväzok vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.
§ 8
Ohlasovacia povinnosť podľa § 8 zákona sa plní v lehotách uvedených v prílohách č. 1 až 6 a č. 8 až 12 tejto vyhlášky.
§ 9
Zrušený od 1.4.1998
§ 10
Poskytovanie finančných úverov
(1) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec poskytuje cudzozemcovi, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver s lehotou splatnosti päť alebo viac rokov.
(2) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec poskytuje cudzozemcovi, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver na úhradu za tovar alebo služby dodané tuzemcom do zahraničia.
§ 10a
Prijímanie finančných úverov
(1) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec prijíma od cudzozemca finančný úver s lehotou splatnosti tri roky alebo viac rokov.
(2) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec prijíma od cudzozemca, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver na úhradu za tovar alebo služby dodané cudzozemcom do tuzemska.
§ 10b
Nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí
Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec sa zmluvne zaväzuje kúpiť nehnuteľnosti v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a plní peňažné záväzky z tejto zmluvy.
§ 10c
Investovanie v zahraničí
Devízové povolenie sa nevyžaduje na investovanie v zahraničí, ak ide o priamu investíciu v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Vyhláška č. 335/1996 Z.z. nadobudla účinnosť 1. decembrom 1996.
Zákon č. 45/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1998.
Sergej Kozlík v.r.
Vladimír Masár v.r.
PRÍL.1
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA              Vzor 
                          OHP(NBS) 1-96 
Vykazujúca jednotka predloží ohlásenie 

 a) pri platbe voči cudzozemcovi alebo tuzemcovi 
  v zahraničí v troch vyhotoveniach banke súčasne 
  s príkazom na prevod peňažných prostriedkov, 

 b) pri inkase od cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí v troch 
  vyhotoveniach banke do 20 dní od pripísania 
  peňažných prostriedkov na účet alebo odo dňa, 
  keď sa o pripísaní týchto prostriedkov dozvedel. 

  OHLÁSENIE INKÁS A PLATIEB TÝKAJÚCICH SA PRIAMYCH INVESTÍCIÍ 
            A FINANČNÝCH ÚVEROV 

Vykazujúca jednotka ohlasuje (označiť X): 

Priamu investíciu (základný vklad) 
- v zahraničí                [] 
- v tuzemsku                [] 

Úver majúci charakter priamej investície 
- poskytnutý                [] 
- prijatý                  [] 

Finančný úver (okrem úverov majúcich charakter priamej investície) 
- poskytnutý                [] 
- prijatý                  [] 

Číslo devízového povolenia 

Oddiel A: Charakteristika zúčastnených subjektov 
------------------------------------------------------------------ 
Por.č. 1. Tuzemec - vykazujúca jednotka 
------------------------------------------------------------------ 
 1.  Názov/meno: 
 2.  IČO/rodné číslo: 
 3.  Ulica: 
 4.  Obec:   PSČ: 
 5.  OKEČ:     6.Sektor SNA:     7.Právna forma: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
    2. Cudzozemec/tuzemec v zahraničí 
 8.  Názov/meno: 
 9.  Adresa: 
 10.  Kód krajiny ISO: 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel B: Charakteristika objektu transakcie 
------------------------------------------------------------------ 
    1. Priama investícia 
------------------------------------------------------------------ 
 11.  Dátum vzniku: 
 12.  Základné imanie: 
    Upísaný vklad: 
 13.  - v jednotkách cudzej meny       14.Kód meny ISO: 
 15.  - v tis. Sk 
    Splatený vklad: 
 16.  - v jednotkách cudzej meny       17.Kód meny ISO: 
 18.  - v tis. Sk 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
    2. Úver 
------------------------------------------------------------------ 
 19.  Úverová zmluva zo dňa: 
 20.  Celková doba čerpania (v mesiacoch): 
 21.  Celková doba splácania (v mesiacoch): 
    Úroková sadzba (vrátane marže): 
 22.  - v %                  23.- druh: 
    Celková hodnota úveru: 
 24.  - v jednotkách cudzej meny       25.Kód meny ISO: 
 26.  - v tis. Sk 
    Doteraz čerpaný úver: 
 27.  - v jednotkách cudzej meny       28.Kód meny ISO: 
 29.  - v tis. Sk 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel C: Inkasá a platby 
------------------------------------------------------------------ 
 30.  Poradové číslo 
 31.  Hodnota inkasa v jednotkách cudzej meny: 
 32.  Hodnota inkasa v tis. Sk: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
 33.  Hodnota platby v jednotkách cudzej meny: 
 34.  Hodnota platby v tis. Sk: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
 35.  Kód meny ISO: 
 36.  Kód krajiny ISO: 
 37.  Platobný titul: 
------------------------------------------------------------------ 
Predkladá:              Banka (kód): 
Dátum:                Zodpovedá: 
Zodpovedá:              Meno: 
Meno:                 Telefón/fax: 
Telefón/fax:             Dátum odoslania NBS: 
Pečiatka:               Pečiatka: 
Podpis:                Podpis: 
---------------------------- 
Banka doručí  skontrolované ohlásenie v  dvoch vyhotoveniach
príslušnej pobočke NBS najneskôr do 5 dní po jeho predložení. 

          Vysvetlivky k OHP(NBS) 1-96 

 1.   Vypĺňa tuzemec: 
    - názov - právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, 
    - meno - fyzická osoba. 
 2.   Rodné číslo vypĺňa tuzemec-fyzická osoba, ak nemá IČO. 
 5.   OKEČ  sa  rozumie  číselník  odvetvovej  klasifikácie
    ekonomických činností - príloha č. 7 časť 2; nevypĺňajú
    fyzické osoby. 
 6.   SNA sa rozumie  klasifikácia sektorov podľa metodiky
    Štatistického  úradu Slovenskej  republiky pre Systém
    národných účtov (System of National Accounting - SNA)
    - príloha č. 7 časť 1. 
 7.   Právna forma - príloha č. 7 časť 3. 
10.   Kód krajiny - príloha č. 7 časť 4. 
11.   Dátumom vzniku  priamej investície sa  rozumie dátum
    zapísania spoločnosti alebo zmeny do obchodného registra. 
12.   Uvedie sa celková hodnota základného imania: 
    a) priame investície v zahraničí v jednotkách cudzej meny, 
    b) priame investície v tuzemsku v Sk. 
13.   Uvedú sa údaje podľa zmluvy. 
14.   Kód meny ISO podľa prílohy č. 7 časť 5. 
15.   Obdobne ako riadok 13. 
16.   Uvedie sa skutočne zaplatený vklad ku dňu ohlásenia. 
18.   Obdobne ako riadok 16. 
20.   Uvedú sa údaje z úverovej zmluvy. 
21.   Obdobne ako riadok 16. 
23.   Uvedie sa druh úrokovej sadzby:1.fixný, 2.LIBOR, 3.FIBOR,
    4.VIBOR, 5.ostatné. 
27.-29. Uvedú sa údaje o čerpaní úveru pred ohlásením. 
30.   Poradové číslo platby alebo inkasa. 

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu a inkaso samostatne. 
     Ak oznámenie vybavuje iná osoba, priloží plnú moc.
PRÍL.2
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA          Vzor 
                      OHP(NBS) 2-96 
Vykazujúca jednotka predloží ohlásenie 

 a) pri platbe do zahraničia v troch vyhotoveniach banke 
  súčasne s príkazom na prevod peňažných prostriedkov 
  do zahraničia, 
 b) pri inkase zo zahraničia v troch vyhotoveniach banke do 20 dní 
  od pripísania peňažných prostriedkov na účet alebo odo dňa, 
  keď sa o pripísaní týchto prostriedkov dozvedel. 

     Ohlásenie inkás a platieb týkajúcich sa emisie 
     tuzemských cenných papierov v zahraničí (TCP) 

Oddiel A: Charakteristika zúčastnených subjektov 

------------------------------------------------------------------ 
Por.č. 1. Tuzemec-emitent 
------------------------------------------------------------------ 
 1.  Názov: 
 2.  IČO: 
 3.  Ulica: 
 4.  Obec:   PSČ: 
 5.  OKEČ:        6.Sektor SNA:  7.Právna forma: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
    2. Cudzozemec-sprostredkovateľ emisie 
------------------------------------------------------------------ 
 8.  Názov/meno: 
 9.  Kód krajiny ISO: 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel B: Charakteristika emisie 

------------------------------------------------------------------ 
 10.  Druh TCP: 
 11.  Dátum emisie (MM/RR): 
 12.  Kód krajiny ISO: 
    Úroková sadzba: 
 13.  - v %              14.- druh: 
    Hodnota doteraz inkasovaná: 
 15.  - v jednotkách cudzej meny   16.Kód meny ISO: 
 17.  - v tis. Sk 
    Hodnota doteraz splatená 
 18.  - v jednotkách cudzej meny   19.Kód meny ISO: 
 20.  - v tis. Sk 
    v tom 
    Hodnota istiny: 
 21.  - v jednotkách cudzej meny 
 22.  - v tis. Sk 
    Hodnota nákladov (úrok): 
 23.  - v jednotkách cudzej meny 
 24.  - v tis. Sk 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel C: Inkasá a platby 

------------------------------------------------------------------ 
 25.  Poradové číslo ohlásenia: 
    Inkaso: 
 26.  - v jednotkách cudzej meny 
 27.  - v tis. Sk 
    Platba: 
 28.  - v jednotkách cudzej meny 
 29.  - v tis. Sk 
    v tom 
    Istina: 
 30.  - v jednotkách cudzej meny 
 31.  - v tis. Sk 
    Náklady (úrok): 
 32.  - v jednotkách cudzej meny 
    - v tis. Sk 
 33.  Kód meny ISO: 
 34.  Kód krajiny ISO: 
 35.  Platobný titul: 
------------------------------------------------------------------ 
Predkladá:              Banka (kód): 
Dátum:                Zodpovedá: 
Zodpovedá:              Meno: 
Meno:                 Telefón/fax: 
Telefón/fax:             Dátum odoslania NBS: 
Pečiatka:               Pečiatka: 
Podpis:                Podpis: 
---------------------------- 
Banka doručí  skontrolované ohlásenie v  dvoch vyhotoveniach
príslušnej pobočke NBS najneskôr do 5 dní po jeho predložení. 

          Vysvetlivky k OHP(NBS) 2-96 

 5.    OKEČ  sa rozumie  číselník odvetvovej  klasifikácie
     ekonomických  činností,  nevypĺňajú  fyzické  osoby
     - príloha č. 7 časť 2. 
 6.    SNA sa rozumie klasifikácia ekonomických sektorov podľa
     metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky pre
     Systém  národných  účtov  (System  of  National
     Accounting-SNA) - príloha č. 7 časť 1. 
 7.    Právna forma - príloha č. 7 časť 3. 
 9.    Kód krajiny - príloha č. 7 časť 4. 
10.    Uvedie sa druh tuzemských cenných papierov emitovaných
     v zahraničí: 1.dlhopisy, 2.zmenky, 3.akcie, 4.podielové
     listy, 5.ostatné. 
14.    Uvedie  sa druh  úrokovej sadzby:1.fixný,  2.LIBOR,
     3.FIBOR, 4.VIBOR, 5.ostatné. 
15. a 17. Uvedie sa suma inkasa pred ohlásením týkajúca sa emisie
     tuzemských cenných papierov v zahraničí. 
16.    Kód meny ISO - príloha č. 7 časť 5. 
18. a 20. Uvedie sa doteraz zaplatená úhrnná hodnota. 
21. a 22. Uvedie sa úhrnná hodnota doteraz zaplatenej istiny
     tuzemských cenných papierov. 
23. a 24. Uvedie sa hodnota doteraz zaplatených úrokov. 
25.    Poradové číslo platby alebo inkasa. 

