§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
154/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. mája 1994
o matrikách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci.
I.ČASŤ
MATRIKY
Pojem
§ 2
(1) Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
(2) Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti"), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a 23 ods. 6). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. 1)
(3) Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie spoločne pre územný obvod matričného úradu.
§ 3
(1) Matrika je verejná listina.
(2) Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
(3) Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené týmto zákonom o skutočnostiach zapísaných v matrike, ktoré sa týkajú zapísanej osoby, podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.
(4) Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby, ktorej sa zápis v matrike týka.
(5) Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.
(6) V konaní pred orgánom verejnej moci, ktorého rozhodnutie je podkladom na zápis do matriky, zmenu zápisu v matrike alebo zrušenie zápisu v matrike, možno použiť úradný výpis nie starší ako tri mesiace.
Správa matrík
§ 4
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len "matričný úrad"). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
§ 5
(1) Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, do knihy narodení aj na základe ústneho oznámenia rodiča.
(2) Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register.
(3) Matriky zostávajú uložené na matričnom úrade, ktorý vedie matriky. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí sa tieto knihy odovzdajú príslušnému štátnemu archívu. 1a)
§ 6
(1) Matrika sa vedie na zviazaných tlačivách vydaných ministerstvom.
(2) Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.
§ 7
Elektronická matrika
(1) Elektronická matrika je špecializovaným portálom,1b) na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan Slovenskej republiky, cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby1c) matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom,1d) ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovateľom informačného systému elektronická matrika je ministerstvo.
(2) Na výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ak tento zákon neustanovuje inak. Matričné úrady, ministerstvo, okresné úrady sú povinné na úseku matrík pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe používať elektronickú matriku. Súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností (ďalej len "cirkev") pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe na úseku matrík používajú elektronickú matriku.
(3) Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods. 1, 2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.
(4) Údaje podľa odseku 3 sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, ak nie je preukázaný opak. Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje údaje do elektronickej matriky, zodpovedá za úplnosť a správnosť ním zapísaných údajov.
(5) O úradný výpis z elektronickej matriky a o potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike môže požiadať osoba uvedená v § 18 ktorýkoľvek matričný úrad. Úradný výpis z elektronickej matriky a potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike možno poskytnúť osobe uvedenej v § 18 v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu1e) aj prostredníctvom elektronickej matriky.
(6) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.
(7) Matričné úrady, okresné úrady, súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností sú povinné poskytnúť bezodkladne súčinnosť ministerstvu pri zabezpečovaní elektronických služieb informačného systému elektronická matrika.
(8) Ministerstvo zverejňuje zoznam matričných úradov pripojených na informačný systém elektronickej matriky na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
§ 8
(1) Na vedenie matrík ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len "matrikár").
(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je plnoletá, bezúhonná, 2a) preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.
(3) Matrikár skladá do rúk starostu obce sľub tohto znenia:
"Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike a budem zachovávať jej zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej úradnej činnosti dozviem.".
(4) Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ministerstvom. Obec je povinná umožniť matrikárovi zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní. Na odbornom vzdelávaní sú povinní sa zúčastňovať aj zamestnanci okresných úradov vykonávajúci kontrolu vedenia matrík. Okresný úrad je povinný umožniť týmto zamestnancom zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní.
(5) Ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca vykonávať úlohy spojené s vedením matrík, vykoná obec v spolupráci s príslušným okresným úradom opatrenia na zabezpečenie riadneho výkonu štátnej správy na tomto úseku.
(6) Matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva pred matričným úradom, sa poskytuje finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška.
§ 9
Zbierka listín
(1) Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka odovzdá okresnému úradu.
(2) Okresný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje jej aktualizáciu a ochranu pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu odovzdá okresný úrad zbierku listín príslušnému štátnemu archívu.
Príslušnosť matriky
§ 10
(1) Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.
(2) Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.
(3) Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len "bezdomovec") alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.
§ 11
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo. 3)
§ 12
Zápisy do matriky sa vykonávajú v štátnom jazyku. 4)
Zápisy do matriky
§ 13
(1) Do knihy narodení sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
b) meno, 5) priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
c) meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
d) dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
e) deň, mesiac a rok zápisu.
(2) Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.
(3) Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, pretože oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 6a)
(4) Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom. 7) Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
(5) Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, 7a) do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.
(6) Zápis dieťaťa, ktoré bolo odložené do verejne prístupného inkubátora,7b) sa do knihy narodení vykoná na základe správy lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytol dieťaťu zdravotnú starostlivosť ihneď po jeho nájdení v inkubátore. Správa sa zašle matričnému úradu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa nájdenia dieťaťa vo verejne prístupnom inkubátore a musí obsahovať údaje o dni, mesiaci, roku a mieste nájdenia dieťaťa, pohlaví dieťaťa a o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa; predpokladaný dátum narodenia dieťaťa obsahuje aspoň predpokladaný mesiac jeho narodenia.
(7) Ak ide o zápis dieťaťa, ktorého dátum narodenia nebol presne určený, matričný úrad zapíše ako deň narodenia posledný deň mesiaca, ak lekár podľa odseku 6 určil aspoň mesiac narodenia dieťaťa.
§ 14
Do knihy manželstiev sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
b) meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len "manželia"),
c) meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
d) dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko 8) sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
e) štátne občianstvo manželov,
f) mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
g) deň, mesiac a rok zápisu.
