Obsah Dostupné filtre
Predpisy (57)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (17)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (18)
... dalšie položky
Monografie (3)
... dalšie položky

98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
98/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 1995
o Liečebnom poriadku
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania
a) zdravotnej starostlivosti 1) na základe povinného zdravotného poistenia 1a) bezplatne,
b) zdravotnej starostlivosti 1) na základe povinného zdravotného poistenia 1a) za čiastočnú úhradu,
c) zdravotnej starostlivosti 1) na základe zmluvného pripoistenia, 1b)
d) zdravotnej starostlivosti 1) za celú úhradu,
e) služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto zákona
a) poisťovňa je zdravotná poisťovňa, 2) s ktorou zdravotnícke zariadenie uzavrelo zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zmluvné zdravotnícke zariadenie"), ak sa pojem poisťovňa používa vo vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu; ak sa pojem poisťovňa používa vo vzťahu k poistencovi, je ňou zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec vybral, 3)
b) ošetrujúci lekár je lekár, ktorý poskytuje osobe zdravotnú starostlivosť, a lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, 3a)
c) praktický lekár je praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, dorastový lekár, gynekológ a zubný lekár,
d) zdravotne postihnutá osoba je fyzická osoba (ďalej len "osoba") s trvalým poškodením fyzického zdravia alebo psychického zdravia,
e) zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zdravotného poistenia bezplatne je zdravotná starostlivosť poskytovaná v celom rozsahu na základe povinného zdravotného poistenia, 1a)
f) zdravotná starostlivosť poskytovaná za celú úhradu je zdravotná starostlivosť, ktorá
1. presahuje rámec povinného zdravotného poistenia,
2. nepresahuje rámec povinného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť,
3. nepresahuje rámec povinného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa v záujme inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby; taká zdravotná starostlivosť sa môže osobe poskytnúť len s jej predchádzajúcim súhlasom,
g) zdravotná starostlivosť poskytovaná za čiastočnú úhradu sú zdravotné výkony uvedené v prílohe č. 1 a lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na osobitné medicínske účely 3b) (ďalej len "dietetická potravina") uvedené v zozname liekov (§ 39 ods. 3), v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 39 ods. 4) a v zozname dietetických potravín (§ 39 ods. 5),
h) dojča je dieťa do dovŕšenia jedného roku veku.
(2) Iná fyzická osoba alebo právnická osoba [odsek 1 písm. f) tretí bod] na účely tohto zákona je zamestnávateľ, príslušný orgán 4) a právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu. 4a)
Nadpis zrušený od 1.6.2003
§ 3
Zdravotná starostlivosť poskytovaná bezplatne, za čiastočnú úhradu a za celú úhradu
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje zdravotná starostlivosť podľa druhu a stupňa postihnutia zdravia poistenca.
(2) Na základe povinného zdravotného poistenia sa poskytujú zdravotné výkony, liečivá obsiahnuté v lieku, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov, zodpovedajú súčasnému stupňu rozvoja medicínskych vied a biomedicínskych vied a pri danej indikácii dosahujú efektívny účinok, dodržiavajúc zásady účelnej terapie, osobitne farmakoterapie, a aplikujú sa v súlade s ustanovenými preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami. Zdravotné výkony poskytované na základe povinného zdravotného poistenia sú uvedené v prílohe č. 1.
(3) Poisťovňa uhrádza zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotné výkony poskytované poistencovi na základe povinného zdravotného poistenia bezplatne alebo za čiastočnú úhradu uvedené v prílohe č. 1 vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis, 4b) a náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny uvedené v zozname liekov, v zozname zdravotníckych pomôcok a v zozname dietetických potravín vo výške ustanovenej v osobitnom predpise. 4c)
(4) Náklady na zdravotnú starostlivosť na účely sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotnej starostlivosti na účely dávok sociálnej pomoci a náklady na zdravotnú starostlivosť na účely nezamestnanosti podľa osobitných predpisov 4) uvedenú v prílohe č. 1 uhrádza príslušný orgán 4) vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis. 4b)
(5) Poisťovňa uhrádza zdravotníckemu zariadeniu, s ktorým nie je v zmluvnom vzťahu, náklady na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť 4d) pri náhlom ochorení, pri zhoršení zdravotného stavu alebo pri ohrození života vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis. 4b)
(6) Poisťovňa uhrádza zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotnú starostlivosť poskytovanú na základe zmluvného pripoistenia (§ 34a). Rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej bezplatne na základe zmluvného pripoistenia dohodne osoba v zmluve s príslušnou poisťovňou vykonávajúcou jej zmluvné pripoistenie.
(7) Osoba, ktorej sa poskytla zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 písm. f) prvého bodu a druhého bodu, uhrádza zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú ustanovuje osobitný predpis. 5)
(8) Fyzická osoba alebo právnická osoba, v ktorej záujme sa poskytla zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 písm. f) tretieho bodu, uhrádza zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú ustanovuje osobitný predpis. 5)
§ 3a
Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1) Osoba uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 5a) ak nie je oslobodená od povinnosti podľa odseku 10 písm. a), za jeden deň
a) 50 Sk za služby spojené s poskytovaním ústavnej starostlivosti, najviac za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti, ak tento zákon neustanovuje inak [písmeno b)],
b) 50 Sk za služby spojené s poskytovaním ústavnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti.
(2) Prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti sa považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(3) Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné nedostatky alebo technické nedostatky na strane zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, osoba neuhrádza platbu podľa odseku 1.
(4) Platba podľa odseku 1 sa uhrádza pri prepustení z ústavnej starostlivosti priamo v hotovosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet zdravotníckeho zariadenia.
(5) Osoba uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti platbu 20 Sk, ak navštívi ústavnú pohotovostnú službu.
(6) Osoba uhrádza za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 5b) lekárovi a zubnému lekárovi, ktorí poskytujú primárnu starostlivosť v ambulancii, platbu 20 Sk pri každej návšteve lekára a zubného lekára, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu podľa odseku 10 písm. b). Platba je príjmom zdravotníckeho zariadenia. Ak ide o poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci, osoba uhrádza túto platbu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré organizuje lekársku službu prvej pomoci.
(7) Osoba uhrádza za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 5b) lekárovi, logopédovi, klinickému psychológovi a liečebnému pedagógovi, ktorí poskytujú sekundárnu starostlivosť v ambulancii, platbu 20 Sk pri každej návšteve lekára, logopéda, klinického psychológa a liečebného pedagóga, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu podľa odseku 10 písm. b). Platba je príjmom zdravotníckeho zariadenia.
(8) Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odsekov 6 a 7 sa na účely tohto zákona nepovažuje poskytovanie konziliárnej služby počas ústavnej starostlivosti.
(9) Osoba uhrádza zdravotníckemu zariadeniu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 5c) platbu vo výške 2 Sk za jeden kilometer jazdy, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu podľa odseku 10 písm. c). Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaným podľa osobitného predpisu 5d) (ďalej len "osoba s ťažkým zdravotným postihnutím") a nie je odkázaná na individuálnu dopravu, uhrádza platbu vo výške 1 Sk za jeden kilometer jazdy. Ak dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia používa súčasne viac osôb, platba sa rozdelí pomerne medzi tieto osoby. Poisťovňa túto platbu odpočíta od celkovej úhrady za dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytnutej zdravotníckemu zariadeniu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
(10) Od povinnosti uhradiť
a) platbu podľa odseku 1 sú oslobodení:
1. osoba nachádzajúca sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jej súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti a v prípade choroby, pri ktorej možno uložiť povinné liečenie, 5e)
2. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
3. dieťa do dovŕšenia šiestich rokov veku,
4. dojča a matka, ak je dojča prijaté do ústavnej starostlivosti s matkou,
5. matka a dojča, ak je matka prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6. osoba v stave hmotnej núdze od štvrtého dňa poskytovania ústavnej starostlivosti alebo poskytovania ústavnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke vydaným podľa osobitného predpisu 5f) (ďalej len "osoba v hmotnej núdzi"), a osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov vydaným podľa osobitného predpisu, 5g)
7. dieťa s nariadenou ústavnou výchovou,
8. osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia,
9. nositeľ ocenenia striebornej Jánskeho plakety,
b) platbu podľa odsekov 6 a 7 sú oslobodení:
1. osoba pri poskytovaní preventívnej starostlivosti vrátane povinného očkovania 5h) a pri poskytovaní dispenzárnej starostlivosti,
2. osoba pri opakovanej návšteve toho istého lekára v ten istý deň poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri opakovanej návšteve nadväzujúcej na poskytovanie tej istej zdravotnej starostlivosti,
3. osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia,
4. dieťa s nariadenou ústavnou výchovou,
5. nositeľ ocenenia striebornej Jánskeho plakety,
6. osoba pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
7. dieťa do dovŕšenia šiestich rokov veku,
c) platbu podľa odseku 9 sú oslobodení:
1. osoba zaradená do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu,
2. osoba, ktorej sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3. osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
4. osoba, ktorej sa poskytuje pri ústavnej zdravotnej starostlivosti doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti.
(11) Poisťovňa uhrádza vo výške ustanovenej cenovým predpisom 4b) náklady na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 5c) za osoby, ktoré sú úplne oslobodené od povinnosti uhradiť platbu za tieto služby; poisťovňa uhrádza tieto náklady po odpočítaní platby uhradenej osobou podľa odseku 9.
(12) Dopravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia tejto osoby vyžaduje poskytnutie pomoci záchrannou zdravotnou službou.
(13) Dopravu osoby, ktorá je v cele policajného zaistenia, do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia vykonáva Policajný zbor; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia tejto osoby vyžaduje poskytnutie pomoci záchrannou zdravotnou službou.
(14) Odseky 1, 6, 7 a 9 sa nevzťahujú na osobu, ak náklady na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá sa neposkytuje na základe povinného zdravotného poistenia, uhrádza osoba v celom rozsahu sama.
(15) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o úhradách nákladov na zdravotné výkony.
§ 4
(1) Zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícki pracovníci 6) predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach alebo podľa potreby aj v byte poistenca, alebo na inom mieste, kde treba poskytnúť túto starostlivosť.
(2) Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis. 6a)
(3) Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník zmluvného zdravotníckeho zariadenia nemôže odmietnuť poistenca, ktorý patrí do jeho zdravotnej starostlivosti podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo pracoviska s výnimkou prípadov uvedených v osobitných predpisoch. 7)
§ 5
Preventívna starostlivosť
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje preventívna starostlivosť. Rozsah a spôsob jej poskytovania sú uvedené v zozname výkonov v IV. časti.
(2) Preventívne prehliadky vykonáva pri prevzatí poistenca do svojej starostlivosti praktický lekár [§ 2 písm. c)], ak zo zdravotnej dokumentácie nevyplýva, že sa takáto prehliadka vykonala už v uplynulých dvoch rokoch.
(3) Preventívne prehliadky zdravotne postihnutých a darcov krvi sa vykonávajú jedenkrát ročne.
§ 6
Dispenzárna starostlivosť
(1) Dispenzárnou starostlivosťou sa rozumie aktívne a systematické sledovanie chorých poistencov alebo poistencov s ohrozením zdravia, ich vyšetrenie a liečenie.
(2) Na základe povinného zdravotného poistenia sa poskytuje dispenzárna starostlivosť týmto poistencom:
a) deťom do jedného roka,
b) tehotným ženám odo dňa zistenia tehotenstva do šiestich týždňov po pôrode,
c) ženám, ktoré používajú hormonálnu a vnútromaternicovú antikoncepciu,
d) osobám ťažko zdravotne postihnutým,
e) osobám, u ktorých to v indikovaných prípadoch vzhľadom na ich chorobu určí ošetrujúci lekár.
(3) Poistencov do dispenzárnej starostlivosti zaraďuje ošetrujúci lekár. Rozsah jej poskytovania je uvedený v zozname výkonov v V. časti.
§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1) Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v prírodných liečebných kúpeľoch ako následná zdravotná starostlivosť 7a) nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť.
(2) Kúpeľnú starostlivosť, zdravotné výkony predchádzajúce vystaveniu návrhu na kúpeľnú starostlivosť a vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť uhrádza Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo iná zdravotná poisťovňa
a) z prostriedkov povinného zdravotného poistenia,
b) z účelovo určených finančných prostriedkov štátu.
(3) Štát poskytuje účelovo určené finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. b) na osobitný účet Všeobecnej zdravotnej poisťovne a inej zdravotnej poisťovne prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vo výške zodpovedajúcej pomeru počtu poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov povinného zdravotného poistenia. 7b)
(4) Na platby za služby súvisiace s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti sa vzťahujú ustanovenia § 3a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti.
(5) Indikácie, pri ktorých sa poistencom poskytuje kúpeľná starostlivosť, prírodné liečebné kúpele, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike, a dĺžka liečebného pobytu, sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (ďalej len "indikačný zoznam"), ktorý tvorí prílohu č. 4.
(6) Indikácie, ktoré sú v indikačnom zozname v časti A označené "Na predvolanie" a indikácie uvedené v časti B indikačného zoznamu, sa vzťahujú na kúpeľnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza z prostriedkov povinného zdravotného poistenia. Indikácie, ktoré nie sú v indikačnom zozname v časti A označené "Na predvolanie", sa vzťahujú na kúpeľnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza z účelovo určených finančných prostriedkov štátu (odsek 3); na takú kúpeľnú starostlivosť nie je nárok.
(7) Deťom sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v detských kúpeľných liečebniach. Na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti deťom do skončenia povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
(8) Pri chorobách z povolania a iných poškodeniach zdravia z práce a z pracovného prostredia sa kúpeľná starostlivosť poskytuje, ak indikáciu potvrdila klinika pracovného lekárstva alebo oddelenie klinického pracovného lekárstva.
(9) Kúpeľnú starostlivosť navrhuje lekár uvedený pri jednotlivých indikáciách indikačného zoznamu a schvaľuje revízny lekár. Zdravotná poisťovňa zriaďuje komisiu na koordináciu výberu a predvolávania poistencov na kúpeľnú starostlivosť. Ministerstvo odborne usmerňuje výber a predvolávanie poistencov na kúpeľnú liečbu.
(10) Ak poistenec bezdôvodne nenastúpil na kúpeľnú starostlivosť, svojvoľne ju prerušil alebo bol predčasne prepustený pre hrubé porušenie pokynov lekára kúpeľnej liečebne, je povinný uhradiť poisťovni vynaložené náklady alebo ich pomernú časť.
§ 8
Poskytovanie liekov
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ústavnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne
a) hromadne vyrábané lieky,
b) hromadne pripravované lieky,
c) individuálne pripravované lieky.
(2) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne
a) hromadne vyrábané lieky obsahujúce tieto imunologické liečivá:
1. sérum proti stafylokokovým infekciám,
2. sérum proti záškrtu,
3. sérum proti hadiemu jedu,
4. sérum proti botulinizmu,
5. sérum proti plynovej sneti,
6. sérum proti besnote,
7. imunoglobulín proti tetanu,
8. imunoglobulín proti hepatitíde B,
9. imunoglobulín proti kliešťovej encefalitíde,
10. imunoglobulín proti ovčím kiahňam,
11. vakcína proti tetanu,
12. vakcína proti stafylokokovým infekciám,
13. vakcína proti besnote,
14. vakcína proti tuberkulóze,
b) hromadne vyrábané lieky obsahujúce antidotá používané na liečbu otráv organofosfátmi, ťažkými kovmi, kyanidmi a jedovatými hubami,
c) individuálne pripravované lieky okrem liekov, na ktorých prípravu sa použili hromadne vyrábané lieky čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia.
(3) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu hromadne vyrábané lieky obsahujúce liečivá, ktoré patria do anatomicko-terapeutických skupín liečiv (ďalej len "anatomicko-terapeutická skupina liečiv") uvedených v prílohe č. 2 k tomuto zákonu. Z každej anatomicko-terapeutickej skupiny liečiv uvedenej v prílohe č. 2 k tomuto zákonu sa poskytuje bezplatne najmenej jeden liek.
(4) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu aj hromadne vyrábané lieky, ktoré obsahujú liečivá, ktoré nepatria do anatomicko-terapeutických skupín liečiv uvedených v prílohe č. 2, ak sú uvedené v Zozname liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam liekov").
(5) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu lieky predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami uvedenými v zozname liekov.
(6) Pri určovaní sumy úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe povinného zdravotného poistenia sa zohľadňujú
a) farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú:
1. cesta podania liečiva,
2. lieková forma liečiva,
3. množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
4. dávkovanie liečiva,
b) terapeutický zisk liečiva,
c) nákladovosť liečby liečivom,
d) suma úhrady za porovnateľné liečivá zaradené do danej anatomicko-terapeutickej skupiny.
(7) Pre jedno liečivo sa môže určiť diferencovaná suma úhrady, preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie v závislosti od
a) cesty podania liečiva,
b) liekovej formy liečiva,
c) množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
d) dávkovania liečiva.
(8) Zaradenie liečiva do zoznamu liekov alebo vyradenie liečiva zo zoznamu liekov, jednotku dennej definovanej dávky liečiva, ak ju neurčila Svetová zdravotnícka organizácia, sumu úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe povinného zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia alebo indikačné obmedzenia, alebo zmenu týchto údajov podľa odsekov 6 a 7 a § 38a až 38c určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii liečiv uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len "rozhodnutie o kategorizácii liečiva").
(9) Na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva podľa odseku 8 ministerstvo zaradí liek s obsahom liečiva do zoznamu liekov alebo vyradí liek zo zoznamu liekov, určí maximálnu sumu úhrady za liek na základe povinného zdravotného poistenia v sume zodpovedajúcej násobku počtu denných definovaných dávok liečiva obsiahnutých v lieku a sumy úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva určenej podľa odseku 7, sumu doplatku pacienta určenú ako rozdiel medzi navrhnutou cenou lieku od výrobcu (§ 38a ods. 6), prepočítanou na maximálnu cenu v lekárni, a úhradou za liek na základe povinného zdravotného poistenia pri dodržaní preskripčných obmedzení a indikačných obmedzení ustanovených pre dané liečivo podľa odseku 8. Pri znížení predajnej ceny lieku čiastočne uhrádzaného na základe povinného zdravotného poistenia v lekárni pomer doterajšej úhrady poisťovne a pacienta zostáva nezmenený. Lekáreň zverejní informáciu o úhrade pacienta na verejne prístupnom mieste v lekárni.
(10) Zaradenie lieku do zoznamu liekov určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len "rozhodnutie o kategorizácii lieku").
§ 8a
Poskytovanie zdravotníckych pomôcok
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa počas ústavnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne hromadne vyrábané zdravotnícke pomôcky.
(2) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu zdravotnícke pomôcky patriace do skupín zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohe č. 3 k tomuto zákonu. Z každej skupiny zdravotníckych pomôcok uvedenej v prílohe č. 3 k tomuto zákonu sa poskytuje bezplatne v ustanovených množstvách a intervaloch základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky (odsek 5), ak sa klinickými skúškami preukázalo, že zdravotnícka pomôcka
a) umožní pokračovanie v liečebnom procese,
b) podporí stabilizáciu zdravotného stavu alebo ho výrazne zlepší, alebo vylúči jeho zhoršenie,
c) kompenzuje alebo zmierni následky zdravotného postihnutia okrem zdravotníckych pomôcok, pri ktorých je v prílohe č. 3 ustanovená čiastočná úhrada poistenca.
(3) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky (odsek 6) sa poskytuje bezplatne len do výšky ceny základného funkčného typu. V prípadoch, ak je postihnutie pacienta zložitejšie alebo ak sa vyskytuje kombinácia viacerých diagnóz, alebo sú odôvodnené nároky na väčšiu životnosť alebo menšiu hmotnosť zdravotníckej pomôcky, môže revízny lekár zdravotnej poisťovne na návrh oprávneného predpisujúceho lekára udeliť výnimku na celú úhradu rozšíreného funkčného typu zdravotníckej pomôcky na základe povinného zdravotného poistenia.
(4) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu aj základné funkčné typy zdravotníckych pomôcok patriace do skupín zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 k tomuto zákon, ak sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam zdravotníckych pomôcok").
(5) Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje pacientom s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou diagnózou vyhovujúci funkčný efekt, ktorý je rovnocenný s inými porovnateľnými typmi alebo vyhotoveniami, má požadovaný estetický vzhľad, požadovanú životnosť a cenu.
(6) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje pacientom s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou diagnózou rozšírené funkčné využitie alebo lepší estetický vzhľad, alebo menšiu hmotnosť, alebo má iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav pacienta nevyhnutné.
(7) Výška úhrady zdravotníckej pomôcky na základe povinného zdravotného poistenia sa ustanoví najmä podľa týchto kritérií:
a) úžitková hodnota zdravotníckej pomôcky alebo terapeutický zisk,
b) nákladovosť liečby zdravotníckou pomôckou,
c) referenčná úhrada pre všetky porovnateľné zdravotnícke pomôcky danej skupiny na úrovni základného funkčného typu.
(8) Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, sumu úhrady za zdravotnícku pomôcku na základe povinného zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov, alebo zmenu týchto údajov podľa odsekov 5 až 7 a § 38d až 38f určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len "rozhodnutie o kategorizácii zdravotníckej pomôcky").
§ 8b
Poskytovanie dietetických potravín
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa počas ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujú poistencom bezplatne dietetické potraviny.
(2) Na základe povinného zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu dietetické potraviny uvedené v Zozname dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam dietetických potravín").
(3) Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín, sumu úhrady za dietetickú potravinu na základe povinného zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov, alebo zmenu týchto údajov podľa § 38fa a 38fb určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len "rozhodnutie o kategorizácii dietetickej potraviny").
(4) Dietetické potraviny 8) uvedené v zozname dietetických potravín sa predpisujú na lekársky predpis a vydávajú vo verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární. Na predpisovanie a výdaj dietetických potravín sa použijú ustanovenia o predpisovaní a výdaji liekov. 8a)
(5) Na predpisovanie a výdaj dietetických potravín sa použijú predpisy o predpisovaní a výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.
Predpisovanie a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
§ 9
(1) zrušený od 1.6.1998
(2) Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sú oprávnení predpisovať na lekársky predpis alebo na lekársky poukaz lekári, ktorí
a) poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
b) poskytujú lekársku službu prvej pomoci a ústavnú pohotovostnú službu v zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
c) poskytujú zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. 3a)
(3) Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sú oprávnení predpisovať na lekársky predpis a na lekársky poukaz v zdravotne indikovaných prípadoch lekári pre seba a pre blízke osoby; 12) môžu ich predpisovať na základe dohody s poisťovňou len na účet poisťovne, v ktorej sú lekár a jemu blízke osoby zdravotne poistení.
(4) Lekári predpisujú lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na lekársky predpis a na lekársky poukaz. Lekársky predpis a lekársky poukaz musí obsahovať náležitosti uvedené v prílohe č. 2.
(5) Lekári, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s poisťovňou, predpisujú pri poskytovaní prvej pomoci lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na tlačive vlastného lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu obsahujúceho náležitosti ustanovené ministerstvom; takto predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky uhrádza poisťovňa, ktorú si poistenec vybral.
(6) Lieky, zdravotnícke a dietetické potraviny pomôcky poskytované v zariadeniach ústavnej starostlivosti a v kúpeľných liečebniach sa predpisujú na žiadanky.
(7) Predpisovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podrobnejšie upravuje osobitný predpis. 12a)
§ 10
(1) Ak lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok nemá uzavretú zmluvu s poisťovňou, na ktorej lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze sú predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok je povinná ich poistencovi vydať. Poisťovňa, ktorú si poistenec vybral, je povinná uhradiť lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok cenu takto vydaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín najneskôr do 30 dní od doručenia faktúry.
(2) Za vydanie všetkých liekov predpísaných na jednom lekárskom predpise, ktoré sú uvedené v zozname liekov, a za vydanie všetkých dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise, ktoré sú uvedené v zozname dietetických potravín, lekáreň vyberá platbu 20 Sk. Časť platby vo výške 5 Sk je príjmom lekárne a časť platby vo výške 15 Sk je príjmom poisťovne.
(3) Za vydanie všetkých zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze, ktoré sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok, vyberá lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok platbu 20 Sk. Časť platby vo výške 5 Sk je príjmom lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok a časť platby vo výške 15 Sk je príjmom poisťovne.
(4) Od povinnosti uhradiť platbu podľa odseku 2 je oslobodená osoba pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu. 12aa)
(5) Od povinnosti uhradiť platbu podľa odsekov 2 a 3 je oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
(6) Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na osobu, ak si lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa neposkytujú na základe povinného zdravotného poistenia, uhrádza osoba v celom rozsahu sama a ak na lekárskom predpise nie je súčasne predpísaný liek, ktorý sa poskytuje na základe povinného zdravotného poistenia.
(7) Lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok je povinná prijaté lekárske predpisy a lekárske poukazy spracovať na magnetickom nosiči spôsobom určeným ministerstvom.
(8) Lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok vedú kusovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
Doprava poistenca
§ 11
Záchranná zdravotná služba
Na základe povinného zdravotného poistenia sa uhrádza záchranná zdravotná služba. O použití záchrannej zdravotnej služby na prepravu osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami v prípade bezprostredného ohrozenia jej života 12b) rozhoduje ošetrujúci lekár alebo operačné stredisko tiesňového volania. 12c)
§ 12
Doprava osoby do cudziny a z cudziny
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa uhrádzajú aj náklady na dopravu osoby z cudziny pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ktorý vznikol v cudzine.
(2) O spôsobe dopravy osoby z cudziny pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ktorý vznikol v cudzine, rozhoduje revízny lekár príslušnej poisťovne. 12d)
(3) Vysielanie poistencov na liečenie do cudziny upravujú osobitné predpisy. 13)
§ 13
Preprava na pitvu a pitva
Po úmrtí poistenca sa uhrádzajú na základe povinného zdravotného poistenia náklady na pitvu, preprava na pitvu a preprava z pitvy 14) do miesta, kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta pohrebu, ak je rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde osoba zomrela.
§ 14
Ambulantná starostlivosť
Ambulantná starostlivosť sa poskytuje ako primárna preventívna a liečebná starostlivosť, sekundárna zdravotná starostlivosť a následná zdravotná starostlivosť.
Primárna preventívna a liečebná starostlivosť
§ 15
(1) Primárnu preventívnu a liečebnú starostlivosť (ďalej len "primárna starostlivosť") poskytuje poistencovi praktický lekár [§ 2 písm. c)] a iný zdravotnícky pracovník (§ 4 ods. 2).
(2) Praktický lekár pri poskytovaní primárnej starostlivosti vykonáva základné vyšetrenia a ošetrenia, diagnostiku a liečbu. Rozhoduje, ktoré ochorenia vyžadujú laboratórne, röntgenologické a iné doplnkové, prípadne konziliárne vyšetrenia. Rozhoduje aj o tom, ktoré ochorenia možno liečiť v byte chorého.
(3) Pri prevzatí poistenca do zdravotnej starostlivosti uzavrie praktický lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 4 ods. 2) s poistencom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to najmenej na šesť mesiacov. Prvopis dohody založí do zdravotnej dokumentácie. Druhopis dohody odovzdá poistencovi a jedno vyhotovenie dohody zašle poisťovni. Súčasne si vyžiada od predchádzajúceho praktického lekára, ktorý mal poistenca v zdravotnej starostlivosti v predchádzajúcom období, informácie potrebné na zabezpečenie nadväznosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tento lekár je povinný lekárovi, ktorý prevzal poistenca do zdravotnej starostlivosti, tieto informácie odovzdať písomne najneskôr do siedmich dní.
(4) Poistenec, ktorý sa prechodne zdržuje mimo miesta trvalého pobytu, si môže na tento čas vybrať praktického lekára v mieste prechodného pobytu.
(5) Praktický lekár, ktorý má poistenca v zdravotnej starostlivosti v mieste jeho prechodného pobytu, zaznačí túto skutočnosť v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vyžiada si zdravotnú dokumentáciu poistenca od jeho predchádzajúceho ošetrujúceho lekára. Po skončení poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 vráti zdravotnú dokumentáciu tomuto ošetrujúcemu lekárovi.
(6) Praktický lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 4 ods. 2) vykonáva aj návštevnú službu poistenca, a to v mieste, ktoré je uvedené v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
§ 16
Poistenec môže zmeniť praktického lekára [§ 2 písm. c)] alebo iného zdravotníckeho pracovníka (§ 4 ods. 2) pred uplynutím šiestich mesiacov, ak
a) zmení trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo pracovisko,
b) sa ambulantne lieči v mieste svojho prechodného pobytu alebo pracoviska a jeho zdravotný stav vyžaduje, aby sa liečil v mieste svojho trvalého pobytu,
c) praktický lekár prestane byť pracovníkom zmluvného zdravotníckeho zariadenia,
d) zdravotnícke zariadenie prestane byť zmluvným zdravotníckym zariadením poisťovne.
§ 17
Primárna starostlivosť na základe povinného zdravotného poistenia sa poskytuje aj
a) v domácom prostredí chorého,
b) v špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti,
c) v zariadeniach sociálnych služieb, 3a)
d) vo vlastnom prostredí, ak ide o poistencov s akútnymi alebo chronickými ochoreniami a o poistencov telesne alebo mentálne postihnutých a nevidomých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby.
Sekundárna a následná starostlivosť
§ 18
(1) Sekundárna a následná starostlivosť je starostlivosť presahujúca rámec primárnej starostlivosti; poskytujú ju odborní lekári - špecialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci.
(2) Sekundárna a následná starostlivosť sa poskytuje poistencovi na základe odporúčania praktického lekára; ak to vyžaduje zdravotný stav poistenca, aj na základe odporúčania iného odborného lekára-špecialistu. Ak ide o poistenca umiestneného v zariadení sociálnych služieb, 3a) sekundárna a následná starostlivosť sa poskytuje aj na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
(3) Bez odporúčania praktického lekára sa sekundárna a následná starostlivosť poskytuje
a) poistencovi, ktorému sa poskytuje dispenzárna starostlivosť,
b) v odbore psychiatria, ako aj v odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
c) v akútnych prípadoch, ak je poskytnutie zdravotnej starostlivosti neodkladné alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, rýchlou zdravotnou pomocou, lekárskou službou prvej pomoci alebo ústavnou lekárskou pohotovostnou službou a klinickým psychológom, ak ide o akútne duševné krízy.
(4) Sekundárna a následná starostlivosť sa môže poskytnúť aj v byte chorého.
§ 19
(1) Ak zdravotný stav poistenca vyžaduje poskytnutie sekundárnej a následnej starostlivosti, odporučí praktický lekár alebo ošetrujúci lekár poistencovi zmluvné zdravotnícke zariadenie, ktoré môže poskytnúť takúto starostlivosť; právo na voľbu lekára a zdravotníckeho zariadenia tým nie je dotknuté. Spolu s odporúčaním na prijatie zasiela praktický lekár alebo ošetrujúci lekár aj písomné odôvodnenie a dôležité zdravotné údaje vrátane výsledkov už vykonaných vyšetrení a informácie o uskutočnenom liečení.
(2) Odborný lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 15 ods. 1) informuje praktického lekára o zistených skutočnostiach, o priebehu a skončení liečenia, o skutočnostiach dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a o epidemiologicky závažných skutočnostiach; ak ide o poistenca umiestneného v zariadení sociálnych služieb, 3a) informuje ich ošetrujúceho lekára.
§ 20
Závodná preventívna zdravotná starostlivosť
(1) Závodnú preventívnu zdravotnú starostlivosť 17) poskytuje zamestnancom praktický lekár.
(2) V rámci závodnej preventívnej zdravotnej starostlivosti sa posudzuje zdravotná spôsobilosť na prácu a poskytuje prvá pomoc. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zahŕňa
a) vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti,
b) vstupné prehliadky, periodické prehliadky, výstupné prehliadky a následné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a práce ohrozujúce zdravie,
c) vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb,
d) vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť,
e) dispenzárnu starostlivosť o osoby s chorobami z povolania 17a) a inými poškodeniami zdravia z práce a osoby, u ktorých vplyvy pracovných rizík pôsobia aj po skončení expozície rizika,
f) prehliadky mladistvých zamestnancov pred vstupom do pracovného pomeru a pred prevedením na inú prácu na čas dlhší ako jeden mesiac.
(3) Zamestnancom vykonávajúcim epidemiologicky závažné činnosti, rizikové práce a práce ohrozujúce zdravie a zamestnancom, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb, a zamestnancom, u ktorých to vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, sa vykonávajú aj mimoriadne prehliadky podľa osobitného zákona. 18)
(4) Zamestnanec je povinný podrobiť sa posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3.
(5) Náklady preventívnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 v IV. časti uhrádza poisťovňa. Náklady periodických prehliadok a následných prehliadok osôb uvedených v odseku 2 uhrádza zamestnávateľ.
(6) Lekár, ktorý vykonáva závodnú preventívnu zdravotnú starostlivosť, môže poskytovať aj primárnu zdravotnú starostlivosť, ak s ním poistenec uzavrel dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
§ 21
Lekárska služba prvej pomoci a rýchla zdravotná pomoc
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje lekárska služba prvej pomoci, ústavná pohotovostná služba, rýchla zdravotná pomoc a letecká záchranná služba.
(2) Lekársku službu prvej pomoci 18a) je povinný poskytovať praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast a stomatológ. Lekársku službu prvej pomoci môže poskytovať aj odborný lekár.
(3) Ak poistenec úmyselne zneužije lekársku službu prvej pomoci alebo rýchlu zdravotnú pomoc, je povinný uhradiť poisťovni vynaložené náklady. Zdravotnícke zariadenia takéto zneužitie neodkladne oznámia poisťovni.
Ústavná starostlivosť
§ 22
(1) Ústavná starostlivosť je starostlivosť o poistencov v zdravotníckych zariadeniach ustanovených podľa osobitného predpisu. 18b) Do ústavnej starostlivosti sa prijímajú poistenci predovšetkým na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
(2) Ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie je povinné prijať poistenca do ústavnej starostlivosti aj bez lekárskeho odporúčania, ak ide o pôrod alebo ak by odložením prijatia bol ohrozený jeho život alebo vážne ohrozené jeho zdravie.
§ 23
(1) Ošetrujúci lekár odporučí prijať poistenca do ústavnej starostlivosti, ak
a) choroba poistenca vyžaduje ošetrenie a zdravotnú starostlivosť, ktorá sa nemôže poistencovi poskytnúť formou ambulantnej starostlivosti,
b) zdravotný stav alebo správanie poistenca vyžaduje jeho stále pozorovanie, ktoré sa nemôže zabezpečiť formou ambulantnej starostlivosti.
(2) Ošetrujúci lekár zasiela s odporúčaním na prijatie do ústavnej starostlivosti aj písomné odôvodnenie a dôležité zdravotné údaje o poistencovi vrátane výsledkov vykonaných vyšetrení a informácie o uskutočnenom liečení.
(3) Na poskytnutie ústavnej starostlivosti si môže poistenec vybrať zmluvné zdravotnícke zariadenie.
(4) Zmluvné zdravotnícke zariadenie v mieste trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu alebo v mieste pracoviska poistenca, ktoré je vybavené potrebným lôžkovým oddelením, nemôže prijatie poistenca do ústavnej starostlivosti odmietnuť. V prípade, že takéto zmluvné zdravotnícke zariadenie nemôže prijať poistenca do ústavnej starostlivosti z prevádzkových dôvodov, zabezpečí jeho prijatie v inom zdravotníckom zariadení; ak ide o poistenca s prenosným ochorením, je povinné neodkladne zabezpečiť jeho ústavnú starostlivosť v inom zdravotníckom zariadení.
§ 24
Ústavnú starostlivosť o poistenca zabezpečujú zdravotnícki pracovníci, ktorých odborne usmerňuje a kontroluje ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Na zabezpečenie odbornej starostlivosti a súčinnosti odborníkov z rôznych odborov zabezpečujú jednotlivé oddelenia konziliárne služby pre poistencov v ústavnej starostlivosti.
§ 25
Zmluvné zdravotnícke zariadenie, v ktorom je zriadené výskumné a výučbové pracovisko poskytujúce aj zdravotnú starostlivosť, môže poistenca prijať aj v súvislosti s jeho výučbovými úlohami bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo pracoviska poistenca.
§ 26
(1) Pri prijatí dieťaťa mladšieho ako šesť rokov do ústavnej starostlivosti možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky možno po posúdení jeho fyzického a psychického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu len so súhlasom revízneho lekára. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť.
(2) Pri prijatí ťažko zdravotne postihnutého poistenca do ústavnej starostlivosti možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť.
(3) Pobyt sprievodcu v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti sa s výnimkou nákladov na stravu uhrádza zo zdravotného poistenia v zmluvne dohodnutej sume, najviac však vo výške určenej cenovým predpisom. 5)
(4) Sprievodca je povinný dodržiavať písomné pokyny zdravotníckych pracovníkov. V prípade ich nedodržiavania je vedúci zdravotníckeho zariadenia oprávnený skončiť pobyt sprievodcu v zdravotníckom zariadení.
(5) Sprievodcu možno prijať do zdravotníckeho zariadenia aj v iných prípadoch, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2. Takýto pobyt sa však nepovažuje za ústavnú starostlivosť a neuhrádza sa na základe zdravotného poistenia. V takom prípade zdravotnícke zariadenie dohodne so sprievodcom výšku a spôsob úhrady za jeho pobyt v zdravotníckom zariadení.
(6) Sprievodcom podľa odsekov 1 až 3 môže byť len plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony.
(7) S chorou matkou môže byť do zdravotníckeho zariadenia prijaté aj dojča. Pobyt dojčaťa v zdravotníckom zariadení sa považuje za ústavnú starostlivosť.
(8) S chorým dojčaťom možno do zdravotníckeho zariadenia prijať aj dojčiacu matku. Pobyt dojčiacej matky v zdravotníckom zariadení sa považuje za ústavnú starostlivosť.
§ 27
Ak je do ústavnej starostlivosti prijatý poistenec, ktorému treba vydať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, toto potvrdenie vydá poistencovi ošetrujúci lekár alebo lekár prijímacieho oddelenia zdravotníckeho zariadenia.
§ 28
Na prijatie poistenca do ústavnej starostlivosti, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, je príslušné zdravotnícke zariadenie zriadené Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Orgány zdravotníckej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky rozhodnú, kedy môže byť takýto poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti v inom zdravotníckom zariadení. Na základe dohody orgánov zdravotníckej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a príslušného zdravotníckeho zariadenia môže takého poistenca prijať do ústavnej starostlivosti iné zdravotnícke zariadenie.
§ 29
(1) Zdravotnícke zariadenie prepustí poistenca z ústavnej starostlivosti
a) po vykonaní potrebných vyšetrení a ošetrení,
b) po vyliečení alebo po takom zlepšení jeho zdravotného stavu, že mu možno poskytovať ambulantnú starostlivosť,
c) pri jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia,
d) na jeho vlastnú žiadosť, 19) ak nejde o ústavnú starostlivosť nariadenú súdom.
(2) Poistenca možno predčasne prepustiť z ústavnej starostlivosti, ak hrubo alebo sústavne porušuje liečebný režim a odmieta spoluprácu s ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi, ak toto správanie nie je spôsobené závažnou duševnou poruchou, a to s podmienkou, že prepustením nebude vážne ohrozený jeho zdravotný stav. Poistenca nemožno predčasne prepustiť, ak ide o ústavnú starostlivosť nariadenú súdom, alebo ak by mohol ohroziť prenosným ochorením iné osoby.
(3) Zdravotnícke zariadenie môže poistenca s psychiatrickým ochorením alebo s onkologickým ochorením prepustiť z ústavnej starostlivosti na priepustku najviac na päť dní počas jedného mesiaca.
(4) Poisťovňa uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti počas prepustenia poistenca na priepustku zmluvne dohodnutú sumu za každý takýto deň, najviac však v polovičnej výške ceny ošetrovacieho dňa.
§ 30
(1) Lekár zdravotníckeho zariadenia, ktorý prepúšťa poistenca z ústavnej starostlivosti, vyhotoví prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti; druhopis prepúšťacej správy odovzdá poistencovi. Poistencovi vydá potrebné lieky na tri dni zo zásob zdravotníckeho zariadenia a túto skutočnosť zaznamená do prepúšťacej správy a do zdravotnej dokumentácie. Poistenca poučí o ďalšom liečebnom postupe a o tom, že najneskôr do troch dní odo dňa prepustenia z ústavnej starostlivosti je povinný hlásiť sa u svojho ošetrujúceho lekára. V odôvodnených prípadoch zabezpečí doručenie druhopisu prepúšťacej správy priamo ošetrujúcemu lekárovi.
(2) Ak bolo poistencovi vydané potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, lekár, ktorý prepúšťa poistenca z ústavnej starostlivosti, zaznamená v potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti dátum jeho prijatia a dátum prepustenia z ústavnej starostlivosti.
§ 31
(1) Poistenca možno prepustiť z ústavnej starostlivosti až po predchádzajúcom upovedomení osoby, s ktorou žije v domácnosti. 20) Toto upovedomenie nie je potrebné, ak poistenec vzhľadom na svoj zdravotný stav a vek nie je odkázaný na pomoc inej osoby. Poistenca umiestneného v zariadení sociálnych služieb 12b) možno prepustiť až po predchádzajúcom upovedomení tohto zariadenia.
(2) Ťažko chorého poistenca možno prepustiť z ústavnej starostlivosti, ak má po prepustení zabezpečenú primeranú starostlivosť.
(3) Zdravotnícke zariadenie, ktoré prepúšťa z ústavnej starostlivosti osamelo žijúceho poistenca odkázaného na sociálne služby v rámci sociálnej pomoci 20a), informuje o jeho prepustení príslušný štátny orgán sociálnej pomoci a obec. 21) Rovnako sa postupuje, ak ide o deti do skončenia povinnej školskej dochádzky z rodín, v ktorých nie sú zabezpečené podmienky na ich riadny telesný a duševný rozvoj.
§ 32
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom a dorastu aj v detských odborných liečebných ústavoch a v ozdravovniach. Zdravotná starostlivosť sa v týchto zariadeniach poskytuje na návrh ošetrujúceho lekára. Zdravotnú starostlivosť v ozdravovniach schvaľuje revízny lekár.
(2) Do ústavnej starostlivosti v odborných liečebných ústavoch sa prijímajú deti na návrh ošetrujúceho lekára. O dĺžke liečebného pobytu v odborných liečebných ústavoch rozhoduje vedúci lekár odborného liečebného ústavu.
(3) V ozdravovni sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom od troch rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktoré sú zdravotne oslabené vplyvom nepriaznivého životného prostredia alebo ohrozené na zdraví nesprávnou životosprávou, a rekonvalescentom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje liečbu v detskej kúpeľnej liečebni alebo v inom detskom odbornom liečebnom ústave. Zdravotné indikácie a dĺžka pobytu v ozdravovni sú uvedené v VI. časti zoznamu výkonov; dlhší pobyt je možný len na návrh ošetrujúceho lekára ozdravovne a so súhlasom revízneho lekára.
Zdravotná starostlivosť neposkytovaná z povinného zdravotného poistenia
§ 33
Zrušený od 1.6.2003
§ 34
(1) Na základe povinného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotných výkonov na účely poskytovania sociálnej pomoci a zdravotné výkony na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných občanov podľa osobitných predpisov. 21a) Náklady na tieto výkony uhrádza príslušný orgán. 4)
(2) Na základe povinného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú
a) zdravotné výkony súvisiace s vystavením lekárskeho potvrdenia a vydanie tohto lekárskeho potvrdenia pre
1. prípady posudzovania zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
2. potreby občianskeho súdneho konania, trestného konania, správneho konania a priestupkového konania,
3. cesty do cudziny a po návrate z cudziny,
4. zistenie, či osoba bola pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, pre potreby orgánov činných v trestnom konaní,
b) vyšetrenia, prehliadky a ďalšie výkony poskytnuté na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré nemajú liečebný účel.
§ 34a
Zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zmluvného pripoistenia
Zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na základe zmluvného pripoistenia môžu byť najmä
a) stomatologické výkony poskytované nad rámec povinného zdravotného poistenia bezplatne alebo za čiastočnú úhradu (§ 35 ods. 2),
b) zdravotná starostlivosť v nadstavbovom špecializačnom odbore akupunktúra,
c) zdravotná starostlivosť v nadstavbovom špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo,
d) kúpeľná starostlivosť nad rámec povinného zdravotného poistenia,
e) zdravotné výkony a lieky pri
1. umelom oplodnení okrem zdravotne indikovaných výkonov pri umelom oplodnení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
2. interrupcii okrem zdravotne indikovaných výkonov interrupcie, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, 21b)
3. psychoanalýze,
4. sterilizácii osoby, ak to nie je nevyhnutné na zachovanie zdravia,
5. kozmetických operáciách,
f) lieky nad rámec povinného zdravotného poistenia,
g) zdravotnícke pomôcky nad rámec povinného zdravotného poistenia,
h) zdravotná starostlivosť pri náhlom ochorení, úraze alebo stave ohrozujúcom život v cudzine nad rámec povinného zdravotného poistenia,
i) zdravotná starostlivosť v cudzine v medicínsky odôvodnených prípadoch nad rámec povinného zdravotného poistenia na žiadosť osoby,
j) výber ošetrujúceho lekára v ústavnej starostlivosti,
k) prednostné poskytnutie zdravotného výkonu osobe, ktorá si zdravotnícku pomôcku potrebnú na poskytnutie tohto výkonu zabezpečila z vlastných finančných prostriedkov,
l) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 35
(1) Stomatologické výkony sa na základe povinného zdravotného poistenia poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu podľa prílohy č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu, poisťovňa sa na ich úhrade nepodieľa; uhrádzajú sa spôsobom a vo výške, ktorú ustanovujú cenové predpisy. 5)
(3) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v prílohe č. 1 k tomuto zákonu v III. časti písm. A z materiálov, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu.
(4) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických náhrad alebo čeľustnoortopedických aparátov z materiálov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 k tomuto zákonu, poisťovňa sa podieľa na ich úhrade vo výške úhrad za stomatologické náhrady alebo čeľustnoortopedické aparáty z materiálov uvedených v prílohe č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Poistenec sa podieľa na úhrade stomatologických výkonov podľa odseku 2 a stomatologických výkonov uvedených v prílohe č. 1 k tomuto zákonu v III. časti písm. B najviac vo výške rozdielu medzi bodovým ohodnotením a cenou určenou cenovými predpismi. 5)
§ 36
(1) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, registrovaný liek, ktorý nie je uvedený v zozname liekov (§ 8 ods. 9), registrovaný liek v inej než schválenej terapeutickej indikácii alebo liek povolený ministerstvom 21c) a schválenú zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 39 ods. 4), možno poskytnúť osobe len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára. 21d)
(2) Ak sa poistencovi poskytla neodkladná zdravotná starostlivosť podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť ošetrujúci lekár po poskytnutí zdravotnej starostlivosti revíznemu lekárovi.
(3) Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1, ktorej opodstatnenosť poskytnutia revízny lekár uznal, uhradí poisťovňa vo výške preukázaných nákladov spojených s jej poskytnutím. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú revízny lekár neuzná, poisťovňa neuhradí.
(4) Revízny lekár je povinný vydať rozhodnutie uvedené v odsekoch 1 a 3 do piatich dní od doručenia žiadosti poistenca alebo žiadosti ošetrujúceho lekára. Proti rozhodnutiu revízneho lekára možno podať námietky. 22)
§ 36a
Rozhodovanie o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti
(1) O právach a povinnostiach fyzických osôb, ktoré vznikajú v súvislosti s platbami za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti 22a) (§ 3a ods. 1), rozhoduje ošetrujúci lekár tohto zdravotníckeho zariadenia.
(2) Ak sa osoba domnieva, že rozhodnutie vydané ošetrujúcim lekárom v súvislosti s platbami podľa odseku 1 je nesprávne, môže podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. O odvolaní rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia. Vedúci zdravotníckeho zariadenia môže na svoje rozhodnutie v danej veci ustanoviť odborné konzílium.
(3) Ak sa osoba domnieva, že rozhodnutie vydané vedúcim zdravotníckeho zariadenia ako ošetrujúcim lekárom v súvislosti s platbami podľa odseku 1 je nesprávne, môže podať odvolanie, o ktorom rozhoduje príslušný samosprávny kraj.
(4) Rozhodnutie o platbe podľa odseku 1 sa nevyhotovuje v písomnej forme a nemá náležitosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní; 25) to neplatí, ak osoba nesúhlasí s vyúčtovaním platby podľa odseku 1 alebo ak ide o rozhodnutie vydané v odvolacom konaní.
(5) Rozhodnutie, proti ktorému nebolo podané odvolanie, alebo rozhodnutie vydané v odvolacom konaní je právoplatné a vykonateľné. Také rozhodnutie je exekučným titulom podľa osobitných predpisov. 22b)
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodovanie o platbách za služby podľa odseku 1 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 25)
(7) Rozhodnutie podľa odsekov 2, 3 a 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu. 22c)
§ 37
Dočasná pracovná neschopnosť
(1) Dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca, ktorému sa poskytuje ambulantná starostlivosť, posudzuje a o nej rozhoduje praktický lekár. Pri prijatí poistenca do ústavnej starostlivosti dočasnú pracovnú neschopnosť posudzuje a o nej rozhoduje lekár prijímacieho oddelenia alebo ošetrujúci lekár poverený vedúcim zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti. Lekár, ktorý poskytuje lekársku službu prvej pomoci, môže uznať poistenca za dočasne práceneschopného najviac na tri dni. O trvaní a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti rozhoduje praktický lekár. Ak lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, vydá o tom potvrdenie na štvordielnom tlačive, pričom
a) prvý diel je legitimácia práceneschopného a hlásenie pre Sociálnu poisťovňu o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
b) druhý diel je hlásenie zamestnávateľovi o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti a je podkladom na skončenie poskytovania dávok nemocenského poistenia,
c) tretí diel je hlásenie zamestnávateľovi o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti a je podkladom na ospravedlnenie neprítomnosti v práci a na priznanie dávok nemocenského poistenia,
d) štvrtý diel je hlásenie Sociálnej poisťovni o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2) Na druhom a treťom diele tlačiva podľa odseku 1 sa neuvádza číselná značka diagnózy. 23)
(3) Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, keď ju lekár zistil. Ak má zamestnanec zmenu už odpracovanú, začína sa nasledujúcim pracovným dňom. Len vo výnimočných prípadoch, najmä ak poistenec nemohol prísť k lekárovi skôr, môže lekár uznať dočasnú pracovnú neschopnosť začínajúcu sa skorším dňom, najviac však tri dni späť; ak ide o psychiatrické ochorenie, najviac sedem dní späť. V prípade náhleho ochorenia alebo život ohrozujúceho stavu, ku ktorému došlo v cudzine, môže ošetrujúci lekár so súhlasom posudkového lekára uznať dočasnú pracovnú neschopnosť aj nad rámec týchto lehôt, najviac však 30 dní spätne.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na posudzovanie dočasnej neprítomnosti v práci z dôvodov karantény, tehotenstva, materstva a potreby ošetrovania člena rodiny.
(5) Proti rozhodnutiu vo veci dočasnej pracovnej neschopnosti možno podať odvolanie do troch dní odo dňa oznámenia alebo doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia, ktorý na rozhodnutie v danej veci ustanoví odborné konzílium za účasti posudkového lekára; v prípade, že rozhodnutie vydá vedúci zdravotníckeho zariadenia ako ošetrujúci lekár, rozhodne o odvolaní príslušný štátny okresný lekár.
(6) V prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti rozhodne pre nedodržanie liečebného režimu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie o skončení vyplácania dávok nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa, a to po prerokovaní s praktickým lekárom poistenca. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne je preskúmateľné súdmi. 24) Ak v takýchto prípadoch rozhodne Sociálna poisťovňa aj o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, 24a) skončí ju praktický lekár.
(7) Dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá trvá dlhšie ako šesť mesiacov, je praktický lekár povinný prerokovať s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne.
(8) Na konanie vo veciach dočasnej pracovnej neschopnosti sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 25) ak nie je v predchádzajúcich ustanoveniach uvedené inak.
§ 38
Kontrola
(1) Kontrolu poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe povinného zdravotného poistenia upravuje osobitný predpis. 1)
(2) Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrolu dodržiavania liečebného režimu poistencov s prihliadnutím na účelné vynakladanie prostriedkov sociálneho zabezpečenia vykonáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne po prerokovaní s ošetrujúcim lekárom podľa osobitných predpisov. 26)
Zaradenie liekov do zoznamu liekov, zaradenie zdravotníckych pomôcok do zoznamu zdravotníckych pomôcok a zaradenie dietetických potravín do zoznamu dietetických potravín
§ 38a
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov
(1) Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok. 26a)
(2) Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov musí obsahovať
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, a ak je ustanovený splnomocnený zástupca, aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu splnomocneného zástupcu,
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeutickú skupinu liečiv,
c) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok,
d) indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii,
e) dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii,
f) dennú definovanú dávku liečiva určenú Svetovou zdravotníckou organizáciou a počet denných definovaných dávok v jednom balení lieku,
g) údaj o maximálnej cene od výrobcu schválenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a prepočet na maximálnu cenu v lekárni,
h) údaj o doterajšej úhrade na základe zdravotného poistenia,
i) cenu od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je liek registrovaný
1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,
j) zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:
1. nový liek bez farmakoterapeutickej alternatívy,
2. nový liek s farmakoterapeutickou alternatívou,
3. generický liek, 26b)
k) návrh úhrady na základe zdravotného poistenia,
l) návrh preskripčných obmedzení na
1. odbornosť lekára,
2. diagnózu,
3. cieľovú skupinu pacientov,
m) súhrn charakteristických vlastností,
n) údaje o terapeutickej stratégii lieku,
o) údaje o terapeutickom postavení lieku,
p) údaje o prínose lieku pre terapeutickú prax,
r) farmako-ekonomický rozbor lieku; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3) K žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov žiadateľ predloží tieto doklady:
a) fotokópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku,
b) fotokópiu dokladu o schválenej maximálnej cene lieku od výrobcu,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku. 26a)
(4) Žiadateľ môže k žiadosti priložiť
a) prehľad významných porovnávacích klinických skúšok,
b) prehľadné články z odbornej literatúry.
(5) Osoba uvedená v odseku 1 môže požiadať o vyradenie lieku zo zoznamu liekov; v žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov uvedie dôvody vyradenia.
(6) Žiadateľ pred vydaním zoznamu liekov navrhuje cenu lieku od výrobcu prepočítanú na maximálnu cenu lieku v lekárni; táto cena lieku, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena lieku od výrobcu prepočítaná na maximálnu cenu lieku v lekárni, sa uvedie v zozname liekov.
§ 38b
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1) Ministerstvo vydá rozhodnutie, ktorým liek zaradí alebo nezaradí do zoznamu liekov, alebo vyradí zo zoznamu liekov, do 90 dní od podania žiadosti na základe odborného posúdenia Kategorizačnou komisiou pre lieky. Odborné posúdenie Kategorizačnou komisiou pre lieky sa nevyžaduje, ak predmetom žiadosti je liek, ktorý má v platnom zozname liekov určenú úhradu za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe povinného zdravotného poistenia a prípadné preskripčné obmedzenia alebo indikačné obmedzenia pre liečivo, ktoré predmetný liek obsahuje a ktoré žiadateľ nežiada zmeniť, a cena predmetného lieku od výrobcu za jednotku dennej definovanej dávky liečiva je nižšia najmenej o 10% v porovnaní s najnižšou cenou lieku od výrobcu za jednotku dennej definovanej dávky toho istého liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.
(2) Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 38a až 38c a § 38g až 38x.
(3) Na odborné posudzovanie žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov ministerstvo zriaďuje Kategorizačnú komisiu pre lieky. Výsledok odborného posúdenia sa musí zverejniť.
(4) Na preskúmanie rozhodnutia, ktorým ministerstvo liek zaradilo alebo nezaradilo do zoznamu liekov, prípadne ho vyradilo zo zoznamu liekov (§ 38c ods. 4), zriaďuje minister zdravotníctva Kategorizačnú radu pre lieky. Po preskúmaní odborných dôvodov Kategorizačná rada pre lieky navrhne ministrovi zdravotníctva potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie ministerstva.
(5) Kategorizačná komisia pre lieky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z tohto počtu dvaja členovia sú stáli a jeden člen je predseda príslušnej pracovnej skupiny. Kategorizačná rada pre lieky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z nich dvaja členovia sú stáli a jeden člen je podpredseda príslušnej pracovnej skupiny. Pri zmene počtu zdravotných poisťovní sa počet členov Kategorizačnej komisie pre lieky a Kategorizačnej rady pre lieky upraví tak, aby každá zdravotná poisťovňa mala jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Kategorizačnej komisie pre lieky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú komisiu pre lieky, a hlas predsedu Kategorizačnej rady pre lieky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú radu pre lieky. Činnosť Kategorizačnej komisie pre lieky a Kategorizačnej rady pre lieky upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo.
§ 38c
Kritériá pre zaradenie lieku do zoznamu liekov
(1) Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liek, ak sa klinickými skúškami preukáže, že podávaním tohto lieku sa dosiahne
a) záchrana života,
b) vyliečenie ochorenia,
c) zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabránenie progresii ochorenia do chronického štádia,
e) účinná profylaxia,
f) zmiernenie symptómov ochorenia.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov podľa týchto kritérií:
a) účinnosť lieku,
b) prínos lieku pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
c) porovnanie liekov z hľadiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. výskytu nežiaducich účinkov,
3. terapeutickej dávky na danú indikáciu,
4. dávkovania lieku,
5. interakcie s inými liekmi,
6. terapeutického prínosu lieku,
7. miery prijatia liečby pacientom,
d) zlepšenie liečby pri porovnaní k existujúcim možnostiam liečby,
e) s prihliadnutím na vyššie uvedené kritériá.
(3) Dôvodom na nezaradenie do zoznamu liekov, prípadne na vyradenie lieku zo zoznamu liekov na zmenu zaradenia v zozname liekov, môže byť okrem nesplnenia podmienok podľa odseku 2
a) zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b) vysoká nákladovosť liečby liekom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, ak sú k dipozícii iné porovnateľné lieky rovnakej generácie anatomicko-terapeutickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby,
c) návrh žiadateľa o vyradenie alebo
d) nepredĺženie registrácie lieku podľa osobitného predpisu. 26c)
(4) O vyradení lieku zo zoznamu liekov môže ministerstvo rozhodnúť podľa odseku 3 písm. a), b) a d) aj bez návrhu žiadateľa.
(5) O zmene zaradenia lieku v zozname liekov môže ministerstvo rozhodnúť podľa odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a) a b) aj bez návrhu žiadateľa.
(6) Ak výrobca zvýši navrhnutú cenu lieku podľa § 38a ods. 6 uvedenú v zozname liekov, ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov.
§ 38d
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok
(1) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckych pomôcok alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok. 26a)
(2) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok musí obsahovať
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu výrobcu zdravotníckej pomôcky, a ak je ustanovený splnomocnený zástupca, aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d) veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
e) účel určenia zdravotníckej pomôcky,
f) údaj o maximálnej cene od výrobcu schválenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a prepočet na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych pomôcok, ak ide o zdravotnícku pomôcku, ktorej cenu reguluje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, alebo zmluvnú cenu zdravotníckej pomôcky so zdravotnými poisťovňami,
g) stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
h) návod na použitie zdravotníckej pomôcky,
i) údaj o doterajšej úhrade na základe povinného zdravotného poistenia,
j) cenu od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka pomôcka registrovaná
1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,
k) zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:
1. nová zdravotnícka pomôcka bez funkčnej alternatívy,
2. nová zdravotnícka pomôcka s funkčnou alternatívou,
3. nová zdravotnícka pomôcka bez väčších výhod oproti existujúcim alternatívnym zdravotníckym pomôckam,
l) návrh úhrady na základe povinného zdravotného poistenia,
m) návrh preskripčných obmedzení na
1. odbornosť lekára,
2. diagnózu,
3. cieľovú skupinu pacientov.
(3) K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok sa prikladajú tieto doklady:
a) osvedčený doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu 26d) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh,
b) fotokópia dokladu o schválenej maximálnej cene zdravotníckej pomôcky od výrobcu alebo o zmluvnej cene so zdravotnými poisťovňami,
c) fotokópia dokladu o pridelení kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku, 26a)
e) zobrazenie zdravotníckej pomôcky so stručnou charakteristikou.
(4) Osoba uvedená v odseku 1 môže požiadať o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok; v žiadosti o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok uvedie dôvody vyradenia.
§ 38e
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1) Ministerstvo vydá rozhodnutie, ktorým zdravotnícku pomôcku zaradí alebo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok, alebo vyradí zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, do 90 dní od podania žiadosti na základe odborného posúdenia Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2) Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 38d až 38x.
(3) Na odborné posudzovanie žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok ministerstvo zriaďuje Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky.
(4) Na preskúmanie rozhodnutia, ktorým ministerstvo zdravotnícku pomôcku zaradilo alebo nezaradilo do zoznamu zdravotníckych pomôcok, prípadne vyradilo zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, zriaďuje minister zdravotníctva Kategorizačnú radu pre zdravotnícke pomôcky. Po preskúmaní odborných dôvodov Kategorizačná rada pre zdravotnícke pomôcky navrhne ministrovi zdravotníctva potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie ministerstva.
(5) Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z tohto počtu dvaja členovia sú stáli a jeden člen je predseda príslušnej pracovnej skupiny. Kategorizačná rada pre zdravotnícke pomôcky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z nich dvaja členovia sú stáli a jeden člen je podpredseda príslušnej pracovnej skupiny. Pri zmene počtu zdravotných poisťovní sa počet členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky upraví tak, aby každá zdravotná poisťovňa mala jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky, a hlas predsedu Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú radu pre zdravotnícke pomôcky. Činnosť Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Na základe požiadania ministerstva žiadateľ je povinný vykonať na rokovaní Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky praktickú ukážku funkčných vlastností predmetnej zdravotníckej pomôcky.
§ 38f
Kritériá pre zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1) Ministerstvo rozhodne o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok podľa týchto kritérií:
a) umožnenie pokračovania v liečebnom procese podľa tejto stupnice:
1. zásadný pokrok pre liečebný proces,
2. významné zlepšenie liečebného procesu,
3. malé zlepšenie liečebného procesu charakterizované zvýšením pohodlnosti použitia alebo doplnením funkčných vlastností,
4. bez prínosu pre liečebný proces s možnosťou úhrady na základe povinného zdravotného poistenia,
5. bez prínosu pre liečebný proces s odmietnutím úhrady na základe povinného zdravotného poistenia,
b) podpora stabilizácie zdravotného stavu alebo jeho výrazné zlepšenie, alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na
1. možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,
2. povahu ochorenia alebo zdravotného postihnutia,
3. získanú kvalitu života,
4. obnovenie pracovnej schopnosti,
c) náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia, alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry, alebo fyziologického procesu na základe
1. analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka určená,
2. definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,
3. porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu (pri zdravotníckych pomôckach určených na dlhodobú liečbu) s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,
4. odhadu celkových nákladov,
5. odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z povinného zdravotného poistenia,
6. odhadu prospechu pre pacienta (najmä zlepšenie kvality života, zachránené roky života, získané roky života, odpútanie od lôžka, samostatnosť základných životných úkonov).
(2) Dôvodom na nezaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo na vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok môže byť
a) vysoká nákladovosť použitia zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej diagnózy, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky alebo
b) nesplnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu 26d) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo,
c) návrh žiadateľa o vyradenie.
(3) O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok môže ministerstvo rozhodnúť podľa odseku 2 aj bez návrhu žiadateľa.
(4) O zmene zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok môže ministerstvo rozhodnúť podľa odseku 1 aj bez návrhu žiadateľa.
§ 38fa
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a kritériá na zaradenie dietetických potravín do zoznamu dietetických potravín
(1) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín podáva výrobca dietetickej potraviny, alebo ak si výrobca dietetickej potraviny určil na svoje zastupovanie svojho zástupcu (ďalej len "splnomocnený zástupca"), tento zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín musí obsahovať
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
d) aplikačnú formu,
e) veľkosť balenia,
f) účel určenia,
g) dávkovanie,
h) cenu navrhovanú lekárni,
i) osvedčený doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu 26da) na uvedenie dietetickej potraviny na trh,
j) doklad o zaplatení správneho poplatku.
§ 38fb
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu alebo o zmene zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín, alebo o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu alebo o zmene zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo zdravotníctva po odbornom posúdení žiadosti Kategorizačnou komisiou pre lieky podľa § 38b.
Konanie
§ 38g
(1) Konanie o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov, zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo na podnet ministerstva.
(2) Zamestnanec ministerstva alebo člen Kategorizačnej komisie pre lieky, Kategorizačnej rady pre lieky, Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky alebo Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.
(3) Z prerokúvania a rozhodovania o veci je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na konaní iného stupňa ako zamestnanec ministerstva alebo člen Kategorizačnej komisie pre lieky, Kategorizačnej rady pre lieky, Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky alebo Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky.
§ 38h
Účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov je držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo splnomocnený zástupca, účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok je výrobca zdravotníckej pomôcky alebo splnomocnený zástupca a účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín je výrobca dietetickej potraviny alebo splnomocnený zástupca.
§ 38i
Konanie je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti účastníka konania ministerstvu; ak sa konanie začína na podnet ministerstva, konanie je začaté dňom, keď ministerstvo urobilo voči účastníkovi konania prvý úkon.
§ 38j
(1) Ministerstvo môže nariadiť pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci; pojednávanie je neverejné.
(2) O dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania a o ústnom pojednávaní, sa spíše zápisnica.
(3) Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy konanie uskutočnil, predmet konania, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, priebeh konania, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali.
(4) Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa na konaní zúčastnili, a zamestnanec ministerstva. Odopretie podpisu, dôvody odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.
(5) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy.
§ 38k
(1) Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk.
(2) Písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám, sa doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú osobu prijímať písomnosti. Ak takých zamestnancov niet, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za právnickú osobu konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek jej zamestnancovi, ktorý písomnosť prijme.
(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo.
§ 38l
(1) Ministerstvo preruší konanie, ak účastník konania bol vyzvaný na doplnenie žiadosti; v konaní sa pokračuje, keď účastník konania žiadosť doplnil.
(2) Proti rozhodnutiu o prerušení nemožno podať rozklad.
(3) Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
§ 38m
(1) Ministerstvo zastaví konanie začaté na žiadosť účastníka, ak účastník konania vzal svoju žiadosť späť, nepreukázal náležitosti žiadosti alebo nedoplnil žiadosť v lehote určenej ministerstvom.
(2) Konanie začaté na podnet ministerstva možno zastaviť, ak odpadol dôvod konania.
§ 38n
Trovy konania, ktoré vznikli ministerstvu, znáša ministerstvo. Trovy, ktoré vznikli v konaní účastníkovi konania, znáša účastník konania.
§ 38o
(1) Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
(2) Dôkazom je najmä výsluch účastníkov konania, svedkov, znalecké posudky, listiny a obhliadka.
(3) Ministerstvo môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je pri prerokúvaní veci nevyhnutná, a požiadať ich o oznámenie skutočností alebo o predloženie dôkazov, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie vo veci.
(4) Ministerstvo hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo v konaní vyšlo najavo.
§ 38p
(1) Ministerstvo môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu
a) uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli,
b) nariadiť zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.
(2) Ministerstvo zruší opatrenia podľa odseku 1, len čo pominie dôvod, pre ktorý boli nariadené; inak strácajú platnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.
(3) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení opatrenia podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
§ 38r
(1) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.
(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Vo výroku sa uvedú aj podmienky, na ktorých splnenie sa môže rozhodnutie vo veci viazať; splnenie týchto podmienok sa preukazuje ministerstvu.
(3) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a podľa akých právnych predpisov sa rozhodovalo.
(4) Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, v akej lehote a komu možno podať rozklad.
(5) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, obchodné meno a sídlo, prípadne meno, priezvisko a trvalý pobyt účastníkov konania. Rozhodnutie sa musí opatriť odtlačkom pečiatky ministerstva a podpisom s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
§ 38s
(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
(2) Doručené rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať rozklad, je právoplatné.
(3) Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá odkladný účinok.
§ 38t
(1) Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo.
(2) Proti rozhodnutiu ministerstva má účastník konania právo podať rozklad. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(3) Rozklad sa podáva ministerstvu.
(4) Rozklad možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
§ 38u
(1) Ministerstvo môže o rozklade rozhodnúť, ak rozkladu v celom rozsahu vyhovie.
(2) Ak o rozklade nerozhodne ministerstvo podľa odseku 1, predloží ho spolu s výsledkami prerokovania v Kategorizačnej komisii pre lieky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov alebo o rozhodnutie o zaradení, nezaradení do zoznamu alebo vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín, alebo v Kategorizačnej komisii pre zdravotnícke pomôcky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ministrovi zdravotníctva do 30 dní odo dňa, keď mu bol rozklad doručený.
§ 38v
(1) O rozklade proti rozhodnutiu ministerstva rozhoduje minister zdravotníctva na základe návrhu Kategorizačnej rady pre lieky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov, alebo o rozhodnutie o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín, a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.
(2) Ak sú na to dôvody, minister zdravotníctva rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(3) Proti rozhodnutiu o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.
§ 38w
Zrušený od 1.6.2003
§ 38x
Zákonnosť právoplatných rozhodnutí ministerstva vydaných podľa tohto zákona je preskúmateľná súdom podľa osobitného predpisu; 26d) na preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 39
(1) V rovnakom rozsahu ako v zmluvných zdravotníckych zariadeniach sa na základe zdravotného poistenia uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá zdravotníckym zariadením, ktoré nie je v zmluvnom vzťahu s poisťovňou, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencovi podľa osobitného predpisu. 27)
(2) Ak sa poistenec nazdáva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, vyžiada si posudok revízneho lekára.
(3) Liečivá zaradené do zoznamu liekov na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva, jednotku dennej definovanej dávky liečiva, sumu úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe povinného zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia alebo indikačné obmedzenia pre liečivo (§ 8 ods. 8) a lieky zaradené do zoznamu liekov na základe rozhodnutia o kategorizácii lieku a sumu úhrady za liek na základe povinného zdravotného poistenia (§ 8 ods. 9) ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 27a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
(4) Zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok na základe rozhodnutia o kategorizácii zdravotníckej pomôcky, sumu úhrady za zdravotnícku pomôcku na základe povinného zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov (§ 8a ods. 8) ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 27a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
(5) Dietetické potraviny zaradené do zoznamu dietetických potravín, sumu úhrady za dietetickú potravinu na základe povinného zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množstvových limitov alebo finančných limitov (§ 8b ods. 3) ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 27a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
§ 39a
Lekár je povinný poistenca vopred informovať o povinnosti čiastočnej úhrady, prípadne celej úhrady za ním indikovanú zdravotnú starostlivosť vrátane predpisovaných alebo odporúčaných liekov. O poučení poistenca vykoná záznam v zdravotnej dokumentácii. Na úhradu za poskytnuté lieky na základe povinného zdravotného poistenia sa vzťahujú osobitné predpisy. 28)
§ 39b
Na konanie a rozhodovanie o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa § 3a ods. 5 až 7 a 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 36a.
§ 40
Na poistencov vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody sa nevzťahujú ustanovenia § 15, 16 a 18. Ostatné ustanovenia sa na uvedených poistencov vzťahujú primerane.
Prechodné ustanovenie
§ 40a
Nadpis zrušený od 15.3.2002
(1) Prvý zoznam liekov podľa tohto zákona ustanoví nariadenie vlády na návrh ministerstva. Ministerstvo zaradí lieky do návrhu bez žiadosti o zaradenie podľa § 38a tohto zákona.
(2) Prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona ustanoví nariadenie vlády na návrh ministerstva. Ministerstvo zaradí zdravotnícke pomôcky do návrhu bez žiadosti o zaradenie podľa § 38d tohto zákona.
§ 40b
(1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z.z. stratí platnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia ministerstva o vydaní zoznamu liekov podľa tohto zákona (§ 39 ods. 3).
(2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z.z. stratí platnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia ministerstva o vydaní zoznamu zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona (§ 39 ods. 4).
(3) Do prvého zoznamu liekov podľa tohto zákona sa zaradia aj liečivá a lieky zaradené do zoznamu liekov, ktorý je platný v čase vydania tohto zákona.
(4) Do prvého zoznamu zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa zaradia aj zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktorý je platný v čase vydania tohto zákona.
§ 40c
(1) Postup podľa § 8 ods. 9 sa vzťahuje na žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2) Pri liekoch zaradených do doterajšieho zoznamu liekov držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku navrhne cenu lieku podľa § 38a ods. 6 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku túto lehotu na navrhnutie ceny nevyužije, doplatok pacienta sa prepočíta z maximálnej ceny podľa § 38a ods. 2 písm. g).
(3) Žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona žiadateľ doplní podľa § 38a ods. 6 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak žiadateľ túto lehotu na doplnenie žiadosti nevyužije, doplatok pacienta sa prepočíta z maximálnej ceny podľa § 38a ods. 2 písm. g).
(4) V konaní podľa odseku 3 lehota uvedená v § 38b ods. 1 začína plynúť od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 40d
Návrhy na kúpeľnú starostlivosť vystavené podľa predpisov o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považujú za návrhy na kúpeľnú starostlivosť vystavené podľa tohto zákona.
§ 41
Zrušujú sa:
1. § 5 a § 38 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z.z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok,
4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 163/1994 Z.z.,
5. § 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva,
6. smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-6539/1970-C/13 o úhradách za zdravotnícke služby, ktoré nie sú nevyhnutné (č. 11/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrované v čiastke 24/1970 Zb.,
7. § 14 ods. 2, § 15 a § 16 ods. 1 smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7709/1970-B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovaných v čiastke 24/1970 Zb., v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-10 839/1971-B/1 (č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovaných v čiastke 13/1972 Zb.,
8. § 1 až 24, § 29 až 44 a § 48 až 58 úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-2115/1975-B/1 o hospodárení s liekmi a zdravotníckymi potrebami (č. 30/1975 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovanej v čiastke 16/1976 Zb.
§ 42
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť dňom 24. júlom 1996, čl. XXII nadobudol účinnosť dňom 1. januárom 1997.
Zákon č. 251/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1997.
Zákon č. 332/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 13. decembrom 1997.
Zákon č. 140/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 1998.
Zákon č. 17/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 15. februárom 1999.
Zákon č. 3/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2000 okrem § 40a, ktorý nadobudol účinnosť 12. januárom 2000.
Zákon č. 118/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2002.
Zákon č. 534/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 10. októbrom 2002.
Zákon č. 138/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2003.
Zákon č. 256/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2003.
Zákon č. 579/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 28. decembrom 2003.
Zákon č. 599/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
I. časť
Výkony zdravotnej starostlivosti
A. ZÁSADY POSTUPU PRI VYKAZOVANÍ ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
1. Lekár môže výkon vykazovať len vtedy, keď ho vykonal v celom rozsahu a riadne ho zaznamenal v zdravotnej dokumentácii.
2. Viac výkonov pri jednom vyšetrení alebo ošetrení môže lekár vykazovať len v takom prípade, ak vykazovanie neodporuje ďalej uvedeným ustanoveniam.
3. Lekár nemôže výkon vykazovať, ak je súčasťou iného vykazovaného výkonu. Platí to najmä
- pre pohovory, rady, prerokúvania, slovné intervencie a psychoterapeutické výkony, aj keď lekár vedie rozhovor kvôli rôznym diagnostickým a terapeutickým výkonom. Diagnostické a terapeutické výkony obsahujú aj radu, i keď to nie je vždy vo výkone priamo uvedené. Preto výkony č. 1 až 3, 70, 100, 165, 171 alebo 180 môže lekár vykazovať iba samostatne,
- pre pohovory vedené telefonicky s cieľom poskytnúť rady, ktoré môže lekár vykazovať len podľa výkonov č. 1 až 3, 70 alebo 100,
- pre výkony z častí B. VIII. (prevencia) a B. IX. (iné služby), ktoré sa skladajú úplne alebo čiastočne z rád alebo aj z klinických vyšetrení.
Ak je neprípustné súčasné vykazovanie viacerých výkonov, lekár môže vykazovať výkon hodnotený vyšším počtom bodov.
4. Lekár môže denne radu poskytnutú jednému pacientovi pri jednom ochorení vykazovať len raz. Vykazovanie rady a časový údaj poskytnutia rady musí lekár zaznamenať v zdravotnej dokumentácii.
5. Lekár požadujúci výkon od iného lekára alebo zdravotníckeho pracovníka nesmie súčasne vykazovať radu spojenú s požadovaným výkonom. Lekár požadujúci výkon od iného lekára môže výnimočne vykazovať výkony č. 1 až 3 len vtedy, ak požaduje od iného lekára výkony č. 604, 621 až 639, 725, 740, 741, 750, 751, 760 až 763, 5025, 5035, 5071, 5075, 5091, 5092, 5100 až 5146, 5150, 5155, 5411 až 5413 a ak je zo zdravotných dôvodov potrebné dať vopred radu chorému.
6. Pri vykazovaní viacerých ako jednej návštevy toho istého pacienta za deň musí ich lekár osobitne odôvodniť záznamom v zdravotnej dokumentácii.
7. Ak je pri niektorom výkone uvedené, že výkon treba odôvodniť, rozumie sa tým vždy, že lekár odôvodnenie zaznamená v zdravotnej dokumentácii.
8. Ak pri návšteve jedného pacienta mimo ambulancie vyžaduje iný pacient poskytnutie zdravotnej starostlivosti v mieste, v ktorom sa zdravotná starostlivosť už poskytuje, alebo v mieste k nemu blízkom (napr. v byte pacienta), lekár nemôže vykazovať návštevu druhého pacienta alebo ďalšieho pacienta, ale iba príslušný výkon vyšetrenia alebo ošetrenia.
9. Základné vyšetrenia, ktoré vykonáva praktický lekár (okrem stomatológa primárnej zdravotnej starostlivosti), vykazuje podľa výkonov - č. 4 až 6 ako štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému, - č. 8 ako štandardné fyzikálne vyšetrenie dvoch orgánových systémov, - č. 60 ako komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, - č. 62 pri dispenzárnej prehliadke pre ochorenie dvoch a viacerých orgánových systémov, - č. 63 pri dispenzárnej prehliadke pre ochorenie jedného orgánového systému. Základné vyšetrenia, ktoré vykonáva odborný ambulantný lekár, vykazuje odborný ambulantný lekár (ak v príslušnej časti odborných výkonov nie je ustanovené inak) podľa výkonov - č. 60 ako komplexné odborné vyšetrenie, - č. 62 ako cielené odborné vyšetrenie, - č. 63 ako kontrolné odborné vyšetrenie.
10. Ak lekár okrem základného vyšetrenia urobí aj odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, vykoná aj ďalšie vyšetrenie a ošetrenie, na ktoré má oprávnenie, vykazuje ich podľa príslušných výkonov. Vykazovať môže iba tie výkony, ktoré v skutočnosti vykoná, t.j. nie tie, ktoré požaduje od iného lekára alebo od spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
B. ZÁKLADNÉ VÝKONY, PREVENCIA A INÉ SLUŽBY
I. RADY A ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
1. RADY
  1 Rada, aj telefonicky                   80

    Pod radou sa rozumie

    a) poskytnutie  informácií  pacientovi  alebo
      zákonnému zástupcovi telefonicky,
    b) poskytnutie rady podľa bodu 5 kapitoly A. Zásady
      postupu pri vykazovaní zdravotných výkonov, ak
      ide o zabezpečenie  spolupráce pacienta pri
      náročnom výkone vyžadovanom od iného odborného
      lekára,
    c) ak ide o  urobenie jednoduchého kontrolného
      fyzikálneho výkonu, akým je kontrola TK pri
      liečení hypertenzie I. stupňa podľa WHO alebo
      meranie telesnej hmotnosti pri liečení obezity.
      Výkony č. 3, 100, 165, 171, 180, 190 a 1886 sa
      vykazujú osobitne.  Výkon vykazuje praktický
      lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti
      a dorast, dorastový lekár, gynekológ a odborný
      lekár v ambulantnej starostlivosti.