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu a inkaso samostatne. 
     Ak ohlásenie vybavuje iná osoba, priloží plnú moc.
PRÍL.3
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA           Vzor 
                      OHP(NBS) 3-96 
Vykazujúca jednotka predloží ohlásenie v troch vyhotoveniach 
banke pri každej platbe súčasne s príkazom na úhradu. 

  Ohlásenie platieb spojených s kúpou zamestnaneckých a iných 
 finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec 

Oddiel A: Charakteristika zúčastnených subjektov 

------------------------------------------------------------------ 
Por.č. 1. Tuzemec-vykazujúca jednotka 
 1.   Priezvisko, meno: 
 2.   Rodné číslo: 
 3.   Ulica: 
 4.   Obec:       PSČ: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
    2. Emitent 
------------------------------------------------------------------ 
 5.   Názov emitenta: 
 6.   Kód krajiny ISO: 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel B: Charakteristika cenných papierov (CP) 

------------------------------------------------------------------ 
    3. Cenné papiere 
------------------------------------------------------------------ 
 7.   Druh: 
    Nominálna hodnota 1 ks: 
 8.   - hodnota v jednotkách cudzej meny  9.Kód meny ISO: 
10.   - hodnota v Sk 
    Nákupná cena 1 ks: 
11.   - hodnota v jednotkách cudzej meny 12.Kód meny ISO: 
13.   - hodnota v Sk 
14.   Počet nakupovaných CP: 
    Celková hodnota nakupovaných CP 
    (bez poplatkov): 
15.   - hodnota v jednotkách cudzej meny 16.Kód meny ISO: 
17.   - hodnota v tis. Sk 
    Doteraz uhradené: 
18.   - hodnota v jednotkách cudzej meny 19.Kód meny ISO: 
20.   - hodnota v tis. Sk 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel C: Transakcie s cennými papiermi 

------------------------------------------------------------------ 
21.   Poradové číslo: 
    Vykonávaná úhrada: 
22.   - hodnota v jednotkách cudzej meny 23.Kód meny ISO: 
24.   - hodnota v tis. Sk 
25.   Platobný titul: 
26.   Dátum úhrady: 
------------------------------------------------------------------ 

Predkladá:              Banka (kód): 
Dátum:                Zodpovedá: 
Zodpovedá:              Meno: 
Meno:                 Telefón/fax: 
Telefón/fax:             Dátum odoslania NBS: 
Pečiatka:               Pečiatka: 
Podpis:                Podpis: 
---------------------------- 
Banka doručí  skontrolované ohlásenie v  dvoch vyhotoveniach
príslušnej pobočke NBS najneskôr do 5 dní po jeho predložení. 
          Vysvetlivky k OHP(NBS) 3-96 

1.      Rodné číslo vypĺňa tuzemec-fyzická osoba, ak nemá
       IČO. 
6.      Kód krajiny - príloha č. 7 časť 4. 
7.      Uvedie sa označenie  druhu nakupovaných finančne
       zvýhodnených akcií: 
       - zamestnanecké akcie, 
       - iné finančne zvýhodnené akcie. 
8.a ďalšie  Kód meny ISO - príloha č. 7 časť 5. 
10.     Uvedie sa cena bez poplatkov, za ktorú sa akcie
       skutočne nakupujú. 
18. a 20. Vypĺňa sa iba v prípade, ak sa akcie nakupujú
       v niekoľkých splátkach. 
21.     Poradové číslo platby. 
22.-24.   Uvedie sa výška platby. 

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu osobitne. 
     Ak ohlásenie vybavuje iná osoba, priloží plnú moc.
PRÍL.4
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA               Vzor 
                           OHP(NBS) 4-96 
Vykazujúca jednotka doručí ohlásenie v dvoch vyhotoveniach NBS 
do 20. dňa mesiaca po skončení kalendárneho polroka, 
v ktorom sa uskutočnila platba. 

    Ohlásenie platby za kúpu nehnuteľností v zahraničí 

Číslo devízového povolenia: 

Oddiel A: Charakteristika zúčastnených subjektov 

------------------------------------------------------------------ 
Por.č. 1. Tuzemec-vykazujúca jednotka 
------------------------------------------------------------------ 
 1.  Názov/meno: 
 2.  IČO/rodné číslo: 
 3.  Ulica: 
 4.  Obec:   PSČ: 
 5.  OKEČ:       6.Sektor SNA:   7.Právna forma: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
    2. Cudzozemec 
------------------------------------------------------------------ 
 8.  Kód krajiny ISO, kde sa nehnuteľnosť nachádza: 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel B: Charakteristika nehnuteľnosti 

------------------------------------------------------------------ 
    Cena nehnuteľnosti: 
 9.  - hodnota v jednotkách cudzej meny  10.Kód meny ISO: 
11.  - hodnota v tis. Sk 
    Doteraz uhradené: 
12.  - hodnota v jednotkách cudzej meny  13.Kód meny ISO: 
14.  - hodnota v tis. Sk 
    Zostáva uhradiť: 
15.  - v jednotkách cudzej meny      16.Kód meny ISO: 
17.  - v tis. Sk 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel C: Platba 

------------------------------------------------------------------ 
    Platba v sledovanom období: 
18.  - hodnota v jednotkách cudzej meny  19.Kód meny ISO: 
20.  - hodnota v tis. Sk 
21.  Platobný titul 
------------------------------------------------------------------ 

Predkladá: 
Dátum: 
Zodpovedá: 
Meno: 
Telefón/fax: 
Pečiatka: 
Podpis: 

          Vysvetlivky k OHP(NBS) 4-96 

 1.   Meno vypĺňa fyzická osoba. 
 2.   Rodné číslo vypĺňa tuzemec-fyzická osoba, ak nemá IČO. 
 5.   OKEČ  sa  rozumie  číselník  odvetvovej  klasifikácie
    ekonomických činností, nevypĺňajú fyzické osoby - príloha
    č. 7 časť 2. 
 6.   SNA sa rozumie klasifikácia ekonomických sektorov podľa
    metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky pre
    Systém národných účtov (System of National Accounting -
    SNA) - príloha č. 7 časť 1. 
 7.   Právna forma - príloha č. 7 časť 3. 
 8.   Kód krajiny - príloha č. 7 časť 4. 
 9.-11. Údaje sa  vyplnia podľa textu  kúpnej zmluvy. Cenou
    nehnuteľnosti sa v prípade spoluvlastníctva rozumie tá
    časť ceny, ktorú podľa  kúpnej zmluvy platí tuzemec
    - predkladateľ tohto ohlásenia. 
10.   Kód meny ISO - príloha č. 7 časť 5. 
12.-14. Uvedie sa suma v cudzej mene uhradená počas sledovaného
    obdobia. 

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú nehnuteľnosť samostatne. 
     Ak ohlásenie vybavuje iná osoba, priloží plnú moc.
PRÍL.5
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA           Vzor 
                       OHP(NBS) 5-96 
Vykazujúca jednotka doručí ohlásenie v dvoch vyhotoveniach 
príslušnej pobočke NBS 

 a) tuzemec-právnická osoba a tuzemec-fyzická osoba podnikateľ do 
  20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, 
 b) tuzemec-fyzická osoba do 20 dní po skončení 
  kalendárneho roka. 

     Ohlásenie zriadenia a stavu účtu v zahraničí 

Ohlásenie za štvrťrok, rok: 

Oddiel A: Charakteristika zúčastnených subjektov 

------------------------------------------------------------------ 
Por.č. 1. Tuzemec - vykazujúca jednotka 
------------------------------------------------------------------ 
 1.   Názov/meno: 
 2.   IČO/rodné číslo: 
 3.   Ulica: 
 4.   Obec:    PSČ: 
 5.   OKEČ:       6.Sektor SNA:   7.Právna forma: 
 8.   Číslo devízového povolenia: 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
    2. Cudzozemec 
------------------------------------------------------------------ 
 9.   Inštitúcia spravujúca účet: 
10.   Kód krajiny ISO: 
------------------------------------------------------------------ 

Oddiel B: Charakteristika vkladu 

------------------------------------------------------------------ 
11.   Dátum otvorenia účtu (RR/MM): 
12.   Číslo účtu: 
13.   Druh účtu: 
14.   Účel otvorenia: 
    Stav účtu (DD/MM/RR): 
15.   - hodnota v jednotkách cudzej meny  16.Kód meny ISO: 
17.   - hodnota v tis. Sk 
    Prírastok za sledovaný štvrťrok (rok): 
18.   - hodnota v jednotkách cudzej meny  19.Kód meny ISO: 
20.   - hodnota v tis. Sk 
    Úbytok za sledovaný štvrťrok (rok): 
21.   - hodnota v jednotkách cudzej meny  22.Kód meny ISO: 
23.   - hodnota v tis. Sk 
------------------------------------------------------------------ 

Predkladá: 
Dátum: 
Zodpovedá: 
Meno: 
Telefón/fax: 
Pečiatka: 
Podpis: 

          Vysvetlivky k OHP(NBS) 5-96 

 1.   Meno vypĺňa fyzická osoba. 
 2.   Rodné číslo vypĺňa tuzemec-fyzická osoba, ak nemá IČO. 
 5.   OKEČ  sa  rozumie  číselník  odvetvovej  klasifikácie
    ekonomických činností, nevypĺňajú fyzické osoby - príloha
    č. 7 časť 2. 
 6.   SNA sa rozumie klasifikácia ekonomických sektorov podľa
    metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky pre
    Systém národných účtov (System of National Accounting
    - SNA) - príloha č. 7 časť 1. 
 7.   Právna forma - príloha č. 7 časť 3. 
 8.   Uvedie  sa číslo  devízového povolenia  na zriadenie
    a vedenie účtu v  zahraničí vydaného Národnou bankou
    Slovenska pred zriadením tohto účtu v zahraničí, ak
    devízový zákon toto devízové povolenie vyžaduje. 
 9.   Uvedie sa názov inštitúcie, ktorá spravuje účet. 
10.   Kód krajiny ISO - príloha č. 7 časť 4. 
13.   Druh  účtu:  1.bežný,  2.terminovaný, 3.kontokorektný,
    4.ostatné. 
14.   Účel zriadenia a vedenia účtu tuzemca 
    a) na úhradu preukázateľných prevádzkových nákladov jeho
      organizačnej zložky alebo zastúpenia v zahraničí; 
    b) na uloženie jeho peňažných prostriedkov, ak právne
      prekážky platné v zahraničí bránia prevodu týchto
      prostriedkov do tuzemska; 
    c) na  úhradu  poplatkov,  daní  a  ďalších výdavkov
      preukázateľne spojených s údržbou trvania vlastníckeho
      práva k tejto nehnuteľnosti; 
    d) na čerpanie a splácanie úveru prijatého od cudzozemca; 
    e) v súvislosti s realizáciou stavebných a montážnych prác
      v zahraničí. 
16.   Kód meny ISO - príloha č. 7 časť 5. 
18.-20. Uvádza sa prírastok za štvrťrok (rok), ktorý je predmetom
    ohlásenia. 
21.-23. Uvádza sa úbytok za štvrťrok (rok), ktorý je predmetom
    ohlásenia. 

