Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

281/1994 Z.z. Novela podmienok prevádzky vozidiel na pozem. komunikáciách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
281/1994 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
z 19. septembra 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 248/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Na účely tejto vyhlášky sa odôvodnenými prípadmi jednotlivo dovezeného vozidla rozumie
a) vozidlo držiteľa, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) sanitné vozidlo a vozidlo pre telesne postihnuté osoby, osobitne upravené na vedenie alebo na prepravu,
c) vozidlo nadobudnuté pracovníkom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky a dovezené po skončení jeho pôsobenia v zahraničí,
d) vozidlo pracovníka cudzieho zastupiteľského úradu počas jeho pôsobenia na území Slovenskej republiky.".
2. V § 82 v poslednej vete sa na konci pripájajú slová "okrem vozidla jednotlivo dovezeného v odôvodnených prípadoch (§ 5a ods. 6)".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 281/1994 Z.z., , ktorou sa mení vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciach, Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.

Schválené: 19.09.1994
Rozposlané/platnosť od: 13.10.1994
Účinnosť od: 13.10.1994
Zrušené: 01.04.1997

78/1994 Zbierky zákonov na strane 1381.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 315/1996 Z.z.