  2 Rady, aj telefonicky, v sobotu, nedeľu a počas
    sviatkov uznaných zákonom, ako aj 24. a 31.12.     150

  3 Rady, aj telefonicky, v čase medzi 19.00 až 7.00
    hodinou                         200
    Výkony č. 2 a 3 vykazuje lekár uvedený za výkonom č.
    1, ale iba ak poskytol radu pacientovi telefonicky.
    Ak bol čas na poskytnutie rady dohodnutý vopred na
    vyššie uvedený čas, nemožno vykazovať výkony č.
    2 a 3.
    Vo všetkých ostatných výkonoch je zahrnutá aj rada
    poskytnutá pacientovi.

    Výkony č. 1 až 3, 100, 165, 166, 171, 180 a 190
    nemožno vykazovať súčasne ani s inými výkonmi okrem
    výkonu č. 71 a výkonov v bode 5 kapitoly A. Zásady
    postupu pri vykazovaní zdravotných výkonov.
2. ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
  4 Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového
    systému  na základe  symptomatologickej anamnézy
    vrátane rady a dokumentácie cez deň           120

    Výkon vykazuje
    a) praktický lekár pre dospelých,
    b) praktický lekár pre deti a dorast, dorastový
     lekár,
    c) gynekológ
     - ako prvotné vyšetrenie,
     - ako kontrolné vyšetrenie po výkone č. 8.

  5 Štandardné  fyzikálne  vyšetrenie  na  základe
    symptomatologickej   anamnézy   vrátane   rady
    a dokumentácie cez deň v sobotu, v nedeľu a počas
    sviatkov uznaných zákonom, ako aj 24. a 31.12.     210

  6 Štandardné  fyzikálne  vyšetrenie  na  základe
    symptomatologickej   anamnézy   vrátane   rady
    a dokumentácie medzi 19.00 - 7.00 hodinou        260

    Ak bol čas vyšetrenia dohodnutý vopred na vyššie
    uvedený čas, nemožno vykazovať výkon podľa č. 5
    alebo 6.

  8 Štandardné  fyzikálne  vyšetrenie  dvoch  alebo
    viacerých  orgánových  systémov  na  základe
    symptomatologickej   anamnézy   vrátane   rady
    a dokumentácie                     150
    Výkony č. 5, 6 a 8 vykazuje lekár uvedený za výkonom
    č. 4 pri prvom štandardnom fyzikálnom vyšetrení
    dvoch alebo viacerých orgánových systémov uvedených
    za výkonom č. 62, ak nie je potrebné dôkladné
    (úplné) vyšetrenie dvoch a viacerých orgánových
    systémov.

    Nemožno súčasne vykazovať výkony č. 4 až 6 a 8
    s výkonmi č. 1 až 3, 10, 11, 12, 13, 17, 60, 61,
    62, 63, 360, 850, 950 až 955, 1070, 1202, 1205,
    1207, 1209, 1216 až 1219, 1228, 1240, 1242, 1255,
    1530, 1531, 1551 a 1775.

    Ďalej nemožno vykazovať pri výkonoch č. 4 až 6 a 8
    výkony z častí B. VIII. a B. IX., ktoré obsahujú
    klinické vyšetrenia, a to výkony č. 101 až 105,
    140, 142 až 149i, 157, 158, 160, 160a až 160d, 164,
    166, 173, 180, 181, 190 a 192.
II. OSOBITNÉ POSTUPY
1. ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
  10 Rozbor  a  plánovanie  cielených  terapeutických
    postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo
    ochorení viacerých orgánových systémov na účely
    racionálnej   farmakoterapie   vrátane   rád,
    dokumentácie,  prípadne  vyhotovenia  písomného
    lekárskeho odporúčania pacientovi            180
    Výkon vykazuje len klinický farmakológ, alergológ
    v ambulantnej činnosti, lekár oddelenia pre
    cudzokrajné choroby  a odborný lekár-špecialista
    v ambulantnej starostlivosti.
    Pri výkone č. 10 sa výkon č. 76 a výkony č. 62,
    35a, 35b, 1868 až 1872 nevykazujú. Viacnásobné
    vykazovanie výkonu č. 10 u toho istého pacienta pri
    tom istom ochorení treba odôvodniť.

  11 Posúdenie závažného život ohrozujúceho stavu alebo
    meniaceho životný štýl pacienta vplyvom choroby
    alebo operácie pri prevzatí dospelého pacienta do
    dispenzárnej  starostlivosti, v  prípade potreby
    plánovania operačného zákroku so zvážením ich rizík
    a dôsledkov vrátane  rád, prípadne zaangažovanie
    rodinných   príslušníkov,   orgánov  sociálnej
    starostlivosti alebo iných osôb, edukácia diabetika  300

    Výkon vykazuje lekár v ambulancii, klinický logopéd,
    klinický psychológ iba raz v prípade toho istého
    pacienta a toho istého ochorenia.

  12 Usmernenie a koordinácia terapeutických a sociálnych
    opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne
    alebo  inak závažne  postihnutého dieťaťa alebo
    mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku, podľa
    potreby s angažovaním zodpovednej osoby (osôb) pri
    prevzatí dieťaťa alebo mladistvého do dispenzárnej
    starostlivosti pri jednom ošetrení           300
    Výkon vykazuje lekár v ambulancii, klinický logopéd,
    klinický psychológ iba raz v prípade toho istého
    pacienta a toho istého ochorenia.

  13 Zhodnotenie telesného a (alebo) duševného chorobného
    stavu pri sexuálnych konfliktoch, pri sterilite
    alebo  pri konfliktoch  v tehotenstve, prípadne
    s angažovaním príslušných osôb pri prevzatí pacienta
    do dispenzárnej starostlivosti             250
    Výkon  vykazuje  gynekológ,  sexuológ,  urológ,
    psychiater v ambulancii iba raz v prípade toho
    istého pacienta a toho istého ochorenia. Popri
    výkone č. 13 sa výkony podľa č. 165, 166, 180, 190,
    825, 850 a 851 nevykazujú. Popri výkonoch podľa
    č. 10, 11, 12 a 13 sa výkony č. 1 až 6, 8 a 17
    nevykazujú. Výkony podľa č. 10, 11, 12 a 13 sa
    súčasne nevykazujú.

  14 Príplatok k výkonom č. 10, 11, 12 a 13 za štandardné
    fyzikálne  vyšetrenie  na  základe  fyzikálneho
    vyšetrenia vo vzťahu ku symptomatologickej anamnéze   40
    Pri výkone č. 14 sa výkony č. 1 až 3, 4 až 6, 8,
    17, 60, 61, 62, 63,  360, 801, 850, 950 až 955,
    1070, 1202, 1205, 1207, 1209, 1216 až 1219, 1228,
    1240,  1242, 1255,  1530, 1531,  1551 a  1775
    nevykazujú.
    Ďalej sa pri výkone č. 14 výkony z častí B. IX. a B.
    X., ktoré obsahujú klinické vyšetrenia (č. 101 až
    105, 140, 142 až 149, 149a až 149i, 157, 158, 160,
    160a až 160d, 164, 166, 173, 180, 181, 190, 192),
    nevykazujú.

  15a Použitie  a vyhodnotenie  dotazníka alebo testu
    vrátane depistážneho testu pri jednom ošetrení sa
    vykazuje raz                       60
    (napr.    alergologického,   farmakologického,
    geriatrického,  test  aktivít  denného  života,
    dorastového,   audiologického,   gynekologického
    a pod.).

  15b Vyhodnotenie  laboratórnych výsledkov  vo vzťahu
    k zdravotnému stavu zo strany odborného lekára     100

  16 Test mentálnych funkcií v geriatrii           180
2. VIZITY
  17 Vizita  a  vyšetrenie  (ošetrenie)  v  lôžkovej
    ošetrovacej  jednotke  s  ošetrujúcim personálom
    v zariadeniach    sociálnej    starostlivosti
    s pravidelnou službou lekára v tejto ošetrovacej
    jednotke,  za vyšetrenie  (ošetrenie) do  dvoch
    pacientov v tom istom dni, za každého pacienta     260
    Vykonáva ošetrujúci lekár v pracovnom čase, počas
    ktorého má v tejto ošetrovacej jednotke na starosti
    chorých obyvateľov.

  18 Vizita  a  vyšetrenie  (ošetrenie)  v  lôžkovej
    ošetrovacej  jednotke  s  ošetrujúcim personálom
    v zariadeniach    sociálnej    starostlivosti
    s pravidelnou službou lekára v tejto ošetrovacej
    jednotke,  za  vyšetrenie  (ošetrenie)  tretieho
    a ďalších pacientov v tom istom dni, za každého
    pacienta                        150
    Vykonáva ošetrujúci lekár v pracovnom čase, počas
    ktorého má v tejto ošetrovacej jednotke na starosti
    chorých obyvateľov.
    Pri výkonoch č. 17 a 18 sa výkony č. 1 až 3, 4 až
    8, 25 až 27, 29 až 32, 60, 61, 62 a 63 nevykazujú.
    Ak je lekár mimo svojho pracovného času privolaný
    k pacientovi do domova dôchodcov alebo do domu
    opatrovateľskej služby, vykazuje výkony č. 26, 29
    a 30 a príslušné výkony za vyšetrenie (ošetrenie).

    Vyšetrenia (ošetrenia) obyvateľov domovov dôchodcov
    a domovov opatrovateľskej služby,  ktorí nie sú
    umiestnení v lôžkovej  ošetrovacej jednotke, sa
    vykazujú ako výkony v ambulantnej starostlivosti.
3. NÁVŠTEVY
    Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo
    budovy, v ktorej je ambulancia ošetrujúceho lekára.
    V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a rozsah
    zdravotných  výkonov, ktoré  boli pri  návšteve
    poskytnuté. Pri výkone návštevy vykazuje lekár,
    ktorý  vykonal  návštevu,  fyzikálne  vyšetrenie
    pacienta podľa výkonov č. 4 až 6 a 8. Ďalšie výkony
    vyplývajúce z fyzikálneho vyšetrenia (napr. odbery
    biologických vzoriek, podanie injekcie a pod.) sa
    vykazujú osobitne. Návštevy podľa č. 25 vykonáva
    a vykazuje  praktický lekár  pre dospelých  pri
    starostlivosti o pacientov, ktorí sa nemôžu dostaviť
    do ordinácie, praktický lekár pre deti a dorast pri
    starostlivosti o novorodencov (pozri preventívne
    prehliadky) a choré deti, gynekológ pri popôrodnej
    starostlivosti, klinický logopéd, odborný lekár na
    základe požiadania praktického lekára a pod., ak to
    zdravotný stav pacienta vyžaduje. Iné návštevy sa
    vykazujú cez deň podľa č. 26, v noci podľa č. 29
    alebo v sobotu, nedeľu a vo sviatok podľa č. 30. Ak
    ošetrujúci lekár vyhľadá  pacienta v nemocnici,
    nepovažuje sa to za návštevu a nevykazuje sa ani ako
    návšteva, ani ako iný výkon. Lekár môže výkony
    č. 26, 29 a 30  vykazovať len v prípade, keď
    návštevná služba nie je zabezpečená LSPP alebo RZP.
    Ak napriek zabezpečenej LSPP lekár vykoná na žiadosť
    pacienta návštevu, vykazuje iba urobený výkon.

  25 Návšteva (v pracovnom čase)               285

  26 Návšteva (mimo riadneho pracovného času lekára)
    vykonaná ihneď  po výzve z  dôvodov ochorenia,
    vyžaduje sa časový údaj                 500

  29 Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00
    a 7.00 hodinou, vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní
    a vykonaní                       900

  30 Príplatok k výkonom č. 26 a 29 za návštevu vyžiadanú
    a vykonanú v  sobotu, nedeľu a  počas sviatkov
    uznaných zákonom, ako aj 24. a 31.12.          450
    Výkony podľa č. 26, 29 alebo 30 sa vykazujú len
    vtedy, ak návšteva v tomto čase bola naliehavá pre
    povahu ochorenia.

  31 Príplatok za návštevy podľa č. 25, 26, 29 alebo 30
    na miesto nehody alebo pri náhlom ochorení za
    sťažených podmienok                   80

    - na palube lode,
    - v dopravných prostriedkoch a v lietadlách,
    - mimo uzavretej budovy.
4. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE
  35 Poskytnutie  odpovede  na  základe telefonickej
    konzultácie vo dne                    80

  36 Poskytnutie  odpovede  na  základe telefonickej
    konzultácie v noci medzi 20.00 a 7.00 hodinou      200

  37 Poskytnutie  odpovede  na  základe  telefonickej
    konzultácie v sobotu,  nedeľu a počas sviatkov
    uznaných zákonom, ako aj 24. a 31.12.          150
    Výkony vykazuje lekár, ktorý poskytol informáciu.
    Odborná konzultácia inému lekárovi. Výkony č. 35,
    36 a 37 nemožno účtovať spolu.
5. ZOTRVÁVANIE PRI PACIENTOVI
    Zotrvávanie pri pacientovi vykazuje ošetrujúci lekár
    za prvú skončenú polhodinu a za každú ďalšiu začatú
    polhodinu zotrvávania pri pacientovi

    a) v jeho byte (výkony č. 25 až 30) alebo na inom
     mieste za sťažených podmienok (výkon č. 31), ak
     je nútený  na základe zdravotného  stavu po
     vyšetrení a ošetrení  pacienta sledovať stav
     pacienta  bez toho,  aby urobil  u pacienta
     akýkoľvek  započítateľný výkon.  V súvislosti
     s pôrodom, ktorý sa uskutočnil mimo lôžkového
     zdravotníckeho  zariadenia,  môže  gynekológ
     vykazovať zotrvávanie pri rodičke až po uplynutí
     2 hodín,
    b) pri  sprevádzaní  pacienta  na bezpodmienečne
     nevyhnutné ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia

  40 - cez deň (za každú polhodinu)             200
  41 - v noci medzi 20.00 a 7.00 hodinou (za každú
     polhodinu)                      400
    Zotrvávanie  pri pacientovi  sa nevykazuje  pri
    ošetrovaní pacienta v ambulancii a v súvislosti
    s ambulantne podanou anestéziou.
6. KONZÍLIUM
    a) Konzílium v byte chorého. Konziliárne posúdenie
     zdravotného stavu pacienta, vystavenie písomného
     nálezu a  odporúčanie ďalšieho diagnostického
     a terapeutického postupu  pri posteli chorého
     v jeho  byte  odborným  lekárom  z  iného
     zdravotníckeho zariadenia na základe vyžiadania
     ošetrujúceho  lekára  a  konzultácia pacienta
     ošetrujúcim  lekárom  v  posudkovej  komisii
     sociálneho zabezpečenia, za konzílium
  42 - vo dne                        110

  43 - v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v noci medzi
     20.00 a 7.00 hodinou                 240
    b) Konzílium v zdravotníckom zariadení. Konziliárne
     posúdenie zdravotného stavu pacienta, vystavenie
     písomného  nálezu  a  odporúčanie  ďalšieho
     diagnostického  a   terapeutického  postupu
     v ústavnom  zdravotníckom  zariadení  pacienta
     odborným  lekárom  z  iného  zdravotníckeho
     zariadenia  na  základe  vyžiadania  primára
     ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ním
     povereného ošetrujúceho lekára, za konzílium

  44 - vo dne                         40

  45 - v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v noci medzi
    20.00 a 7.00 hodinou                  120
    Konzílium vykazuje lekár privolaný do zdravotníckeho
    zariadenia za podmienky, že zdravotnícke zariadenie
    - nemá lôžkové oddelenie takého lekárskeho odboru,
     aby  mohlo  byť  urobené  konzílium  lekárom
     z vlastného lôžkového oddelenia,
    - nemá v organizačnom  poriadku pre špecialistu
     vyššieho stupňa  systemizované lekárske miesto
     ordinára.
    Konzílium  lekára privolaného  do zdravotníckeho
    zariadenia,   ktoré  podľa   typu  lôžkového
    zdravotníckeho zariadenia má alebo má mať lekára
    ordinára, sa nemôže vykazovať.

    Konzílium  lekára  v  byte  pacienta  alebo
    v zdravotníckom zariadení, ak privolaný lekár je
    z toho istého zdravotníckeho zariadenia, sa nemôže
    vykazovať.  Konzílium  v  byte  pacienta  alebo
    v zdravotníckom zariadení vykazuje len privolaný
    lekár.
7. ASISTENCIA
    Pomoc - asistencia pri lekárskom výkone iného lekára
    v ambulancii

  46 - cez deň                        320

  47 - v noci medzi 20.00 a 7.00 hodinou           700

  49 Príplatok k výkonu č. 46  alebo 47 pri trvaní
    operácie viac  ako 30 minút,  za každú ďalšiu
    polhodinu                        180
    Výkony č. 46 až 49 si nemôže vykazovať anestéziológ,
    ktorý svoj výkon vykazuje pod č. 90, 91, 440, 441,
    445, 450, 451, 455, 460, 461, 465, 480, 485 alebo
    487.

  50 Cesta ku chorému, ktorý je v starostlivosti iného
    lekára alebo zubného lekára, cez deň za účelom
    asistencie  (výkony č. 46,  47) alebo  urobenia
    anestéziologického výkonu                60

    Popri  výkone č. 50 sa  môže vykazovať cestovné,
    prípadne cestovný paušál.
    Výkon č. 50 nevykazuje lekár vykonávajúci spoločnú
    prax (prax v tom istom pracovnom tíme).
III. PODROBNÉ PREHLIADKY
1. KOMPLEXNÉ VYŠETRENIE
  60 Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
    vrátane  anamnézy,  základných  antropometrických
    vyšetrení, rady a  dokumentácie (denný pracovný
    záznam, zdravotná karta), ktoré trvá dlhšie ako 30
    minút                          320

    Výkon vykazuje
    a) praktický lekár pre dospelých
     - pri prevzatí dospelej  osoby do zdravotnej
      starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie
      s vystavením zdravotného záznamu,
     - pri posúdení zdravia,  napríklad pri voľbe
      povolania, pri nástupe do práce a podobne,
     - pri závažnom a ťažkom ochorení alebo úraze, keď
      vykonáva komplexné vyšetrenie dlhšie ako 30
      minút.
     Preventívne prehliadky podľa § 5 tohto zákona
     u dospelých osôb sa vykazujú ako výkony č. 158 až
     160. Preventívne prehliadky podľa § 20 tohto
     zákona  (závodné  preventívne  prehliadky) sa
     vykazujú ako výkony č. 160 až 164a,
    b) praktický lekár pre deti a dorast a dorastový
     lekár
     - pri  prevzatí dieťaťa  alebo dorastenca do
      zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné
      vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu
      (výkon je zhodný s výkonom č. 142),
     - pri posúdení zdravia,  napríklad pri voľbe
      povolania, pri nástupe do práce a podobne,
     - pri závažnom a ťažkom ochorení alebo úraze, ak
      vykonáva komplexné vyšetrenie dlhšie ako 30
      minút.
     Preventívne prehliadky u  detí a dorastu sa
     vykazujú ako výkony č. 140 až 149i. Preventívne
     prehliadky dospelých a dorastu podľa § 20 tohto
     zákona  (závodné  preventívne  prehliadky  sa
     vykazujú ako výkony č. 160 až 164a),
    c) gynekológ
     - pri prevzatí dospelej osoby alebo dieťaťa do
      zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné
      gynekologické vyšetrenie,
     - pri závažnom a ťažkom gynekologickom ochorení
      alebo  úraze,   ak  vykonáva  komplexné
      gynekologické vyšetrenie dlhšie ako 30 minút.
     Preventívne gynekologické prehliadky sa vykazujú
     ako výkony č. 155 až 158,
    d) lekár rýchlej zdravotníckej pomoci alebo leteckej
     záchrannej služby
     - pri vyšetrení a ošetrení pacienta s daným
      ochorením alebo úrazom,
    e) odborný lekár v ambulancii
     - pri komplexnom posúdení zdravotného stavu,
     - pri závažnom (ťažkom) ochorení, keď vykonáva
      komplexné vyšetrenie.
     Psychiater vykazuje výkon č. 820.

    Viacnásobné vykazovanie výkonu č. 60 pri tom istom
    pacientovi  a pri  tom istom  ochorení nie je
    prípustné. Aj súčasné  vykazovanie výkonu č. 60
    s výkonmi preventívnych prehliadok nie je prípustné.

  61 Komplexné vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu
    osoby, ktorá sa vrátila z rizikových oblastí sveta,
    na vylúčenie importovaných nákaz            380
    Výkon vykazuje lekár  oddelenia pre cudzokrajné
    choroby - pri podozrení na prenosné ochorenie osoby
    v cudzine, ak bola osoba na vyšetrenie odoslaná
    ošetrujúcim lekárom.
2. DÔKLADNÉ VYŠETRENIE
  62 Dôkladné a cielené fyzikálne vyšetrenie dvoch alebo
    viacerých  orgánových  systémov  vrátane  rád
    a dokumentácie                     200

    Výkon vykazujú odborní lekári v ambulanciách
   - pri cielenom vyšetrení daného ochorenia,
   - ak nemusia vykonať komplexné fyzikálne vyšetrenie,
   - pri dispenzárnej prehliadke pre ochorenie dvoch
    a viacerých  orgánových  systémov  vykazuje  aj
    praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre
    deti a dorast, dorastový lekár a gynekológ.

    Pod cieleným vyšetrením odborného lekára sa rozumie
    - úplné fyzikálne vyšetrenie jedného alebo viacerých
     orgánových systémov,
    - vyšetrenie  je  vykonané  všetkými fyzikálnymi
     metódami príslušného medicínskeho odboru,
    - vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.

    Pod orgánovými systémami sa rozumie
    - centrálny a periférny nervový systém,
    - zrakové orgány,
    - nos, šija, ústna dutina, hrtan a sluchové orgány,
    - koža a kožné útvary a viditeľné sliznice,
    - oporné a pohybové orgány,
    - hrudné orgány,
    - brušné orgány,
    - žľazy s vnútornou sekréciou,
    - obličky a odvodné močové cesty,
    - mužské pohlavné orgány a prsníky,
    - ženské pohlavné orgány a prsníky,
    - cievy a lymfatický systém,
    - krv a krvotvorné orgány.

    Viac  ako dvojnásobné  vykazovanie výkonu č. 62
    v rámci toho istého ochorenia a toho istého pacienta
    vyžaduje osobitné odôvodnenie.

  63 Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo
    kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie     170

    Výkon vykazujú odborní lekári v ambulanciách. Pri
    dispenzárnej  prehliadke  pre  ochorenie jedného
    orgánového systému vykazuje aj praktický lekár pre
    dospelých, praktický lekár  pre deti a dorast,
    dorastový lekár, gynekológ
    - pri kontrolnom vyšetrení pacienta po výkone č. 60
     alebo po výkone č. 62,
    - pri dispenzárnej prehliadke pre ochorenie jedného
     orgánového systému.
    Pod dôkladným vyšetrením jedného orgánového systému
    sa rozumie
    - úplné vyšetrenie jedného orgánového systému,
    - vyšetrenie, ktoré je vykonané všetkými fyzikálnymi
     metódami,
    - vyšetrenie, ktoré trvá dlhšie ako 15 minút.

    Výkony č. 60, 61, 62 a 63 sa pri tom istom vyšetrení
    pacienta spolu nevykazujú.
    Viac ako dvojnásobné vykazovanie výkonu č. 63 pri
    tom  istom ochorení  jedného pacienta  vyžaduje
    osobitné odôvodnenie.
    Pri výkonoch č. 60, 61, 62, 63 sa výkony č. 1 až 3,
    4 až 6, 8, 14, 160, 165, 171, 180, 190, 360, 690,
    850, 950 až 955, 1070, 1200 až 1205, 1207, 1209,
    1216, 1218, 1219, 1228, 1240, 1242, 1255, 1448,
    1530, 1531, 1540, 1550, 1551, 1590, 1593 a 1775 pri
    tom istom vyšetrení pacienta spolu nevykazujú.
3. PRÍPLATKY PRI SŤAŽENOM VÝKONE
    Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o

    a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne
     postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo
     postihnutého,
    b) dieťa do veku piatich rokov možno k výkonom č. 4
     až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 vykazovať nasledujúci
     príplatok:

  64 - pri výkonoch č. 4 až 8                 70
  65 - pri výkonoch č. 61, 62 a 63 a pri výkonoch
     v Rádiodiagnostike a v Rádioterapii          100
  66 - pri výkone č. 60                   160

    U dieťaťa vo veku do piatich rokov nemožno príplatky
    č. 64, 65, 66 vykazovať aj z dôvodu veku a súčasne
    aj z dôvodu zdravotného postihnutia,
    c) u dieťaťa do veku piatich rokov možno k časti C.
     vykazovať príplatok pri výkonoch C. II. a C.
     III.,

  67 pri výkonoch z časti II. Odber krvi, injekcie,
    infúzie,  transfúzie,  infiltrácie,  implantácie
    a odobratie sterov a z časti III. Punkcie        100
4. OBHLIADKA MŔTVEHO
  68 Obhliadka a prehliadka mŕtveho na mieste nálezu
    vrátane vystavenia "Listu o prehliadke mŕtveho"     260

  69 Odobratie  a zabezpečenie  stôp z  biologického
    materiálu, napríklad krvi, moču, spermy, stolice,
    vývratkov atď.                     120
    Ide o odobratie prípadných stôp z biologického
    materiálu na mŕtvole zo šatstva, z okolia mŕtvoly,
    nie však z mŕtvoly.

    K výkonom č. 68 a 69 sa pripočítavajú výkony č. 25
    alebo 26, 29, 30, 31 podľa denného času a miesta
    vykonania prehliadky mŕtveho.
    K výkonom č. 68 a 69 nemožno vykazovať výkony
    z častí B. I. až B. IV.
IV. PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POSUDKY
    Informácie, krátke potvrdenia, osvedčenia, správy
    a posudky  vyhotovené predpísanou  formou a  na
    určených tlačivách sa vykazujú len podľa výkonov
    v časti B. IV. Krátke potvrdenia a informácie na
    nepredpísaných   tlačivách   sa   nevykazujú
    a neuhrádzajú. Predvolávanie (objednávanie) pacienta
    alebo zasielanie dotazníkov pacientom sa nevykazuje.
    Vystavenie výmenného lístka na odborné vyšetrenie sa
    nevykazuje.

  70 Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo)
    poukazov  alebo  z  príkazu  lekára vysvetlenie
    laboratórnych  nálezov pacientovi  alebo vydanie
    lekárskych   pokynov   pacientovi  ošetrujúcim
    personálom, aj telefonicky                40
    Výkon č. 70 sa popri iných výkonoch nevykazuje. Za
    ten istý deň sa u toho istého pacienta nevykazuje
    viac ráz. Ak zdravotný personál poskytne informácie
    pacientovi alebo vydá pokyny pacientovi, môže sa
    tento výkon vykazovať len vtedy, ak ho urobil
    z príkazu lekára mimo ambulancie, napríklad v byte
    pacienta, v škole pri kalmetizácii, pri depistáži
    kontaktov infekčne chorých pacientov a podobne.
  71 Vystavenie  hlásenia  choroby  z  povolania,
    profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri
    práci, vystavenie potvrdenia  o zistení choroby
    z povolania, hlásenie infekčných chorôb, potvrdenie
    o návšteve u lekára,  klinického logopéda alebo
    klinického  psychológa na preplatenie cestovného
    a iné jednoduché potvrdenia a hlásenia, vystavenie
    potvrdenia  o  dočasnej  pracovnej neschopnosti,
    o podpore pri ošetrovaní člena rodiny a preukazu
    o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti         35
  73 Správa  o chorobe  len na  osobitné vyžiadanie
    poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí    120
  74 Krátka lekárska správa o zdravotnom stave pacienta,
    napríklad správa lekára LSPP, regresné hlásenie,
    hlásenie úrazu, vystavenie lekárskeho nálezu na
    sociálne účely, na poskytovanie dávok sociálnej
    starostlivosti, príspevkov na všetky druhy diét,
    poskytovanie  pomôcok  pre  ťažko  zdravotne
    postihnutých občanov, bytové účely a opatrovateľskú
    službu v domácnosti                   45

  75a Správa medicínskeho obsahu vo forme individuálnej
    písomnej informácie lekára, klinického logopéda,
    klinického psychológa inému lekárovi alebo inému
    špecialistovi o zdravotnom stave, prípadne o chorobe
    pacienta (anamnéza, nálezy, epikritické hodnotenie
    vrátane určenia rozsahu a stupňa funkčnej poruchy,
    podľa potreby aj odporúčaná terapia), vystavenie
    bodového  ohodnotenia  pracovného  úrazu,  alebo
    vystavenie   bodového   ohodnotenia  sťaženého
    spoločenského uplatnenia,  hlásenie onkologického
    ochorenia,  zhodnotenie  zdravotnej  dokumentácie
    vrátane  zhodnotenia  laboratórnych  vyšetrení
    s využitím anamnézy odborníkom pre hygienu práce
    a choroby  z  povolania,  návrh  na  kúpeľnú
    starostlivosť, vystavenie žiadanky na CT vyšetrenie,
    izotopové vyšetrenie, hlásenie nežiaducich účinkov
    liečiv,  vystavenie lekárskeho  nálezu na účely
    posúdenia stupňa bezvládnosti, vystavenie návrhu na
    umiestnenie  poistenca  v  ústave  sociálnej
    starostlivosti  a  posúdenie  práceneschopného
    poistenca so zápisom do zdravotnej dokumentácie     80
  75b Vystavenie  potvrdenia o  spôsobilosti na prácu
    a štúdium  v zahraničí,  potvrdenie pre potreby
    cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný
    štatút utečenca  alebo sú na  území Slovenskej
    republiky na základe medzištátnych dohôd (vykazuje
    lekár oddelenia pre cudzokrajné choroby)         80
    Výkony č. 74, 75a a 75b možno vykazovať s výkonmi
    č. 4 až 6, 8, 60, 61, 62, 63.

  76 Písomný rozpis diéty pri ťažkých poruchách výživy
    alebo  pri poruchách  látkovej výmeny zostavený
    špeciálne pre jedného pacienta              70

    Nevykazuje sa doplnenie už hotového štandardného
    rozpisu diéty. Výkon podľa č. 76 sa vykazuje len raz
    v jednom prípade ošetrovania u toho istého pacienta
    s    tou istou chorobou. Vo výnimočnom prípade
    sa môže  výkon č. 76 druhý  raz vykazovať len
    s osobitným odôvodnením.
  78 Podrobná lekárska správa                180

    a) podrobný  výpis  zo  zdravotnej  dokumentácie
     v prípadoch, keď sa inému lekárovi neodovzdáva
     kompletná zdravotná dokumentácia, napríklad pri
     zmene trvalého pobytu a odchode pacienta do
     Českej republiky,
    b) lekársky  nález z  kompletného predoperačného
     vyšetrenia, za každý lekársky nález.
    c) vystavenie  nálezu  o  zdravotnom  stave pre
     posudkovú komisiu sociálneho zabezpečenia
     1. výpis z chorobopisu,
     2. správa o priebehu choroby,
     3. vystavenie lekárskeho nálezu (tlačivo vzor
       č. 400) na posúdenie, či ide o občana so
       zmenenou  pracovnou  schopnosťou,  ťažko
       zdravotne  postihnutého  občana,  čiastočne
       invalidného, invalidného,
     4. lekárske  nálezy na  kontrolné účely  pri
       čiastočnej invalidite, invalidite.
  79a Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových
    jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka    300

  79b Používanie   svetového   jazyka   (angličtina,
    francúzština,  nemčina,  ruština,  španielčina,
    čínština, arabský jazyk) pri komunikácii s pacientom  200
V. PRÍPLATOK K OPERÁCIÁM V AMBULANCII
    Pri vykonávaní operačných výkonov v ambulancii lekár
    vykazuje príplatok podľa č. 80 až 83 za potrebnú
    pred - a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy
    operačných  zariadení.  Predpokladom  vykazovania
    zodpovedajúceho  príplatku  je,  že  sú splnené
    nevyhnutné vecné a  personálne podmienky (napr.
    vybavenie na reanimáciu a zvládnutie šoku, možnosť
    hospitalizácie a pooperačného sledovania pacienta).
    Lekár je povinný preveriť v každom jednotlivom
    prípade, či druh a obťažnosť výkonu a zdravotný stav
    pacienta dovoľujú vykonanie operácie v ambulancii
    lege  artis  vzhľadom  na  možnosti,  ktoré má
    k dispozícii. Príplatky podľa č. 80 až 83 nemožno
    vykazovať  súčasne s  príplatkami za  vykonanie
    operácií v ambulancii z časti B. IX.

  80 Príplatok  za  potrebnú  pred-  a  pooperačnú
    starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení
    pri vykonaní operácií v ambulancii podľa č. 308,
    312, 315, 317, 1130, 1292, 1345, 1415, 1417, 1431,
    1451, 1486, 1516, 1557, 1713, 1736, 1755, 1801,
    2010, 2105, 2145, 2146, 2147, 2211, 2225, 2230,
    2340, 2361, 2410, 2420, 2460, 2470, 2471, 2630,
    2860, 3007, 3009, 3009a, 3011, 3014, 3014a, 3015,
    3015a, 3019, 3020, 3021, 3025, 3026, 3027, 3035a,
    3040, 3041, 3043a, 3043b, 3045a, 3046, 3048a, 3050,
    3097, 3108, 3120                    300

  81 Príplatok  za  potrebnú  pred-  a  pooperačnú
    starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení
    pri vykonaní operácie v ambulancii podľa č. 306,
    765, 766, 1104, 1300, 1358, 1365, 1422, 1454, 1485,
    1515, 1517, 1523b, 1730, 1759, 1761, 1802, 2104,
    2106, 2110, 2111, 2156, 2157, 2170, 2171, 2212,
    2220, 2221, 2222, 2226, 2370, 2380, 2421, 2425,
    2435, 2456, 2600, 2800a, 2816, 2821, 2825, 3012,
    3013, 3035, 3058, 3098                 650

  82 Príplatok  za  potrebnú  pred-  a  pooperačnú
    starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení
    pri vykonaní operácie v ambulancii podľa č. 726,
    746, 2445, 2457, 2850, 2852, 2931, 2945, 2951     1 000

  83 Príplatok  za   potrebnú  pred-a  pooperačnú
    starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení
    pri vykonaní operácií v ambulancii podľa č. 641,
    727, 751, 1150, 1371, 2815, 2851, 5150        1 350

    Ak sa pacientovi vykoná súčasne viac operačných
    výkonov, môže sa jeden príplatok podľa č. 80 až 83
    vrátane vykazovať len raz.

    Príplatky podľa č. 80 až 83 sa nevykazujú, ak bol
    pacient prijatý v ten istý deň a pre to isté
    ochorenie do ústavného nemocničného ošetrovania.
    Neplatí  to,  ak  ústavné  ošetrovanie  pre
    nepredvídateľné komplikácie počas operácie alebo po
    nej v ambulancii je potrebné a primerane odôvodnené.

    Popri príplatkoch podľa č. 80 až 83 sa nevykazuje
    zotrvávanie pri pacientovi podľa č. 40 alebo 41.

  85 Príplatok pri vykonaní operácií v ambulancii lekármi
    pracujúcimi  v  nemocnici  na  čiastočný úväzok
    (v prípade vzniku  tohto právneho vzťahu medzi
    ambulantným lekárom a  lôžkovým zariadením) pri
    použití zariadení nemocnice na výkony podľa č. 112,
    308, 312, 315, 317, 1292, 1345, 1415, 1417, 1431,
    1451, 1486, 1516, 1557, 1713, 1736, 1755, 1801,
    2010, 2105, 2145, 2146, 2147, 2211, 2225, 2230,
    2340, 2361, 2410, 2420, 2460, 2470, 2471, 2630,
    2860, 3007, 3009, 3011, 3012, 3020, 3021, 3026,
    3029, 3035, 3040, 3041, 3042, 3043, 3046, 3097,
    3108, 3120                       120

  86 Príplatok pri vykonaní operácií v ambulancii lekármi
    pracujúcimi  v  nemocnici  na  čiastočný úväzok
    (v prípade vzniku  tohto právneho vzťahu medzi
    ambulantným lekárom a  lôžkovým zariadením) pri
    použití zariadení nemocnice na výkony podľa č. 110,
    183, 195, 306, 765, 766, 1104, 1300, 1358, 1365,
    1422, 1454, 1485, 1515, 1517, 1523b, 1730, 1742,
    1759, 1761, 1802, 2104, 2106, 2110, 2111, 2156,
    2157, 2170, 2171, 2212, 2220, 2221, 2226, 2370,
    2380, 2421, 2425, 2435, 2456, 2465, 2600, 2800a,
    2816, 2821, 2825, 3013, 3015, 3045a, 3094, 3098        240

  87 Príplatok pri vykonaní operácií v ambulancii lekármi
    pracujúcimi  v  nemocnici  na  čiastočný úväzok
    (v prípade vzniku  tohto právneho vzťahu medzi
    lekárom  v  ambulancii  a  lôžkovým zariadením)
    zúčastnenými alebo poverenými lekármi v ústavnej
    starostlivosti pri použití zariadení nemocnice na
    výkony podľa č. 197, 726, 746, 770, 1012, 1348,
    1359, 1364, 1435, 1520, 1565, 1760, 1800, 1803,
    1815, 2172, 2445, 2457, 2850, 2852, 2931, 2945, 2951  360

  88 Príplatok pri vykonaní operácií v ambulancii lekármi
    pracujúcimi  v  nemocnici  na  čiastočný úväzok
    (v prípade vzniku  tohto právneho vzťahu medzi
    lekárom  v  ambulancii  a  lôžkovým zariadením)
    zúčastnenými alebo poverenými lekármi v ústavnej
    starostlivosti pri použití zariadení nemocnice na
    výkony č. 641, 727, 751, 1150, 1371, 2815, 2851,
    2871, 5150                       480

    Ak sa urobia súčasne viaceré operácie tomu istému
    pacientovi, môžu sa príplatky podľa č. 85 až 88
    vykazovať len raz. Príplatky podľa č. 85 až 88 sa
    nevykazujú, ak je pacient v ten istý deň pre to isté
    ochorenie  prijatý  do  ústavnej starostlivosti.
    Neplatí to, keď ústavná starostlivosť je potrebná
    a náležite odôvodnená pre nepredvídané komplikácie
    počas operácie alebo po nej v ambulancii.
    Popri príplatkoch podľa č. 85 až 88 sa výkon podľa
    č. 40 alebo 41 nevykazuje.
VI. ANESTÉZIA V AMBULANCII
    Pri  vykonaní  anestézie  v  ambulancii  lekára
    oprávneného poskytovať zdravotnú starostlivosť môže
    lekár-anestéziológ vykazovať príplatok podľa č. 90
    alebo 91, prípadne podľa č. 186 alebo 194.
    Predpokladom vykazovania zodpovedajúceho príplatku
    je, že sú splnené potrebné vecné a personálne
    podmienky  (napríklad  vybavenie  na  reanimáciu
    a zvládnutie  šoku,   hospitalizačné  možnosti
    a pooperačné sledovanie pacienta).

    Anestéziológ je povinný v každom jednotlivom prípade
    preveriť, či spôsob a obťažnosť výkonu a zdravotný
    stav  pacienta  dovoľujú  anestéziu  (narkózu)
    v ambulancii.

  90 Príplatok za vykonanie anestézie v ambulancii podľa
    č. 440, 441, 445, 450, 451, 455, 460, 461, 465 alebo
    480                           200

  91 Príplatok za vykonanie anestézie v ambulancii podľa
    č. 485 alebo 487                    350

    Ak sa v časovej súvislosti bezprostredne po sebe
    v ten istý deň na tom istom pacientovi urobí viacero
    anestéziologických (narkotizačných) výkonov, môže sa
    príplatok podľa č. 90 alebo 91 vrátane vykazovať iba
    raz.

    Pri príplatku podľa č. 90 môžu sa výkony podľa
    č. 40 alebo 41 vykazovať len vtedy, keď sa anestézie
    urobili podľa č. 440, 441, 445, 450, 451, 455, 460,
    461 alebo 465.
VII. OPERÁCIE BEZ DEFINÍCIE VÝKONU
    Ak sa rozhodlo, že sa urobí operačný výkon, ktorý
    nie je v zozname výkonov a ktorý predstavuje navyše
    aj odlišný spôsob od operácie uvedenej v zozname
    výkonov, môže sa urobený výkon vykazovať podľa
    niektorého nasledujúceho čísla. V závislosti od
    dĺžky operačného času, ako aj od personálneho,
    nástrojového a prístrojového použitia treba pripojiť
    dodatok k príslušnej  operačnej kategórii podľa
    č. 95 až 98, pričom pri kategóriách I a IV musia byť
    splnené tri a pri kategóriách II a III najmenej dve
    z troch uvedených kritérií. Za trvanie operácie sa
    pokladá čas vlastného operačného výkonu.

  95 Kategória I                      1 200
    - trvanie operácie viac ako 30 minút,
    - nevyhnutná asistencia,
    - štandardné inštrumentárium špecifické pre odbor.

  96 Kategória II                     2 500
    - trvanie operácie viac ako 1 hodinu,
    - asistencia lekára je nevyhnutná,
    - použitie špeciálneho inštrumentária špecifického
     pre odbor alebo osobitné náklady.

  97 Kategória III                     4 500
    - trvanie operácie viac ako 2 hodiny,
    - asistencia viacerých lekárov je nevyhnutná,
    - použitie špeciálneho inštrumentária špecifického
     pre odbor alebo osobitné náklady.

  98 Kategória IV                     6 500
    - trvanie operácie viac ako 3 hodiny a 30 minút,
    - asistencia viacerých lekárov je nevyhnutná,
    - použitie špeciálneho inštrumentária špecifického
     pre odbor alebo osobitné náklady.

    Pri vykazovaní vymenovaných operačných výkonov podľa
    č. 95 až 98 je potrebné indikácie a operačný postup
    predložiť na určenom  formulári ako podklad na
    zúčtovací doklad o ošetrovaní.
    Pri výkonoch č. 95 až 98 sa príplatky podľa č. 80 až
    83 nevykazujú.

    Pri výkonoch č. 95 až 98 sa príplatky podľa č. 85 až
    88 nevykazujú.
VIII. PREVENTÍVNA A DISPENZÁRNA STAROSTLIVOSŤ
    Ak sú podľa časti B. VIII. potrebné ďalšie lekárske
    výkony,  treba ich  vykazovať podľa príslušných
    výkonov.

    Pri výkonoch č. 100 až 105, 140, 142 až 149i, 157,
    158, 160 sa nevykazujú výkony č. 1 až 11, 13, 60,
    61, 62 a 63. Na vykazovanie príplatkov podľa výkonov
    č. 111 a 113 platia predpoklady uvedené v časti
    B. V.
1. STAROSTLIVOSŤ (DISPENZARIZÁCIA) V MATERSTVE
 100 Rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku    80
 101 Vyšetrenie  na určenie  tehotnosti vrátane rád,
    prípadne vyšetrenie choriongonadotropínu (HCG)     250

 102 Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
    o tehotné  s  určením  termínu  pôrodu  vrátane
    zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu,
    ako aj rady tehotnej o starostlivosť v gravidite
    vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti a výkonu
    č. 101                         320

 103 Vyšetrenie  a  rady  v  priebehu  gravidity
    s vyhodnotením  nálezov so  zreteľom na  riziká
    gravidity                        200

 105 Vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po
    pôrode                         250

 108 Ultrazvukové  sledovanie  tehotenstva  vrátane
    biometrie  a posúdenie  vývoja orgánov  vrátane
    obrazovej dokumentácie, za každé vyšetrenie       300

    Pri  fyziologickom  priebehu  tehotenstva  možno
    vyšetrenie vykazovať najviac tri razy.

    Výkony  č. 110  až  118  nevykazuje  gynekológ
    v primárnej starostlivosti, ktorý sa stará o tehotnú
    počas gravidity.

 110 Odobratie  plodovej  vody  amniocentézou vrátane
    ultrazvukového  vyšetrenia  pred  21.  týždňom
    tehotenstva                       550

 111 Príplatok k výkonu č. 110 pre potrebnú pred- a
    pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných
    zariadení pri jeho ambulantnom vykonaní v ordinácii
    lekára                         650

 112 Odobratie  plodovej  vody  amniocentézou vrátane
    ultrazvukového vyšetrenia od 21. týždňa tehotenstva   400

 113 Príplatok k  výkonu č. 112 pre  žiaducu pred-a
    pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných
    zariadení v ambulancii lekára              300

 116 Amnioskopia                       100

 117 Tokografické vyšetrenie pred 28. týždňom gravidity
    pri podozrení na predčasný nástup pôrodnej činnosti
    alebo zhodnotenie tokolýzy               100

 118 Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG)       200
    Výkon č. 118 sa môže vykazovať za jeden deň aj
    v prípade dvojčiat a trojčiat, najviac dva razy.
    Pri výkone č. 118 sa výkon č. 119 nevykazuje.

 120 Vyšetrenie  stredného prúdu  moča na bielkoviny
    a cukor, ako aj mikroskopické vyšetrenie močového
    sedimentu                        65

 121 Orientačné vyšetrenie moču  na baktérie pomocou
    dôkazu nitritovou skúškou                25

 122 Odobratie krvi zo  žily na vykonanie vyšetrení
    v gravidite                       60

    Potrebné laboratórne vyšetrenia vykazuje pracovisko,
    ktoré  ich vykonalo,  podľa Zoznamu zdravotných
    výkonov II. časti - Spoločné vyšetrovacie a liečebné
    zložky.
2. VČASNÁ DIAGNOSTIKA CHORÔB U DETÍ
a) Prevencia u detí do jedného roka
 140 Prvé vyšetrenie novorodenca               320
    Vykonáva praktický lekár pre deti a dorast vrátane
    antropometrických vyšetrení, ak bol pôrod vedený
    ambulantne.  Výkon č. 140  nevykazuje ten  istý
    ošetrujúci lekár súčasne s výkonom č. 142.

 141 Odber krvi na vyšetrenie TSH, na včasné rozpoznanie
    vrodenej hypotyreózy vrátane vecných zásielkových
    a poštových výdavkov, ak bol pôrod vedený ambulantne   95

 142 Bazálne  vyšetrenie novorodenca  (1. preventívna
    prehliadka)                       320
    Vykonáva praktický lekár pre deti a dorast po
    prepustení novorodenca z nemocnice ako komplexné
    pediatrické   vyšetrenie   vrátane  vyšetrenia
    psychomotorického  vývoja  a  antropometrických
    vyšetrení a založenia zdravotnej dokumentácie.

 143 Prehliadka do 4.  týždňa života (2. preventívna
    prehliadka)                       320
    Vykonáva praktický lekár pre deti a dorast ako
    tretiu preventívnu prehliadku v prvom mesiaci podľa
    Liečebného   poriadku   vrátane   vyšetrenia
    psychomotorického vývoja a antropometrických meraní.

 143a Prehliadka v 5. až 7. týždni života (3. preventívna
    prehliadka)                       320
    (vrátane  vyšetrenia  psychomotorického  vývoja
    a antropometrických meraní)

 144 Prehliadka v 8. až 10. týždni života (4. preventívna
    prehliadka)                       320
    (vrátane  vyšetrenia  psychomotorického  vývoja
    a antropometrických meraní)
    Pri výkonoch č. 140, 141, 142, 143, 143a a 144 sa
    výkon č. 950 nemôže vykazovať.

 145 Prehliadka v 3. až 4. mesiaci života (5. preventívna
    prehliadka)
    (vrátane antropometrických meraní)           320

 145a Prehliadka v 5. až 6. mesiaci života (6. preventívna
    prehliadka)                       340
    (vrátane antropometrických meraní)

 146 Prehliadka v 7. až 8. mesiaci života (7. preventívna
    prehliadka)                       340
    (vrátane antropometrických meraní)

 146a Prehliadka  v 9.  až 10.  mesiaci života  (8.
    preventívna prehliadka)                 340
    (vrátane antropometrických meraní)

 146b Prehliadka  v 11.  až 12.  mesiaci života (9.
    preventívna prehliadka)                 340
    (vrátane antropometrických meraní)
    Pri výkonoch č. 145 až 146b možno súčasne vykazovať
    výkon č. 950.
b) Preventívne prehliadky detí a dorastu
 146c Prehliadka do 18. mesiaca života            340
    (vrátane antropometrických meraní)

 148 Prehliadka v 3. roku života               340
    (vrátane antropometrických meraní)

 148a Prehliadka v 5. roku života               340
    (vrátane antropometrických meraní)

 148b Prehliadka v 6. roku života alebo v 7. roku života
    u detí, ktoré nenastúpili povinnú školskú dochádzku   360
    (vrátane antropometrických meraní)

 148c Prehliadka v 9. roku života               360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149 Prehliadka v 11. roku života              360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149a Prehliadka v 13. roku života              360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149b Výstupná prehliadka po skončení povinnej školskej
    dochádzky alebo v 15 rokoch               360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149c Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných
    odborných učilíšť                    360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149d Prehliadka  žiakov stredných  škôl a  stredných
    odborných učilíšť po dvoch rokoch návštevy školy    360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149e Výstupná  prehliadka  žiakov  stredných  škôl
    a stredných odborných učilíšť              360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149f Vstupná prehliadka študentov vysokých škôl       360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149g Prehliadka študentov vysokých škôl po dvoch rokoch
    návštevy školy                     360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149h Výstupná prehliadka študentov vysokých škôl       360
    (vrátane antropometrických meraní)

 149i Prehliadka občanov pred  predvolaním na odvodnú
    komisiu                         360
    (vrátane antropometrických meraní)
    Lekárska prehliadka brancov pri odvodovom konaní sa
    nevykazuje.  V určených  termínoch preventívnych
    prehliadok  detí a  dorastu nie  sú započítané
    predpísané očkovania, ktoré sa vykazujú osobitne, aj
    keď sa očkovanie kryje s termínom preventívnej
    prehliadky. Pri výkonoch č. 143 až 149i sa výkony
    č. 1205 a 1590 nevykazujú. Pri výkonoch č. 148c až
    149i sa výkony podľa č. 950 až 952 nevykazujú.
3. VČASNÁ DIAGNOSTIKA OCHORENIA U DOSPELÉHO
    Preventívne prehliadky (vrátane antropometrických
    meraní) sa vykonávajú raz za dva roky. Gynekologické
    preventívne prehliadky nad 20 rokov sa vykonávajú
    raz ročne.

 155 Cytologické vyšetrenia sterov z porcia a z cervixu   120
    Cytologické  vyšetrenia  na  včasnú  diagnostiku
    rakoviny sa vykazujú podľa výkonu č. 155 aj pri
    stavoch po hysterektómii.

 156 Palpačné  vyšetrenie  prsníkov  a  regionálnych
    lymfatických uzlín                   110

 157 Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy
    vrátane rád                       200
    Vyšetrenie  trvajúce nad  20 minút.  (Anamnéza,
    inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií,
    vyšetrenie  per  rectum,  nastavenie  spekula,
    gynekologické  vyšetrenie  vrátane  kolposkopie
    a odberu výteru na cytologické vyšetrenie.) Potrebné
    odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie sa
    vykazujú osobitne.
    Výkony č. 155, 156 a 157 vykazuje gynekológ.

 158 Vyšetrenie  na včasné  rozpoznanie ochorenia na
    rakovinu u ženy aj u muža vrátane rád          170
    (Vyšetrenia  sa  vykonávajú  v  rozsahu určenom
    Ministerstvom zdravotníctva  Slovenskej republiky
    v rámci onkologického programu.) Potrebné odbery na
    hematologické a biochemické vyšetrenie sa vykazujú
    osobitne. Výkon vykazuje praktický lekár.

 159 Vyšetrenie na krv v stolici za použitia troch
    testovacích papierikov v rámci opatrení na včasnú
    diagnostiku ochorenia na rakovinu vrátane výdavkov,
    dodatok k výkonom podľa č. 157, 158 a 160        50
    Výkon vykazuje praktický lekár vtedy, ak ho sám
    uskutočnil.  Ak   vyšetrenie  bolo  vykonané
    v laboratóriu, vykazuje ho laboratórium.

 160 Základná (radová) preventívna prehliadka (vstupná,
    periodická, výstupná)                  320
    Výkon  obsahuje  komplexné  vyšetrenie  v rámci
    základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky
    v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Obsah
    vyšetrenia je zhodný s výkonom č. 60. Potrebné
    odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie sa
    vykazujú osobitne. Výkon vykazuje praktický lekár.
    K výkonu č. 160 možno pripočítať výkony č. 160a,
    160b,  160c, 160d  podľa charakteru  prehliadky
    s ohľadom na pracovné zaradenie zamestnanca. Výkon
    č. 603 pri výkone č. 160 vykazuje praktický lekár
    vtedy, ak ho urobil a vyhodnotil. Jeho vykazovanie
    si vyžaduje odôvodnenie.

 160a Prehliadky pracovníkov vykonávajúcich práce, pri
    ktorých  je  ohrozenie  chorobou  z  povolania,
    priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia
    (riziková práca). Škodliviny sú uvedené v Zozname
    chorôb z povolania. Za každú prehliadku         200

 160b Prehliadky  pracovníkov, u  ktorých sa vyžaduje
    osobitná zdravotná spôsobilosť             200

 160c Prehliadky   pracovníkov,   ktorí   vykonávajú
    epidemiologicky závažné činnosti            200

 160d Prehliadky pracujúcich, ktorých činnosť môže ohroziť
    zdravie spolupracovníkov alebo obyvateľstva       200

 161 Vyšetrenie a posúdenie chorého na konzultačnom dni
    na priznanie choroby z povolania            380

 163 Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty
    sebestačnosti u starých ľudí              200

 163a Vykonávanie  prieskumu  a  kontroly  pracovných
    podmienok a pracovného prostredia v závodoch a na
    pracoviskách                      170
    Vykazuje  závodný lekár  alebo lekár pracovného
    lekárstva.

 163b Sledovanie  hygieny  prostredia  vo  všetkých
    zariadeniach pre deti vrátane detských stravovacích
    zariadení                        170
    Vykazuje praktický lekár pre deti a dorast.

 164 Vyšetrenie pracovníka vykonávajúceho rizikové práce
    lekárom pracovného lekárstva              240

 164a Vypracovanie návrhu preventívnych opatrení proti
    poškodeniu  zdravia pri práci alebo proti vzniku
    choroby z povolania                   200

    Vykazuje  ošetrujúci lekár  a lekár  pracovného
    lekárstva.
IX. INÉ VÝKONY
    Ak sú pri výkonoch podľa časti B. IX. urobené ďalšie
    lekárske  výkony,  treba  ich  vykazovať  podľa
    príslušných výkonov. Výkony č. 165, 166, 171 až
    173, 180, 181, 190 a 192 sa nevykazujú ani vtedy, ak
    sú popri výkonoch č. 1 až 11 a 13, ako aj popri
    výkonoch č. 60, 61, 62 a 63. Predpísaná dokumentácia
    k    výkonom v časti B. IX. je súčasťou výkonov.
    Príplatky za ambulantné vykonanie operačných výkonov
    a narkóz podľa časti B. IX. sa popri príplatkoch
    podľa B. V. a B. VI. nevykazujú. Pre vykazovanie
    anestézie  podľa  č. 182,  185  a  193  platia
    zodpovedajúce úpravy z časti D. Pre vyúčtovanie
    príplatkov podľa č. 184, 186, 188, 194, 196 a 198
    platia predpoklady uvedené v časti B. V., prípadne
    v časti B. VI.
1. PORADENSTVO V OTÁZKACH REGULÁCIE FERTILIZÁCIE
 165 Rady  v rámci  úprav na  počatie, prípadne so
    zainteresovaním partnera                 80

 166 Rady  na počatie,  prípadne so  zainteresovaním
    partnera  vrátane  anamnézy  a  gynekologického
    vyšetrenia,   prípadne   aj   naordinovanie
    antikoncepčného prostriedku               200
    Pri výkonoch č. 165 a 166 sa výkon č. 13 nevykazuje.
    Ak sú vo výnimočných prípadoch popri výkonoch časti
    B. IX. potrebné ďalšie lekárske výkony podľa smerníc
    o starostlivosti o matku a dieťa, treba tieto výkony
    vykazovať podľa príslušných  výkonov. S výkonom
    č. 166 nemožno vykazovať výkony č. 1 až 8, 10 až
    14, 60 až 63.

 167 Odobratie a fixácia steru z porcia a z cervixu
    vrátane nákladov                     30

 168 Cytologické vyšetrenie steru z porcia a z cervixu    120
 169 Mikroskopické vyšetrenie natívneho steru z pošvového
    sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu         40

 171 Genetická rada  v rámci plánovania  rodiny pri
    podozrení na genetické riziko              200

 173 Genetický  posudok s  rodinnou a  individuálnou
    anamnézou, ako aj podrobný rozbor genetických rizík,
    prípadne  pri  viacerých  návštevách  vrátane
    somatického vyšetrenia a (alebo) odobratia materiálu
    na cytogenetické vyšetrenie a vyhotovenia posudku
    a písomného upovedomenia príslušnej osoby       2 500
    Výkony č. 171 a 173 sa v prípade porady s oboma
    partnermi účtujú len raz. Pri výkonoch č. 171 a 173
    sa výkony č. 1 až 3, 4 až 8, 14, 74 a 75 neúčtujú.
    Výkon č. 173 nemožno účtovať spolu s výkonmi č. 165
    až 171.

 174 Chromozómová analýza s kultiváciou vrátane písomného
    genetického posudku, za každé vyšetrenie       3 500

 175 Odobratie krvi zo žily na hemaglutinačný test (HAT)
    na rubeolu v rámci úprav na počatie           55
    Nemožno vykázať súčasne s výkonom č. 250a.

 176 HAT test v nevyjasnenom imunologickom stave na
    rubeolu                         220
    Nemožno vykázať súčasne s výkonom č. 4757.

 178 Kontrola ultrazvukom najskôr za 8, najneskôr za 14
    dní po aplikácii vnútromaternicového telieska (IUT)   150
2. STERILIZÁCIA
 180 Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch
    sterilizácie, ako aj o alternatívnych opatreniach na
    zabránenie počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania
    vhodnej operačnej metódy                200

 181 Klinické vyšetrenie na vykonanie narkózy a (alebo)
    operačného výkonu pri sterilizácii           200

 182 Infiltračná anestézia na vykonanie sterilizácie muža  180

 183 Sterilizácia muža operačným výkonom na semenovodoch   900

 184 Príplatok  k výkonu č. 183 pre potrebnú  pred-a
    pooperačnú  starostlivosť   vrátane  prípravy
    operačných zariadení pri vykonaní operácie lekárom
    v ambulancii                      650

 187 Sterilizácia ženy operačným výkonom na vajcovodoch
    ako samostatný výkon                 1 800

 188 Príplatok  k výkonu  č. 187 za  potrebnú pred-
    a pooperačnú  starostlivosť  vrátane  prípravy
    operačných zariadení pri ambulantnom vykonaní ako
    samostatný výkon                   1 350
3. PRERUŠENIE TEHOTENSTVA
 190 Rada o udržaní gravidity a o lekársky významných
    hľadiskách  pri  prerušení  tehotenstva  vrátane
    vyšetrenia a (alebo) imunologického tehotenského
    testu s písomným určením indikácie na prerušenie
    tehotenstva                       220

    Pri výkone č. 190 sa výkony č. 1 až 3, 4 až 8, 13,
    14, 60, 62, 63 alebo 851 a 860 nevykazujú.

 191 Sonografické  vyšetrenie  na  stanovenie  dĺžky
    tehotenstva pred jeho plánovaným prerušením       200

 192 Klinické  vyšetrenie  pred narkózou  a (alebo)
    operatívnym výkonom pri prerušení tehotenstva      200
    Pri výkone č. 192 sa výkony č. 1 až 3, 4 až 8, 13,
    14, 60, 62, 63 nevykazujú.

 193 Kombinovaná narkóza s maskou na prerušenie gravidity
    do trvania 30 minút                   650
    Výkon  č. 193  môže  lekár  poskytujúci narkózu
    vykazovať len vtedy, ak poskytoval narkózu počas
    celého  trvania  výkonu.  Operatér  tento výkon
    vykazovať nemôže.

 194 Príplatok k výkonu č. 193 pri ambulantnom vykonaní   350

 195 Vykonanie interrupcie, ktorá  nie je v rozpore
    s predpismi, pred 12. týždňom gravidity, prípadne
    s rozšírením maternicového hrdla vrátane preverenia
    indikácie                        800

 196 Príplatok  k výkonu  č. 195 za  potrebnú pred-
    a pooperačnú  starostlivosť  vrátane  prípravy
    operačných  zariadení  pri  ambulantnom vykonaní
    lekárom v ambulancii
                                650
 197 Vykonanie interrupcie neodporujúcej predpisom po
    12. týždni  tehotenstva,  prípadne  s rozšírením
    maternicového hrdla a (alebo) intracervikálnej alebo
    vaginálnej  aplikácii  prostaglandínu  vrátane
    preverenia indikácie                 1 200

    Pri výkonoch č. 195 alebo 197 sa výkony č. 1 až 11,
    13, 165, 166, 180 a 190 neúčtujú.