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každý účet samostatne. 
     Ak ohlásenie vybavuje iná osoba, priloží plnú moc.
PRÍL.6
Vykazujúca jednotka predloží ohlásenie v jednom vyhotovení colnému
orgánu pri  dovoze alebo vývoze  bankoviek, mincí a  zlata
v cestovnom styku a pri odoslaní v poštovej alebo inej zásielke.
Colný orgán  tento exemplár doručí NBS  do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka. 

Ohlásenie dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí v slovenskej mene
a v cudzej mene a zlata v cestovnom styku, v poštovej alebo inej
              zásielke 

Dovoz alebo vývoz bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej
mene a zlata v cestovnom styku, v poštovej alebo inej zásielke * 

------------------------------------------------------------------ 
1   Tuzemec-vykazujúca jednotka 
    Názov/meno: 
    IČO/číslo cestovného dokladu: 
    Sídlo/adresa: 

2   Cudzozemec 
    Štátna príslušnosť: 

3   Charakteristika dovážaných alebo vyvážaných bankoviek 
    a mincí: 
    Miesto dovozu alebo vývozu-hraničný priechod: Dátum: 
    Súpis dovážaných alebo vyvážaných bankoviek a mincí
    podľa jednotlivých mien: 
    ............... 
    ............... 
    ............... 
    Úhrnná hodnota v prepočte na Sk: 
    Účel dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí: 

4   Charakteristika dovážaného alebo vyvážaného zlata: 
    Miesto dovozu alebo vývozu-hraničný priechod: Dátum: 
    Počet zliatkov: 
    Celková hmotnosť zlata: 
    Popis značky: 
    Popis osvedčenia (certifikátu): 
    Účel dovozu alebo vývozu zlata: 
------------------------------------------------------------------ 

Záznamy colnice: 
Odtlačok pečiatky: 
Podpis: 
------------------------------------------------------------------ 
* Nehodiace sa prečiarknite. 

Poznámka: Predkladá sa len pri dovoze alebo vývoze peňažných
     prostriedkov v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk.
     Neohlasujú sa peňažné prostriedky určené na úhradu
     cestovných  náhrad  podľa  zákona  č. 119/1992  Zb.
     o cestovných náhradách. Predkladá sa aj pri dovoze alebo
     vývoze peňažných prostriedkov v poštovej alebo inej
     zásielke, ak dovoz alebo vývoz peňažných prostriedkov
     v slovenskej mene alebo v cudzej mene v úhrnnej hodnote
     prevyšuje 20 000 Sk. 
PRÍL.7
               Časť 1 
  Klasifikácia sektorov podľa Systému národných účtov (SNA) 

Kód   Názov položky 
------------------------------------------------------------------ 
000   Zatiaľ nezaradené 
100   Nefinančné podniky a korporácie 
101   Verejné nefinančné podniky a korporácie 
102   Súkromné nefinančné podniky a korporácie 
103   Nefinančné podniky a korporácie pod zahraničnou kontrolou 
400   Peňažné inštitúcie a korporácie 
410   Ústredná banka 
420   Iné peňažné inštitúcie 
421   Verejné peňažné inštitúcie 
422   Súkromné peňažné inštitúcie 
423   Peňažné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou 
430   Iné úverové inštitúcie 
431   Verejné úverové inštitúcie 
432   Súkromné úverové inštitúcie 
433   Úverové inštitúcie pod zahraničnou kontrolou 
440   Peňažné pomocné inštitúcie 
441   Verejné peňažné pomocné inštitúcie 
442   Súkromné peňažné pomocné inštitúcie 
443   Pomocné peňažné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou 
450   Investičné privatizačné fondy 
452   Súkromné investičné privatizačné fondy 
453   Investičné privatizačné fondy pod zahraničnou kontrolou 
460   Investičné spoločnosti 
462   Súkromné investičné spoločnosti 
463   Investičné spoločnosti pod zahraničnou kontrolou 
500   Poisťovacie spoločnosti 
501   Verejné poisťovacie spoločnosti 
502   Súkromné poisťovacie spoločnosti 
503   Poisťovacie spoločnosti pod zahraničnou kontrolou 
600   Vládny sektor 
700   Súkromné  neziskové  inštitúcie  slúžiace  prevažne
    domácnostiam 
800   Domácnosti 
900   Zvyšok sveta (nerezidenti) 

               Časť 2 
           Klasifikácia odvetví 
    Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) 

Kód OKEČ Názov OKEČ 
------------------------------------------------------------------ 
01    Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 
02    Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby 
05    Rybolov, chov rýb, služby v rámci rybolovu 
10    Ťažba čierneho a hnedého uhlia, ťažba rašeliny 
11    Ťažba ropy, zemného  plynu, súvisiace služby okrem
     prieskumu 
12    Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd 
13    Ťažba a úprava rúd 
14    Ťažba a úprava ostatných nerastov 
15    Výroba potravín a nápojov 
16    Spracovanie tabaku 
17    Textilná výroba 
18    Odevná výroba, spracovanie a farbenie kožušín 
19    Vyčiňovanie  a  úprava  kože,  výroba  brašnárskeho
     a sedlárskeho tovaru a obuvi 
20    Drevárska a korkárska výroba okrem výroby nábytku,
     výroba výrobkov zo slamy, prútia a podobných materiálov 
21    Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera 
22    Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahraných nosičov
     záznamu 
23    Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových
     palív 
24    Výroba chemikálií a chemických výrobkov 
25    Výroba výrobkov z gumy a plastov 
26    Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
27    Výroba kovov 
28    Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem
     výroby strojov a zariadení 
29    Výroba strojov a zariadení i.n. 
30    Výroba kancelárskych strojov a počítačov 
31    Výroba elektrických strojov a prístrojov i.n. 
32    Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení
     a prístrojov 
33    Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov
     a hodín 
34    Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov 
35    Výroba ostatných dopravných zariadení 
36    Výroba nábytku, výroba i.n. 
37    Recyklovanie druhotných surovín 
40    Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody 
41    Výroba a rozvod vody 
45    Stavebníctvo 
50    Predaj,  údržba  a  oprava  motorových  vozidiel
     a motocyklov, maloobchodný predaj pohonných látok 
51    Veľkoobchod  a  sprostredkovanie  veľkoobchodu okrem
     motorových vozidiel a motocyklov 
52    Maloobchod okrem motorových  vozidiel a motocyklov,
     oprava spotrebného tovaru 
55    Hotely a reštaurácie 
60    Pozemná doprava, potrubná doprava 
61    Vodná doprava 
62    Vzdušná doprava 
63    Vedľajšie a  pomocné činnosti v  doprave, činnosti
     cestovných kancelárií 
64    Spoje 
65    Peňažníctvo 
66    Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia 
67    Činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním 
70    Činnosti v oblasti nehnuteľností 
71    Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy, prenájom
     tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť 
72    Počítačové a s nimi súvisiace činnosti 
73    Výskum a vývoj 
74    Iné obchodné služby 
75    Verejná správa a ochrana; povinné sociálne zabezpečenie 
80    Školstvo 
85    Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
90    Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické
     a podobné činnosti 
91    Činnosti členských organizácií i.n. 
92    Rekreačné, kultúrne a športové činnosti 
93    Ostatné služby 
95    Súkromné domácnosti s domácim personálom 
99    Exteritoriálne organizácie a združenia 

               Časť 3 
          Klasifikácia právnej formy 

Kód    Názov položky 
------------------------------------------------------------------ 
000    Zatiaľ nezaradené 
100    Fyzická  osoba  -  príležitostne  činná - zapísaná
     v registri daňového informačného systému 
101    Podnikateľ-fyzická  osoba -  nezapísaný v obchodnom
     registri 
102    Podnikateľ-fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri 
103    Samostatne hospodáriaci roľník - nezapísaný v obchodnom 
     registri 
104    Samostatne hospodáriaci roľník - zapísaný v obchodnom
     registri 
105    Slobodné povolanie -  fyzická osoba podnikajúca na
     základe iného ako živnostenského zákona 
106    Slobodné povolanie -  fyzická osoba podnikajúca na
     základe iného ako živnostenského zákona - zapísaná
     v obchodnom registri 
107    Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom
     registri  -  podnikajúci  súčasne  ako  samostatne
     hospodáriaci roľník 
108    Podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom
     registri  -  podnikajúci  súčasne  ako  samostatne
     hospodáriaci roľník 
109    Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom
     registri - podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným
     povolaním 
110    Podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom
     registri - podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným
     povolaním 
111    Verejná obchodná spoločnosť 
112    Spoločnosť s ručením obmedzeným 
113    Komanditná spoločnosť 
114    Komanditná spoločnosť na akcie 
115    Spoločný podnik 
116    Záujmové združenie 
117    Nadácia 
121    Akciová spoločnosť 
131    Svojpomocné poľnohospodárske družstvo 
201    Poľnohospodárske družstvo 
205    Družstvo 
211    Družstevný poľnohospodársky podnik 
231    Výrobné družstvo 
232    Spotrebné družstvo 
233    Bytové družstvo 
234    Iné družstvo 
241    Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) 
242    Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi) 
251    Záujmová organizácia družstiev 
261    Spoločná záujmová organizácia družstiev 
271    Lesné alebo pasienkové spoločenstvo 
301    Štátny podnik 
311    Národná banka Slovenska 
312    Banka - štátny peňažný ústav 
321    Rozpočtové organizácie 
331    Príspevkové organizácie 
341    Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom 
343    Obecný podnik 
351    Železnice Slovenskej republiky, š.p. 
381    Fond (národného majetku, pozemkový) 
401    Združenie medzinárodného obchodu 
411    Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou 
421    Zahraničná osoba 
431    Banka - akciová spoločnosť 
432    Sporiteľňa 
433    Národná poisťovňa 
435    Poisťovňa - štátny podnik 
436    Poisťovňa - akciová spoločnosť 
441    Podnik zahraničného obchodu 
442    Účelová zahraničnoobchodná organizácia 
445    Komoditná burza 
501    Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku
     zapisujúce sa do obchodného registra 
511    Pobočka štátneho peňažného ústavu 
513    Pobočka sporiteľne 
514    Oblastný závod poisťovne 
521    Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu 
534    Jednotka štátnej železničnotechnickej inšpekcie 
535    Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc 
536    Jednotka železničného správneho úradu 
601    Vysoká škola 
602    Fakulta vysokej školy 
603    Iné pracovisko vysokej školy/fakulty 
611    Stredná škola 
621    Základná škola 
701    Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 
702    Poisťovací spolok 
705    Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia 
711    Politická strana, politické hnutie 
715    Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany 
721    Cirkevná organizácia 
731    Organizačná jednotka združenia 
732    Organizačná jednotka  politickej strany, politického
     hnutia 
741    Stavovská organizácia - profesijná komora 
745    Komora (s výnimkou profesijných komôr) 
751    Záujmové združenie právnických osôb 
801    Obec (obecný úrad) 
802    Okresný/obvodný úrad 
901    Zastupiteľské orgány iných štátov 
911    Zahraničné kultúrne a informačné stredisko, rozhlasová,
     tlačová a televízna agentúra 
921    Medzinárodné organizácie a združenia 