§ 15
(1) Do knihy úmrtí sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
b) meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
c) deň, mesiac a rok zápisu.
(2) Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
(3) Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.
§ 16
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,
a) ak o to požiadajú rodičia 9) pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu, 9a)
b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,
c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona. 10)
§ 17
Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti.
§ 17a
Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia manželstva alebo oznámenia o úmrtí.
Nazeranie do matriky a výpisy z matriky
§ 18
(1) Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy
a) osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
b) splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,
c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona, 10a)
d) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti, 10b)
e) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, 10c)
f) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará, 10d)
g) súdom ustanovenému opatrovníkovi, 10e)
h) na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon. 11)
(2) Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. 12)
(3) Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(4) Ak ide o osvojenie, matričný úrad umožní nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy len osvojiteľom a po dovŕšení plnoletosti aj osvojencovi.
(5) Doslovný výpis z matriky možno vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci.
§ 19
(1) Úradný výpis z knihy narodení (ďalej len "rodný list") obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
c) meno 5) a priezvisko dieťaťa,
d) pohlavie dieťaťa,
e) meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov,
f) deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(2) Úradný výpis z knihy manželstiev (ďalej len "sobášny list") obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
c) meno, 6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov a ich rodné čísla,
d) deň, mesiac, rok, miesto narodenia manželov,
e) meno, 6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov manželov,
f) dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezviská sa uvedú v mužskom aj ženskom tvare,
g) deň, mesiac a rok vyhotovenia sobášneho listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(3) V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 zapísané v matrike v jej materinskom jazyku, ale v slovenskom ekvivalente, sa uvedie v jej materinskom jazyku latinkou, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí písomný záznam. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o národnosti žiadateľa. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.
(4) Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, môže požiadať o výpis z matriky s menom v pôvodnom znení. Matričný úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(5) Úradný výpis z knihy úmrtí (ďalej len "úmrtný list") obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého; posledný deň mesiaca úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil len mesiac úmrtia, alebo posledný deň roka úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil rok úmrtia,
c) meno, 6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,
d) pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,
e) deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,
f) deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(6) V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.
(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.
(8) Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 4 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska 10) a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona. 13)
(9) Žiadosť o zapísanie ženského priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania v úradnom výpise vyhotovenom po tom, čo bolo uplatnené právo podľa odsekov 3, 4 a 6 alebo podľa § 16 sa považuje za žiadosť o zmenu priezviska podľa osobitného zákona. 10)
(10) Ak ide o zomretú osobu, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší úradný výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky v pôvodnom znení, ak o to písomne požiada člen rodiny, ktorým je manžel alebo deti zomretej osoby, a ak ich niet, rodičia zomretej osoby.
(11) Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky s menom v pôvodnom znení aj v prípade, ak osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny preukáže, že k zápisu mena v slovenskom ekvivalente došlo až dodatočne, bez súhlasu osoby, ktorej sa zápis týka.
Zápisy do matriky na základe dokladov z cudzích štátov
§ 20
Zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná matričný úrad len so súhlasom okresného úradu.
§ 21
(1) Osvojenie štátneho občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov v cudzine podľa cudzích právnych predpisov sa nezapisuje do matriky.
(2) Osvojenie cudzinca staršieho ako 18 rokov osvojeného podľa právnych predpisov jeho domovského štátu sa zapisuje do matriky, ak žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a v dôsledku osvojenia sa zmenilo priezvisko aj štátneho občana Slovenskej republiky.
(3) Osvojenie neplnoletého cudzinca štátnym občanom Slovenskej republiky, a to aj podľa právneho poriadku jeho domovského štátu, sa zapisuje do matriky.
§ 22
(1) O narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky sa súčasne so zápisom do matriky vyhotoví na účely výmeny matrík rodný list alebo sobášny list, ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody alebo zásady vzájomnosti vykonáva výmena úradných výpisov.
(2) Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 22a
Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania.
§ 23
Osobitná matrika
(1) Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na
a) území cudzieho štátu,
b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
c) lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
d) území nepatriacom žiadnemu štátu,
sa zapisujú do osobitnej matriky.
(2) Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa odseku 4 potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva na
a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
(4) Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.
(5) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.
(6) Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.
(7) Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.
(8) Úradné výpisy o matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.
(9) Osobitnú matriku vedie ministerstvo.
§ 24
Súčinnosť
Súdy a iné štátne orgány, matričné úrady, cirkev 14) a lekári sú povinní zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach, 9a) ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie.
§ 25
Obnova matriky
(1) Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie
a) podľa zbierky listín,
b) v prípade matriky vedenej do 31. decembra 1958 tým, že druhopis tejto matriky vyhlási za prvopis; súčasne zabezpečí vyhotovenie nového druhopisu v spolupráci s okresným úradom.
(2) Ak sa nezachová ani zbierka listín, zabezpečí matričný úrad obnovenie matriky podľa iných verejných listín, prípadne podľa iných hodnoverných dokladov.