 198 Príplatok k  výkonu č. 197 za  potrebnú pred-a
    pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných
    zariadení  pri  ambulantnom  vykonaní  lekárom
    v ambulancii                     1 000

 199 Dozor v postnarkotickej  fáze budenia v trvaní
    najmenej 15 minút v nadväznosti na výkon č. 193 až
    po  stabilizáciu  vitálnych  funkcií  vrátane
    záverečného vyšetrenia                 280
    Výkon č. 199 môže vyúčtovať len lekár, ktorý výkon
    č. 193 urobil, a nie operatér.
C. ŠPECIFICKÉ VÝKONY
I. PRILOŽENIE OBVÄZOV
 200 Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných
    a ušných klapiek, trojuholníkových šatiek, hotových
    náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany   45
    Obväzy podľa výkonu č. 200 sa neúčtujú, keď slúžia
    na krytie rán, ktoré vznikli lekárskym výkonom pri
    tom istom ošetrení.

  201 Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou
    obväzu pupka                      400

 204 Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz
    krku, ramenného alebo bedrového kĺbu alebo jednej
    končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo
    na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo
    kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz     100


 206 Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu         70

 207 Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu        120

 208 Škrobová alebo sadrová fixácia k obväzu ako dodatok
    k výkonom č. 201 a 204                  50

 210 Malý dlahový  obväz aj ako  núdzový obväz pri
    zlomeninách                       75

 211 Malý dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej,
    nie novovytvorenej dlahy                 60

 212 Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých
    kĺbov (lakťového, zápästného, členkového), ako aj
    núdzový obväz pri zlomeninách              180

 213 Dlahový obväz s obsiahnutím najmenej dvoch veľkých
    zhybov (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri
    opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej
    dlahy                          100

 214 Abdukčný dlahový  obväz aj so  škrobovou alebo
    sadrovou fixáciou                    240

 217 Napínací obväz                     230

 217a Tvarovanie termoplastickej dlahy na profil končatiny   80

 218 Napínací obväz s extenziou, klincovaním a drôtovaním  670

 225 Sadrová rukavica, sadrový prst              90

 227 Sadrová topánka                     210

 228 Sadrový dlahový obväz                  210

 229 Sadrový dlahový obväz pri opätovnom založení tej
    istej, nie novovytvorenej dlahy             120

 230 Cirkulárny sadrový obväz,  prípadne ako sadrová
    ochrana                         300


 231 Cirkulárny pohybový obväz kolena             360

 232 Cirkulárny sadrový obväz, ktorý siaha najmenej cez
    dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok)  450

 235 Cirkulárny sadrový obväz krku, prípadne s ramenným
    popruhom vrátane opory pre hlavu            760

 236 Cirkulárny sadrový obväz drieku             950

 237 Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva
    veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok)    360

 238 Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva
    veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri
    opätovnom priložení tej istej, nie novovytvorenej
    dlahy                          160

 239 Sadrový obväz ramena a pleca alebo stehna a panvy
    (spika)                         760

 240 Sadrové lôžko alebo podložka pod driek         950

 246 Odňatie cirkulárneho sadrového obväzu          170

 247 Zmena (napr.  otvorenie, prestrihnutie, vsadenie
    dlahy, priloženie podpätku na chodenie, snímateľnej
    podošvy) cirkulárneho sadrového obväzu, ktorý nebol
    priložený v ten istý deň                130
II. ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV
 250a Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky
    alebo do jednej skúmavky, za každú skúmavku       55

 250b Odber krvi do uzavretého systému, za každý kontajner   80

 250c Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky pri
    podozrení na infekčné ochorenie             120

 251 Odobratie krvi punkciou artérie             100
    Pri podaní injekcie v rámci prvej pomoci (praktickí
    lekári, odborní lekári, lekári rýchlej zdravotníckej
    pomoci,  LSPP) sa  liečivo osobitne nevykazuje.
    Liečivo, infúzny roztok  alebo krvný prípravok,
    podané v rámci plánovaného liečebného procesu, nie
    sú započítané vo výkone podania injekcie, infúzie
    alebo transfúzie.

 252 Injekcia  intrakutánna,  subkutánna,  submukózna,
    subkonjuktiválna alebo intramuskulárna          60
    Výkon očkovania, ako aj podanie pasívnych očkovacích
    látok sa účtujú podľa č. 252. Očkovacia látka nie je
    súčasťou výkonu č. 252.

 252a Ochranné očkovanie perorálnou vakcínou, napríklad
    proti poliomyelitíde                   15
    Očkovacia látka nie je súčasťou výkonu č. 252a.

 253 Injekcia intravenózna                  100

 254 Injekcia intraarteriálna                130

 255 Injekcia intraartikulárna                110

 256 Injekcia do peridurálneho priestoru           180

 257 Injekcia do subarachnoidálneho priestoru        420

 258 Odobratie kapilárnej krvi                20

 260 Zavedenie  centrálneho cievneho  katétra vrátane
    fixácie katétra a preväzu                200

 260a Zavedenie katétra do periférnej cievy          150

 261 Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra   30
    Podané liečivo nie je súčasťou výkonu č. 261. Výkon
    č. 261 sa  neúčtuje v súvislosti  s anestéziou
    (narkózou) pri  aplikácii anestetika, adjuvancií
    a antidota.  Ak sa  výkon č. 261  v súvislosti
    s anestéziou (narkózou) účtuje, treba uviesť liek.

 265 Naplnenie subkutánneho liekového rezervoára alebo
    kožného expandera alebo výplach porta, za každé
    ošetrenie                        90

 266 Intradermálna reflexná terapia (vyvolaním pupencov
    intradermálnym   podaním   roztoku,  napríklad
    v Headových zónach), pri jednom ošetrení bez ohľadu
    na počet vpichov                     60

 267 Medikamentózne ošetrenie  infiltráciou, za každé
    ošetrenie                        80
    Liečivo nie je súčasťou výkonu č. 265.

 270 Infúzia subkutánna                    90

 271 Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút     140

 272 Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minút
    vrátane výmeny infúznych fliaš             220

    Výkony č. 271 a 272 v súvislosti s anestéziou
    (narkózou) sa neúčtujú  pri zavedení anestetík,
    anestetických adjuvancií a antidot. Ak sa účtuje
    výkon č. 272 v súvislosti s anestéziou (narkózou),
    treba uviesť medikament.

 274 Intraarteriálna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút   200

 275 Intraarteriálna infúzia v trvaní viac ako 30 minút   300

 276 Intravenózna injekcia, prípadne katétrom do pupočnej
    cievy u novorodenca                   180

 277 Infúzia do kostnej drene                150

 278 Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 90 minút      440
    Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii sa hradia
    osobitne.

 279 Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 6 hodín      700
    Cytostatiká  podávané ambulantne  v infúzii  sa
    uhrádzajú osobitne. Pri trvale založenej kanyle
    alebo pri zavedenom  katétri je výmena nádobky
    s infúziou súčasťou výkonov č. 270 až 279.

 280 Výkon transfúzie krvnej konzervy (aj čerstvej krvi)
    alebo krvného derivátu vrátane skúšky kompatibility
    a znášanlivosti                     330

 281 Výkon transfúzie krvnej konzervy (aj čerstvej krvi)
    alebo krvného derivátu u novorodenca vrátane skúšky
    kompatibility a znášanlivosti              450

 282 Výkon transfúzie každej ďalšej krvnej konzervy (aj
    čerstvej krvi) alebo krvného derivátu v nadväznosti
    na  výkony  č. 280  alebo  281  vrátane skúšky
    kompatibility a znášanlivosti              150

 285 Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi        120

 286 Reinfúzia, najmenej 200 ml vlastnej krvi alebo
    vlastnej plazmy                     220

 289 Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom
    v domácom liečení                    120
    Vo výkone č. 289 nie je zahrnutý oxygenátor, ktorý
    sa uhrádza z finančných prostriedkov zdravotníckeho
    poistenia.

 290 Infiltrácia prostriedkov na spevnenie tkanív      120

 291 Implantácia depotných hormonálnych preparátov      80

 292 Intrapleurálna aplikácia cytostatík           300
    Cytostatiká podávané ambulantne sa uhrádzajú osobitne.

 293 Intraperitoneálna aplikácia cytostatík         300
    Cytostatiká podávané ambulantne sa uhrádzajú osobitne.

 294 Očistné klyzma                     160

 295 Sondáž a (alebo) katetrizácia fistúl alebo chybne
    vytvorených ciest, systémov  ciest alebo dutín,
    prípadne aj lokálna injekcia alebo instilácia      40

 297 Odobratie  a  príprava  sterového  materiálu na
    cytologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane
    nákladov                         30

 298 Odobratie  a  príprava  sterového  materiálu na
    mikrobiologické vyšetrenie,  prípadne aj fixácia
    vrátane nákladov                     30
    Výkony č. 157, 161, 167, 297 a 298 sa viackrát popri
    sebe nevykazujú.

 299a Odber biologického materiálu na bakteriologické,
    sérologické,     mykologické,    virologické
    a parazitologické vyšetrenie               50

 299b Odber biologického materiálu na bakteriologické,
    sérologické,     mykologické,    virologické
    a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení
    na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie        100
III. PUNKCIE
    Punkcie v zmysle ďalej uvedených výkonov smerujúce
    k odňatiu telesných tekutín alebo telesného tkaniva.
    Injekcie, instilácie, výplachy atď. punkčnou kanylou
    sú súčasťou výkonu. (Výkon vykazuje odborný lekár.)

 300 Punkcia malého kĺbu                   120

 301 Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu         150

 302 Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu         240

 303 Punkcia lymfatickej uzliny, cysty, ganglia, serómu,
    hygrómu, hematómu alebo abscesu             400

 305 Punkcia likvorového  priestoru, prípadne punkcia
    mozgu pri prebiehajúcej trepanácii           380

 306 Punkcia pľúc, prípadne punkcia abscesu alebo kaverny
    pľúc                          600

 307 Punkcia pleurálneho priestoru alebo brušnej dutiny   300

 308 Odobratie tkaniva z pleury, prípadne aj punkcia
    pleurálneho priestoru                  400

 310 Punkcia osrdcovníka                   380

 311 Punkcia kostnej drene                  180

 312 Trepanobiopsia, prípadne aj odobratie kostnej drene
    z toho istého miesta                  320

 314 Punkcia prsníka, jednostranne štítnej žľazy, slinnej
    žľazy alebo jedného testes               150

 315 Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky, pľúc
    alebo prostaty                     320

 316 Punkcia Douglasovho priestoru              220

 317 Punkcia  tumoru  adnexov,  prípadne  aj punkcia
    Douglasovho priestoru                  360

 318 Punkcia močového mechúra alebo hydrokély        100
IV. NÁHLE OPATRENIA
 320 Umelé dýchanie (napr. z úst do úst, dýchanie vakom,
    dýchanie aparátom)                   150

 321 Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca   350

 322 Ústna a nasotracheálna intubácia            200

 323 Otvorenie  horných dýchacích  ciest koniotómiou,
    koniopunkciou,  prípadne  aj   endotracheálnou
    intubáciou                       250

 325 Elektrokardioskopia v akútnom prípade          100

 326 Extratorakálna  elektrodefibrilácia  a  (alebo)
    transezofageálna  elektrodefibrilácia  a  (alebo)
    stimulácia srdca                    500

 330 Výplach žalúdka žalúdkovou sondou            220

 331 Tamponáda balónovou sondou pri krvácaní varixov
    ezofágu a (alebo) varixov fundusu            500

 332 Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za
    každých 30 minút                     30
    (Všetky uvedené výkony robia v prípade potreby aj
    lekári RZP.)

 333 Hyperbarická oxygenoterapia -  jeden pacient vo
    veľkej komore, pri vitálnej liečbe za 2 hodiny    4 290

 334 Hyperbarická oxygenoterapia pri plánovanej liečbe
    pre jedného pacienta za 2 hodiny           1 430
V. ALERGOLÓGIA
    Test je výkon,  ktorý obsahuje jednu aplikáciu
    alergénu a jeho odrátanie. Testovacie látky sa
    vykazujú v stĺpci 8 zúčtovacieho dokladu A1.

 340 Kutánne testovanie (napr. podľa Pirqueta, Moroa)     35

 341 Odtlačkový  test s  jedným odtlačkom,  prípadne
    s viacerými  antigénmi  (napr.  tuberkulín, tzv.
    batériové testy)                     35

 342 Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux      60

 346 Epikutánny test pri každom ošetrovanom prípade, za
    každý test                       30

 347 UV osvetlenie epikutánneho testu, za každé ošetrenie   25

 348 Test zodretím,  zoškrabaním alebo  skarifikáciou
    vrátane nákladov v jednom ošetrovanom prípade, za
    každý test                        40

 350 Prickov test pri každom ošetrovanom prípade, za
    každý test                        90

 353 Intrakutánny test v každom ošetrovanom prípade, za
    každý test                        65

 355 Konjunktiválny provokačný test, prípadne obojstranne
    na aktuálny dôkaz alergénov s jednotlivým alebo
    kombinovaným  extraktom,  prípadne  v rozličných
    koncentráciách vrátane nákladov,  za každý test
    (najviac  dva testy  za deň)  alebo subkutánny
    provokačný test                     90

 356 Nazálny provokačný test, prípadne obojstranne na
    aktuálny  dôkaz alergénov  s jednotlivým  alebo
    kombinovaným   extraktom,   príp.   rozličnou
    koncentráciou  alebo  ako  dôkaz  nešpecifickej
    hyperreaktivity nosa vrátane nákladov, za každý test
    (najviac dva testy za deň)               120
    Ak sa v súvislosti s nosovými provokačnými testami
    vykonali rinomanometrické vyšetrenia, môže sa výkon
    č. 1409 účtovať raz za jeden test.

 357 Bronchiálny  provokačný test  na aktuálny dôkaz
    alergénov  jednoduchým  alebo  viaczložkovým
    extraktom,  príp.  v  rozličných  koncentráciách
    s prístrojovým záznamom vrátane nákladov, za každý
    test (najviac jeden test za deň)            550

 358 Orálny provokačný test na vyšetrenie alergických
    alebo  pseudoalergických  reakcií  na nutritívne
    alergény alebo lieky, za každý test (najviac jeden
    test za deň)                      200

 359 Ošetrenie na hyposenzibilizáciu (desenzibilizáciu)
    subkutánnou  alergénovou  injekciou,  za  každé
    ošetrenie                        90
    Výkony  č. 346, 350,  353 a  359 vykazuje  aj
    dermatovenerológ.
VI. PROKTOLÓGIA
 360 Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty   60
    Výkon č. 360 sa neúčtuje popri výkonoch č. 1 až 3,
    4 až 8, 10 až 14, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až
    166.

 361 Proktoskopia                      120

 362 Leptanie v konečníku                   40

 363 Digitálne vyprázdnenie konečníka            210

 364 Repozícia análneho slizničného prolapsu         80

 365 Repozícia prietrže konečníka              220

 366 Nekrvavé rozšírenie sfinktera konečníka         110

 367 Odstránenie cudzích telies z konečníka         180
    Okrem výkonu č. 367 sa prípadná potrebná rektoskopia
    účtuje.

 368 Análne vyšetrovanie dilatačným spekulom, prípadne aj
    proktoskopia                      170

 370 Incízia  perianálnej  trombózy  vrátane expresie
    trombu, prípadne aj šitie alebo zavedenie drenážnej
    nite do análnej fistule                 150


 371 Obliterácia  a  (alebo)  operatívne  odstránenie
    hemoroidálnych uzlov  alebo odstránenie análnych
    polypov vrátane digitálneho vyhmatania, proktoskopie
    a prípadne leptania                   320

 372 Operatívne    odstránenie    hypertrofických
    cirkumanálnych kožných záhybov a (alebo) excízie
    perianálnych trombóz                  280

 373 Ošetrenie hemoroidov ligatúrou vrátane proktoskopie   420
    Popri výkonoch č. 371 a 373 sa výkon č. 368 neúčtuje.

 374 Kryochirurgický zásah v oblasti konečníka        200

 375 Termokoagulácia v oblasti konečníka           100
VII. zrušená od 1.10.1997
VIII. zrušená od 1.10.1997
IX. zrušená od 1.10.1997
D. ANESTÉZIOLOGICKÉ VÝKONY
    Nasledujúce vyjadrenia výkonov platia, ak nevyplýva
    z uvedeného inak, tak pre lokálnu anestéziu alebo
    celkovú  anestéziu  pri  diagnostických  alebo
    liečebných zásahoch, ako aj pre bolestivé ošetrenie.
    Pri primárnom použití viacerých spôsobov celkovej
    anestézie  a  lokálnej  anestézie  sa  spoločne
    započítava len najvyššie hodnotený výkon.
    Podávanie  medikamentov  určených  na  prípravu
    a vykonanie  lokálnej  anestézie  alebo celkovej
    anestézie nie je súčasťou výkonu lokálnej alebo
    celkovej anestézie, ale sa vykazuje osobitne.
    Pod trvaním anestézie sa rozumie čas od aplikácie
    anestetika, narkotizačných prostriedkov, prípadne
    pri regionálnych anestéziách od nástupu úplného
    účinku anestézie až po okamih 10 minút od skončenia
    výkonu. Popri anestéziologických výkonoch sa výkony
    č. 40 a 41 nevykazujú. Výkony č. 400, 406, 407,
    410, 420, 421 a 267 môže vykonávať aj praktický
    lekár.

 400 Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka
    a (alebo) bubienkovej dutiny alebo močovej rúry
    a (alebo) močového mechúra  a (alebo) povrchová
    anestézia rohovky, spojovky a (alebo) povrchová
    anestézia pokožky                    30

 401 Povrchová anestézia hrtana a (alebo) bronchiálnej
    oblasti                         100

 405 Anestézia vpichovým kanálom pred injekciou, infúziou
    alebo punkciou s výnimkou výkonov č. 266 a 267
    a výkonov podľa časti D                 30

 406 Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím
    lokálneho anestetika v množstve do 5 ml         60

 407 Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím
    lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml      120

    Výkony č. 405 až 407 sa v súvislosti s bolestivým
    ošetrením neúčtujú.

 410 Lokálna anestézia pri  bolestivom ošetrení, pri
    jednom ošetrení                     110

 415 Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých
    stavcových zhybov, pri jednom ošetrení         160

 420 Zvodná anestézia periférneho nervu (aj spinálnych
    nervov)                         120
    Zúčtovanie výkonov č. 410 a 415 pri výkone č. 420
    vyžaduje osobitné odôvodnenie.

 421 Zvodná anestézia prsta na ruke alebo na nohe       65

 422 Zvodná anestézia nervu alebo ganglia na spodine
    lebky alebo retrobulbárna anestézia (treba uviesť
    nerv alebo ganglium)                  250

 423 Alkoholizácia periférnych vetiev trojklaného nervu   150

 425 Vedenie  pacienta  k  samostatnému  použitiu
    transkutánnej  elektrickej  nervovej  stimulácie
    s použitím prístroja, za jednu návštevu až do troch
    návštev v jednom prípade choroby            150

 430 Blokáda truncus sympaticus (driekový zväzok alebo
    ganglium stellatum)                   350

 431 Blokáda truncus sympaticus (torakálny zväzok alebo
    plexus solaris /splanchnicus)              570

 440 Podanie anestézie pletenca (napr. plexus axillaris)   410

 441 Podanie anestézie na dvoch alebo viacerých ako dvoch
    susedných    pletencoch    (napr.    plexus
    cervicobrachialis, plexus lumbosacralis)        500

 445 Podanie anestézie pletenca (napr. plexus axillaris)
    pomocou katétra                     480

 446 Pokračovanie anestézie  pletenca pomocou katétra
    prostredníctvom  opakovanej  injekcie  lokálneho
    anestetika                       120

 450 Podanie anestézie  spinálneho koreňa, spinálneho
    ganglia a ramus communicans sympatika jednostranne
    lumbálne                        340

 451 Podanie anestézie  spinálneho koreňa, spinálneho
    ganglia a ramus communicans sympatika jednostranne
    cervikálne alebo torakálne               450

 455 Podanie intravenóznej anestézie do končatiny      250

 460 Podanie kaudálnej anestézie               250

 461 Podanie jednostrannej subarachnoidálnej spinálnej
    anestézie alebo peridurálnej anestézie         540

 465 Zavedenie nepretržitej subarachnoidálnej spinálnej
    anestézie  alebo peridurálnej  anestézie pomocou
    katétra                         630

 466 Kontrola  polohy spinálneho  alebo peridurálneho
    katétra injekciou lokálneho anestetika         100

 467 Pokračovanie peridurálnej alebo spinálnej anestézie
    katétrom  pomocou opakovanej  injekcie lokálneho
    anestetika                       120
    Pokračovanie peridurálnej alebo spinálnej anestézie
    katétrom pomocou opakovane indikovaného nelokálneho
    anestetika (napr. opiátu) sa vykazuje podľa výkonu
    č. 261.

 470 Podávanie regionálnej anestézie v trvaní až do 30
    minút ako dodatok k výkonom č. 430, 431, 440 až
    445, 450 až 455, 460 až 465               300

 471 Podávanie regionálnej anestézie, za každých ďalších
    30 minút ako dodatok k výkonom č. 440 až 445, 450 až
    455 a 460 až 465                    200
    Výkon č. 471 sa neúčtuje v súvislosti s bolestivým
    ošetrením.

 480 Intravenózna, intramuskulárna a (alebo) rektálna
    celková anestézia v trvaní až do 15 minút        250

 481 Intravenózna, intramuskulárna a (alebo) rektálna
    celková anestézia, za každých ďalších 10 minút     140

 485 Kombinovaná celková anestézia s maskou v trvaní až
    do 30 minút                       650

    Regionálna  anestézia   v  blízkosti  miechy
    (spinálna/peridurálna  anestézia)  podľa  výkonu
    č. 450, 451 až 467, ako aj celkové anestézie podľa
    výkonov  č. 480  môžu  byť  zaúčtované  lekárom
    poskytujúcim celkovú  anestéziu/lokálnu anestéziu
    vtedy, keď anestézia trvala počas celého výkonu.
    Operatér s výnimkou núdzových prípadov si tento
    výkon neúčtuje.

 496 Nepretržité   sledovanie   životných   funkcií
    lekárom-anestéziológom, prípadne aj monitorovanie
    pomocou EKG, počas diagnostického alebo liečebného
    zásahu iného lekára vrátane prípravy na ošetrenie
    v nepredvídaných prípadoch, za každých 15 minút     200
    Výkon  č. 496  nemožno  účtovať  pri  výkonoch
    s regionálnou anestéziou č. 440 až 471 alebo pri
    výkonoch narkózy podľa výkonov č. 480 až 485.
E. VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO
  60 Komplexné  interné vyšetrenie  na určenie alebo
    spresnenie diagnózy, liečebného postupu a posudkovej
    expertízy  definované  ako  vyšetrenie  funkcie
    vnútorných orgánov podľa štandardných vyšetrovacích
    postupov, ako aj pred plánovaným výkonom v celkovej
    anestézii vrátane dokumentácie             320

  62 Cielené interné vyšetrenie vrátane dokumentácie     200

  63 Kontrolné interné vyšetrenie vrátane dokumentácie    170
I. KARDIOLÓGIA
  60 Komplexné  kardiologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené   kardiologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné  kardiologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      170

 600 Monitorovanie  základných funkcií  krvného obehu
    s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku
    a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním
    pulzu vrátane dokumentácie               450
    Jednotlivé  meranie krvného  tlaku a  pulzu sa
    nevykazuje podľa výkonu č. 600, ale podľa výkonu
    č. 1 a je súčasťou výkonov č. 4 až 6, 8, 60, 61
    a 63.

 601 Ergometrické   vyšetrenie   pomocou  fyzikálne
    definovaných a reprodukovateľných záťaží za účelom
    stanovenia aeróbnej kapacity organizmu        3 000

 602 Elektrokardiografické vyšetrenie menej ako s 12
    zvodmi, prípadne telemetrickou cestou          450
    Pri výkone č. 602 sa výkon č. 495 nevykazuje.

 603 Elektrokardiografické  vyšetrenie najmenej  s 12
    zvodmi (končatiny a hrudník), prípadne aj vektorová
    kardiografia                      350

 604 Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej
    s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej
    a reprodukovateľnej záťaži najmenej s tromi zvodmi
    a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane
    opakovaného merania tlaku krvi             500
    Pri výkone č. 604 sa výkon č. 601 nevykazuje. Výkony
    č. 602, 603 a 604 sa nemôžu súčasne vykazovať.

 604a Polohové elektrokardiografické testy (head up tilt
    test)                         1 500

 605 Elektrokardiografické    vyšetrenie    pomocou
    pažerákového zvodu vrátane zavedenia elektródy,
    doplnok k výkonu č. 603 alebo 604            150

 606 Dlhodobý  EKG,  trvajúci  najmenej  18  hodín,
    a zhodnotenie pacientovho nálezu pomocou počítača    400

 607 Dlhodobé monitorovanie  s následným vyhodnotením
    údajov pomocou počítača                 290

 610 Fonokardiografické  vyšetrenie  snímané  najmenej
    z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach
    vrátane použitia  jedného elektrokardiografického
    kontrolného zvodu                    240
    Pri výkone č. 607 sa výkon č. 602 nevykazuje.

    Mechano-kardiografické vyšetrenie

 611a Karotický sfingmograf                  150

 611b Jugulogram                       150

 611c Apexkardiogram                     150

 612 Záťažová echokardiografia               1 500

 613 Kontrastná echokardiografia               300

 614 Počítačové spracovanie echokardiografického alebo
    Dopplerovho záznamu                   200

 615 Jednodimenzionálne  echokardiografické  vyšetrenie
    pomocou  time-motion  diagramu  s  obrazovou
    dokumentáciou vrátane súčasnej kontroly EKG       360

 616 Dvojrozmerné echokardiografické vyšetrenie pomocou
    real-time metódy (B-Mode) s obrazovou dokumentáciou,
    prípadne aj výkon č. 614                610

 617 Jednodimenzionálne  echokardiografické  vyšetrenie
    Dopplerovou   metódou   vrátane   vyšetrenia
    s cw-Dopplerovou a frekvenčnou spektrálnou analýzou
    s obrazovou dokumentáciou vrátane výkonu č. 615    1 800

 618 Dvojrozmerné farebné echokardiografické vyšetrenie
    s použitím  Dopplerovej  metódy  s  obrazovou
    dokumentáciou vrátane výkonu č. 616          1 500

 619 Príplatok  k  výkonom  č. 616  až  618  pri
    transezofageálnej realizácii              300

 620 Impulzoskopická kontrola kardiostimulátora       230

 620a Dvojdutinová     impulzoskopia     vrátane
    elektrokardiografie                   500

 621 Preprogramovanie jednodutinového kardiostimulátora
    vrátane impulzoskopie                  500

 622 Preprogramovanie  dvojdutinového kardiostimulátora
    vrátane impulzoskopie                  800

 623 Komunikatívny kardiostimulátor,  testovanie prahu
    elektród                        600

 624 Implantácia,   indikácia,   programovanie  pri
    implantácii    automatického   implantabilného
    kardioverterdefibrilátora,  pre  kardiochirurga,
    kardiológa a bioinžiniera po             1 200

 624a Kontroly, preprogramovanie automatického
    implantabilného kardioverterdefibrilátora        500

 627 Elektroterapia porúch rytmu transezofageálnou cestou  700

 629 Farmakotesty (testovanie  účinku  Dipyrimidamolu,
    betablokátorov) v pokoji a pri záťaži          450

 631 Meranie minútového objemu krvi alebo času obehu krvi
    pomocou  indikátorovej metódy  vrátane aplikácie
    testovacej látky alebo pomocou termodilučnej metódy   400

 639 Neinvazívne vyšetrenie  arytmologické (atropínový
    test, masáž karotického sínu, Gilurytmalový test,
    Isoprenalinový test)                  300

 643 Systolické časové intervaly               200

 644 Prekordiálne mapovanie                 750

 645 Prekordiálne mapovanie pri záťaži            200

 646 Neskoré potenciály                   600

 647 Meranie neinvazívnej hemodynamiky krvi (kardiálny
    index, ejekčná frakcia, práca ľavého srdca, index
    kontraktility a celkové hodnotenie tekutiny)      550
II. CIEVNA CHIRURGIA
    Pojem, ktorý sa používa v nasledujúcich výkonoch
    v súvislosti s tepnami, prípadne so žilami, zahŕňa
    zásobujúce cievne kmene s výnimkou aorty a vena cava.

  60 Komplexné  cievnochirurgické  vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené  cievnochirurgické  vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné cievnochirurgické vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      170

 650 Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín
    na viacerých úsekoch v pokoji vrátane grafickej
    registrácie                       130

 651 Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín
    v pokoji na viacerých úsekoch a po záťaži najmenej
    na jednom úseku vrátane grafickej registrácie      160

 652 Svetelno-reflexno  reografické  vyšetrenie  žíl
    končatín, za končatinu                  50

 653 Transkutánne meranie(a) parciálneho tlaku kyslíka    150

 654 Mikroskopické vyšetrenie kapilár na okrajoch nechtov
    na diferenciálnu diagnózu angiologických ochorení    135

 655 Záznam pulzu alebo merania tlaku na artériách prstov
    vrátane dokumentácie                  130

 656 Záznam pulzu alebo merania tlaku na artériách prstov
    pred  chladovou  expozíciou  a  po nej vrátane
    dokumentácie                      160

 660 Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane
    grafickej registrácie                  300

 661 Pletyzmografické vyšetrenie  tepien končatín bez
    reaktívnej hyperémie a s ňou vrátane grafickej
    registrácie                       400

 665 Meranie tlaku krvavou cestou na jednej žile alebo na
    viacerých žilách končatín pred záťažou a po nej
    (flebodynamometria) vrátane grafickej registrácie    350

 670 Ultrazvukové  vyšetrenie žilového  prietoku krvi
    v končatinách  Dopplerovou  metódou  hodnotením
    audiosignálu                      220

 671 Priame ultrazvukové vyšetrenie žilového prietoku
    krvi v končatinách Dopplerovou metódou hodnotením
    audiosignálu vrátane grafickej registrácie       380

    Pri výkone č. 671 sa výkon č. 670 nevykazuje.

 675 Ultrazvukové  meranie tlaku  krvi na  artériách
    končatín Dopplerovou metódou hodnotením audiosignálu
    v pokoji                        230

 676 Ultrazvukové  meranie tlaku  krvi na  artériách
    končatín Dopplerovou metódou hodnotením audiosignálu
    po záťaži                        200
    Pri výkone č. 676 sa výkon č. 675 nevykazuje.

 677 Priame  ultrazvukové  vyšetrenie  prietoku  krvi
    v artériách končatín Dopplerovou metódou hodnotením
    audiosignálu vrátane grafickej registrácie       450

 680 Priame  ultrazvukové  vyšetrenie  prietoku  krvi
    v mozgových a periorbitálnych artériách Dopplerovou
    metódou najmenej šiestich zvodov vrátane grafickej
    registrácie                       600

 681 Transkraniálne  ultrazvukové  vyšetrenie pulzovou
    Dopplerovou metódou vrátane grafickej registrácie    680

 682 Frekvenčná spektrálna analýza ako dodatok k výkonu
    č. 677, 680 alebo  681 vrátane grafickej alebo
    obrazovej dokumentácie                 250

 685 Ultrazvukové  vyšetrenie artérií  a (alebo) žíl
    končatín  alebo extrakraniálnych  mozgových ciev
    pomocou metódy real-time (B-Mode) vrátane obrazovej
    dokumentácie ako dodatok k výkonom č. 671, 677 alebo
    680                           280

 686 Ultrazvukové  vyšetrenie  extrakraniálnych  alebo
    intrakraniálnych mozgových ciev duplexovou metódou  750

    Pri výkone č. 686 sa výkony č. 682 a 685 nevykazujú.

 687 Ultrazvukové vyšetrenie artérií a žíl trupu alebo
    končatín duplexovou metódou a PW a CW          600
III. TUBERKULÓZA A PĽÚCNE CHOROBY
  60 Komplexné pľúcne vyšetrenie vrátane dokumentácie    320

  62 Cielené pľúcne vyšetrenie vrátane dokumentácie     200

  63 Kontrolné pľúcne vyšetrenie vrátane dokumentácie    170

 688 Tuberkulínová skúška vrátane odčítania          42

 689 Očkovanie BCG vakcínou vrátane kontrolných vyšetrení
    očkovaného v poliklinike                150

 690 Vyšetrenie úsilného výdychu - spirometria        60

 691 Spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných
    parametrov  (vitálna kapacita  úsilného výdychu,
    sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych
    pľúcnych objemov)  vrátane grafickej registrácie
    a dokumentácie (skríning FVP)              250
    Pri výkone č. 691 sa výkon č. 690 nevykazuje.

 692 Príplatok k výkonu č. 691 alebo 700 pri určení
    inspiračných  parametrov  a  zobrazení  krivky
    prietok-objem  vrátane  grafickej  registrácie
    a dokumentácie                     210

 693 Určenie  reziduálneho  objemu  (napr.  metódou
    oscilometrie) iných plynov               400

 694 Vyšetrenie pľúcnej poddajnosti (compliance) vrátane
    zavedenia pažerákového katétra            1 500

 695 Príplatok k  výkonu podľa č. 690  pri určovaní
    spirometrických,  exspiračných  parametrov  po
    aplikácii  bronchospazmolyticky  účinných  látok
    vrátane  nákladov  na  tieto  látky,  grafickej
    registrácie, prípadne adjustácie a dokumentácie     180

 696 Príplatok  k  výkonu  č. 691  pri  určovaní
    spirometrických exspiračných parametrov po aplikácii
    bronchokonstrikčne  účinných  látok  s  výnimkou
    alergénov vrátane nákladov na tieto látky, grafickej
    registrácie, prípadne adjustácie a dokumentácie     250

 697 Príplatok k výkonom č. 695  a (alebo) 696 pri
    určovaní exspiračných parametrov a zobrazenie krivky
    prietokových objemov vrátane grafickej registrácie,
    prípadne adjustácie a dokumentácie           250

 700 Spirografické vyšetrenie v pokoji a pri fyzikálne
    definovanej   a   reprodukovateľnej   záťaži
    (spirometria),  prípadne  s  oximetriou  vrátane
    dokumentácie                      700
    Pri výkone č. 700 sa výkony č. 601, 690 a 691
    nevykazujú.

 705 Určenie difúznej kapacity  pľúc metódou jedného
    vdychu (singlebreath)                 1 100

 706 Určenie difúznej kapacity pľúc v pokoji a pri
    fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži
    pomocou metódy steady-state              1 300
    Popri výkone č. 706 sa výkon č. 705 nevykazuje.

 710 Určenie odporu v dýchacích cestách (rezistencie)
    oscilačnou metódou tlakového uzáveru, prípadne aj
    s nepretržitou registráciou               300

 711 Príplatok k výkonu č. 710 alebo 715 pri určovaní
    odporu v dýchacích cestách (rezistencie) oscilačnou
    metódou   tlakového  uzáveru   po  aplikácii
    bronchospazmolyticky účinných látok vrátane nákladov
    na tieto látky, prípadne aj nepretržitej registrácie  400

 712 Príplatok k výkonu č. 710 alebo 715 pri určení
    odporu dýchacích ciest oscilačnou metódou alebo
    metódou   tlakového  uzáveru   po  aplikácii
    bronchokonstrikčne  účinných  látok  s  výnimkou
    alergénov vrátane nákladov na tieto látky, prípadne
    aj nepretržitej registrácie               130

 715 Celotelová pletyzmografická diagnostika funkcie pľúc
    vrátane intratorakálneho objemu plynov a odporu
    v dýchacích cestách  (rezistencie), aj grafickej
    registrácie a dokumentácie              1 400
    Pri výkone č. 715 sa výkony č. 690 až 692, ako aj
    710 nevykazujú.

 716 Príplatok  k  výkonu  č. 715  pri  celotelovom
    pletyzmografickom určovaní intratorakálneho objemu
    plynov a odporu v dýchacích cestách (rezistencie) po
    aplikácii  bronchospazmolyticky  účinných  látok
    vrátane nákladov na tieto látky a na grafickú
    registráciu a dokumentáciu               450

 717 Príplatok  k  výkonu  č. 711  pri  celotelovom
    pletyzmografickom určovaní intratorakálneho objemu
    plynov a odporu v dýchacích cestách (rezistencie) po
    aplikácii  bronchokonstrikčne  účinných  látok
    s výnimkou alergénov vrátane nákladov na tieto látky
    a na grafickú registráciu a dokumentáciu        500

    Pri výkone č. 716 alebo 717 sa výkony č. 695, 696,
    711, 712 nezapočítavajú.

 720 Celodenné monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom     300

 721 Vyšetrenie  acidobázy a  tenzie krvných  plynov
    z arteriálnej krvi                   300

 722 Príplatok k výkonu č. 721 za jedno alebo viacero
    určení pri vyšetreniach so záťažou alebo za určenie
    indikácie inhalačnej liečby kyslíkom          400

 723 Analýza  plynov v  exspirovanom vzduchu pomocou
    nepretržitého určovania viacerých plynov        650

 725 Bronchoskopia, prípadne aj dodatočné postupy, ako je
    odber tkaniva pomocou kefky, probatórna excízia,
    segmentálna sondáž a bronchoalveolárna laváž     1 300

 726 Príplatok k výkonu č. 725 pri odbere (-och) pľúcneho
    tkaniva bronchiálnou  biopsiou alebo odstránenie
    cudzieho telesa zo subglotického priestoru       250

 728 Kontinuálne  simultánne  registrovanie  dychového
    objemu, obsahu kyslíka v krvi, srdcovej frekvencie,
    respiračného  úsilia  brušnej  a  hrudnej steny
    a telesného stavu počas minimálne 6-hodinovej fázy
    spánku  (polysomnografia),  naloženie,  snímanie
    a prehranie záznamu                  2 000

 729 Počítačové zhodnotenie polysomnografického záznamu
    a zhodnotenie lekárom                  500
IV. GASTROENTEROLÓGIA
  60 Komplexné gastroenterologické  vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené  gastroenterologické  vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné gastroenterologické  vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      170

 730 Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu
    výživu                         120

 731 Frakcionovaný  odber  žalúdkovej  šťavy  vrátane
    stimulácie                       120

 732 Dlhodobá pH-metria pažeráka vrátane zavedenia sondy   350

 735 Bužírovanie pažeráka, za jedno ošetrenie        150

 736 Pažeráková manometria                  600

 737 Liečba  rozťahovaním spodného  zvierača pažeráka
    (rozširovanie kardie), za jedno ošetrenie        240

 740 Ezofagoskopia,  prípadne  aj  probatórna excízia
    a (alebo) punkcia                    500

 741 Gastroskopia  a  (alebo)  parciálne  vyšetrenie
    dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna
    excízia,  punkcia;  pri  gastroskopii  aj/alebo
    potvrdenie ureázy vrátane nákladov          1 200

 745 Odstránenie cudzieho telesa z pažeráka, žalúdka
    alebo dvanástnika, dodatok k výkonu č. 740 alebo
    741 alebo ošetrenie krvácajúceho vredu ako dodatok
    k výkonu č. 741                     300
    Pri výkone č. 745 sa výkon č. 740 alebo 741 vykazuje
    iba raz.

 746 Endoskopická sklerotizácia varixov alebo ulcerácií
    v oblasti horného gastrointestinálneho traktu, za
    jedno ošetrenie                    1 200
    Ako doplnok k výkonu č. 740 alebo 741.

 750 Endoskopické  sondovanie  papilla  Vateri, náplň
    kontrastnou  látkou  žlčových  a  pankreatických
    vývodov, odber materiálu, excízia           1 600

 751 Papilotómia  žlčovodového  alebo  pankreatického
    zvierača, prípadne aj rozbitie a (alebo) extrakcia
    kameňov a (alebo)  zavedenie trvalej sondy ako
    doplnok k výkonu č. 750                1 100

    Vykazuje  odborný   pracovník  v  spolupráci
    s röntgenologickým pracovníkom.

 752 Umiestnenie  drenáže  do  žlčovodu  alebo  do
    pankreatického vývodu vrátane dilatácie ako doplnok
    k výkonu č. 750                     400

 755 Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo)
    punkcia                         300

    Pri výkone č. 755 sa výkon č. 361 pri kontrolných
    vyšetreniach  alebo  pri  nepretržitej  liečbe
    nevykazuje.

 756 Parciálna  sigmoidoskopia  flexibilným  nástrojom
    vrátane  rektoskopie,  prípadne  aj  odobratie
    bioptickej vzorky a (alebo) punkcia           450

 760 Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon descendens
    spolu so sigmoidoskopiou, rektoskopiou, v prípade
    potreby aj s biopsiou a (alebo) punkciou vrátane
    kontroly  polohy endoskopu  pomocou zobrazovacej
    metódy                         950

 761 Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon transversum
    vrátane  výkonu č. 760,  v prípade  potreby aj
    s biopsiou a (alebo) kontrolou polohy endoskopu
    pomocou zobrazovacej metódy              1 400

 762 Endoskopické vyšetrenie v oblasti colon ascendens
    vrátane  výkonu č. 761,  v prípade  potreby aj
    s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy
    endoskopu pomocou zobrazovacej metódy         1 700

 763 Endoskopické vyšetrenie céka a (alebo) terminálneho
    ilea vrátane výkonu č. 762, v prípade potreby aj
    s biopsiou a (alebo) punkciou a kontrolou polohy
    endoskopu pomocou zobrazovacej metódy         2 000

 765 Odstránenie jedného polypu pomocou vysokofrekvenčnej
    elektrickej slučky                   500

 770 Diagnostická laparoskopia s diagnostickou excíziou
    a punkcia alebo adhéziolýza a odber materiálu na
    cytologické vyšetrenie prípadne biopsiou       1 250

 775 Laserová  (-é)  koagulácia  (-ie)  ako  doplnok
    k endoskopickým  výkonom  podľa  častí  E. III.
    a E. IV., za jedno  ošetrenie aj pri viacerých
    léziách                        1 000
V. NEFROLÓGIA A DIALÝZA
1. NEFROLÓGIA
  60 Komplexné   nefrologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené nefrologické vyšetrenie vrátane dokumentácie  200

  63 Kontrolné   nefrologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      170

 781 Perkutánna punkčná biopsia obličky           350
2. MIMOTELOVÁ ELIMINAČNÁ LIEČBA
    Mimotelovú eliminačnú  liečbu alebo peritoneálnu
    dialýzu vykonávanú v dialyzačnom stredisku alebo
    CAPD  vykonávanú doma  uhrádza poisťovňa  podľa
    cenového výmeru MF SR. Ide o tieto výkony:

 790 Zaškolenie  pacienta (jeho  partnera) na domácu
    kontinuálnu peritoneálnu dialýzu (CAPD), jeden raz
    u jedného pacienta                   500

    Peritoneálna  dialýza, pri  ktorej sa zaškoľuje
    pacient (alebo jeho partner), sa vykazuje osobitne.

 791 Lekárska  starostlivosť  pri  CAPD  vykonávanej
    v domácnosti alebo v zdravotníckom zariadení mimo HD
    strediska, za každú peritoneálnu dialýzu, ku ktorej
    bol privolaný lekár                   320

    Výkon  môže  poskytovať  iba  lekár  pracujúci
    v dialyzačnom stredisku, nie praktický lekár.
A. Akútna mimotelová eliminačná liečba
I. Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek
 794 Hemodialýza, vyšetrenie chorého pred dialýzou, počas
    dialýzy a po nej                   13 600

 794f Peritoneálna  dialýza (aj  ako CAPD).  Lekárska
    starostlivosť pred peritoneálnou dialýzou, počas
    peritoneálnej dialýzy a po nej            4 965


 794g Automatizovaná  peritoneálna   dialýza  (APD).
    Vyšetrenie  chorého, jeho  sledovanie počas APD
    a vyšetrenie po APD                  4 965
II. Plazmaferéza
 794h Plazmaferéza  primárna,  filtračná  (s  použitím
    náhradných roztokov ako sú plazma a hemofiltračný
    roztok s pridaním 20% albumínu). Vyšetrenie chorého
    pred plazmaferézou, počas plazmaferézy a po nej


 794i Plazmaferéza sekundárna - kaskádová filtrácia

 794j Plazmaferéza sekundárna - selektívna absorpcia látok
III. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty
 794k Hemoperfúzia cez aktívne  uhlie a iné sorbenty
    a vyšetrenie  chorého pred  hemoperfúziou, počas
    hemoperfúzie a po nej
B. Chronická mimotelová eliminačná liečba
 794l Chronická hemodialýza

 794m Kontinuálna artériovenózna ultrafiltrácia (CAVU)

 794n Kontinuálna artériovenózna hemofiltrácia (CAVH)

 794o Venózna hemofiltrácia (VVH)

 794p Izolovaná ultrafiltrácia (IVF)

 794r Intermitentná vysokoúčinná hemofiltrácia preddilučná
    a postdilučná

 794s Hemofiltrácia

 794t Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD)
    za 24 hodín

 794u Domáca peritoneálna dialýza
    Lekár, ktorý vykonáva mimotelovú eliminačnú liečbu
    (hemodialýzu, peritoneálnu dialýzu, hemofiltráciu)
    v dialyzačnom stredisku, musí byť prítomný počas
    celého trvania mimotelovej eliminačnej liečby pri
    chorom a sám má v nepretržitej miere dohliadať na
    túto liečbu.
VI. zrušená od 1.10.1997
VII. zrušená od 1.10.1997
VIII. zrušená od 1.10.1997
IX. zrušená od 1.10.1997
X. zrušená od 1.10.1997
XI. zrušená od 1.10.1997
F. NEUROLÓGIA
  60 Komplexné  neurologické  vyšetrenie  (anamnéza,
    zisťovanie  celkového   neurologického  stavu,
    diagnostický  záver, odporúčanie  liečby vrátane
    dokumentácie)                      320

  62 Cielené neurologické vyšetrenie vrátane dokumentácie  200

  63 Kontrolné   neurologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      170

 802 Elektroencefalografické   vyšetrenie   vrátane
    prípadných provokácií                  750

 803 Elektroencefalografické vyšetrenie dieťaťa do
    skončeného ôsmeho roku života vrátane prípadných
    provokácií                       900

 804 Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia,
    prípadne po odvrátení spánku po provokáciách      900

 805 Meranie mozgových potenciálov evokovaných vizuálne
    (VEP),  akusticky  (AEP)  alebo somatosenzibilne
    (SSEP), za každú metodiku                750

 806 Dlhodobé elektroencefalografické vyšetrenie vrátane
    záznamu a vyhodnotenia presahujúce najmenej 18 hodín 1 100

 807 Vyšetrenie myasténie repetívnou stimuláciou       200

 808 Elektrostimulácia  svalov  na  určenie  reobázy
    a chronaxie                       130

 809 Elektromyografické  vyšetrenie  s  povrchovými
    elektródami alebo elektroneurografické vyšetrenie
    s určením  (-iami) motorickej  rýchlosti vedenia
    nervov                         180

 810 Elektromyografické (ihlovými metódami) a prípadne
    elektroneurografické  vyšetrenie  jedného  svalu
    a nervov, ktoré ho zásobujú               550

 811 Elektromyografické (ihlovými elektródami) a prípadne
    elektroneurografické vyšetrenie  každého ďalšieho
    svalu a nervov, ktoré ich zásobujú           200

 812 Určenie (-ia) rýchlosti vedenia senzitívnych nervov   140
    Výkon č. 812 sa účtuje len s výkonmi č. 809 a 811
    alebo ako kontrolné vyšetrenie po predchádzajúcich
    elektromyografických  vyšetreniach  so  súčasným
    určením rýchlosti vedenia senzitívnych nervov.

 813 Príplatok  k  výkonu  č. 802  za  simultánne
    elektroencefalografické monitorovanie          60

 814 Echoencefalografické vyšetrenie             90
    Grafická alebo obrazová dokumentácia sa vykazuje
    osobitne.

 815 Kŕčové výkony medikamentóznej a (alebo) elektrickej
    stimulácie, za jedno ošetrenie             250

 818 Reflex Achillovej šľachy - prístrojové vyšetrenie    90

 818a Vyšetrenie na autonómnu neuropatiu (testy podľa
    Ewinga)                         200

 819 Vyšetrenie  EMG  reflexov  a neurofyziologických
    funkcií (P-300, F vlny, blink reflex, H reflex
    a iné)                         650

 819g Transkraniálna elektrostimulácia mozočka        600

 819e Elektronystagmografické vyšetrenie          1 100

 819f Stabilometrické vyšetrenie               400
I. zrušená od 1.10.1997
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
IV. zrušená od 1.10.1997
V. zrušená od 1.10.1997
VI. zrušená od 1.10.1997
G. PSYCHIATRIA, DETSKÁ PSYCHIATRIA
  60 Zisťovanie celkového psychiatrického stavu s opisom
    anamnestických a sociálnych údajov a zhodnotením
    doplňujúcich somatických nálezov vrátane poradenstva
    a písomného lekárskeho záznamu             320
    Vykazovanie výkonu č. 820 v liečebnom prípade viac
    ako jeden raz treba osobitne zdôvodniť.

  62 Cielené   psychiatrické   vyšetrenie   vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné  psychiatrické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      170

 821 Zisťovanie psychiatrického stavu chorého za pomoci
    hodnotenia denníka (do 50 minút)            200

 825 Liečba psychopatologicky  definovaného chorobného
    obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou
    verbálnej intervencie                  250

 826 Liečba  psychopatologicky definovaného  chorobného
    obrazu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej
    dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu) vrátane
    verbálnej intervencie vzťahujúcej sa na príslušný
    syndróm                         500

 830 Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od jednej
    osoby alebo od viacerých cudzích osôb          200

 835 Poučenie a vedenie rodinného príslušníka a (alebo)
    osoby  (osôb)  žijúcej  v  spoločnej domácnosti
    v súvislosti s liečbou psychicky chorého        250
    Výkon č. 835 sa nemôže vykazovať pri výkone č. 846
    a rovnako ani pri výkone č. 847.

 836 Zavedenie a koordinácia terapeutických a sociálnych
    opatrení  počas   nepretržitej  starostlivosti
    o psychicky chorého v priebehu liečby          300

 837 Podávanie Antabusu a  (alebo) iných liekov pri
    protialkoholickej liečbe                 40

 840 Zisťovanie  biografickej  anamnézy  vo  vzťahu
    k psychopatológii dieťaťa  alebo mladistvého pri
    zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte
    a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení
    vývinových  psychologických  hľadísk  s písomným
    záznamom, prípadne aj počas viacerých návštev      550
    Výkon č. 840 sa v prípade tej istej choroby vykazuje
    len raz.

 841 Zisťovanie celkového psychiatrického stavu dieťaťa
    alebo mladistvého aj pri viacnásobnom zapojení osoby
    (osôb), ktorá je s  ním v kontakte a (alebo)
    v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení vývinových
    psychologických hľadísk spolu s písomnými lekárskymi
    záznamami  a  poradenstvom,  ako  aj zisťovaním
    doplňujúcich  neurologických nálezov,  v prípade
    potreby aj pri viacerých návštevách           650

 845 Liečba psychopatologicky  definovaného chorobného
    obrazu  dieťaťa  alebo  mladistvého  verbálnou
    intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm
    s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria
    podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu č. 841   700

 846 Liečba psychopatologicky  definovaného chorobného
    obrazu  dieťaťa  alebo  mladistvého  verbálnou
    intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm pri
    súčasnom zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním
    v kontakte  a  (alebo)  v  príbuzenskom vzťahu,
    s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria
    podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu č. 841   900

 847 Podporné vedenie osoby (osôb), ktorá je vo vzťahu
    alebo v kontakte s dieťaťom alebo s mladistvým
    s psychopatologicky definovaným  obrazom choroby,
    dovedna za liečebný prípad               600
    Pri výkone č. 846 sa výkony č. 845 a 847 nevykazujú.

 850 Diferenciálna   diagnostika   psychosomatických
    chorobných   stavov   s   písomným  záznamom
    o etiologických súvislostiach vrátane poradenstva    250

 851 Verbálna  intervencia   pri  psychosomatických
    chorobných  stavoch pri  systematickom využívaní
    interakcie lekár - pacient, za návštevu (trvanie
    najmenej 20 minút)                   300
I. PSYCHOTERAPIA
 860 Zisťovanie  biografickej  anamnézy  z  hlbinného
    hľadiska alebo z hľadiska analýzy správania, a to
    s písomným záznamom vrátane poradenstva chorému,
    prípadne počas viacerých návštev            750
    Výkon č. 860 sa v jednom prípade choroby vykazuje
    len raz. Pri výkone č. 860 sa výkony č. 820, 62,
    63, 840, 841, 865, 868, 875 až 878, 885 a 886
    nevykazujú.

 870 Úvod a  záver hlbinnej psychoterapie  spolu so
    zhodnotením indikačných kritérií pre psychoterapiu
    v rámci odborného posudku, prípadne aj rozhovoru so
    psychoterapeutom  -  nelekárom, prípadne rodinná
    psychoterapia                      550

 880 Úvod a záver kognitívne behaviorálnej terapie spolu
    so  zhodnotením   indikačných  kritérií  pre
    psychoterapiu v rámci odborného posudku, prípadne aj
    rozhovoru so psychoterapeutom - nelekárom, prípadne
    rodinná psychoterapia                  550

 887 Krízová psychoterapeutická intervencia         800
A. Individuálna psychoterapia
 855 Nácvikové postupy  (autogénny tréning, relaxačná
    liečba podľa Jacobsona) v rámci individuálnej liečby
    vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta
    do metódy, za cvičebný postup (trvanie najmenej 25
    minút)                         300

 858 Liečba jednotlivca pomocou hypnózy vrátane verbálnej
    intervencie (trvanie najmenej 15 minút)         450

 875 Hlbinná  psychoterapia  ako  individuálna liečba
    (zahŕňa   hlbinnú   psychoterapiu,  analyticky
    orientovanú psychoterapiu, dynamickú psychoterapiu,
    interakčnú  psychoterapiu,  expresívne  hlbinnú,
    podporne hlbinnú psychoterapiu a metódy Gestalt
    terapie a Rogersovej terapie v hlbinnom rámci, ďalej
    špeciálne   metódy   hlbinnej   psychoterapie:
    koncentratívne  pohybovú   terapiu,  katatýmne
    imaginatívnu psychoterapiu, vyšší stupeň autogénneho
    tréningu s hlbinnou orientáciou, hlbinne orientovanú
    arteterapiu a muzikoterapiu), za návštevu (trvanie
    najmenej 50 minút)                  1 000

 866 Kognitívne behaviorálna terapia ako individuálna
    liečba, za návštevu (trvanie najmenej 50 minút,
    prípadne rozdelenie návštevy na dve časti po 25
    minútach)                        900
B. Skupinová psychoterapia
 856 Nácvikové postupy  (autogénny tréning, relaxačná
    liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby
    (2 až 12 účastníci) vrátane verbálnych intervencií
    a zaškolenia pacientov do  metódy, za účastníka
    a návštevu (trvanie najmenej 30 minút)          90

 857 Nácvikové postupy  (autogénny tréning, relaxačná
    liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby
    (2 až 10 účastníci) detí a (alebo) mládeže vrátane
    verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do
    metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej
    30 minút)                        110

 867 Hlbinná psychoterapia ako skupinová liečba (3 až 10
    účastníci) zahŕňa hlbinnú psychoterapiu, analyticky
    orientovanú psychoterapiu, dynamickú psychoterapiu,
    interakčnú  psychoterapiu,  expresívne  hlbinnú,
    podporne hlbinnú psychoterapiu a metódy Gestalt
    terapie a Rogersovej terapie v hlbinnom rámci, ďalej
    špeciálne   metódy   hlbinnej   psychoterapie:
    koncentratívne  pohybovú   terapiu,  katatýmne
    imaginatívnu psychoterapiu, vyšší stupeň autogénneho
    tréningu s hlbinnou orientáciou, hlbinne orientovanú
    arteterapiu a muzikoterapiu, za účastníka a návštevu
    (trvanie najmenej 90 minút)               320

 868 Terapia porúch správania ako skupinová liečba (2 až
    9    účastníci)  do  25  návštev (krátkodobá
    terapia), za účastníka a návštevu (trvanie najmenej
    100 minút, najviac dve návštevy za deň) alebo
    psychiatrická rehabilitácia a ergoterapia        155

 885 Terapia porúch správania ako individuálna liečba, za
    návštevu (trvanie najmenej 50 minút, najviac dve
    návštevy za deň, prípadne rozdelenie návštevy na dve
    časti najmenej po 25 minútach)            1 000

 886 Kognitívne behaviorálna terapia ako skupinová liečba
    (3 až 10 účastníci),  za účastníka a návštevu
    (trvanie najmenej 90 minút)               170
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
IV. zrušená od 1.10.1997
V. zrušená od 1.10.1997
H. DERMATOLÓGIA
    Lokálne dermatologiká, dezinficienciá a rozpúšťadlá
    použité v ambulancii, zabezpečované na žiadanky, sa
    vykazujú osobitne. Obväzovanie vykazuje dermatológ
    podľa špecifických úkonov uvedených v časti IX. Iné
    služby pod C. I.

  60 Komplexné  dermatologické  vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      320

 900 Kryoterapia kože so súčasnou kontrolou teploty, za
    každé ošetrenie                     90

 901 Kauterizácia kože ako samostatný výkon, za každé
    ošetrenie                        65

 904 Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich
    plantárnych, dlaňových alebo paraunguálnych bradavíc
    alebo porovnateľných kožných zmien           130

 905 Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich
    obyčajných   bradavíc  alebo   molúsk  alebo
    porovnateľných kožných zmien, napr. pomocou ostrej
    lyžice, katetrizáciou alebo chemicko-kautetrizačným
    spôsobom alebo odstránenie do piatich pendlujúcich
    fibrómov                         80
    Výkony č. 904 a 905  za každé ošetrenie možno
    započítať najviac tri razy. Príprava na výkony
    č. 904 a 905 sa nemôže osobitne vykazovať.

 906 Odchlpovanie u žien pomocou elektrokoagulácie na
    tvári alebo na rukách pri chorobnom stave, za každé
    ošetrenie                        180

 910 Brúsenie a (alebo) frézovanie plôch kože alebo do
    piatich nechtov                     80

 915 Otvorenie, vytlačenie a ošetrenie komedonu akné pri
    súčasnom použití kompresy, za každé ošetrenie      85
    Pri výkone č. 915 nie je výkon č. 200 vykazovateľný.

 916 Ošetrenie dermatóz na hlave vrátane čistenia kože    200

 917 Ošetrenie dermatóz na krku vrátane čistenia kože    100

 918 Ošetrenie dermatóz na  jednej končatine vrátane
    čistenia kože                      150

 919 Ošetrenie dermatóz na trupe vrátane čistenia kože    250

 940 Fototest erytémového opuchu vrátane kontroly       90

 941 Špeciálne kožné vyšetrenia: skúška funkčnosti kože,
    napríklad určenie alkalickej rezistencie (kvapkovou
    metódou), vyšetrenie v polarizovanom svetle, fázový
    kontrast, kapilaroskopia, meranie kožnej potivosti,
    sekrécie mazu, trichogram, za každú skúšku       120

 942 Liečba dermatóz laserom, každé sedenie         100

 943 Vyšetrenie kontaktov pacienta so sexuálne prenosnou
    chorobou                        320

 944 Vyšetrenie  prekanceróz  a  nádorov  pomocou
    dermatoskopu, prípadne operačným mikroskopom      150

 945 Vyšetrenie Woodovou lampou                50
I. DETSKÉ LEKÁRSTVO
  60 Komplexné   pediatrické   vyšetrenie   vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené pediatrické vyšetrenie vrátane dokumentácie   200

  63 Kontrolné   pediatrické   vyšetrenie   vrátane
    dokumentácie                      170
    Výkony č. 60, 62 a 63 vykazujú odborní detskí
    lekári. Pri výkonoch č. 62 a 63 sa výkony č. 950 až
    976 spolu nevykazujú.

 950 Vyšetrenie  psychomotorického vývoja  dieťaťa vo
    vzťahu  k hrubej  a jemnej  motorike, k  reči
    a k sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice
    vrátane dokumentácie                  250
    Pri výkone č. 950 nemožno výkony č. 951 a 952
    započítať. Výkon vykazuje buď praktický lekár pre
    deti a dorast, alebo odborný pediater.

 951 Kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami
    zodpovedajúcimi veku (vnímavosť, sedenie, lezenie,
    chôdza) u dojčaťa podľa štandardizovanej metódy
    spolu s dokumentáciou; po výkone č. 950, za každý
    vyšetrovací postup                    60

 952 Kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami
    zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo
    sociálny vek) u batoliat podľa štandardizovanej
    metódy spolu s dokumentáciou; po výkone č. 950, za
    každý vyšetrovací postup                 90

 953 Vyšetrenie  funkčného   vývoja  so  skúškami
    zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo
    sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa
    štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; za
    každý vyšetrovací postup                110
    Pri výkonoch č. 952 a 953 sa výkony č. 1530 a 1531
    nevykazujú.

 955 Vyšetrenie motorického vývoja so skúškou polohovej
    reakcie (Vojtova reakcia,  trakčný pokus, pokus
    zavesenia  hlavy  podľa  Peipera-Isberta,  pokus
    zavesenia hlavy podľa Collisa, Landauova reakcia,
    axilárny závesový pokus) u dojčaťa alebo batoľaťa
    vrátane dokumentácie                  280
    Pri výkone č. 955 sa výkon č. 950 nevykazuje. Výkony
    č. 950 až 955 vykonáva praktický lekár pre deti
    a dorast, detský neurológ, detský psychológ a detský
    rehabilitačný lekár.

 960 Funkčná vývojová terapia pri výpadkoch motoriky,
    senzoriky, v oblasti reči a (alebo) v sociálnych
    vzťahoch  ako jednotlivé  vyšetrenie, za  každé
    vyšetrované dieťa (trvanie najmenej 45 minút)      450

 961 Funkčná  vývojová terapia  pri zistení  výpadku
    motoriky, senzoriky, v  rozsahu reči a (alebo)
    sociálnom vzťahu ako skupinové vyšetrenie (do troch
    pacientov), za každého pacienta zúčastneného na
    skupinovom vyšetrení (trvanie najmenej 45 minút)    220

 965 Systematické  senzoromotorické  cvičné vyšetrenia
    funkčných porúch CNS alebo periférneho nervového
    systému, alebo vrodených  či získaných chybných
    držaní kostrového systému (napríklad terapia podľa
    Bobatha, Vojtu, Frostiga, Kabáta, Kipharta) ako
    jednotlivé  ošetrenie  dojčaťa  alebo  batoľaťa,
    prípadne zapojením sprevádzajúcej osoby (osôb) do
    procesu,  za každé  cvičné vyšetrenie  (trvanie
    najmenej 45 minút)                   450

 970 Potný  test  k  diagnostike  mukoviscidózy  so
    stimuláciou sekrécie potu, v odôvodnených prípadoch
    aj na určenie obsahu elektrolytov pomocou merania
    odporu                         180

 976 Štádium sexuálnej maturácie podľa Tannera (používa
    sa len u dispenzarizovaných detí)            100
I. zrušená od 1.10.1997
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
J. GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
    Gynekológ v primárnej starostlivosti vykazuje výkony
    z kapitoly B-Základné výkony, prevencia a iné služby
    a gynekológ špecialista vykazuje výkony č. 60, 62
    a 63.

  60 Komplexné  gynekologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené gynekologické vyšetrenie vrátane dokumentácie  200

  63 Kontrolné  gynekologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      170

 1020 Vyšetrenie rodičky s plánovaním vedenia pôrodu     300
    Pri výkone č. 1020 sa výkony č. 4, 5, 6, 8, 60, 61,
    62, 63 a 109 nevykazujú.

 1080 Odstránenie cudzieho telesa z pošvy dieťaťa       110

 1081 Vaginoskopia u dieťaťa alebo pri vaginálnej stenóze   150

 1084 Elektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia
    a (alebo) kryochirurgický zásah v oblasti vagíny
    a (alebo) vulvy                     250

 1088 Úprava polohy maternice vložením pesaru         100

 1090 Naloženie alebo výmena pesaru, v prípade potreby
    okluzívneho  pesaru  z  terapeutických  dôvodov
    (descensus, prolaps a pod.)               50

 1091 Naloženie alebo  výmena intrauterinného telieska
    z terapeutických dôvodov                150

 1092 Odstránenie intrauterinného telieska pre chorobu     50

 1104 Abrázia  dutiny  maternice  a  krčku maternice,
    v prípade  potreby s  odstránením polypov alebo
    cudzích telies, v  prípade potreby aj príprava
    tkanivového materiálu na histologické vyšetrenie    750

 1105 Získanie bunkového materiálu z dutiny maternice
    a príprava  na  cytologické  vyšetrenie  vrátane
    nákladov                        200
    Výkony č. 1104 a 1105 nemožno vykazovať spolu.

 1131 Odstránenie cerclagee                  180

 1162 Ultrazvukový  folikulometrický  monitoring, jeden
    cyklus                         400

 1180 Porada  s  manželským  párom  s  prerokovaním
    medicínskych, psychických  a sociálnych aspektov
    zákroku  umelého  oplodnenia  vrátane vystavenia
    potvrdenia                       300
    Výkon č. 1180 možno vykazovať v prípade choroby len
    raz. Ďalej výkon č. 1180 nemôže vykazovať lekár,
    ktorý zákrok umelého oplodnenia uskutoční. Výkon
    č. 1180 nemožno vykazovať v súvislosti s homológnymi
    insemináciami v spontánnom cykle.

 1184 Vyšetrenie  spermií,  prípadne  aj  hodnotenie
    a zistenie ich počtu  v súvislosti so zákrokom
    umelého oplodnenia                   400

 1192 In vitro oplodnenie (IVF) najskôr do dvoch dní pred
    plánovanou punkciou folikulov, od prvého dňa cyklu
    až po  deň prerušenia cyklu  vrátane vykonania
    potrebných výkonov na umelé oplodnenie        4 500
K. OČNÉ LEKÁRSTVO
    Diagnostické výkony kapitoly K sú účtovateľné iba
    raz, aj keď sa vyšetrujú obidve oči, ak z opisu
    výkonov nevyplýva nič iné.

  60 Komplexné očné vyšetrenie vrátane dokumentácie     320

    Cielené vyšetrenia v očnom lekárstve:
    Cielenými vyšetreniami sú výkony č. 1200 až 1275c.
    Pri cielených vyšetreniach sa súčasne nevykazujú
    výkony č. 1 až 3, 4 až 6, 8, 1198, 60, 62 a 63.

 1200 Subjektívne určenie sférickej refrakcie         50
    Subjektívne určenie sférickej refrakcie s určením
    centrálnej zrakovej  ostrosti pomocou skúšobných
    skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do
    diaľky a nablízko (všetko zahrnuté v základnom
    hodnotení).

 1201 Subjektívne určenie astigmatickej refrakcie       90
    Výkony č. 1200 a 1201 sa súčasne nevykazujú. Obsah
    výkonu je zhodný s výkonom č. 1200.

 1202 Objektívne určenie refrakcie               75
    Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria,
    vyšetrenie automatickým refraktometrom.
    Pri  ordinácii  okuliarov  je  žiadúca  súčasne
    s objektívnou korekciou aj korekcia subjektívna.

 1203 Určenie šírky akomodácie                 50

 1204 Meranie polomeru zakrivenia rohovky           45

 1205 Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí
    do šiestich rokov)                    45
    Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko
    pomocou Landoltových kruhov, E hákov alebo podobných
    optotypov; nehodnotiť vtedy,  keď je vyšetrenie
    zrakovej  ostrosti  súčasťou  vyšetrenia  status
    generalis.

 1206 Objektívne určenie refrakcie u dieťaťa po skončení
    šiesteho roku veku                   100

 1207 Vyšetrenie fotometrom                  75

 1208 Farmakologické testy pupily               100

 1209 Určenie slzivosti, Schiermerov test           20

 1215 Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie        120
    Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických
    okuliarov. Vo výkone sú započítané výkony č. 1200
    a 1201.

 1216 Motorika očí kvalitatívne                40
    Vyšetrenie    heterofórie,    pseudostrabizmu
    a strabizmu, krycí test, pohyblivosť.

 1217 Motorika očí kvantitatívne               120
    Vyšetrenie  heterofórie  a  strabizmu  vrátane
    hodnotenia podľa výkonu č. 1216. Uhol škúlenia alfa
    a beta na perimetri, synoptofóre vrátane výkonov
    č. 1200, 1201, 1203, 1205 a 1206.

 1218 Kvantitatívne   a   kvalitatívne   vyšetrenie
    binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie,
    šírky fúzie a stereopsie na synoptofóre, v prípade
    potreby aj výkon č. 1216                210

 1219 Kvantitatívne  vyšetrenie  binokulárneho videnia
    u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP,
    fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofóre,
    v prípade potreby aj výkon č. 1216           300

 1220 Diferencujúca  analýza  a  grafické  znázornenie
    pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster,
    Rybova tabuľa (najmenej deväť smerov pohľadu každého
    oka)                          350

 1221 Diferencujúca  analýza  a  grafické  znázornenie
    pohybových  schopností oboch  očí, Hessov  štít
    (najmenej 36 smerov pohľadu každého oka)        550

 1222 Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé
    sedenie                         170

 1223 Aktívne  pleoptické  alebo  ortoptické  cvičenie,
    následné sedenie                     70

 1225 Kampimetria do diaľky alebo nablízko          100
    Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych
    skotómov.  Vyšetrovacie postupy:  Amslerov test,
    Bierrumov štít a Haitzove tabuľky.

 1226 Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych
    prahov dráždivosti                   150
    Projekčná perimetria s  použitím značiek rôznej
    veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria,
    izopterová  perimetria  a  dynamická perimetria.
    Prístroje: pologuľový  projekčný perimeter podľa
    Gambsa,  Goldmanna,  Krana,  rozličné  hodnoty
    podráždenia  sú  dané  odstupňovaním  svetelnej
    intenzity a veľkosti značiek.

 1227 Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového
    perimetra                        320
    Vyšetrenie   rozsahu   zmien   zorného  poľa
    (kvantitatívnych  aj  kvalitatívnych)  pomocou
    počítačového perimetra. Pri výkonoch č. 1226 a 1227
    sa výkon č. 1225 nevykazuje.

 1228 Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek:
    Ishihara, Velhagen, Rjabkin               30

 1229 Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými
    vzormi, spektrálna kompenzačná metóda)         120

 1230 Prístrojové vyšetrenie farbocitu - anomaloskop     200

 1231 Vyšetrenie citlivosti na kontrast            100

 1235 Vyšetrenie adaptácie na tmu - adaptometria rýchla
    (nyctometria)                      200

 1236 Vyšetrenie adaptácie na tmu - adaptometria klasická   100

 1240 Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo)
    stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu
    fluoresceínom                      70
    Pri výkone č. 1240 sa výkon č. 1241 nevykazuje.