               Časť 4 
           Číselník kódov krajín 

Kód OSN  Abecedné skratky Slovenský skrátený názov 
     krajín      Oficiálny názov 
     2 2) 3 3) 
------------------------------------------------------------------ 
004    AF  AFG     Afganistan 
              Afganská islamská republika 
008    AL  ALB     Albánsko 
              Albánska republika 
010    AQ  ATA     Antarktída 
              Antarktída 
012    DZ  DZA     Alžírsko 
              Alžírska demokratická a ľudová
              republika 
016    AS  ASM     Americká Samoa 
              Americká Samoa 
020    AD  AND     Andorra 
              Andorrské kniežatstvo 
024    AO  AGO     Angola 
              Angolská republika 
028    AG  ATG     Antigua a Barbuda 
              Antigua a Barbuda 
031    AZ  AZE     Azerbajdžan 
              Azerbajdžanská republika 
032    AR  ARG     Argentína 
              Argentínska republika 
036    AU  AUS     Austrália 
              Austrálsky zväz 
040    AT  AUT     Rakúsko 
              Rakúska republika 
044    BS  BHS     Bahamy 
              Bahamské spoločenstvo 
048    BH  BHR     Bahrajn 
              Štát Bahrajn 
050    BD  BGD     Bangladéš 
              Bangladéšska ľudová republika 
051    AM  ARM     Arménsko 
              Arménska republika 
052    BB  BRB     Barbados 
              Barbados 
056    BE  BEL     Belgicko 
              Belgické kráľovstvo 
060    BM  BMU     Bermudy 
              Bermudy 
064    BT  BTN     Bhután 
              Bhutánske kráľovstvo 
068    BO  BOL     Bolívia 
              Bolívijská republika 
070    BA  BIH     Bosna a Hercegovina 
              Republika Bosna a Hercegovina 
072    BW  BWA     Botswana 
              Botswanská republika 
074    BV  BVT     Bouvetov ostrov 
              Bouvetov ostrov 
076    BR  BRA     Brazília 
              Brazílska federatívna republika 
084    BZ  BLZ     Belize 
              Belize 
086    IO  IOT     Britské indickooceánske teritórium 
              Britské indickooceánske teritórium 
090    SB  SLB     Šalamúnove ostrovy 
              Šalamúnove ostrovy 
092    VG  VGB     Britské Panenské ostrovy 
              Britské Panenské ostrovy 
096    BN  BRN     Brunej 
              Štát Brunej Darussalam 
100    BG  BGR     Bulharsko 
              Bulharská republika 
104    MM  MMR     Myanmar 
              Myanmarský zväz 
108    BI  BDI     Burundi 
              Burundská republika 
112    BY  BLR     Bielorusko 
              Bieloruská republika 
116    KH  KHM     Kambodža 
              Kambodžský štát 
120    CM  CMR     Kamerun 
              Kamerunská republika 
124    CA  CAN     Kanada 
              Kanada 
132    CV  CPV     Kapverdy 
              Kapverdská republika 
136    KY  CYM     Kajmanie ostrovy 
              Kajmanie ostrovy 
140    CF  CAF     Stredoafrická republika 
              Stredoafrická republika 
144    LK  LKA     Srí Lanka 
              Srílanská demokratická socialistická 
              republika 
148    TD  TCD     Čad 
              Čadská republika 
152    CL  CHL     Chile 
              Čílska republika 
156    CN  CHN     Čína 
              Čínska ľudová republika 
158    TW  TWN     Taiwan 
              Čínska republika 
162    CX  CXR     Vianočný ostrov 
              Vianočný ostrov 
166    CC  CCK     Kokosové ostrovy 
              Kokosové ostrovy 
170    CO  COL     Kolumbia 
              Kolumbijská republika 
174    KM  COM     Komory 
              Komorská federatívna islamská 
              republika 
175    YT  MYT     Mayotte 
              Mayotte 
178    CG  COG     Kongo 
              Konžská republika 
180    ZR  ZAR     Zair 
              Zairská republika 
184    CK  COK     Cookove ostrovy 
              Cookove ostrovy 
188    CR  CRI     Kostarika 
              Kostarická republika 
191    HR  HRV     Chorvátsko 
              Chorvátska republika 
192    CU  CUB     Kuba 
              Kubánska republika 
196    CY  CYP     Cyprus 
              Cyperská republika 
203    CZ  CZE     Česko 
              Česká republika 
204    BJ  BEN     Benin 
              Beninská republika 
208    DK  DNK     Dánsko 
              Dánske kráľovstvo 
212    DM  DMA     Dominika 
              Dominické spoločenstvo 
214    DO  DOM     Dominikánska republika 
              Dominikánska republika 
218    EC  ECU     Ekvádor 
              Ekvádorská republika 
222    SV  SLV     Salvádor 
              Salvádorská republika 
226    GQ  GNQ     Rovníková Guinea 
              Republika Rovníková Guinea 
231    ET  ETH     Etiópia 
              Etiópia 
232    ER  ERI     Eritrea 
              Eritrea 
233    EE  EST     Estónsko 
              Estónska republika 
234    FO  FRO     Faerské ostrovy 
              Faerské ostrovy 
238    FK  FLK     Falklandy - Malvíny 
              Falklandy - Malvíny 
239    GS  SGS     J. Georgia a J. Sandwich ostrovy 
              Južná Georgia a Južné Sandwichove 
              ostrovy 
242    FJ  FJI     Fidži 
              Republika Fidži 
246    FI  FIN     Fínsko 
              Fínska republika 
249    FX  FXX     Francúzsko, Metropolitan 
              Francúzsko, Metropolitan (Európska 
              časť Francúzska) 
250    FR  FRA     Francúzsko 
              Francúzska republika 
254    GF  GUF     Francúzska Guyana 
              Departement Guyana 
258    PF  PYF     Francúzska Polynézia 
              Francúzska Polynézia 
260    TF  ATF     Francúzske južné územia 
              Francúzske južné územia 
262    DJ  DJI     Džibutsko 
              Džibutská republika 
266    GA  GAB     Gabon 
              Gabonská republika 
268    GE  GEO     Gruzínsko 
              Gruzínska republika 
270    GM  GMB     Gambia 
              Gambijská republika 
276    DE  DEU     Nemecko 
              Spolková republika Nemecko 
288    GH  GHA     Ghana 
              Ghanská republika 
292    GI  GIB     Gibraltár 
              Gibraltár 
296    KI  KIR     Kiribati 
              Kiribatská republika 
300    GR  GRC     Grécko 
              Helénska republika 
304    GL  GRL     Grónsko 
              Grónsko 
308    GD  GRD     Grenada 
              Grenada 
312    GP  GLP     Guadaloupe 
              Departement Guadaloupe 
316    GU  GUM     Guam 
              Guam 
320    GT  GTM     Guatemala 
              Guatemalská republika 
324    GN  GIN     Guinea 
              Guinejská republika 
328    GY  GUY     Guyana 
              Guyanská republika 
332    HT  HTI     Haiti 
              Haitská republika 
334    HM  HMD     Heardov ostrov 
              Heardov a MacDonaldove ostrovy 
336    VA  VAT     Vatikán 
              Vatikánsky mestský štát (Svätá
              stolica) 
340    HN  HND     Honduras 
              Honduraská republika 
344    HK  HKG     Honkong 
              Honkong 
348    HU  HUN     Maďarsko 
              Maďarská republika 
352    IS  ISL     Island 
              Islandská republika 
356    IN  IND     India 
              Indická republika 
360    ID  IDN     Indonézia 
              Indonézska republika 
364    IR  IRN     Irán 
              Iránska islamská republika 
368    IQ  IRQ     Irak 
              Iracká republika 
372    IE  IRL     Írsko 
              Írsko 
376    IL  ISR     Izrael 
              Izraelský štát 
380    IT  ITA     Taliansko 
              Talianska republika 
384    CI  CIV     Pobrežie Slonoviny 
              Republika Pobrežie Slonoviny 
388    JM  JAM     Jamajka 
              Jamajka 
392    JP  JPN     Japonsko 
              Japonsko 
398    KZ  KAZ     Kazachstan 
              Kazašská republika 
400    JO  JOR     Jordánsko 
              Jordánske hášimovské kráľovstvo 
404    KE  KEN     Keňa 
              Kenská republika 
408    KP  PRK     Severná Kórea 
              Kórejská ľudovodemokratická republika 
410    KR  KOR     Južná Kórea 
              Kórejská republika 
414    KW  KWT     Kuvajt 
              Kuvajtský štát 
417    KG  KGZ     Kirgizsko 
              Kirgizská republika 
418    LA  LAO     Laos 
              Laoská ľudovodemokratická republika 
422    LB  LBN     Libanon 
              Libanonská republika 
426    LS  LSO     Lesotho 
              Lesothské kráľovstvo 
428    LV  LVA     Lotyšsko 
              Lotyšská republika 
430    LR  LBR     Libéria 
              Libérijská republika 
434    LY  LBY     Líbya 
              Líbyjská arabská ľudová socialistická 
              džamáhiríja 
438    LI  LIE     Lichtenštajnsko 
              Lichtenštajnské kniežatstvo 
440    LT  LTU     Litva 
              Litovská republika 
442    LU  LUX     Luxembursko 
              Luxemburské veľkovojvodstvo 
446    MO  MAC     Macao 
              Macao 
450    MG  MDG     Madagaskar 
              Madagaskarská republika 
454    MW  MWI     Malawi 
              Malawijská republika 
458    MY  MYS     Malajzia 
              Malajzia 
462    MV  MDV     Maledivy 
              Maledivská republika 
466    ML  MLI     Mali 
              Malijská republika 
470    MT  MLT     Malta 
              Maltská republika 
474    MQ  MTQ     Martinique 
              Departement Martinique 
478    MR  MRT     Mauritánia 
              Mauritánska islamská republika 
480    MU  MUS     Maurícius 
              Maurícius 
484    MX  MEX     Mexiko 
              Spojené štáty mexické 
492    MC  MCO     Monako 
              Monacké kniežatstvo 
496    MN  MNG     Mongolsko 
              Mongolská republika 
498    MD  MDA     Moldavsko 
              Moldavská republika 
500    MS  MSR     Montserrat 
              Montserrat 
504    MA  MAR     Maroko 
              Marocké kráľovstvo 
508    MZ  MOZ     Mozambik 
              Mozambická republika 
512    OM  OMN     Omán 
              Ománsky sultanát 
516    NA  NAM     Namíbia 
              Namíbijská republika 
520    NR  NRU     Nauru 
              Nauruská republika 
524    NP  NPL     Nepál 
              Nepálske kráľovstvo 
528    NL  NLD     Holandsko 
              Holandské kráľovstvo 
530    AN  ANT     Holandské Antily 
              Holandské Antily 
533    AW  ABW     Aruba 
              Aruba 
540    NC  NCL     Nová Kaledónia 
              Nová Kaledónia 
548    VU  VUT     Vanuatu 
              Republika Vanuatu 
554    NZ  NZL     Nový Zéland 
              Nový Zéland 
558    NI  NIC     Nikaragua 
              Nikaragujská republika 
562    NE  NER     Niger 
              Nigerská republika 
566    NG  NGA     Nigéria 
              Nigérijská federatívna republika 
570    NU  NIU     Niue 
              Niue 
574    NF  NFK     Ostrov Norfolk 
              Ostrov Norfolk 
578    NO  NOR     Nórsko 
              Nórske kráľovstvo 
580    MP  MNP     Severné Mariány 
              Spoločenstvo ostrovov 
              Severné Mariány 
581    UM  UMI     Menšie odľahlé ostrovy USA 
              Menšie odľahlé ostrovy USA 
583    FM  FSM     Mikronézia 
              Mikronézske federatívne štáty 
584    MH  MHL     Marshallove ostrovy 
              Republika Marshallove ostrovy 
585    PW  PLW     Palau 
              Palauská republika 
586    PK  PAK     Pakistan 
              Pakistanská islamská republika 
591    PA  PAN     Panama 
              Panamská republika 
598    PG  PNG     Papua-Nová Guinea 
              Papua-Nová Guinea 
600    PY  PRY     Paraguaj 
              Paraguajská republika 
604    PE  PER     Peru 
              Peruánska republika 
608    PH  PHL     Filipíny 
              Filipínska republika 
612    PN  PCN     Pitcairn 
              Pitcairnove ostrovy 
616    PL  POL     Poľsko 
              Poľská republika 
620    PT  PRT     Portugalsko 
              Portugalská republika 
624    GW  GNB     Guinea-Bissau 
              Republika Guinea-Bissau 
626    TP  TMP     Východný Timor 
              Východný Timor 
630    PR  PRI     Portoriko 
              Portoriko 
634    QA  QAT     Katar 
              Katarský štát 
638    RE  REU     Réunion 
              Departement Réunion 
642    RO  ROM     Rumunsko 
              Rumunsko 
643    RU  RUS     Rusko 
              Ruská federácia 
646    RW  RWA     Rwanda 
              Rwandská republika 
654    SH  SHN     Svätá Helena 
              Svätá Helena 
659    KN  KNA     Svätý Krištof 
              Svätý Krištof a Nevis 
660    AI  AIA     Anguilla 
              Anguilla 
662    LC  LCA     Svätá Lucia 
              Svätá Lucia 
666    PM  SPM     Saint Pierre a Miquelon 
              Územné spoločenstvo Saint Pierre 
              a Miquelon 
670    VC  VCT     Svätý Vincent a Grenadiny 
              Svätý Vincent a Grenadiny 
674    SM  SMR     San Marino 
              Republika San Marino 
678    ST  STP     Svätý Tomáš a Princov ostrov 
              Demokratická republika Svätý Tomáš 
              a Princov ostrov 
682    SA  SAU     Saudská Arábia 
              Kráľovstvo Saudská Arábia 
686    SN  SEN     Senegal 
              Senegalská republika 
690    SC  SYC     Seychely 
              Seychelská republika 
694    SL  SLE     Sierra Leone 
              Republika Sierra Leone 
702    SG  SGP     Singapur 
              Singapurská republika 
703    SK  SVK     Slovensko 
              Slovenská republika 
704    VN  VNM     Vietnam 
              Vietnamská socialistická republika 
705    SI  SVN     Slovinsko 
              Slovinská republika 
706    SO  SOM     Somálsko 
              Somálska demokratická republika 
710    ZA  ZAF     Južná Afrika 
              Juhoafrická republika 
716    ZW  ZWE     Zimbabwe 
              Republika Zimbabwe 
724    ES  ESP     Španielsko 
              Španielske kráľovstvo 
732    EH  ESH     Západná Sahara 
              Západná Sahara 
736    SD  SDN     Sudán 
              Sudánska republika 
740    SR  SUR     Surinam 
              Surinamská republika 
744    SJ  SJM     Svalbard a Jan Mayen 
              Ostrovy Svalbard a Jan Mayen 
748    SZ  SWZ     Svazijsko 
              Svazijské kráľovstvo 
752    SE  SWE     Švédsko 
              Švédske kráľovstvo 
756    CH  CHE     Švajčiarsko 
              Švajčiarska konfederácia 
760    SY  SYR     Sýria 
              Sýrska arabská republika 
762    TJ  TJK     Tadžikistan 
              Tadžická republika 
764    TH  THA     Thajsko 
              Thajské kráľovstvo 
768    TG  TGO     Togo 
              Republika Togo 
772    TK  TKL     Tokelau 
              Tokelau 
776    TO  TON     Tonga 
              Kráľovstvo Tonga 
780    TT  TTO     Trinidad a Tobago 
              Republika Trinidad a Tobago 
784    AE  ARE     Spojené arabské emiráty 
              Spojené arabské emiráty 
788    TN  TUN     Tunisko 
              Tuniská republika 
792    TR  TUR     Turecko 
              Turecká republika 
795    TM  TKM     Turkménsko 
              Turkménska republika 
796    TC  TCA     Turks a Caicos 
              Ostrovy Turks a Caicos 
798    TV  TUV     Tuvalu 
              Tuvalu 
800    UG  UGA     Uganda 
              Ugandská republika 
804    UA  UKR     Ukrajina 
              Ukrajina 
807    MK  MKD     Macedónsko 
              Macedónska republika 
818    EG  EGY     Egypt 
              Egyptská arabská republika 
826    GB  GBR     Spojené kráľovstvo 
              Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
              a Severného Írska 
834    TZ  TZA     Tanzánia 
              Zjednotená republika Tanzánia 
840    US  USA     Spojené štáty 
              Spojené štáty americké 
850    VI  VIR     Panenské ostrovy (USA) 
              Panenské ostrovy Spojených štátov 
854    BF  BFA     Burkina Faso 
              Burkina Faso 
858    UY  URY     Uruguaj 
              Uruguajská východná republika 
860    UZ  UZB     Uzbekistan 
              Uzbecká republika 
862    VE  VEN     Venezuela 
              Venezuelská republika 
876    WF  WLF     Ostrovy Wallis a Futuna 
              Ostrovy Wallis a Futuna 
882    WS  WSM     Západná Samoa 
              Nezávislý štát Západná Samoa 
887    YE  YEM     Jemen 
              Jemenská republika 
891    YU  YUG     Juhoslávia 
              Zväzová republika Juhoslávia 
894    ZM  ZMB     Zambia 
              Zambijská republika 
------------------------------------------------------------------ 
2) ISO štandardu 3166. 
3) Medzinárodné ISO štandardov 4217. 

