166/1993 Z.z.

o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
166/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. júla 1993
o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Zrušený od 4.10.2000
§ 2
(1) Právnym nástupcom Česko-slovenského rozhlasu na území Slovenskej republiky je Slovenský rozhlas, a to v rozsahu práv ustanovených zákonom. 1)
(2) Výkon práv 2) k rozhlasovým programom, ktoré vyrobili štúdiá Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku, patrí Slovenskému rozhlasu.
(3) Slovenský rozhlas má právo využívať rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom k 1. júlu 1991. 3) Slovenský rozhlas má právo využívať aj rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenským rozhlasom, ak z týchto zmlúv nevyplýva niečo iné.
(4) Právo využívať rozhlasové programy, ku ktorým právo využívania nadobudol Česko-slovenský rozhlas od zahraničných subjektov, prechádza na Slovenský rozhlas.
§ 3
(1) Právnym nástupcom Česko-slovenskej televízie na území Slovenskej republiky je Slovenská televízia, a to v rozsahu práv ustanovených zákonom. 1)
(2) Výkon práv 2) k televíznym programom, ktoré vyrobila Česko-slovenská televízia na Slovensku, patrí Slovenskej televízii.
(3) Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou k 1. júlu 1991. 4) Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou, ak z týchto zmlúv nevyplýva niečo iné.
(4) Právo využívať televízne programy, ku ktorým právo využívania nadobudla Česko-slovenská televízia od zahraničných subjektov, prechádza na Slovenskú televíziu.
§ 4
K majetku, ku ktorému mali právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas a Česko-slovenská televízia, ktorý prešiel do vlastníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 1) má právo hospodárenia Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.
Čl.II
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 a v celom texte zákona sa vypúšťajú slová "zákon Českej národnej rady" vo všetkých tvaroch.
2. V § 5 písmeno a) sa vypúšťajú slová "a s Listinou ľudských práv a slobôd"; súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1).
3. V § 5 písmeno f) sa vypúšťa.
4. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 4) a poznámka pod čiarou k odkazu 4).
5. V § 7 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
"(3) Prevádzkovateľ zo zákona môže vysielať reklamy v pásme VKV II do času prechodu vysielania z normy OIRT (VKV I) do CCIR (VKV II) v rozsahu 0,5%".
6. V § 9 ods. 2 písm. c) a v § 10 ods. 4 sa slovo "národov" nahrádza slovom "národa".
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 5) sa pripájajú slová "v znení neskorších predpisov".
8. V § 10 odsek 3 znie:
"(3) Licencie udeľuje Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "rada"). Licencie s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky na návrh rady schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky a po schválení udeľuje rada. Na udelenie licencie nie je právny nárok.".
9. V § 12 odsek 7 sa vypúšťa.
10. V § 15 ods. 1 úvodná veta znie:
"Rada odníme držiteľovi licenciu, ak".
11. V § 15 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo "už".
12. V § 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) držiteľ licencie závažným spôsobom porušuje podmienky určené v licencii, povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.".
13. V § 15 ods. 2 úvodná veta znie:
"Rada môže licenciu odňať, ak".
14. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Ďalšie ustanovenia sa primerane preznačia.
15. V § 15 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová "ak však v podmienkach licencie bola určená iná lehota, platí táto lehota".
16. Štvrtá časť zákona sa vypúšťa.
17. V § 19 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Prevádzkovateľ káblového rozvodu je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi zo zákona; rovnako je povinný oznámiť mu všetkých účastníkov príjmu signálu káblového rozvodu.".
18. V § 20 odsek 1 znie:
"(1) Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie, určí mu primeranú lehotu na nápravu; ak nedôjde v určenej lehote k náprave, rada mu uloží pokutu. Ustanovenia § 15 tým nie sú dotknuté.".
19. V § 20 ods. 3 písm. a) sa slová v zátvorke "ods. 4" nahrádzajú slovami "písm. d)".
20. V § 20 ods. 3 písm. b) sa slová v zátvorke "§ 5 ods. 5" nahrádzajú slovami "§ 5 písm. e)".
21. V § 20 ods. 4 písm. a) sa slová "§ 5 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§ 5 písm. a) a b)".
22. V § 20 odsek 10 znie:
"(10) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.".
23. V § 23 odsek 3 sa vypúšťa.
24. Kde sa v tomto zákone používajú slová "Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky", "Federálne zhromaždenie" a "Slovenská národná rada" vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "Národná rada Slovenskej republiky".
25. Kde sa v tomto zákone používajú slová "orgán udeľujúci licenciu" alebo "federálna rada" vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "rada".
26. Kde sa v tomto zákone používajú slová "česko-slovenské" vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "slovenské".
27. Kde sa v tomto zákone používajú slová "Česká a Slovenská Federatívna Republika", rozumie sa tým "Slovenská republika".
Čl.III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno a) sa vypúšťa.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "v spolupráci s federálnou radou".
3. V § 2 ods. 1 písm. d), ako aj poznámka pod čiarou k odkazu 3) sa vypúšťajú.
4. V § 2 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa časť vety za čiarkou a poznámka pod čiarou k odkazu 4).
5. V § 2 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová "informovať o nich federálnu radu".
6. V § 2 odsek 2 znie:
"(2) Činnosť rady je upravená štatútom, ktorý na návrh rady schvaľuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.".
7. V § 3 odsek 2 sa vypúšťa.
8. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
9. V § 5 ods. 2 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.".
10. V § 6 odsek 2 znie:
"(2) Po prvej voľbe všetkých členov rady sa žrebom určia mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.".
11. V § 9 odsek 1 sa bodka na konci vety vypúšťa a pripájajú sa slová "alebo Federálnou radou pre rozhlasové a televízne vysielanie".
12. V § 9 odsek 2 znie:
"(2) Licencie vydané podľa odseku 1 v čase účinnosti zákona č. 468/1991 Zb. sú platné, ak pri ich vydaní boli dodržané ustanovené podmienky. Ich platnosť sa skončí 31. decembra 1995, čo však rade nebráni rozhodnúť o skoršom odňatí licencie za podmienok ustanovených v § 15 uvedeného zákona.".
13. Kde sa v tomto zákone používajú slová "Slovenská národná rada", rozumie sa tým "Národná rada Slovenskej republiky".
14. Kde sa v tomto zákone používajú slová "Česká a Slovenská Federatívna Republika", rozumie sa tým "Slovenská republika".
Čl.IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) šíriť vysielanie na krátkych vlnách do zahraničia. Náklady s týmto spojené sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.".
2. V § 7 ods. 2 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
"d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.".
Čl.V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
"d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.".
Čl.VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 321/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 19. novembrom 1996.
Zákon č. 380/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 28. decembrom 1996.
Zákon č. 285/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 29. októbrom 1997.
Zákon č. 308/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 4. októbrom 2000.
Čl.VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom a neskoršími zákonmi.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
1) Zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie.
2) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z.z.
3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.
4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.