§ 26
Zmeny zápisov v matrike
Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
II. ČASŤ
POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA
§ 27
(1) Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o štátnom občianstve,
c) potvrdenie o pobyte,
d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
e) doklad o rodnom čísle, 15)
f) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2) Doklad uvedený v odseku 1 písm. b), c), e) a f) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.14a)
(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad uvedený v odseku 1 písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
(4) Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
(5) Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len "snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
(6) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať
a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
c) dátum a miesto uzavretia manželstva,
d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
e) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi,
f) dohodu snúbencov o priezvisku,
g) meno, priezvisko a podpis tlmočníka, 7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
h) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(7) Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 5 a zápisnice o uzavretí manželstva.
(8) Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) a d) netreba predkladať, ak matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika a informačný systém elektronická matrika obsahuje taký doklad ako elektronický úradný dokument.15a)
(9) Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade s osobitným predpisom, 15b) zašle príslušnému súdu oznámenie o uzavretí manželstva.
§ 28
(1) Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o osobnom stave,
c) doklad o pobyte,
d) doklad o štátnom občianstve,
e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2) Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako šesť mesiacov.
(3) Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov. 17)
(4) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie; o preverení urobí okresný úrad záznam. Okresný úrad môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo.
§ 29
Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu. 18)
III. ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 30
Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nie je možné určiť podľa osobitného zákona, 18a) snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade.
§ 31
(1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady a ministerstvo.
(2) Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3) Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú okresné úrady.
(4) Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje osobitný zákon. 18b)
§ 31a
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 18c)
§ 32
(1) Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch. 19)
(2) Matričný úrad oznámi ministerstvu údaje súvisiace s osvojením dieťaťa v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19a)
§ 33
Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou vyhotoví matričný úrad, v ktorého územnom obvode má archív alebo jeho pobočka sídlo.
§ 34
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku a spôsob poskytnutia príspevku matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva, na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajška. Taktiež ustanoví podrobnosti o vedení matriky, vykonávaní zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí, vedení osobitnej matriky, vydávaní úradných výpisov, výmene matrík s cudzinou a vykonávaní skúšky matrikára.
§ 35
Porušenie povinností podľa tohto zákona (§ 13, § 15 a § 27 ods. 7) sa posudzuje podľa osobitných predpisov. 20)
§ 36
Mená a priezviská sa zapisujú do matriky a úradného výpisu z nej latinkou.
§ 37
(1) Úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 1949 (rodný list, prípadne rodný a krstný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti a majú charakter verejnej listiny, ak sa nezmenili skutočnosti v nich uvedené.
(2) Listiny vydané v cudzine súdom alebo iným príslušným orgánom, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín na účely zápisu, zmeny alebo doplnenia zápisu v matrike, ak sú opatrené predpísanými overeniami; predkladajú sa s prekladom do slovenského jazyka vykonaným podľa osobitného predpisu,21) ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny podľa prvej vety vydané v Českej republike.
(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom informuje osobu, ktorej sa zápis týka.
(4) Ak sa údaje v úradných výpisoch osvedčujúce osobný stav odlišujú od údajov v iných verejných listinách, považujú sa za správne údaje uvedené v úradných výpisoch, ak sa nepreukáže opak.
(5) Ak tento zákon ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla, vzťahuje sa toto ustanovenie na štátnych občanov Slovenskej republiky. Na cudzincov sa vzťahuje len za predpokladu, že im príslušný orgán 15) pridelil rodné číslo.
(6) Na účely tohto zákona sa za verejnú listinu považuje každá listina, ktorá osvedčuje skutočnosti o osobnom stave, ak bola vydaná oprávneným orgánom a obsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom.
(7) Tento zákon sa nevzťahuje na uloženie matrík, ich druhopisov vedených do 31. decembra 1958 a zbierok listín podľa osobitných právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
§ 37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.
§ 37b
Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.
§ 37c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2015
(1) Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. októbra 2015 sa vzťahujú na matričný úrad až po jeho pripojení na informačný systém elektronická matrika.
(2) Ak matričný úrad nie je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad postúpi bezodkladne žiadosť o úradný výpis z matriky a žiadosť o potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike miestne príslušnému matričnému úradu a bezodkladne o tom informuje žiadateľa.
(3) Ak matričná udalosť nie je zapísaná v elektronickej podobe a matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad najskôr matričnú udalosť zapíše v elektronickej podobe do informačného systému elektronická matrika a následne vyhotoví úradný výpis z matriky alebo potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike.
(4) Súdy, lekári a cirkev nie sú povinní uplatňovať výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe, ak im to neumožňujú technické dôvody.
§ 38
Zrušujú sa:
1. zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
3. vládne nariadenie č. 93/1958 Zb. o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach,
5. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.,
6. položky 7, 9 až 14 prílohy C a položky 62, 63, 69, 76 až 83 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 39
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem § 12, 16, 19 ods. 3, 5 až 7 a § 38 bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1994.
Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.
Zákon č. 416/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 198/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2002.
Zákon č. 515/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 36/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 11. februárom 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I až IV, čl. V v prvom, treťom až piatom bode a okrem ustanovení uvedených v čl. VI, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2005.
Zákon č. 14/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2006.
Zákon č. 335/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2007.
Zákon č. 204/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 124/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2015.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.
PRÍL.
ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV
Kraj        Okres         Obec (mestská časť) 
Bratislavský kraj Bratislava I     Staré Mesto 
          Bratislava II     Podunajské Biskupice 
                     Ružinov 
                     Vrakuňa 
          Bratislava III    Nové Mesto 
                     Rača 
                     Vajnory 
          Bratislava IV     Devínska Nová Ves 
                     Karlova Ves 
                     Záhorská Bystrica 
          Bratislava V     Čunovo 
                     Jarovce 
                     Petržalka 
                     Rusovce 
          Malacky        Gajary 
                     Jablonové 
                     Jakubov 
                     Kostolište 
                     Kuchyňa 
                     Láb 
                     Lozorno 
                     Malacky 
                     Malé Leváre 
                     Marianka 
                     Pernek 
                     Plavecké Podhradie 
                     Plavecký Mikuláš 
                     Plavecký Štvrtok 
                     Rohožník 
                     Sološnica 
                     Studienka 
                     Stupava 
                     Suchohrad 
                     Veľké Leváre 
                     Vysoká pri Morave 
                     Záhorie (vojenský obvod) 
                     Záhorská Ves 
                     Závod 
                     Zohor 
          Pezinok        Báhoň 
                     Budmerice 
                     Častá 
                     Doľany 
                     Modra 
                     Pezinok 
                     Slovenský Grob 
                     Svätý Jur 
                     Šenkvice 
                     Viničné 
                     Vinosady 
                     Vištuk 
          Senec         Bernolákovo 
                     Blatné 
                     Čataj 
                     Dunajská Lužná 
                     Hrubý Šúr 
                     Chorvátsky Grob 
                     Ivanka pri Dunaji 
                     Kostolná pri Dunaji 
                     Kráľová pri Senci 
                     Malinovo 
                     Most pri Bratislave 
                     Nová Dedinka 
                     Reca 
                     Senec 
                     Tomášov 
                     Veľký Biel 
Trnavský kraj   Dunajská Streda    Baka 
                     Baloň 
                     Blatná na Ostrove 
                     Čiližská Radvaň 
                     Dolný Bar 
                     Dolný Štál 
                     Dunajská Streda 
                     Gabčíkovo 
                     Holice 
                     Horný Bar 
                     Jahodná 
                     Kráľovičove Kračany 
                     Lehnice 
                     Michal na Ostrove 
                     Nový Život 
                     Ohrady 
                     Okoč 
                     Padáň 
                     Rohovce 
                     Sap 
                     Šamorín 
                     Štvrtok na Ostrove 
                     Topoľníky 
                     Trhová Hradská 
                     Trnávka 
                     Trstená na Ostrove 
                     Veľká Paka 
                     Veľké Blahovo 
                     Veľký Meder 
                     Vojka nad Dunajom 
                     Vrakúň 
                     Zlaté Klasy 
          Galanta        Abrahám 
                     Čierny Brod 
                     Dolné Saliby 
                     Galanta 
                     Horné Saliby 
                     Jelka 
                     Kajal 
                     Košúty 
                     Kráľov Brod 
                     Mostová 
                     Pata 
                     Pusté Úľany 
                     Sereď 
                     Sládkovičovo 
                     Šintava 
                     Šoporňa 
                     Tomášikovo 
                     Topoľnica 
                     Trstice 
                     Váhovce 
                     Veľká Mača 
                     Veľké Úľany 
                     Veľký Grob 
                     Vozokany 
                     Zemianske Sady 
          Hlohovec       Červeník 
                     Dvorníky 
                     Hlohovec 
                     Horné Otrokovce 
                     Horné Zelenice 
                     Leopoldov 
                     Madunice 
                     Pastuchov 
                     Trakovice 
          Piešťany       Dolný Lopašov 
                     Drahovce 
                     Chtelnica 
                     Krakovany 
                     Moravany nad Váhom 
                     Ostrov 
                     Piešťany 
                     Veľké Kostoľany 
                     Veselé 
                     Vrbové 
          Senica        Borský Mikuláš 
                     Borský Svätý Jur 
                     Cerová 
                     Dojč 
                     Hlboké 
                     Jablonica 
                     Koválov 
                     Kúty 
                     Lakšárska Nová Ves 
                     Moravský Svätý Ján 
                     Plavecký Peter 
                     Prietrž 
                     Prievaly 
                     Senica 
                     Sobotište 
                     Šajdíkove Humence 
                     Šaštín-Stráže 
                     Štefanov 
          Skalica        Brodské 
                     Dubovce 
                     Gbely 
                     Holíč 
                     Kopčany 
                     Petrova Ves 
                     Popudinské Močidlany 
                     Radošovce 
                     Skalica 
                     Unín 
          Trnava        Bíňovce 
                     Bohdanovce nad Trnavou 
                     Boleráz 
                     Borová 
                     Brestovany 
                     Cífer 
                     Dechtice 
                     Dobrá Voda 
                     Dolná Krupá 
                     Dolné Dubové 
                     Dolné Lovčice 
                     Dolné Orešany 
                     Horné Orešany 
                     Jaslovské Bohunice 
                     Križovany nad Dudváhom 
                     Majcichov 
                     Ružindol 
                     Smolenice 
                     Suchá nad Parnou 
                     Špačince 
                     Šúrovce 
                     Trnava 
                     Trstín 
                     Vlčkovce 
                     Voderady 