               Časť 5 
         Číselník kódov peňažných mien 

Numerický Abecedná  Slovenský 
kód meny  skratka  názov meny 
      meny 
------------------------------------------------------------------ 
020    ADP    peseta andorrská 
784    AED    dirham SAE 
004    AFA    afghán 
008    ALL    lek 
051    AMD    dram arménsky 
532    ANG    gulden Holandských Antíl 
024    AON    kwanza nová 
032    ARS    peso argentínske 
040    ATS    šiling rakúsky 
036    AUD    dolár austrálsky 
533    AWG    gulden arubský 
031    AZM    manat azerbajdžanský 
052    BBD    dolár barbadoský 
050    BDT    taka 
056    BEF    frank belgický 
100    BGL    lev 
048    BHD    dinár bahrajnský 
108    BIF    frank burundský 
060    BMD    dolár bermudský 
096    BND    dolár brunejský 
068    BOB    boliviano 
986    BRL    real brazílsky 
044    BSD    dolár bahamský 
064    BTN    ngultrum 
072    BWP    pula 
112    BYB    rubeľ bieloruský 
084    BZD    dolár belizský 
124    CAD    dolár kanadský 
756    CHF    frank švajčiarsky 
990    CLF    unidades de Formento (FC) 
152    CLP    peso čílske 
156    CNY    jüan Renminbi 
170    COP    peso kolumbijské 
188    CRC    colón kostarický 
192    CUP    peso kubánske 
132    CVE    escudo kapverdské 
196    CYP    libra cyperská 
203    CZK    koruna česká 
280    DEM    marka nemecká 
262    DJF    frank džibutský 
208    DKK    koruna dánska 
214    DOP    peso dominikánske 
012    DZD    dinár alžírsky 
218    ECS    sucre 
233    EEK    koruna estónska 
818    EGP    libra egyptská 
995    ESB    peseta konvertibilná (FC) 
724    ESP    peseta španielska 
230    ETB    birr etiópsky 
246    FIM    marka fínska 
242    FJD    dolár fidžský 
238    FKP    libra falklandská 
250    FRF    frank francúzsky 
826    GBP    libra anglická 
268    GEK    kupón gruzínsky 
288    GHC    cedi 
292    GIP    libra gibraltarská 
270    GMD    dalasi 
324    GNF    frank guinejský 
300    GRD    drachma 
320    GTQ    quetzal 
624    GWP    peso Guiney-Bissau 
328    GYD    dolár guayanský 
344    HKD    dolár hongkonský 
340    HNL    lempira 
191    HRK    kuna 
332    HTG    gourde 
348    HUF    forint 
360    IDR    rupia indonézska 
372    IEP    libra írska 
376    ILS    šekel 
356    INR    rupia indická 
368    IQD    dinár iracký 
364    IRR    rial iránsky 
352    ISK    koruna islandská 
380    ITL    líra talianska 
388    JMD    dolár jamajský 
400    JOD    dinár jordánsky 
392    JPY    jen japonský 
404    KES    šiling kenský 
417    KGS    som 
116    KHR    riel 
174    KMF    frank komorský 
408    KPW    won (KĽDR) 
410    KRW    won (Kórejská republika) 
414    KWD    dinár kuvajtský 
136    KYD    dolár Kajmaních ostrovov 
398    KZT    tenge 
418    LAK    kip 
422    LBP    libra libanonská 
144    LKR    rupia srílanská 
430    LRD    dolár libérijský 
426    LSL    loti 
440    LTL    litas litovský 
442    LUF    frank luxemburský 
428    LVL    lats lotyšský 
434    LYD    dinár líbyjský 
504    MAD    dirham marocký 
498    MDL    lei moldavský 
450    MGF    frank madagaskarský 
807    MKD    denár 
104    MMK    kyat 
496    MNT    tugrik 
446    MOP    pataca 
478    MRO    ukija 
470    MTL    líra maltská 
480    MUR    rupia maurícijská 
462    MVR    rupia maledivská 
454    MWK    kwacha malawijská 
484    MXN    peso mexické nové 
458    MYR    ringgit malajzijský 
508    MZM    metical 
516    NAD    dolár namíbijský 
566    NGN    naira 
558    NIO    córdoba 
528    NLG    gulden holandský 
578    NOK    koruna nórska 
524    NPR    rupia nepálska 
554    NZD    dolár novozélandský 
512    OMR    rial ománsky 
590    PAB    balboa 
604    PEN    sol nový 
598    PGK    kina 
608    PHP    peso filipínske 
586    PKR    rupia pakistanská 
616    PLZ    zlotý 
620    PTE    escudo portugalské 
600    PYG    guarani 
634    QAR    rial katarský 
642    ROL    lei 
810    RUR    rubeľ ruský 
646    RWF    frank rwandský 
682    SAR    rial saudský 
090    SBD    dolár Šalamúnových ostrovov 
690    SCR    rupia seychelská 
736    SDD    dinár sudánsky 
752    SEK    koruna švédska 
702    SGD    dolár singapúrsky 
654    SHP    libra ostrova Svätej Heleny 
705    SIT    toliar 
703    SKK    koruna slovenská 
694    SLL    leone 
706    SOS    šiling somálsky 
740    SRG    gulden surinamský 
678    STD    dobra 
222    SVC    colón salvadorský 
760    SYP    libra sýrska 
748    SZL    lilangeni 
764    THB    bath 
795    TMM    manat 
788    TND    dinár tuniský 
776    TOP    paanga 
626    TPE    escudo timorské 
792    TRL    líra turecká 
780    TTD    dolár Trinidadu a Tobaga 
901    TWD    dolár taiwanský nový 
834    TZS    šiling tanzánsky 
804    UAK    karbovanec 
800    UGX    šiling ugandský 
840    USD    dolár americký 
997    USN    dolár americký next d. (FC) 
998    USS    dolár americký same d. (FC) 
858    UYU    peso uruguajské 
860    UZS    sum uzbecký 
862    VEB    bolívar 
704    VND    dong 
548    VUV    vatu 
882    WST    tala 
950    XAF    frank BEAC/CFA 
961    XAG    striebro 
959    XAU    zlato 
955    XBA    EURCO 
956    XBB    E.M.U. - 6 
957    XBC    E.U.A. - 9 
958    XBD    E.U.A. - 17 
951    XCD    dolár východokaribský 
960    XDR    I.M.F. (MMF-ZPČ SDR) 
954    XEU    E.C.U. (EMS-ECU) 
      XFO    frank zlatý 
      XFU    frank UIC 
952    XOF    frank BCEAO/CFA 
964    XPD    paládium 
953    XPF    frank CFP 
962    XPT    platina 
      XRE    rinet (FC) 
999    XXX    transakcie bez meny 
886    YER    rial jemenský 
890    YUN    dinár juhoslovanský 
991    ZAL    rand finančný (FC) 
710    ZAR    rand juhoafrický 
894    ZMK    kwacha zambijská 
180    ZRN    zaire nový 
716    ZWD    dolár zimbabwiansky 
 *    XCA    clearing Afganistan 
 *    XCB    clearing Bulharsko 
 *    XCE    clearing Egypt 
 *    XCG    clearing Guinea 
 *    XCH    clearing Maďarsko 
 *    XCI    clearing Irán 
 *    XCK    clearing KĽDR 
 *    XCL    clearing Albánsko 
 *    XCM    clearing Kambodža 
 *    XCN    clearing ČĽR 
 *    XCO    clearing Laos 
 *    XCP    clearing Poľsko 
 *    XCR    clearing Rumunsko 
 *    XCU    zúčtovateľné ECU ČR (clearing ČR - SR) 
 *    XCV    clearing Vietnam 
 *    XCX    clearing Mongolsko 
 *    XCY    clearing SFRJ 
 *    XTB    prevoditeľný rubeľ Bulharsko 
 *    XTC    prevoditeľný rubeľ Kuba 
 *    XTH    prevoditeľný rubeľ Maďarsko 
 *    XTK    prevoditeľný rubeľ KĽDR 
 *    XTM    prevoditeľný rubeľ Mongolsko 
 *    XTO    prevoditeľný rubeľ Rumunsko 
 *    XTP    prevoditeľný rubeľ Poľsko 
 *    XTR    prevoditeľný rubeľ (clearing MBHS) 
 *    XTV    prevoditeľný rubeľ Vietnam 
 *    XXA    clearing Arménsko 
 *    XXB    clearing Bielorusko 
 *    XXE    clearing Estónsko 
 *    XXG    clearing Gruzínsko 
 *    XXI    clearing Kirgizsko 
 *    XXJ    clearing Azerbajdžan 
 *    XXK    clearing Kazachstan 
 *    XXL    clearing Litva 
 *    XXM    clearing Moldavsko 
 *    XXN    clearing Turkménsko 
 *    XXO    clearing Lotyšsko 
 *    XXR    clearing Rusko 
 *    XXT    clearing Tadžikistan 
 *    XXU    clearing Ukrajina 
*    XXZ    clearing Uzbekistan
PRÍL.8
FORM 1:    Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných
       a garantovaných dlhov voči zahraničiu 