 1241 Gonioskopia                       130
    Pri výkone č. 1241 sa  výkony č. 1240 a 1251
    nevykazujú.

 1242 Endoteliárna biomikroskopia               600

 1243 Diasklerálne vyšetrenie (Lange)             70

 1244 Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel)          50

 1245 Fotodokumentácia predného segmentu           100

 1246 Oftalmoskopia   (vyšetrenie   očného   pozadia
    oftalmoskopom)                     120


 1246a Fotodokumentácia očného pozadia             200

 1249 Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane
    aplikácie testovacej látky               500

 1250 Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky      450

 1251 Diferenciácia  a  lokalizácia  zmien  sietnice
    panfundoskopom                     270

 1255 Tonometria impresívna                  50

 1256 Tonometria aplanačná                   80

 1257 Tonometria priebežná,  tonografia, denná krivka,
    provokačné testy                    270
    Priebežné určenie IOT (vnútroočného tlaku), najmenej
    štyri tonometrické vyšetrenia, a (alebo) v prípade
    potreby určenie odtokového odporu pomocou tonometrie.

 1258 Elektrotonografické  vyšetrenie  s  priebežnou
    grafickou registráciou, v prípade potreby aj výkony
    č. 1255, 1256 a (alebo) 1257              320

 1262 Oftalmodynamometrické vyšetrenie, v prípade potreby
    aj výkony č. 1255 a (alebo) 1256            250

 1263 Meranie akumulácie P 32                 750

 1265 Biometria oka (očí), B-scan               160
    Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou
    ultrazvukovej biometrie  vrátane grafickej alebo
    obrazovej  dokumentácie, v  prípade potreby  aj
    porovnávacie  vyšetrenie druhého  oka a (alebo)
    výpočet vnútroočnej šošovky (VOŠ).

 1266 Pachymetria rohovky                   160
    Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým
    pachymetrom  vrátane  obrazovej  a  grafickej
    dokumentácie,  v  prípade  potreby  porovnávacie
    vyšetrenie druhého oka.
 1268 Sonografické vyšetrenie oka, A-scan          1 100
    Diagnostika sklovcových opacít, amócie, cudzieho
    telesa vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie,
    v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého
    oka.

 1271 Sonografické  vyšetrenie orbity,  A-scan, B-scan
    vrátane obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj
    vyšetrenie druhej orbity                900
    Pri výkone č. 1271 sa súčasne nevykazuje výkon
    č. 1268.

 1272 Sonografia oka a orbity                1 400
    Diagnostika zmien v oku a orbite pomocou A-scanu
    a B-scanu s automatickým alebo manuálnym testovaním,
    ako aj špeciálne postupy so spektrálnou signálnou
    a obrazovou analýzou vrátane obrazovej dokumentácie,
    v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhej
    strany. Výkony č. 1268, 1271  a 1272 sa spolu
    nevykazujú.
 1273 Lokalizačné  röntgenové  snímky  pri  cudzích
    vnútroočných telesách (Combergova metóda)        200

 1273a Kontrastné röntgenové vyšetrenie slzných ciest za
    spoluúčasti očného lekára                200

 1273b CT vyšetrenie oka a orbity za spoluúčasti očného
    lekára                          50

 1273c Kvalitatívna diferenciácia intra-, extrabulbárnych
    cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor       180

 1273d Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne,
    parabulbárne, retrobulbárne               80

 1273e Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť   30

    Chirurgia oka:

 1274 Elektroepilácia mihalníc, za každé ošetrenie       80
    Odstránenie chybne rastúcich rias elektrokauterom.

 1275 Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky
    alebo mechanická epilácia mihalníc jedného oka      30

 1275a Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom   200
    Výkon sa  nezapočítava, ak erózia  vznikla ako
    následok terapeutického odstránenia cudzieho telesa.

 1275b Incízia  hordeola,  ošetrenie  drobných  úrazov,
    napríklad oderky mihalníc, punkcia abscesu        80

 1275c Excochleácia chalazea                  100

 1276 Odstránenie  cudzích telies  z povrchu rohovky,
    kalcifikátov spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc   90
    Inštrumentálne odstránenie pod štrbinovou lampou,
    každé oko vykazovať osobitne.

 1277 Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky
    alebo do spojovky                    110
    Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa
    z rohovky alebo zo spojovky, každé oko vykazovať
    osobitne.  Pri niekoľkodňovej  anamnéze môže sa
    odstránenie zvyškov cudzieho telesa hodnotiť podľa
    výkonu č. 1280.

 1278 Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky
    alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka      280

 1279 Odstránenie  rohovkových  alebo korneosklerálnych
    stehov                         150

 1280 Rezíduá po cudzom telese - odstránenie, prípadne pri
    rozsiahlom náleze vyfrézovanie lôžka          110

 1282 Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru
    (abrázia, excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo
    laserovým lúčom)                    350

 1284 Tenkoihlová cytológia                  300

 1292 Chirurgické ošetrenie flegmóny orbity alebo slzného
    vaku                          400

 1293 Stenóza slzných ciest u osôb vo veku nad tri roky
    (dilatácia, preplach, prípadná sondáž)          80

 1294 Stenóza slzných  ciest u detí  do troch rokov
    (sondáž,   preplach,   test   priechodnosti
    fluoresceínom)                     150

 1297 Operácia slzných bodov - pri everzii slzných bodov   150
    Do výkonu č. 1297 sa nezapočítava výkon č. 1293.

 1299 Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do
    slzných ciest, eventuálne s fixáciou stehom       300
    Pri výkonoch č. 1294 až 1299 sa výkon č. 1293 nemôže
    vykazovať.

 1300 Exstirpácia slzného vaku alebo exstirpácia alebo
    likvidácia slznej žľazy                 500

 1303 Kantotómia                       230

 1304 Prenikajúca rana viečka jednoduchá           230

 1320 Chirurgické  uvoľnenie  zrastov  spojovky  bez
    plastického krytia                   120

 1321 Pterýgium - ablácia                   320

 1322 Pterýgium - ablácia a plastika             500

 1323 Plastika spojovky pri symblefarách          1 000

 1325 Sutúra spojovky, rohovky alebo skléry - poranenia
    neperforujúce                      280

 1327 Našitie lokálneho rádioaplikátora           1 000

 1328 Odstránenie rádioaplikátora               400

 1329 Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka
    alebo oboch očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej
    anestézie)                        90
    Ak u detí treba celkovú anestéziu, vykazuje sa
    osobitne.

 1338 Chemické poleptanie rohovky - abrázia rohovky (jódom
    alebo kyselinou mliečnou)                60

 1339 Abrázia rohovky mechanická               140

 1340 Termo-alebo kryoterapia rohovky a (alebo) spojovky   180

 1341 Operácia krátkozrakosti - keratotómia         2 200

 1341a Operácia ďalekozrakosti - termokeratoplastika     1 200

 1342 Keratoplastika - lameláris              3 000

 1345 Operácia prednej komory - samostatný výkon      1 000
    Anestézia,  otvorenie,  výplach,  rekonštrukcia,
    prípadne vitrektómia.

 1348 Šošovka - discízia sekundárnej katarakty chirurgicky
    alebo laserom                     1 000

 1358 Cyklokryopexia alebo cyklodiatermia           500

 1359 Laserová operácia v komorovom uhle          1 000
    Trabekuloplastika,   gonioplastika,  iridotómia,
    synechiolýza.

 1364 Koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom,
    kryoaplikátorom, diatermoaplikátorom) jedného oka   1 100

 1365 Následná koagulácia sietnice a cievovky (laserom,
    xenónom,  kryoaplikátorom,  diatermoaplikátorom)
    jedného oka                       600

 1371 Pars plana vitrektómia                2 500

 1373 Výplach silikónovým olejom               800

 1376 Extrakcia   cudzieho   vnútroočného   telesa
    elektromagnetom                     500

 1383 Elektrofyziologické    vyšetrovacie    metódy
    v oftalmológii  -  elektroretinografia  (ERG),
    elektrookulografia (EOG), (EVP), elektromyografia
    (EMG), za každú metódu                 200

 1384 Kryoterapia intrabulbárnych tumorov           300
L. OTORINOLARYNGOLÓGIA
  60 Komplexné otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      320

  62 Cielené otorinolaryngologické  vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      170
I. NOS A PRINOSOVÉ DUTINY
 1400 Aplikácia   leptavých   alebo  dekongestívnych
    medikamentov pri zrkadlovom  osvetlení v zadnom
    priestore nosovej dutiny a v nosohltane         30

 1401 Zastavenie krvácania z nosa leptaním a (alebo)
    tamponádou a (alebo) kauterizáciou           100

 1402 Predná nosová tamponáda ako samostatný výkon       50

 1403 Predná  a zadná  tamponáda nosovej  dutiny ako
    samostatný výkon                    150

 1405 Odstránenie cudzích telies z nosovej dutiny ako
    samostatný výkon                    100

 1406 Chirurgické odstránenie zaklineného cudzieho telesa
    z nosovej dutiny                    370

 1407 Diferencujúce kvalitatívne určenie čuchu minimálne
    tromi  aromatickými  látkami,  tromi  zmiešanými
    aromatickými látkami a jednou látkou dráždiacou
    trojklanný nerv, prípadne  skúška chuti vrátane
    substancií                        80

 1409 Rinomanometrické vyšetrenie prístrojom         180

 1410 Endoskopické vyšetrenie nosových dutín a (alebo)
    nosohltana                       250

 1412 Chirurgický výkon v nosovej dutine, napr. zlomenie
    mušle, luxácia mušle, kaustika mušle, rozrušenie
    zrastov,   probatórna   excízia,   instilácia
    medikamentov do tkaniva mušle              120

 1415 Čiastočné alebo úplné odstránenie jednej nosovej
    mušle                          370

 1416 Odstránenie dvoch nosových polypov alebo iných
    novotvarov z nosovej dutiny               130

 1417 Odstránenie viac ako dvoch nosových polypov alebo
    jedného veľkého novotvaru z nosovej dutiny       300

 1418 Laserová koagulácia ako dodatok k výkonom č. 1415,
    1416 alebo 1417                     400

 1420 Otvorenie abscesu nosovej priehradky           75

 1422 Subperichondrová resekcia tŕňa alebo hrebeňa nosovej
    priehradky                       750

 1431 Chirurgická korektúra nosového krídla          370

 1440 Sonografické vyšetrenie prinosových dutín s použitím
    A obrazu                         90

 1441 Diferenciálno-diagnostické sonografické vyšetrenie
    prinosových dutín s  použitím B obrazu vrátane
    dokumentácie                      200

 1442 Orientačné vyšetrenie čuchu a (alebo) chuti       50

 1445 Punkcia čeľustnej dutiny vrátane výplachu a (alebo)
    instilácie medikamentov                 140

 1446 Endoskopické vyšetrenie čeľustnej dutiny vrátane
    výkonu č. 1445                     200

 1448 Odsávanie exudátu z prinosových dutín          40

 1451 Otvorenie čeľustnej dutiny cez nos, podľa potreby aj
    vysávanie                        300

 1451c Odstránenie tamponády alebo drenáže z antra       100

 1452 Úplné alebo čiastočné vyprázdnenie čeľustnej dutiny
    cez nos endoskopom                   900

 1454 Chirurgické uzavretie fistuly čeľustnej dutiny     900

 1455 Sondáž a (alebo) bužírovanie čelovej dutiny cez nos
    s výplachom a (alebo) instiláciou medikamentov     175

 1456 Drenáž čelovej dutiny cez otvor v prednej stene     550
II. HLTAN, HRTAN, REČ, UCHO
a) Hltan, hrtan
 1470 Odstránenie zaklineného cudzieho telesa indirektne
    z ústnej dutiny alebo z hltana             100

 1474e Laserová koagulácia ako dodatočný výkon         800

 1475 Konzervatívne ošetrenie podnebných mandlí, napríklad
    výter                          40

 1479 Incízia abscesu v ústnej dutine             250

 1480 Incízia paratonzilárneho abscesu            150

 1481 Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu       60

 1485 Adenotómia                       500

 1486 Chirurgické ošetrenie  pooperačného krvácania po
    adenotómii                       350

 1500 Nepriama   laryngoskopia   vrátane  instilácie
    medikamentov alebo leptanie v hrtane          180

 1502 Leptanie v hrtane                    80

 1505 Stroboskopické vyšetrenie  hlasiviek s podrobným
    opisom (najmenej tri frekvencie)            120

 1506 Priama laryngoskopia                  500

 1510 Liečebná bronchoskopia cez stómu            180

 1515 Odstránenie cudzieho telesa z hrtana          600

 1516 Galvanokaustika alebo kyretáž v hrtane ako príplatok
    k výkonu č. 1506                    400

 1517 Probatórna excízia z hrtana a odstránenie polypov
    alebo iných novotvarov z hrtana indirektne       480

 1520 Mikrochirurgické odstránenie polypov alebo iných
    novotvarov z hrtana                  1 200

 1521 Koagulácia, vaporizácia a (alebo) resekcia laserom
    ako dodatok k výkonu č. 1520              800

 1523a Ošetrovanie tracheostómy, výmena tracheálnej kanyly   140

 1523b Chirurgické uzavretie tracheostómy           800
b) Reč
 1530 Vyšetrenie  reči foniatrom  (vyšetrenie motoriky
    artikulačných  orgánov,  fonematického  sluchu,
    artikulácie v slovných testoch a konverzačnej reči,
    vyšetrenie plynulosti reči, automatizmy, čítanie,
    reprodukcia slov a viet, monológ a dialóg)       100

 1531 Vyšetrenie hlasu foniatrom (kvalita, fonačný čas,
    poloha hlasu pri reči alebo speve)           100

 1531a Špecifické vyšetrenie vývoja dieťaťa po stránke
    rečovej,  psychomotorickej  a  sociálnej  pri
    nekombinovaných poruchách (OVR, OBVR, OVPS, poruchy
    symbolických funkcií atď.)               320

 1531b Diagnostika  špecificky  narušenej  komunikačnej
    schopnosti dieťaťa nad desať rokov (pri použití
    špecifických metód a testov)              280

 1533 Vyšetrenie  reči so  zameraním na  vývoj reči,
    porozumenie reči, vyšetrenie aktívnej a pasívnej
    slovnej zásoby, syntaxe a gramatickej stavby reči,
    prozodické  faktory  vrátane  výkonu  č. 1530
    a cieleného  vyšetrenia   statusu  príslušného
    orgánového systému uvedeného pri výkone č. 61      320

 1534 Vyšetrenie hlasu so zameraním na kvalitu a rozsah
    (rozsah hovorového hlasu a spevného hlasu, stredná
    poloha hovorového hlasu), pneumografické vyšetrenie
    vrátane  výkonu č. 1531  a cieleného vyšetrenia
    statusu príslušného orgánového systému uvedeného pri
    výkone č. 61                      320
    Výkony č. 1533 a 1534 sa súčasne nevykazujú.

 1535 Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, pažerákový
    náhradný hlas alebo elektronický náhradný hlas, za
    každé cvičenie                     150

 1535a Primárna  alebo  sekundárna  inzercia ventilovej
    protézy na rehabilitáciu hlasu po laryngektómii ako
    príplatok k laryngektómii (výkon č. 1526) alebo
    k direktnej ezofagoskopii (výkon č. 740)        500

 1535b Výmena ventilovej protézy                100

 1537 Hlasové cvičenia, uvoľňovacie a dychové cvičenia,
    fonačné  a  konverzačné  cvičenia,  transfer
    fyziologickej hlasovej  techniky do konverzačnej
    reči, najmenej 30 minút                 250

 1538 Meranie hlasového poľa - fonetogram s grafickým
    záznamom, intonometria                 200
c) Ucho
 1540 Odstránenie ušného mazu jednostranne           40

 1541 Vypláchnutie a (alebo) odsatie epitympana        45

 1542 Odstránenie voľne uloženého  cudzieho telesa zo
    zvukovodu alebo z bubienkovej dutiny           80

 1543 Odstránenie zaklineného cudzieho telesa zo zvukovodu  150

 1544 Aplikácia medikamentov do zvukovodu pri otoskopii
    jednostranne                       40

 1545 Incízia furunkula vonkajšieho zvukovodu         80

 1546 Kaustika vo zvukovode alebo v bubienkovej dutine
    vrátane výkonu č. 1544 alebo 1561            90

 1547 Chirurgický výkon na ušnici a (alebo) vo vonkajšom
    zvukovode (napríklad odstránenie benígneho kožného
    novotvaru)                       180

 1547a Chirurgické ošetrenie othematómu            300

 1548 Odstránenie jedného alebo  viacerých polypov zo
    zvukovodu alebo z bubienkovej a trepanačnej dutiny   300

 1550 Binokulárne mikroskopické vyšetrenie vonkajšieho,
    stredného ucha jednostranne               75

 1551 Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím
    tlaku                          25

 1553 Katetrizácia sluchovej trubice a (alebo) instilácia
    medikamentov cez katéter                 80

 1556 Paracentéza                       130


 1557 Drenáž bubienkovej dutiny ventilačnou trubičkou     320

 1558 Vloženie alebo vymenenie protézy blanky bubienka
    alebo výmena (odstránenie) ventilačnej trubičky     45

 1560 Tympanoskopia                      200

 1561 Aplikácia medikamentov do bubienkovej dutiny pri
    zrkadlovom osvetlení                   70

 1565 Otvorenie bubienkovej dutiny endomeatálnym prístupom
    s odklopením blanky bubienka ako samostatný výkon   1 200

 1585 Orientačné vyšetrenie vestibulového aparátu       150

 1586 Podrobné  vestibulometrické  vyšetrenie  vrátane
    elektronystagmografického   záznamu   a   jeho
    vyhodnotenia                      250

 1590 Klasické vyšetrenie sluchu (hlasitá reč, šepot,
    vyšetrenie ladičkou)                   80

 1591 Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých
    obojstranne                       170

 1592 Rečová audiometria, aj obojstranne, slúchadlami     140
    Pri výkonoch č. 1591 a  1592 sa výkon č. 1590
    nevykazuje.

 1593 Vyšetrenie rečovou audiometriou vo voľnom poli na
    prispôsobenie načúvacieho aparátu            60

 1594 Výber a nastavenie naslúchadla, najviac tri       320

 1595 Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u detí do
    desať rokov obojstranne                 250

 1595a Tónové nadprahové audiometrické vyšetrenie u detí do
    desať rokov                       300

 1596 Tympanometria na zistenie pohyblivosti prevodového
    aparátu stredného ucha s grafickým znázornením      80

 1597 Vyšetrenie  reflexov  vnútroušných  svalov, ipsi
    a kontralaterálne, decay-reflex, aj obojstranne     200

 1598 Vyhotovenie  odtlačku z  ucha (pred  zhotovením
    individuálnej ušnej koncovky k naslúchadlu treba
    ucho  vyšetriť,  vyčistiť,  depilovať, odmastiť,
    zarobiť odtlačkovú hmotu, aplikovať ju striekačkou do
    ucha a desať minút čakať na stvrdnutie)         180
    Výkony č. 1540, 1541 a 1544 sa pri výkone č. 1598
    nevykazujú.

 1599 Elektrokochleografia  a  elektrická  stimulácia
    sluchového nervu                    300

 1601 Prvotné nastavenie rečového procesora kochleárnej
    protézy                         500
III. zrušená od 1.10.1997
M. UROLÓGIA
  60 Komplexné urologické vyšetrenie vrátane dokumentácie  320

  62 Cielené urologické vyšetrenie vrátane dokumentácie   200

  63 Kontrolné urologické vyšetrenie vrátane dokumentácie  170

 1700 Výplach močovej rúry muža a (alebo) instilácia
    medikamentov                       75

 1701 Dilatácia močovej rúry ženy, instilácia medikamentov
    a (alebo) katetrizácia močového mechúra         80

 1702 Postupná dilatácia močovej rúry muža, instilácia
    medikamentov a (alebo) katetrizácia močového mechúra  230

 1703 Odstránenie cudzieho telesa z močovej rúry       230

 1706 Incízia striktúry močovej rúry podľa Otisa       260

 1712 Uretroskopia (endoskopické vyšetrenie močovej rúry)   230

 1713 Uretroskopia s  chirurgickým zákrokom (napríklad
    koagulácia papilómov alebo resekcia chlopní)      450

 1714 Odstránenie jedného alebo  viacerých nádorov na
    vonkajšom ústí močovej rúry               350

 1722 Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby
    s výplachom,  instilácia medikamentov  a (alebo)
    výplach krvných zrazenín u muža alebo chlapca      170

 1723 Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby
    s výplachom,  instilácia medikamentov  a (alebo)
    vypláchnutie krvných zrazenín u ženy          110

 1726 Výplach  močového mechúra  a (alebo) instilácia
    medikamentov pri zavedenom trvalom katétri       100

 1730 Plastické ošetrenie  striktúry vonkajšieho ústia
    močovej rúry (plastická meatotómia)           800

 1733 Operácia fimózy a (alebo) frenulum breve        500

 1735 Nekrvavá repozícia parafimózy              100

 1736 Operačná repozícia parafimózy              500

 1740 Uvoľnenie zrastu predkožky ako samostatný výkon     100

 1746 Priame ultrazvukové vyšetrenie ciev penisu podľa
    Dopplera vrátane lokálnej injekcie vazoaktívnych
    látok a grafického záznamu               300
 1750 Ultrazvukové vyšetrenie obsahu skróta          900
 1751 Ultrazvukové vyšetrenie ektopického testis       150

 1752 Testimetria (podľa Hynieho alebo Pradera)        60

 1755 Podviazanie semenovodu (vasectómia)           900

 1759 Operácia varikokély (skrotálnym rezom)        1 000

 1760 Operácia varikokély s vysokým podviazaním venae
    testiculares (brušný rez)               1 500

 1761 Operácia hydrokély alebo spermatokély         1 100

 1775 Masáž prostaty,  podľa potreby aj  so získaním
    exprimátu prostaty                   100
    Výkon vykazuje aj dermatovenerológ.

 1784 Cystoskopia vrátane uretroskopie u ženy         800

 1785 Cystoskopia vrátane uretroskopie u muža        1 200

 1786 Sondáž močovodu, podľa potreby aj výplach obličkovej
    panvičky a (alebo) zavedenie medikamentov a (alebo)
    kontrastných  látok do  obličkovej panvičky ako
    dodatkové výkony k výkonom č. 1784 a 1785        250


 1787 Zavedenie, výmena alebo odstránenie trvalej močovej
    cievky ako dodatok k výkonom č. 1784 a 1785       450

 1788 Ureterorenoskopia  so  sondážou  močovodu, podľa
    potreby s odstránením kameňov a (alebo) nádoru ako
    dodatok k výkonom č. 1784 a 1785           1 900

 1791 Uroflowmetria vrátane záznamu              200

 1792 Manometrické   vyšetrenie   močového   mechúra
    s priebežným záznamom, podľa potreby aj fyzikálne
    provokačné testy                    500

 1793 Simultánne  elektromanometrické  meranie  tlaku
    močového mechúra a brucha s priebežným záznamom,
    podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy       900
    Pri výkone č. 1793 sa výkon č. 1792 nevykazuje.

 1794 Profilové  meranie  tlaku  uretry  s priebežným
    záznamom, podľa potreby aj fyzikálne provokačné
    testy                          550
    Pri výkonoch č. 1792, 1793, 1794 sa výkony č. 1700,
    1701, 1702 a 1726 nevykazujú.

 1795 Perkutánna  punkcia  močového  mechúra  vrátane
    výplachu, fixácie katétra a obväzu           450

 1800 Rozdrvenie a odstránenie kameňov močového mechúra
    vrátane  výkonu č. 1784  alebo 1785,  za každé
    ošetrenie                       2 300

 1801 Evakuácia koagúl pri tamponáde močového mechúra     600

 1802 Transuretrálna operácia v močovom mechúre, napríklad
    koagulácia krvácajúcich ložísk a (alebo) odstránenie
    cudzích telies                     800

 1803 Transuretrálna  operácia v  močovom mechúre  na
    odstránenie tumorov ako dodatok k výkonu č. 1784
    alebo 1785                      1 200

 1815 Odstránenie  alebo pokus  o odstránenie kameňov
    z močovodu slučkou vrátane potrebnej dilatácie ústia
    močovodu ako dodatok k výkonu č. 1784 alebo 1785    750
    Pri výkone č. 1815 sa výkon č. 1802 nevykazuje.

 1816 Discízia ústia  močovodu ako dodatok  k výkonu
    č. 1784 alebo 1785                   250

 1822 Výmena vezikostomickej cievky alebo nefrostomickej
    cievky vrátane výplachu, fixácie cievky a preväzu    300

 1850 Koagulácia laserom ako  dodatok k endoskopickým
    výkonom podľa kapitoly M               1 500
N. zrušené od 1.10.1997
I. zrušená od 1.10.1997
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
IV. zrušená od 1.10.1997
V. zrušená od 1.10.1997
VI. zrušená od 1.10.1997
VII. zrušená od 1.10.1997
VIII. zrušená od 1.10.1997
IX. zrušená od 1.10.1997
X. zrušená od 1.10.1997
O. REUMATOLÓGIA
  60 Komplexné reumatologické vyšetrenie zahŕňa kompletné
    interné vyšetrenie, vyšetrenie pohybového aparátu
    (periférnych  kĺbov,  sakroiliakálnych  kĺbov,
    chrbtice, svalov a šliach) a jeho funkčného stavu
    vrátane dokumentácie                  320

  62 Cielené   reumatologické   vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné  reumatologické  vyšetrenie  vrátane
    dokumentácie                      170

  15b Komplexné hodnotenie biochemických, metabolických
    alebo imunologických parametrov (reaktantov akútnej
    fázy zápalu, synoviogramu, imunoelektroforetogramu,
    autoprotilátok, parametrov celulárnej a humorálnej
    imunity) reumatológom s písomným záverom a ďalším
    odporúčaním                       100

  10 Rozbor  a  plánovanie  cielených  terapeutických
    postupov na ovplyvnenie chronických reumatických
    ochorení a reumatických  ochorení s postihnutím
    viacerých orgánových systémov na účely racionálnej
    farmakoterapie   vrátane   rád,   dokumentácie
    a vyhotovenia  písomného  lekárskeho  odporúčania
    pacientovi                       180
    Ak sa pri kontrolnom reumatologickom vyšetrení zistí
    závažná zmena klinického stavu a je potrebná zásadná
    zmena terapeutického postupu, možno vykazovať tento
    výkon raz za tri mesiace.

 385 Ultrazvukové vyšetrenie kĺbu ako jedného orgánu     180

 300 Punkcia malého kĺbu - PIP, MCP, MTP           120

 301 Punkcia stredného kĺbu - lakťa, zápästia, členka    150

 302 Punkcia  veľkého kĺbu  - bedrového,  kolenného,
    ramenného kĺbu                     240

 255 Injekcia intraartikulárna                110

 103 Vyhodnotenie nálezov a rady tehotným pacientkám
    s reumatologickými chorobami              200

    Pomocné reumatologické vyšetrovacie metódy

 603 EKG vyšetrenie najmenej s 12 zvodmi           350

 690 Vyšetrenie úsilného výdychu - spirometria        60

 691 Spirometrické vyšetrenie na určenie exspiračných
    parametrov   vrátane   grafickej   registrácie
    a dokumentácie                     250

 1209 Určenie slzivosti - Schirmerov test           20

 670 Ultrazvukové  vyšetrenie  žilového  prietoku  na
    končatinách Dopplerovou metódou             220


 677 Priame ultrazvukové vyšetrenie prietoku v artériách
    končatín  Dopplerovou metódou  vrátane grafickej
    registrácie                       450

 654 Mikroskopické vyšetrenie kapilár na okrajoch nechtov
    na diferenciálnu diagnózu reumatických ochorení     135

 1894 Statické  termografické  vyšetrenie  kĺbu  alebo
    extraartikulárnych štruktúr               140

 1895 Dynamické  termografické  vyšetrenie  kĺbu alebo
    extraartikulárnych štruktúr               200
I. zrušená od 1.10.1997
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
IV. zrušená od 1.10.1997
V. zrušená od 1.10.1997
VI. zrušená od 1.10.1997
P. zrušené od 1.10.1997
I. zrušená od 1.10.1997
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
Q. ORTOPEDICKO-CHIRURGICKÉ KONZERVATÍVNE VÝKONY
 3207 Korekcia pozície vrodenej luxácie bedrového kĺbu    550

 3208 Každá ďalšia zmena pozície počas ošetrovania podľa
    výkonu č. 3207                     240

 3210 Cielený chiroterapeutický zásah na chrbtici vrátane
    dokumentácie funkčnej analýzy, podľa potreby aj
    výkony č. 3211 a 3215, za každé ošetrenie        200

 3211 Cielený chiroterapeutický zásah na jednom alebo
    viacerých kĺboch  končatín vrátane dokumentácie,
    funkčnej analýzy, podľa potreby aj výkon č. 3215, za
    každé ošetrenie                     180
    Výkony č. 3210 a 3211 sa účtujú v jednom ošetrovanom
    prípade najviac dva razy. Ak sa ani po zopakovaní
    ošetrenia podľa výkonov č. 3210 a (alebo) 3211 za
    kvartál nedosiahol želaný úspech, môže sa každé
    ďalšie ošetrenie účtovať  výnimočne s dôkladným
    odôvodnením, a  to na udržanie  výšky, svalovú
    reflektorickú fixáciu a na dosiahnutie vegetatívnych
    alebo neurologických sprievodných javov. Vyúčtovanie
    výkonov č. 3210 a 3211 predpokladá osobitnú lekársku
    kvalifikáciu.

 3215 Mobilizujúce ošetrenie chrbtice alebo jedného kĺbu,
    alebo viacerých kĺbov končatín pomocou techniky na
    mäkkých častiach, za každé ošetrenie           40

 3240 Spoločný konštrukčný plán ortopéda, lekára fyziatra
    s pacientom  na  zhotovenie  veľkej ortopedickej
    pomôcky (napríklad umelého údu)             200
    Výkon č. 3240 sa pri tej istej ortopedickej pomôcke
    účtuje len raz.
    Ortopedicko-protetické  výrobky   vyrobené  na
    protetických oddeleniach fakultných nemocníc a OLÚ
    Kováčová sa uhrádzajú u hospitalizovaných pacientov
    a u ambulantných pacientov podľa Zoznamu liečiv
    a zdravotníckych pomôcok.
I. zrušená od 1.10.1997
II. zrušená od 1.10.1997
III. zrušená od 1.10.1997
R. CHIRURGIA A ORTOPÉDIA
    Porušenie  celistvosti  povrchovej  plochy tela,
    prípadne rozsah chorobných  procesov sa hodnotí
    v tejto kapitole podľa týchto kritérií pre pojmy
    "malý", prípadne "veľký":
    dĺžka: menšia alebo väčšia ako 3 cm,
    plocha: menšia alebo väčšia ako 4 cm2,
    objem: menší alebo väčší ako 1 cm3.

  60 Komplexné  chirurgické a  ortopedické vyšetrenie
    vrátane dokumentácie                  320

  62 Cielené chirurgické a ortopedické vyšetrenie vrátane
    dokumentácie                      200

  63 Kontrolné  chirurgické a  ortopedické vyšetrenie
    vrátane dokumentácie                  170
I. VŠEOBECNÁ CHIRURGIA
    Ako uzáver rany platí len šitie, svorkovanie alebo
    tie opatrenia, ktoré  nahrádzajú ošetrenie rany
    náplasťou. Výkon č. 200 sa nevykazuje pri obväzoch,
    ktoré  slúžia na  pokrytie rán,  ktoré vznikli
    lekárskym zásahom pri tej istej konzultácii, a nie
    pri výkonoch č. 2000 až 2005, 2020 a 2021. Výkony
    č. 2000, 2003, 2011, 2012 a 2018 môže vykonávať aj
    praktický lekár.

 2000 Prvé ošetrenie malej rany                100

 2001 Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany       160

 2002 Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany  260

 2003 Prvé ošetrenie veľkej rany               170

 2004 Ošetrenie veľkej rany vrátane uzavretia rany      300

 2005 Ošetrenie veľkej rany vrátane zarovnania okrajov
    rany a uzavretia rany                  520
    Pri ošetrení tej istej rany sa pri výkonoch č. 2000
    až 2005 výkon č. 2206 nevykazuje.

 2006 Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany,
    prípadne pri viacnásobnom ošetrení            40
    Pri odstraňovaní sutúry pri výkone č. 2860 sa výkon
    č. 2006 účtuje pre každú končatinu najviac šesť ráz.

 2007 Odstránenie sutúry alebo svoriek z veľkej rany,
    prípadne pri viacnásobnom ošetrení            60

 2008 Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného pod
    povrchom kože alebo sliznice              100

 2009 Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom
    kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom         250

 2010 Chirurgické odstránenie hlboko uloženého cudzieho
    telesa z mäkkých častí a kosti             450

 2011 Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa
    (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu        250
    (toilette, debridement, topické prostriedky)

 2011a Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa do
    5% povrchu tela, za každú popáleninu          150
    (toilette, debridement, topické prostriedky)

 2012 Preväz popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha,
    tvár), za každý preväz                 150

 2012a Preväz ostatných popálenín I. a II. stupňa do 5%
    povrchu tela, za každý preväz              100

 2013 Prvotné ošetrenie popáleniny III. alebo IV. stupňa
    do 5% povrchu tela                   300
    (toilette, debridement, topické prostriedky)

 2013a Prvotné ošetrenie popáleniny III. alebo IV. stupňa
    do 10% povrchu tela                   350
    (toilette, debridement, topické prostriedky)

 2015 Opakované  ošetrenie (preväz)  popáleniny do 5%
    povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov   150

 2015a Opakované ošetrenie (preväz)  popáleniny do 10%
    povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych krémov   200

 2015b Opakované ošetrenie (preväz) popáleniny od 11 do
    20% povrchu tela s aplikáciou antibakteriálnych
    krémov                         300

 2018 Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam      150

 2018a Ošetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam      400

 2019 Príplatok za nekrotómie na ruke a nohe          50

 2019a Príplatok za nekrotómie na krku             100
    Výkony č. 2000, 2003, 2011, 2011a, 2012, 2012a,
    2018, 2018a, 2019 vykazuje aj dermatovenerológ.

 2019b Príplatok za nekrotómie na tvári            200

 2019c Príplatok za nekrotómie na končatine          300

 2019d Príplatok za nekrotómie na trupe            500

 2025 Zavedenie antibiotického reťazca do dutín v ranách
    a (alebo) jeho odstránenie pri chronickom hnisaní
    v mäkkých častiach alebo kostiach            100

 2030 Zavedenie jedného alebo viacerých odsávacích drénov
    do rany cez osobitný prístup               30

 2103a Primárna excízia popálenín na ruke alebo nohe, za
    každý prst, alebo na dorze               500

 2103b Primárna excízia popálenín na dlani alebo ploske
    nohy                          600

 2141 Otvorenie abscesu ležiaceho povrchovo pod kožou alebo
    sliznicou alebo excízia furunkula            110

 2142 Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože    220

 2145 Otvorenie hlboko ležiaceho abscesu           350

 2146 Otvorenie flegmóny alebo excízia karbunkula       400

 2147 Uvoľňujúca incízia hlboko pod fasciou ležiacich
    vrstiev s drenážou                   400
II. PLASTICKÁ A REKONŠTRUKČNÁ CHIRURGIA
    Pri autotransplantácii kože je ošetrenie miesta
    odberu súčasťou výkonu.

 911 Vysokoobrátkové brúsenie plôch kože a jaziev, za
    každé ošetrenie                     250

 1298 Discízia striktúry slzných ciest            150

 1425 Plastická korekcia nosovej priehradky v chrupkovej
    časti na  úpravu dýchania nosom,  prípadne pri
    viacerých  ošetreniach, podľa  potreby aj výkon
    č. 1422                        1 650

 1426 Plastická korekcia nosovej priehradky v chrupkovej
    a kostnej časti na úpravu dýchania nosom, prípadne
    pri viacerých ošetreniach, podľa potreby aj výkon
    č. 1422                        2 400

 1427 Plastická operácia na uzavretie perforácie nosovej
    priehradky                      1 000

 1428 Plastická korekcia tvaru vonkajšieho nosa otvoreným
    alebo  klasickým prístupom  na zachovanie  jeho
    funkčnosti                      2 700

 1547 Chirurgický výkon na ušnici a (alebo) vo vonkajšom
    zvukovode (napríklad odstránenie benígneho kožného
    novotvaru)                       180

 1580 Chirurgická korekcia odstávajúcej ušnice        800

 1581 Chirurgická korekcia tvaru ušnice            950

 1582 Chirurgická korekcia tvaru ušnice, jej veľkosti
    a plochy                       1 400

 1740 Uvoľnenie zrastu predkožky ako samostatný výkon     100

 1741 Plastická operácia predkožky a frenulum breve      750

 1742 Operačné preťatie frenulum breve (frenulotómia)     130

 1743 Operácia fimózy s prstencovou ligatúrou predkožky    380

 2100 Excízia malého kúska sliznice alebo kože (malý
    benígny  tumor,  napríklad  epulis, hyperplázia,
    leukoplakia,  probatórna excízia)  alebo excízia
    malého, v koži uloženého nádoru             160

 2101 Excízia väčšieho poľa kože  (do 10 cm2) alebo
    sliznice alebo excízia malého, pod kožou alebo
    sliznicou ležiaceho nádoru               200

 2102 Excízia veľkého poľa kože (nad 10 cm2) alebo sliznice  300

 2104 Exstirpácia jednej alebo viacerých lymfatických uzlín
    z toho istého miesta                  550

 2105 Exstirpácia  hlboko  ležiaceho  telového tkaniva
    (napríklad tukového tkaniva, fascie, muskulatúry)
    alebo  probatórna  excízia  z  hlboko ležiaceho
    telesného  tkaniva  (napríklad  jazyka)  alebo
    z nejakého orgánu bez otvorenia telovej dutiny     380

 2106 Exstirpácia jedného veľkého benígneho nádoru alebo
    mazovej žľazy alebo exstirpácia pilonidálnej cysty
    alebo fistuly                      700

 2106b Exstirpácia pilonidálnej cysty alebo fistuly      900

 2110 Diagnostická exstirpácia hmatateľného tumoru prsníka  600

 2111 Diagnostická  excízia  kúska  prsného  tkaniva
    diagnostikovaného len prístrojmi            900

 2121 Odstránenie  regionálneho  lymfatického riečiska,
    prípadne ako príplatok k výkonom č. 2115 až 2118   1 000

 2130 Plastická konštrukcia prsníka, podľa potreby aj
    implantácia prsníkovej protézy            2 000

 2133 Operačná výmena prsníkovej protézy ako samostatný
    výkon                         1 100

 2156 Posuvná plastika na zakrytie veľkého defektu kože    650

 2157 Transplantácia s uvoľnením laloka kože na zakrytie
    veľkého defektu kože                  650

 2160 Transplantácia jedného alebo viacerých ochlpených
    kožných  implantátov  alebo  tukového  kožného
    transplantátu                     1 200

 2170 Chirurgické odstránenie naevus flammeus, za každé
    ošetrenie                        800

 2171 Chirurgická korekcia znetvorujúcej jazvy tváre     600

 2172 Chirurgická excízia veľkej kontrakčnej a funkcii
    prekážajúcej jazvy                  1 000

 2173 Príplatok k chirurgickým výkonom č. 2170 a 2172 na
    povrchu tela pomocou laserovej chirurgie        750
III. CHIRURGIA KONČATÍN
 2200 Vytvorenie  bezkrvného  prostredia  s  použitím
    turniketu na končatine v súvislosti s operačným
    výkonom                         50

 2205 Trepanácia nechta na prste ruky alebo nohy        50

 2206 Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy         90

 2207 Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy s excíziou
    nechtového lôžka                    150

 2208 Založenie spony na nechte ruky a nohy          100

 2209 Plastická operácia nechtového lôžka na ruke alebo
    nohe                          350

 2210 Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia,
    podľa potreby aj ablácia nechta na ruke alebo nohe   150

 2211 Otvorenie  osseálneho  panarícia  na  rozhraní
    šľachového puzdra vrátane lokálnej drenáže       350

 2212 Operačné ošetrenie flegmóny dlane            550

 2213 Odstránenie rozsiahlych nekróz v oblasti ruky alebo
    nohy, za každé ošetrenie                250

 2215 Zavedenie  jednej  alebo  viacerých výplachových
    drenáží do zhybov v mäkkých častiach alebo kostiach
    cez osobitný prístup, podľa potreby aj výplach     250

 2216 Výplach cez založenú drenáž               60

 2220 Operácia ganglia na kĺbe ruky alebo prsta        700

 2221 Exstirpácia tumoru mäkkých častí na prste ruky alebo
    nohy (napríklad hemangiómu)               600

 2222 Operačné  odstránenie fisúry  na prste  pomocou
    Z-plastiky                       700

 2225 Operácia stenózy šľachového puzdra, podľa potreby aj
    probatórna excízia                   400

 2226 Operácia tendosynovitídy v oblasti zhybu na ruke
    alebo angulárnych segmentov prsta            800

 2240 Šitie svalov a (alebo) fascie, podľa potreby aj
    osteotómia                      1 700

 2245 Preparácia a šitie šľachy napínača, prípadne aj
    ošetrenie čerstvej rany                1 000

 2246 Preparácia a šitie šľachy ohýbača vrátane ošetrenia
    čerstvej rany alebo sutúry a plastického ošetrenia
    Achillovej šľachy alebo šľachy štvorhlavého svalu,
    podľa potreby aj výkon č. 2240            1 250

 2250 Preparácia a  preťatie šľachy alebo  svalu ako
    samostatný výkon                    500

 2255 Operačné  riešenie  zrastov  okolo  šľachy  ako
    samostatný výkon                    950

 2256 Operačné uvoľnenie zrastov okolo viacerých šliach
    ako samostatný výkon                 1 300

 2260 Presadenie úponu šľachy alebo svalu          1 100

 2270 Operácia Dupuytrenovej  kontraktúry s čiastočným
    odstránením palmárnej aponeurózy kĺbu, podľa potreby
    aj premiestňovacia plastika a (alebo) odstránenie
    povrazovitých útvarov na prste ruky          1 200

 2275 Operácia karpálneho  alebo tarzálneho tunelového
    syndrómu s dekompresiou nervov            1 650

 2280 Amputácia alebo exartikulácia prsta na ruke alebo
    nohe alebo amputácia článku prsta na ruke alebo nohe
    vrátane plastického zakrytia              500
IV. KOSTNÁ CHIRURGIA
    Osteosyntézy podľa výkonov č. 2339 až 2348 obsahujú
    výkony realizované pri tom istom ošetrení na tej
    istej kosti podľa výkonov č. 2310 až 2326.

 2310 Repozícia zlomeniny distálneho článku na prste ruky
    alebo nohy                        80

 2311 Repozícia zlomeného základného článku, stredného
    článku prsta ruky alebo kosti palca na nohe       150

 2315 Repozícia  zlomeniny  zápästia  metakarpálnych
    a metatarzálnych kĺbov                 250

 2320 Repozícia zlomeniny ramennej kosti           450

 2321 Repozícia zlomenej kosti predlaktia na jednej hornej
    končatine                        350

 2325 Repozícia zlomeniny stehennej kosti           750

 2326 Repozícia zlomeniny kosti predkolenia na jednej
    dolnej končatine                    500

 2330 Repozícia zlomeného stavca v závese           800

 2360 Odstránenie perkutánne zavedených drôtov        150

 2361 Odstránenie  osteosyntetického  materiálu krátkej
    kosti, rebra alebo kľúčnej kosti            450

 2370 Probatórne vydlabanie z kosti alebo vydlabanie alebo
    nekrotómia na malej kosti                580

 2380 Odstránenie exostózy oddlabaním ako samostatný výkon  500
V. CHIRURGIA KĹBOV
 2400 Repozícia luxácie kĺbu na prste ruky alebo nohy     120

 2401 Repozícia luxácie kĺbu palca              200

 2402 Repozícia luxácie prsta ruky alebo nohy         360

 2403 Repozícia interponovaného menisku, subluxácia hlavy
    rádia    (Chassaignac)    alebo    luxácia
    sternoklavikulárneho a akromioklavikulárneho kĺbu
    alebo jabĺčka                      150

 2405 Repozícia  luxácie  lakťového,  ramenného  alebo
    kolenného kĺbu                     420

 2406 Repozícia traumatickej luxácie bedrového kĺbu      800

 2420 Primárna sutúra alebo reinzercia väzu a (alebo)
    sutúra puzdra kĺbov prstov ruky alebo nohy       450

 2421 Primárna sutúra alebo reinzercia väzu a (alebo)
    sutúra kĺbového puzdra palca, ruky alebo päty      750

 2425 Plastika väzov prstov na ruke alebo nohe        850

 2435 Operačné odstránenie cudzieho telesa z kĺbu prstov
    ruky, prstov na nohe alebo kĺbu na nohe         650

 2445 Artroskopické vyšetrenie, podľa potreby aj skúšobné
    odobratie tkaniva mäkkých častí, chrupky alebo kostí 1 500

 2455 Otvorenie kĺbu na prste ruky alebo nohy, podľa
    potreby aj drenáž ako samostatný výkon         300

 2456 Otvorenie kĺbu ruky alebo nohy, podľa potreby aj
    drenáž ako samostatný výkon               600

 2457 Otvorenie lakťového alebo kolenného kĺbu, podľa
    potreby aj drenáž ako samostatný výkon        1 000

 2460 Mobilizácia kontraktúry kĺbu ramena, lakťa, bedra
    alebo kolena v narkóze alebo v lokálnej anestézii
    ako samostatný výkon                  400

 2470 Drôtená opora na fixáciu malého kĺbu (kĺby na
    prstoch rúk a nôh)                   250

 2472 Odstránenie drôtenej opory               150

 2475 Artrodéza kĺbu na prstoch ruky alebo nohy        800
VI. KRČNÁ A BRUŠNÁ CHIRURGIA
 2600 Tracheotómia                     1 000

 2625 Pokus o vrátenie do pôvodného stavu inkarcerovanej
    ingvinálnej alebo femorálnej hernie           250

 2630 Diagnostický  peritoneálny  výplach (peritoneálna
    laváž) ako samostatný výkon               400
    Pri výkone č. 2630 sa neúčtuje výkon č. 307.

 2705 Ortográdne vypláchnutie čriev vrátane zavedenia
    sondy do duodena                    250

 2721 Bužírovanie anus praeternaturalis, za každé ošetrenie  100

 2722 Nácvik  pacienta s  anus praeternaturalis,  ako
    irigáciou vyprázdňovať črevá              160

 2745 Operácia submukóznej, perianálnej fistuly        350
VII. ODOBRATIE ORGÁNOV ALEBO ČASTI ORGÁNOV NA ÚČELY TRANSPLANTÁCIE
 2876 Kostná dreň                       600

 2877 Rohovka                         600
    Odbery  ostatných  orgánov  sa  vykonávajú  ako
    nemocničný výkon.
VIII. HRUDNÁ A SRDCOVOCIEVNA CHIRURGIA
a) Hrudná chirurgia
 2800a Zavedenie drenáže pleury                600

 2800b Cielená biopsia pľúc (punkčná)            1 000

 2801 Výplach pleurálneho priestoru pri založenej drenáži,
    podľa potreby aj zavedenie medikamentov         150

 2811 Torakoskopia s odberom materiálu na biopsiu      1 250

 2812o Výmena tracheálnej T-kanyly               450
b) Srdcovocievna chirurgia
 2815 Implantácia  kardiostimulátora  vrátane  vsadenia
    elektród alebo výmeny elektród pri implantovanom
    kardiostimulátore                   1 800

 2816 Výmena kardiostimulátora                750

 2816a Kardiostimulačné korekčné výkony vrátane korekcie
    myokardiálnej elektródy                 800

 2820 Venesekcia                       180

 2821 Implantácia permanentného prístupu k cieve (Port)    500

 2825 Uvoľnenie a podviazanie hlboko uloženej vény alebo
    artérie na končatinách ako samostatný výkon       500

 2850 Založenie artério-venózneho shuntu na hemodialýzu 1 000

 2851 Založenie artério-venózneho shuntu na hemodialýzu
    s voľným transplantátom                1 500

 2852 Odstránenie artério-venózneho shuntu          500

 2860 Exstirpácia alebo subfasciálna  ligatúra až  do
    troch varixov vedľajšej vetvy alebo insuficientných
    perforovaných ciev ako samostatný výkon         400
IX. NEUROCHIRURGIA
 2931 Uvoľnenie  a exhairéza  periférnej vetvy nervus
    trigeminus                       950

 2945 Šitie  end-to-end  jedného  nervu  v súvislosti
    s čerstvým úrazom vrátane ošetrenia rany       1 400

 2947 Interfascikulárna mikrochirurgická sutúra nervu    2 000

 2951 Stereotaktická koagulácia ganglia Gasseri       1 400

 2953 Stereoelektroencefalografické vyšetrenie       5 000

 2955 Kontrola neurostimulačného zariadenia          200
X. CHIRURGIA ÚST, ČEĽUSTÍ A TVÁRE
 3000 Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. Jednoduchá
    extrakcia                        50

 3001 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá
    extrakcia jednokoreňového zuba alebo jedného koreňa   100

 3002 Extrakcia viackoreňového trvalého zuba         120

 3002a Komplikovaná extrakcia zuba (neplánovaná chirurgická
    extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho
    časti - koreňa)                     380

 3003 Zvodná anestézia extraorálna a intraorálna       120

 3004 Stomatologické ošetrenie  v inhalačnej analgézii
    alebo celkovej anestézii                350

 3005 Zastavenie poextračného krvácania ako samostatný
    výkon                          120

 3005a Sutúra extrakčnej rany (približovací steh)        50

 3007 Zastavenie komplikovaného krvácania po extrakcii
    zuba (masívne krvácanie, nepoznaná koagulopatia,
    nevyhnutnosť hermetickej sutúry po úprave tkanív)    800

 3008 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku       50

 3008a Chirurgická revízia rany                120

 3009 Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3 cm
    ako samostatný výkon                  160

 3009a Sutúra väčšej rany ústnej sliznice v dĺžke nad 3 cm
    ako samostatný výkon                  200

 3009b Hemiextrakcia (odstránenie  koreňa viackoreňového
    zuba s patologickým nálezom)              150

 3011 Chirurgická  extrakcia  (plánované  odstránenie
    retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných
    koreňov alebo ich častí osteotómiou)          500

 3012 Odstránenie úplne  impaktovaného zuba rozsiahlou
    osteotómiou                       700

 3013 Osteotómia na odstránenie hlboko ležiaceho cudzieho
    telesa alebo sekvestra z čeľuste            600

 3014 Usmernenie. Chirurgická mobilizácia retinovaného zuba
    alebo zubného zárodku do žiadaného erupčného smeru
    s podložením mobilizovaného zuba (zárodku) kostným
    štepom                         800

 3014a Naloženie  aktívneho  ťahu  na  retinovaný zub.
    Odklopenie mukoperiostálneho  laloka, odstránenie
    kosti,  excízia perikoronárneho  vaku, založenie
    cervikálnej slučky alebo nalepenie brekety, sutúra   700

 3015 Autotransplantácia  zubného   zárodku  vrátane
    operačného vytvorenia kostného lôžka          750

 3015a Odstránenie  exostózy  alebo  odber  tkaniva na
    histológiu z čeľustných kostí              500

 3019 Odobratie kostného alebo chrupkového materiálu na
    transplantáciu                     750

 3020 Resekcia koreňového hrotu na prednom zube        650

 3021 Resekcia koreňového hrotu na bočnom zube        800

 3022 Resekcia každého ďalšieho  koreňového hrotu ako
    dodatok k výkonom č. 3020 a 3021            320

 3023 Perperačné plnenie koreňového kanála ako dodatok
    k výkonom č. 3020,  3021 alebo 3022,  za každý
    koreňový kanál                     400

 3024 Výplach  antra cez  oroantrálnu komunikáciu  po
    extrakcii zuba                      60

 3025 Primárna  plastika  oroantrálnej  komunikácie po
    extrakcii  zuba  mobilizovaným  mukoperiostálnym
    lalokom                         800

 3026 Excízia sliznice úst v malom rozsahu (do 4 cm2) pre
    patologické  zmeny,  benígny  nádor,  epulis,
    histologické vyšetrenie, odber štepu a podobne     160

 3027 Excízia mäkkých tkanív sliznice v ústach, prípadne
    kože na tvári (do 10 cm2) pre patologické zmeny,
    odber štepu alebo  excízia malého patologického
    útvaru pod sliznicou, prípadne kožou s posuvnou
    plastikou                        450

 3035 Operácia čeľustnej cysty cystektómiou nad 20 mm
    priemeru                        920

 3035a Operácia čeľustnej cysty cystektómiou do  20 mm
    priemeru                        720

 3036 Operácia čeľustnej cysty cystektómiou ako dodatok
    k výkonom č. 3011, 3020 až 3022             720

 3040 Plastika uzdičiek, slizničných a väzivových pruhov
    v oblasti čeľustí                    500

 3041 Gingivektómia, gingivoplastika, za každý zub       60

 3043a Odklopenie mukoperiostálneho laloka vo frontálnom
    úseku  čeľuste  alebo  sánky  na  odstránenie
    parodontálnych vačkov s gingivo- a osteoplastikou    700

 3043b Odklopenie mukoperiostálneho laloka v laterálnom
    úseku  čeľuste  alebo  sánky  na  odstránenie
    parodontálnych vačkov s gingivo- a osteoplastikou    850

 3045a Resekcia pery  v menšom rozsahu  s jednoduchou
    rekonštrukciou (trojuholníková)             750

 3046 Plastika ústneho vestibulu, za každý sextant čeľuste
    alebo sánky                       750

 3048a Operatívne  uzatvorenie  menších  oronazálnych
    a oroantrálnych recidivujúcich fistúl         1 100

 3050 Osteoplastická  úprava  alveolárneho  výbežku na
    formovanie protézového lôžka v oblasti predných
    zubov alebo na jednej polovici čeľuste         400

 3058 Kortikotómia čeľuste  (pred čeľustno-ortopedickou
    liečbou), za jeden sextant               900

 3065 Registrácia medzičeľustných vzťahov           120

 3066 Anatomický odtlačok čeľuste alebo sánky         180

 3068 Terapeutický spray za zuboradie             100

 3070 Repozícia  alebo reimplantácia  zubov v rozsahu
    sextantu  alebo  manuálna  repozícia  zlomeného
    alveolárneho výbežku s jednoduchou fixáciou živicou
    alebo fotokompozitom                  500

 3072 Postupná repozícia zlomeniny maxily alebo mandibuly
    alebo zaklineného úlomku alveolárneho výbežku (dlaha
    a pružný ťah)                      750

 3090 Založenie drôtených dláh a väzieb na intermaxilárnu
    alebo monomaxilárnu fixáciu, za každú čeľusť      350

 3094 Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov
    a čeľustí (jedna dlaha)                 200

 3095 Opätovné založenie uvoľnenej aparatúry alebo zmeny
    na nej,  alebo čiastočné obnovenie  dláh alebo
    oporných  prístrojov,  alebo  odstránenie  dlahy
    (napríklad po intermaxilárnej fixácii)         300

 3096 Sialografia.  Nástrek žľazy  kontrastnou látkou,
    zhotovenie a popis rtg. snímky, za každú snímku     470

 3096a Sondáž a (alebo) bužírovanie vývodu príušnej alebo
    podsánkovej slinnej žľazy                140

 3097 Sialolitektómia.  Operačné  odstránenie  slinného
    kameňa z vývodu slinnej žľazy vrátane neostómie     650

 3098 Operačné  odstránenie  osteosyntézového materiálu
    z tvárových kostí z jednej strany (napríklad Adamsov
    záves, osteosyntetické dlahy, skrutky atď.)       650

 3108 Artroskopia TMK s prerušením jemných zrastov podľa
    potreby                        1 500

 3114 Incízia intraorálneho dentogénneho (subperiostálneho
    submukózneho) abscesu                  120

 3115 Incízia abscesu jazyka                 150

 3116 Intraorálna incízia a drenáž sublingválneho abscesu   300

 3120 Klinová excízia z jazyka (menší rozsah, benígny
    nádor, histológia)                   380
T. KLINICKÁ ONKOLÓGIA
 3286 Iniciálne odborné vyšetrenie pacienta s onkologickým
    ochorením,  vypracovanie  diagnostického  postupu
    s určením  štádia  nádorovej  choroby  vrátane
    dokumentácie  na  špecializovanom  onkologickom
    pracovisku                      1 200

 3287 Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred
    podaním prvej chemoterapie, výber chemoterapie,
    výpočet povrchu tela s dokumentáciou          800

 3288 Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred
    druhou a ďalšou cytostatickou kúrou so zhodnotením
    toxicity a s dokumentáciou               450

 3289 Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pri
    relapse alebo progresii s určením terapeutickej
    stratégie                       1 000

 3290 Informovanie  pacienta s  onkologickým ochorením
    o plánovanej chemoterapii,  vysvetlenie toxických
    účinkov a spôsobov ich predchádzania a liečenia     250

 3291 Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri
    psychosomatických  ťažkostiach  a psychologických
    problémoch spojených s nádorovým ochorením alebo
    pohovor pri suspektnom onkologickom ochorení      300

 3292 Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri
    progredujúcom,  liečbou  neovplyvnenom  nádorovom
    ochorení                        450

 3293 Určenie  liečebnej   stratégie  pri  liečení
    komplikujúcej infekcie po chemoterapii u pacienta
    s onkologickým ochorením pri počte granulocytov pod
    500/mm3 s dokumentáciou                 350

 3294 Riedenie  cytostatík pred  aplikáciou, za každú
    ampulku cytostatika vrátane skladovania, evidencie
    a likvidácie odpadu                   120

 3295 Indikovanie podpornej hematologickej a transfúznej
    liečby  u pacienta  s myelosupresiou spôsobenou
    onkologickým  ochorením  alebo  jeho  liečbou
    s dokumentáciou                     200

 3296 Indikovanie podania imunomodulátorov alebo rastových
    faktorov  u pacienta  s onkologickým  ochorením
    s dokumentáciou                     350

 3297 Indikovanie chemoterapie pri prvej cytostatickej
    kúre u pacienta s onkologickým ochorením s výpočtom
    dávok podľa povrchu tela a s dokumentáciou       500

 3298 Indikovanie chemoterapie u pacienta s onkologickým
    ochorením  s osobitne  zložitou diagnózou alebo
    priebehom choroby na špecializovanom onkologickom
    pracovisku pri neúčinnosti štandardnej chemoterapie
    s prehodnotením diagnózy               2 500

 3299 Aplikácia  kontinuálnej   chemoterapie  pumpou
    s dokumentáciou, za každý deň              200

 3300 Intrakavitárna a intratekálna aplikácia cytostatík
    okrem bodov za výkon a materiál s dokumentáciou     300

 3301 Príprava  koncentrátu  trombocytov  pre  chorého
    s trombocytopéniou  od  jedného  darcu  pomocou
    separačnej centrifúgy                33 000

 3302 Separácia periférnych kmeňových buniek pre podpornú
    liečbu aplázie po superradikálnej chemoterapii    41 000

 3303 Kompletná  preventívna  onkologická  prehliadka
    - fyzikálne vyšetrenie, lymfatické uzliny, prostata,
    rektum, prsníky, koža, semenníky, vykonaná onkológom
    s dokumentáciou                     350

 3306 Kontrolné vyšetrenie pacienta po chemoterapii alebo
    po inej onkologickej liečbe so sledovaním neskorej
    toxicity  a stavu  nádorového ochorenia vrátane
    dokumentácie                      350

 3307 Ošetrenie centrálneho venózneho katétra u pacienta
    liečeného cytostatikami                 150

 3308 Indikovanie  antiemetickej  liečby,  analgetickej
    liečby a liečby metabolických porúch u pacienta
    s onkologickým ochorením                200

 3309 Indikovanie urgentnej chemoterapie a rádioterapie
    pri  stave  bezprostredne  ohrozujúcom  život
    s dokumentáciou                     700
    Pri výkonoch č. 3286 až 3309 sa výkony č. 1 až 3,
    4 až 6, 8, 11 až 14, 60, 61, 62 a 63 nevykazujú.
U. VÝKONY INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
I. KLINICKÁ LOGOPÉDIA
    Klinický logopéd vykazuje základné výkony č. 11,
    12, 71 a 75a, ak nevykoná a nevykazuje výkony
    z tejto časti (Klinická logopédia).
    Ako dôkladné a cielené alebo špecifické logopedické
    vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie sa rozumejú
    výkony č. 3335, 3336, 3337, 3338, 3344 a 3346.

 3321 Komplexné logopedické vyšetrenie vrátane anamnézy,
    rád a dokumentácie                   170

 3322 Logopedické cvičenie  dychové, pasívne, aktívne,
    kontrastné, fonematické, logorytmické atď.
    v trvaní do 10 minút                   85

 3323 Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií
    CNS cvičením (navodenie spolupráce s pacientom,
    nadviazanie kontaktu,  priebežná stimulácia reči
    u nehovoriaceho  pacienta, terapia  porúch reči,
    dysgrafie, dyslexie, dyskalkúlie, dysortografie, po
    jednotlivých PNF) ako individuálna liečba, prípadne
    aj zaškolenie príslušných osôb do postupu, v prípade
    potreby aj na viacerých cvičeniach, trvanie dovedna
    najmenej 45 minút                    450
    Patria sem afázie, dysfázie, DMO, LMD, MR.

 3324 Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií
    CNS cvičením ako skupinová liečba (dvoch až šiestich
    účastníkov), prípadne aj zaškolenie príslušných osôb
    do postupu, v prípade potreby aj na viacerých
    cvičeniach, trvanie dovedna najmenej 45 minút      100


 3325 Liečba psychopatologicky  definovaného chorobného
    obrazu  dieťaťa  alebo  mladistvého  verbálnou
    intervenciou vzťahujúcou sa na syndróm pri súčasnom
    zapojení osoby (osôb), ktorá sa o neho stará,
    vrátane dokumentácie výsledkov             900
    Ide najmä  o balbutika, MR,  anxiózny syndróm,
    kombinované poruchy.

 3326 Použitie a vyhodnotenie dotazníkového textu (CETI)
    až do dvoch testov, za jeden test            60

 3327 Použitie a vyhodnotenie orientačných testovacích
    metód až do troch testov (napr. La Ponte, Wertz), za
    jeden test                       120
    Príklady testovacích metód pozri pri výkone č. 3359.

 3328 Použitie a vyhodnotenie funkčného testu - HT test,
    Ozoreckého  test  motoriky,  alebo  vyšetrenie
    laterality s písomným záznamom, za jeden test      300

 3329 Použitie a vyhodnotenie funkčného testu - Tookenov
    test, s písomným záznamom, za jeden test        400

 3330 Použitie a vyhodnotenie štandardizovaných testov
    s písomným záznamom v  jednom liečebnom prípade
    (spolu  parciálne  Lurijovo  vyšetrenie  SF,
    Hrnčiarovej test BAT, Tymichovej vyšetrenie       700

 3331 Použitie  a  vyhodnotenie  nákladných  testov
    symbolických funkcií s písomným záznamom v jednom
    liečebnom prípade (diagnostika dysgrafie, dyslexie,
    dyskalkúlie,   dysortografie,   celé  Lurijovo
    vyšetrenie)                      1 000

 3332 Vyšetrenie vývoja  dieťaťa vo vzťahu  k hrubej
    a jemnej motorike, reči a sociálnym vzťahom podľa
    štandardnej stupnice vrátane dokumentácie        250

 3333 Funkčná vývojová terapia pri výpadkoch motoriky,
    senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) v sociálnych
    vzťahoch ako jednotlivé vyšetrenie v trvaní najmenej
    45 minút, za každé vyšetrenie              450

 3334 Skupinová funkčná vývojová terapia pri výpadkoch
    motoriky, senzoriky, v  rozsahu reči a (alebo)
    v sociálnych vzťahoch do troch pacientov v trvaní
    najmenej 45 minút, za každého pacienta         220

 3335 Orientačné vyšetrenie reči (artikulačná motorika,
    artikulačné výkony, plynulosť reči)           60

 3336 Cielená skúška hlasu (zvuk hlasu, tónová výdrž,
    poloha hlasu pri reči)                  60

 3337 Základné vyšetrenie reči so zameraním na vývin reči,
    porozumenie reči, vyšetrenie aktívnej a pasívnej
    slovnej zásoby, syntaxe a gramatickej stavby reči,
    centrálneho spracovania reči  a úplného statusu
    orgánového systému v príslušnej oblasti podľa výkonu
    č. 62                          200

 3338 Vyšetrenie hlasu s preskúšaním pokojného a fonačného
    dýchania, nasadenia a vysadenia hlasu, výkonov pri
    hovorení,  volaní, spievaní,  prípadne hlasu po
    zaťažení  a úplného  statusu orgánového systému
    v príslušnej oblasti podľa výkonu č. 62         200

 3339 Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, pažerákový
    náhradný hlas alebo elektronický náhradný hlas, za
    každý nácvik                      150
    Logopedická terapia reči pri narušenej komunikačnej
    schopnosti,  prípravné  artikulačné  cvičenia,
    artikulačné  cvičenia,  automatizácia nacvičených
    hlások, slovné a konverzačné cvičenia, komplexná
    terapia  a fyzikálne  procedúry ako  jednotlivé
    opatrenia, za každý nácvik najmenej 30 minút

 3340 - pri ľahkej poruche reči                250

 3341 - pri strednej poruche reči               300

 3342 - pri ťažkej poruche reči, prípadne pomocou techniky  350

 3343 Hlasové cvičenia vrátane všetkých k tomu náležiacich
    postupov, ako nasadenie hlasu, cvičenia na výdrž
    a vypnutie hlasu, prípadne aj dychové cvičenia
    a fyzikálne opatrenia ako individuálne ošetrenie,
    každé cvičenie v trvaní najmenej 30 minút        250

 3344 Špecifické vyšetrenie dieťaťa vo vzťahu k jemnej
    a hrubej motorike, reči,  sociálnym vzťahom pri
    kombinovaných  poruchách  (zmyslových, duševných,
    somatických)                      250

 3345 Nadviazanie kontaktu s logopedickým pacientom      100

 3346 Špecifické vyšetrenie vývoja dieťaťa po stránke
    rečovej,  psychomotorickej  a  sociálnej  pri
    nekombinovaných poruchách (OVR, OBVR, OVPS, poruchy
    symbolických funkcií atď.)               320

 3347 Spracovanie a vyhodnotenie logopedického vyšetrenia
    dieťaťa  pri špecificky  narušenej komunikačnej
    schopnosti vo veku nad desať rokov           280

 3348 Metodická príprava, zhotovenie metodického materiálu
    na  logopedické  vyšetrenie  i  terapiu,  návrh
    logopedických cvičení                  120

 3349 Verbálna intervencia pri liečení zajakavosti a iných
    rečových i hlasových porúch v trvaní najmenej 45
    minút                          300

 3350 Použitie metodiky orofaciálnej stimulácie        80

    Pri výkonoch klinickej logopédie sa výkony č. 1 až
    3, 4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 nevykazujú.
II. KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
    Klinický psychológ vykazuje základné výkony č. 11,
    12, 71 a 75a, ak nevykoná a nevykazuje výkony
    z tejto časti (Klinická psychológia).
a) Psychologická diagnostika
 3351 Psychodiagnostické interview so súčasným zisťovaním
    biografickej anamnézy na psychoterapeutické účely,
    s písomným  záznamom  vrátane  rady  pacientovi
    (v trvaní najmenej 20 minút), za jedno interview    730
    Výkon sa v jednom prípade choroby vykazuje len raz.

 3352 Psychodiagnostické zisťovanie  anamnézy psychicky
    chorej osoby od jednej alebo viacerých cudzích osôb,
    jeden raz v prípade choroby               200

 3353 Použitie a vyhodnotenie jednoduchej dotazníkovej
    metódy (Dopen, EOD, KSAT, W-M, STAI, N-5, Beckova
    st.), až do dvoch testov v jednom prípade        100

 3354 Zložitejšie dotazníkové metódy (Leary, ICL, MPI,
    Spido, 16 PF, HSPQ a podobne), za jeden test      300

 3355 Výkonové a funkčné vyšetrenie jednoduchšieho typu
    (Ravenove PM, CF 2, Domino, DRČ, OIT, Frostig, VVT,
    Wechsler-Memory a podobne a počítačové verzie menej
    náročných testov), za jeden test až do troch testov   150

 3356 Použitie a vyhodnotenie zložitejších vyšetrovacích
    metód intelektových schopností (WAIS-R, PDW, T-M,
    IST a podobne) a použitie zložitejších metód na
    vyšetrenie psychickej činnosti (Bourdon, Lurijov
    súbor  testov  neuropsychologického  vyšetrenia
    a podobne), za jeden test až do troch testov      700

 3357 Komplexné prístrojové psychodiagnostické vyšetrenie
    vrátane dokumentácie, za jedno vyšetrenie (ostravský
    diapozitív, determinačný prístroj, tachystoskop,
    Taping a podobne)                    800

 3358 Jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT, HTP,
    Face-test, Nedokončené vety, Lüscher-malý a podobne),
    do troch testov v jednom prípade            400

 3359 Zložitejšie projektívne techniky (ZTT, Hand-test,
    Szondi, Wartegov test, Lüscher-veľký a podobne), do
    dvoch testov v jednom prípade              700

 3360 Náročné projektívne  techniky (Rorschachov test,
    BERO, TAT, CAT), do dvoch testov v jednom prípade   1 000

 3361 Verbálna intervencia samostatne alebo ako súčasť
    komplexného  psychodiagnostického  vyšetrenia pri
    somatických   chorobných   stavoch  využívaním
    interakcie psychológ - pacient, za jedno sedenie
    (čas trvania najmenej 20 minút)             120
b) Psychoterapia
1. Individuálna psychoterapia
 3362 Cvičebné  postupy (autogénny  tréning, relaxačná
    liečba podľa Jacobsona) v rámci individuálnej liečby
    vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta
    do metódy, za jedno cvičenie (trvanie najmenej 25
    minút)                         300

 3363 Krízová intervencia v trvaní najmenej 50 minút
    (prípadne rozdelená na dve časti, najmenej po 25
    minút)                         500

 3365 Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (do 15
    sedení), jedno sedenie v trvaní najmenej 50 minút
    (rozdelené nanajvýš na dve časti za deň najmenej po
    25 minút)                        600

 3366 Sugescia a hypnoterapia (trvanie najmenej 15 minút)   750

 3367 Hlbinne  orientovaná  psychoterapia  (dynamická
    psychoterapia,  analyticky  orientovaná,  Gestalt
    terapia,  Rogers  terapia,  KBP,  koncentratívne
    pohybová terapia, vyšší stupeň autogénneho tréningu
    s hlbinnou  orientáciou,  hlbinne  orientovaná
    arteterapia a muzikoterapia), za jednu návštevu
    (v trvaní najmenej 50 minút)             1 000

 3368 Rodinná terapia (trvanie najmenej 90 minút, prípadne
    rozdelená do dvoch sedení po 45 minút za deň)      500

 3369 Zisťovanie psychického stavu  chorého za pomoci
    hodnotenia denníka (do 50 minút)            200
2. Skupinová psychoterapia
 3370 Cvičebné postupy  (autogénny tréning,  relaxačná
    liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby
    (2 až 12 účastníkov) vrátane verbálnych intervencií
    a zaškolenia  pacientov do  metódy, za  jedného
    účastníka a jedno sedenie (trvanie najmenej 30
    minút)                         120

 3371 Cvičebné  postupy (autogénny  tréning, relaxačná
    liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby
    (2 až 10 účastníkov) pri deťoch a (alebo) mládeži
    vrátane  verbálnych  intervencií  a  zaškolenia
    pacientov do metódy, za jedného účastníka a jedno
    sedenie (trvanie najmenej 30 minút)           100
    Pri výkonoch klinickej psychológie sa výkony č. 1 až
    3, 4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 nevykazujú.
V. VÝKONY SESTIER V AGENTÚRACH DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
I. SESTRY
    Výkony podľa ordinácie a pokynov lekára vykazuje
    sestra  mimo  zdravotníckeho  zariadenia. Výkony
    zdravotnej sestry, ktoré  urobí v zdravotníckom
    zariadení,  sa osobitne  nevykazujú, pretože sú
    započítané   vo  výkonoch   lekára.  Liečivá
    a zdravotnícke  potreby  potrebné  na  ošetrenie
    pacienta predpisuje ošetrujúci lekár na recepty.