                     Zavar 
Trenčiansky kraj  Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 
                     Podlužany 
                     Rybany 
                     Slatina nad Bebravou 
                     Šišov 
                     Uhrovec 
                     Veľké Držkovce 
                     Zlatníky 
          Ilava         Bolešov 
                     Červený Kameň 
                     Dubnica nad Váhom 
                     Horná Poruba 
                     Ilava 
                     Košeca 
                     Ladce 
                     Nová Dubnica 
                     Pruské 
                     Zliechov 
          Myjava        Brezová pod Bradlom 
                     Kostolné 
                     Krajné 
                     Myjava 
                     Vrbovce 
          Nové Mesto nad Váhom Beckov 
                     Bošáca 
                     Bzince pod Javorinou 
                     Čachtice 
                     Dolné Srnie 
                     Horná Streda 
                     Hrádok 
                     Kálnica 
                     Kočovce 
                     Lubina 
                     Lúka 
                     Modrová 
                     Moravské Lieskové 
                     Nová Bošáca 
                     Nové Mesto nad Váhom 
                     Pobedim 
                     Podolie 
                     Považany 
                     Stará Turá 
          Partizánske      Bošany 
                     Chynorany 
                     Klátova Nová Ves 
                     Partizánske 
                     Skačany 
                     Veľké Uherce 
                     Veľký Klíž 
                     Žabokreky nad Nitrou 
          Považská Bystrica   Brvnište 
                     Dolná Mariková 
                     Dolný Lieskov 
                     Domaniža 
                     Horná Mariková 
                     Jasenica 
                     Papradno 
                     Plevník-Drienové 
                     Považská Bystrica 
                     Prečín 
                     Pružina 
                     Udiča 
          Prievidza       Bojnice 
                     Bystričany 
                     Čavoj 
                     Čereňany 
                     Diviaky nad Nitricou 
                     Dolné Vestenice 
                     Handlová 
                     Horná Ves 
                     Chrenovec-Brusno 
                     Kanianka 
                     Lehota pod Vtáčnikom 
                     Nedožery-Brezany 
                     Nitrianske Pravno 
                     Nitrianske Rudno 
                     Nitrianske Sučany 
                     Nitrica 
                     Nováky 
                     Osľany 
                     Prievidza 
                     Valaská Belá 
                     Zemianske Kostoľany 
          Púchov        Beluša 
                     Dohňany 
                     Lazy pod Makytou 
                     Lednica 
                     Lednické Rovne 
                     Lúky 
                     Lysá pod Makytou 
                     Mojtín 
                     Púchov 
                     Záriečie 
          Trenčín        Dolná Súča 
                     Drietoma 
                     Dubodiel 
                     Horná Súča 
                     Horné Srnie 
                     Melčice-Lieskové 
                     Motešice 
                     Nemšová 
                     Soblahov 
                     Svinná 
                     Trenčianska Teplá 
                     Trenčianska Turná 
                     Trenčianske Jastrabie 
                     Trenčianske Stankovce 
                     Trenčianske Teplice 
                     Trenčín 
Nitriansky kraj  Komárno        Bátorove Kosihy 
                     Bodza 
                     Búč 
                     Čalovec 
                     Číčov 
                     Dulovce 
                     Hurbanovo 
                     Chotín 
                     Imeľ 
                     Iža 
                     Kameničná 
                     Klížska Nemá 
                     Kolárovo 
                     Komárno 
                     Marcelová 
                     Martovce 
                     Moča 
                     Modrany 
                     Nesvady 
                     Okoličná na Ostrove 
                     Pribeta 
                     Radvaň nad Dunajom 
                     Sokolce 
                     Svätý Peter 
                     Tôň 
                     Trávnik 
                     Veľké Kosihy 
                     Zemianska Olča 
                     Zlatná na Ostrove 
          Levice        Bátovce 
                     Beša 
                     Čaka 
                     Čata 
                     Demandice 
                     Dolná Seč 
                     Dolný Pial 
                     Farná 
                     Hokovce 
                     Hontianska Vrbica 
                     Horné Semerovce 
                     Hronovce 
                     Ipeľský Sokolec 
                     Jur nad Hronom 
                     Kalná nad Hronom 
                     Keť 
                     Kozárovce 
                     Levice 
                     Mýtne Ludany 
                     Nová Dedina 
                     Nový Tekov 
                     Plášťovce 
                     Plavé Vozokany 
                     Pohronský Ruskov 
                     Pukanec 
                     Rybník 
                     Santovka 
                     Starý Tekov 
                     Šahy 
                     Šalov 
                     Šarovce 
                     Tekovské Lužany 
                     Tlmače 
                     Veľké Ludince 
                     Veľký Ďur 
                     Vyškovce nad Ipľom 
                     Želiezovce 
                     Žemberovce 
          Nitra         Alekšince 
                     Báb 
                     Branč 
                     Cabaj-Čápor 
                     Golianovo 
                     Hruboňovo 
                     Ivanka pri Nitre 
                     Jarok 
                     Jelenec 
                     Klasov 
                     Lefantovce 
                     Lehota 
                     Lužianky 
                     Mojmírovce 
                     Nitra 
                     Nová Ves nad Žitavou 
                     Nové Sady 
                     Pohranice 
                     Rišňovce 
                     Veľké Zálužie 
                     Veľký Cetín 