VZOR 

Poznámka: Pozri inštrukcie na zadnej strane tohto výkazu 

------------------------------------------------------------------ 
1.Vykazujúca krajina 2.Číslo dlhu 2a.Číslo dlhu vo vykazujúcej 
       SR           krajine (ak nie je totožné) 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 
3.Meno dlžníka 
------------------------------------------------------------------ 
4.Typ dlžníka (označte jedno pole) 
  [] 1.Vláda SR 
  [] 2.Centrálna banka 
  [] 4.Miestne samosprávy 
  [] 6.Štátne a verejné organizácie 
  [] 7.Organizácie s prevažujúcou maj.účasťou štátu 
  [] 8.Banka 
  [] 9.Súkromný sektor 
------------------------------------------------------------------ 
5.Meno ručiteľa 
------------------------------------------------------------------ 
6.Financovanie štátnym rozpočtom 
     [] Áno       [] Nie 
------------------------------------------------------------------ 
7.Sektor ekonomiky a účel 
------------------------------------------------------------------ 
8.Typ zmluvy 
  [] 0.Bežný úver alebo pôžička 
  [] 1.Refinancovanie dlhu 
  [] 2.Reštrukturalizácia dlhu - nový režim splátok dlhu 
  [] 3.Ostatné (popíšte v poznámke) 
------------------------------------------------------------------ 
9.Platby istiny 
  1.Rozvrh splátok (označte jedno pole) 

  [] 1.Rovnaké splátky 
  [] 2.Anuita 
  [] 3.Jediná splátka 
  [] 4.Ostatné (rozvrh z výkazu FORM 1A) 

  2.Splátky závisia od (označte jedno pole) 

  [] Celkový záväzok 
  [] Každé čerpanie 

  3.Ak je platba závislá od čerpania 

 a.Počet mesiacov od čerpania úveru do prvej 
  splátky istiny 
 b.Počet splátok istiny po každom čerpaní 
------------------------------------------------------------------ 
10.Dátum splátok istiny 
  1.Prvý          2.Posledný 
  3.Počet splátok za rok 
------------------------------------------------------------------ 
11.Obdobie konsolidácie 
  Od            Do 
(Uvádza sa v stĺpci 3 výkazu FORM 1A s rozvrhom splátok) 
------------------------------------------------------------------ 
12.Meno veriteľa 

12a.Inštitúcia garantujúca veriteľa 
------------------------------------------------------------------ 
13.Krajina veriteľa 
------------------------------------------------------------------ 
14.Typ veriteľa (označte jedno pole) 

  [] 1.Vývozca 
  [] 2.Banka alebo iná finančná inštitúcia 
  [] 4.Medzinárodné organizácie 
  [] 5.Vládna alebo štátna organizácia 
  [] 6.Obligácie (dlhopisy) 
------------------------------------------------------------------ 
15.Dátum záväzku 
------------------------------------------------------------------ 
16.Suma záväzku 

                    z toho 

  1.  Istina pôvodne nezaplatená v lehote splatnosti 
  2.  Úrok pôvodne nezaplatený v lehote splatnosti 
  3.  Istina zaplatená pôvodne v období konsolidácie 
  4.  Úrok zaplatený pôvodne v období konsolidácie 
  5.  Istina zaplatená do 1 roka 
  6.  Reštrukturalizácia súkr.negarantovaného dlhu 
------------------------------------------------------------------ 
17.Mena, v ktorej sa 

  1.vykazuje záväzok 
  2.spláca dlh 
------------------------------------------------------------------ 
18.Typ úroku alebo bázy 

  [] 1.Bezúročná pôžička 
  [] 2.Úrok zahrnutý v istine 
  [] 3.Pevná úroková sadzba 
  [] 4.Pohyblivá úroková sadzba 
  [] 5.Ostatné (FORM 1A) 

Ak sú sadzby pohyblivé, udajte bázu 

    6.Prvá pohyblivá báza 
    7.Druhá pohyblivá báza 
------------------------------------------------------------------ 
19.Úrokové sadzby alebo rozpätie 

  1.Prvá pevná úroková sadzba     % 
  2.Prvá prirážka           % 
  3.Druhá pevná úroková sadzba    % 
  4.Druhá prirážka          % 
------------------------------------------------------------------ 
20.Dátum platieb úrokov 

  1.Prvý          2.Posledný 
  3.Počet splátok za rok 
  4.Pri položkách 19.3. alebo 19.4. uveďte dátum, od ktorého budú
sadzby platiť: 
------------------------------------------------------------------ 
21.Záväzkové poplatky 
          (sadzba v %) 
------------------------------------------------------------------ 
22.Poznámky 
------------------------------------------------------------------ 

               FORM 1 

  (Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré na
     vyžiadanie predkladateľa poskytnú pobočky NBS.) 

Výkaz FORM 1 obsahuje základné údaje o jednotlivých zahraničných
záväzkoch, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok. Výkaz treba
vyplniť pre  každý zahraničný záväzok,  ktorý vznikol počas
kalendárneho štvrťroka. Výkaz FORM 1 sa zasiela NBS po skončení
vykazovacieho obdobia, t.j. do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a
15. januára. V prípade potreby sa dopĺňa aj výkaz FORM 1A. 