 3390 Príjem pacienta (klienta)  do ADOS a odobratie
    sesterskej anamnézy (ošetrovateľský assesment)     200

 3392a Poučenie príbuzných alebo členov komunity        100

 3392c Konzultácie s inštitúciami  a  orgánmi  štátnej
    zdravotnej správy v rámci komplexnej zdravotnej
    starostlivosti                     300

 3393 Vypracovanie  plánu  komplexnej  ošetrovateľskej
    starostlivosti (KOS)                  400

 3394 Priebežné  hodnotenie  KOS  a  zmena  plánu
    ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie
    a konzultácie s ošetrujúcim lekárom           150

 3395 Vyhodnotenie KOS a záverečná správa           300

 3396 Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní
    chorého v domácnosti                  200

 3398 Ošetrovateľská hygiena                 200

 3399a Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom     200

 3399b Starostlivosť o kaválny  katéter a intravenóznu
    kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia      100

 3399c Starostlivosť  o  ezotracheálnu,  nasotracheálnu
    a tracheostomickú kanylu                100

 3399d Starostlivosť o epidurálny katéter           150

 3400 Polohovanie pacienta za osem hodín           100

 3401a Starostlivosť  o  výživu  v  príslušnej kvalite
    a kvantite, vypracovanie  individuálneho diétneho
    režimu, jeden raz pre jedného pacienta         200

 3401b Každá ďalšia zmena v diétnom režime           70

 3402 Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon       35

 3404 Výživa pacienta sondou, za jeden výkon          80

 3405 Očistná klyzma                     160

 3406 Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta
    (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej
    teploty,  príjem  a  výdaj  tekutín,  stolice
    a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára),
    za každé dve hodiny                   200

 3407 Odmeranie TK, pulzu a teploty              60

 3408 Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín         50

 3409 Cievkovanie ženy                     80

 3410 Výmena zberného vrecúška s následnou toaletou pri
    stómiách                        100

 3411 Čistenie tracheálnej kanyly               50

 3413 Aplikácia iných foriem liečiv              40

 3414 Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo
    liečivého kúpeľa                     70

 3416 Aplikácia liečiva intramuskulárne            60

 3417 Aplikácia liečiva subkutánne, intrakutánne        60

 3418 Aplikácia liečiva intravenózne (len sestra I. úrovne)  80

 3419 Podanie infúzie (len sestra I. úrovne)         120

 3420 Sledovanie infúzie, za každú hodinu           60

 3421 Nácvik podávania inzulínu                80

 3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu
    dekubitov                        150

 3422b Ošetrenie  dekubitu (odstránenie  zvyškov masti,
    odumretých  tkanív, toaleta,  aplikácia liečiva,
    preväz)                         250

 3423a Preväz, toaleta a (alebo) vybratie stehov        150

 3423b Príprava materiálu a sterilizácia            100

 3424 Ošetrovateľská rehabilitácia, za každých 30 minút    100

 3425a Sprevádzanie  pacienta  vyžadujúceho  zdravotnú
    starostlivosť  pri  prevoze  do  zdravotníckeho
    zariadenia, za 30 minút cez deň             100

 3425b Sprevádzanie  pacienta  vyžadujúceho  zdravotnú
    starostlivosť  pri  prevoze  do  zdravotníckeho
    zariadenia, za 30 minút v čase od 20.00 do 7.00
    hodiny                         200

 3426 Odsávanie pacienta                    80

 3427 Odsatie žalúdočného obsahu               200

 3428 Vyšetrenie moču indikátorovým médiom           25

 3429 Vyhotovenie EKG záznamu                 50

 3430 Orientačné spirometrické vyšetrenie pľúc (VC, FEVI)   60

 3431 Asistencia pri výplachu močového mechúra         50

 3432 Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze     320

 3433 Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo
    jednej odberovej súpravy                 60

 3434 Odber kapilárnej krvi                  20

 3435 Umelé dýchanie a masáž srdca              300

 3436 Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta        60

 3437 Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút   40

 3438 Dezinfekcia priestorov germicídnymi žiaričmi      160

 3439 Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase      160

 3440 Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do
    7.00 hodiny v sobotu, nedeľu a vo sviatok)       250

 3441 Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie   200

 3442 Skríningové vyšetrenie v určených skupinách populácie  100

 3443 Poradenstvo detských sestier v starostlivosti o dieťa  100

 3444 Kontrola novorodenca alebo dojčaťa detskou sestrou
    vrátane potrebného ošetrenia              120

 3445 Meranie a váženie novorodencov a detí          40

 3446 Kúpeľ a nacvičovanie kúpeľa novorodencov         60

 3447 Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu
    života                         100

 3448 Donáška liekov, za jeden recept             15

 3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta,
    za každú hodinu                     120

 3451 Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim
    lekárom                         40

 3452 Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch
    ohrozujúcich život                   220

 3453a Telefonické  odborné   konzultácie  poskytnuté
    pacientovi od 7.00 do 19.00 hodiny            60

 3453b Telefonické  odborné   konzultácie  poskytnuté
    pacientovi od 19.00 do 7.00 hodiny           120

 3453c Telefonické  odborné   konzultácie  poskytnuté
    pacientovi v dňoch pracovného pokoja a sviatkov     150

 3454 Depistáž ochorenia v mieste bydliska           50

 3456 Ošetrenie stómií                    100

 3457 Podávanie cytostatík do zavedeného katétra       250

 3458 Verbálna  intervencia   pri  psychosomatických
    ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením      300

 3459a Usmernenie spôsobu života  pacienta s nádorovým
    ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav        250

 3460 Ochranný   režim  pri   podávaní  cytostatík
    a chemoterapeutík                    250
II. ŽENSKÉ SESTRY
    Tieto výkony vykazuje len ženská sestra (I. úrovne)
    ako doplnenie k výkonom č. 3390 až 3456.

 3467 Akútna pomoc  pri prekotnom pôrode  a následné
    zabezpečenie pôrodníka                1 400

 3468 Ošetrenie novorodenca bezprostredne po prekotnom
    pôrode a ošetrenie pupka novorodenca          500

 3469 Sledovanie klientky po pôrode vedenom mimo lôžkového
    zdravotníckeho zariadenia, meranie TK, P         60

 3470 Odborné  ošetrovateľské poradenstvo  zamerané na
    prevenciu  zápalov, dodržiavanie  zásad správnej
    životosprávy (kompetentná aj detská sestra)       100

 3474 Hygiena pošvy                      50

 3476 Starostlivosť o pacientku v šestonedelí         250

 3477 Vyviazanie prsníkov po dohode s lekárom         100

    K uvedeným výkonom sa vykazuje bodové zvýhodnenie
    pri sťaženom výkone takto:
    1. u imobilných pacientov + 75% základnej bodovej
     hodnoty,
    2. u  pacientov  s obmedzenou  hybnosťou + 50%
     základnej bodovej hodnoty,
    3. u pacientov s psychiatrickou diagnózou + 50%
     základnej bodovej hodnoty pri kompenzovanom stave
     a +  75%  základnej  bodovej  hodnoty  pri
     dekompenzovanom stave,
    4. u  mentálne  retardovaných  pacientov  + 75%
     základnej bodovej hodnoty,
    5. pri urgentnom výkone na základe ordinácie lekára
     + 100% základnej bodovej hodnoty,
    6. u dieťaťa do veku 7 rokov + 75% základnej bodovej
     hodnoty.
Z. ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI - sanitári
 3478 Manipulácia s telom mŕtveho (sanitárom pitevne)
    vrátane umytia a oblečenia, ak mŕtvy privezený do
    pitevne nebol pitvaný                  300
II. časť
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
ZDRAVOTNÍCKE VÝKONY SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK (ĎALEJ LEN "SVLZ")
Zoznam výkonov SVLZ obsahuje bodové hodnoty výkonov týchto odborov:
- klinickej biochémie,
- hematológie a transfuziológie (všeobecnej hematológie, transfuziológie, hemokoagulácie),
- pracovného lekárstva a klinickej toxikológie,
- klinickej imunológie,
- nukleárnej medicíny (in vitro a in vivo),
- mikrobiológie (virológie, bakteriológie, mykológie, sérológie, parazitológie),
- patologickej anatómie,
- lekárskej genetiky,
- rádiodiagnostiky,
- klinickej rádiofyziky,
- rádioterapie,
- fyziatrie, balneoterapie a liečebnej rehabilitácie,
- centrálnej sterilizácie,
- funkčnej diagnostiky,
- klinickej farmakológie,
Poisťovňa uhrádza poskytovateľovi náklady spojené s činnosťou SVLZ na základe skutočne vykonaných výkonov. Výkon možno započítať iba vtedy, ak bol vecne a obsahovo naplnený a boli splnené kvalitatívne kritériá. SVLZ sú povinné vykonávať systematickú validáciu poskytovaných výkonov a zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality výsledkov. Náklady spojené s preplácaním profilov, tolerančných, stimulačných alebo supresívnych testov sa účtujú za jednotlivé vyšetrenia a sú započítané v cene výkonu. Parametre získané jednoduchým alebo zložitým výpočtom z dvoch alebo viacerých iných parametrov sú uvedené ako samostatný výkon. Náklady na likvidáciu materiálu biologického alebo iného pôvodu použitého pri vyšetrení alebo liečbe sú súčasťou nákladov jednotlivých výkonov s výnimkou nakladania s rádioaktívnym odpadom z oddelení nukleárnej medicíny a rádioterapie, ktoré sa účtujú osobitne. Náklady na transport biologického alebo iného materiálu na požadované vyšetrenie nie sú v nákladoch jednotlivých výkonov zarátané a účtujú sa osobitne.
V odbore rádiodiagnostika, rádioterapia, nukleárna medicína a klinická rádiofyzika sa osobitne účtuje materiál spotrebovaný priamo pri vyšetrení a liečbe: lieky, záťažové a kontrastné látky určené na použitie in vivo, rádiofarmaká, zákroky intervenčnej rádiodiagnostiky a rádioterapie, napríklad vodiče, katétre, drény a iný materiál potrebný na diagnostický a liečebný proces.
Za výkony v pohotovostných službách a statimové vyšetrenia sa účtuje 50% bonus. Pod urgentným vyšetrením sa rozumie vyšetrenie, ktoré sa vo výnimočných prípadoch vykoná v deň objednania so zabezpečením prevádzky aj mimo pracovných hodín.
R. LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Spôsob hodnotenia
A. Počet analýz
Za analýzu považujeme úplné vykonanie analytickej procedúry, ktorá zahŕňa tak analytické, ako aj preanalytické a postanalytické operácie ukončené získaním výsledku v ľubovoľnej forme (látkové množstvo, koncentrácia, aktivita, katalytická aktivita, katalytická koncentrácia, zlomok, hodnota absorpcie svetla, kvalitatívna informácia atď.) nezávisle od predurčenia získaného výsledku [pacientske vzorky vrátane opakovaných analýz riedených vzoriek a viacnásobných určení výsledkov, mnohonásobná analýza materiálu (multiplikáty), analýza porovnávacieho roztoku (blank), analýza kontrolného materiálu, štandardu alebo kalibrátora, analýzy vykonané pri zavedení novej metódy alebo pri modifikácii pôvodnej metódy, analýzy na vedecké účely a pod.].
B. Počet laboratórnych vyšetrení
Za laboratórne vyšetrenie považujeme súbor analýz, ktorý vedie k dosiahnutiu výsledku poskytujúceho diagnostickú informáciu o pacientovi. Počet laboratórnych vyšetrení sa rovná počtu laboratórnych výsledkov.
I. ODBERY, POMOCNÉ A OSOBITNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
1. ODBERY BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV A PUNKCIE
    Kódy výkonov laboratórium vykazuje iba vtedy, ak
    odbery uskutočňuje. Odbery biologických materiálov
    a punkcie sa vykazujú aj podľa časti C. Špecifické
    výkony (C. II.  Odber krvi, injekcie, infúzie,
    transfúzie, infiltrácie, implantácie a odobratie
    sterov a C. III. Punkcie).

 250a Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo
    do jednej skúmavky, za každú skúmavku          55

 250b Odber krvi do uzavretého systému, za každý kontajner   80

 250c Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky pri
    podozrení na infekčné ochorenie, za každú skúmavku
    alebo kontajner                     120

 251 Odber krvi punkciou artérie               100

 258 Odber kapilárnej krvi                  20

 285 Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml           120

 297 Odber a príprava sterového materiálu na cytologické
    vyšetrenie vrátane fixácie                30

 298 Odber  a  príprava  sterového  materiálu  na
    mikrobiologické vyšetrenie vrátane fixácie        30

 299a Odber biologického materiálu na bakteriologické,
    sérologické,     mykologické,    virologické
    a parazitologické vyšetrenie               50

 299b Odber biologického materiálu na bakteriologické,
    sérologické,     mykologické,    virologické
    a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení
    na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie        100

 303 Punkcia lymfatickej uzliny, cysty, ganglia, serómu,
    hygrómu, hematómu alebo abscesu             400

 311 Punkcia kostnej drene                  180

 312 Punkcia a odber kostnej drene              320

 314 Punkcia lymfatických uzlín, prsníkov, tumoróznych
    útvarov                         320

 315 Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky alebo
    prostaty, pľúc                     320

    Hematológia a transfuziológia

 3314 Filtrácia erytrocytov                 3 000

 3315 Filtrácia trombocytov                 4 000

 3316 Odobratie kostnej drene na účely transplantácie     500
2. POMOCNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
 3500 Základné  spracovanie  vzorky,  ktorá  nie  je
    analyzovaná v laboratóriu toho istého zdravotníckeho
    zariadenia a odosiela sa na špeciálne vyšetrenie do
    iného  zdravotníckeho  zariadenia.  Za  základné
    spracovanie vzorky sa pokladá kompletný súbor týchto
    činností: príjem vzorky (krvi, moču alebo iného
    biologického materiálu), jeho centrifugácia alebo
    filtrácia, separácia oddelených fáz (napr. séra
    alebo plazmy), bezpečné zabalenie a expedícia      40

    Vykazuje pracovisko SVLZ, ktoré vzorku spracovalo na
    expedíciu.
    Náklady na poštovné nie sú započítané v cene výkonu.

 3502 Náter aspirátu kostnej drene, sleziny, lymfatickej
    uzliny                          40

 3503 Panoptické farbenie náteru krvi, kostnej drene
    a iného materiálu                    60

 3504 Príprava vzorky na určenie látok v erytrocytoch     75

 3505 Zahustenie biologického materiálu (likvor, moč alebo
    iné  telové tekutiny)  špeciálnou metódou okrem
    centrifugácie                      350

 3506 Príprava vzorky na delenie prchavých látok metódou
    "heat space"                      120

 3507 Príprava vzoriek destiláciou telových tekutín na
    dôkaz a určenie látok                  300
3. UNIVERZÁLNE LABORATÓRNE VÝKONY
 3510 Telefonické  oznámenie  nálezu  alebo  výsledku
    statimového vyšetrenia (so zápisom do dokumentácie
    pracoviska poskytujúceho informáciu)           30

 3511 Parametre  získané  jednoduchým  výpočtom (napr.
    clearence endogénneho kreatinínu, aterogénny index
    a pod.)                         35

    Poznámka: Určenie kreatinínu v sére alebo v moči sa
    účtuje ako výkon č. 3679 alebo 3679a.

 3512 Telefonická konzultácia mikrobiológa, biochemika,
    hematológa,   imunológa,  patológa,  genetika,
    toxikológa, farmakológa, prípadne iného odborného
    pracovníka  SVLZ  so  zápisom  do  dokumentácie
    pracoviska poskytujúceho konzultáciu           80

 3513 Telefonická konzultácia mikrobiológa, biochemika,
    hematológa,  imunológa,   patológa,  genetika,
    toxikológa, farmakológa, prípadne iného odborného
    pracovníka SVLZ v sobotu, v nedeľu a v zákonom
    uznaných  sviatkoch so  zápisom do dokumentácie
    pracoviska poskytujúceho konzultáciu          150

 3514 Telefonická konzultácia mikrobiológa, biochemika,
    hematológa,  imunológa,   patológa,  genetika,
    toxikológa, farmakológa, prípadne iného odborného
    pracovníka SVLZ medzi 20.00 - 7.00 hodinou so
    zápisom do dokumentácie pracoviska poskytujúceho
    konzultáciu                       150

    Výkony č. 3512, 3513 a 3514 sa nevykazujú spoločne
    s výkonmi č. 35, 36 a 37 a nemožno ich účtovať
    spolu.

 3517 Zhodnotenie najmenej jedného metabolického alebo
    orgánového systému s písomným záverom, prípadne
    ďalším  odporúčaním  (napr.  glykemický  profil,
    lipidogram,           elektroforetogram,
    imunoelektroforetogram,   ionogram,  synoviogram,
    glomerulová filtrácia, lekárske zhodnotenie najmenej
    troch výsledkov FE, titrácia žalúdočnej šťavy BAO
    a MAO, index selektivity a pod.), ak sa zhodnotenie
    nevykonáva automatizovanou technikou          200

    Konzílium  (konzultácia)  mikrobiológa  (vrátane
    antimikróbnej  terapie),  biochemika, hematológa,
    imunológa, genetika,  toxikológa, prípadne iného
    odborného pracovníka SVLZ pri lôžku pacienta so
    zápisom do dokumentácie sa účtuje ako výkony č. 42,
    43, 44 a 45 (časť B. ods. II. 6.).

 3518 Komplexná   kontrola   identity   expedovaných
    a archivovaných laboratórnych vyšetrení         200

 3519 Použitie náročných expertných systémov s využitím
    dokumentácie  pacienta,  zhodnotenie  anamnézy
    a vydanie  písomného  záveru  vrátane  ďalších
    odporúčaní (diagnostických, prípadne liečebných)     80
II. ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA
1. ORIENTAČNÉ VYŠETRENIE PARAMETROV TELOVEJ TEKUTINY VIZUÁLNYM VYHODNOTENÍM POMOCOU HOTOVÝCH REAGENČNÝCH NOSIČOV ALEBO REAGENČNÝCH PRÍPRAVKOV
 3525 Kompletný dôkaz základných patologických súčastí
    moču, za každú pacientsku vzorku             50

 3526 Nekompletný  dôkaz  najviac  troch  z uvedených
    základných patologických súčastí moču, za každú
    pacientsku vzorku                    35

    - pH,
    - bielkovín,
    - glukózy,
    - kyseliny askorbovej,
    - ketolátok,
    - krvi alebo hemoglobínu,
    - hnisu alebo nitritov,
    - bilirubínu,
    - urobilinogénu.

 3527 Určenie  mernej hmotnosti  (hustoty) v  telovej
    tekutine                         30
2. KVALITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
    Dôkaz iných patologických súčastí moču, za každé
    vyšetrenie

 3530 Kyselina acetoctová                   30

 3531 Benceova-Jonesova bielkovina               30

 3532 Indikán                         30

 3533 Melanín                         30

 3534 Porfyríny                        30

 3535 Rivaltova skúška                     30

 3536 Podobné vyšetrenia                    30

    Jednoduché vyšetrenie likvoru

 3537 Nonne                          35

 3538 Pandy                          35

 3539 Weichbrod                        35

 3540 Podobné vyšetrenia                    35

 3541 Meranie množstva zbieraného moču alebo úprava pH
    vzorky, alebo meranie pH indikátorovým médiom      30

    Kvalitatívny dôkaz niektorých  látok v telových
    tekutinách

 3542 Kyselina vanilmandľová                  50

 3543 Barbiturány                       90

 3544 Salicylany                        50

 3545 Fenotiazíny                       50

 3546 Alifatické uhľovodíky halogenované            50

 3547 Aromatické uhľovodíky halogenované            50

 3548 Prchavé látky                      110

 3549 Paraquat                        110

 3550 Kyselina mliečna                    110

 3551 Cystín                          50

 3552 Chylomikrónový test                   50

 3553 Fenylketóny                       50

 3554 Chemický dôkaz fetálneho Hb vo zvratkoch novorodenca
    (Aptov test)                       50

 3555 Podobné vyšetrenia                    50

 3556 Kvalitatívne vyšetrenie kyslých mukopolysacharidov   100

 3557 Vyšetrenie krvi v stolici, za každú pacientsku vzorku  240
3. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
 3570 Štandardné  mikroskopické  vyšetrenie  močového
    sedimentu                        70
    Mikroskopické vyšetrenie moču na vybrané patologické
    súčasti

 3571 Leucín                          50

 3572 Tyrozín                         50

 3573 Kyselina močová                     70

 3574 Cystín                          50

 3575 Faberov test                       50

 3576 Podobné vyšetrenia                    50

    Mikroskopické vyšetrenie synoviálnej tekutiny

 3577 Erytrocyty                        50

 3578 Leukocyty                        50

 3579 Kyselina močová                     70

 3580 Podobné vyšetrenia                    70
4. ZÁKLADNÉ HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Určenie kvantitatívnymi fyzikálnymi alebo chemickými
    meraniami  alebo  počítanie  buniek  (komôrkovým
    spôsobom)

 3586 Hemoglobín                        50

 3587 Počet erytrocytov                    50

 3588 Počet leukocytov                     50

 3589 Počet trombocytov                    50

 3590 Hematokrit                        50

 3591 Podobné vyšetrenia                    50

    Výkony sa započítavajú jednotlivo, ak sa vykonávajú
    ako jednotlivé určenia a sú vykonané ako akútne
    vyšetrenia.

 3592 Určenie sedimentačnej rýchlosti krviniek         50
III. VŠEOBECNÉ VYŠETRENIA
1. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
 3600 Mikroskopické vyšetrenie  natívneho preparátu po
    jednoduchej príprave, prípadne fázovým kontrastom
    alebo v tmavom poli                   95

 3601 Orientačné mikroskopické vyšetrenie po jednoduchom
    farbení                         50

    Mikroskopické vyšetrenia  po diferenčnom farbení
    vrátane  počítania buniek,  za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 3602 Počet retikulocytov, prípadne hemoglobínu - H      80

 3603 Počet eozinofilov                    95

 3604 Počet bazofilne bodkovaných erytrocytov         95

 3605 Dôkaz malárie, prípadne iných parazitov         120

 3606 Dôkaz  fetálneho  hemoglobínu  v  erytrocytoch
    (Kleinhausova metóda)                  120

 3607 Dôkaz Heinzových teliesok                80

 3608 Dôkaz kosáčikovitých erytrocytov             80

 3609 Vyšetrenie náteru na sférocyty a schistocyty       80

 3610 Vyšetrenie náteru na siderocyty             90

 3611 Diferenciálny počet alebo morfológia erytrocytov     95

 3612 Podobné vyšetrenia                    95

 3613 Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých
    buniek krvného náteru                  95

 3614 Mikroskopické určenie Priceovej-Jonesovej krivky    120

    Počítanie bunečností (každé počítanie s uvedením
    druhu vyšetrenia) v

 3615 Kostná dreň                       360

 3616 Frakcie krvi                      160

 3617 Likvor a exsudáty                    160

 3618 Podobné vyšetrenia                   160

 3619 Štandardné  mikroskopické vyšetrenie  likvoru na
    morfologické súčasti komôrkovou metódou         80

 3620 Kvantitatívne  vyšetrenie  morfologických súčastí
    v zbieranom moči komôrkovým počítaním elementov     120

    (Addis, Hamburger)

 3621 Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých
    súčastí  farbeného  náteru  likvoru  (prípadne
    cytologické vyšetrenie exsudátu)            120

 3622 Zhodnotenie  morfologických  a  cytochemických
    vyšetrení vrátane dokumentácie             100
2. KVANTITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
 3630 Titračné vyšetrenie žalúdočnej  šťavy, za každú
    frakciu                         55

 3631 Určenie acidobázickej rovnováhy  a tlaku plynov
    v krvi (analýza krvných plynov) (výkon č. 721)     300

 3632 Určenie  percentuálneho nasýtenia  krvi kyslíkom
    (oxymetria), za každú vzorku              180

 3633 Potenciometrické meranie pH  v telovej tekutine
    pH-metrom                        100

 3634 Glukózotolerančný test (glykemický profil)       120

    Vyšetrenia pomocou navrstvených reagenčných nosičov
    v telových tekutinách reflektometrickým meraním

 3635 Glukóza                         60

 3636 Močovina                         60

 3637 Kyselina močová                     60

 3638 Kreatinín                        60

 3639 Bilirubín                        60

 3640 Cholesterol                       60

 3641 Triacylglyceroly                     60

 3643 Draslík                         60

 3647 Hemoglobín                        60

 3648 ALP                           60

 3649 AMS                           60

 3650 CK                            60

 3651 LD                            60

 3652 AST                           60

 3653 ALT                           60

 3654 GMT                           60

    Určenie hladín liečiva v telových tekutinách pomocou
    navrstvených reagenčných nosičov reflektometrickým
    meraním a iné podobné vyšetrenia

 3660 Teofylín                         80

 3661 Antikonvulzíva                      80

 3662 Srdcové glykozidy                    80

    Kvantitatívne vyšetrenia elektrolytov, substrátov
    a enzýmov v jednej telovej tekutine

 3670 Celkové bielkoviny                    40

 3671 Glukóza                         40

 3672 Celkový bilirubín                    40

 3673 Bilirubín priamy                     40

 3674 Celkový cholesterol                   40

 3674a Celkový cholesterol enzýmovou metódou          180

 3675 HDL cholesterol                     55

 3675a HDL cholesterol enzýmovou metódou            180

 3676 LDL cholesterol                     90

 3676a LDL cholesterol enzýmovou metódou            180

 3677 Triacylglyceroly                     70

 3677a Triacylglyceroly enzýmovou metódou           180

 3678 Kyselina močová                     60

 3678a Kyselina močová enzýmovou metódou            180

 3679 Kreatinín                        60

 3679a Kreatinín enzýmovou metódou               180

 3680 Močovina                         50

 3680a Močovina kontinuálnou UV metódou            100

 3681 Albumín                         50

 3682 Fosfolipidy                       40

 3683 Lipoproteíny                       40

 3684 Mukoproteíny                       50

 3685 Hemoglobín v plazme                   40

 3689 LAP (LAS)                        60

 3690 Alkalická fosfatáza                   60

 3691 AST                           60

 3692 ALT                           60

 3693 GMT                           60

 3694 AMS                           90

 3694a AMS kontinuálnou metódou                200

 3695 Lipáza                          40

 3695a Lipáza kontinuálnou metódou               600

 3695b Lipáza UV                        120

 3696 CK                            90

 3696a CK kontinuálnou metódou                 180

 3697 Pankreatická amyláza                   75

 3697a Pankreatická amyláza kontinuálnou metódou        600

 3698 LD                            70

 3699 GLDH                          100

 3700 HBD                           60

 3701 Cholínesteráza                     180

 3702 Kyslá fosfatáza                     90

 3703 Prostatická fosfatáza                  120

 3704 Draslík                         50

 3705 Vápnik                          50

 3706 Sodík                          50

 3707 Chloridy                         50

 3708 Železo                          90

 3709 Horčík fotometricky                   60

 3709a Horčík enzýmovou metódou                200

 3710 Anorganický fosfor fotometricky             60

 3710a Anorganický fosfor enzýmovou metódou          180

 3711 Lítium                          80

 3712 Meď fotometricky                    240

 3713 Cirkulujúce imunokomplexy turbidimetricky        50

 3714 Tymolová zákalová reakcia                40

 3715 Zinok fotometricky                   120

    Kvantitatívne  vyšetrenia  bielkovín,  enzýmov,
    elektrolytov a substrátov v jednej telovej tekutine

 3720 Cirkulujúce  imunokomplexy  turbidimetricky, PEG,
    IKEM, mikro                       60

 3721 Pepsinogén                        50

 3722 Glykované  krvné  alebo  tkanivové  bielkoviny,
    napríklad  fruktozamín,  glykovaný  hemoglobín,
    fotometricky                      480

 3723 Vápnik ionizovaný                    120

 3724 Väzbová kapacita železa                 80

 3730 N-acetyl glukozaminidáza                700

 3731 Aldoláza                        120

 3732 Lipoproteín X fotometricky                120

 3733 Lipoproteín (a) fotometricky               120

 3734 Voľné mastné kyseliny                  120

 3735 Chloridy v pote                     120

 3736 Železo v moči                      120

 3737 Osmometria                       100

 3740 Určenie osmolality alebo onkotického tlaku       100

 3741 CK-MB                          480

 3742 Chymotrypsín                      900

    Kvantitatívne vyšetrenia katalytickej koncentrácie
    enzýmov v erytrocytoch, za každé vyšetrenie pri
    výkonoch č. 3750 až 3753

 3750 G-6-PD                         180

 3751 Pyruvátkináza                      180

 3752 2-3 DPG                         180

 3753 Iné podobné enzýmy                   180

 3754 Kvantitatívne určenie ATP alebo ADP v erytrocytoch   200
3. KOMPLEXNÉ VYŠETRENIA
 3780 Určenie minimálne dvoch z týchto parametrov: počet
    erytrocytov,   počet   leukocytov,  hemoglobín
    a hematokrit                       50

 3781 Určenie  počtu trombocytov  a najmenej  jedného
    z týchto  parametrov:  počet  erytrocytov, počet
    leukocytov, hemoglobín a hematokrit           55

 3782 Automatizované     počítanie     komplexného
    osemparametrového krvného obrazu:  Hb, Er, Htk,
    indexov Er, Le a Tr                   70

 3783 Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu:
    Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a trojparametrového
    diferenciálneho obrazu Le, trombocytov a indexov Tr   80

 3784 Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu:
    Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a päťparametrového
    diferenciálneho obrazu  Le, patologických buniek
    vrátane histogramov                   125

 3785 Automatizované   počítanie   retikulocytov  so
    subklasifikáciou                     80

 3786 Príplatok k výkonom č. 3782 až 3785 pri nasledujúcom
    mikroskopickom diferencovaní               95

 3787 Príplatok  za  softwarové  hodnotenie morfológie
    krvných buniek na automatickom počítači krviniek     10
4. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
 3800 Osmotická rezistencia erytrocytov            120

 3801 Glykolový alebo glycerolový test rezistencie Er     30

 3802 Mechanická rezistencia erytrocytov            80

 3803 Autohemolýza erytrocytov s glukózou a ATP        95

 3804 "Pink" test na sférocytózu                35

    Kvantitatívne určenie hemoglobínov, za každé určenie
    s uvedením druhu vyšetrenia

 3806 HbA2                          100

 3808 HbS                           100

 3809 Iné Hb                         100

    Najvyššia  hodnota za  vyšetrenia pri  výkonoch
    č. 3806 až 3809

 3812 Skríning HbS-sickling                  30

 3813 Nestabilné hemoglobíny                 120

    Skríningové vyšetrenie katalytickej aktivity enzýmov
    v erytrocytoch, za každé určenie s uvedením druhu
    vyšetrenia

 3815 G-6 PD                          40

 3816 Pyruvátkinázy                      40
5. HEMOSTAZEOLOGICKÉ VYŠETRENIA (VYŠETRENIA ZRÁŽANLIVOSTI)
    Základné  vyšetrenia porúch  zrážanlivosti alebo
    kontroly  antikoagulačnej  alebo  prokoagulačnej
    terapie, za každé  vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 3840 Čas krvácania a zrážania                 80

 3841 Rekalcifikačný čas plazmy                95

 3842 Protrombínový čas (Quick, tromboplastínový čas)     95

 3843 Trombínový čas                      90

 3844 Podobné vyšetrenia                   120

 3846 Heparín - tolerančný  index (rekalcifikačný čas
    plazmy scitlivený heparínom)              300

 3848 Určenie fibrinogénu fotometrickou metódou        80

 3849 Určenie     fibrinogénu     nefotometrickou,
    turbidimetrickou alebo  inou rovnocennou metódou
    (napr. enzýmovou)                    400

 3851 Konzumpcia protrombínu                  95

 3852 Parciálny tromboplastínový čas             100

 3853 Retrakcia plazmatického koagula             80

 3854 Protamín-sulfátový test                 60

 3855 Etanolová gelifikácia plazmy               80

 3856 Lýza euglobulínov                    125

 3857 Fibrínové monoméry                   230

 3858 Fibrinogén (fibrín degradačné produkty - skríning)   240

 3859 Fibrinogén   (fibrín   degradačné   produkty
    - semikvantitatívne určenie)              360

 3860 Určenie D-diméru                    480

 3861 Vyšetrenie lupus-antikoagulans             800

 3862 Reptilázový čas plazmy                 380

 3863 Cirkulujúce antikoagulans                280

 3864 Vyšetrenie von Willebrandtovho faktora - aktivity    270
6. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Médiá a diagnostické  prípravky musia vyhovovať
    platným štandardným postupom a normám.

    Sérologické reakcie skríningového (kvalitatívneho)
    charakteru

 3880 C- reaktívny proteín                  210

 3881 Reumatoidný faktor                   210

 3882 ASLO                          210

 3883 IgM-skríningová reakcia                 210

 3884 Infekčná mononukleóza                  210

 3885 Dôkaz tehotenstva                    300

 3886 Dôkaz myoglobínu                     60

 3887 Dôkaz mikroalbuminúrie                  60

 3888 Dôkaz 1-mikroglobulinúrie                60

 3891 Radiálna hemolýza a podobné vyšetrenia          60

 3892 Dôkaz fenylalanínu (Guthrieho test)           100

 3893 Kvalitatívny dôkaz  protilátok proti bielkovinám
    kravského mlieka, za každé vyšetrenie s uvedením
    druhu určenia                      300

 3893a Kvantitatívny dôkaz protilátok proti bielkovinám
    kravského mlieka, za každé vyšetrenie          240

 3894 Nepriamy imunofluorescenčný test            210

 3895 Vírus neutralizačný test                900
IV. ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA
1. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
 3900 Mikroskopické vyšetrenie stolice  na tuky alebo
    vlákna                         100

 3901 Mikroskopické  diferencovanie  vrátane  prípravy,
    v danom prípade farbenie  vlasov, ich korienkov
    (trichogram), ako aj  viaceré preparáty vrátane
    epilácie                        120

 3902 Základné mikroskopické vyšetrenie preparátu z čistej
    kultúry v mikrobiológii  (farbenie podľa Grama,
    Ziela-Nielsona  a  pod.),  za  každé vyšetrenie
    s uvedením druhu vyšetrenia               100

 3903 Diferenciálne mikroskopické vyšetrenie biologického
    materiálu v mikrobiológii (farbenie podľa Grama,
    Ziela-Nielsona  a  pod.),  za  každé vyšetrenie
    s uvedením druhu vyšetrenia               120

 3904 Špeciálne mikroskopické vyšetrenie v mikrobiológii
    (napr.   postriebrenie   podľa   Levaditiho,
    imunofluorescencia), za každé vyšetrenie s uvedením
    druhu vyšetrenia                    420

 3905 Farbenie a analýza náteru krvi a kostnej drene na
    farbiteľné  železo  vrátane diferencovania železa
    v sideroblastoch,  makrofágoch a  granúl voľného
    železa                         300

 3906 Analýza náteru kostnej drene a iných punktátov
    farbených panopticky                  200

    Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej
    drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu farbenia

 3910 Sudanova čerň B                     190

 3911 POX s alanínom                     200

 3912 PAS reakcia                       200

 3913 Alkalická fosfatáza                   200

 3914 Naftol AS-D chlóracetát esteráza            200

 3915 Dipeptidyl-peptidáza IV                 200

 3916 Podobné vyšetrenia                   200

    Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej
    drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu farbenia

 3920 Alfa-naftylacetát esteráza  s blokádou fluoridom
    sodným                         240

 3921 Alfa-naftylbutyrát esteráza s blokádou fluoridom
    sodným                         240

 3922 Kyslá fosfatáza                     240

 3923 Podobné cytochemické farbenie              240

 3924 Porovnávacia analýza náteru kostnej drene a iných
    punktátov vrátane dokumentácie             400
2. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
 3930 Zavedenie  žalúdočnej sondy  vrátane stimulácie,
    frakcionovaný odber žalúdočnej šťavy (cena podanej
    látky, napr. pentagastrínu,  nie je započítaná)
    (výkon č. 731)                     120

    Funkčná  skúška  s  orálnou  záťažou, napríklad
    požadované kvantitatívne určenie v moči alebo v krvi
    (cena podanej látky nie je započítaná)

 3931 Xylózový test                      200

 3932 Galaktózový test                    200

 3933 Laktózový test                     200

 3934 PABA test                        200

 3935 Acidotest                        200

 3936 Podobné vyšetrenia                   200

 3937 Funkčná skúška obličiek určením clearance s najmenej
    tromi kvantitatívnymi chemickými vyšetreniami krvi,
    moču, za každý test                   300

 3938 Fyzikálno-morfologické   vyšetrenia   spermatu
    (množstvo,  viskozita,  pH,  natívne preparáty),
    diferenciácia pohyblivosti, určenie počtu spermií,
    skúška vitality,  morfologické diferencovanie po
    náterovom farbení (napr. Giemsovo dlhodobé farbenie)  300

 3939 Kramerov penetračný test                300

 3940 Vyšetrenie cervikálneho hlienu, objem, konzistencia,
    bunečnosť, pH                      300
3. HEMOSTAZEOLOGICKÉ VYŠETRENIA (VYŠETRENIA ZRÁŽANLIVOSTI)
    Určenie antitrombínu III v plazme

 3945 Koagulačnou metódou                   400

 3946 ELISA metódou                      400

 3947 Chromogénnou metódou                 1 600

    Vyšetrenie  aktivity ELISA  metódou, za  každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 3949 Proteín C                        320

 3950 Proteín S                        320

 3951 Určenie proteínu C chromogénnou metódou        1 600

 3953 Intrinsic faktor v žalúdočnej šťave           200

 3955 Funkčné vyšetrenie trombocytov testami adhezivity,
    za každý test                      480

    Funkčné vyšetrenie trombocytov testami agregability,
    za každý test

 3956 Spont                          500

 3957 ADR                           500

 3958 ADP                           500

 3959 COL                           500

 3960 HEP                           500

 3961 Podobné vyšetrenia                   500

 3963 Iné funkčné vyšetrenie trombocytov           300

 3964 Kvantitatívne určenie beta-tromboglobulínu       350

 3965 Kvantitatívne určenie trombocytového faktora 3     350

 3966 Kvantitatívne určenie tromboxanu (A,B)         880

    Osobitne náročné kvantitatívne určenia, za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 3968 Trombocytový faktor 4                  750

 3969 Faktor Vc                        750

 3970 Podobné vyšetrenia                   750

    Kvantitatívne  určenie  jednotlivých  faktorov
    v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 3972 Faktor II                        640

 3973 Faktor V                        640

 3974 Podobné vyšetrenia                   640

    Kvantitatívne  určenie  jednotlivých  faktorov
    v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 3976 Faktor VII                      1 000

 3977 Faktor VIII:C                     1 050

 3978 Faktor IX                       1 000

 3979 Faktor X                       1 000

 3980 Faktor XI                       1 000

 3981 Podobné vyšetrenia                  1 000

 3982 Určenie faktora XII v plazme             1 000

 3983 Určenie faktora XIII kyselinou monooctovou alebo
    močovinou                        400

 3984 Určenie faktora XIII antifaktorovým sérom       1 800

    Kvantitatívne    špeciálne   hemostazeologické
    vyšetrenie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 3985 Plazminogén                       950

 3986 Tkanivový aktivátor plazminogénu            750

 3987 Inhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu      750

 3988 Alfa-2-antiplazmín                   750

 3989 Podobné vyšetrenia                   750

 3991 Vyšetrenie inhibítorov faktora VIII alebo IX     1 800

 3993 Určenie prenášačstva  hemofílie A/B koagulačnými
    metódami                       1 900

 3995 Titrácia protamínu                   300

 3996 Určenie heparínu                    300
4. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VYŠETRENIA
    Špeciálne   kvantitatívne   chemické   alebo
    fyzikálno-chemické určenie látok v jednej telovej
    tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4000 Fruktóza                        250

 4001 Fluoridy                        250

 4002 Bromidy                         250

 4003 Pyruvát                         360

 4004 Galaktóza                        400

 4005 Melanín                         250

 4006 Pepsinogén                       250

 4007 Pepsín                         250

 4008 Kreatín                         250

 4009 Karotén                         250

 4010 Indol                          250

 4011 Hemoglobín v plazme                   250

 4012 Aminodusík                       250

 4013 Kyselina trichlóroctová                 250

 4014 Trichlóretanol                     250

 4015 Paracetamol                       250

 4016 Kyselina salicylová                   250

 4017 Podobné vyšetrenia                   250

    Kvantitatívne   náročné    chemické   alebo
    fyzikálno-chemické určenie látok v jednej telovej
    tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4020 Bilirubín v plodovej vode (spefo)            250

 4021 Celková bielkovina po vyzrážaní v likvore alebo moči  250

 4022 Celkové tuky v stolici                 250

 4023 Karbonylhemoglobín                   250

 4024 Methemoglobín                      250

 4025 Etanol                         480

 4026 Spektrofotometria likvoru                250

 4027 Sfingomyelín                      250

 4028 Lecitín                         250

 4029 Karnitín                        250

 4030 Mukopolysacharidy                    250

 4031 Celkové porfyríny                    250

 4032 Glutatión                        250

 4033 Disacharidy                       250

 4033a Homocysteín                       250

 4034 Cysteín                         250

 4035 Prolín                         250

 4036 Hydroxyprolín                      250

 4037 Hydrogénuhličitany                   250

 4038 Vitamín A                       1 440

 4039 Vitamín E                        250

 4040 Teofylín                        250

 4041 Koprolity v stolici                   250

 4042 Fenoly                         250

 4043 Pentachlórfenol                     250

 4044 p-aminofenol                      250

 4045 Dinitro-o-krezol                    250

 4046 Kyanidy                         250

 4047 Merkapturány                      250

 4048 Malonyldialdehyd                    250

 4049 Metanol                         250

 4050 Trypsín                         250

 4051 Glukagón                        250

 4052 Peptidázy                        250

 4053 Glykozidázy                       250

 4054 Antimón                         250

 4055 Dinitrotoluén                      250

 4055a Tioétery                        250

 4056 Podobné vyšetrenia                   250

    Špeciálne kvantitatívne chemické určenie hormónov,
    metabolitov alebo iných látok v jednej telovej
    tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4060 Celkové katecholamíny                  350

 4061 17-hydroxykortikosteroidy                350

 4062 17-ketosteroidy                     350

 4063 11-hydroxykortikoidy                  350

 4064 Dehydrotestosterón                   350

 4065 Celkové estrogény                    350

 4066 Pregnandiol                       350

 4067 Lutropín                        350

 4068 Laktát                         600

 4069 Amoniak                         720

 4070 Fenylalanín                       350

 4071 5-nukleotidáza                     350

 4072 Adenozíndeamináza                    350

 4073 Kyselina vanilmandľová                 420

 4074 5-hydroxyindolyloctová kyselina             630

 4075 Uroporfyríny                      350

 4076 Koproporfyrín III                    350

 4077 Porfobilinogén                     350

 4078 Voľný protoporfyrín                   350

 4079 Aminolevulová kyselina                 350

 4080 Sírany                         350

 4081 Kyselina askorbová                   350

 4082 Kyselina citrónová                   350

 4083 Kyselina fenylpyrohroznová               350

 4084 Kyselina sialová                    350

A 4085 Kyselina šťaveľová                   600

 4086 Kyselina hipurová                    600

 4087 Kyselina mandľová                    350

 4088 Podobné vyšetrenia                   350

    Kvantitatívne náročné a špeciálne chemické určenie
    hormónov, metabolitov alebo enzýmov v jednej telovej
    tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4090 Estriol                         600

 4091 Estrón                         600

 4092 Pregnatriol                       600

 4093 Pregnantriolon                     600

 4094 Adrenalín                        600

 4095 Noradrenalín                      600

 4096 Metanefrín                       600

 4097 Frakcie 17-ketosteroidov                600

 4098 Frakcie 17-hydroxysteroidov               600

 4099 Oxytocín                        600

 4100 Estradiol 17                      600

 4101 LCAT                          600

 4102 Podobné vyšetrenia                   600

    Kvantitatívne  fyzikálno-chemické  určenie prvkov
    v telovom materiáli pomocou AAS plameňovou technikou
    alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4106 Železo                        1 050

 4107 Olovo                         1 050

 4108 Vápnik                        1 050

 4109 Zlato                         1 050

 4110 Horčík                        1 050

 4111 Zinok                         1 050

 4112 Kadmium                        1 050

 4113 Meď                          1 050

 4114 Podobné vyšetrenia                  1 050

    Kvantitatívne  fyzikálno-chemické  určenie prvkov
    v telovom  materiáli  pomocou  AAS bezplameňovou
    technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4120 Hliník                        1 220

 4121 Železo v moči                     1 220

 4123 Meď v moči alebo v tkanive              1 220

 4124 Arzén                         1 220

 4125 Chróm                         1 220

 4126 Kadmium                        1 220

 4127 Selén                         1 220

 4128 Mangán                        1 220

 4129 Nikel                         1 220

 4130 Olovo                         1 220

 4131 Ortuť                         1 220

 4132 Tálium                        1 220

 4133 Iné stopové prvky                   1 220

 4138  Spracovanie  mŕtvolného  biologického  materiálu
    mineralizáciou (napríklad na dôkaz kovov, rozsievok
    a pod.)                       1 220

 4139 Kompletná chemická analýza kameňa na diferenciáciu   400

 4140 IR spektrografia alebo RTG štruktúrna analýza kameňa  300
5. ELEKTROFORETICKÉ, CHROMATOGRAFICKÉ A INÉ MIGRAČNÉ ALEBO SEPARAČNÉ VYŠETRENIA
    Elektroforetické delenie bielkovín v sére (mikro-),
    kvalitatívne

 4150 Bielkoviny                       200

 4151 Lipoproteíny                      200

 4152 Lp (x)                         200

 4153 Podobné vyšetrenia                   200

    Elektroforetické delenie bielkovín v sére alebo
    v iných telových tekutinách (mikro-), kvantitatívne
    vrátane vyhodnotenia priebehu krivky denzitometricky
    alebo elúciou

 4155 Sérové a plazmatické bielkoviny             400

 4156 Hemoglobín                       400

 4157 Glykovaný hemoglobín                  400

 4158 Lipoproteíny                      400

 4159 FAST systém alebo podobná technika           300
    Elektroforetické delenie bielkovín v sére, likvore,
    moči alebo v iných telových tekutinách

 4160 Kvalitatívne  vyhodnotenie  (makro-,  napríklad
    oligoklonálne imunoglobulíny v likvore)         400

 4161 Kvantitatívne vyhodnotenie               400
    Elektroforetické delenie izoenzýmov. Kvalitatívne
    vyhodnotenie

 4163 LD-izo                         360

 4164 CK-izo                         360

 4165 AST-izo                         360

 4166 ALT-izo                         360

 4167 ALP-izo                         360

 4168 GMT-izo                         360

 4169 AMS-izo                         360

 4170 NAG-izo                         360

 4171 Podobné vyšetrenia                   360

    Kvantitatívne vyhodnotenie

 4173 LD-izo                         600

 4174 CK-izo                         600

 4175 AST-izo                         600

 4176 ALT-izo                         600

 4177 ALP-izo                         600

 4178 GMT-izo                         600

 4179 AMS-izo                         600

 4180 NAG-izo                         600

 4181 Podobné vyšetrenia                   600

 4184 Izofokusácia                      900

 4185 Elektroforetické delenie bielkovín pomocou SDS alebo
    diskovej elektroforézy,  PAG elektroforézy alebo
    elektrofokusácie, za každé vyšetrenie s uvedením
    druhu určenia                      400

 4186 Elektroforetické  delenie bielkovín  pomocou SDS
    elektroforézy alebo podobnej metódy s následnou
    imunologickou  reakciou,  za  každé  vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia                950

 4187 Imunoblot (napr. Westernblot)              750

 4188 Kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo
    iných súčastí elektroimunodifúziou (Laurell)      750

 4189 Elektroforetické  delenie bielkovín  s následnou
    imunofixáciou (makro-)                 500

 4190 Imunoelektroforéza  pri  dysproteinémii  najmenej
    s tromi antisérami                   400

 4191 Imunoelektroforéza  pri  paraproteinémii najmenej
    s piatimi antisérami                 1 000

 4192 Elektroforéza s imunofixáciou pri paraproteinémii
    najmenej s piatimi antisérami             1 500

 4193 Dvojrozmerná imunoelektroforéza            1 000

 4194 Skríning autoprotilátok protismernou elektroforézou   300

 4196 Určenie sérových a enzýmových znakov erytrocytov
    imunoelektroforézou                   400

 4197 Kvantitatívne  určenie  faktora  IX  v  krvi
    imunoelektroforézou                   400

 4198 Kvantitatívne určenie Von Willebrandtovho faktora
    (koncentrácie) imunoelektroforetickou  metódou F.
    VIII R: Rcof                      800

    Dôkaz antigénov a protilátok metódou protismernej
    imunoelektroforézy  (PE)   po  predchádzajúcom
    skríningu, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4200 Anti-nRNP                        200

 4201 Anti-Sm                         200

 4202 Anti-Ro/SSA                       200

 4203 Anti-La/SSB                       200

 4204 Anti-Sc 170                       200

 4205 Anti-J 01                        200

 4206 Anti-PCNA                        200

 4207 Podobné vyšetrenia                   200

    Semikvantitatívne určenie antigénov a protilátok
    titračne, metódou protismernej imunoelektroforézy
    (PE), za každé vyšetrenie antigénu a protilátky
    s uvedením druhu určenia

 4210 Anti-nRNP                        600

 4211 Anti-Sm                         600

 4212 Anti-Ro/SSA                       600

 4213 Anti-La/SSB                       600

 4214 Anti-Sc 170                       600

 4215 Anti-J 01                        600

 4216 Anti-PCNA                        600

 4217 Podobné vyšetrenia                   600

 4220 Izotachoforetické  delenie  organických  kyselín
    v jednej telovej tekutine                800

    Extrakcia látok z telovej tekutiny alebo hydrolýza
    látky  v  telovej  tekutine  na  prípravu  na
    chromatografickú alebo inú chemickú identifikáciu,
    za každý extrakt alebo hydrolyzát

 4221 L-L extrakcia                      150

 4222 Kolónová extrakcia                   300

 4223 Spracovanie mŕtvolného biologického materiálu na
    dôkaz extraktívnych látok  (liečivá, drogy, OFI
    a pod.) Dresslerovou metódou, FARAGO a pod.       400

    Kvantitatívne  určenie látok  v jednej  telovej
    tekutine stĺpcovou chromatografiou (napr. FLPC) na
    jednom nosiči, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4225 Hemoglobín                       250

 4226 Glykovaný hemoglobín                  460

 4227 Podobné vyšetrenia                   250

    Delenie  látok v  jednom biologickom  materiáli
    chromatografiou na tenkej vrstve na špecifickom
    nosiči s následnou identifikáciou

 4230 TLC aminokyseliny                    460

 4231 TLC cukry                       1 330

 4232 TLC liečivá                       900

 4233 TLC etylénglykol                    720

 4235 Kvantitatívne   určenie   jednej   látky  po
    chromatografickom, prípadne  po elektroforetickom
    dôkaze  na  tenkej  vrstve  (napr.  reflexnou
    denzitometriou), dodatok k výkonom č. 4230 až 4233
    (napríklad  L/S  pomer),  za  každé  vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia                180

 4236 Kvantitatívny  dôkaz prchavých  látok v  jednej
    telesnej tekutine metódou GC po príprave vzorky Head
    Space                          700

 4237 Kvalitatívny dôkaz prchavých látok v jednej telovej
    alebo neznámej tekutine plynovou chromatografiou,
    napríklad acetónu, toluénu, benzénu, chloroformu,
    trichlóretylénu, metanolu, etanolu a pod.       1 600


 4238 Kvantitatívne  určenie látok  v jednej  telovej
    tekutine plynovou chromatografiou (GC), kvapalinovou
    chromatografiou  (LC),  prípadne  vysokoúčinnou
    kvapalinovou  chromatografiou (HPLC)  alebo inou
    rovnocennou metódou na špecifickom nosiči (napríklad
    aminokyseliny), za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia                        1 600


 4239 Určenie látok v jednej telovej tekutine pomocou GC,
    LC  alebo  HPLC  s  nadväzujúcou  hmotnostnou
    spektrometriou a počítačovým spracovaním       2 200

 4241 Izolácia leukocytov sedimentáciou (Buffy coat)     180

 4242 Izolácia buniek gradientovou centrifugáciou       500
    Izolácia mononukleárnych buniek z periférnej krvi
    gradientovou  centrifugáciou  (odber,  premytie
    a nastavenie počtu)

 4243 na typizáciu                      300

 4244 na kultiváciu                      400

    Izolácia mononukleárnych buniek

 4245 cez vatu                        200

 4246 metódou roziet                     200

 4247 Lymfokvik                        400

 4247a Izolácia Dyna Beads                   200

 4248 Premytie a štandardizácia počtu buniek, dodatok
    k výkonom č. 4241 až 4247                200

 4250 Selektívna frakcionácia imunoglobulínových frakcií
    pomocou    vysokogradientovej   centrifugácie
    v ultracentrifúge  s  následným  určením  titra
    protilátok                      1 500

 4252 Vysokogradientová izolácia bielkovín alebo organel  1 000

 4253 Premytie (ako prídavok k výkonom č. 4250 a 4252)    100
6. VÄZBOVÉ (LIGANDOVÉ) ANALÝZY
    Základné nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami so
    značeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením
    druhu určenia

 4300 Tyroxín celkový                     500

 4301 Trijódtyronín (T3) celkový               500

 4302 Podobné vyšetrenia                   500
    V tomto výkone nie sú započítané určenia voľných
    hormónov, výkony č. 4313, 4330 a 4382.
    Špecifické nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami
    so  značeným  ligandom),  za  každé  vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4310 Aflatoxíny                       500

 4312 C-peptid                        800

 4313 Voľný estriol                      500

 4314 Celkové estrogény                    850

 4315 Estrón                         500

 4316 Lipoproteín (a)                     800

 4317 Estradiol                        600

 4318 Folikuly stimulujúci hormón               600

 4319 Humánny choriový gonadotropín              800

 4320 Humánny choriový gonadotropín - špecifický       800

 4321 Inzulín                         600

 4322 Kortizol                       1 000

 4323 Luteinizačný hormón                   600

 4324 Myoglobín                        600

 4325 Progesterón                       600

 4326 Prolaktín                        600

 4327 Rastový hormón                     600

 4328 Digoxín                         850

 4329 Tyroxín viažuci globulín (TBG)             600

 4330 Tyroxín voľný                      600

 4331 Tyreoideu stimulujúci hormón              600

 4332 Tyreoglobulín                      900

 4333 Antigliadin IgG                     600

 4334 Protilátky proti kravskému mlieku            500

 4335 Etanol                         500
    Špecifické náročné vyšetrenia (napríklad metódami so
    značeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením
    druhu určenia

 4341 T uptake                       2 400

 4342 Aldosterón                       600

 4343 Androstenedion                     600

 4344 Cyklický AMP                      600

 4345 Cyklický GMP                      600

 4346 Cyklosporín                      2 100

 4347 DHEA                          600

 4348 Endorfíny                        600

 4349 Estriol                         600

 4350 Ferritín                        600

 4351 Gastrín                         600

 4352 Imunoglobulín E                     600

 4353 Karcinoembryonálny antigén               900

 4354 Beta-2 mikroglobulín                  900

 4355 Prostatický špecifický antigén            1 500

 4356 Špecifický tehotenský glykoproteín (SP1)        600

 4357 Testosterón                       700

 4358 Tymidín kináza                     600

 4359 PMN-elastáza                      600

 4360 Beta-tromboglobín                   1 100

 4361 Alfa-fetoproteín                    600

 4362 Liečivá (HIA)                      600

 4363 Albumín                         600

    Špecifické, veľmi  náročné vyšetrenia (napríklad
    metódami so značeným ligandom), za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4370 Histamín                        600

 4371 Kalcitonín                       600

 4372 Katecholamíny                      600

 4373 Kyselina listová                    600

 4374 Oxytocín                        600

 4375 Prostaglandíny                     700

 4376 Prokolagén P III NP                   700

 4377 Protilátky proti inzulínu a iným látkam         600

 4378 Sexuálne hormóny viažuci globulín (SHBG)        600

 4379 Tumor asociovaný inhibítor trypsínu (TATI)       600

 4380 Vazopresín                       600

 4381 Vitamín B12                       600

 4382 Voľný trijódtyronín (T3)                600

 4383 Transkobalamín I, II                  600

 4384 Väzbová kapacita transkobalamínu I, II         600

 4385 11-Beta hydroxyandrostendión              600

 4386 Dehydroepiandrosterón (-sulfát)             600

 4387 Somatomedin C                      600

 4388 Hemosiderín                       600

 4389 Alfa 1 mikroglobulín                  600

 4390 Podobné vyšetrenia                   600

    Kvantitatívne určenie liečiv, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4395 Analgetiká - anodyná                 1 800

 4396 Hypnotiká                        500

 4397 Sympatomimetiká                     500

 4398 Antiepileptiká                    1 800

 4399 Cytostatiká                      1 800

 4400 Antibiotiká                      1 800

 4401 Antiarytmiká                      500

 4402 Kardioglykozidy                     500

 4403 Psychofarmaká                     1 800

 4404 Antiastmatiká                     1 800

 4405 Podobné vyšetrenia                  1 800

    Kvantitatívne  určenie protilátok  proti telovým
    antigénom, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4410 Anti-T3                         900

 4411 Anti-T4                         900

 4412 Antityreoglobulín                   1 800

 4413 Antimikrozóm štítnej žľazy              1 800

 4414 Antiinzulín                       600

 4415 Anti-DNP                        600

 4416 Anti-dsDNA                       900

 4417 Anti-ssDNA                       900

 4418 Anti-Ro/SSA                       900

 4419 Anti-La/SSB                       900

 4420 Anti-U1 RNP                       900

 4421 Anti-Sm                         900

 4422 Anti-Sc 170                       900

 4423 Antikardiolipín                     900

 4424 Antilipoproteín (a)                   900

 4425 Antispermatozoidálne                  900

 4426 Reumatoidný faktor IgM                 900

 4427 Reumatoidný faktor IgA                 900

 4428 Reumatoidný faktor IgG                 900

 4429 Antifosfolipidové protilátky              900

 4430 Podobné vyšetrenia                   900

    Špecifické  náročné vyšetrenia  (napríklad najmä
    metódami so značenou väzbovou látkou), za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4434 Určenie ultracitlivého TSH              1 100

 4435 Tyreoglobulín - senzitívne určenie          1 100

 4436 Voľný testosterón                   1 100

 4437 11-hydroxyprogesterón                 1 100

 4438 Adrenokortikotropný hormón (ACTH)           1 100

 4439 Humánny placentárny laktogén (HPL)          1 100

 4440 Choriový gonádotropín, podjednotky alfa, beta     1 100

 4441 Kortikosterón                     1 100

 4442 11-dezoxykortizol                   1 100

 4443 Tkanivový polypeptidový antigén (TPA)         1 100

 4444 CA 125                        1 800

 4445 CA 15-3                        1 800

 4446 CA 19-9                        1 800

 4447 CA 195                        1 100

 4448 CA 50                         1 100

 4449 MCA                          1 100

 4450 Angiotenzín I - renín                 1 100

 4451 Neurónová špecifická enoláza (NSE)          1 800

 4452 TNF                          1 100

 4453 Glukagón                       1 100

 4454 Osteokalcín                      1 200

 4455 Somatostatín                     1 200

 4456 Trypsín                        1 100

 4457 Vitamíny D                      1 100

 4458 Žlčové kyseliny                    1 100

 4459 25-hydroxy-cholekalciferol              1 100

 4460 1,25-dihydroxy-cholekalciferol            2 100

 4461 Anti-TSH receptorové protilátky            1 800

 4462 Transferínové receptory                1 100

 4463 17-hydroxyprogesterón                 1 100

 4464 Podobné vyšetrenia                  1 200

    Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia metódou so
    značenou  väzbovou látkou,  za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4470 CA 72-4                        2 400

 4471 Parathormón                      1 500

 4472 Tkanivový polypeptidický antigén - špecifický (TPSA) 1 500

 4473 Interleukíny                     1 500

 4474 Cytokíny (IL-1, IL-6, IL-2, IFN gama, GSF a pod.)   1 500

 4475 Vyšetrenie jednej drogy                1 600

 4476 Pankreatická elastáza v stolici            1 500
    Špecifické, špeciálne a veľmi náročné vyšetrenia
    metódou so značenou  väzbovou látkou, za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4480 CYFRA 21-1                      2 100

 4481 Antigén skvamóznych karcinómov (SCCA)         1 900

 4482 Katepsín-D                      2 400

 4483 Erytropoetín                     2 400

 4484 PS2 proteín                      2 400

 4485 Troponín-T                      2 450

 4486 Cholecystokinín                    2 200

    Určenie receptorovou analýzou, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4490 Androgénové receptory                 2 300

 4491 Estrogénové receptory                 2 300

 4492 Progesterónové receptory               2 300

 4493 Receptory epidermálneho rastového faktora (EGFR)   2 300

 4494 IL- 2R ELISA                     4 000

 4496 Príprava cytozolu na určenie receptorov alebo iných
    látok z operačného materiálu              600
    Pri výkonoch č. 4490 až  4494 sa účtuje výkon
    č. 4496.
7. IMUNOLOGICKÉ VYŠETRENIA
 4500 Kvalitatívny dôkaz  protilátok proti bielkovinám
    kravského mlieka                    100

 4501 Dôkaz protilátok typu IgG proti gliadínu         80

 4502 Dôkaz protilátok typu IgG a IgA proti gliadínu     100

 4503 Dôkaz protilátok proti DNP               100

 4504 Kvantitatívne určenie protilátok proti bielkovinám
    kravského mlieka                    410
    Výkon č. 4504 možno vykazovať len po pozitívnom
    výsledku výkonu č. 4500.

    Kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo
    iných súčastí v sére, moči, likvore alebo v iných
    telových  tekutinách  pomocou  JRID,  za  každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4505 IgG                           200

 4506 IgA                           200

 4507 IgM                           200

 4508 IgD                           200

 4509 Sekrečné IgA                      200

 4510 Ľahké reťazce kapa                   300

 4511 Ľahké reťazce lamda                   300

 4512 C3                           200

 4513 C4                           200

 4514 Prealbumín                       300

 4515 Albumín                         200

 4516 Orosomukoid                       550

 4517 Alfa-1 antitrypsín                   200

 4518 Alfa-2 makroglobulín                  200

 4519 Haptoglobín                       200

 4520 Hemopexín                        250

 4521 Transferín                       250

 4522 SP-1-glykoproteín                    200

 4523 C-reaktívny proteín                   200

 4524 Apolipoproteín A                    200

 4525 Ceruloplazmín                      200

 4526 Podobné vyšetrenia                   200

    Kvantitatívne imunochemické určenie bielkovín alebo
    iných súčastí v sére, moči, likvore alebo v iných
    telových   tekutinách   turbidimetriou   alebo
    nefelometriou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu
    určenia

 4530 IgG                           240

 4531 IgA                           240

 4532 IgM                           240

 4533 IgD                           240

 4534 Ľahké reťazce kapa                  1 200

 4535 Ľahké reťazce lamda                  1 200

 4536 C3 komplement                      240

 4537 C4 komplement                      240

 4538 Prealbumín                       600

 4539 Albumín                         200

 4540 Orosomukoid                       330

 4541 Alfa-1-antitrypsín                   300

 4542 Alfa-2-makroglobulín                  600

 4543 Ceruloplazmín                      300

 4544 Haptoglobín                       480

 4545 Hemopexín                        240

 4546 Transferín                       420

 4547 SP-1-glykoproteín                    480

 4548 C-reaktívny proteín (CRP)                360

 4549 Reumatoidný faktor                   360

 4550 Apolipoproteín A                   1 100

 4551 Apolipoproteín B                   1 100

 4552 Podobné vyšetrenia                   480

    Špeciálne  kvantitatívne  imunochemické  určenie
    bielkovín alebo iných súčastí imunoturbidimetriou
    alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4560 Clq                           360

 4561 C2                           360

 4562 C5                           360

 4563 C1-inaktivátor                     360

 4564 C3-aktivátor                      300

 4565 Antitrombín III                    2 400

 4566 Apolipoproteín A I                  1 100

 4567 Apolipoproteín A II                  1 100

 4568 Apolipoproteín E                   1 100

 4569 Lipoproteín (a)                    1 100

 4570 Apoproteín B                     1 100

 4571 C-reaktívny proteín                   380

 4572 ASO (ASLO)                       380

 4573 Reumatoidný faktor                   380
    Náročné  kvantitatívne  imunochemické  určenie
    bielkovín alebo iných súčastí pomocou JRID alebo
    inej  rovnocennej metódy,  za každé  vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4575 IgG1                          700

 4576 IgG2                          700

 4577 IgG3                          700

 4578 IgG4                          700

 4579 IgA1                          500

 4580 IgA2                          500

 4581 Proteín C                        500

 4582 Proteín S                        500

 4583 Retinol viažuca bielkovina (RBP)            500

 4584 Cirkulujúce imunokomplexy ELISA s C1q          350

 4585 Cirkulujúce imunokomplexy s bunkami RAJI        500

 4586 Dôkaz alergénošpecifických imunoglobulínov najmenej
    so štyrmi deklarovanými alergénmi (z rozličných
    skupín na jednom  nosiči), za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia               1 500

 4587 Imunologické určenie celkového IgE, za každé určenie  400

 4587a Imunologické vyšetrenie HbA1c              500

 4588 Určenie alergénošpecifického imunoglobulínu až do
    10 alergénov, za každý alergén za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia               3 000

 4589 Určenie   alergénošpecifického   imunoglobulínu
    minimálne z 20 deklarovaných alergénov na jednom
    nosiči a s diferenciáciou na jednotlivé alergény, za
    každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia       1 400

 4589a Dôkaz  protilátok  priamym  alebo  nepriamym
    imunofluorescenčným testom na tkanivových rezoch,
    odtlačkoch, v suspenzii buniek alebo na náteroch
    (nezahŕňa titráciu), za každé vyšetrenie s uvedením
    druhu určenia                      200

 4589b Dôkaz špecifického IgE                 900

 4590 Protilátky proti hladkému svalstvu           200

 4591 Protilátky proti priečne pruhovanému svalstvu      200

 4592 Protilátky proti jadierkam               200

 4593 Protilátky proti myokardu                700

 4594 Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov tubulov  200

 4595 Protilátky proti centroméram              200

 4596 Protilátky proti spermiám                200

 4597 ANCA                         1 100

 4598 Anti-dsDNA                       200

 4599 Antiperinukleárne protilátky              200

 4600 Antimitochondriálne protilátky             600

 4601 Antinukleárne protilátky na odtlačkoch (ANF)      250

 4602 Antinukleárne protilátky na iných substrátoch (pre
    každý izotyp a riedenie osobitne)            250

 4603 Podobné vyšetrenia                   250

 4605 Semikvantitatívne     určenie     protilátok
    imunofluorescenciou po naviazaní na bunky, bunkové
    jadrá alebo histologické rezy, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia                500

 4607 Dôkaz aglutinačných protilátok proti spermiám (MAR
    test, imunobead test)                  450

    Funkčné testy komplementu (radiálna hemolýza), za
    každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia:

 4610 Určenie hemolytickej aktivity C klasickým spôsobom   200

 4611 Určenie  hemolytickej aktivity  C alternatívnym
    spôsobom                        200

 4612 Určenie hemolytickej aktivity zložiek komplementu    300
    Funkčné testy komplementu (titračná metóda), za
    každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4615 Určenie hemolytickej aktivity C klasickým spôsobom
    CH50                          300

 4616 Určenie  hemolytickej  aktivity  C alternatívnym
    spôsobom AH50                      400

 4617 Určenie hemolytickej aktivity zložiek komplementu    400

 4619 Vyšetrenie kryoglobulínov                80

 4621 Imunofenotypizácia    bunkových    populácií
    a subpopulácií  pomocou  fluorescenčne  značených
    monoklonových protilátok mikroskopom          700

 4622 Vyšetrenie   autoprotilátok   a  izoprotilátok
    prietokovou cytometriou                 500
    Vyšetrenie  celulárnych   (intra-)  receptorov
    imunofluorescenčnou technikou, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4625 cIg periférna krv                    500

 4626 cIg kostná dreň                     500

 4627 Podobné vyšetrenia                   500

    Určenie T a B lymfocytov rozetovými testami (bez
    odberu, separácie a nastavenia buniek), za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4630 Aktívne E rozety                    400

 4631 Celkové E rozety                    400

 4632 EAC rozety                       200

 4633 M rozety                        250

 4634 Podobné vyšetrenia                   300

    Diferenciácia lymfocytov  fluorescenčne značenými
    monoklonálnymi protilátkami, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu protilátky

 4636 Diferenciácia populácie lymfocytov           300

 4637 Diferenciácia T lymfocytov               300

 4638 Diferenciácia B lymfocytov               300

 4640 Lymfocytový migračný inhibičný test (MIF alebo LIF
    kapilárny pre jeden Ag) bez vyhodnotenia        300

 4641 Vyhodnotenie testu MIF alebo LIF            100

    Vyšetrenie protilátok mikrolymfocytotoxickým testom
    s panelom  najmenej  20  protilátok,  za  každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4645 Anti-T Ly aloprotilátky                1 000

 4646 Anti-T Ly autoprotilátky               1 000

 4647 Anti-B Ly aloprotilátky                1 000

 4648 Anti-B Ly autoprotilátky               1 000

    Vyšetrenie protilátok  granulocytotoxickým testom
    s panelom  granulocytov,  za  každé  vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia

 4650 Anti-Gr aloprotilátky                  500

 4651 Anti-Gr autoprotilátky                 500
    Vyšetrenie   protilátok   proti   trombocytom
    imunofluorescenčnou alebo  ligandovou metódou, za
    každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia

 4653 Anti-Tr aloprotilátky (Ig, IgG, IgA, IgM)        750

 4654 Anti-Tr autoprotilátky (Ig, IgG, IgA, IgM)       750

 4655 Vyšetrenie kompatibility granulocytotoxickým testom
    pred podaním leukocytového koncentrátu, za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu určenia           750

 4657 Vyšetrenie  kompatibility  mikrolymfocytotoxickým
    testom pred podaním trombocytového koncentrátu, za
    každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia        750

    Imunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi
    a kostnej drene, za každé vyšetrenie cytometrom
    s uvedením druhu určenia a použitej monoklonálnej
    protilátky

 4658 Pri bunkách periférnej krvi              1 400

 4659 Pri bunkách kostnej drene               1 000

 4660 Imunologická  typizácia  buniek  periférnej krvi
    a kostnej drene  monoklonálnymi protilátkami, za
    každý náter                      1 000
    Funkcia fagocytov

 4661 Určenie fagocytárnej aktivity leukocytov pohlcovaním
    častíc bez izolácie a nastavenia buniek         400

 4661a Fagocytárny index                    400

 4662 Určenie metabolickej aktivity leukocytov INT testom
    (nestimulované  alebo  jedným  stimulantom)  bez
    izolácie a nastavenia buniek              450

 4663 Určenie   metabolickej   aktivity   leukocytov
    chemiluminiscenčným  testom  alebo  prietokovým
    cytometrom (NBT leukocytov), nestimulované alebo
    jedným stimulantom, bez izolácie a nastavenia buniek  560

 4664 LGL bunky, preparácia a analýza            100

 4665 LE bunkový test                     140

 4666 Určenie chemotaktickej  aktivity leukocytov bez
    izolácie a nastavenia buniek              400

 4667 Test cídie, za každý mikroorganizmus          500

 4668 Test inhibície adherencie leukocytov, jeden antigén   250

 4669 Test   blastickej   transformácie   lymfocytov
    (nestimulovaný  alebo  jeden  antigén,  mitogén,
    prípadne  liek v  jednej koncentrácii,  mitogén
    v jednej koncentrácii)                 450

 4670 Príplatok  za  vyhodnotenie  testu  blastickej
    transformácie lymfocytov, za každého pacienta      150

 4671 Kultivácia  na  dôkaz  produkcie imunoglobulínov
    a cytokínov (nestimulovaný  alebo jeden antigén,
    prípadne mitogén v jednej koncentrácii)         450

 4672 Dôkaz cytotoxických buniek pomocou lýzy terčových
    buniek značených nuklidom 51 Cr             800

 4673 Nukleolárny test                    150

 4674 Leukocytopenický index po ochladení (chladový test),
    za každý odber                      50

 4680 Typizácia HLA antigénov I. triedy - kompletný A, B,
    C lokus                        1 400

    A: diferencovať podľa použitých setov
    - štandardný set,
    - kombinovaný set,
    - komerčný set.

