241/1993 Z.z.

o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch

Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (17)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (20)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (7)
... dalšie položky
Monografie (14)
... dalšie položky
Vzory (1)
... dalšie položky
241/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 1993
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Štátne sviatky
Štátnymi sviatkami sú:
a) 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky,
b) 5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,
c) 29. august - výročie Slovenského národného povstania,
d) 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky,
e) 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.
§ 2
Dni pracovného pokoja
(1) Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja. 1)
(2) Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto sviatky:
a) 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov),
b) Veľký piatok,
c) Veľkonočný pondelok,
d) 1. máj - Sviatok práce,
e) 15. september- Sedembolestná Panna Mária,
f) 1. november - sviatok Všetkých svätých,
g) 24. december - Štedrý deň,
h) 25. december - prvý sviatok vianočný,
i) 26. december - druhý sviatok vianočný,
j) 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.
§ 3
Pamätné dni
Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:
a) 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva,
b) 13. apríl - Deň nespravodlivo stíhaných,
c) 1. máj - Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii,
d) 4. máj - výročie úmrtia M.R. Štefánika,
e) zrušený od 11.7.1996
f) 7. jún - výročie Memoranda národa slovenského,
g) 5. júl - Deň zahraničných Slovákov,
h) 17. júl - výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
i) 4. august - Deň Matice slovenskej,
j) 10. august - Deň obetí banských nešťastí,
k) 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia,
l) 19. september - Deň vzniku Slovenskej národnej rady,
m) 6. október - Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie,
n) 27. október - Deň černovskej tragédie,
o) 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,
p) 29. október - Deň narodenia Ľudovíta Štúra,
r) 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa,
s) 31. október - Deň reformácie,
t) 30. december - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.
§ 4
Prechodné ustanovenia
Doterajší štátny sviatok 28. október podľa osobitných predpisov 2) sa v roku 1993 mení na deň pracovného pokoja 3).
§ 4a
Prechodné ustanovenie
V roku 2018 je 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.
§ 5
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. Zákon č. 93/1951 Sb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č. 167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.,
2. Zákon Slovenskej národnej rady č. 348/1990 Zb. o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatka obetiam politického násilia),
3. Zákon Slovenskej národnej rady č. 422/1991 Zb. o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky,
4. Zákon Slovenskej národnej rady č. 489/1992 Zb. o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky,
5. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1993 Z.z. o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky.
§ 6
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 201/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 11. júlom 1996.
Zákon č. 156/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1998.
Zákon č. 285/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 12. novembrom 1999.
Zákon č. 396/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 28. novembrom 2000.
Zákon č. 442/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2001.
Zákon č. 424/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 409/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 281/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 11. októbrom 2018.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
1) § 91 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
2) § 1 zákona č. 93/1951 Sb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
3) § 2 zákona č. 93/1951 Sb. v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.