  2. Číslo dlhu. Každý jednotlivý záväzok musí mať pridelené
    identifikačné číslo, ktoré má iba 8 miest (7 číslic a bodka
    medzi 4. a 5. číslicou), napr. 1111.111. Identifikačné
    číslo prideľuje NBS. 
  2a. Číslo dlhu vo vykazujúcej krajine. Uveďte registračné číslo
    úveru vo vykazujúcej krajine, ak sa líši od čísla dlhu. 
  3. Meno dlžníka. Názov organizácie alebo inštitúcie, ktorá
    voči zahraničnému subjektu vystupuje ako dlžník. 
  4. Typ dlžníka. Pozri definíciu v metodických pokynoch. 
  5. Meno ručiteľa. Pozri definíciu v metodických pokynoch. 
  6. Uveďte, či  splátky dlhu sú  financované zo štátneho
    rozpočtu, alebo nie. 
  7. Účel. Uveďte sektor ekonomiky, pre ktorý je úver určený,
    alebo povahu programu, ktorý je úverom podporovaný, napr.
    úvery  na  podporu  platobnej  bilancie  alebo  na
    reštrukturalizáciu existujúceho dlhu. 
  8. Typ zmluvy. Väčšina zmlúv o dlhu patrí do kategórie "bežný
    úver". 
  9. Platby istiny. V bodoch 9.1. a 9.2. uveďte len jeden typ.
    Ak je platba závislá od čerpania, vyplňte bod 9.3. 
  10. Dátum splátok istiny. Uvádza sa dátum prvej a poslednej
    splátky istiny (body 10.1. a 10.2.). V bode 10.3. uveďte
    počet splátok za rok. Ak je splácanie závislé od čerpania,
    tak namiesto týchto bodov vyplňte body 9.3.a. a 9.3.b. 
  11. Obdobie konsolidácie. Vypĺňa sa len v prípade, ak sa
    vykazuje nový  režim splátok. Pozri  metodické pokyny
    (kapitola IV). 
  12. Meno veriteľa. Uvádza sa názov organizácie, ktorá úver
    poskytuje (veriteľa). Ak je viacero veriteľov, uvádza sa
    názov hlavného veriteľa. 
 12a. Ak existuje a je známa inštitúcia, ktorá je garantom
    veriteľa, uvádza sa jej názov. 
  13. Krajina veriteľa. Uvádza sa názov krajiny, v ktorej je
    veriteľ rezidentom. Nemusí to byť vždy krajina jeho pôvodu.
    Ak sú v jednom záväzku zapojení veritelia z viac ako
    jedného štátu, uvádza sa "Viac krajín". 
  14. Typ veriteľa. Definície sú uvedené v metodických pokynoch. 
  15. Dátum záväzku. Uvádza sa dátum uzatvorenia úverovej zmluvy,
    dátum emisie dlhopisov a podobne. 
  16. Suma záväzku. Táto suma vyjadruje len hodnotu záväzku.
    Zálohy a budúce platby úrokov musia byť z celkovej sumy
    záväzku vylúčené. V prípade reštrukturalizácie dlhov údaje
    o povahe a množstve reštrukturalizovaných dlhov sa uvádzajú
    v bodoch 16.1. a 16.6. Celková suma sa zaokrúhľuje na
    tisíce jednotiek cudzej meny bez desatinného miesta. Len
    japonské jeny a talianske líry sa uvádzajú v miliónoch. 
  17. Mena. Uvádzajú sa meny, v ktorých sa dlh bude vykazovať
    a splácať. Vo väčšine prípadov budú totožné. Ak sa dlh
    spláca tovarom, uvádza sa táto skutočnosť v poznámke 22,
    kde sa vysvetlí, ako sa na tento účel tovar oceňuje. 
  18. Typ úroku alebo bázy. V bodoch 18.1. až 18.5. sa uvádza
    príslušný typ úroku. Ak  sú sadzby pohyblivé, udajte
    základnú sadzbu v položkách 18.6. a 18.7. 
  19. Úrokové sadzby a rozpätie. Uvádzajú sa úrokové sadzby alebo
    rozpätie pohyblivých sadzieb. 
  20. Dátum platieb úrokov. Uvádza sa dátum prvej a poslednej
    splátky úrokov a počet splátok za rok. Pri položkách 19.3.
    alebo 19.4. sa uvádza dátum, odkedy budú sadzby platiť. 
  21. Záväzkové poplatky. Uvádza sa poplatok z nečerpanej časti
    záväzku. 

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1-4 je Slovenská
republika povinná predkladať spôsobom, v rozsahu, štruktúre a
lehotách určených Svetovou bankou.
PRÍL.9
FORM 1A:   Rozvrh čerpania a platieb  istín a úrokov pre
       jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované
       dlhy voči zahraničiu 

VZOR 

Poznámka: Pozri inštrukcie na zadnej strane tohto výkazu 

------------------------------------------------------------------ 
1.Vykazujúca krajina       2.Identifikačné číslo dlhu 
       SR 
------------------------------------------------------------------ 
3.Mena, v ktorej sa dlh vykazuje 4.Typ zasielaného výkazu 
                   A.Originál []  B.Oprava [] 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 
   Dátum     Rozvrh splátok pri  Rozvrh budúcich platieb 
Mesiac  Rok  reštrukturalizácii dlhu   Istina    Úrok 
 (1)   (2)       (3)         (4)     (5) 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 
Poznámky: 

               FORM 1A 

   (Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré
    na vyžiadanie predkladateľa poskytnú pobočky NBS.) 

Vo výkaze FORM 1A sa vykazuje rozvrh budúcich platieb, ak
podmienky splácania nie sú adekvátne popísané vo výkaze FORM 1, a
platieb pri reštrukturalizácii dlhu, ak budúce splátky, ktoré sú
zahrnuté v dohode o reštrukturalizácii dlhu, sú rozvrhnuté inak.
Všetky sumy sa uvádzajú zaokrúhlené na tisíc jednotiek (len
japonské jeny a talianske  líry sa uvádzajú zaokrúhlené na
milióny). 

2.      Identifikačné číslo dlhu. Uvádza sa rovnaké číslo,
       ktoré sa záväzku pridelilo, pri vypĺňaní výkazu FORM
       1. 

3.      Mena, v ktorej sa dlh vykazuje. Mena uvedená na
       tomto mieste je zhodná s menou vo výkaze FORM 1
       v bode 17.1. 

4.      Typ zasielaného výkazu. Ak sa predloží výkaz FORM
       1A prvýkrát pre určitý záväzok, označí sa slovom
       "ORIGINÁL". Ak práve predložený výkaz nahrádza už
       skôr odoslaný výkaz FORM 1A, označí sa slovom
       "OPRAVA". 

Stĺpce 1 a 2 Dátum (mesiac, rok). Uvádzajú sa termíny (mesiac,
       rok) splátok, ktorých výška je uvedená v stĺpci 4
       alebo 5, a splátok pri reštrukturalizácii dlhu
       (stĺpec 3). 

Stĺpec 3   Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu. Vypĺňa
       sa iba v prípade, ak sa uzavrela zmluva o novom
       režime splátok. Uvádzajú sa sumy záväzkov splatné
       v jednotlivých rokoch. Súčet súm uvedených v tomto
       stĺpci sa musí rovnať sume vo výkaze FORM 1 v bode
       16. Pozri ďalšie vysvetlenie v metodických pokynoch
       (kapitola IV). 

Stĺpec 4   Istina. Uvádzajú sa splátky istín, ktorých termíny
       sú uvedené v stĺpcoch 1 a 2. Súčet súm v stĺpci sa
       musí rovnať sume vo výkaze FORM 1 v bode 16. Ak nie
       je možné oddeliť v jednotlivých splátkach istinu od
       úroku a ak súčty istiny a úroku v jednotlivých
       splátkach nie sú totožné a vo výkaze FORM 1 je
       označený ako bod 18.2., potom sa uvádza celá splátka
       v stĺpci 4. Stĺpec 5 ostáva prázdny. 

Stĺpec 5   Úroky. Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je
       rozvrh splátok úrokov nepravidelný. Uvádzajú sa
       splátky úrokov a iných poplatkov, ktorých termíny sú
       v stĺpcoch 1 a 2. 

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1-4 je Slovenská
     republika  povinná predkladať  spôsobom, v rozsahu,
     štruktúre a lehotách určených Svetovou bankou.
PRÍL.10
FORM 2:    Jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované
       dlhy voči zahraničiu -  stav ku koncu obdobia
       a transakcie počas obdobia 
VZOR 

------------------------------------------------------------------ 
1.Vykazujúca krajina 
           SR 
2.Koniec obdobia (mesiac, rok) 
------------------------------------------------------------------ 
Poznámka: Pozri inštrukcie na zadnej strane tohto výkazu 

------------------------------------------------------------------ 
Položka      Popis 
------------------------------------------------------------------ 
 02   Identifikačné číslo dlhu 
 03   Mena, v ktorej sa dlh vykazuje 
------------------------------------------------------------------ 
            Súčasný stav a transakcie 
------------------------------------------------------------------ 
010   Stav dlhu 
100   Nečerpaný zostatok 
200   Istina po lehote splatnosti 
300   Úrok po lehote splatnosti 
400   Záväzky 
500   Čerpanie 
600   Storná 
700   Odpisy 
800   Zaplatená istina 
900   Zaplatený úrok 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
20R   Istina nezaplatená v lehote s rozvrhnutými 
     novými termínmi splátok 
30R   Úrok po lehote splatnosti s rozvrhnutými 
     novými termínmi splátok 
80R   Istina s rozvrhnutými novými 
     termínmi splátok 
90R   Úrok s rozvrhnutými novými 
     termínmi splátok 
------------------------------------------------------------------ 

               FORM 2 

  (Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré na
     vyžiadanie predkladateľa poskytnú pobočky NBS.) 

Výkaz FORM 2 slúži ako podklad pre výročné správy o jednotlivých
zahraničných záväzkoch, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok
a ktoré sa nevyrovnali na začiatku alebo konci obdobia. Výkazy sa
predkladajú NBS po skončení kalendárneho roka vždy do 15. marca. 

Všetky sumy sa uvádzajú v mene, v ktorej sa dlh spláca. Vykazované
sumy sa zaokrúhľujú na tisíce jednotiek. Len japonské jeny
a talianske líry sa uvádzajú v miliónoch. 

Ak bol dlh zaplatený, reštrukturalizovaný alebo odpísaný ku koncu
hodnoteného obdobia, v riadku 010 (nezaplatený dlh) bude nula a
transakcia sa vykazuje v zodpovedajúcom riadku. 

 02 Identifikačné číslo dlhu. Číslo  každého dlhu je zhodné
  s číslom príslušného dlhu vo výkaze FORM 1. Toto číslo sa
  nemení počas životnosti úveru. 

 03 Mena, v ktorej sa dlh vykazuje. Mena je zhodná s výkazom FORM
  1. Mena sa musí uviesť vo výkaze pre každý vykazovaný dlh. 

010 Stav dlhu. V tejto položke sa uvádza tá časť záväzku, ktorá
  predstavuje doposiaľ skutočne nezaplatenú sumu dlhu. V prípade
  bondov sa uvádza ich nominálna hodnota. Vykazovaná suma zahŕňa
  aj nedoplatky istiny, ak existujú (riadok 200). Okrem záväzkov
  uvádzaných vo výkaze FORM 2 prvýkrát existuje nasledujúca
  väzba na hodnoty uvedené vo výkaze FORM 2 v predchádzajúcom
  roku: r.010=r.010 predch.roku + r.500 - r.800 - r.700. Vzorec
  na výpočet riadku 010 pre reštrukturalizovaný dlh je uvedený
  v metodických pokynoch (kapitola IV). 

100 Nečerpaný zostatok. Nečerpaný zostatok predstavuje tú časť
  úveru, ktorá sa bude čerpať v budúcom období. Okrem záväzkov
  uvádzaných  prvýkrát  je  väzba  na  výkaz  FORM  2
  z predchádzajúceho  roka nasledovná:  r.100=r.100 (predch.
  výkaz) + r.400 - r.500 - r.600. 

200 Istina po lehote splatnosti. Uvádza sa tá časť istiny, ktorá
  sa  mala do  konca vykazovaného  obdobia zaplatiť,  ale
  v skutočnosti uhradená nebola a zostáva teda dlhom. Istina po
  lehote splatnosti sa nemá odpočítať zo sumy dlhu v riadku 010. 

300 Úrok po lehote splatnosti. Uvádza sa suma úrokov, ktorá sa
  mala do konca sledovaného obdobia zaplatiť veriteľovi, ale
  v skutočnosti uhradená nebola a zostáva dlhom. 

400 Záväzky. Tento riadok sa vypĺňa len v tom roku, keď sa
  uzatvoril záväzok, v ďalších rokoch zostáva prázdny. Okrem
  toho sa tu v príslušnom roku uvádza zvýšenie skôr vykázaných
  záväzkov. 

500 Čerpanie. Uvádzajú sa sumy čerpané počas vykazovaného roka. 

600 Storná. Uvádzajú sa sumy stornované (t.j. zníženie v položke
  čerpaného nečerpaného zostatku záväzku) počas vykazovaného
  roka. 