 4680a Príplatok k výkonu č. 4680, za pacienta         200

 4681 Typizácia HLA antigénov II. triedy (určenie HLA
    - DR, DQ antigénov), mikrolymfocytotoxický test (bez
    izolácie a nastavenia buniek)             3 500

    A: podľa setov
    - štandardný set,
    - kombinovaný set,
    - komerčný set.

 4681a Príplatok za vyhodnotenie výkonu č. 4681, za jedného
    pacienta                        200

 4682 Identifikácia tkanivových skupín HLA II. triedy
    metódami molekulovej biológie (PCR), za jeden znak  2 400

 4683 Určenie HLA B 27 (bez izolácie a nastavenia buniek)   800

 4684 Dôkaz HLA aloprotilátok, bežné určenie (10 darcov)    750

 4685 Testovanie sér na skríning HLA protilátok I. triedy
    - základný skríning: na jedno sérum 30 darcov      400

 4686 Špecifikácia (typizácia) HLA aloprotilátok proti I.
    triede                        2 500

 4686a Špecifikácia (typizácia) HLA aloprotilátok proti II.
    triede                        3 000

 4687 Cross-match (CM), za jedného pacienta          10

 4688 Určenie hladiny antilymfocytových protilátok (%)
    u pacientov pred transplantáciami           1 200

 4689 Výber  vhodných  príjemcov  pre  kadaverózny
    transplantát z listiny čakateľov            750

 4691 Zmiešaná  lymfocytová kultúra  (MLC, CML,  PLT)
    u príjemcov a darcov vrátane kontroly         4 500

 4692 Zmiešaná lymfocytová kultúra (MLC, CML, PLT) za
    každú testovanú osobu                 2 200

 4693 Vyšetrenie  primárnych  nádorových  buniek alebo
    bunkových súčastí na dôkaz citlivosti cytostatík   2 000

 4694 Zaradenie pacienta do listiny čakateľov        2 000

 4695 Vedenie  pacienta  v  listine  čakateľov  na
    transplantáciu orgánov                5 600

 4696 Liečebná cytaferéza                 40 000

 4697 Liečebná plazmaferéza                50 000

 4698 Separácia periférnych kmeňových buniek        40 000

 4699 Kryokonzervácia kmeňových buniek na transplantáciu
    z periférnej krvi alebo drene            10 000

    Výkony  č. 4696 až  4699 vykazuje hematologické
    a transfuziologické  oddelenie, ak  ich vykonáva
    v inom zariadení.
8. IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Pri všetkých imunohematologických vyšetreniach krvi
    z mŕtvol sa bodová sadzba zvýši o 20%.

 4700 Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny          150

 4701 (128) Vyšetrenie krvnej skupiny A, B, 0/Rh-D      180

 4702 Vyšetrenie Rh fenotypu (C, Cw, c, E, e, príp. Du),
    za každý antigén                     70

 4703 Vyšetrenie  inej  krvnej  skupiny  (antigénu
    P, K, M, N, S, s...) so špecifickými antisérami, za
    každý antigén                      125

 4704 Priamy antiglobulínový test, za každé antisérum AHG
    (poly-, mono-...)                    70

 4705 Nepriamy antiglobulínový test, za každé antisérum
    (poly-, mono-...)                    100

 4706 Kvantitatívny priamy antiglobulínový test        120

 4707 Kvantitatívny nepriamy antiglobulínový test       170

 4710 Skríning tepelných protilátok tromi metódami      170

 4711 Skríning protilátok nepriamym AHG testom s 2 až 3
    typovými erytrocytmi                  180

 4712 Identifikácia protilátok s panelom krviniek (6 až
    12) v troch prostrediach                750

 4713 Skríning  chladových  protilátok  (aglutinínov,
    hemolyzínov)                      160

 4714 Chladový elučný test u novorodenca           160

 4716 Vyšetrenie  prirodzených  a  imúnnych protilátok
    v A, B, 0 systéme, titračne (DTT)            250

 4718 Dôkaz antigénu alebo protilátky náročným postupom
    (imunoabsorpčnými, hemaglutinačnými a inhibičnými
    metódami), za každý antigén alebo protilátku      160

 4719 Kombinovaný antiglobulínovo-fermentačný test      200

 4720 Hamov acidifikačný test                 160

 4729 Crosbyho test                      200

 4730 Hartmanov sacharózový test               160

 4731 Vyšetrenie bitermických hemolyzínov (DLT)        160

 4732 Elučné testy pri autoimúnnej hemolytickej anémii
    a postransfúznej reakcii                160

 4733 Neutralizačný test so solubilnými antigénmi       140

 4734 Vyšetrenie antigénov alebo protilátok globulínových
    systémov séra Gm, Km, za každý antigénny alebo
    protilátkový systém                   120

 4735 Vyšetrenie protilátok proti trombocytom - KFR      110

 4736 Vyšetrenie  kompatibility  transfúzneho prípravku
    obsahujúceho  erytrocyty:  skúška  kompatibility
    v troch prostrediach vrátane skríningu protilátok
    a orientačného vyšetrenia  krvnej skupiny AB0/Rh
    u príjemcu                       220

 4737 Odčítanie a kontrola skúšky kompatibility        150
9. MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Živné pôdy, živné médiá a diagnostické prípravky
    musia vyhovovať záväzne platným štandardným postupom
    a normám.

 4740 Kultivačné  mikrobiologické  vyšetrenie, prípadne
    semikvantitatívne, s použitím selektívnych médií
    vrátane následnej kontroly izolátov           200

 4741 Orientačný rýchlotest  na prítomnosť skupinového
    antigénu (napríklad A-streptokoky, chlamýdie)      400

 4742 Dôkaz   antigénov   latexovou   aglutináciou
    a koaglutinačnými metódami               400


 4743 Dôkaz antigénu alebo protilátky metódou dot-blot    500

 4744 Detekcia mikrobiálneho  antigénu alebo nukleovej
    kyseliny hybridizačnými metódami (napríklad PCR,
    génové sondy a pod.)                 1 200

 4745 Základný biologický pokus na zvierati (1 pokus, 1
    druh zvieraťa: myš, morča, králik)           400
10. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Médiá a diagnostické  prípravky musia vyhovovať
    záväzne platným štandardným postupom a normám.

 4750 Kardiolipínflokulačný test (VDRL) kvantitatívny     80

 4751 Dôkaz protilátok proti treponeme (TPHA)         150

 4752 Dôkaz protilátok proti treponeme v FTA-abs-teste    250

 4753 RRR                           50

 4754 TPI test                        300

    Kvantitatívne  určenie  protilátok,  za  každú
    protilátku s uvedením druhu určenia

 4755 Aglutinačná reakcia                   220

 4756 ASLO                          220

 4757 Hemaglutinačný test                   220

 4758 Pasívny (nepriamy hemaglutinačný test)         220

 4759 Reakcia väzby komplementu                220

 4760 Podobné vyšetrenia                   220

 4761 Kvantitatívne vyšetrenie  protilátok aglutinačnou
    Widalovou reakciou (8 antigénov)            220

 4762 Kvantitatívne   vyšetrenie   protilátok  proti
    mikroorganizmom pomocou imunoprecipitácie, za každé
    vyšetrenie s uvedením druhu vyšetrenia         250

 4763 Kvantitatívne určenie protilátok pomocou imunnoassay
    proti  mikroorganizmom,  za  každé  vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia                600

 4764 Kvalitatívny dôkaz protilátok proti mikroorganizmom
    nepriamou imunofluorescenciou, za každé vyšetrenie
    s uvedením druhu určenia                400

 4765 Semikvantitatívne určenie protilátok proti infekčnému
    agensu nepriamou imunofluorescenciou na tkanivách,
    za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia      350

 4766 Izolovanie protilátok triedy IgM na prípravu dôkazu
    špecifických protilátok                 300

 4767 Dôkaz neutralizujúcich protilátok v sére pacienta
    v bunkových kultúrach alebo v kuracom zárodku, za
    každý antigén (s uvedením vyšetrenia)          300

 4768 Dôkaz neutralizujúcich protilátok v sére pacienta in
    vivo, za každý antigén s uvedením druhu vyšetrenia   300

 4769 HIV  (Human Immunodeficiency  Virus) protilátky,
    imunologický dôkaz                   300
    Kvalitatívny dôkaz antigénu alebo protilátok proti
    hepatitíde A imunologickou metódou

 4771 Antigén vírusu hepatitídy A (HAV)            300

 4772 Protilátky  triedy IgG  proti vírusu hepatitídy
    A (Anti HAV-IgG)                    320

 4773 Protilátky  triedy IgM  proti vírusu hepatitídy
    A (Anti HAV-IgM)                    450
    Kvalitatívny dôkaz  špecifických antigénov alebo
    protilátok proti hepatitíde B imunologickou metódou

 4776 Antigén vírusu hepatitídy B (HBsAg)           500

 4777 Protilátky  triedy IgG  proti vírusu hepatitídy
    B (Anti HBc-IgG)                    800

 4778 Protilátky triedy IgM proti vírusu hepatitídy B (Anti
    HBc-IgM)                        800

 4779 Hepatitis B antigén (HBeAg)               600

 4780 Protilátky proti HBeAg (Anti HBe)            600
    Najvyššia hodnota za výkony č. 4771 až 4780 nesmie
    presiahnuť hodnotu 1 250 bodov.

    Kvalitatívny dôkaz antigénu alebo protilátok proti
    hepatitíde C imunologickou metódou:

 4783 Antigén vírusu hepatitídy C (HCV)            600

 4784 Protilátky proti vírusu hepatitídy C (Anti HCV)     350

 4785 Kvantitatívne alebo kvalitatívne určenie protilátok
    proti hepatitíde B (Anti HBs) imunologickou metódou  1 200

 4787 Kvalitatívny  dôkaz  infekčných  antigénov alebo
    infekčných  protilátok  gélovou  imunodifúziou
    (Ouchterlony), za každý antigén alebo protilátku
    s uvedením druhu vyšetrenia               100

 4788 Kvantitatívne určenie infekčných antigénov alebo
    infekčných  protilátok  gélovou  imunodifúziou
    (Ouchterlony), za každý antigén alebo protilátku
    s uvedením druhu vyšetrenia               160

 4789 ELISA - metódy na určenie protilátok proti CMU, EBV,
    Borelie                         500
11. PARAZITOLOGICKÉ VYŠETRENIE
    Živné pôdy a živné diagnostické prípravky musia
    vyhovovať  záväzne platným  štandardným postupom
    a normám.

 4800 Dôkaz   antigénu   parazitov   elektroforézou,
    imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením
    druhu antigénu                     150

 4801 Kvantitatívny   dôkaz   antigénu   parazitov
    imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za
    každý antigén s uvedením druhu antigénu         500

 4801a Kvalitatívne  skríningové  vyšetrenie  na  dôkaz
    antigénu  parazitov imunoenzýmovým  testom alebo
    podobnou technikou, za každý antigén s uvedením
    druhu antigénu                     200

 4803 Štandardné parazitologické vyšetrenie stolice (tlstý
    náter podľa KATO, flotačná metóda podľa Fausta)     200

 4804 Perianálny zlep na dôkaz enterobiózy          100

 4805 Cielené  parazitologické  vyšetrenie biologického
    materiálu po spracovaní (napríklad koncentrácia,
    sedimentácia, vymývanie,  separácia, naočkovanie)
    vrátane mikroskopického vyšetrenia           300

 4806 Celková obhliadka materiálu z hľadiska parazitológa,
    určovanie organizmov, článkov a ich diferenciácia    100
12. MYKOLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Živné pôdy a živné diagnostické prípravky musia
    vyhovovať  záväzne platným  štandardným postupom
    a normám.

 4815 Dôkaz  antigénu  pôvodcov  mykóz  imunodifúziou,
    protismernou      elektroforézou     alebo
    imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením
    druhu                          150

 4816 Dôkaz  antigénu  pôvodcov  mykóz  za  pomoci
    imunoenzýmového testu alebo podobnej techniky, za
    každý antigén s uvedením druhu             500

 4817 Mikroskopický  dôkaz   kvasiniek  alebo  húb
    fluorescenčnou metódou vrátane prípravy, za každý
    typ                           300

 4818 Kultivačné  mykologické  vyšetrenie biologického
    materiálu po príprave (3 pôdy)             150

 4819 Diferenciácia izolovaných pôvodcov mykóz s použitím
    subkultúr,  za  každý  mikroorganizmus  (GTT,
    mikrokultúra a pod.)                  120

 4820 Mykologická diferenciácia vykultivovaných kvasiniek
    pomocou biochemických metód, minimálne päť testov    250

 4821 Sérologická diferenciácia izolovaných mikromycét, za
    každé určenie                      50

 4822 Určenie  kvalitatívnej citlivosti  kmeňa húb na
    antimykotiká  difúznou   metódou,  za  každé
    antimykotikum                      50
13. BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
    Živné pôdy, živné médiá a diagnostické prípravky
    musia vyhovovať záväzným  a platným štandardným
    postupom a normám

 4830 Dôkaz  bakteriálneho   antigénu  imunodifúziou
    (Ouchterlonyho  test),  imunoprecipitáciou  alebo
    protismernou  elektroforézou,  za  každý antigén
    s uvedením druhu antigénu                150

 4831 Určenie  izolovaných  mikroorganizmov  rýchlymi
    metódami s využitím fyzikálnych meraní a výpočtovej
    techniky, za každý druh                 300

 4832 Dôkaz bakteriálneho antigénu pomocou imunoenzýmového
    testu alebo podobnej techniky, za každý antigén
    s uvedením druhu antigénu                700

 4833 Kultivačné vyšetrenie na Neisseria gonorrhoeae za
    zvýšenej  koncentrácie  CO2  vrátane  následného
    mikroskopického   vyšetrenia   a  biochemickej
    identifikácie                      120

 4834 Kvantitatívne  určenie  počtu  baktérií dilučnou
    metódou (napríklad kvantitatívne určenie moču), za
    každé riedenie                     120

 4835 Kvalitatívny dôkaz antimikrobiálnej účinnej látky
    (napríklad antibiotiká,  sulfónamidy) v telových
    tekutinách, punktátoch alebo tkanivách biologickou
    metódou, za každú antimikrobiálnu látku         60

 4836 Kvantitatívne určenie koncentrácie antimikrobiálnej
    účinnej látky (napríklad antibiotiká, sulfónamidy)
    v telových tekutinách, punktátoch alebo tkanivách,
    za každú antimikrobiálnu látku             800

 4837 Základné aeróbne kultivačné vyšetrenie biologického
    materiálu  najmenej  na  troch  živných médiách
    (napríklad výter tonzíl, nosa, rekta, spojovkového
    vaku,  neriedeného   spúta,  semikvantitatívne
    vyšetrenie moču)                    150

 4838 Základné aeróbne kultivačné vyšetrenie najmenej na
    piatich živných médiách (napríklad gynekologický
    materiál, punktát, hnis,  spútum podľa Muldera,
    hemokultúra, likvor)                  200

 4839 Vysokonáročné  kultivačné  vyšetrenie  aeróbnych
    a anaeróbnych ťažko kultivovateľných mikroorganizmov
    (napríklad izolácia anaeróbnych baktérií, yersínií,
    helikobakterov,  kampylobakterov,   aktinomycét,
    mykoplaziem z biologického materiálu)          700

 4843 Základné  kultivačné  vyšetrenie  materiálu  na
    mykobaktérie s prípravou  vzorky a s následným
    mikroskopickým vyšetrením                300

 4844 Cielená kultivácia s použitím jedného média       50

 4846 Určenie izolovaných  mikroorganizmov jednoduchými
    testami  (plazmokoaguláza,  optochín, bacitracín,
    X, V faktor), za každý test               50

 4847 Určenie  izolovaných  mikroorganizmov  mono-alebo
    polyvalentnými sérami, za každé sérum          50

 4850 Určenie izolovaných baktérií biochemickými testami,
    za každý test                      50

 4851 Určenie  izolovaných  mikroorganizmov s použitím
    biochemických metód (najmenej štyri reakcie)       60

 4852 Určenie  izolovaných mikroorganizmov  s použitím
    biochemických metód (najmenej osem reakcií)       100

 4853 Určenie  izolovaných mykobaktérií  a anaeróbnych
    mikroorganizmov s použitím biochemických metód     250

 4854 Určenie  citlivosti  izolovaných,  etiologicky
    relevantných baktérií štandardnou difúznou agarovou
    metódou alebo Breakovou-Pointovou metódou, najmenej
    na štyri antimikrobiálne látky pri každom agense    200

 4855 Určenie  citlivosti  izolovaných,  etiologicky
    relevantných baktérií štandardnou difúznou agarovou
    metódou alebo pomocou Breakovou-Pointovou metódou,
    najmenej na osem antimikrobiálnych látok pri každom
    agense                         300

 4856 Určenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC)
    čistej kultúry jedného kmeňa, najmenej na osem
    riedení  antimikrobiálnych,  antifungálnych látok
    mikrometódou                      600

 4857 Určenie baktericídnej aktivity telových tekutín, za
    každé riedenie                     200

 4858 Určenie tvorby laktamáz izolovaným kmeňom baktérií
    (jeden kmeň)                       80

 4860 Príplatok k výkonu č. 4856 pri určovaní minimálnej
    baktericídnej  koncentrácie  (MBC)  s  použitím
    subkultúry                       120

 4861 Určovanie  citlivosti  ťažko  kultivovateľných
    mikroorganizmov (napríklad mykobaktérie), za každý
    bakteriálny kmeň a za každú použitú antimikrobiálnu
    látku                          200

 4862 Náročné  bakteriologické   vyšetrenie  pomocou
    rádioizotopov a iných metód, prípadne aj následného
    kultivačného a mikroskopického vyšetrenia, za každý
    vyšetrený materiál                  1 000

 4870 Príprava  mikrobiálneho  antigénového  komplexu
    (z jedného izolovaného kmeňa) na kožný test (jeden
    test s kontrolou sterility)               430

 4871 Príprava stock vakcíny z mikrobiálneho antigénového
    komplexu (z jedného izolovaného bakteriálneho druhu)
    na  parenterálnu aplikáciu  (v troch riedeniach
    vrátane kontroly sterility) pre 20 pacientov. Za
    vakcínu pre jedného pacienta              750

 4872 Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového
    komplexu na parenterálnu aplikáciu (jeden  kmeň
    vrátane kontroly sterility v troch riedeniach)     900

 4873 Príprava  stock  vakcíny  pre  20  pacientov
    z mikrobiálneho antigénového komplexu v kvapkách na
    perorálnu a nazálnu aplikáciu (pre jedného pacienta
    v 1 až 3 riedeniach vrátane kontroly sterility)     650

 4874 Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového
    komplexu z jedného izolovaného bakteriálneho kmeňa
    v kvapkách na perorálnu a nazálnu aplikáciu (v 1 až
    3 riedeniach vrátane kontroly sterility)        850

 4875 Príprava autovakcíny z mikrobiálneho antigénového
    komplexu z jedného izolovaného bakteriálneho kmeňa
    v želatínových pastilkách na perorálnu aplikáciu
    (v 1 až 3 koncentráciách vrátane kontroly sterility)  850

 4876 Príprava  stock  vakcíny  pre  20  pacientov
    z mikrobiálneho antigénového komplexu v želatínových
    pastilkách  alebo kvapkách  na perorálnu  alebo
    nazálnu aplikáciu (v 1 až 2 koncentráciách vrátane
    kontroly sterility). Za vakcínu pre jedného pacienta  670

 4877 Príprava  stock  vakcíny  pre  20  pacientov
    z mikrobiálneho antigénového komplexu v želatínových
    pastilkách na  perorálnu aplikáciu (v  1 až 3
    koncentráciách  vrátane kontroly  sterility). Za
    vakcínu pre jedného pacienta              650

 4877a Ak sa pri výkonoch č. 4872 až 4877 vyžaduje príprava
    vakcíny z viacerých bakteriálnych druhov (najviac
    však z troch), za každý ďalší bakteriálny druh     180

 4877b Ak sa pri výkonoch č. 4872 až 4877 vyžaduje príprava
    viacerých riedení, ako je určené, za každé ďalšie
    riedenie požadované ošetrujúcim lekárom         100

 4878 Dôkaz antigénu alebo protilátky metódou dot-blot    880

 4879 Dôkaz  mikrobiálneho  antigénu  v  tkanivách
    hybridizačnými metódami in situ            1 200
14. VIROLOGICKÉ VYŠETRENIE
    Médiá a diagnostické  prípravky musia vyhovovať
    platným štandardným postupom a normám.

 4880 Dôkaz   vírusového   antigénu   imunodifúziou,
    protismernou      elektroforézou     alebo
    imunoprecipitáciou, za každý antigén s uvedením
    druhu vyšetrenia                    150

 4881 Nesériové  individuálne  vyšetrenia  vírusového
    antigénu  imunoenzýmovým  testom  alebo podobnou
    technikou, za  každý antigén s  uvedením druhu
    vyšetrenia                      1 200

 4882 Dôkaz vírusového  antigénu imunoenzýmovým testom
    alebo podobnou technikou, každý antigén s uvedením
    druhu vyšetrenia                    520

 4883 Kvantitatívne  určenie antigénu  vírusov pomocou
    imunoprecipitácie s uvedením druhu vyšetrenia      520

 4884 Spracovanie vyšetrovaného materiálu pred pokusom
    o izoláciu   vírusov,   riketsií,   chlamýdií
    a mykoplaziem  na bunkových  kultúrach, kuracích
    zárodkoch, pokusných zvieratách  a pred priamym
    dôkazom antigénu v  klinickom materiáli vrátane
    skúšky sterility                    400

 4885 Priamy dôkaz vírusov,  riketsií alebo chlamýdií
    v elektrónovom mikroskope               1 600

 4886 Identifikácia    vírusov    imunoelektrónovou
    mikroskopiou, za každý typ séra            2 000

 4887 Pokus o izoláciu vírusov, riketsií alebo chlamýdií
    v bunkových kultúrach, za každý typ kultúry       800

 4888 Izolácia a rozmnožovanie  vírusov, riketsií alebo
    chlamýdií vo vaječnom zárodku, každá potrebná pasáž   600

 4889 Typizácia  vírusov,  riketsií  alebo  chlamýdií
    v bunkových kultúrach alebo vo vaječnom zárodku, za
    každý typ séra                     800

 4890 Určovanie množstva vírusov, riketsií alebo chlamýdií
    vo vzorke titráciou, za každý antigén          400

 4891 Anti-CMV IgG                     1 150

 4891a Anti-CMV IgM                     2 150

 4892 Anti-EBV IgG                     1 750

 4892a Anti-EBV IgM                     2 000

 4892b Anti-EBV IgA                     1 750

 4892c Anti-EBNA                       1 750

 4893 Anti-HSV IgG                     1 100

 4893a Anti-HSV IgM                     1 500

 4894 Anti-Morbili IgG                   1 150

 4894a Anti-Morbili IgM                   1 300

 4895 Anti-Parotitis virus IgG               1 250

 4895a Anti-Parotitis virus IgM               1 375

 4896 Anti-Rubeola virus IgG                1 350

 4896a Anti-Rubeola virus IgM                1 850

 4897 Anti-Varicella virus IgG               1 250

 4897a Anti-Varicella virus IgM               1 375

 4998 Anti-Toxoplazmóza IgG                 1 500

 4898a Anti-Toxoplazmóza IgM                 1 900

 4898b Anti-Toxoplazmóza IgA                 2 000

 4899 Anti-Borelióza IgG                  1 500

 4899a Anti-Borelióza IgM                  1 850
S. HISTOLÓGIA, CYTOLÓGIA, CYTOGENETIKA
I. HISTOLÓGIA
    Orgán, prípadne  tkanivo jednotnej histologickej
    štruktúry,  časť  orgánu  rôzne  definovateľnej
    histologickej   štruktúry   (alebo   rozdielne
    definovateľnej lokalizácie) sa budú ďalej označovať
    ako  materiál.  Histologické  vyšetrenia jedného
    materiálu bez topografických alebo patogenetických
    vzťahov k procesu ochorenia nie sú započítané.

 4900 Histologické vyšetrenie jedného materiálu (1 bloček,
    maximálne 3 rezy)                    900

 4902 Histologické vyšetrenie jedného materiálu nákladnou
    technickou prípravou (2 až 8 bločkov, maximálne 24
    rezov)                        1 350

 4905 Histologické vyšetrenie jedného materiálu s využitím
    špeciálnej farbiacej a histochemickej metódy alebo
    interferenčnej, alebo  polarizačnej  mikroskopie
    vrátane dôkazu                    1 100

    - kolagénnych vláken,
    - hyalínu,
    - fibrínu,
    - elastických vláken,
    - retikulárnych vláken,
    - baktérií,
    - amyloidu a iných patologických produktov,
    - anorganických látok,
    - pigmentov,
    - Hbs antigénu.

    Pri výkone č. 4905 (okrem osobitne odôvodnených
    jednotlivých prípadov) sa výkony č. 4900 alebo 4902
    pri  vyšetreniach  na  tom  istom  materiáli
    nezapočítavajú.

 4906 Okamžité histologické  vyšetrenie jedného materiálu
    počas jednej operácie (rýchly rez)          1 100

 4907 Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím
    špeciálnej histochemickej metódy na dôkaz       1 000

    - glycidov,
    - bielkovín,
    - lipidov.

 4908 Histochemický dôkaz lipidov vrátane extrakčných
    metód                          550

 4909 Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím
    špeciálnych farbiacich metód v neurohistológii    1 000

 4910 Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím
    špeciálnych impregnačných metód            1 200

 4911 Histologické vyšetrenie jedného materiálu po zaliatí
    do plastu na použitie špecifickej technickej metódy
    (napríklad polotenké rezy, elektrónová mikroskopia,
    vyšetrenie kostí bez odvápnenia)           2 700

 4911a Kompletné a nákladné spracovanie jedného materiálu
    (ultratenké rezy) pre elektrónovú mikroskopiu so
    záverečnou diagnózou                 4 500

 4912 Histologické vyšetrenie cytologického materiálu po
    zaliatí  do  plastu  pre  metódy  elektrónovej
    mikroskopie                      3 150

 4913 Použitie  iných  špeciálnych  technických  metód
    v elektrónovej mikroskopii              4 000

 4914 Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz
    hydroláz                       1 600

 4915 Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz
    esteráz karboxylových kyselín             1 500
    Výkon č. 4915  sa pri vyšetrovaní  toho istého
    materiálu môže započítať len tri razy.

 4916 Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz
    disacharidáz                     1 800

 4917 Enzýmohistochemické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz
    dehydrogenáz a tetrazolium reduktáz          2 700

 4918 Príplatok k výkonom v časti PI na odber a prípravu
    vzorky na imunohistologické, enzýmohistochemické
    a elektrónmikroskopické vyšetrenie           550

 4919 Príplatok k  výkonom v časti  PI na kompletné
    excidovanie   a   makroskopické   vyšetrenie
    histologického materiálu vrátane opisu         350

 4919a Histologické   vyšetrenie   jedného  materiálu
    využitím imuno-alebo enzýmohistochemickej metódy   1 700

 4919b Histologické vyšetrenie jedného materiálu využitím
    imuno-alebo histochemickej metódy - v cene substrátu
    5-20 tis.                       3 050

 4920 Príplatok  k výkonom  v časti  PI na následné
    makroskopické vyšetrenie, preparácia a opis veľkých
    operačných  preparátov  (napríklad  gastrektómia,
    hemikolektómia)                     450

 4921 Príplatok k výkonu v časti PI na prípravu kostného
    tkaniva na histologické vyšetrenie dekalcifikáciou   360

 4922 Imunofluorescenčné vyšetrenie jedného rezu použitím
    FITC techniky na parafínovom reze           1 500

 4923 Imunofluorescenčné vyšetrenie jedného rezu použitím
    FITC techniky na kryoreze               1 600

 4924 Imunohistochemické  vyšetrenie jedného  rezu PAP
    technikou na parafínovom preparáte          1 500

 4925 Imunohistochemické  vyšetrenie jedného  rezu PAP
    technikou na kryopreparáte              1 600

 4926 Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu použitím
    metódy avidín-biotín alebo streptavidín-biotín na
    parafínovom preparáte                 1 600

 4927 Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu použitím
    metódy avidín-biotín alebo streptavidín-biotín na
    kryopreparáte                     1 800

 4928 Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu pomocou
    rôzne  značených  sekundárnych  protilátok  na
    parafínovom preparáte                 1 600

 4929 Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu pomocou
    rôzne  značených  sekundárnych  protilátok  na
    kryopreparáte                     1 800

 4930 Imunohistochemický   dôkaz  lektínov  nepriamou
    technikou na jednom preparáte             1 500

 4931 Konzultačné  vyšetrenie  zaslaného histologického
    preparátu na špecializovanom pracovisku        1 800
II. CYTOLÓGIA
    Materiál predstavujú izolované bunky alebo malé
    skupiny buniek získané sterom alebo sedimentáciou
    rôznych výlučkov a výpotkov. Materiál sa môže získať
    aj punkciou vykonanou tenkou ihlou.

 4950 Cytologické  vyšetrenie  fixovaného  a špeciálne
    zafarbeného materiálu na určovanie párového cyklu    140

 4951 Cytologické vyšetrenie materiálu z portia alebo
    krčka maternice na diagnostiku rakoviny         140

    Pri výkone č. 4951 sa výkon č. 4950 pri vyšetrení na
    tom istom materiáli nezapočítava.

 4952 Cytologické vyšetrenie spúta v cytobloku        700

 4953 Cytologické  vyšetrenie  dodaného  exfoliatívneho
    materiálu farbeného v náteroch na skle         800

 4954 Cytologické  vyšetrenie   materiálu  získaného
    tenkoihlovou aspiráciou                 900

 4955 Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím
    jednej špeciálnej cytochemickej metódy (napríklad
    železo, PAS reakcia) alebo použitím špeciálnych
    optických  metód  (interferenčná,  polarizačná
    mikroskopia)                     1 000

    Pri výkone č. 4955 (okrem osobitne zdôvodniteľných
    jednotlivých prípadov) sa  výkony č. 4950, 4951
    a 4952 nezapočítavajú.

 4956 Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím
    imuno- a enzýmocytochemickej metódy          1 400

    Výkon č. 4956 sa môže  pri tom istom materiáli
    započítať len tri razy.
III. CYTOGENETIKA
    Všeobecné podmienky

    1. Pri určovaní karyotypu (výkony č. 4972, 4974,
    4975, 4976 a 4977)  treba urobiť vždy po dve
    paralelné kultúry pre každé kultivačné podmienky
    (napríklad  klastogénový  stres,  ko-kultivácia
    s metotrexátom ako východisko na použitie metódy
    detailného prúžkovania, kultivácia v bezfolátovom
    médiu na provokáciu fragilných miest). Použitie
    každej osobitnej kultivačnej metodiky sa hodnotí ako
    samostatný výkon.

    2. Pod pojmom "zhodnotenie potrebného počtu mitóz"
    sa rozumie taký počet analyzovaných mitotických
    figúr, ktorý v danom konkrétnom prípade umožní
    korektné určenie cytogenetickej diagnózy a odpovedá
    na indikačnú otázku.

    3. Pri výkonoch č. 4972, 4974, 4975, 4976, 4977
    a 4980 sa počíta s možnosťou neúspešnej kultivácie,
    prípadne s nehodnotiteľným  výsledkom vo vzťahu
    k diagnostickej  otázke. Vzhľadom  na biologické
    vlastnosti buniek materiálu, ktorý je k dispozícii
    na vyšetrenie, sa plný počet bodov počíta do 5%
    neúspešných  kultúr pri  výkonoch č. 4972, 4974
    a 4980 a do 10% pri výkonoch č. 4975, 4976 a 4977.

    4. Pri výkonoch v časti III CYTOGENETIKA nie je
    (okrem výkonov č. 4970 a 4971) započítané odborné
    genetické  zhodnotenie  laboratórneho  výsledku
    a vyhotovenie odborného klinicko-genetického nálezu
    písomne.  Tento  výkon  vykazuje  špecializovaná
    genetická ambulancia.

 4970 Určenie X-chromatínu. Odber materiálu (po jednej
    vzorke z pravej a ľavej strany bukálnej sliznice).
    Zhotovenie a farbenie preparátov. Zhodnotenie po
    100 jadier z oboch preparátov. Napísanie a odoslanie
    výsledku vyšetrenia                  1 600

 4971 Určenie Y-chromatínu. Odber materiálu a zhotovenie
    preparátov. Farbenie preparátov. Zhodnotenie po 100
    jadier  granulocytov  a  lymfocytov.  Napísanie
    a odoslanie výsledku vyšetrenia            1 900

 4972 Analýza  chromozómov konvenčnou  metódou vrátane
    krátkodobej kultivácie. Založenie dvoch paralelných
    kultúr. Kultivácia 24 až 120 hodín. Spracovanie
    kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov.
    Zhodnotenie  potrebného  počtu  mitóz  priamou
    mikroskopiou.  V  prípade  potreby  zhotovenie
    mikrofotografií. Za každé vyšetrenie         7 500

 4974 Mikrojadrový  test. Založenie  dvoch paralelných
    kultúr. Kultivácia 24 až 120 hodín. Spracovanie
    kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie preparátov.
    Zhodnotenie  1 000 dvojjadrových  buniek priamou
    mikroskopiou.  V  prípade  potreby  zhotovenie
    mikrofotografií. Za každé vyšetrenie         7 500

 4975 Analýza chromozómov  fibroblastov alebo epitelií
    konvenčnou  metódou  vrátane  kultivácie  alebo
    dlhodobej subkultivácie. Založenie dvoch paralelných
    kultúr. Kultivácia 5 až 21 dní vrátane výmeny média.
    Spracovanie kultúr. Zhotovenie a konvenčné farbenie
    preparátov.  Zhodnotenie potrebného  počtu mitóz
    priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie
    mikrofotografií. Za každé vyšetrenie         11 000

 4976 Analýza  chromozómov  amniových  buniek  alebo
    choriových  klkov  konvenčnou  metódou  vrátane
    kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Založenie
    dvoch paralelných kultúr. Kultivácia 24 hodín až 21
    dní vrátane výmeny média. Zhotovenie a konvenčné
    farbenie preparátov. Zhodnotenie potrebného počtu
    mitóz  priamou mikroskopiou.  V prípade potreby
    zhotovenie mikrofotografií. Za každé vyšetrenie   11 000

 4977 Analýza  chromozómov  buniek  kostnej  drene,
    leukemickej periférnej krvi, lymfatických uzlín,
    výpotkov alebo nádorov konvenčnou metódou vrátane
    kultivácie alebo dlhodobej subkultivácie. Priame
    spracovanie dvoch vzoriek alebo založenie dvoch
    paralelných kultúr. Kultivácia suspenzie 24 až 120
    hodín. Kultivácia 5 až 21 dní vrátane výmeny média.
    Zhotovenie  a  konvenčné  farbenie  preparátov.
    Zhodnotenie  potrebného  počtu  mitóz  priamou
    mikroskopiou.  V  prípade  potreby  zhotovenie
    mikrofotografií. Za každé vyšetrenie         7 500

 4978 Použitie metód diferenciačného farbenia chromozómov
    vrátane  potrebnej  fotodokumentácie,  dodatok
    k výkonom č. 4976, 4972, 4975 a 4977. Zafarbenie
    preparátov  metódami  diferenciačného  farbenia
    chromozómov, napríklad

    - C prúžkovanie,
    - G prúžkovanie,
    - R prúžkovanie,
    - Q prúžkovanie,
    - T prúžkovanie,
    - NOR farbenie,
    - HRT metodika,
    - FRA X metodika.

    Zhodnotenie  potrebného  počtu  mitóz  priamou
    mikroskopiou.  V  prípade  potreby  zhotovenie
    mikrofotografií. Za každú metódu           2 600

 4980 Určenie koloniformných jednotiek (CFU). Založenie
    troch kultúr, kultivácia sedem dní, fixácia kultúr,
    zhodnotenie celej plochy  všetkých troch kultúr
    priamou mikroskopiou. V prípade potreby zhotovenie
    mikrofotografií. Kalkulácia výsledku         3 500

 4981 Izolácia a uchovávanie  DNA zo všetkých druhov
    tkanív.  Spektrofotometrické  určenie  čistoty
    a koncentrácie. Dlhodobé  uchovávanie vzorky, za
    každú vzorku                     1 900

 4982 Izolácia RNA, prepis do c-DNA a dlhodobé uchovávanie
    vzorky, za každú vzorku                2 000

 4984 Štiepenie izolovanej DNA jedným reštrikčným enzýmom
    vrátane elektroforetického monitorovania výsledku
    štiepenia vrátane preparatívnej elektroforézy, za
    každú vzorku a každý reštrikčný enzým          900

 4986 Molekulová  hybridizácia  značkovanými  sondami
    (autorádiografiou alebo nerádioaktívnymi metódami)
    a kvalitatívne vyhodnotenie:

    - príprava a značkovanie sondy,
    - denaturácia a neutralizácia DNA,
    - prenos Southernovou metódou,
    - membránová hybridizácia a vizualizácia,
    - v prípade potreby zhotovenie fotografií,
    - vyhodnotenie elektroforetogramu.

    Za sondu                       3 500

 4986a In  situ hybridizácia  chromozómových preparátov
    značkovými  sondami   (autorádiografiou  alebo
    nerádioaktívnymi   metódami)   a  kvalitatívne
    vyhodnotenie:

    - aplikácia RNA na preparát,
    - denaturácia preparátu,
    - aplikácia sondy,
    - autorádiografia,
    - vyhodnotenie autorádiogramu.

    Za sondu                       1 600

 4987 Kvantitatívne vyhodnotenie denzitometrickou metódou,
    dodatok k výkonu č. 4986                250

 4990 PCR analýza, príprava DNA-primerov, základná PCR
    reakcia,  elektroforetické  monitorovanie  PCR
    produktu, v prípade potreby zhotovenie fotografií,
    vyhodnotenie elektroforetogramu PCR produktu, za
    každú vzorku                     2 200

 4991 Reštrikčná analýza PCR  produktu, štiepenie PCR
    produktu jedným reštrikčným enzýmom, elektroforéza,
    v prípade   potreby   zhotovenie   fotografií,
    vyhodnotenie   elektroforetogramu,   za  každú
    reštriktázu a každú vzorku               680
T. RÁDIODIAGNOSTIKA
    Zúčtovateľné výkony obsahujú popri nákladoch vrátane
    chemikálií potrebných na vyvolanie RTG snímok aj
    posudok a povinnú písomnú dokumentáciu o náleze
    a zápisy do RTG pracovného denníka.
    Kontrastné látky a RTG snímky nie sú obsiahnuté
    v bodovej hodnote výkonu. Použité (filmové) formáty
    musia byť indikačne adekvátne, pričom z hľadiska
    hospodárnosti  a  nevyhnutnosti  sa  posudzujú
    rovnoprávne. Nastavenie skiaskopií sa nezapočítava.
    V cene výkonu nie je započítaný fotomateriál na
    zdravotnícku dokumentáciu, jednorazový materiál na
    RTG vyšetrenia angiologické a zákroky intervenčnej
    rádiológie, napríklad vodiče, katétre, drény a iné.
    U ťažko postihnutého pacienta (ťažko mobilného,
    imobilného, dementného, v bezvedomí, pod vplyvom
    toxických látok a pri potrebnej fixácii, prípadne
    pri ťažšej manipulácii s deťmi do troch rokov, ak to
    uvedie  na  žiadanke  indikujúci  lekár,  možno
    k príslušnému výkonu započítať aj výkon č. 65 za
    100 bodov.
I. RÖNTGENOVÁ DIAGNOSTIKA
1. ZUBY, ČEĽUSTE
 5000 Zuby, každá snímka                   160

 5001 Panoramatická  snímka (snímky)  hornej a dolnej
    čeľuste, za každú čeľusť                400

 5002 Panoramatická vrstvová  snímka  (snímky)  hornej
    a dolnej čeľuste (ortopantogram), za každú čeľusť    500

 5003 Špeciálna projekcia časti čeľuste, za každú časť    650
    Vykonanie špeciálnej projekcie časti čeľuste je
    účtovateľné podľa č. 5023.
2. SKELET (KOSTRA)
 5010 Lebka, najmenej v dvoch rovinách            800

 5011 Prinosové dutiny                    500

 5012 Časti lebky v špeciálnych projekciách, každá časť
    a projekcia                       500

 5015 Kostený thorax v jednej rovine             500

 5020 Končatiny alebo ich časti, najmenej v dvoch rovinách,
    každá snímka                      650

 5021 Príplatok k výkonu č. 5020 alebo č. 5022 za jednu
    alebo viac dodatočných snímok na preskúšanie funkcie
    väzivového aparátu základného kĺbu palca, ramenného
    kĺbu, kolenného kĺbu alebo členkového kĺbu       350

 5022 Časti  ramenného pletenca  alebo panvy najmenej
    v dvoch rovinách, každá časť              800

 5023 Časti skeletu v jednej rovine, každá snímka       500

 5024 Panva, prehľad                     500
    Okrem výkonu č. 5024 sa ďalšie čiastkové snímky
    panvy (každá časť) účtujú podľa výkonu č. 5023.

 5025 Kontrastné vyšetrenie kĺbu so snímkou ramenných
    a kolenných kĺbov vrátane  skiaskopie, za každú
    projekciu                        800

 5030 Časti chrbtice najmenej v dvoch rovinách, každá časť  800

 5031 Celková snímka chrbtice                1 300

 5032 Krčná chrbtica, dynamické vyšetrenie, každá snímka  1 300

 5035 Perimyelografia                    2 400

 5036 RTG snímka zo štítu                   500
3. VNÚTORNÉ ORGÁNY
 5050 Krčné orgány alebo ústna spodina            650

 5051 Hrudné orgány, prehľad                 500

 5052 Hrudné orgány, prehľad vrátane skiaskopie        800

 5053 Hrudné orgány najmenej v dvoch rovinách, v danom
    prípade  vrátane podania  kontrastnej látky pod
    skiaskopickou kontrolou                2 000

 5055 Bronchografia (jednej strany)             2 500

 5056 Hrudné orgány, cielená snímka              500

 5060 Brucho, prehľad, natívne v jednej rovine (postavení)  500

 5061 Brucho, prehľad, natívne najmenej v dvoch rovinách
    (postaveniach)                    1 000

 5062 Cielená snímka brucha                  800

 5065 Žlčník  alebo žlčovody,  prípadne pankreatovody,
    kontrastné vyšetrenie perorálne            1 500

 5066 Žlčník  alebo žlčovody,  prípadne pankreatovody,
    kontrastné vyšetrenie intravenózne          2 000

 5070 Kontrastné vyšetrenie pažeráka ako samostatný výkon
    vrátane skiaskopie                  2 500

 5071 Horný tráviaci trakt (pažerák, žalúdok, dvanástnik
    a horné úseky jejuna), dve kontrastné vyšetrenia
    vrátane skiaskopie                  4 800

 5072 Rozšírenie výkonu č. 5071 až po ileocekálnu oblasť
    vrátane skiaskopie                   550

 5075 Hrubé črevo v dvojkontrastnom vyšetrení vrátane
    skiaskopie a zavedenie kontrastnej látky pomocou
    sondy                         5 500

 5076 Vyšetrenie   tenkého   čreva   (enteroklýza)
    duodeno-jejunálne ústiacou sondou vrátane skiaskopie
    a zavedenia kontrastnej látky pomocou sondy      6 200

 5077 Príplatok k výkonu č. 5075 pri kontrastnom vyšetrení
    u dieťaťa do 14 rokov a ďalšia bonifikácia pri
    repozičných výkonoch pri invaginácii u dieťaťa do
    piatich rokov                     2 000

 5080 Kontrastné vyšetrenie močového traktu (vylučovacia
    urografia)                      2 500

 5081 Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového
    mechúra (uretrocystografia) po retrográdnom podaní
    kontrastnej látky                   2 000

 5082 Refluxný cystogram vrátane mikčnej snímky (snímok),
    samostatný výkon                   2 000

 5083 Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového
    mechúra (uretrocystografia) u dieťaťa         2 000

 5090 Kontrastné vyšetrenie maternice alebo vajcovodov
    (hysterosalpingografia) vrátane skiaskopie      3 200

 5091 Mamografia - skríning                 1 000

 5092 Mamografia a axily                  1 500

 5093 Duktografia                      2 200

 5095 Röntgenové  vyšetrenie  systémov,  ktoré vznikli
    prirodzene  alebo následkom  choroby, vyšetrenie
    otvorov, dutín alebo fistúl (napríklad sialografia,
    kavernografia,   vezikulografia,   retrográdna
    urografia)                      1 800
4. CIEVY
    Sériová angiografia vrátane dokumentácie.

 5100 AG mozgových ciev Seldingerovou technikou (ST)   26 000

 5101 AG aorty alebo pľúcnice, alebo dolnej dutej žily   24 000

 5102 Selektívna AG niektorej  z tepien odstupujúcich
    z aorty                       24 000

 5103 Aortoarteriografia DK Seldingerovou technikou    25 000

 5104 AG pankreasu ST s odberom krvi z hepatálnych žíl   30 000

 5105 AG obličiek alebo nadobličiek spojená s odberom
    žilnej krvi                     30 000

 5106 Perkutánna AG dolnej končatiny            20 000

 5107 Translumbálna   aortografia   alebo   priama
    splenoportografia                  22 000

 5108 Flebografia dolnej končatiny             2 900

 5110 Angiokardiografia, jedna séria            24 000

 5111 Angiokardiografia, dve série             27 000

 5112 Angiokardiografia, viac ako dve série        29 000

 5120 Koronarografia, jedna séria             24 000

 5121 Koronarografia, dve série              27 000

 5122 Koronarografia, viac ako dve série          30 000

 5130 Lymfografia                      4 800
5. INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA
 5140 Perkutánna transluminálna dilatácia a rekanalizácia
    artérií s výnimkou koronárnych artérií        32 000

 5141 Perkutánna transluminálna dilatácia a rekanalizácia
    koronárnych artérií                 42 000

 5145 Embolizácia jednej alebo viacerých tepien s výnimkou
    artérií  v  oblasti  hlavy  a  krku  vrátane
    angiografickej kontroly počas zákroku        30 000

 5146 Embolizácia jednej alebo viacerých tepien v oblasti
    hlavy a krku vrátane angiografickej kontroly počas
    zákroku                       49 000
    Špeciálne katétre sú vyňaté z cenovej hodnoty bodu.

 5147 Implantácia cievnych stentov             30 000
    Špeciálne katétre sú vyňaté z cenovej hodnoty bodu.

 5148 Intervenčné výkony v oblasti odvodných žlčových
    ciest (vnútorná a externá drenáž)          18 000

 5148a Perkutánna transhepatálna cholangiografia      13 000

 5149 Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 16 000

 5150 Embolizácia,  prípadne  sklerotizácia  varikokély
    vrátane predchádzajúceho kontrastného zobrazenia   13 000

 5151 Biopsia pod skiaskopickou kontrolou          6 400

 5152 Biopsia pod CT kontrolou               8 000

 5153 Biopsia pod USG kontrolou               4 800

 5154 Balóniková dilatácia ezofágu             4 000

 5155 Chemické lýzy pod CT kontrolou            10 000

 5156 Stereobiopsia prsníka                 6 400

 5157 Litotripsia                     42 000
6. SKIASKOPIA A TOMOGRAFIA
 5159 Skiaskopia                       800

 5160 Skiaskopia v operačnej sále              1 100

 5161 Skiagrafia na lôžku a v operačnej sále         650

 5165 Tomografické  snímky, každý  chod lúča  a smer
    projekcie                        650
7. POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT)
    Digitálne rádiogramy na nastavenie a sekundárnu
    rekonštrukciu sú súčasťou CT výkonov.

 5200 CT v oblasti hlavy alebo krku            14 000

 5201 CT hrudníka alebo brucha, alebo panvy        18 000

 5202 CT skeletu (chrbtica alebo končatiny)         9 000

 5203 CT dvoch medzistavcových priestorov          9 000

 5204 Príplatok  k  výkonu  č. 5203  za  každý ďalší
    medzistavcový priestor                1 800

 5205 Trojrozmerná rekonštrukcia pre chirurgické výkony
    (endoprotézy, čeľustná chirurgia a pod.)       1 400

 5206 CT vyšetrenie na  účely plánovaného ožarovania,
    dodatok k výkonom č. 5200, 5201 a 5202        4 100
8. ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIA S POUŽITÍM B OBRAZU
    Ako orgány v zmysle ďalších opísaných výkonov sa
    popri anatomicky definovaných orgánoch pokladajú aj
    črevá, kĺby ako funkčné jednotky, okrem toho svalové
    skupiny, lymfatické uzliny alebo cievy v niektorej
    oblasti tela s výnimkou ciev zásobujúcich mozog
    a ciev končatín, ktorých sonografické vyšetrenie sa
    účtuje podľa výkonu č. 685.
    Po  operatívnom odstránení  alebo pri  absencii
    nejakého orgánu považuje sa vyšetrenie orgánu za
    vykonané, ak bola vyšetrená zodpovedajúca oblasť.
    Obrazová  dokumentácia vyšetrovaných  orgánov je
    súčasťou výkonov.
    Pri výkonoch č. 5304, 5305 a 5306 treba uviesť
    vyšetrované orgány.
    Výkony č. 5300, 5302, 5303, 5305, 5307 a 5313 sa
    spolu neúčtujú.

 5300 Ultrazvuk hornej oblasti brucha s vyšetrením pečene,
    žlčníka, žlčových ciest, sleziny, orientačne veľkých
    ciev a lymfatických uzlín aj obličiek         1 400

 5301 Vyšetrenie patologických útvarov v oblasti panvy,
    brucha a hrudníka                    900

 5302 Ultrazvuk močového traktu a orgánov mužskej panvy    900

 5303 Ultrazvuk  ženskej panvy  (s vyšetrením  uteru,
    cervikálneho úseku vagíny a adnexov oboch strán,
    prípadne aj močového mechúra a ciev vyšetrovanej
    oblasti)                        900

 5304 Ultrazvuk transrektálnou sondou            1 400

 5305 Ultrazvuk  intravaginálnou sondou  (vykonáva len
    gynekológ)                      1 400

 5306 Ultrazvuk krku (štítna žľaza a okolie, slinné žľazy,
    hrtan, jazyk, lymfatické uzliny)            900

 5307 Ultrazvuk skróta, semenníkov a nadsemenníkov      900

 5308 Ultrazvuk prsníka a regionálnych uzlín alebo okolia
    jazvy po mastektómii                  900

    Ultrazvuk orbít a očných bulbov

 1268 Ultrazvukové  vyšetrenia  A-skenom  (diagnostika
    sklovcových opacít, amócie, cudzieho telesa vrátane
    obrazovej  a grafickej  dokumentácie, v prípade
    potreby aj porovnávacieho vyšetrenia druhého oka)   1 100

 1270 Ultrazvuk očnej gule  A-skenom, B-skenom vrátane
    obrazovej  dokumentácie, v  prípade potreby  aj
    vyšetrenia druhého oka                1 400

    Pri  výkone  č. 1270  sa  nezapočítavajú výkony
    č. 1268, 1271 ani 1272.

 1271 Ultrazvukové vyšetrenie orbity A-skenom, B-skenom
    vrátane obrazovej dokumentácie, v prípade potreby
    vrátane vyšetrenia druhej orbity            900
    Pri  výkone  č. 1271  sa  nezapočítavajú výkony
    č. 1268, 1270 ani 1272.

 1272 Ultrazvuk oka a orbity - k diagnostike zmien v oku
    či v orbite A-skenom a B-skenom s automatickým alebo
    manuálnym testovaním, ako aj špeciálne postupy so
    spektrálnou signálnou a obrazovou analýzou vrátane
    obrazovej dokumentácie, v prípade potreby vrátane
    porovnávacieho vyšetrenia druhej strany        1 400
    Pri  výkone  č. 1272  sa  nezapočítavajú výkony
    č. 1268, 1270 ani 1271.

 5310 Ultrazvukové vyšetrenie detskej lebky (fontanelou
    alebo transparietálne)                1 400

 5310a Ultrazvuk mozgu morfologický              500

 5310b Ultrazvuk mozgu morfologický a Dopplerom        900

 5311 Ultrazvukové vyšetrenie bedrového kĺbu u dojčaťa   1 400

 5312 Ultrazvukové vyšetrenie kĺbu,  svalov a mäkkých
    tkanív                        1 400

 5315 Príplatok  za  duplexné  vyšetrenie  ciev  vo
    vyšetrovanej oblasti
    (k výkonom č. 5300 až 5310)              1 400

 5316 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev s farebným
    kódovaním  vo vyšetrovanej  oblasti (k  výkonom
    č. 5300 až 5310)                   2 400

 5317 Peroperačná sonografia                1 400
9. TERMOGRAFICKÉ VYŠETRENIA
 5318 Plošné termografické vyšetrenie prsnej žľazy na
    diferenciálnu diagnózu na objasnenie mamografického
    nálezu vrátane obrazovej dokumentácie         1 500

 5319 Teletermografické   vyšetrenie   elektronickým
    infračerveným   meraním   vrátane   obrazovej
    dokumentácie, za každé vyšetrenie           1 000
10. OSTEODENZITOMETRIA
 5330 Osteodenzitometria ako jednoduchá fotónová absorpčná
    technika (SPA)                    2 200

 5331 Osteodenzitometria ako duálna fotónová absorpčná
    technika (DPA), röntgenová technika (DPX), CT metódy 5 400
II. NUKLEÁRNA MAGNETICKÁ REZONANCIA
 5600 Magnetická  rezonancia v  oblasti hlavy vrátane
    kraniocervikálneho prechodu             30 000

 5605 Magnetická rezonancia v oblasti chrbtice       30 000

 5610 Magnetická rezonancia v oblasti srdca alebo aorty,
    alebo veľkých ciev pri plánovaní operácie pri
    - echokardiograficky  zistených  intrakardiálnych
     expanzívnych procesoch,
    - klinicky istých vrodených srdcových chybách,
    - kongenitálnych  vývojových  anomáliách  alebo
     aneuryzmách aorty                 30 000

 5611 Magnetická rezonancia v oblasti krku alebo brucha,
    alebo steny hrudného koša, alebo mediastína, alebo
    malej panvy                     30 000

 5612 Magnetická rezonancia mäkkých tkanív (svalov, šliach
    a kostí)                       30 000
    Výkony č. 5600 až 5612 sa zásadne nemôžu účtovať
    spolu. Výnimky si vyžadujú osobitné zdôvodnenie v
    zdravotnej dokumentácii pacienta.
III. PODÁVANIE KONTRASTNÝCH LÁTOK
    Opatrenia,  ktoré  sa  vyžadujú  pri  podávaní
    kontrastných látok ako sondáž, injekcie, punkcie,
    katetrizácia ciev alebo probatórne injekcie alebo
    v prípade potreby následné šitie rán, sú súčasťou
    výkonov. V prípade potreby nevyhnutné skiaskopie na
    kontrolu polohy katétra alebo punkčnej ihly sú
    súčasťou výkonu.

 6000 Intravenózna aplikácia kontrastnej látky injekciou
    alebo infúziou                     320

 6001 Intravenózna   aplikácia   kontrastnej   látky
    vysokotlakovou injekciou alebo podanie kontrastnej
    látky s kontinuálnym dávkovaním riadené prístrojom
    - periférne                       650

 6002 Intravenózna aplikácia kontrastnej látky pomocou
    vysokotlakovej injekcie alebo centrálne        1 200

 6003 Príplatok k výkonom č. 6001, 6002 a 6011 za každú
    ďalšiu intravenóznu alebo intraarteriálnu aplikáciu
    kontrastnej látky vysokotlakovou injekciou alebo
    podanie kontrastnej látky s kontinuálnym dávkovaním
    riadené prístrojom                   500

 6010 Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky       650

 6011 Intraarteriálna aplikácia  kontrastnej látky cez
    katéter  vysokotlakovou injekciou  alebo podanie
    kontrastnej látky s kontinuálnym dávkovaním riadené
    prístrojom  na  prehľadnú  angiografiu  alebo
    angiokardiografiu                   1 200

 6012 Intraarteriálna  aplikácia kontrastnej  látky po
    selektívnom  umiestnení arteriálneho  katétra na
    selektívnu  artériografiu  alebo  na  zobrazenie
    arteriálneho by-passu                 1 000

 6013 Intraarteriálna  aplikácia kontrastnej  látky po
    sondáži ďalšej cievy v nadväznosti na výkon č. 6012   650
    Výkon č. 6013 sa môže účtovať iba raz.

 6014 Aplikácia  kontrastnej  látky  po  selektívnom
    umiestnení katétra do  koronárnej artérie alebo
    aortokoronárneho by-passu               1 150

 6016 Aplikácia  kontrastnej  látky  po  selektívnom
    umiestnení katétra do ďalšej koronárnej artérie
    alebo   ďalšieho   aortokoronárneho   by-passu
    v nadväznosti na výkon č. 6014            1 000

 6020 Aplikácia  kontrastnej  látky  do  cerebrálneho
    priestoru alebo do priestoru spinálneho likvoru     650

 6025 Aplikácia kontrastnej látky pri sialografii       500

 6030 Aplikácia  kontrastnej  látky  pri galaktografii
    vrátane povrchovej anestézie a výplachu         500

 6040 Aplikácia kontrastnej látky pri bronchografii     650

 6050 Aplikácia kontrastnej látky do kĺbu           500

 6060 Aplikácia kontrastnej látky na röntgenové zobrazenie
    prirodzene alebo chybne vzniknutých útvarov, ich
    systémov, dutín a fistúl (intraoperačne) ako dodatok
    k výkonom č. 5081, 5082, 5083 a 5095          650

 6070 Aplikácia    kontrastnej    látky    pri
    hysterosalpingografii                  650

 6080 Aplikácia  (preparačná)  kontrastnej  látky  pri
    lymfografii, za každú dolnú končatinu          650

 6090 Aplikácia  kontrastnej látky  do medzistavcového
    priestoru                        700
IV. zrušená od 1.10.1997
V. zrušená od 1.10.1997
U. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO A LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
I. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO
    Ordinujúci  lekár nukleárnej  medicíny rozhoduje
    o výbere typu vyšetrovacej metódy a o použitom
    rádiofarmaku.
    Zúčtovateľné  výkony  obsahujú  povinnú  písomnú
    dokumentáciu o náleze - opis nálezu. V bodovej
    hodnote  nie  je  započítaná  cena rádiofarmaka
    aplikovaného   pacientovi,   cena   filmového
    a dokumentačného materiálu.
    Základný  scintigrafický  výkon  (definovaný pod
    kódovým číslom) je statická planárna scintigrafia,
    vykonaná v prípade potreby vo viacerých projekciách,
    alebo sekvenčná scintigrafia. Výkon je definovaný,
    označený názvom metódy a má určenú bodovú hodnotu.
    Väčšina  metód  má  viaceré  modifikácie, ktoré
    vyplývajú z  oprávnených požiadaviek diagnostiky
    a technických  možností   pracovísk.  Povolené
    modifikácie  sú  definované  pomocou doplnkových
    výkonov  za  základným  scintigrafickým  výkonom
    a názvom metódy. Bodové hodnoty doplnkových výkonov
    sa pripočítavajú k základnému výkonu podľa potreby
    aj viackrát. Doplnkové výkony sú definované v časti
    10 (výkony č. 5485 až 5499).

    Napríklad  farmakologické   intervenčné  testy
    - doplnkový výkon č. 5488 - pripočítava sa bodová
    hodnota 200 bodov.

    V bodovej hodnote metódy sú započítané nevyhnutné
    fyzikálne merania, náklady spojené so zabezpečením
    radiačnej hygieny a kontroly kvality na všetkých
    úrovniach.
    Ak objednaný pacient z vlastného rozhodnutia nepríde
    alebo  odmietne  vyšetrenie,  účtuje  sa  cena
    pripraveného rádiofarmaka, ktoré  sa pre rýchly
    fyzikálny rozpad nemôže použiť pri ďalšom vyšetrení,
    pacientovi, ktorý na vyšetrenie neprišiel. Na túto
    skutočnosť treba pacienta vopred upozorniť. U ťažko
    postihnutého pacienta (ťažko mobilného, imobilného,
    dementného a pod.) a detí do troch rokov možno
    k príslušnému výkonu pripočítať aj výkon č. 65.
1. CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM
 5400 Statická scintigrafia mozgu              3 500

    K výkonu č. 5400 možno  účtovať doplnkový výkon
    č. 5494  - dynamická  scintigrafia mozgu, alebo
    doplnkový výkon č. 5496 - SPECT scintigrafia mozgu.

 5401 SPECT vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom  5 600

    Scintigrafické vyšetrenie regionálneho prietoku krvi
    mozgom pomocou tomografie a špecifických rádiofarmák
    (99mTc-HMPAO, 123I-AMP).

 5402 Scintigrafické     vyšetrenie     cirkulácie
    mozgovomiechového  moku   pomocou  111In-DTPA,
    169Yb-DTPA.              Rádionuklidová
    cisternografia/perimyelografia            5 100
2. PĽÚCA
 5405 Perfúzna scintigrafia pľúc              3 500
    Scintigrafické vyšetrenie pľúcnej perfúzie pomocou
    častíc značených rádionuklidmi (99mTc-MAA).
    K výkonu č. 5405 možno účtovať doplnkový výkon
    č. 5496 - SPECT perfúzna scintigrafia pľúc a (alebo)
    výkon č. 5492 - kvantitatívna perfúzna scintigrafia
    pľúc.

 5406 Inhalačná rádioaerosólová scintigrafia pľúc      4 500
    Scintigrafické vyšetrenie pľúc pomocou aerosólov
    značených rádionuklidmi (99mTc-DTPA a i.).
    K výkonu č. 5405 možno účtovať doplnkový výkon
    č. 5496  -  SPECT  inhalačná  scintigrafia pľúc
    a (alebo) výkon č. 5492 - kvantitatívna inhalačná
    scintigrafia pľúc.

 5407 Ventilačná scintigrafia pľúc             5 000
    Scintigrafické  vyšetrenie  pľúcnej  ventilácie
    rádioaktívnymi  plynmi  (133Xe)  s dynamickým
    hodnotením  regionálnych   parametrov  pľúcnej
    ventilácie.
3. SRDCE A CIEVY
 5410 Statická scintigrafia myokardu            4 500
    Scintigrafické vyšetrenie srdcového svalu v pokoji
    pomocou  myokardafinných  rádiofarmák  (201TlCl3,
    99mTc-MIBI, 123J-mastné kyseliny, 123J-MIBG a i.).
    K výkonu č. 5410 možno účtovať doplnkový výkon
    č. 5495 za  dynamické sledovanie farmakokinetiky
    alebo funkcie komôr rovnovážnou metódou - dynamická
    scintigrafia myokardu.

 5411 Záťažová scintigrafia myokardu            5 700
    Perfúzna scintigrafia myokardu po fyzikálnej záťaži
    a v pokoji vrátane analýzy EKG záznamu.
    K výkonu č. 5411 nemožno účtovať výkon č. 601.
    V prípade opakovaného vyšetrenia v pokoji po podaní
    ďalšej injekcie 201Tl možno účtovať výkon č. 5492
    - hodnotenie viability myokardu po reinjekcii tália.
    K výkonom č. 5410  a 5411 možno  účtovať výkon
    č. 5495 pri súčasnom hodnotení kinetiky komôr počas
    prvého  prietoku  rádiofarmaka  -  doplnková
    rádionuklidová angiografia, a  výkon č. 5491 za
    doplnkové kvantitatívne hodnotenie - kvantitatívna
    (záťažová) scintigrafia myokardu, a (alebo) č. 5496
    - SPECT (záťažová) scintigrafia myokardu.
    K výkonom č. 5410  a 5411 možno  účtovať výkon
    č. 5492 za hodnotenie perfúzie svalov DK
    - perfúzna scintigrafia svalov dolných končatín.

 5413 Rádionuklidová angiografia /angiokardiografia     5 000
    Scintigrafické   vyšetrenie   prvého  prietoku
    rádiofarmák  veľkými cievami  a (alebo)  srdcom
    s hodnotením tranzitných časov, prípadne skratov
    pomocou gamakamery s počítačom.
    Ak sa pomocou výkonu č. 5413 hodnotí aj funkcia
    a kinetika komôr, účtuje sa ďalší výkon č. 5492.
    Rádionuklidová angiografia sa účtuje ako samostatný
    výkon len vtedy, ak nie je súčasťou vyšetrenia iného
    orgánu (v takom prípade sa účtuje výkon č. 5494).

 5414 Rádionuklidová ventrikulografia            5 000
    Scintigrafická   diagnostika   funkcie   srdca
    rádiofarmakami  v  rovnovážnom  stave (99mTc-Er,
    99mTc-albumín)  pomocou  gamakamery  s počítačom
    v pokoji.

 5415 Rádionuklidová  ventrikulografia  pri  fyzikálnej
    záťaži s opakovaným záznamom v pokoji         5 700
    K výkonu č. 5415 sa neúčtujú výkony č. 601 ani 5414.
    Ak sa  opakuje záznam RN  ventrikulografie pri
    zmenených podmienkach, účtuje sa doplnkový výkon
    č. 5492.
    Ak sa rádionuklidová (RN) angiokardiografia robí ako
    úvod RN ventrikulografie (výkony č. 5414 a 5415),
    započítava sa doplnkový výkon č. 5494 - doplnková
    rádionuklidová angiokardiografia.
    K výkonom č. 5410 až 5415 nemožno účtovať výkony
    č. 602, 603 ani 604. Ak sa pri výkonoch č. 5411
    a 5415  použije farmakologický  intervenčný test
    namiesto  fyzikálnej záťaže,  neúčtuje sa výkon
    č. 5488.

 5416 Scintigrafia srdca pri akútnom infarkte myokardu
    a iných myokardiopatiách               3 600

    K výkonu č. 5416 možno účtovať doplnkový výkon
    č. 5496 - SPECT diagnostika myokardiálnej nekrózy.

 5417 Rádionuklidová venografia/flebografia         3 700
    Scintigrafické zobrazenie prietoku veľkými vénami
    pomocou 99mTc značených častíc (99mTc-MAA).

 5418 Fibrinogénový akumulačný test             3 200
    Detekcia trombu jednoduchým detekčným zariadením
    pomocou 125I-fibrinogénu.

 5419 Scintigrafické zobrazenie trombu           6 300

 5420 Rádionuklidová lymfografia              4 200
    K výkonom č. 5419 a 5420 možno pripočítať doplnkový
    výkon pri kvantitatívnom hodnotení č. 5492.