                     Vinodol 
                     Vráble 
                     Výčapy-Opatovce 
                     Zbehy 
          Nové Zámky      Andovce 
                     Bánov 
                     Bardoňovo 
                     Belá 
                     Bešeňov 
                     Bíňa 
                     Branovo 
                     Bruty 
                     Černík 
                     Dedinka 
                     Dolný Ohaj 
                     Dubník 
                     Dvory nad Žitavou 
                     Gbelce 
                     Hul 
                     Jasová 
                     Jatov 
                     Kamenica nad Hronom 
                     Kamenín 
                     Kamenný Most 
                     Kmeťovo 
                     Kolta 
                     Komjatice 
                     Komoča 
                     Ľubá 
                     Maňa 
                     Michal nad Žitavou 
                     Mojzesovo 
                     Mužla 
                     Nová Vieska 
                     Nové Zámky 
                     Palárikovo 
                     Podhájska 
                     Pozba 
                     Rúbaň 
                     Salka 
                     Semerovo 
                     Sikenička 
                     Strekov 
                     Svodín 
                     Štúrovo 
                     Šurany 
                     Trávnica 
                     Tvrdošovce 
                     Úľany nad Žitavou 
                     Veľké Lovce 
                     Veľký Kýr 
                     Zemné 
          Šaľa         Diakovce 
                     Hájske 
                     Kráľová nad Váhom 
                     Močenok 
                     Neded 
                     Selice 
                     Šaľa 
                     Tešedíkovo 
                     Trnovec nad Váhom 
                     Vlčany 
                     Žihárec 
          Topoľčany       Bojná 
                     Horné Obdokovce 
                     Kovarce 
                     Ludanice 
                     Prašice 
                     Preseľany 
                     Radošina 
                     Rajčany 
                     Solčany 
                     Topoľčany 
                     Veľké Ripňany 
          Zlaté Moravce     Čierne Kľačany 
                     Hosťovce 
                     Neverice 
                     Obyce 
                     Skýcov 
                     Sľažany 
                     Tesárske Mlyňany 
                     Topoľčianky 
                     Zlaté Moravce 
Žilinský kraj   Bytča         Bytča 
                     Kolárovice 
                     Kotešová 
                     Petrovice 
                     Predmier 
                     Súľov-Hradná 
                     Štiavnik 
                     Veľké Rovné 
          Čadca         Čadca 
                     Čierne 
                     Klokočov 
                     Korňa 
                     Krásno nad Kysucou 
                     Makov 
                     Nová Bystrica 
                     Olešná 
                     Oščadnica 
                     Raková 
                     Skalité 
                     Stará Bystrica 
                     Staškov 
                     Svrčinovec 
                     Turzovka 
                     Vysoká nad Kysucou 
                     Zákopčie 
                     Zborov nad Bystricou 
          Dolný Kubín      Dlhá nad Oravou 
                     Dolný Kubín 
                     Chlebnice 
                     Oravský Podzámok 
                     Párnica 
                     Veličná 
                     Zázrivá 
          Kysucké Nové Mesto  Horný Vadičov 
                     Kysucké Nové Mesto 
                     Kysucký Lieskovec 
                     Nesluša 
                     Ochodnica 
                     Rudina 
          Liptovský Mikuláš   Bobrovec 
                     Huty 
                     Hybe 
                     Kráľova Lehota 
                     Liptovská Kokava 
                     Liptovská Sielnica 
                     Liptovský Hrádok 
                     Liptovský Ján 
                     Liptovský Mikuláš 
                     Ľubeľa 
                     Partizánska Ľupča 
                     Pribylina 
                     Svätý Kríž 
                     Važec 
                     Východná 
                     Závažná Poruba 
          Martin        Belá-Dulice 
                     Blatnica 
                     Bystrička 
                     Ďanová 
                     Kláštor pod Znievom 
                     Košťany nad Turcom 
                     Krpeľany 
                     Lipovec 
                     Martin 
                     Necpaly 
                     Podhradie 
                     Príbovce 
                     Sklabiňa 
                     Sučany 
                     Turany 
                     Turčianska Štiavnička 
                     Turčianske Jaseno 
                     Valča 
                     Vrútky 
                     Žabokreky 
          Námestovo       Bobrov 
                     Breza 
                     Hruštín 
                     Krušetnica 
                     Lokca 
                     Mútne 
                     Námestovo 
                     Novoť 
                     Oravská Lesná 
                     Oravská Polhora 
                     Oravské Veselé 
                     Rabča 
                     Rabčice 
                     Zákamenné 
                     Zubrohlava 
          Ružomberok      Hubová 
                     Komjatná 
                     Likavka 
                     Liptovská Lúžna 
                     Liptovská Osada 
                     Liptovská Teplá 
                     Liptovské Revúce 
                     Lisková 
                     Ľubochňa 
                     Lúčky 
                     Ružomberok 
                     Sliače 
                     Stankovany 
                     Švošov 
          Turčianske Teplice  Dubové 
                     Horná Štubňa 
                     Jazernica 
                     Malý Čepčín 
                     Mošovce 
                     Sklené 
                     Slovenské Pravno 
                     Turček 
                     Turčianske Teplice 
          Tvrdošín       Habovka 
                     Liesek 
                     Nižná 
                     Suchá Hora 
                     Trstená 
                     Tvrdošín 
          Žilina        Belá 
                     Čičmany 
                     Divina 
                     Dlhé Pole 
                     Dolná Tižina 
                     Dolný Hričov 
                     Fačkov 
                     Hôrky 
                     Lietava 
                     Lutiše 
                     Rajec 
                     Rajecká Lesná 
                     Rajecké Teplice 
                     Strečno 
                     Terchová 
                     Varín 
                     Žilina 
Banskobystrický 
kraj        Banská Bystrica    Banská Bystrica 
                     Brusno 
                     Čerín 
                     Ľubietová 
                     Poniky 
                     Selce 
                     Slovenská Ľupča 
                     Staré Hory 
          Banská Štiavnica   Banská Belá 
                     Banská Štiavnica 
                     Prenčov 
                     Svätý Anton 
                     Štiavnické Bane 
          Brezno        Bacúch 
                     Beňuš 
                     Brezno 
                     Čierny Balog 
                     Heľpa 
                     Hronec 
                     Lom nad Rimavicou 
                     Mýto pod Ďumbierom 
                     Nemecká 
                     Podbrezová 
                     Pohorelá 
                     Pohronská Polhora 
                     Polomka 
                     Predajná 
                     Šumiac 
                     Telgárt 
                     Valaská 
                     Závadka nad Hronom 
          Detva         Detva 
                     Detvianska Huta 
                     Dúbravy 
                     Horný Tisovník 
                     Hriňová 
                     Klokoč 
                     Kriváň 
                     Látky 
                     Podkriváň 
                     Stará Huta 
                     Vígľaš 
                     Vígľašská Huta-Kalinka 
          Krupina        Bzovík 
                     Cerovo 
                     Čabradský Vrbovok 
                     Dudince 
                     Hontianske Moravce 
                     Hontianske Nemce 
                     Hontianske Tesáre 
                     Krupina 
                     Litava 
                     Rykynčice 
                     Sebechleby 
                     Senohrad 
          Lučenec        Ábelová 
                     Buzitka 
                     Divín 
                     Dobroč 
                     Fiľakovo 
                     Halič 
                     Holiša 
                     Lovinobaňa 
                     Lučenec 
                     Mýtna 
                     Radzovce 
                     Rapovce 
                     Šíd 
                     Tomášovce 
                     Veľká nad Ipľom 
          Poltár        Cinobaňa 
                     Hrnčiarska Ves 
                     Kalinovo 
                     Kokava nad Rimavicou 
                     Málinec 
                     Poltár 
                     Uhorské 
          Revúca        Gemerská Ves 
                     Hucín 
                     Jelšava 
                     Lubeník 
                     Muráň 
                     Ratková 
                     Revúca 
                     Sirk 
                     Tornaľa 
          Rimavská Sobota    Bátka 
                     Číž 
                     Figa 
                     Gemerský Jablonec 
                     Hajnáčka 
                     Hnúšťa 
                     Hodejov 
                     Hostice 
                     Hrachovo 
                     Jesenské 
                     Klenovec 
                     Kráľ 
                     Ožďany 
                     Rimavská Baňa 
                     Rimavská Seč 
                     Rimavská Sobota 
                     Teplý Vrch 
                     Tisovec 
                     Včelince 
                     Veľký Blh 
          Veľký Krtíš      Bušince 
                     Čebovce 
                     Čelovce 
                     Dačov Lom 
                     Dolná Strehová 
                     Dolné Plachtince 
                     Dolné Strháre 
                     Hrušov 
                     Kamenné Kosihy 
                     Modrý Kameň 
                     Nenince 
                     Pôtor 
                     Senné 
                     Sklabiná 
                     Slovenské Ďarmoty 
                     Veľká Čalomija 
                     Veľká Ves nad Ipľom 
                     Veľký Krtíš 
                     Vinica 
                     Vrbovka 
                     Želovce 
          Zvolen        Budča 
                     Dobrá Niva 
                     Lešť (vojenský obvod) 
                     Očová 
                     Pliešovce 
                     Sása 
                     Sliač 
                     Zvolen 
                     Zvolenská Slatina 
                     Žarnovica Hodruša-Hámre 
                     Hrabičov 
                     Hronský Beňadik 
                     Nová Baňa 
                     Veľká Lehota 
                     Žarnovica 
          Žiar nad Hronom    Hliník nad Hronom 
                     Horná Ždaňa 
                     Janova Lehota 
                     Kremnica 
                     Trnavá Hora 
                     Vyhne 
                     Žiar nad Hronom 
Prešovský kraj   Bardejov       Bardejov 
                     Gaboltov 
                     Hertník 
                     Kružlov 
                     Kurima 
                     Malcov 
                     Marhaň 
                     Nižná Polianka 
                     Raslavice 
                     Zborov 
          Humenné        Humenné 
                     Kamenica nad Cirochou 
                     Košarovce 
                     Koškovce 
                     Ohradzany 
                     Papín 
                     Ruská Poruba 
                     Topoľovka 
                     Udavské 
          Kežmarok       Kežmarok 
                     Lendak 
                     Slovenská Ves 
                     Spišská Belá 
                     Spišská Stará Ves 
                     Spišské Hanušovce 
                     Veľká Lomnica 
                     Vrbov 
          Levoča        Levoča 
                     Nižné Repaše 
                     Spišské Podhradie 
                     Spišský Štvrtok 
          Medzilaborce     Habura 
                     Krásny Brod 
                     Medzilaborce 
                     Oľka 
                     Radvaň nad Laborcom 
                     Výrava 