700 Odpisy. Uvádzajú sa dlhy odpísané (t.j. zníženie v položke
  čerpaného nezaplateného dlhu) počas vykazovaného roka. 

800 Zaplatená istina. Uvádza sa suma istiny skutočne zaplatená
  počas vykazovaného roka. Ak sú bondy, uvádza sa tu skutočne
  zaplatená suma a nominálna hodnota sa uvedie v poznámke na
  okraji výkazu. 

900 Zaplatený úrok. Uvádza sa súčet úrokov, poplatkov a podobných
  platieb zaplatených počas sledovaného roka. 

Nasledujúce riadky sa vzťahujú na tzv. nový režim splácania dlhov.
  Podrobnejšie informácie sú uvedené v metodických pokynoch
  (kapitola IV). 

20R Istina nezaplatená v lehote s rozvrhnutými novými termínmi
  splátok. Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti, ktorá sa
  nahromadila do konca vykazovaného obdobia a pre ktorú zmluva
  o reštrukturalizácii dlhu ustanovila nové termíny splátok. 

30R Úrok po lehote splatnosti s rozvrhnutými novými termínmi
  splátok. Uvádza sa suma úroku po lehote splatnosti, ktorá sa
  nahromadila do konca vykazovaného obdobia a je súčasťou
  reštrukturalizácie dlhu. 

80R Istina s rozvrhnutými novými termínmi splátok. Uvádza sa
  hodnota istiny, ktorá sa mala zaplatiť počas vykazovaného
  roka, ale podľa dohody má nové termíny splátok. 

90R Úrok s rozvrhnutými novými termínmi splátok. Uvádza sa suma
  úroku, ktorá sa mala platiť vo vykazovanom roku, ale podľa
  dohody má nové termíny splátok. 

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1-4 je Slovenská
     republika  povinná predkladať  spôsobom, v rozsahu,
     štruktúre a lehotách určených Svetovou bankou.
PRÍL.11
FORM 3:    Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2 

VZOR 

------------------------------------------------------------------ 
1.Vykazujúca krajina 
            SR 
------------------------------------------------------------------ 
2.Dátum odoslania 
------------------------------------------------------------------ 

Poznámka: Pozri inštrukcie na zadnej strane tohto výkazu 

------------------------------------------------------------------ 
Identifikačné Koniec obdobia Položka alebo stĺpec Opravené 
 číslo dlhu  (mesiac, rok)1)   (opíšte)     údaje2) 
  (1)      (2)         (3)       (4) 
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
1) Vyplňte len pri oprave výkazu FORM 2. Uveďte dátum uvedený na
  opravovanom výkaze. 
2) Ak sa opravuje číselná hodnota, uvádza sa aj kód meny. 

Poznámky: 

               FORM 3 

  (Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré na
    vyžiadanie predkladateľa poskytnú pobočky NBS.) 

Výkaz FORM 3 slúži na opravu a doplnenie už skôr predložených
výkazov, aby sa nemuseli znovu vyplniť pôvodné výkazy. Ak by vo
výkaze FORM 1 bolo veľmi veľa opráv, možno vyplniť znovu celý
výkaz FORM 1 a označiť ho v pravom hornom rohu slovom "OPRAVA". 

Údaje o výške záväzku sa uvádzajú v cudzej mene, zaokrúhlené na
tisíc jednotiek (len japonské jeny a talianske líry sa uvádzajú
zaokrúhlené na milióny). 

Stĺpec 1 Identifikačné číslo dlhu.  Uvádza sa číslo záväzku,
     ktorého sa opravovaná položka týka. 

Stĺpec 2 Koniec obdobia (mesiac, rok). Tento stĺpec sa vypĺňa len
     pri oprave výkazu FORM 2. Dátum konca obdobia je zhodný
     s dátumom uvedeným na opravovanom výkaze. 

Stĺpec 3 Položka alebo stĺpec (opíšte). Uvádza sa číslo a názov
     opravovanej položky v pôvodnom výkaze tak, aby bolo
     jasné, ktorý údaj sa opravoval. 

Stĺpec 4 Opravené údaje. Uvádza sa nový údaj, ktorý opravuje chybu
     alebo dopĺňa chýbajúcu informáciu v príslušnom pôvodnom
     výkaze. Ak sa opravuje číselná hodnota, uvádza sa aj kód
     meny. 

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1-4 je Slovenská
     republika  povinná predkladať  spôsobom, v rozsahu,
štruktúre a lehotách určených Svetovou bankou.
PRÍL.12
FORM 4:    Negarantované dlhy voči zahraničiu (v tis. USD) 

VZOR 

------------------------------------------------------------------ 
1.Vykazujúca krajina 
           SR 
------------------------------------------------------------------ 
2.Typ dlžníka (označte jedného) 
 [] Komerčná banka   [] Priamy investor    [] Iný 
------------------------------------------------------------------ 
3.Koniec obdobia 
------------------------------------------------------------------ 

Poznámka: Pozri inštrukcie na zadnej strane tohto výkazu 

Časť A: Stav ku koncu obdobia a transakcie uskutočnené počas 
    uplynulého obdobia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Začiatok               Transakcie počas              Koniec obdobia 
       obdobia                 obdobia 
Typ veriteľa --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (1)    Čerpaný a                              Čerpaný a  Istina    Úrok 
       doposiaľ      Zaplatená Zaplatený Istina-      Úrok-   doposiaľ  po lehote po lehote 
       nezaplatený Čerpanie istina   úrok novorozvrhnuté novorozvrhnuté nezaplatený splatnosti splatnosti 
        dlh(2)    (3)   (4)    (5)  splátky(6)  splátky(7)   dlh(8)    (9)    (10) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Súkromné banky 
a ostatné 
finančné 
inštitúcie 

Zahraničné 
materské a 
pripojené 
spoločnosti 

Exportéri a 
iné súkromné 
zdroje 

Oficiálne 
zdroje 
(vládne a 
medzinárodné 
organizácie) 

Spolu 
------------------------------------------------------------------ 

Časť B: Budúce splátky istín a úrokov         Istiny 
------------------------------------------------------------------ 
Typ veriteľa    19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- po 19- 
------------------------------------------------------------------ 
Súkromné banky a 
ostatné finančné 
inštitúcie 

Zahraničné materské 
a pripojené 
spoločnosti 

Exportéri a iné 
súkromné zdroje 
Oficiálne zdroje 
(vládne a 
medzinárodné 
organizácie) 

Spolu 
------------------------------------------------------------------ 
             Úroky 
------------------------------------------------------------------ 
Typ veriteľa    19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- po 19- 
------------------------------------------------------------------ 
Súkromné banky a 
ostatné finančné 
inštitúcie 

Zahraničné materské 
a pripojené 
spoločnosti 

Exportéri a iné 
súkromné zdroje 
Oficiálne zdroje 
(vládne a 
medzinárodné 
organizácie) 

Spolu 
------------------------------------------------------------------ 

               FORM 4 

   (Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré
    na vyžiadanie predkladateľa poskytnú pobočky NBS.) 

Výkaz FORM 4 slúži na spracovanie ročných správ o zahraničných
záväzkoch v súkromnom sektore, ktorých splatnosť je dlhšia ako
jeden rok a ktoré nemajú garancie verejného (štátneho) sektora
definované v metodických pokynoch. Správy treba spracovať ku koncu
kalendárneho roka a zaslať NBS do 15. marca. 

Údaje sa uvádzajú v US dolároch zaokrúhlené na tisíce. Údaje o
nezaplatenom dlhu sa prepočítavajú na US doláre v kurze platnom k
začiatku alebo ku koncu hodnoteného obdobia. Údaje o transakciách
počas sledovaného obdobia sa prepočítavajú podľa priemerného
ročného výmenného kurzu. Platby budúcich úrokov a istín sa
prepočítavajú na US doláre v tom istom kurze, ktorý sa použil na
prepočítanie nezaplatených hodnôt ku koncu hodnoteného obdobia. 

Informáciu treba uviesť za jednotlivé inštitúcie v agregovanej
podobe a výkaz sa  poskytuje osobitne za každú inštitúciu.
Klasifikácia dlžníckych inštitúcií je takáto: komerčná banka,
priamy  investor,  iný.  Podrobnejšia  definícia  je uvedená
v metodických pokynoch (kapitola V). Vyznačte zodpovedajúce pole
v položke 2 výkazu. 

Informácia na každom výkaze sa člení podľa týchto typov veriteľa:
súkromné banky a ostatné finančné inštitúcie, zahraničné materské
a pripojené  spoločnosti, exportéri  a iné  súkromné zdroje,
oficiálne zdroje. Detailná informácia je uvedená v metodických
pokynoch (kapitola V). 

Časť A: Stav ku koncu obdobia a transakcie uskutočnené počas
uplynulého obdobia 

 stĺpec 2 Čerpaný a doposiaľ nezaplatený dlh. Predstavuje čistú
     bilanciu čerpania ku koncu predchádzajúceho obdobia. 

 stĺpec 3 Čerpanie. Uveďte sumu čerpanú počas roka. 

 stĺpec 4 Zaplatená istina. Uveďte sumu istiny zaplatenú počas
     roka. 

 stĺpec 5 Zaplatený úrok. Uveďte sumu úroku, provízne poplatky
     a ďalšie podobné poplatky zaplatené počas roka. 

 stĺpec 6 Istina - novorozvrhnuté splátky. Uveďte sumu istiny
     novorozvrhnutej počas roka. 

 stĺpec 7 Úrok - novorozvrhnuté splátky. Uveďte sumu úroku a iné
     poplatky novorozvrhnuté počas roka. 

 stĺpec 8 Čerpaný a doposiaľ nezaplatený dlh. Predstavuje sumu
     nezaplatenú ku koncu obdobia bez zaplatenej istiny
     a novorozvrhnutej istiny (ak bola) vrátane istiny po
     lehote splatnosti (ak bola). 

 stĺpec 9 Istina po lehote splatnosti. Uveďte kumulatívnu sumu
     istiny, ktorá sa mala zaplatiť ku koncu daného obdobia,
     ale nebola zaplatená ani novorozvrhnutá. 

stĺpec 10 Úrok po lehote splatnosti. Uveďte kumulatívnu sumu úroku
     a iných poplatkov, ktoré sa mali zaplatiť ku koncu
     daného obdobia, ale neboli zaplatené ani novorozvrhnuté. 

Časť B: Budúce splátky istín a úrokov 

Istiny  Suma istiny splatná v každom z prvých desiatich rokov
     nasledujúcich po konci hodnoteného obdobia sa uvedie
     v príslušnom stĺpci. Suma zostávajúca na zaplatenie
     v nasledujúcich rokoch sa uvádza v poslednom stĺpci.
     Platby istiny spolu sa majú rovnať sume nezaplatenej ku
     koncu sledovaného obdobia uvedené v stĺpci 7. 

Úroky   Platby budúceho  úroku splatné v  každom z prvých
     desiatich rokov nasledujúcich  po konci sledovaného
     obdobia sa uvedú v príslušnom stĺpci. Všetky splatné
     zostatky úroku sa uvedú v poslednom stĺpci. 

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1-4 je Slovenská
     republika  povinná predkladať  spôsobom, v rozsahu,
     štruktúre a lehotách určených Svetovou bankou.
1) § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
6) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 297/1995 Z.z.).
8) § 1 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.