 5421 Rádionuklidové vyšetrenie tkanivového klírensu    2 500
4. POHYBOVÝ SYSTÉM
 5425 Statická scintigrafia skeletu             3 100
    Scintigrafické vyšetrenie  časti skeletu vrátane
    kontralaterálnej  strany  pomocou  osteotropných
    rádiofarmák (99mTc-MDP a pod.).
    Pri viac ako dvoch projekciách sa za každú ďalšiu
    projekciu účtuje doplnkový výkon č. 5486, maximálne
    20 ráz - doplnkové projekcie.
    Pri  scintigrafickom vyšetrovaní  celého skeletu
    pomocou celotelového zariadenia sa účtuje doplnkový
    výkon č. 5493 - celotelová scintigrafia skeletu.
    K výkonu č. 5425 možno účtovať za kvantitatívne
    hodnotenie (napríklad SI  kĺby) doplnkový výkon
    č. 5492 -  kvantitatívne hodnotenie scintigramov
    skeletu.
    K výkonu č. 5425 možno účtovať doplnkový výkon
    č. 5496 - SPECT zobrazenie vybranej časti skeletu.

 5426 Statická scintigrafia kĺbov              3 100
    Pri viac ako dvoch projekciách sa za každú ďalšiu
    projekciu účtuje výkon č. 5486 maximálne 20 ráz
    - doplnkové projekcie.
    K výkonom č. 5425 a 5426 možno pripočítať doplnkový
    výkon  č. 5495 za  hodnotenie perfúzie skeletu,
    prípadne mäkkých častí kĺbov a 2. fázy cielenej
    perfúznej  scintigrafie  vybranej  časti skeletu
    - trojfázová scintigrafia skeletu.
5. ENDOKRINNÉ ORGÁNY
 5430 Scintigrafia štítnej žľazy              2 000

    Kvalitatívne scintigrafické zobrazenie štítnej žľazy
    pomocou gamagrafu alebo gamakamery (analógový obraz)
    a rôznych rádiofarmák (Na131I, 99mTcO4, 201TlCl3
    a i.). K výkonu č. 5430 možno pripočítať doplnkový
    výkon č. 5492 - kvantitatívna scintigrafia štítnej
    žľazy.

 5431 Akumulačný test štítnej žľazy             2 100

    Hodnotenie miery vychytávania Na131I štítnou
    žľazou opakovaným meraním rádioaktivity.

 5432 Efektívny polčas                   2 200
    Overenie  dozimetrických podmienok  pred liečbou
    štítnej žľazy pomocou Na131J. K výkonu č. 5432 možno
    pripočítať výkon č. 5488 pri intervenčnom teste
    štítnej žľazy - Wernerov supresný test.

 5433 Celotelová scintigrafia pri karcinóme štítnej žľazy  5 200
    Scintigrafický dôkaz metastáz pri malígnych nádoroch
    štítnej  žľazy  pomocou  celotelovej  detekcie
    rádionuklidov (Na131J, príp. 201TlCl3).
    K výkonu  č. 5433 sa  neúčtuje doplnkový  výkon
    č. 5493.

 5434 Scintigrafia prištítnych teliesok           4 200

    Scintigrafické  vyšetrenie  prištítnych  teliesok
    dvojizotopovou metódou (99mTcO4 + 201TlCl3).
    K výkonu č. 5434 možno  účtovať doplnkový výkon
    č. 5492 - kvantitatívna scintigrafia prištítnych
    teliesok.

 5435 Scintigrafické     vyšetrenie    nadobličiek
    a extraadrenálneho tkaniva pomocou 131J-MIBG     5 700

    K výkonu sa pripočítavajú výkony č. 5492 a (alebo)
    5493  (alebo  č. 5489  opakovane),  podľa počtu
    vyšetrení opakovaných počas viacerých dní (až 3
    razy).
6. PEČEŇ A SLEZINA
 5438 Vyšetrenie chromoexkrečnej funkcie pečene pomocou
    jednoduchého  detekčného systému  a špecifických
    rádiofarmák (131J-brómsulftalein, 131J-bengálska
    červeň)                         800

 5439 Statická scintigrafia pečene a sleziny        3 400
    Scintigrafické zobrazenie pečene a sleziny pomocou
    koloidov značených 99mTc (99mTc-S-koloid a i.).
    K výkonu č. 5439 možno pripočítať doplnkový výkon
    č. 5494 za hodnotenie jednoduchej perfúzie pečene
    - dynamická  scintigrafia  pečene,  alebo  výkon
    č. 5495 - scintigrafické určenie podielu artériovej
    a portálnej fázy perfúzie pečene.
    K výkonu č. 5439 možno účtovať doplnkový výkon
    č. 5489 za značenie erytrocytov in vivo, ak sa robí
    scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene.

 5440 Selektívna scintigrafia sleziny            3 500
    Scintigrafické zobrazenie sleziny pomocou tepelne
    atenuovaných erytrocytov značených 99mTc.
    K výkonom č. 5439 a 5440 možno účtovať doplnkový
    výkon  č. 5496-SPECT  scintigrafia  pečene alebo
    sleziny.

 5442 Rádionuklidová cholescintigrafia           6 500

    Kvantitatívne hodnotenie hepatobiliárneho systému
    pomocou  dynamickej scintigrafie  a špecifických
    rádiofarmák (99mTc-HIDA, 99mTc-EHIDA a i.).
7. GASTROINTESTINÁLNY SYSTÉM
 5445 Vyšetrenie permeability GIT-u             1 400
    Hodnotenie  permeability  črevnej  steny pomocou
    51Cr-EDTA.

 5446 Vyšetrenie resorpcie látok v GIT-e          4 500
    Určenie  gastrointestinálnej  resorpcie  vápnika,
    železa, žlčových kyselín a iných látok značených
    rádionuklidmi (47CaCl2, 58FeSO3, 75Se-taurocholová
    kyselina a i.).

 5447 Schillingov test - jednoduchý             1 500
    Hodnotenie intestinálnej  resorpcie vitamínu B12
    pomocou 58Co-cyanocobalamínu.

 5448 Schillingov test - kombinovaný            2 000
    Hodnotenie intestinálnej resorpcie vitamínu B12 po
    podaní intrinsic faktora - 58Co-dicopac.

 5449 Vyšetrenie kinetiky vitamínu B12           3 400
    Hodnotenie intestinálnej resorpcie a hepatálneho
    hromadenia vitamínu B12 pomocou 58Co-dicopac.

 5450 Vyšetrenie Meckelovho divertikula           3 500
    Scintigrafická detekcia  krvácavých stavov GIT-u
    pomocou   gamakamery   (99mTcO4,   99mTc-Ery,
    99mTc-S-koloid).

    K výkonu č. 5450 možno  účtovať doplnkový výkon
    č. 5489 - scintigrafická lokalizácia krvácania do
    GIT-u.

 5451 Určenie strát bielkovín cez GIT            3 400
    Určenie črevných strát pomocou detekcie rádioaktívne
    značených látok v stolici (51Cr-Ery alebo 51Cr-HSA).
    K výkonu č. 5451 možno  účtovať doplnkový výkon
    č. 5488 - určenie strát krvi cez GIT.

 5452 Statická scintigrafia slinných žliaz         3 600
    K výkonu č. 5452 možno  účtovať doplnkový výkon
    č. 5495 za dynamický záznam pred salivačným podnetom
    a po ňom - dynamická scintigrafia slinných žliaz.

 5453 Dynamická scintigrafia motility ezofágu        3 100
    K výkonu č. 5453 možno pripočítať doplnkový výkon
    č. 5490 - určenie gastroezofageálneho refluxu.
    K výkonu č. 5453 možno pripočítať doplnkový výkon
    č. 5493, za ďalší záznam v období pasáže cez žalúdok
    - scintigrafia evakuácie žalúdka.

 5454 Scintigrafické vyšetrenie duodenogastrického refluxu 4 200
8. OBLIČKY A UROGENITÁLNY SYSTÉM
 5458 Rádionefrografia (izotopová renografia)        2 000
    Jednoduchá funkčná diagnostika obličiek a močových
    ciest pomocou detektorov a 131I-OIH.

 5459 Vyšetrenie plazmatického klírensu           2 400
    Určenie celkového glomerulového alebo tubulového
    klírensu  pomocou merania  krvných vzoriek  ako
    samostatná metóda (131I-OIH, 51Cr-EDTA).
    K výkonu č. 5459 nemožno započítať výkon č. 5460 ani
    5461.

 5460 Statická scintigrafia obličiek            3 100
    Kvalitatívne scintigrafické zobrazenie parenchýmu
    obličiek gamagrafom alebo gamakamerou (analógový
    obraz)  po  podaní  rádiofarmák  s  predĺženou
    akumuláciou (99mTc-glukonát alebo 99mTc-DMSA).
    K výkonu č. 5460 možno pripočítať doplnkový výkon
    č. 5492  -  kvantitatívna  statická scintigrafia
    obličiek,  a  (alebo)  doplnkový  výkon č. 5494
    - samostatná  angioscintigrafia  obličiek,  alebo
    doplnkový  výkon č. 5496  - SPECT  scintigrafia
    obličiek.

 5461 Dynamická scintigrafia obličiek            3 800

    Scintigrafické  vyšetrenie   funkcie  obličiek
    a močových ciest pomocou gamakamery s kvantitatívnym
    určením  separovaného  relatívneho  hromadenia
    špecifických  rádiofarmák  (131I-OIH, 99mTc-DTPA,
    99mTc-MAG3 a i.).
    K výkonu  č.  5461  sa  môžu jednotlivo alebo
    v kombinácii pripočítať dodatkové výkony.
    Pri použití farmakologického testu (Captopril alebo
    Furosemid) a v spojení s dodatočnou projekciou po
    dlhšom časovom odstupe sa účtuje doplnkový výkon
    č. 5488 - jednoduchý farmakologický test.
    V  prípade  doplnenia  o  dynamické  hodnotenie
    vylučovania s určením diuretického indexu podľa
    výkonov č. 5488 a 5492 - diuretická scintigrafia
    obličiek.
    Opakované vyšetrenie v zmenenej polohe podľa výkonu
    č. 5492 - hodnotenie funkcie migrujúcej obličky.
    Určenie veziko-ureterálneho refluxu s dynamickým
    hodnotením  mikčnej fázy  podľa výkonu  č. 5492
    - nepriama rádionuklidová cystografia.
    Kvantitatívne hodnotenie perfúznej fázy v prípade
    analýzy  funkcie transplantovanej  obličky alebo
    hodnotenie renovaskulárnej hypertenzie podľa výkonu
    č. 5492 -  funkčná scintigrafia transplantovanej
    obličky alebo doplnková angioscintigrafia obličky.

 5462 Doplnkové určenie plazmatického klírensu       2 100
    Príplatok k výkonom č. 5460 a 5461 za určenie
    globálneho plazmatického klírensu meraním krvných
    vzoriek a doplňujúcim počítačovým vyhodnotením.

 5463 Priama rádionuklidová cystografia          3 600

    K výkonom č. 5458, 5461  a 5463 možno účtovať
    doplnkový výkon č. 5489 za určenie močového rezídua
    a (alebo) podľa výkonu č. 5492 za hodnotenie mikčnej
    fázy - rádionuklidová uroflowmetria.

 5464 Scintigrafia semenníkov a skróta           3 100
9. OSTATNÉ METÓDY
 5470 Určenie objemu masy cirkulujúcich erytrocytov     3 500
    Určenie krvného objemu pomocou značených erytrocytov
    a merania krvných vzoriek.

 5471 Rádionuklidové hodnotenie erytrocytokinetiky     5 900

    Určenie  času  prežívania  a  miesta deštrukcie
    erytrocytov pomocou krviniek značených 51Cr.

    K výkonu č. 5471 možno  účtovať doplnkový výkon
    č. 5492  pri  súčasnom  určení  objemu  masy
    cirkulujúcich erytrocytov.

 5472 Rádionuklidové hodnotenie leukocytokinetiky      6 500

 5472a Rádionuklidové hodnotenie trombocytokinetiky     6 500
    Určenie  času  prežívania  a  miesta deštrukcie
    leukocytov  alebo  trombocytov  pomocou krviniek
    značených 51Cr alebo 111In-oxínom.

 5473 Rádionuklidové hodnotenie ferokinetiky        7 000
    Určenie kinetiky železa pomocou 59Fe a merania
    krvných vzoriek.
    K výkonu č. 5473 možno pripočítať výkony č. 5495
    a 5492, ak sa vykonáva simultánne s výkonom č. 5471
    - rádionuklidové  hodnotenie  erytroferokinetiky
    a objemu masy cirkulujúcich erytrocytov.

 5474 Scintigrafia kostnej drene              4 900

    K výkonu  č. 5474 sa  neúčtuje doplnkový  výkon
    č. 5493. V  prípade vyšetrenia viac  ako dvoch
    projekcií sa za každú ďalšiu projekciu účtuje výkon
    č. 5486, maximálne 20 ráz - doplnkové projekcie.

 5475 Gáliová scintigrafia                 5 300
    Scintigrafické  zobrazenie  zápalových ložísk
    alebo nádorov pomocou 67Ga.
    K výkonu sa pripočítava doplnkový výkon č. 5493 pri
    celotelovej  detekcii  alebo  pri  opakovanom
    celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby
    aj viac ráz, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas
    2 až 3 dní.

 5476 Priama scintigrafia zápalu              6 600
    Scintigrafické  zobrazenie  zápalových  ložísk
    rádioaktívne   značenými   leukocytmi  pomocou
    99mTc-HMPAO alebo 111In-oxinom.
    K výkonu sa pripočítava doplnkový výkon č. 5493 pri
    celotelovej  detekcii  alebo  pri  opakovanom
    celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby
    aj viac ráz, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas
    2 až 3 dní.

 5477 Imunoscintigrafia                   7 000
    Scintigrafické zobrazenie imunitnej aktivity nádorov
    a zápalov pomocou špecifických protilátok značených
    rádionuklidmi.
    K výkonu sa pripočítava doplnkový výkon č. 5493 pri
    celotelovej  detekcii  alebo  pri  opakovanom
    celotelovom vyšetrení v ďalší deň, v prípade potreby
    aj viac ráz, ak sa vyšetrenie robí opakovane počas
    2 až 3 dní.

 5478 Rádionuklidová lokalizácia nádorov oka        2 500
    Výkon č. 1263 vykazuje spolupracujúci oftalmológ.

 5479 Peroperačná detekcia rádioaktivity tkaniva      2 800
10. DOPLNKOVÉ VÝKONY
 5485 Najjednoduchší  doplnkový  výkon  bez  použitia
    prístrojovej techniky a asistencie lekára        100


 5486 Doplňujúca projekcia, aplikácia rádiofarmaka alebo
    iný podobný jednoduchý výkon              140

 5488 Farmakologický test, ktorý je spojený s ďalšou
    projekciou a sledovaním pacienta, alebo podobný
    dodatkový výkon                     350

 5489 Jednoduchá doplnková  scintigrafia alebo náročný
    pomocný výkon                      500

 5490 Sekvenčná  technika  alebo  dodatkový,  časovo
    náročnejší detekčný postup bez kvantifikácie      700

 5491 Jednoduché kvantitatívne hodnotenie pomocou počítača
    alebo  podobný  stredne  náročný  výkon  bez
    kvantifikácie                      900

 5492 Zložité kvantitatívne vyhodnotenie pomocou počítača
    alebo bežný detekčný postup s kvantifikáciou     1 200

 5493 Celotelová scintigrafia, ak nie je súčasťou výkonu,
    alebo opakované celotelové vyšetrenie v ďalší deň
    (pri výkonoch č. 5435, 5475, 5476 a 5477), prípadne
    iný podobne náročný výkon               2 000

 5494 Analýza prietoku rádiofarmaka orgánom spojená s jej
    kvantitatívnym vyhodnotením alebo náročný detekčný
    postup s vyhodnotením                 1 500

 5495 Príplatok za veľmi náročný detekčný postup spojený
    s ďalšou analýzou údajov (v trvaní vyše 40 minút)   2 100

 5496 Príplatok  za  jednofotónovú  emisnú  počítačovú
    tomografiu (SPECT) s rekonštrukciou obrazu v troch
    rovinách  vrátane  kvantitatívneho  hodnotenia
    výsledkov                       2 800
    Výkon č. 5496 nemožno  účtovať spolu s výkonom
    č. 5494.
II. LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
    Všeobecné ustanovenia

    Do  kalkulácie  nie  sú  započítané náklady na
    hospitalizáciu,  bežnú   farmakoterapiu,  cena
    rádiofarmaka a réžia likvidačnej stanice tekutého
    rádioaktívneho  odpadu (LSRAOV).  Tie sa účtujú
    samostatne.  Ceny  rádiofarmák  sa pripočítavajú
    k výkonom podľa skutočne aplikovaných aktivít.

 5500 Liečba hyperfunkcie štítnej žľazy rádiojódom     6 800
    K výkonu možno účtovať výkony č. 5430, 5431, 5432
    a 5509.

 5501 Indukcia hypotyreózy rádioaktívnym jódom       6 800
    K výkonu možno účtovať výkony č. 5430, 5431, 5432
    a 5509.

 5502 Terapia malígnej strumy rádiojódom          12 500
    K výkonu možno účtovať výkony č. 5430, 5431, 5432
    a 5509.

 5503 Príplatok  k  výkonu  č. 5501  za frakcionovanú
    aplikáciu rádiofarmaka - za druhú a každú ďalšiu
    frakciu                         450

 5504 Rádionuklidová liečba polycytémie vera        4 500

 5505 Rádionuklidová liečba  kostných metastáz vrátane
    kontrolných meraní                  11 200

 5506 Rádionuklidová synoviortéza alebo liečba nádorov
    a (alebo)   nádorových   metastáz   aplikáciou
    rádiofarmaka do telovej dutiny alebo do dutého
    orgánu (vrátane kontrolných meraní)          6 000
    Ako doplnkový výkon možno účtovať výkon č. 5509.

 5507 Príplatok k výkonu  č. 5506 pri endolymfatickej
    rádionuklidovej liečbe vrátane kontrolných meraní
    (vrátane aplikácie)                  9 000
    Ako doplnkový výkon možno účtovať výkon č. 5509.

 5508 Liečba neuroendokrinných nádorov rádionuklidmi    13 500
    Ako doplnkové výkony možno účtovať výkony č. 5432,
    5509, prípadne 5490.

 5509 Príplatok  za meranie  dozimetrických parametrov
    u liečených pacientov rádionuklidmi pri rozhodovaní
    o ich prepúšťaní z ošetrenia              680

 5510 Edukačný pohovor s pacientom a rodinným príslušníkom  680
V. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA
    Oddelenia funkčnej diagnostiky môžu používať výkony
    z prvej časti tejto prílohy

 5700 Zhodnotenie  vyšetrení  s  využitím  anamnézy
    a zdravotnej  dokumentácie  pacienta  (EKG, VKG,
    telemetria a iné)                    180

 5701 Príplatok  za  vyhodnotenie  vyšetrenia  pomocou
    počítača                        150

 5702 Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie štandardné
    12-zvodové zosnímanie                  350

 5703 Príplatok za doplnkové elektrokardiografické zvody,
    15-zvodové EKG, etážové  zvody, Frankove zvody,
    pravokomorové zvody), za zápis každého z uvedených
    zvodov                          60

 5704 Vektokardiografia - zosnímanie             450

 5705 EKG zosnímaný u pacienta na lôžku - príplatok      60

 5706 EKG u detí do 6 rokov - príplatok k výkonu č. 5702,
    5703, 5704, 5705                    150

 5707 Telemetrické  elektrokardiografické  vyšetrenie
    - zosnímanie                      450

 5707a Telemetrické   elektrokardiografické  vyšetrenie
    - zosnímanie u detí do 3 rokov             200

 5707b Telemetrické  elektrokardiografické  vyšetrenie
    - zosnímanie u detí od 3 do 6 rokov          150

 5708 EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj
    počas fyzikálne  definovanej a reprodukovateľnej
    záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu
    EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi
    (ergometria)                     1 500

 5708a EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj
    počas fyzikálne  definovanej a reprodukovateľnej
    záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu
    EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi
    (ergometria) u detí do 10 rokov             300

 5709 Spiroergometria  (ergometria doplnená  o analýzu
    spotreby O2, výdaja CO2 a respiračných parametrov)  3 000

 5709a Spiroergometria  (ergometria doplnená  o analýzu
    spotreby O2, výdaja CO2 a respiračných parametrov)
    u detí do 10 rokov                   300

 5710 EKG vyšetrenie pomocou pažerákového zvodu vrátane
    zavedenia elektródy doplnkovo k výkonu č. 5702     150

 5711 Polohové elektrokardiografické testy (head up tilt
    test)                         1 500

 5711a Polohové elektrokardiografické testy (head up tilt
    test) u detí do 10 rokov                300

 5712 Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG) naloženie
    a zosnímanie                     2 000

 5713 Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG
    a zhodnotenie nálezu lekárom              450

 5714 Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV)    450

 5715 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie
    a zosnímanie                      750

 5715a 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie
    a zosnímanie u detí do 3 rokov             120

 5715b 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie
    a zosnímanie u detí od 3 do 6 rokov           60

 5716 Počítačové vyhodnotenie  dlhodobého monitorovania
    tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom         240

 5717 Fonokardiografické  vyšetrenie  snímané  najmenej
    z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach
    vrátane použitia  jedného elektrokardiografického
    zvodu                          240

 5717a Fonokardiografické  vyšetrenie  snímané  najmenej
    z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach
    vrátane použitia  jedného elektrokardiografického
    zvodu u detí do 3 rokov                 60

 5717b Fonokardiografické  vyšetrenie  snímané  najmenej
    z dvoch miest vo viacerých frekvenčných oblastiach
    vrátane použitia  jedného elektrokardiografického
    zvodu u detí od 3 do 6 rokov               50

 5718 Mechanokardiografické vyšetrenie (napr. krivka pulzu
    karotídy,  krivka   pulzu  jugulárnej  žily,
    apexkardiogram)                     180

 5719 Farmakotesty  (testovanie  účinku dipyrimidamolu,
    betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test,
    izoprenalínový test, dobutamínový test, adenozínový
    test a iné), za každý test               450

 5719a Farmakotesty  (testovanie  účinku dipyrimidamolu,
    betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test,
    izoprenalínový test, dobutamínový test, adenozínový
    test a iné), za každý test u detí do 3 rokov      120

 5719b Farmakotesty  (testovanie  účinku dipyrimidamolu,
    betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test,
    izoprenalínový test, dobutamínový test, adenozínový
    test a iné), za každý test u detí od 3 do 6 rokov    90

 5720 Masáž karotického sínu                 360

 5720a Masáž karotického sínu u detí do 3 rokov         90

 5720b Masáž karotického sínu u detí od 3 do 6
    rokov                          60

 5721 Príplatok k výkonu č. 5720 za súčasné meranie TK    130

 5722 Prekordiálne mapovanie                 750

 5723 Príplatok k výkonu č. 5722 pri vyšetrení so záťažou   450

 5724 Neskoré komorové potenciály v dvoch filtrovaných
    pásmach                         600

 5725 Neinvazívne  elektrofyziologické  vyšetrenie srdca
    transezofageálnym spôsobom              1 200

 5725a Neinvazívne elektrofyziologické  vyšetrenie srdca
    transezofageálnym spôsobom u detí do 3 rokov      200

 5725b Neinvazívne elektrofyziologické  vyšetrenie srdca
    transezofageálnym spôsobom u detí od 3 do 6 rokov    240

 5726 Meranie tlaku krvi nekrvavou cestou, oscilometricky
    alebo auskultačne, jednorazovo             130

 5727 Izometrický záťažový test                250

 5728 Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov
    vrátane registrácie                   230

 5729 Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov
    pred  chladovou  expozíciou  a  po nej vrátane
    dokumentácie                      300

 5730 Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane
    grafickej registrácie                  300

 5731 Pletyzmografické vyšetrenie  tepien končatín bez
    reaktívnej hyperémie a s reaktívnou hyperémiou
    vrátane grafickej registrácie              400

 5732 Pletyzmografické vyšetrenie končatín v pokoji a po
    záťaži v dvoch časových intervaloch na jednom úseku
    vrátane  grafickej  registrácie  (chladový test,
    vazodilatačný test, reaktívna  hyperémia), za každý
    test                          500

 5733 Príplatok k výkonu č. 5732 za každý ďalší časový
    interval                        180

 5734 Ultrazvukové  vyšetrenie žilového  prietoku krvi
    v končatinách  Dopplerovou  metódou  hodnotením
    audiosignálu                      220

 5735 Priame ultrazvukové vyšetrenie žilového prietoku
    krvi v končatinách Dopplerovou metódou hodnotením
    audiosignálu vrátane grafickej registrácie       380

 5736 Priame  ultrazvukové  vyšetrenie  prietoku  krvi
    v artériách končatín Dopplerovou metódou, hodnotením
    audiosignálu vrátane grafickej registrácie       450

 5737 Ultrazvukové  meranie tlaku  krvi na  artériách
    končatín   Dopplerovou   metódou,   hodnotením
    audiosignálu v pokoji                  230

 5738 Príplatok k výkonu č. 5737 za zmeranie TK a výpočet
    tlakových indexov na artériách končatín         130

 5739 Ultrazvukové  meranie tlaku  krvi na  artériách
    končatín Dopplerovou metódou hodnotením audiosignálu
    po záťaži (pri výkone č. 5739 sa výkon č. 5737
    nevykazuje)                       200

 5740 Priame  ultrazvukové  vyšetrenie  prietoku  krvi
    v mozgových a periorbitálnych artériách Dopplerovou
    metódou,  najmenej 6  zvodov vrátane grafickej
    registrácie                       600

 5741 Ultrazvukové    vyšetrenie    extrakraniálnych
    a intrakraniálnych mozgových ciev duplexnou metódou  750

 5742 Ultrazvukové vyšetrenie artérií a žíl trupu alebo
    končatín duplexnou metódou a PW a CW          600

 5743 Príplatok k výkonu č. 5742 za CFM            500

 5744 Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D    1 200

 5744a Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D
    u detí do 3 rokov                    300

 5744b Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D
    u detí od 3 do 6 rokov                 250

 5745 Echokardiografické  vyšetrenie  -  metóda  TM
    a 2D s Dopplerom (PW a CW)              1 800


 5745a Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D
    s Dopplerom (PW a CW) u detí do 3 rokov         450


 5745b Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D
    s Dopplerom (PW a CW) u detí od 3 do 6 rokov      400

 5746 Echokardiografické vyšetrenie - metóda CFM      1 500

 5746a Echokardiografické vyšetrenie - metóda CFM u detí do
    3 rokov                         400

 5746b Echokardiografické vyšetrenie - metóda CFM u detí od
    3 do 6 rokov                      300

 5747 Transezofageálna echokardiografia            600
    Neúčtuje sa spolu s výkonmi č. 5744, 5745, 5746.

 5747a Transezofageálna echokardiografia u detí do 3 rokov   500
    Neúčtuje sa spolu s výkonmi č. 5744a, 5745a, 5746a.

 5747b Transezofageálna echokardiografia u detí od 3 do 6
    rokov                          500

    Neúčtuje sa spolu s výkonmi č. 5744b, 5745b, 5746b.

 5748 Záťaž  (stress  test)  pri  echokardiografickom
    vyšetrení - farmakologické testy           1 500

 5749 Záťaž  (stress  test)  pri  echokardiografickom
    vyšetrení - ergometrické testy            1 500

 5750 Príplatok  za  podanie  kontrastnej  látky  pri
    echokardiografickom vyšetrení do periférnej žily    300

 5751 Príplatok  za  podanie  kontrastnej  látky  pri
    echokardiografickom vyšetrení do centrálnej žily    400

 5752 Punkcia  osrdcovníka  pod  echokardiografickou
    kontrolou                        600

 5753 Drenáž perikardu pod echokardiografickou kontrolou  2 000

 5754 Počítačové spracovanie echokardiografického záznamu
    alebo Dopplerovho vyšetrenia srdca           300

 5765 Vyšetrenie úsilného výdychu               150

 5765a Vyšetrenie úsilného výdychu u detí do 10 rokov      30

 5766 Spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných
    parametrov  (vitálna kapacita  úsilného výdychu,
    sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych
    pľúcnych objemov)  vrátane grafickej registrácie
    a dokumentácie (skríning FVP). Pri výkone č. 5766 sa
    výkon č. 5765 nevykazuje                250

 5766a Spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných
    parametrov  (vitálna kapacita  úsilného výdychu,
    sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych
    pľúcnych objemov)  vrátane grafickej registrácie
    a dokumentácie (skríning FVP) u detí do 10 rokov.
    Pri výkone č. 5766 sa výkon č. 5765 nevykazuje 50

 5767 Príplatok k výkonu č. 5766 pri určení inspiračných
    parametrov a zobrazení  krivky prietok - objem
    vrátane grafickej registrácie a dokumentácie      210

 5768 Určenie  reziduálneho  objemu  (napr.  metódou
    oscilometrie) iných plynov               400

 5768a Určenie  reziduálneho  objemu  (napr.  metódou
    oscilometrie) iných plynov u detí do 10 rokov      120

 5769 Vyšetrenie pľúcnej poddajnosti (compliance) vrátane
    zavedenia pažerákového katétra            1 500

 5770 Príplatok k výkonu č. 5766 pri určovaní exspiračných
    parametrov po aplikácii bronchokonstrikčne účinných
    látok s výnimkou alergénov, vrátane nákladov na
    tieto  látky,  grafickej  registrácie,  prípadne
    adjustácie a dokumentácie                250

 5771 Príplatok k výkonu č. 5766 pri určovaní exspiračných
    parametrov  po  aplikácii  bronchospazmolyticky
    účinných látok vrátane nákladov na tieto látky,
    grafickej  registrácie,   prípadne  adjustácie
    a dokumentácie                     180

 5772 Príplatok k výkonu č. 5770 a (alebo) č. 5771 pri
    určovaní exspiračných parametrov a zobrazenia krivky
    prietokových objemov vrátane grafickej registrácie,
    prípadne adjustácie a dokumentácie           250

 5773 Spirografické vyšetrenie v pokoji a pri fyzikálne
    definovanej   a   reprodukovateľnej   záťaži
    (spirometria),  prípadne  s  oxymetriou  vrátane
    dokumentácie. Pri výkone č. 5773 sa výkony č. 5765
    a 5766 nevykazujú                    700

 5773a Spirografické vyšetrenie v pokoji a pri fyzikálne
    definovanej   a   reprodukovateľnej   záťaži
    (spirometria),  prípadne  s  oxymetriou vrátane
    dokumentácie u detí do 10 rokov. Pri výkone 5773a sa
    výkony č. 5765a a 5766a nevykazujú           150

 5774 Určenie difúznej kapacity  pľúc metódou jedného
    vdychu (singlebreath)                 1 100

 5774a Určenie difúznej kapacity  pľúc metódou jedného
    vdychu (singlebreath) u detí do 10 rokov        180

 5775 Určenie difúznej kapacity pľúc v pokoji a pri
    fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži
    pomocou metódy steady-state. Pri výkone č. 5775 sa
    výkon č. 5774 neúčtuje                1 300

 5775a Určenie difúznej kapacity pľúc v pokoji a pri
    fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži
    pomocou metódy steady-state u detí do 10 rokov. Pri
    výkone č. 5775a sa výkon č. 5774a neúčtuje       300

 5776 Určenie odporu v dýchacích cestách (rezistencie)
    oscilačnou metódou alebo metódou tlakového uzáveru,
    prípadne aj s nepretržitou registráciou         300

 5777 Celotelová pletyzmografická diagnostika pľúc vrátane
    intratorakálneho objemu plynov a odporu v dýchacích
    cestách  (rezistencie) aj  grafickej registrácie
    a dokumentácie.  Pri výkone  č. 5777 sa  výkony
    č. 5765, 5766, 5767 a 5776 nevykazujú         1 400

 5777a Celotelová pletyzmografická diagnostika pľúc vrátane
    intratorakálneho objemu plynov a odporu v dýchacích
    cestách  (rezistencie) aj  grafickej registrácie
    a dokumentácie u detí do 10 rokov. Pri výkone
    č. 5777a sa výkony č. 5765a, 5766a, 5767a a 5776a
    nevykazujú                       400

 5778 Príplatok k  výkonu č. 5776 alebo  č. 5777 pri
    určovaní odporu v dýchacích cestách (rezistencie)
    oscilačnou metódou alebo metódou tlakového uzáveru
    po  aplikácii bronchokonstrikčne  účinných látok
    s výnimkou alergénov a vrátane nákladov na tieto
    látky, prípadne aj nepretržitej registrácie       400

 5779 Príplatok k výkonu č. 5776 alebo č. 5777 pri určení
    odporu v dýchacích cestách (rezistencie) oscilačnou
    metódou alebo metódou tlakového uzáveru po aplikácii
    bronchospazmolyticky účinných látok vrátane nákladov
    na  tieto  látky,  prípadne  aj  nepretržitej
    registrácie. (Výkon sa môže použiť aj ako príplatok
    k výkonu   č. 5778  v   prípade  pozitívneho
    bronchoprovokačného testu.)               130

 5780 Príplatok  k  výkonu  č. 5777  pri  celotelovom
    pletyzmografickom určovaní intratorakálneho objemu
    plynov a odporu v dýchacích cestách (rezistencie) po
    aplikácii  bronchokonstrikčne  účinných  látok
    s výnimkou alergénov a vrátane nákladov na tieto
    látky a grafickú registráciu a dokumentáciu. Pri
    výkone č. 5780 sa výkony č. 5770, 5771, 5778 a 5779
    nezapočítavajú                     500

 5781 Príplatok  k  výkonu  č. 5777  pri  celotelovom
    pletyzmografickom určovaní intratorakálneho objemu
    plynov a odporu v dýchacích cestách (rezistencie) po
    aplikácii  bronchospazmolyticky  účinných  látok
    vrátane  nákladov  na  tieto  látky a grafickú
    registráciu a dokumentáciu. (Výkon sa môže použiť aj
    ako príplatok k výkonu č. 5780 v prípade pozitívneho
    bronchoprovokačného testu.) Pri výkone č. 5781 sa
    výkony č. 5770, 5771, 5778 a 5779 nezapočítavajú    450

 5782 24-hodinové monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom    300

 5783 Dlhodobé  monitorovanie nasýtenia  krvi kyslíkom
    vrátane   monitorovania   pulzovej  frekvencie
    (pulzoxymetria),    automatické    zhodnotenie
    monitorovania a  zhodnotenie lekárom (naloženie,
    snímanie a prehranie záznamu)              600

 5785 Príplatok k výkonu č. 5784 za jedno alebo viacero
    určení pri vyšetreniach so záťažou alebo za určenie
    indikácie inhalačnej liečby kyslíkom          400

 5788 Analýza plynov v exspirovanom vzduchu nepretržitým
    určovaním viacerých plynov
                                650
 5789 Kontinuálne  simultánne  registrovanie dychového
    objemu, obsahu kyslíka v krvi, srdcovej frekvencie,
    elektrookulogramu, respiračného  úsilia  brušnej
    a hrudnej steny a telesného stavu počas minimálne
    6-hodinovej  fázy   spánku  (polysomnografia),
    naloženie, snímanie a prehranie záznamu        2 000

 5790 Počítačové zhodnotenie polysomnografického záznamu
    a zhodnotenie lekárom                  500

 5791 Elektromyografické  vyšetrenie  s  povrchovými
    elektródami vrátane dokumentácie            500

 5793 Elektroencefalografické   vyšetrenie   vrátane
    prípadných provokácií
                                750
 5794 Elektroencefalografické  vyšetrenie  dieťaťa  do
    skončenia  8.  roku  života  vrátane prípadných
    provokácií                       900

 5795 Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia,
    prípadne po odvrátení spánku po provokáciách      900

 5796 Meranie mozgových potenciálov evokovaných vizuálne,
    akusticky alebo somatosenzibilne (VEP, AEP, SSP)
    - za každú metodiku                   750

 5797 Reflex Achillovej šľachy - prístrojové vyšetrenie    90

 5798 Príplatok  k  výkonu  č. 5793  za  simultánne
    elektrokardiografické monitorovanie           60

 5799 Vyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu
    (testy podľa Ewinga)                  600

 5800 Vyšetrenie  a  počítačové  spracovanie  komplexu
    periférnych  ukazovateľov funkcie  štítnej žľazy
    neinvazívnymi metódami prístrojom THYREOMAT      2 500

 5801 Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (určenie
    prahu sluchu s 8 - 12 skúšobnými frekvenciami alebo
    kontinuálnym meraním frekvencie) aj s určením šírky
    intenzity  podľa  potreby  vrátane  nadprahového
    audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER,
    LANGBECK) - za každý test                80

 5802 Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie
    prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria),
    vyšetrenie  podmienených a  (alebo) orientačných
    reflexov, podľa potreby aj nadprahové audiometrické
    vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho
    aparátu - za každý test                 250

 5803 Teletermografické   vyšetrenie   elektronického
    infračerveného   merania   vrátane   obrazovej
    dokumentácie - za každé vyšetrenie           350

 5804 Intrauterínne vyšetrenie srdca, mozgu, vývojových
    anomálií vrátane Dopplera               1 800
W. KLINICKÁ RÁDIOFYZIKA
Dozimetria primárnych zdrojov žiarenia je základom realizácie liečby žiarením.
1. Pravidelné dozimetrické kontroly zabezpečujú kvalitu liečby žiarením.
2. Dozimetrické práce môžu vykonávať len odborní pracovníci majúci na tieto práce oprávnenie (certifikát), a s prístrojmi, ktoré sú pravidelne kalibrované v SSD laboratóriu.
3. Výpočet ožarovacieho plánu je podmienený dozimetrickou analýzou používaných zväzkov žiarenia.
4. Náklady spojené s uvedenými prácami sa účtujú za jednotlivé ožiarenia.
5. Špeciálne ožarovacie techniky vyžadujú dozimetriu in vivo, prípravu špeciálnych pomôcok a individuálne overovanie ožarovacieho plánu, účtujú sa na jednotlivého pacienta a sú uvedené v osobitných výkonoch.
6. Náklady na materiál sa účtujú osobitne.
7. Viacnásobné vyúčtovanie výkonov č. 7160, 7164, 7167, 7168 a 7179 pri liečbe toho istého prípadu je prípustné len vtedy, keď nevyhnutné podstatné zmeny v ožarovacej technike predpíše lekár.
I. RÖNTGENOVÁ TERAPIA 10-100 kV
 7160 Určenie fyzikálnych parametrov ožarovania        100

 7161 Výpočet ožarovacieho plánu               300

 7162 Príplatok za dozimetriu a Q.A.             100
II. RÖNTGENOVÁ TERAPIA 100-400 kV + 137Cs
 7163 Určenie fyzikálnych parametrov ožarovania pre vyššie
    energie                         160

 7164 Výpočet ožarovacieho plánu               400

 7165 Príplatok za dozimetriu a Q.A.             160
III. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
 7167 Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie
    dávky v cieľovom objeme, kontrola prvého nastavenia  1 500

 7168 Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie
    dávky v cieľovom objeme za použitia výpočtovej
    techniky, kontrola prvého nastavenia         7 000

 7169 Technická asistencia pri ožarovaní kobaltom       300

 7170 Technická  asistencia  pri  ožarovaní  lineárnym
    urýchľovačom                      500

 7171 Technická asistencia pri lokalizovaní a overovaní
    cieľového objemu (CT, simulátor)            500

 7172 Príplatok za prípravu ožarovacieho prístroja na
    liečbu                         160

 7173 Individuálna verifikácia ožarovacieho poľa       500

 7174 Špeciálne techniky, vykrývacie bloky         5 000

 7175 Dozimetria in vivo vo vybraných prípadoch na pole   1 400

 7176 Príplatok za primárnu dozimetriu a zadávanie do
    plánovacieho systému                  550

 7177 Celotelové ožarovanie                 9 000

 7178 Stereotaktická rádiochirurgia             8 600
IV. BRACHYTERAPIA
 7179 Výpočet ožarovacieho plánu vrátane optimalizácie
    dávky v cieľovom objeme, za každú ožarovaciu frakciu 2 300

 7180 Výpočet ožarovacieho plánu vrátane individuálnej
    optimalizácie dávky pri využití výpočtovej techniky,
    lokalizácia, nastavenie a dokumentácia, za každú
    ožarovaciu sériu                   7 600

 7181 Asistencia pri aplikácii               1 500

 7182 Dozimetria in vivo vo vybraných prípadoch       1 200

 7183 Príplatok za primárnu dozimetriu a zadávanie do
    plánovacieho systému
                                800
V. OSTATNÉ LIEČEBNÉ METÓDY
 7184 Technická asistencia pri aplikácii lasera        800

 7185 Technická asistencia pri aplikácii hypertermie    2 300

 7186 Technická asistencia pri aplikácii fotodynamickej
    liečby                         500
X. RÁDIOTERAPIA
    Jedna ožarovacia séria zahŕňa všetky ožarovacie
    frakcie pri liečbe toho istého cieľového objemu.
    Viacnásobné  vyúčtovanie výkonov  č. 3250, 3255,
    3260, 3262 a 3279 pri liečbe toho istého prípadu je
    prípustné len vtedy, keď sú nutné podstatné zmeny
    v liečbe  prestavaním techniky  (napr. zmena zo
    statického poľa na pohybovú techniku alebo pre
    progresiu základného ochorenia).
    Za väčšie pole sa považuje pole s rozmermi vyše 10
    x 15 cm.
    Špeciálny  zdravotnícky  materiál  sa  uhrádza
    samostatne.
I. RTG TERAPIA 10-100 kV
 3250 Plánovanie  ožarovania,   dokumentácia,  každá
    ožarovacia séria                    500

 3251 Ožarovanie, každá frakcia                450

 3252 Zhotovenie výrezu                    450

 3253 Asistencia lekára                    180
II. RTG TERAPIA 100-400 kV + 137Cs
 3255 Plánovanie  ožarovania,   dokumentácia,  každá
    ožarovacia séria                    900

 3256 Ožarovanie, každé pole                 500
    Pri ožarovaní Cs sa každá frakcia vykazuje dvakrát.

 3257 Zhotovenie výrezu                    450

 3258 Asistencia lekára                    180
III. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
 3260 Plánovanie ožarovania, určenie cieľového objemu,
    výpočet dávky podľa tabuliek, dokumentácia, každá
    ožarovacia séria                   2 250

 3262 Plánovanie ožarovania,  určenie cieľového objemu
    z CT, MRI, AG atď., voľba radiačnej techniky ako
    podklad  na  použitie  výpočtovej  techniky,
    dokumentácia, každá ožarovacia séria         5 000

 3263 Ožarovanie kobaltom, každá frakcia          1 350

 3264 Príplatok k výkonu č. 3263 pri ožarovaní za každé
    pole                          130

 3265 Ožarovanie s urýchľovačom, každá frakcia       2 200

 3266 Príplatok k výkonu č. 3265 pri ožarovaní za každé
    pole                          130

 3267 Asistencia lekára pri ožarovaní na vysokovoltovej
    terapii                         170

 3268 Verifikačná  snímka  na  ožarovači  (lokálnym
    odsnímkovaním)                     550

 3269 Lokalizácia na simulátore               1 800

 3270 Špeciálne techniky (pohybová, nepravidelné polia,
    veľkoobjemové ožarovanie, nekonvenčné frakcionácie,
    hypertermia, kompenzátory, fixačné pomôcky, bloky),
    každá séria                      3 600

 3271 Celotelové ožarovanie                 6 300

 3272 Stereotaktická rádiochirurgia             4 500

 3273 Príplatok za urgentné ožiarenie za jednu frakciu
    v mimopracovnom čase pri akútnych stavoch (syndróm
    hornej dutej žily, miechová kompresia) sa vzťahuje
    na výkony č. 3263, 3265                +50%

 3274 Telefonická konzultácia rádioterapeuta s lekárom
    iného odborného oddelenia               300

 3275 Kontrolné  vyšetrenie  pacienta  s  onkologickým
    ochorením  v  priebehu  rádioterapie  vrátane
    dokumentácie                      550

 3275a Kontrolné  vyšetrenie  pacienta  s  onkologickým
    ochorením  po  skončení  rádioterapie  vrátane
    dokumentácie                      700

 3275b Kontrolné  vyšetrenie  pacienta  s  onkologickým
    ochorením pri relapse ochorenia alebo progresii so
    stanovením liečebnej taktiky vrátane dokumentácie   1 000

 3275c Informovanie pacienta s onkologickým ochorením (ev.
    príbuzných) o plánovanej rádioterapii, vysvetlenie
    vedľajších účinkov liečby a informácia o prognóze
    ochorenia                        300

 3276 Ožarovanie krvných derivátov             2 700
IV. BRACHYTERAPIA
 3278 Výpočet ožarovacieho plánu, určenie dávky v cieľovom
    objeme, lokalizácia, dokumentácia, každá ožarovacia
    séria                         2 250

 3279 Plánovanie  ožarovania,  individuálne  určenie
    cieľového objemu, kritických orgánov ako podklad na
    použitie výpočtovej techniky, dokumentácia, za každú
    ožarovaciu sériu                   6 000

 3280 Intrakavitárna brachyterapia, každá frakcia      3 000

 3281 Intersticiálna brachyterapia, implantácia       5 500

 3282 Intersticiálna  brachyterapia,  ožarovanie, každá
    frakcia                        3 200

 3283 Brachyterapia povrchová, zhotovenie individuálnych
    nosičov                        3 500

 3284 Brachyterapia povrchová, ožarovanie, každá frakcia  3 200

 3285 Asistencia lekára pri aplikácii výkonov č. 3280,
    3282 alebo 3284                    1 500
Y. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
    Výkony v časti fyziatria, balneológia a liečebná
    rehabilitácia vykazujú aj kvalifikovaní pracovníci
    pracujúci  v agentúrach  domácej ošetrovateľskej
    starostlivosti.

 500 Komplexné  fyziatricko-rehabilitačné  vyšetrenie
    vrátane dokumentácie                  250

 501 Cielené rehabilitačné vyšetrenie funkčných porúch,
    pohybového, dýchacieho, nervového systému aj pomocou
    špeciálnych vyšetrovacích metód vrátane dokumentácie  160

 502 Kontrolné  fyziatricko-rehabilitačné  vyšetrenie
    vrátane dokumentácie                  130

 503 Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie   80

 504 Špeciálne  vyšetrovacie  metódy.  Svalový  test,
    vyšetrenie  skrátených  a  oslabených  svalov,
    zreťazenia,   vývojová   diagnostika  dieťaťa,
    ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie
    chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické
    funkčné metódy                     300

 505 Evalvácia funkčných porúch pohybového systému      650

 507 Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný
    liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na
    jednom mieste (za každý jeden výkon)          400

 508 Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný
    liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na
    jednom periférnom kĺbe                 220
    Výkony č. 507 a 508 predpokladajú osobitnú lekársku
    kvalifikáciu.

 509 Mäkké  a  mobilizačné  techniky  na  chrbtici,
    periférnych  kĺboch  a  svaloch.  Špecializované
    liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu
    v oblasti  pohybového  systému  (špeciálne mäkké
    techniky,    PIR-postizometrická   relaxácia,
    AGR-antigravitačná  relaxácia,  trakčné techniky,
    stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie      220

 510 Cielená  odborná  inštruktáž  I.  Inštruktáž
    a oboznámenie pacienta s  používaním a obsluhou
    jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok,
    zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS,
    skoliostop,  myostimulátor,  ortézy,  protézy),
    inštruktáž   o   posturálnej   životospráve,
    sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia       150

 511 Cielená  odborná  inštruktáž  II.  Inštruktáž
    a oboznámenie pacienta s  používaním a obsluhou
    zložitých  technických a  kompenzačných pomôcok,
    zariadení  a prístrojov  (bioelektrická protéza,
    elektrický  vozík),  inštruktáž  o  posturálnej
    životospráve,   sociálno-rehabilitačná  verbálna
    intervencia                       350

 512 Individuálna  liečebná  telesná  výchova  I.
    Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily
    a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých
    metód. Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej
    pohybovej  liečby,  využitie  náradia, závesovej
    postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.    130

 513 Individuálna  liečebná  telesná  výchova  II.
    Individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko
    cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú
    záťaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje
    kombináciu viacerých postupov  a metodík (napr.
    reedukáciu  základných   posturálnych  funkcií
    (vertikalizáciu,  nácvik   transferov,  výcvik
    neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik
    denných činností a pod.), za jedno cvičenie       250

 514 Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna
    systematická  senzomotorická  liečba  funkčných
    a organických  porúch centrálneho  a periférneho
    systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového
    aparátu  detí a dospelých  (Bobath, Vojta, Kabát
    a pod.)                         450

 515 Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až
    ôsmich pacientov. Náplň zhodná s výkonom č. 512, za
    každého pacienta                     60

 516 Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečba
    ergoterapeutom  zameraná  na  rozličné  modelové
    pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných
    alebo pomocných materiálov a nástrojov         180

 517 Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch až
    ôsmich pacientov, obsah zhodný s výkonom č. 516, za
    každého pacienta                     70

 518 Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný
    individuálny telocvik vo vodnom prostredí        350

 519 Skupinová hydrokineziterapia.  Skupinový telocvik
    troch až ôsmich účastníkov vo vodnom prostredí, za
    jedného účastníka a jedno cvičenie           130

 520 Dychová gymnastika. Individuálna dychová gymnastika
    vrátane podporných ošetrení minimálne 10 min. za
    jednu dychovú gymnastiku                 80

 521 Nácvik kontinencie, za 1 výkon              80

 522 Špeciálne  polohovanie.   Odborné  preventívne
    a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín
    s prípadným využitím polohovacích pomôcok        160

 523 Profilovanie  termoplastickej  dlahy.  Tvarovanie
    termoplastickej dlahy na profil končatiny. Využitie
    pri polohovaní ako bázy pre statické a dynamické
    ortézy                          80

 524 Hippoterapia, pre 1 cvičebnú jednotku          400

 530 Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie
    prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na
    časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž    180

 531 Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, za
    jedno ošetrenie                     220

 532 Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž
    väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž     300

 533 Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.)     450

 534 Prístrojová masáž                    80

 535 Individuálna  inhalačná  liečba  I.  Liečebná
    aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného
    prístroja, za jednu inhaláciu              100

 536 Individuálna  inhalačná liečba  II. Individuálna
    liečebná  aerodisperzoidná  inhalácia  prístrojom
    s vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu    150

 540 Individuálna  vodoliečba I.  (končatinový vírivý
    kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele,
    polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.)    180

 541 Individuálna  vodoliečba II.  (celotelový vírivý
    kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho
    kúpeľ, škótske streky)                 350

 542 Podvodná  masáž. Podvodná  tlakovo-prúdová masáž
    (obsah vane najmenej 400 litrov, výkon aparatúry
    najmenej 400 kPa (4 bary) za jedno ošetrenie      300

 543 Umelo pripravený uhličitý kúpeľ s použitím plynného
    CO2                           400

 544 Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela
    lokálnym použitím

    a) ľadu, gélu                      80
    b) plynu                        150

 546 Liečba  chladom II.  Ochladzovanie trupu  alebo
    viacerých častí tela použitím

    a) ľadu, gélu                      100
    b) plynu                        180

 547 Zábaly  alebo obklady.  Teplo odoberajúce alebo
    zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody        60

 548 Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny,
    lavatermu,  čerstvo pripravených  obkladov alebo
    sterilizovaných obkladov)                200

 549 Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, za jedno
    ošetrenie                        50

 550 Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela alebo
    celková, za jedno ošetrenie               150

 551 Fínska sauna
                                450
 555 Vysokofrekvenčná  diatermia   (mikro-,  krátke
    a decimetrové vlny), za jedno ošetrenie         270

 556 Elektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu
    (ionizácia, galvanizácia), diadynamických prúdov,
    interferenčných a amplitúdovo modulovaných prúdov,
    elektrogymnastika, za jedno ošetrenie          270

 557 Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, za jedno ošetrenie   270

 558 Hydrogalvanický celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ,
    Stangerov kúpeľ                     450

 559 Elektrostimulácia. Cielená  elektrostimulácia pri
    spastických  alebo  chabých  obrnách,  za jedno
    ošetrenie                        300

 560 Elektrodiagnostika.    Určenie    parametrov
    neuromuskulárnych dráždivostí, za jedno ošetrenie    350

 561 Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku,
    statické, semistatické,  dynamické ozvučenie, za
    jedno ošetrenie                     220

 562 Elektroanalgézia TENS                  130

 565 Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód na
    trakčných zariadeniach, za jedno ošetrenie       280

 566 Trakcie vo vodnom  prostredí. Liečebné využitie
    distrakčných metód vo vodnom prostredí s použitím
    špeciálnych zariadení                  320

 567 Vákuová  a kompresívna  liečba jednej končatiny
    špeciálnymi prístrojmi (Vasotrain a pod.), za každú
    končatinu                        280

 568 Priloženie  prísaviek,  baniek  alebo  použitie
    prísavkového aparátu, za jedno ošetrenie        120

 570 Magnetoterapia.  Liečebná  aplikácia  pulzného
    magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo   240

 573 Fototerapia  I.  Liečba  infračerveným ožiarením
    (solux) jednej časti tela, za jedno ošetrenie      35

 574 Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným
    ultrafialovým (UV) žiarením, za jedno ožiarenie     50

 575 Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UV
    žiarenia, za jedno ožiarenie               80
    Ak sú  súčasne ošetrovaní viacerí  pacienti UV
    žiarením, smie sa výkon č. 575 vykazovať len raz.

 576 Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV
    žiaričom, za jedno ošetrenie              130

 577 Príplatok  k  výkonu  č. 574  a  576  ako pri
    fotochemoterapii                     35

 578 Laseroterapia (liečebné využitie lasera vo FBRL)    400

 579 Integrovaná balneofototerapia/liečebný systém TOMESA 1 500

 584 Balneoterapia I. Pitná liečba liečivými vodami,
    výplachy nosa liečivými vodami, za každú procedúru
    (pitná kúra, výplachy)                  35

 585 Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri
    čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, čiastkové
    zábaly a obklady)                    250

 586 Balneoterapia  III.  Celkové  peloidné  kúpele
    a peloidné zábaly                    400

 587 Balneoterapia IV. Vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej
    vode                          300

 588 Balneoterapia V. Kúpeľ v piscíne            120
Z. STERILIZÁCIA A INÁ DEKONTAMINÁCIA
    1. Výkony sú definované na jedného pacienta.
    2. Sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych
     pomôcok a inštrumentária môžu vykonávať len odborní
     pracovníci  za  využitia  pravidelne  kontrolovanej
     a validovanej sterilizačnej techniky.
    3. V zdravotníckej praxi využívané sterilizačné postupy
     musia byť dokladované výsledkami fyzikálnej kontroly,
     fyzikálno-chemickej kontroly a biologickej kontroly.
    4. Účtovať sa môžu len  výkony, ktorých výsledkom je
     sterilný zdravotnícky materiál, zdravotnícke pomôcky
     a ostatné inštrumentárium s výnimkou výkonov 8085, 8088
     a 8089.
    5. Hodnota   špeciálneho   zdravotníckeho  materiálu,
     zdravotníckych  pomôcok a  inštrumentária, ktoré je
     predmetom dekontaminačného postupu, nie je súčasťou
     hodnoty príslušného výkonu a ak bol objednávateľovi
     dodaný, účtuje sa osobitne.
    6. Náklady  na transport  kontaminovaného materiálu od
     objednávateľa  a  transport  sterilného  materiálu
     objednávateľovi nie sú vo výkonových položkách zahrnuté
     a objednávateľovi sa účtujú osobitne, ak si transport
     nezabezpečí  objednávateľ.  Špeciálny  zdravotnícky
     materiál s označením "jednorazový" (single use) sa
     nesterilizuje.
    7. Náklady  na  sterilizačné  obaly,  spotrebované pri
     jednotlivých  výkonoch,  spotrebný  ŠZM  vrátane
     transportného   obalu,    položky   fyzikálnej,
     fyzikálno-chemickej a biologickej kontroly, dezinfekčné
     prostriedky, náklady spojené s prevádzkou oddelenia
     vrátane odpisov ZP, PPS a nemocničnej réžie sú zahrnuté
     v bodových hodnotách jednotlivých výkonov.
    8. Jednotlivé uvedené odborné výkony v sebe zahŕňajú pod
     položkami:
     8001-8003  -   príprava,  označovanie,  balenie,
     horúcovzdušná  sterilizácia v  HR obale,  kontrola,
     príprava na expedíciu a expedícia.
     8004-8016  - príjem,  kontrola, triedenie, balenie,
     označovanie,  uzatváranie,  sterilizácia,  kontrola,
     príprava na expedíciu a expedícia obväzového materiálu.
     8017-8031 - príjem, triedenie, balenie, označovanie,
     uzatváranie,  sterilizácia,  kontrola,  príprava  na
     expedíciu a expedícia operačnej bielizne.
     8032-8044 - príjem, priama predsterilizačná príprava
     v požadovanom  sortimente  a  skladbe,  balenie,
     označovanie,  uzatváranie,  sterilizácia,  kontrola,
     príprava na expedíciu a expedícia obväzového materiálu.
     8045-8061  - príjem,  triedenie, dezinfekcia, hrubá
     a jemná očista, sušenie, kontrola funkčnosti a biol.
     znečistenia,  balenie,  označovanie,  uzatváranie,
     autoklávovanie,  kontrola,  príprava  na  expedíciu
     a expedícia.
     8062-8072  -  príjem  termolabilného  zdravotníckeho
     materiálu, jeho triedenie, dezinfekcia, hrubá a jemná
     mechanická očista, sušenie, kontrola funkčnosti a biol.
     znečistenia,  balenie,  označovanie,  formaldehydová
     sterilizácia,  kontrola,  príprava  na  expedíciu
     a expedícia.
     8073-8084 - príjem, triedenie, hrubá a jemná mechanická
     očista,  sušenie,  kontrola  funkčnosti  a  biol.
     znečistenia,  balenie, označovanie,  uzatváranie, EO
     - sterilizácia,  kontrola,  príprava  na  expedíciu
     a expedícia.
     8085  - príjem  prístrojovej zdravotníckej techniky
     a príslušenstva, mechanická očista, dezinfekcia plynom,
     kompletizovanie, príprava a expedícia.
     8088 - príjem, odstrojovanie, dekontaminácia postelí
     a ich príslušenstva, ustrojovanie, kontrola, príprava na
     expedíciu a expedícia.
     8089  - príjem,  kontrola, demontáž, dekontaminácia
     inkubátora  a jeho  príslušenstva, montáž, kontrola
     funkčnosti, príprava na expedíciu a expedícia.
    9. Požadované výkony v pohotovostných službách a STATIM sa
     účtujú s 50% prirážkou.

     Vysvetlivky:

     SJ  - sterilizačná jednotka = 54 litrov
     cSJ - stotina (centi) SJ = 0,54 litra
     NO01 - nepriehľadný obal do objemu 1 cSJ
     NO04 - nepriehľadný obal do objemu 4 cSJ
     NO20 - nepriehľadný obal do objemu 20 cSJ
     NO15 - nepriehľadný obal do objemu 15 cSJ
     NO02 - nepriehľadný obal do objemu 2 cSJ
     KO01 - kombinovaný obal do objemu 1 cSJ
     KO04 - kombinovaný obal do objemu 4 cSJ
     KO20 - kombinovaný obal do objemu 20 cSJ
     KO15 - kombinovaný obal do objemu 15 cSJ
     KO02 - kombinovaný obal do objemu 2 cSJ
     P60 - prierez 60 cm x 60 cm do objemu 0,30 SJ
     P90 - prierez 90 cm x 90 cm do objemu 0,50 SJ
     P120 - prierez 120 cm x 120 cm do objemu 1,00 SJ HR01
         - obal pre horúcovzdušnú sterilizáciu do objemu
         1 cSJ HR04 - obal pre horúcovzdušnú sterilizáciu
         do objemu 4 cSJ
     HR20 - obal pre horúcovzdušnú sterilizáciu do objemu 20
         cSJ
     PE01 - PE fólia pre EO - sterilizáciu do objemu 1 cSJ
     PE04 - PE fólia pre EO - sterilizáciu do objemu 4 cSJ
     PE20 - PE fólia pre EO - sterilizáciu do objemu 20 cSJ
     PE15 - PE fólia pre EO - sterilizácia do objemu 15 cSJ
     PE02 - PE fólia pre EO - sterilizácia do objemu 2 cSJ

     Doplnenie kódu za náročnosť výkonu (náročnosť sa zvyšuje
     potrebou vyššej odbornosti a (alebo) vyššou spotrebou
     času pri výkone):
     A - bez prirážky
     B - prirážka 10b - zvýšená časová náročnosť (rozsah)
     C - prirážka 20b - potreba vyššej odbornosti (zložitosť)
     D - prirážka 30b - potreba vyššej odbornosti a súčasne
       aj časovej náročnosti
1. Horúcovzdušná sterilizácia
 8001 A Horúcovzdušná sterilizácia v obale HR01        60

 8002 A Horúcovzdušná sterilizácia v obale HR04        70
    B                            80

 8003 A Horúcovzdušná sterilizácia v obale HR20        90
    B                            100
2. Sterilizácia obväzového materiálu
 8004 A Sterilizácia obväzového materiálu v NO01        8

 8005 A Sterilizácia obväzového materiálu v KO01        9

 8006 A Sterilizácia obväzového materiálu v NO04        10
    B                            20

 8007 A Sterilizácia obväzového materiálu v KO04        17
    B                            27

 8008 A Sterilizácia obväzového materiálu v NO20        20
    B                            30

 8009 A Sterilizácia obväzového materiálu v KO20        37
    C                            57

 8010 A Sterilizácia obväzového materiálu v NO15        13
    B                            23

 8011 A Sterilizácia obväzového materiálu v KO15        20

 8013 A Sterilizácia obväzového materiálu v P60        20
    C                            40

 8015 A Sterilizácia obväzového materiálu v P90        74
    C                            94
    D                            104

 8016 A Sterilizácia obväzového materiálu v P120       150
    C                            170
3. Sterilizácia operačnej bielizne
 8017 A Sterilizácia operačnej bielizne v NO01         8
    B                            18

 8018 A Sterilizácia operačnej bielizne v KO01         9
    B                            19

 8019 A Sterilizácia operačnej bielizne v NO04         10
    B                            20

 8020 A Sterilizácia operačnej bielizne v KO04         17
    B                            27

 8021 A Sterilizácia operačnej bielizne v NO20         21
    B                            31
    C                            41

 8022 A Sterilizácia operačnej bielizne v KO20         37
    B                            47
    C                            57

 8023 A Sterilizácia operačnej bielizne v NO15         15
    B                            25
    C                            35

 8024 A Sterilizácia operačnej bielizne v KO15         22
    C                            42

 8027 A Sterilizácia operačnej bielizne v P60         48
    B                            58
    C                            68

 8029 A Sterilizácia operačnej bielizne v P90         85
    C                            105

 8031 A Sterilizácia operačnej bielizne v P120        137
    B                            147
    C                            157
4. Príprava a sterilizácia obväzového materiálu
 8032 A Sterilizácia v NO01                  10
    B                            20
    C                            30

 8033 A Sterilizácia v KO01                  11
    B                            21

 8034 A Sterilizácia v NO04                   14
    B                            24
    C                            34

 8035 A Sterilizácia v KO04                  21
    B                            31
    C                            41

 8036 A Sterilizácia v NO20                  21
    B                            31
    C                            41

 8037 A Sterilizácia v KO20                  38
    B                            48

 8038 A Sterilizácia v NO15                  14

 8039 A Sterilizácia v KO15                  21

 8042 A Sterilizácia v P60                   46
    B                            56
    C                            66

 8044 A Sterilizácia v P90                   84
5. Sterilizácia zdravotníckeho materiálu
 8045 A Sterilizácia v NO01                  11
    B                            21

 8046 A Sterilizácia v KO01                  10
    B                            20
    C                            30

 8047 A Sterilizácia v NO04                  12
    B                            22

 8048 A Sterilizácia v KO04                  18
    B                            28
    C                            38

 8049 A Sterilizácia v NO20                  22
    B                            32

 8050 A Sterilizácia v KO20                  42
    B                            52
    C                            62

 8051 A Sterilizácia v NO15                  17
    B                            27

 8052 A Sterilizácia v KO15                  20
    B                            30
    C                            40

 8053 A Sterilizácia v NO02                  12
    C                            32

 8054 A Sterilizácia v KO02                  14
    C                            34

 8056 A Sterilizácia v P60                   48
    B                            58
    D                            78

 8058 A Sterilizácia v P90                   90
    C                            110
    D                            120

 8060 A Sterilizácia v P120                  143
    C                            163
    D                            173
6. Sterilizácia termolabilného zdravotníckeho materiálu
 8062 A Formaldehydová sterilizácia v NO01           10
    B                            20

 8063 A Formaldehydová sterilizácia v KO01           12
    B                            22

 8064 A Formaldehydová sterilizácia v NO04           17
    B                            27

 8065 A Formaldehydová sterilizácia v KO04           23
    B                            33

 8066 A Formaldehydová sterilizácia v NO20           35
    B                            45
    C                            55
    D                            65

 8067 A Formaldehydová sterilizácia v KO20           52
    B                            62
    C                            72
    D                            82

 8068 A Formaldehydová sterilizácia v NO02           12
    B                            22
    C                            32
    D                            42

 8069 A Formaldehydová sterilizácia v KO02           17
    B                            27
    C                            37

 8070 A Formaldehydová sterilizácia v NO15           22
    B                            32
    C                            42

 8071 A Formaldehydová sterilizácia v KO15           28
    B                            38
    C                            48

 8073 A EO sterilizácia v PE01                 17

 8074 A EO sterilizácia v KO01                 19

 8075 A EO sterilizácia v PE04                 54
    C                            74

 8076 A EO sterilizácia v KO04                 62
    C                            82
    D                            92

 8077 A EO sterilizácia v PE20                265
    C                            285

 8078 A EO sterilizácia v KO20                285
    C                            305
    D                            315

 8079 A EO sterilizácia v PE02                 32
    C                            52

 8080 A EO sterilizácia v KO02                 37
    C                            57
    D                            67

 8081 A EO sterilizácia v PE15                138
    C                            158

 8082 A EO sterilizácia v KO15                147
    C                            167
    D                            177
7. Iné výkony
 8085 A Dekontaminácia prístrojov technicky aktívnym plynom  13
    D                            43

 8088 A Dekontaminácia postelí s príslušenstvom        210
    C                            230
    D                            240

 8089 A Dekontaminácia inkubátorov              420
    D                            450
Ž. ZDRAVOTNÁ PITVA
    Súčasťou zdravotnej pitvy  je komplexná analýza
    patologických procesov po smrti vyšetrením tkanív
    a orgánov morfologickými metódami. Tie sú podľa
    potreby  doplnené  laboratórnymi  vyšetreniami.
    O všetkých nálezoch sa vedie príslušná dokumentácia,
    ktorá tvorí súčasť výkonu.

 8200 Zdravotná pitva jedinca staršieho ako jeden rok    3 200

 8201 Zdravotná pitva mŕtveho jedinca do jedného roku
    a mŕtvonarodeného  s  genetickou  alebo  inou
    malformáciou                     2 700

 8202 Zdravotná pitva  mŕtvonarodeného jedinca vrátane
    potratu                        1 800

 8203 Celková pitva mŕtvoly vyžadujúca mimoriadne náročné
    lekárske výkony, napríklad pitvanie kostného systému
    a (alebo)   periférneho   cievneho   systému
    s preparovaním orgánov                3 600

 8204 Čiastočná pitva mŕtvoly obmedzená na jednotlivé
    orgánové systémy                   1 800

 8205 Pitva centrálneho nervového systému (mozog, miecha)   700

 8206 Odobratie vzoriek z  rôznych orgánov a (alebo)
    telesných tekutín na účely laboratórneho vyšetrenia
    vrátane doručenia do laboratória, za každú vzorku    90
    Ak sa laboratórne výkony nevykonávajú priamo na
    pracovisku, na ktorom boli vzorky odobraté, vykazuje
    ich   príslušné  laboratórium   podľa  častí
    O (Laboratórne vyšetrenia)  alebo P (Histológia,
    Cytológia a Cytogenetika).

 8207 Vybratie pacemakera z mŕtvoly              550

 8208 Histologické vyšetrenie jedného materiálu odobratého
    pri pitve                        700

 8209 Histologické vyšetrenie jedného materiálu odobratého
    pri pitve špeciálnou metodikou             900
    Pri výkonoch č. 8208 a 8209 sa nemôže vykazovať
    výkon č. 8206.

 8210 Makroenzýmové vyšetrenie jedného orgánu pri pitve    900

 8211 Angiografické vyšetrenie jedného orgánu alebo časti
    tela pri pitve                    3 200

 8212 Manipulácia s telom mŕtveho jedinca           900

 8213 Dekontaminácia techniky aktívnym plynom         230

 8214 Ak ide o súdnu pitvu, zvyšujú sa body o 50%.
III. časť
Stomatológia
A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe povinného zdravotného poistenia
1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia Body
 D 01 Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie       300
    Vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív
    ústnej dutiny, stavu  čeľustí a medzičeľustných
    vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, stavu zubných
    náhrad, anamnéza a  stanovenie liečebného plánu
    v zdravotnej dokumentácii. Uhrádza sa spravidla raz
    na  začiatku  systematickej  starostlivosti  pri
    založení liečebnej karty.

 D 02 Preventívna stomatologická prehliadka          150
    Vykazuje  sa u  dospelého pacienta  raz ročne,
    u tehotnej ženy dva razy počas tehotenstva. Obsahuje
    prehliadku chrupu, parodontu, indexu PBI, tkanív
    ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad a dentálnej
    hygieny.

 D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie            100
    Konzultačné vyšetrenie s písomnou správou zameranou
    na  konkrétny problém.  Súčasťou výkonu  je aj
    zhodnotenie pomocných vyšetrení.

 D 05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie     300
    Individuálne  komplexné  vyšetrenie  dieťaťa  do
    dosiahnutia  18. roku s  písomnou dokumentáciou.
    Obsahuje anamnézu, vyšetrenie stavu chrupu, ústnej
    hygieny, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny,
    čeľustí, medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu,
    indexu KPE, PBI a podľa veku CPITN. Stanovenie
    liečebného plánu. Uhrádza sa iba raz na začiatku
    systematickej starostlivosti pri založení liečebnej
    karty.

 D 06 Preventívna pedostomatologická prehliadka        110
    Kontrolné vyšetrenie stavu zubov, tkanív ústnej
    dutiny,  ústnej  hygieny,  hygienických  návykov
    a indexu  PBI,  vývoja  medzičeľustných  vzťahov
    a chrupu  po  skončenej  predchádzajúcej liečbe.
    Liečebný plán. Záznam do zdravotnej dokumentácie.
    Vykonáva sa dvakrát ročne v dvoch turnusoch.

 D 11 Akútne vyšetrenie                    50
    Vyšetrenie akútneho stavu s písomnou správou v LSPP
    alebo v ordinačnom čase lekára, s ktorým pacient
    nemá  uzavretú dohodu  o poskytovaní zdravotnej
    starostlivosti.