          Poprad        Hôrka 
                     Hranovnica 
                     Liptovská Teplička 
                     Poprad 
                     Spišské Bystré 
                     Svit 
                     Štrba 
                     Šuňava 
                     Veľký Slavkov 
                     Vysoké Tatry 
                     Ždiar 
          Prešov        Bzenov 
                     Drienov 
                     Fričovce 
                     Hermanovce 
                     Chmeľov 
                     Chminianska Nová Ves 
                     Kapušany 
                     Lemešany 
                     Petrovany 
                     Prešov 
                     Sedlice 
                     Svinia 
                     Šarišské Bohdanovce 
                     Široké 
                     Terňa 
                     Tuhrina 
                     Veľký Šariš 
          Sabinov        Brezovica 
                     Jarovnice 
                     Lipany 
                     Pečovská Nová Ves 
                     Sabinov 
                     Šarišské Dravce 
                     Šarišské Michaľany 
          Snina         Belá nad Cirochou 
                     Klenová 
                     Pčoliné 
                     Snina 
                     Stakčín 
                     Ubľa 
                     Ulič 
          Stará Ľubovňa     Hniezdne 
                     Jarabina 
                     Ľubotín 
                     Malý Lipník 
                     Mníšek nad Popradom 
                     Nová Ľubovňa 
                     Orlov 
                     Plavnica 
                     Podolínec 
                     Stará Ľubovňa 
                     Veľký Lipník 
          Stropkov       Brusnica 
                     Bukovce 
                     Havaj 
                     Nižná Olšava 
                     Stropkov 
                     Turany nad Ondavou 
          Svidník        Cernina 
                     Giraltovce 
                     Krajná Poľana 
                     Kružlová 
                     Ladomirová 
                     Nižný Mirošov 
                     Okrúhle 
                     Svidník 
          Vranov nad Topľou   Bystré 
                     Hanušovce nad Topľou 
                     Holčíkovce 
                     Nižný Hrabovec 
                     Sečovská Polianka 
                     Slovenská Kajňa 
                     Soľ 
                     Tovarné 
                     Vranov nad Topľou 
                     Vyšný Žipov 
Košický kraj    Gelnica        Gelnica 
                     Jaklovce 
                     Kluknava 
                     Margecany 
                     Mníšek nad Hnilcom 
                     Nálepkovo 
                     Prakovce 
                     Smolník 
                     Švedlár 
          Košice I       Staré Mesto 
          Košice II       Šaca 
                     Západ 
          Košice III      Dargovských hrdinov 
          Košice IV       Juh 
          Košice-okolie     Bidovce 
                     Bohdanovce 
                     Buzica 
                     Čaňa 
                     Čečejovce 
                     Družstevná pri Hornáde 
                     Haniska 
                     Jasov 
                     Kecerovce 
                     Košická Belá 
                     Košická Polianka 
                     Kráľovce 
                     Kysak 
                     Malá Ida 
                     Medzev 
                     Moldava nad Bodvou 
                     Nižný Klátov 
                     Perín-Chym 
                     Poproč 
                     Rozhanovce 
                     Ruskov 
                     Seňa 
                     Slanec 
                     Turňa nad Bodvou 
                     Valaliky 
                     Veľká Ida 
                     Ždaňa 
          Michalovce      Bracovce 
                     Budkovce 
                     Jovsa 
                     Malčice 
                     Michalovce 
                     Nacina Ves 
                     Palín 
                     Pavlovce nad Uhom 
                     Strážske 
                     Trhovište 
                     Veľké Kapušany 
                     Vinné 
                     Vojany 
                     Zalužice 
                     Zemplínska Široká 
                     Žbince 
          Rožňava        Dobšiná 
                     Jablonov nad Turňou 
                     Krásnohorské Podhradie 
                     Plešivec 
                     Rožňava 
                     Slavošovce 
                     Štítnik 
          Sobrance       Bežovce 
                     Krčava 
                     Podhoroď 
                     Porúbka 
                     Remetské Hámre 
                     Sobrance 
                     Úbrež 
                     Veľké Revištia 
          Spišská Nová Ves   Hrabušice 
                     Krompachy 
                     Letanovce 
                     Markušovce 
                     Rudňany 
                     Spišská Nová Ves 
                     Spišské Vlachy 
                     Spišský Hrušov 
          Trebišov       Boľ 
                     Borša 
                     Cejkov 
                     Čerhov 
                     Čierna nad Tisou 
                     Kráľovský Chlmec 
                     Kuzmice 
                     Leles 
                     Michaľany 
                     Novosad 
                     Parchovany 
                     Sečovce 
                     Somotor 
                     Streda nad Bodrogom 
                     Trebišov 
                     Veľké Trakany 
                     Veľký Horeš. 
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Zákon č. 88/1990 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva.
1a) Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
1b) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
1c) § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a) § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
3) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 37 zákona 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
9a) § 108 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Napríklad zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
18b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
18c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 540/2001 Z.z. v znení zákona č. 215/2004 Z.z., § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
20) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.