Obsah Dostupné filtre
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
Samospráva (51)
... dalšie položky

274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
274/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 1993
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 1) a tohto zákona vykonávajú
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva"),
b) iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,
c) Slovenská obchodná inšpekcia,
d) obce.
§ 2
Ministerstvo hospodárstva vo veciach ochrany spotrebiteľa
a) riadi výkon štátnej správy,
b) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky; pritom spolupracuje s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, so združeniami spotrebiteľov a s inými právnickými osobami založenými na ochranu spotrebiteľa,
c) zrušené od 1.1.2000.
§ 3
Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach ochrany spotrebiteľa spolupracujú s ministerstvom hospodárstva pri tvorbe koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky.
§ 4
Zrušený od 1.4.2002
§ 5
Zrušený od 1.1.2003
§ 6
Zrušený od 1.4.2002
§ 7
Obec
a) vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa; 1) vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru 10) a predaja tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod,
b) ukladá pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. 9)
§ 8
Zrušený od 1.1.2000
§ 9
Združenie spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa sú oprávnené
a) spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej spotrebiteľskej politiky,
b) zúčastňovať sa na tvorbe právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa,
c) podávať podnety orgánom štátnej správy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa. 15)
§ 10
Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ktoré im vo veciach ochrany spotrebiteľa ustanovujú osobitné predpisy. 16)
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993.
Zákon č. 310/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2000.
Zákon č. 128/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 414/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
1) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
16) Napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 32/1992 Zb), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien, zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 274/1993 Z.z., o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 20.10.1993
Rozposlané/platnosť od: 26.11.1993
Účinnosť od: 01.12.1993
Zrušené: 01.09.2004

68/1993 Zbierky zákonov na strane 1194.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 179/2011 Z.z.