Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
149/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 1995
o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Slovenská republika rešpektuje a podporuje jazykovú aj kultúrnu identitu komunity nepočujúcich osôb a váži si ich prínos pre rozvoj spoločnosti. Účelom zákona je ustanoviť používanie posunkovej reči ako formy komunikácie nepočujúcich osôb, a tým zabezpečiť podmienky na ich uplatnenie v spoločnosti.
§ 2
Nepočujúce osoby
Za nepočujúce osoby sa na účely tohto zákona považujú osoby, ktoré nepočujú od narodenia alebo stratili sluch pred osvojením si hovorenej reči, a osoby ohluchnuté a ťažko nedoslýchavé, ktorým strata sluchu neumožňuje ani s technickými pomôckami porozumieť hovorenej reči sluchom tak, aby mohli prostredníctvom hovorenej reči bezproblémovo komunikovať.
§ 3
Formy posunkovej komunikácie
(1) Posunková reč je konkrétna realizácia systému posunkového jazyka.
(2) Komunikačnou formou nepočujúcich osôb používanou v Slovenskej republike je slovenský posunkový jazyk.
(3) Slovenský posunkový jazyk je prirodzený jazyk komunity nepočujúcich osôb, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu. Slovenský posunkový jazyk má základné vlastnosti jazyka, je verbálny nezvukový jazykový systém s vlastnou gramatikou a inventárom posunkov. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok.
(4) Komunikačnou formou nepočujúcich s počujúcimi, neovládajúcimi slovenský posunkový jazyk, je posunkovaná slovenčina.
(5) Posunkovaná slovenčina je forma komunikácie používajúca gramatiku a slová zo slovenského jazyka, posunky zo slovenského posunkového jazyka a umelo vytvorené posunky. Tieto prvky sa používajú súčasne, bez hlasu alebo s hlasom.
Používanie posunkovej reči
§ 4
Používanie slovenského posunkového jazyka
Nepočujúce osoby majú právo na
a) používanie slovenského posunkového jazyka,
b) vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku,
c) informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie,
d) prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich osôb.
§ 5
(1) Nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.2)
(2) Ak všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú náhradu trov, tlmočnícke služby sa nepočujúcim osobám poskytujú bezplatne.
§ 6
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny všeobecne záväzným právnym predpisom upraví
a) spôsob vyúčtovania poskytnutých služieb a rozsah služieb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa budú poskytovať nepočujúcim osobám bezplatne,
b) rozsah a obsah prípravy tlmočníkov posunkovej reči.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 151/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2017.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
2) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 149/1995 Z.z., o posunkovej reči nepočujúcich osôb, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 26.06.1995
Rozposlané/platnosť od: 20.07.1995
Účinnosť od: 20.07.1995
Zrušené: -

50/1995 Zbierky zákonov na strane 1474.
Odkaz na rovnopis čiastky