 D 37 Krátky administratívny úkon               40
    Správa lekára inému lekárovi, hlásenie o úraze
    a regresné hlásenie. Hlásenie o infekčnom ochorení,
    výpis  zo zdravotnej  dokumentácie. Pri  jednej
    návšteve možno vykázať len raz.

 D 52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív      50
    Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd prevádzkujúci
    RTG zariadenie.
    Materiál RTG snímok sa uhrádza osobitne.

 D 54 RTG snímka - ortopantomogram              200
    Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd prevádzkujúci
    RTG zariadenie.
    Materiál RTG snímok sa uhrádza osobitne.

Anestézia

 A 02 Injekčná anestézia                    60
    Anestézia na infiltračnej alebo zvodovej úrovni.
    Vykazuje sa pri extrakciách, vitálnej extirpácii
    pulpy a pri chirurgických výkonoch.
    Uhrádza sa za jedno ošetrenie iba raz, v hornej
    čeľusti a frontálnom úseku sánky v rozsahu troch
    zubov, v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu.

Prevencia

 N 03 Odstránenie zubného kameňa                50
    Rozumie sa odstránenie z jedného sextantu chrupu.
    Zahŕňa  mechanické  odstránenie  zubného kameňa,
    profesionálne očistenie zubov vrátane následného
    lokálneho ošetrenia gingívy a zubných kŕčkov.
    Výkon sa uhrádza dva razy v roku.

 N 11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 200
    Poučenie o  prevencii zubného kazu  a ochorení
    parodontu, inštruktáž a  nácvik ústnej hygieny,
    odstránenie zubných povlakov a lokálna fluoridácia
    oboch zuboradí.
    Vykonáva sa ročne v dvoch turnusoch do dosiahnutia
    18. roku veku.
2. Záchovná stomatológia
 V 12 Ošetrenie zubného kazu                 190
    Obsahuje liečbu, definitívnu výplň bez ohľadu na jej
    typ a rozsah. Plastická trvalá výplň v celom rozsahu
    chrupu z nedózovaného amalgámu, vo frontálnom úseku
    v rozsahu   očných   zubov   z   estetického
    samopolymerizujúceho materiálu. Uhrádzané do 18.
    roku.

 V 13 Ošetrenie zubného kazu                 190
    Obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu
    bez ohľadu na jej typ a rozsah v celom úseku chrupu.
    Uhrádzané po dovŕšení 18. roku.

 V 20 Dočasné ošetrenie zubného kazu              50
    Zahŕňa  preparáciu kavity,  exkaváciu kariézneho
    dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej
    pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity.
    Pri konkrétnom zube sa uhrádza iba raz pri akútnom
    ošetrení v LSPP alebo v ordinácii lekára, s ktorým
    nemá  poistenec uzavretú  dohodu o  poskytovaní
    zdravotnej starostlivosti.

 V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie            80
    Obsahuje výkony prvej  pomoci: trepanáciu zuba,
    devitalizáciu  alebo  extirpáciu  zubnej  drene,
    ošetrenie frakturovaného zuba. Pri konkrétnom zube
    sa uhrádza len raz pri ošetrení v LSPP alebo
    v ordinácii lekára, s ktorým pacient nemá dohodu
    o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
    Výkony V 20 a V 31 nemožno vykazovať súčasne.

 V 41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba       300
    Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú
    a chemickú prípravu a výplň koreňového kanálika.
    Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna
    výplň sa pripočítava.

 V 42 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba       600
    Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú
    a chemickú prípravu koreňových kanálikov a výplň
    koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje.
    Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.
    Výkony V 41 a V 42 sa uhrádzajú iba u detí do
    dosiahnutia 18. roku a u dospelých po dosiahnutí
    60. roku  veku. Nemožno ich  vykazovať súčasne
    s výkonmi V 20 a V 31.
3. Chirurgická stomatológia
 E 01 Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa          60
    Jednoduchá extrakcia resorbovaného zuba alebo jeho
    častí  bez  následnej  chirurgickej intervencie.
    Povrchová slizničná anestézia je súčasťou výkonu.

 E 11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa          100
    Jednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého alebo
    neresorbovaného  dočasného  zuba  bez  následnej
    chirurgickej intervencie s eventuálnou exkochleáciou
    granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením
    krvácania.

 E 12 Extrakcia viackoreňového zuba              150
    Jednoduchá extrakcia trvalého alebo neresorbovaného
    dočasného  zuba  bez  následnej  chirurgickej
    intervencie s  exkochleáciou granulácií, úpravou
    okraja alveoly a zastavením krvácania.

 E 14 Sutúra extrakčnej rany                  50
    Sutúra - približovací steh ako doplnok k extrakcii
    jedného zuba  alebo viacerých zubov  v rozsahu
    kvadrantu alebo frontálneho sextantu.

 E 21 Neplánovaná chirurgická  extrakcia trvalého alebo
    dočasného zuba alebo jeho častí             250
    Výkon obsahuje extrakciu trvalého alebo dočasného
    zuba alebo  jeho častí so  separáciou koreňov,
    s prípadným  odklopením  mukoperiostálneho laloka
    s alveolotómiou,   exkochleáciou,   egalizáciou
    a sutúrou.

 E 22 Chirurgická extrakcia zuba               400
    Plánované chirurgické odstránenie retinovaného alebo
    hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov alebo ich
    častí osteotómiou.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 E 31 Dekapsulácia zuba                    80
    Obnaženie klinickej korunky excíziou naliehajúcich
    mäkkých tkanív.
    Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom C 07.

 E 34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub       350
    Výkon sa uhrádza deťom do dosiahnutia 18. roku na
    základe odporúčania čeľustného ortopéda.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 E 40 Resekcia koreňového hrotu                500
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 E 42 Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu       150
    Dodatok k výkonu E 40.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 E 45 Trepanácia alveoly                   130
    Incízia mukoperiostu a trepanácia alveolárnej kosti
    v mieste hrotu zubného koreňa.

 E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania           120
    Ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami, sutúra
    extrakčnej rany.
    Výkony E 51 a E 14 nemožno vykazovať súčasne.

 E 60 Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie   50
    Výkon obsahuje kontrolu indikácie k výkonu a doteraz
    poskytnutého príslušného ošetrenia.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej
    chirurgie                        50
    Obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne
    jeho doplnenie a toaletu ústnej dutiny, odstránenie
    stehov.

 E 63 Chirurgická revízia rany                120
    Exkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne
    sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy.
    Výkony E 51, E 61 a E 63 nemožno vykazovať súčasne
    s výkonmi E 01, E 11, E 12, E 21, E 22 a E 31.

 C 07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti      60
    Výkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo
    zuba.
    Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom E 31.

 C 08 Úprava prominujúcej alveoly               60
    Poextrakčná  korekcia  alveoly  intrúziou (McKay
    - Metz) za každý zub vrátane sutúry ako dodatok
    k výkonom E 11 a E 12.

 C 10 Excízia mäkkých tkanív pre malý benígny nádor,
    epulis, patologické zmeny sliznice v malom rozsahu
    (do 4 cm2)                       160
    Výkon obsahuje excíziu, mobilizáciu okrajov rany,
    zastavenie krvácania a sutúru.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 C 41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu        120
    Výkon  obsahuje  incíziu,  zdvihnutie  periostu,
    evakuáciu, toaletu a drenáž.

 C 51 Primárna  plastika  oroantrálnej  komunikácie po
    extrakcii  zuba  mobilizovaným  mukoperiostálnym
    lalokom                         600
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 C 61 Repozícia  subluxovaného alebo  luxovaného zuba,
    nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku      500
    Repozícia  jedného zuba  alebo viacerých zubov,
    fragmentovanej  alveoly,  alveolárneho  výbežku
    v rozsahu sextantu s jednoduchou fixáciou. Vrátane
    odstránenia dlahy a fixačných hmôt po skončení
    liečby.

 T 01 Manuálna repozícia luxácie TMK             100
    Repozícia čerstvej luxácie, poučenie pacienta.
4. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
 P 02 Kontrolné parodontologické vyšetrenie          70
    Uhrádza sa iba v rámci dispenzarizácie prekanceróz
    maximálne 4 razy v roku.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 05 Odstránenie miestneho dráždenia             50
    Odstránenie  jednoduchých  artikulačných prekážok
    a faktorov, ktoré  traumatizujú parodont (zábrus
    previsnutých výplní, odstránenie ostrých hrán).
    Vykazuje sa pri jednom sedení iba raz.

 P 07 Lokálne ošetrenie gingívy a (alebo) sliznice       50
    Ošetrenie  ochorení  parodontu  alebo  slizníc
    fyzikálnymi alebo medikamentóznymi prostriedkami.
    Uhrádza  sa do  piatich návštev,  viackrát iba
    v odôvodnených prípadoch.

 P 08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov
    v oblasti čeľustí                    400
    U detí do dosiahnutia 18. roku a dospelých po 60.
    roku.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 09 Vestibuloplastika vo frontálnom úseku sánky       600
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 23 Gingivektómia                      60
    Samostatný výkon, počíta sa za každý zub.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie        50
    Biologický materiál odobratý s cieľom určiť alebo
    doplniť diagnózu. Vypísanie žiadanky na vyšetrenie
    je súčasťou výkonu.
5. Príplatok k operáciám v ambulancii
    Pri operačných výkonoch  v ambulancii je lekár
    oprávnený za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
    za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť
    vrátane prípravy operačných zariadení započítať si
    príplatok.
    Predpokladom  vykazovania príplatku  je splnenie
    nevyhnutných  vecných  a  personálnych podmienok
    (napríklad vybavenie na reanimáciu a zvládnutie šoku
    a náhlych príhod, možnosť pooperačného sledovania
    pacienta).
    Lekár je povinný preveriť v každom jednotlivom
    prípade, či druh a obťažnosť výkonu a zdravotný stav
    pacienta dovoľuje vykonanie operácie v ambulancii
    lege  artis  vzhľadom  na  možnosti,  ktoré má
    k dispozícii.

 P 65 Za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť
    vrátane prípravy operačných zariadení na vykonanie
    operácií v ambulancii si stomatológ pripočítava
    k výkonom C 51, E 22, E 34, E 40, P 09 príplatok    300
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.
    Ak sa urobia tomu istému pacientovi súčasne viaceré
    operácie, môže sa príplatok účtovať iba raz.
    Príplatok sa neúčtuje, ak je pacient v ten istý deň
    pre  to  isté  ochorenie  prijatý do ústavného
    nemocničného ošetrovania. Neplatí to, keď je ústavná
    starostlivosť potrebná a náležite odôvodnená pre
    nepredvídané komplikácie počas operácie alebo po nej
    v ambulancii.
6. Čeľustná ortopédia
    Čeľustnoortopedické výkony sa celkom uhrádzajú na
    základe povinného zdravotného poistenia deťom do
    dosiahnutia 18. roku s následnými chybami - veľkými
    skeletálnymi odchýlkami:
    1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný
     kontakt zubov-antagonistov  v bočných úsekoch
     redukovaný na 6 párov a menej,
    2. nonoklúzia bočných zuboradí,
    3. pravá progénia,
    4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s inciziválnym
     schodíkom 9 a viac mm,
    5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké
     vrodené chyby tváre a čeľustí. Tieto sa ošetrujú
     s úplnou úhradou bez obmedzenia veku.

    Pre náročnosť ošetrovania pacientov s vrodenými
    chybami čeľustí a tváre sa hodnota výkonu O 06 do
    dosiahnutia 6. roku a výkonov O 21 až O 37 bez
    obmedzenia veku násobí koeficientom H 1,3.

 O 01 Čeľustnoortopedická konzultácia             150
    Čeľustnoortopedické vyjadrenie k liečbe a poučenie
    pacienta alebo zákonného  zástupcu o charaktere
    vývinovej poruchy a  o možnostiach jej liečby.
    Uhrádza sa iba raz.

 O 02 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie         300
    Výkon sa uhrádza iba raz na začiatku liečby.

 O 03 Určenie rastovej fázy na základe analýzy RTG snímky
    ruky                          100

 O 04 Analýza tele-RTG snímky hlavy v indikovaných prípadoch 500
    Vyhodnotenie  profilovej,  prípadne  zadoprednej
    projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní. Uhrádza
    sa maximálne tri razy počas liečby.

 O 05 Analýza čeľustnoortopedických modelov          500
    Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane
    segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy.
    Vykonáva sa pri vyhotovení každého nového aparátu.

 O 05a Analýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepoch  550

 O 06 Čeľustnoortopedická kontrola              150
    Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie
    priebehu liečby. Uhrádza sa tri razy za tri mesiace
    počas aktívnej liečby a raz za tri mesiace počas
    retencie.

 O 07 Návrh liečebného plánu                 300
    Uhrádza sa iba raz na začiatku liečby. U pacientov
    s rázštepmi možno opakovať pri zmene vývojového
    štádia chrupu, celkove možno vykázať trikrát.

 O 08 Diagnostická prestavba ortopedických modelov     1 000
    Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických
    dôvodov  alebo  ako  modelová  operácia  pred
    chirurgickým výkonom.

 O 09 Konštrukčný zhryz                    120
    Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu.

 O 21 Separácia zubov (jedna medzera) s výberom krúžkov    130

 O 22 Adaptácia a nacementovanie súčiastky fixného aparátu  150
    Jeden krúžok alebo nalepenie jednej zámky, kanyly
    a pod.

 O 24 Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu    280
    Palatinálny alebo linguálny oblúk.

 O 25 Nasadenie extraorálneho ťahu              370

 O 27 Príprava a naviazanie parciálneho oblúka        400

 O 28 Príprava a naviazanie celého oblúka - pri fixnom
    aparáte na jednu čeľusť                 600

 O 29 Odstránenie naviazaného oblúka             180
    Uhrádza sa ako samostatný výkon.

 O 30 Úprava snímateľného aparátu v ambulancii        150
    Bez účasti zubnej techniky. Napruženie drôtených
    elementov, výbrus, úprava skrutky a pod.

 O 31 Úprava fixného aparátu                 230
    Stiahnutie, napruženie,  naviazanie častí oblúka
    a podobné úpravy častí fixného aparátu.

 O 32 Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub  100
    Súčasťou výkonu je odstránenie zvyškov fixačných
    hmôt.

 O 37 Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden
    zub                           30
B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe povinného zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca
1. Záchovná stomatológia
 V 01s Jednoplôšková výplň zuba                100
    Výplň I. alebo V. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa
    preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky
    a následné preleštenie.

 V 02s Dvojplôšková výplň zuba                 220
    Výplň II. triedy typu MO, OD a výplne III. triedy
    podľa  Blacka. Výkon  zahŕňa preparáciu kavity,
    plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice
    na tvarovanie výplne a následné preleštenie.

 V O3s Trojplôšková výplň zuba                 270
    Výplň II. triedy typu MOD alebo LOV a výplne IV.
    triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity,
    plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice
    na tvarovanie výplne a následné preleštenie.

 V 05s Fotokompozit - jedna plôška               100
    Výplň V. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych
    zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku,
    leptaciu   techniku,   postupnú   aplikáciu
    a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné
    opracovanie výplne.

 V 06s Fotokompozit - dve plôšky                220
    Výplň III. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych
    zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku,
    leptaciu   techniku,   postupnú   aplikáciu
    a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné
    opracovanie výplne.

 V 07s Fotokompozit - tri plôšky                270
    Výplň IV. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych
    zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku,
    leptaciu   techniku,   postupnú   aplikáciu
    a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné
    opracovanie výplne.

 V 041s Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba      300
    Výkon obsahuje extirpáciu zubnej drene, mechanickú
    a chemickú prípravu koreňového kanálika a výplň
    koreňového kanálika.  Počet návštev nerozhoduje.
    Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.

 V 42s Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba       600
    Výkon obsahuje extirpáciu zubnej drene, mechanickú
    a chemickú prípravu koreňových kanálikov a výplň
    koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje.
    Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.
    Výkon V 41s a V 42s nemožno vykazovať súčasne
    s výkonmi V 20 a V 31.
2. Chirurgická stomatológia
 E 64s Egalizácia  alveolárneho  výbežku  na formovanie
    protézového lôžka v oblasti predných zubov alebo na
    jednej polovici čeľuste 400
    Výkon E 64 možno vykazovať najskôr 6 týždňov po
    extrakciách.
3. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
 P 01s Komplexné parodontologické vyšetrenie          350
    Výkon  obsahuje  anamnézu,  podrobné  vyšetrenie
    parodontu a slizníc, vypísanie parodontologickej
    liečebnej karty s indexmi, s grafickou schémou
    postihnutia parodontu a slizníc, diagnostický záver
    a liečebný plán.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 02s Kontrolné parodontologické vyšetrenie          70
    Vyšetrenie rozsahom potrebné na posúdenie výsledkov
    liečby  a individuálnej  starostlivosti pacienta
    vrátane indexov.
    Uhrádza sa štyri razy do roka.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 06s Celkové vyartikulovanie chrupu             250
    Celkový zábrus oklúzie a artikulácie na základe
    funkčných  vyšetrení  žuvacieho  systému.  Treba
    podložiť analýzou v artikulátore a študijným modelom
    pred výkonom a po výkone.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 08s Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov
    v oblasti čeľustí                    400
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 09s Vestibuloplastika vo frontálnom úseku sánky       600
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 23s Gingivektómia                      60
    Samostatný výkon, počíta sa za každý zub.
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 32s Odklopenie mukoperiostálneho laloka vo frontálnom
    sextante  na  odstránenie  parodontálnych vačkov
    s gingivoplastikou a osteoplastikou           700
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

 P 33s Odklopenie mukoperiostálneho laloka v laterálnom
    sextante  na  odstránenie  parodontálnych vačkov
    s gingivoplastikou a osteoplastikou           800
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.
4. Príplatok k operáciám v ambulancii
    Pri operačných výkonoch  v ambulancii je lekár
    oprávnený si započítať na poskytovanie zdravotnej
    starostlivosti za potrebnú predoperačnú a pooperačnú
    starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení
    príplatok.
    Predpokladom  vykazovania príplatku  je splnenie
    nevyhnutných  vecných  a  personálnych podmienok
    (napríklad vybavenie na reanimáciu a zvládnutie šoku
    a náhlych príhod, možnosť pooperačného sledovania
    pacienta).
    Lekár je povinný preveriť v každom jednotlivom
    prípade, či druh a obťažnosť výkonu a zdravotný stav
    pacienta dovoľujú vykonať operáciu v ambulancii lege
    artis vzhľadom na možnosti, ktoré má k dispozícii.

 P 65s Za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť
    vrátane prípravy operačných zariadení na vykonanie
    operácií v ambulancii si stomatológ pripočítava
    k výkonom P 09s, P 23s, P 32s, P 33s príplatok     300
    Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.
    Ak sa urobia tomu istému pacientovi súčasne viaceré
    operácie, môže sa príplatok P 65s účtovať iba raz.
    Príplatok P 65s sa neúčtuje, ak je pacient v ten
    istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavného
    nemocničného ošetrovania. Neplatí to, keď ústavná
    starostlivosť je potrebná a náležite odôvodnená pre
    nepredvídané komplikácie počas operácie alebo po nej
    v ambulancii.
5. Stomatologická protetika
 F 01s Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na
    ošetrenie čiastočne uhrádzané na základe povinného
    zdravotného poistenia                  300
    Výkon obsahuje vyšetrenie medzičeľustných vzťahov,
    vitality zubov, posúdenie RTG, určenie biologického
    faktora, zostavenie plánu protetického ošetrenia,
    vypísanie pracovného príkazu pre zubnú techniku.
    Môže   sa   vykázať   až   po   skončenej
    chirurgicko-konzervatívnej  a  parodontologickej
    liečbe. Pri závažných vrodených chybách výkon plne
    hradený.

 F 63s Stiahnutie korunky  60
    Počíta sa za každú korunku.
6. Čeľustná ortopédia
    Čeľustnoortopedické výkony sa čiastočne uhrádzajú na
    základe  povinného  zdravotného  poistenia  so
    spoluúčasťou poistenca deťom do dosiahnutia 18. roku
    s týmito chybami:
    1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2
     a viac mm,
    2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným
     vedením sánky,
    3. nonoklúzia  2  párov  antagonistov  v jednom
     laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,
    4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,
    5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5
     - 9 mm,
    6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,
    7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého
     očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm,
    8. retencia trvalého horného rezáka,
    9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30
     stupňov a vestibulárna dystopia očných zubov.

 O 01s Čeľustnoortopedická konzultácia             150
    Čeľustnoortopedické vyjadrenie k liečbe a poučenie
    pacienta alebo zákonného  zástupcu o charaktere
    vývinovej poruchy a  o možnostiach jej liečby.
    Uhrádza sa iba raz.

 O 02s Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie         300
    Výkon sa uhrádza iba raz na začiatku liečby.

 O 03s Určenie rastovej fázy na základe analýzy RTG snímky
    ruky                          100

 O 04s Analýza  tele-RTG snímky  hlavy v  indikovaných
    prípadoch                        500
    Vyhodnotenie  profilovej,  prípadne  zadoprednej
    projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní.
    Uhrádza sa najviac tri razy počas liečby.

 O 05s Analýza čeľustnoortopedických modelov          500
    Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane
    segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy.

 O 06s Čeľustnoortopedická kontrola              150
    Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu. Uhrádza sa
    najviac tri razy za tri mesiace počas aktívnej
    liečby a jeden raz za tri mesiace počas retencie.

 O 07s Návrh liečebného plánu                 300
    Uhrádza sa iba raz na začiatku liečby.

 O 08s Diagnostická prestavba ortopedických modelov     1 000
    Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických
    dôvodov  alebo  ako  modelová  operácia  pred
    chirurgickým výkonom.

 O 09s Konštrukčný zhryz                    120
    Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu.

 O 21s Separácia zubov (jedna medzera) s výberom krúžkov    130

 O 22s Adaptácia a nacementovanie súčiastky fixného aparátu  150

 O 24s Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu    280
    Palatinálny alebo lingválny oblúk.

 O 25s Nasadenie extraorálneho ťahu              370

 O 27s Príprava a naviazanie parciálneho oblúka        400

 O 28s Príprava a naviazanie celého oblúka pri fixnom
    aparáte na jednu čeľusť                 600

 O 29s Odstránenie naviazaného oblúka             180
    Uhrádza sa ako samostatný výkon.

 O 30s Úprava snímateľného aparátu v ambulancii        150
    Bez účasti zubnej techniky. Napruženie drôtených
    elementov, výbrus, úprava skrutky a pod.

 O 31s Úprava fixného aparátu                 230
    Stiahnutie, napruženie,  naviazanie častí oblúka
    a podobné úpravy častí fixného aparátu.

 O 32s Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub  100
    Súčasťou výkonu je odstránenie zvyškov fixačných
    hmôt.

 O 37s Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden
    zub                           30
IV. časť
Preventívna starostlivosť
V rámci preventívnej starostlivosti sa vykonávajú preventívne prehliadky poistencov praktického lekára jeden raz za dva roky, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(1) Preventívne prehliadky sa vykonávajú
a) v prvom roku života deväť ráz, a to minimálne tri razy v prvých troch mesiacoch života,
b) v osemnástom mesiaci života,
c) v treťom roku života,
d) v šiestom roku života a v siedmom roku života u detí, ktoré nenastúpili povinnú školskú dochádzku,
e) pred nástupom do materskej školy - vstupná prehliadka,
f) v deviatom, jedenástom a trinástom roku života,
g) ako výstupné po skončení povinnej školskej dochádzky alebo v pätnástom roku,
h) u žiakov stredných škôl, stredných odborných učilíšť a špeciálnych škôl - vstupná prehliadka, ďalšie po dvoch rokoch a výstupná prehliadka,
ch) u študentov vysokých škôl - vstupná prehliadka, ďalšie po dvoch rokoch a výstupná prehliadka.
(2) V odbore stomatológia sa vykonávajú preventívne prehliadky
a) poistencov do osemnástich rokov dva razy ročne,
b) poistencov od osemnástich rokov jeden raz ročne,
c) ťarchavých žien dva razy v priebehu tehotenstva.
(3) V odbore gynekológia sa preventívne prehliadky vykonávajú u žien od dvadsiatich rokov jeden raz ročne.
(4) U ťarchavých žien sa preventívne prehliadky vykonávajú jeden raz mesačne počas trvania gravidity a šesť týždňov po pôrode.
(5) U darcov krvi sa preventívne prehliadky vykonávajú jedenkrát ročne.
(6) Pri zabezpečovaní opatrení proti prenosným chorobám sa vykonávajú preventívne prehliadky podľa rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia ľudí.
(7) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonávajú preventívne prehliadky pred nástupom do zamestnania a po ukončení zamestnania.
(8) Prehliadky na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pri dočasnej a trvalej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz.
(9) Pri poskytovaní preventívnej zdravotnej starostlivosti poisťovňa uhrádza:
a) náklady spojené s výkonom očkovania,
b) očkovacie látky proti TBC, besnote, tetanu, hemofilovým invazívnym infekciám, kliešťovej encefalitíde, vírusovej hepatitíde typu B, vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovým infekciám, pneumokokovým infekciám a chrípke u skupín obyvateľstva určených Ministerstvom zdravotníctva SR,
c) imunoglobulíny a terapeutické séra,
d) očkovacie látky pred vycestovaním do zahraničia,
e) odber materiálov na biochemické, hematologické, endokrinologické, serologické, bioptické, cytologické, imunologické, toxikologické, mikrobiologické, parazitologické a iné vyšetrenia vykonávané pracovníkmi zdravotníckych zariadení na klinické účely a v súvislosti s výskytom nákaz vrátane nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach, odber materiálov od pracovníkov pracujúcich na rizikových prácach,
f) vyšetrenie materiálov uvedených pod písmenom e) laboratóriami zmluvných zdravotníckych zariadení,
g) diagnostiku HIV, HBsAG, hepatitídy C a BWR u darcov krvi,
h) diagnostiku HIV vykonávanú na základe indikácie ošetrujúceho lekára, alebo ak si to poistenec vyžiadal, s výnimkou anonymných vyšetrení,
i) diagnostiku HIV, HBsAg a BWR vykonávanú u ťarchavých žien,
j) testovanie, testovacie látky a terapeutické alergény v odbore imunológie, alergológie a dermatovenerológie,
k) poskytnutie a podanie gamaglobulínu v terapeutických a epidemiologických indikáciách.
(10) Zdravotné výkony uskutočňované v preventívnej starostlivosti sa uhrádzajú zo zdravotného poistenia podľa Zoznamu zdravotných výkonov.
(11) Pri poskytovaní preventívnej starostlivosti poisťovňa neuhrádza náklady na očkovacie látky zabezpečované pre potreby imunizačného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a to:
- proti tetanu, čiernemu kašľu, záškrtu, ružienke, príušniciam, osýpkam, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B s výnimkou očkovaní pri poraneniach zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania,
- proti chrípke pri očkovaní osôb umiestnených v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách, ústavoch sociálnej starostlivosti a v detských domovoch,
- proti kliešťovej encefalitíde u osôb profesionálne vystavených zvýšenému riziku nákazy.
V. časť
Dispenzárna starostlivosť
Praktickí lekári aktívne a systematicky vyhľadávajú poistencov vyžadujúcich dispenzárnu starostlivosť, najmä pri lekárskych prehliadkach a vyšetreniach, pri preventívnych prehliadkach každého druhu a v rámci návštevnej služby v rodinách.
Pri výkone dispenzárnej starostlivosti pravidelne sledujú ich zdravotný stav. Vykonávajú opatrenia na účely úpravy denného režimu dispenzarizovaných poistencov. Údaje o zdravotnom stave dispenzarizovaných poistencov sa vyznačia v zdravotnej dokumentácii tak, že na preložke zdravotného záznamu v rubrike "dispenzarizovaný" sa uvedie skupina chorôb podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb a štatistické číslo diagnózy, pre ktorú je poistenec dispenzarizovaný, prípadne iný dôvod jeho zaradenia do dispenzárnej starostlivosti. Praktický lekár, ktorý pri vyšetrení zistil, že ide o ochorenie podliehajúce dispenzárnej starostlivosti, buď zaradí poistenca do svojej dispenzárnej starostlivosti a vykonáva u neho dispenzárne prehliadky, alebo poistenca odošle na vyšetrenie odbornému lekárovi. Ak odborný lekár na základe vyšetrenia zistí, že ide o ochorenie, ktoré má dispenzarizovať, prevezme poistenca do svojej dispenzárnej starostlivosti sám a túto skutočnosť oznámi praktickému lekárovi.
Zdravotné výkony realizované v dispenzárnej starostlivosti sa hradia z povinného zdravotného poistenia podľa Zoznamu zdravotných výkonov.
----------------------------------------------------------------------------
Ochorenie         Frekvencia Špecializácia    Dĺžka
             dispenzárnych dispenzarizujúceho  dispenzarizácie
             prehliadok  lekára a odborného
                    lekára
                    spolupracujúceho
                    s praktickým lekárom
                    pri dispenzarizácii
----------------------------------------------------------------------------
Infekčné a cudzopasné
choroby
----------------------------------------------------------------------------
Osoby so zvýšeným rizikom 3xpo 6mes. praktický lekár pre
TBC                  dospelých     a
- osoby v kontakte           praktický lekár pre
 s chorým na TBC           deti   a  dorast
                    vyradiť  po zániku
                    zdroja

Osoby choré na TBC a iné 3xpo 2 mes. odborný  lekár pre - po  skončení
mykobakteriózy pľúcne i 1xza 6 mes. tuberkulózu a pľúcne  liečby,
mimopľúcne               choroby       - ďalšie 3 roky

Osoby s vyliečenou TBC 1xza 12mes. odborný  lekár pre
komplikovanou ďalším          tuberkulózu a pľúcne
ochorením               choroby

Aktinomykóza        1xza 3mes. infektológ      - 1 rok    po
                               odznení
                               klinickej
                               aktivity

Osoby s  preexpozičnou  2xza 3mes. infektológ      - pol  roka po
a postexpozičnou                       skončení
imunizáciou proti besnote                   očkovania

Závažné   recidivujúce 1xza 2-12  infektológ
infekcie   herpetickými mes.
vírusmi

Herpetická a cytomegalová       oftalmológ
retinitída
- akútna          1xza mes.
- chronická        1xza 6-12
              mes.

Vírusové    hepatitídy 1xmesačne  infektológ      - do 1 roka od
všetkých typov do jedného                   začiatku
roka   od   začiatku                   ochorenia
ochorenia

Osoby  po  návrate  z 1xza mes.  infektológ,     počas 6 mes.
epidemiologicky závažných       praktický   lekár,
oblastí                stredisko    pre
                    cudzokrajné choroby

HIV       pozitívne 1xza 6 mes. praktický   lekár,
osoby-asymptomatickí          ktorý    odporučí
nosiči                 dispenzarizáciu  u
                    špecialistu,
                    kožné  prejavy  u
                    dermatovenerológa

V štádiu rozvoja choroby 1xza 2mes. praktický lekár
AIDS

V rozvinutom štádiu AIDS  min. 1xmes. praktický lekár

Imunodeficientné stavy po 1xza 3mes. internista, pediater
infekčných chorobách          alebo imunológ

Sepsa   a   infekčné 1xza 3mes. internista, pediater po vyliečení 2
karditídy     (febris       alebo kardiológ   roky
reumatica)

Pri    pretrvávajúcich 1xza 6mes. internista, pediater
vegetáciách              alebo kardiológ

Neuroinfekcie-hnisavé         neurológ    alebo
meningitídy,  paretické       infektológ
ochorenia,
polyradikulitídy,  ťažké
serózne meningitídy

Lymská borelióza      1xza 2-3  infektológ   alebo počas 2 rokov od
              mes.    neurológ, reumatológ začiatku
                              ochorenia

Horúčnaté      stavy 1xza 3mes. infektológ   alebo 5 rokov
nezistenej  etiológie s       internista,
pretrvávajúcimi            reumatológ, pediater
patol. labor. prejavmiVírusové    hepatitídy 1xza 2 mes. infektológ   alebo
všetkých typov po jednom       gastroenterológ
roku   od   začiatku
ochorenia pri pretrvávaní
zvýšených     hodnôt
pečeňových testov

Chronické    vírusové 1xza 2-6  infektológ alebo
hepatitídy B, C, D     mes.    gastroenterológ

Stavy po poškodení pečene 1xza 2mes. infektológ,     minimálne 1 rok
pri  iných  infekčných       gastroenterológ
ochoreniach

Asymptomatickí   nosiči 1xza 6mes. infektológ
HBsAg a anti-HCV

Malária a iné tropické 1 x mesačne infektológ     do 1  roka od
choroby                           začiatku
                              ochorenia

Toxoplazmóza      v 1xza 3mes.  infektológ     počas 2 rokov
rekonvalescencii

Toxoplazmóza v gravidite  podľa    gynekológ
              potreby,
              minimálne
              1xza 2mes.

Toxoplazmóza  - vrodená 1x mesačne oftalmológ
forma, očná forma

Ďalšie   antropozoonózy 1x   za infektológ, prípadne počas 2 rokov
v rekonvalescencii     3-6mes.   iný odborník podľa
                    postihnutého orgánu
                    (systému)

Brušný týfus a paratýfus  1xza 3mes. infektológ      počas  trvania
- rekonvalescent                      bacilonosičstva
- bacilonosič

Kožné a pohlavné choroby

Syfilis podľa štádia    1x   za dermatovenerológ   podľa štádia
              2-12mes.

Gonorrhea         1x   za dermatovenerológ   po   vyliečení
              3-6mes.             maximálne 2 roky

Recidivujúce infekcie HP  1x   za dermatovenerológ   najmä     v
              3-6mes.             genitálnej
                              oblasti

Kožné choroby z povolania 1x   za dermatovenerológ   trvale
              6-12mes.

Lupus    erythematosus 1x   za dermatovenerológ   podľa
chron. discoidés      6-12mes.             zdravotného
                              stavu

Pemphigus    vulgáris, 1x   za dermatovenerológ   podľa
pemfigoidés        6-12mes.             zdravotného
                              stavu

Paraneoplastické dermatózy 1x   za dermatovenerológ   podľa
a iné závažné dermatózy  6-12mes.             zdravotného
                              stavu

Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunity

Závažné anémie       1x   za hematológ
              3-6mes.

Hemofílie  a  ostatné 1x   za hematológ
vrodené      získané 3-4mes.
koagulopatie

Myeloproliferatívne   a 1x   za hematológ
lymfoproliferatívne    2-3mes.
syndrómy

Vrodené   a   získané 1xza 3mes. hematológ
trombocytopénie     a
trombocytopatie

Vrodené   a   získané 1xza 4mes. hematológ
trombofilné stavy

Stavy po transplantáciách 1xza 2mes. hematológ
kostnej drene

Útlmové syndrómy      1x   za hematológ
              2-6mes.

Myelodysplastický syndróm 1xza 2mes. hematológ

Uzlinové syndrómy     1x   za hematológ
              3-12mes.

Imunodeficientné stavy

Rhinitis alergica     1xza 6mes. klinický imunológ

Dermorespiračný syndróm  1xza 3mes. klinický imunológ

Alergia      bližšie 1xza 6mes. klinický imunológ
nešpecifikovaná

Imunodeficientné stavy - 1xza 3mes. klinický imunológ,
primárne                pediater

Imunodeficientné stavy - 1xza 3mes. klinický imunológ
sekundárne

Choroby endokrinnej sústavy

Eufunkčná struma      1x   za praktický lekár
              6-12mes.

Struma  s  mechanickým 1x   za endokrinológ
syndrómom         6-12mes.

Tyreotoxikóza v remisii  1x   za endokrinológ
              6-12mes.

Špeciálne formy     individuálne oftalmológ   alebo
(oftalmopatie)             endokrinológ

Stavy  po  strumektómii 1x   za endokrinológ,
alebo liečbe rádiojódom  6-12mes.  nukleárna medicína

Hypotyreózy        1xza 12mes. endokrinológ
v stabilizovanom stave

Stavy   po  vonkajšom 1xza 12mes. endokrinológ  alebo
ožiarení krku             nukleárna medicína

Tyreoiditída v remisii   1xza 12mes. endokrinológ

Autoimúnna tyreoiditída  1xza 6mes. endokrinológ  alebo
                    klinický imunológ

Syndróm  rezistencie na 1x   za endokrinológ
hormóny          6-12mes.

Adrenálna nedostatočnosť, 1xza 6mes. endokrinológ
vrodená     adrenálna
hyperplázia
(v stabilizovanom stave),
nemé adenómy nadobličiek

Afunkčné adenómy hypofýzy 1x   za endokrinológ
              6-12mes.

Retencia semenníkov    1x   za endokrinológ,
              6-12mes.  praktický lekár pre
                    deti a dorast

Nelsonov     syndróm, 1xza 6mes. endokrinológ
hypopituitarizmus,
izolované poruchy tvorby
hypof. hormónov v stab.
stave

Diabetes insipidus     1xza 12mes. endokrinológ

Diencefalický syndróm   1xza 6mes. endokrinológ
v stab. stave

Hypokalcemický  syndróm
strumiprívny
-stabilizovaný       1xza 3mes. endokrinológ
-idiopatický        1xza 6mes. endokrinológ

Metabolická osteopatia v 1xza 6mes. endokrinológ
stab. stave

Syndróm   mnohopočetnej najmenej  endokrinológ
endokrinnej neoplázie   1xza 6mes.

Endokrinne   podmienená 1xza 3mes. endokrinológ,
hypertenzia              internista

Stavy  po  operáciách 1x   za endokrinológ
endokrinných orgánov    6-12mes.

Poruchy premeny látok

Dedičné      poruchy 1x   za internista, pediater
metabolizmu        2-6mes.   - odborník    pre
                    metabolické poruchy

Metabolické poruchy    1x   za diabetológ,   det.
              3-6mes.   endokrinológ

Diabetes mellitus typ I  1xza 1mes., diabetológ,   det.
              príp. aj  endokrinológ
              častejšie  - diabet.

Diabetes mellitus typ II 1xza 2mes., diabetológ,   det.
- na diéte, na PAD, na príp. aj  endokrinológ    -
inzul.           častejšie  diabet.

Nutričné problémy     podľa typu odb.   pracovisko
              postihnutia interného lekárstva,
                    pediater      -
                    endokrinológ

Poruchy    lipidového 1xza 3mes., internista, pediater
metabolizmu        príp. aj
              častejšie

Duševné poruchy v detskom veku

Psychózy          4-6xza rok pedopsychiater

Ťažké  vývojové duševné 4xza rok  pedopsychiater,
poruchy                prakt.  lekár  pre
                    deti a dorast

Demencia,    organický 4xza rok  pedopsychiater,
psychosyndróm,  mozgové       prakt.  lekár  pre
dysfunkcie               deti a dorast

Poruchy a zmeny osobnosti 4xza rok  pedopsychiater

Ťažké   psychosomatické 4-6xza rok pedopsychiater,
poruchy     (mentálna       prakt.  lekár  pre
anorexia a iné)            deti a dorast


Poruchy  adaptácie  a podľa    prakt.  lekár  pre
závažné stresové situácie potreby   deti  a  dorast,
                    pedopsychiater alebo
                    klinický psychológ


Deti    psychotických 4xza rok  prakt.  lekár  pre
rodičov   a   rodičov       deti  a  dorast,
vedených u psychiatra         pedopsychiater alebo
                    klinický psychológ


Deti    v   ťažkých podľa    prakt.  lekár  pre
sociokultúrnych      potreby   deti  a  dorast,
podmienkach   (týrané,       pedopsychiater alebo
sexuálne zneužívané)          klinický psychológ


Suicidálne správanie    podľa    prakt.  lekár  pre
              potreby   deti  a  dorast,
                    pedopsychiater alebo
                    klinický psychológ

Duševné poruchy v dospelosti

Osoby  s  recidivujúcim minimálne  psychiater
alebo     chronickým 1xza 3mes.
priebehom psychóz

Osoby trpiace organickým minimálne  psychiater
psychosyndrómom  (najmä  1xza 3mes.
v mladšom a strednom veku)

Osoby  po samovražednom minimálne  psychiater   alebo
pokuse   vykonanom  v 1xza 3mes. klinický psychológ
súvislosti  s  duševnou
chorobou

Osoby závislé od alkoholu minimálne  psychiater   alebo
a iných drog v štádiu, 1xza 3mes. klinický psychológ
ktoré  je ovplyvniteľné
liečbou

Sexuológia

Sexuálni delikventi    1x   za sexuológ    alebo
              3-12mes.  psychiater


Nebezpeční    sexuálni 1x   za sexuológ    alebo
devianti a transsexuáli 3-12mes.  klinický psychológ
po zmene pohlavia

Choroby nervovej sústavy

Epilepsia         podľa    neurológ
              potreby

Kataplexia, narkolepsia  1xza 12mes. neurológ
u stabilizovaných chorých

Demyelinizačné ochorenia  1xza 3mes. neurológ       individuálne
                              posúdenie

Parkinsonov syndróm    1x   za neurológ
              2-3mes.

Degeneratívne  ochorenie podľa    neurológ alebo lekár
CNS   a   periférneho potreby   FBLR
neurónu,  invalidizujúce
stavy po traumách CNS

Stavy   po   cievnych 1xza 3mes. neurológ,   príp.
mozgových príhodách  do       lekári    ďalších
1 roka                 odborností    pri
                    výraznom   podiele
                    extracerebrálnych
                    faktorov na vzniku
                    CMP

- po  1   roku  bez 1xza 12mes. neurológ, praktický
preukázaných stenóz          lekár pre dospelých,
                    príp. lekári ďalších
                    odborností    pri
                    výraznom   podiele
                    extracerebrálnych
                    faktorov na vzniku
                    CMP

- s preukázanými stenózami 1xza 6mes. neurológ,   príp.
                    lekári    ďalších
                    odborností    pri
                    výraznom   podiele
                    extracerebrálnych
                    faktorov na vzniku
                    CMP

- s rezíduami       1xza 6mes. neurológ, praktický
                    lekár pre dospelých,
                    príp. lekári ďalších
                    odborností    pri
                    výraznom   podiele
                    extracerebrálnych
                    faktorov na vzniku
                    CMP


Stavy po opakovaných CMP  1xza 3mes. neurológ, praktický trvale
                    lekár pre dospelých

Stavy po rekonštrukčných 1x   za neurológ    alebo
či    rekanalizačných 3-6mes.   neurochirurg
výkonoch        na
extrakraniálnych    či
intrakraniálnych tepnách

Aneuryzmy po operácii                    do 2 rokov po
- s   úplným uzáverom  1x   za neurológ    alebo operácii
 abnormity        3-6mes.   neurochirurg
- s neúplným uzáverom   1xza 3mes. neurológ    alebo
                    neurochirurg

Detská mozgová obrna    1xza 3mes. detský   neurológ,
                    prakt.  lekár  pre
                    deti a dorast alebo
                    lekár FBLR

Myasthenia gravis:     1xza 3mes. neurológ       -do 2 rokov
              1xza 6mes. neurológ       -po  2  rokoch
                               remisie

Chronická    zápalová 1xza 3mes. neurológ       -do 2 rokov
demyelinizačná       1xza 6mes. neurológ       -po  2  rokoch
polyradikuloneuropatia:                   remisie

Chronická polyneuropatia  1x   za neurológ    alebo
              6-12mes.  praktický lekár pre
                    dospelých,   alebo
                    praktický lekár pre
                    deti a dorast, príp.
                    ďalšie  odbornosti
                    podľa etiológie

Progresívna    svalová 1x   za neurológ alebo lekár
dystrofia         6-12mes.  FBLR

Neskoršie  následky  po 1xza 12mes. neurológ alebo lekár
poliomyelitíde             FBLR

Neurochirurgia

Deti   po   operácii 1xza 6mes. neurochirurg  alebo 2 roky
vrodených chýb CNS           neurológ

Deti   po   operácii 1xza 6mes. neurochirurg  alebo
hydrocefalu              neurológ

Chorí po operačnej liečbe 1xza 6mes. neurochirurg  alebo 2 roky
vertebrogénnych ochorení        neurológ

Pacienti  po  operačnej 1xza 6mes. neurológ
liečbe epilepsie

Pacienti po chirurgickej 1xza 12mes. neurochirurg
liečbe bolesti

Cievne choroby mozgu po 1xza 6mes. neurochirurg  alebo
operácii                neurológ

Chorí   s   úrazovým 1xza 3mes. neurochirurg  alebo do úpravy stavu
postihnutím  periférnych       neurológ
nervov

Choroby  oka  a očných
adnexov

Kompenzovaný glaukóm    1xza 2mes. oftalmológ

Strabizmus         1xza 6mes. oftalmológ     do 15 rokov veku

Diabetická retinopatia   1xza 6mes. oftalmológ
-jednoduchá forma     1xza 12mes.

Uveitídy          podľa    oftalmológ
              potreby

Choroby ušné,  nosné a
krčné

Chronická rinopatia    1xza 3mes. ORL

Papilómy dýchacích ciest  1x mesačne ORL
-detská   papilomatóza
hrtanu

Papilóm hrtanu dospelého, 1xza 3mes. ORL
papilóm nosnej sliznice

Chronická laryngitída   1xza    ORL         končí sa, ak po 2
s pachydermiou       3-6mes.             rokoch   nie  sú
                              príznaky
                              prekancerózy

Poruchy sluchu detí
- stabilizované  do  15 1xza 6mes. ORL alebo foniatria
 rokov
- stabilizované  nad 15 1xza 12mes. ORL alebo foniatria
 rokov

Poruchy   sluchu   u podľa    ORL, foniatria
dospelých profesionálne, potreby
jednostranné
progredujúce,  kontroly
načúvacieho prístroja

Detské      otitídy 1xza    ORL
sekretorické, chronické s 1-3mes.
cholesteatómom

Vrodené vývojové  chyby  1xza 6mes. ORL
v ORL oblasti

Benígne nádory u detí  1xza    ORL
v ORL oblasti       3-6mes.

Choroby obehovej sústavy

Esenciálna hypertenzia   1xza 3mes. praktický lekár pre
                    dospelých   alebo
                    internista,
                    praktický lekár pre
                    deti a dorast

Endokrinne   podmienená 1xza 3mes. endokrinológ,
hypertenzia              internista

Osoby  ohrozené vznikom 1xza 12mes. praktický lekár pre
hypertenzie   (rizikové       dospelých,
faktory)                internista

Ischemická choroba srdca  1xza    praktický lekár pre
              2-6mes.   dospelých   alebo
                    internista

Ischemická choroba srdca podľa    kardiológ,
s prejavmi ťažkej angíny  potreby   internista
pektoris,    kardiálna
insuficiencia       1-2x mes.

Stav po infarkte myokardu podľa
              potreby
- do 12 mesiacov      1-2x mes.  kardiológ,
                    internista
- po 12 mesiacoch     1xza 3mes. praktický lekár,
                    internista

Závažné arytmie      1xza    kardiológ
              1-12mes.

Nositelia kardiovertorov 1xza 3mes. kardiológ
a kardiostimulátorov

Pacienti        po podľa    kardiológ,      do 12 mesiacov
kardiochirurgických    potreby   kardiochirurg    po operácii
operáciách   do   12 1xza
mesiacov po operácii    2-3mes.

Pacienti        po 1xza 12mes. kardiológ
kardiochirurgických          kardiocentra
operáciách od 12 mesiacov 1xza 3mes. kardiológ
po operácii

Pacienti  s  vrodenou 1xza    kardiológ
srdcovou  chybou  pred 6-12mes.  kardiocentra
operáciou     vrátane 1xza 6mes. kardiológ
pacientov s inoperabilnou
chybou

Febris reumatica do 24 podľa    kardiológ
mes. po akútnom ochorení potreby
alebo  exacerbácii    1xza 3mes.
s karditídou

Febris reumatica od 24 1xza 6mes. kardiológ
mes. po akútnom ochorení
alebo  exacerbácii  s
postihnutím chlopne

Všetci   pacienti    1xza 6mes. kardiológ
s ochorením chlopní srdca

Kardiomyopatie  všetkých 1xza    kardiológ, prípadne
typov a etiológie     3-6mes.   kardiológ
                    kardiocentra

Pacienti v čakacej dobe podľa    kardiológ
na transplantáciu srdca potreby   kardiocentra
alebo pľúc

Pacienti        po podľa    kardiológ, kardiológ
transplantácii   srdca potreby   kardiocentra
alebo pľúc

Pacienti po kardiol.    1xza    kardiológ, prípadne
 interv. výkone do    2-3mes.   kardiológ
12 mes. po výkone            kardiocentra

Pacienti  po  kardiol. 1xza 6mes. kardiológ, prípadne
interv. výkone od 12 mes.       kardiológ
po výkone               kardiocentra

Onkologické ochorenia

Po skončení liečby
- v prvom roku       1xza 1 mes. onkológ,  príslušný
                    odborný lekár
- v druhom  a  ďalších podľa    onkológ,  príslušný
 rokoch liečby      aktuálnej  odborný lekár
              potreby a
              ordinácie
              lekára

Choroby ženských pohlavných orgánov

Stav po ca vulvae     1xza 6mes. gynekológ,
                    onkogynekológ

Morbus Bowen        1xza 6mes. gynekológ

Queyratova erytroplakia  1xza 6mes. gynekológ

Leukoplakia vagíny a vulvy 1xza 6mes. gynekológ

Krauróza vulvy (lichen   1xza 6mes. gynekológ
sclerosus et atrophicus)

Stav po malígnom ochorení v prvom   gynekológ,
maternice         roku  1xza onkogynekológ
              3mes.,
              v ďalších
              rokoch 1xza
              6mes.

Atypická   glandulárna v prvom   gynekológ
(adenomatózna)       roku 1xza
hyperplázia endometria   3mes.

Prekancerózy    krčka 1xza 6mes. gynekológ
maternice (dysplázie
a leukoplakie)

Pozitívna  HPV infekcia 1xza 6mes. gynekológ
cervixu

Trofoblastická choroba   podľa    gynekológ
              potreby

Stav po ca mammae     1xza 3mes. onkológ

Výskyt  ca  mammae  u 1xza 12mes. gynekológ
prvostupňových príbuzných

Mamárne     dysplázie 1xza 6mes. onkológ
(duktálna  hyperplázia,
atypická hyperplázia)

Aberantná mliečna žľaza  1xza 12mes. gynekológ

Mastodýnia         1xza 12mes. onkológ

Ekzém na bradavke alebo  1xza 3mes. gynekológ,
dvorci                 dermatológ

Chronická cystická     1xza 6mes. onkológ
mastopatia

Nesangvinolentný      1xza 3mes. onkogynekológ
výtok z bradavky

Benígne nádory
- uterus myom.
- cysta ovária       1xza 3mes. gynekológ, onkológ

Stav po ca ovárií     1xza 3mes. gynekológ, onkológ

Nádory s hraničnou     1xza 3mes. onkogynekológ
malignitou
(borderline tumor)

Ženy so špecifickými    1xza 3mes. gynekológ
zápalmi pohlavných
orgánov

Užívateľky antikoncepcie  1xza 12mes. gynekológ

Užívateľky hormonálnej   1xza 6mes. gynekológ,
substitučnej terapie          internista
v postmenopauze

Choroby močovej a pohlavnej sústavy

Choroby      močovej 1xza 12mes. urológ     alebo
a pohlavnej sústavy okrem       nefrológ,   alebo
tzv. interných ochorení       gynekológ
obličiek

Chronická pyelonefritída 1xza 3mes. urológ,
- v príčinnej súvislosti       nefrológ
s urologickým ochorením

Hydronefróza - stavy po 1xza 3mes. urológ
operácii aj bez operácie

Konkrementy  v obličke, 1xza 3-6mes. urológ
obličkovej  panvičke  a
močovode  (recidivujúce,
obojstranné, odliatkové a
v solitárnej obličke) po
operácii aj bez operácie

Vezikorenálny reflux    1xza    urológ, nefrológ
(po operácii aj bez    3-6mes.
operácie)

Vrodené obštrukčné     1xza    urológ, nefrológ
uropatie (po operácii   3-6mes.
aj bez operácie)

Neurogénny močový mechúr  1xza 6mes. urológ, nefrológ

Idiopatická hematúria   1xza 6mes. urológ, nefrológ

Stavy  po  vnútornej a 1xza    urológ
vonkajšej derivácii moču  3-6mes.

Poruchy zostupu semenníka 1xza 6mes. urológ, detský
                    chirurg

Choroby zažívacieho ústrojenstva

Achalázia         1xročne   gastroenterológ

Refluxná choroba pažeráka 1xročne   gastroenterológ
s vredom  alebo Baretov
pažerák

Rezistentný peptický vred 1-2xročne  gastroenterológ
žalúdka

Chronická pankreatitída  2xročne   gastroenterológ
(ťažká forma)

Ulcerózna kolitída     1xročne   gastroenterológ

Crohnova choroba      1xročne   gastroenterológ

Coeliakia sprue      1xročne   gastroenterológ

Stavy po polypektómiách v 1xza    gastroenterológ
hornej aj dolnej časti 1-2roky
tráviaceho traktu

Chronické     aktívne 1x ročne  gastroenterológ
hepatitídy

Reumatológia

Závažná osteoporóza
-bez fraktúr        1xza 12mes. reumatológ
-s fraktúrami       1xza 6mes. ortopéd

Séronegatívne             reumatológ
spondartritídy
(psoriatická  artritída,
reaktívne   artritídy,
enteropatické artritídy)
-aktívne          1xza 1-2mes.
-neaktívne         1xza 3mes.

Ostatné systémové choroby       reumatológ
spojiva    (Sjögnerov
syndróm, zmiešaná choroba
spojiva, prekryté sy. a
pod.)
-aktívne          1xza 1-2
              mes.
-neaktívne         1xza 6mes.

Stavy  po endoprotézach 1xza 12mes. ortopéd    alebo
bedrového zhybu a kolien       reumatológ
(prípadne      iných
reumo-chirurgických
operáciách)

Dermatomyositis            reumatológ   alebo
-aktívna          1xza 1mes. internista   alebo
-neaktívna         1xza 3mes. dermatológ

Reiterov syndróm            reumatológ   alebo
-aktívny          1xza 2mes. internista   alebo
-neaktívny         1xza 6mes. dermatológ

Juvenilná    chronická       reumatológ   alebo
artritída               pediater
-aktívna          1xza 1mes.
-neaktívna         1xza 3mes.

Reumatoidná artritída         reumatológ
-aktívna          1xza 1mes.
-neaktívna         1xza 3mes.

Systémový lupus            reumatológ
erytematosus
-aktívny          1xza 1mes.
-neaktívny         1xza 3mes.

Progresívna   systémová       reumatológ
skleróza
-systémová         1xza 2-3
              mes.
-lokalizovaná       1xza 12mes.

Nekrotizujúca vaskulitída
-aktívna          1xza 1-2mes. reumatológ   alebo
                    internista
-neaktívna         1xza 6mes.

Lymská   choroba    1xza 2-6  reumatológ   alebo
s chronickými   kĺbnymi mes.    internista
prejavmi

Ankylozujúca spondylitída       reumatológ   alebo
-aktívna          1xza 1-2  ortopéd
              mes.
-neaktívna         1xza 2-6
              mes.

Metabolická osteopatia v 1xza 6mes. reumatológ   alebo
stabilizovanom   stave       endokrinológ
(ochronóza,
chondrokalcinóza)

Dna-pakostnica             reumatológ   alebo
-aktívna          1xza 2mes. internista
-neaktívna         1xza 6mes.

Pľúcne ochorenia

Chronické   obštrukčné 1 až   2x pneumológ
choroby pľúc        ročne  pri
              exacerbácii
              podľa
              potreby

Bronchiálna astma     2 až   4x pneumológ
              ročne  pri
              exacerbácii
              podľa
              potreby

Difúzne  intersticiálne 1 až   2x pneumológ
pľúcne choroby       ročne  pri
              exacerbácii
              podľa
              potreby

Všetky   ochorenia  s 1x    za pneumológ
respiračnou        1-3mes. pri
insuficienciou       exacerbácii
              podľa
              potreby

Syndróm spánkového apnoe  podľa    pneumológ
              potreby

Pacienti        po podľa    pneumológ
transplantácii pľúc    potreby

Pacienti        po podľa    pneumológ
torakochirurgickej     potreby
operácii
VI. časť
Zdravotné indikácie pre liečbu v detských ozdravovniach
------------------------------------------------------------------
Diagnóza    Indikácia       Dĺžka     Ozdravovňa
                    liečebného
                    pobytu
                    v dňoch
-----------------------------------------------------------------
I. Infekčné a parazitárne choroby

A 15, A 16,   Kontakt s TBC     56-84     Železnô
A 18, A 19
B 15, B 16,   Stavy po hepatitíde  28      Šarišský
B 17      do 2 rokov po            Štiavnik
        stabilizácii klinického
        stavu
II. Nádory
C 00-D 48    Po skončení komplexnej podľa potreby Železnô
        onkologickej liečby

IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok
E 66      Obesitas ako zdravotná 28-35     Železnô
        indikácia              Horovce
                           Abrahám
                           Šarišský
                           Štiavnik
                           Čierna Hora

E 44, E 45,   Asthenia        28      Šarišský Štiavnik
E 46      Anorhexia       28      Biela Skala
        ako zdravotná indikácia       Kráľová
                           Serafínov
                           Čierna Hora
                           Janova Ves
                           Kremnické Bane
                           Krompachy
                           Železnô
                           Horovce
                           Abrahám

E 10      Diabetes mellitus   28      Krompachy
        (špecializované turnusy)       Železnô
                           Abrahám
V. Duševné poruchy a poruchy správania
F 43, F 45,   Reakcia na ťažký stres 28-35     Čierna Hora
        a adaptačné poruchy,
F 48      iné neurotické poruchy,       Kremnické Bane
        enuresis               Krompachy
                           Železnô
                           Horovce
                           Abrahám
                           Biela Skala
                           Kráľová

F 70      Ľahká duševná     28      Horovce
        zaostalosť              Abrahám

VI. Choroby nervového systému
G 40      Epilepsia       28      Krompachy
        (špecializované           Abrahám
        turnusy)               Serafínov

G 93      Ľahká mozgová     28      Krompachy
        dysfunkcia              Horovce

G 80      Detská mozgová obrna  28-35     Abrahám

X. Choroby dýchacej sústavy
J 31, J 32,   Recidivujúce zápaly  28      Abrahám
        horných a dolných
        dýchacích
J 35, J 37,   ciest bez obštrukcie,        Čierna Hora
J 39, J 40,   sinobronchitídy           Janova Ves
J 41, J 42                      Kremnické Bane
                           Železnô
                           Šarišský Štiavnik
                           Kráľová
                           Biela Skala
                           Serafínov
                           Horovce

J 30      Pollinosis       28-35     Železnô
                           Kráľová
                           Biela Skala
                           Čierna Hora
                           Horovce

J 11, J 12   Rekonvalescencia    28      Janova Ves
        po opakovanom zápale         Kremnické Bane
        pľúc v priebehu           Železnô
        posledných dvoch rokov        Abrahám
                           Šarišský Štiavnik
                           Kráľová
                           Biela Skala
                           Serafínov
                           Čierna Hora
                           Horovce
XI. Choroby tráviacej sústavy
K 90      Črevná malabsorpcia  28      Šarišský Štiavnik
                           Bardejov

XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
M 40-41     Ľahšie formy: skoliózy, 28      Kremnické Bane
        kyfoskoliózy, kyfózy,        Krompachy
        hyperlordózy, chybné         Horovce
        držanie tela             Šarišský Štiavnik

XVII. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
Q 90      Downov syndróm     21      Abrahám

    Zoznam detských ozdravovní s určením vekovej kategórie

    Detská ozdravovňa - Abrahám        6 - 15 rokov
    Detská ozdravovňa - Častá-Biela Skala   7 - 12 rokov
    Detská ozdravovňa - Horovce pri Púchove  2,5- 8 rokov
    Detská ozdravovňa - Janova Ves       3 - 7 rokov
    Detská ozdravovňa - Kremnické Bane     6 - 15 rokov
    Detská ozdravovňa - Krompachy       5 - 15 rokov
    Detská ozdravovňa - Modra-Kráľová     3 - 6 rokov
    Detská ozdravovňa - Nálepkovo-Čierna Hora 3 - 12 rokov
    Detská ozdravovňa - Serafínov       6 - 14 rokov
    Detská ozdravovňa - Šarišský Štiavnik   6 - 15 rokov
    Detská ozdravovňa - Železnô        3 - 15 rokov
Detské ozdravovne v Horovciach pri Púchove, v Janovej Vsi a v Modre-Kráľovej sú zariadenia určené pre deti v predškolskom veku a nezabezpečujú školskú výuku. Ohraničenie do 15 rokov znamená do skončenia povinnej školskej dochádzky.
VII. časť
Zdravotné indikácie, pri ktorých sú zdravotné výkony pri umelom oplodnení nevyhnutné na zachovanie zdravia poistenca
Výkony umelého oplodnenia sa vykonávajú v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Z povinného zákonného zdravotného poistenia sa uhrádzajú 2 až 3 cykly výkonov asistovanej reprodukcie u žien do 38. roku života.
1. Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
2. Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
3. Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
4. Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
5. Mužský faktor sterility - azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
6. Imunologické príčiny sterility overené laboratórne.
7. Riziko dedičného ochorenia, v ktorého dôsledku nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
8. Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.
PRÍL.2
I. časť
Zrušená od 1.6.1998
II. časť
Zrušená od 15.2.1999
III. časť
Zrušená od 1.10.1997
IV. časť
Zrušená od 1.10.1997
VYSVETLIVKY K SKRATKÁM
1. ATC: anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorou sa identifikuje liečivo
2. NÁZOV: názov anatomicko-terapeutickej skupiny
3. CESTA PODANIA: cesta podania lieku
  p.o.   (perorálna)
  loc.   (lokálna)
  parent. (parenterálna)
  p.rect  (rektálna)
  inhal.  (inhalačná)
  subling. (sublingválna)

 ATC         NÁZOV           CESTA PODANIA
------------------------------------------------------------------
A02   Antacidá, lieky na liečbu
     peptického vredu a flatulencie
A02BA  Antagonisty H2-receptorov         p.o.

A03   Spazmolytiká, anticholinergiká
     a propulzíva
A03BA  Semisyntetické alkaloidy beladony,
     organické amóniové zlúčeniny        parent.
A03DA  Syntetické anticholinergiká        parent.

A04   Antiemetiká a liečivá proti nauzee
A04AA  Antagonisty sérotonínu           p.o.
A04AA  Antagonisty sérotonínu           parent.

A07   Liečivá proti hnačke, črevnému
     zápalu a infekcii
A07EC  Kyselina aminosalicylová
     a príbuzné liečivá             p.o.
A07EC  Kyselina aminosalicylová
     a príbuzné liečivá             p.rect.

A10   Liečivá používané pri cukrovke
A10AB  Inzulíny a analógy, krátkodobo
     pôsobiace                 parent.
A10AC  Inzulíny a analógy, strednodobo
     pôsobiace                 parent.
A10AD  Inzulíny a analógy, strednodobo
     pôsobiace v kombinácii s krátkodobo
     pôsobiacimi                parent.
A10AE  Inzulíny a analógy, dlhodobo pôsobiace   parent.
A10BA  Biguanidy                 p.o.
A10BB  Sulfónamidy, deriváty močoviny       p.o.

A12   Náhrada minerálií
A12BA  Draslík                  p.o.
A12BA  Draslík                  parent.

B01   Antitrombotiká
B01AA  Antagonisty vitamínu K           p.o.
B01AC  Antiagreganciá trombocytov         p.o.

B02   Antihemoragiká
B02BA  Vitamín K a jeho deriváty         p.o.
B02BA  Vitamín K a jeho deriváty         parent.
B02BD  Koagulačné faktory             parent.

B03   Prípravky proti anémii
B03AA  Perorálne prípravky s dvojmocným
     železom                  p.o.

B05   Krvné náhrady a perfúzne roztoky
B05BA  Roztoky na parenterálnu výživu       parent.
B05BB  Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu
     elektrolytov                parent.

C01   Kardiaká
C01AA  Náprstníkové glykozidy           p.o.
C01AA  Náprstníkové glykozidy           parent.
C01DA  Organické nitráty             p.o.
C01DA  Organické nitráty             subling.
C01DX  Iné vazodilatátory             p.o.

C02   Antihypertenzíva
C02CA  Antagonisty alfaadrenoreceptorov      p.o.

C03   Diuretiká
C03AA  Tiazidové diuretiká            p.o.
C03CA  Slučkové diuretiká             p.o.
C03CA  Slučkové diuretiká             parent.
C03DB  Iné diuretiká šetriace draslík       p.o.

C04   Periférne vazodilatanciá
C04AD  Purínové deriváty             p.o.

C05   Vazoprotektíva
C05CA  Bioflavonoidy               p.o.

C07   Betablokátory
C07AA  Neselektívne betablokátory         p.o.
C07AB  Selektívne blokátory            p.o.

C08   Blokátory kalciového kanála
C08CA  Dihydropyridínové deriváty         p.o.
C08DA  Fenylalkylamínové deriváty         p.o.
C08DB  Benzotiazepínové deriváty         p.o.

C09   Látky účinkujúce na
     renín-angiotenzínový systém
C09AA  Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
     enzýmu                   p.o.
C09BA  Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
     enzýmu a diuretiká             p.o.

D07   Kortikosteroidy, dermatologické
     prípravky
D07AB  Kortikosteroidy II. triedy, stredne
     účinné                   loc.

G02   Iné gynekologiká
G02CA  Tokolytiká zo skupiny sympatomimetík    p.o.
G02CA  Tokolytiká zo skupiny sympatomimetík    parent.
G02CB  Inhibítory prolaktínu           p.o.

G03   Pohlavné hormóny a modulátory
     pohlavného systému
G03CA  Prirodzené a semisyntetické estrogény   p.o.
G03CA  Prirodzené a semisyntetické estrogény   parent.
G03DC  Gestagény, deriváty estrénu        p.o.

G04   Urologiká
G04AC  Nitrofuránové deriváty           p.o.

H02   Kortikosteroidy na systémové použitie
H02AA  Mineralokortikoidy             p.o.
H02AB  Glukokortikoidy              parent.
H02AB  Glukokortikoidy              p.o.

H03   Liečba štítnej žľazy
H03AA  Hormóny štítnej žľazy           p.o.
H03BB  Imidazolové deriváty s obsahom síry    p.o.

J04   Prípravky proti mykobaktériám
J04AC  Hydrazidy na liečbu tuberkulózy      p.o.
J04AK  Iné tuberkulotiká             p.o.

J07   Vakcíny
J07AM  Očkovacie látky proti tetanu        parent.
J07AN  Očkovacie látky proti tuberkulóze     parent.
J07AX  Iné bakteriálne očkovacie látky      parent.

L01   Antineoplastické látky
L01AA  Horčičný dusík a jeho analógy       p.o.
L01AB  Alkylačné látky, sulfonáty         p.o.
L01AC  Alkylačné látky, etylénimíny        parent.
L01AD  Deriváty nitrózourey            p.o.
L01AD  Deriváty nitrózourey            parent.
L01BA  Analógy kyseliny listovej         p.o.
L01BA  Analógy kyseliny listovej         parent.
L01BB  Analógy purínu               p.o.
L01BC  Deriváty pyrimidínu            parent.
L01DB  Antracyklíny a podobné látky        parent.
L01XA  Zlúčeniny platiny             parent.
L01XX  Iné antineoplastické látky         p.o.
L01XX  Iné antineoplastické látky         parent.

L02   Hormonálna terapia
L02BA  Antiestrogény               p.o.
L02BG  Inhibítory enzýmov             parent.

L04   Imunosupresívne látky
L04AA  Selektívne imunosupresívne látky      p.o.
L04AX  Iné imunosupresívne látky         p.o.

M01   Protizápalové a protireumatické látky
M01AB  Deriváty kyseliny octovej a podobné
     látky                   p.o.
M01AB  Deriváty kyseliny octovej a podobné
     látky                   parent.
M01CC  Penicilamín a podobné látky        p.o.

M03   Myorelaxanciá
M03BX  Ostatné centrálne účinkujúce
     myorelaxanciá               p.o.
N02   Analgetiká

N02AA  Prírodné ópiové alkaloidy         p.o.
N02AA  Prírodné ópiové alkaloidy         parent.
N02AB  Fenylpiperidínové deriváty         parent.
N02AX  Ostatné opioidy              p.o.
N02AX  Ostatné opioidy              p. rect.
N02AX  Ostatné opioidy              parent.

N03   Antiepileptiká
N03AB  Deriváty hydantoínu            p.o.
N03AF  Deriváty karboxamidu            p.o.
N03AG  Deriváty mastných kyselín         p.o.

N04   Antiparkinsoniká
N04BA  Dopa a jej deriváty            p.o.

N05   Psycholeptiká
N05AA  Fenotiazíny s alifatickým bočným
     reťazcom                  p.o.
N05AA  Fenotiazíny s alifatickým bočným
     reťazcom                  parent.
N05AB  Fenotiazíny s piperazínovou
     štruktúrou                 parent.
N05AD  Deriváty butyrofenónu           p.o.
N05AD  Deriváty butyrofenónu           parent.
N05AF  Deriváty tioxanténu            p.o.
N05AF  Deriváty tioxanténu            parent.
N05AH  Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny      p.o.
N05AX  Iné antipsychotiká             p.o.
N05AN  Lítium                   p.o.

N06   Psychoanaleptiká
N06AA  Neselektívne inhibítory spätného
     vychytávania monoamínov          p.o.
N06AB  Inhibítory spätného vychytávania
     sérotonínu                 p.o.

N07   Iné lieky na nervovú sústavu
N07AA  Inhibítory cholínesterázy         p.o.

R03   Antiastmatiká
R03AC  Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
     receptorov inhal.
R03BA  Glukokortikoidy              inhal.
R03BB  Anticholinergiká              inhal.
R03BC  Antialergiká okrem kortikosteroidov    inhal.
R03CC  Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
     receptorov                 p.o.
R03DA  Xantíny                  p.o.

R06   Systémové antihistaminiká
R06AX  Iné antihistaminiká na systémové použitie p.o.
R06AX  Iné antihistaminiká na systémové použitie parent.

S01   Oftalmologiká
S01BA  Kortikosteroidy nekombinované       loc.
S01BC  Nesteroidné protizápalové látky      loc.
S01EB  Parasympatikomimetiká           loc.
S01ED  Betablokátory               loc.
S01FA  Anticholinergiká              loc.
S01GX  Iné antialergiká              loc.

V03   Všetky ostatné liečebné produkty
V03AF  Detoxikanciá pri antineoplastickej
     liečbe                   p.o.
V03AF  Detoxikanciá pri antineoplastickej
     liečbe                   parent.

V04   Diagnostické látky
V04CF  Diagnostiká na tuberkulózu         parent.

V06   Výživa
V06CA  Výživa bez fenylalanínu          p.o.
PRÍL.3
ZOZNAM
SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK