Obsah Dostupné filtre
Predpisy (15)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky

162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
162/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 1993
o občianskych preukazoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len "občan") preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vyobrazenie občianskeho preukazu je v prílohe tohto zákona.
(2) Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dosiahol 15 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3) zrušený od 1.5.2004.
§ 2
Občiansky preukaz vydáva a zápisy do neho vykonáva obvodný úrad v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt.
§ 3
Doba platnosti občianskeho preukazu sa pri jeho vydaní určuje na 10 rokov. Občanom starším ako 60 rokov sa vydá občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.
Zápisy v občianskom preukaze
§ 4
(1) Do občianskeho preukazu sa zapisuje priezvisko, meno, rodné priezvisko, pohlavie, dátum, miesto a okres narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu občana, dátum vydania, termín ukončenia doby platnosti občianskeho preukazu a skrátený názov obvodného úradu, ktorý občiansky preukaz vydal.
(2) Ak má občan obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo má uložený trest zákazu pobytu, zapíše sa do občianskeho preukazu aj táto skutočnosť.
(3) Na žiadosť občana sa do občianskeho preukazu zapíšu údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci, a údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára, akademický titul, akademicko-vedecký titul alebo iný titul absolventa vysokej školy po predložení dokladu o jeho priznaní.
§ 5
(1) Zápisy v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom v § 4 ods. 1 a 2 nahrádzajú osvedčenie o štátnom občianstve, potvrdenie o mieste trvalého pobytu a ostatné verejné listiny o skutočnostiach, ktoré sú predmetom zápisu, a to v rozsahu uvedenom v občianskom preukaze.
(2) Pri preukazovaní skutočnosti zapísanej v občianskom preukaze nie je občan povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.
Vydávanie občianskeho preukazu
§ 6
Prvý občiansky preukaz
(1) Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá
a) pri dovŕšení 15. roku veku,
b) keď nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c) keď ukončil trvalý pobyt v cudzine a nemal ešte vydaný občiansky preukaz.
(2) O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1 písm. a) je povinný požiadať zákonný zástupca občana alebo ten, komu je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené do ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy (ďalej len "zákonný zástupca"), najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku občana.
(3) Občan alebo zákonný zástupca občana, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť
a) rodný list alebo rodný a krstný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle, 1)
b) potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom, 2)
c) dve ostré, neretušované farebné alebo čiernobiele fotografie zhotovené na hladkom, lesklom polokartóne z toho istého negatívu alebo zhotovené prístrojom so súčasnou expozíciou viacerými objektívmi, s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce skutočnú podobu občana v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 13 mm od brady po temeno (ďalej len "fotografia").
(4) Ak o vydanie občianskeho preukazu žiada členka rehoľnej spoločnosti, predloží k žiadosti doklady uvedené v odseku 3. Fotografie musia zobrazovať jej skutočnú podobu tváre v trojštvrťovom profile, v rehoľnom rúchu a s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej odevu.
(5) Zákonný zástupca, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v odseku 3 aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony.
(6) Občan, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v odseku 3 aj právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
§ 7
Nový občiansky preukaz
(1) Nový občiansky preukaz sa vydá na žiadosť občana a ak ide o občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, na žiadosť jeho zákonného zástupcu.
(2) Z úradnej moci sa nový občiansky preukaz vydá občanovi,
a) pri zápise trestu zákazu pobytu a jeho ukončení,
b) pri zápise obmedzenia spôsobilosti na právne úkony a jeho zrušení,
c) pri zmene názvu obce, ulice a jej číslovania,
d) pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom,
e) po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
f) pri skončení doby platnosti doterajšieho občianskeho preukazu podľa prvej vety § 3,
g) pri prijatí do rehoľnej spoločnosti.
(3) Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť doterajší občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze a dve fotografie; ak občan nemôže predložiť doterajší občiansky preukaz a v predkladaných dokladoch nemá uvedené rodné číslo, je povinný predložiť aj doklad o rodnom čísle. 1)
(4) Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena priezviska, mena alebo rodného čísla alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaja, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.
(5) Na žiadosť občana sa vydá nový občiansky preukaz aj v prípade, ak má ešte platný svoj občiansky preukaz a
a) bolo mu právoplatným rozhodnutím súdu zrušené obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
b) vykonal trest zákazu pobytu alebo ak bolo od výkonu jeho zvyšku upustené,
c) požiadal o zápis údajov uvedených v § 4 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie zápisu niektorého z týchto údajov,
d) ako členka rehoľnej spoločnosti požiada o výmenu fotografie podľa § 6 ods. 4.
(6) Zákonný zástupca, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu pre občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v odsekoch 3 a 4 aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony.
§ 7a
Žiadosť o vydanie prvého občianskeho preukazu alebo nového občianskeho preukazu sa podáva osobne na úradnom tlačive orgánu, ktorý tieto doklady vydáva; žiadosť môže podať za žiadateľa aj iný občan.
Predkladanie dokladov na vydanie občianskeho preukazu
§ 8
(1) Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise alebo overenom odpise (overenej kópii). Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá jeho overený preklad do štátneho jazyka, 3) pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(2) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti predloženého dokladu alebo v ňom uvedených údajov a nemožno túto pochybnosť vylúčiť na mieste, je občan alebo zákonný zástupca povinný predložiť na vyzvanie obvodného úradu nový doklad potvrdzujúci správnosť údajov dokladu, o ktorom pochybnosti vznikli.
(3) Občan alebo zákonný zástupca, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu, po nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky 4) je povinný predložiť okrem dokladov uvedených v § 6 a 7 aj doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(4) Občan alebo zákonný zástupca, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po ukončení trvalého pobytu v zahraničí, je povinný okrem dokladov uvedených v § 6 a 7 doložiť aj čestné vyhlásenie o ukončení trvalého pobytu v zahraničí napísané na obvodnom úrade.
(5) Ak sa na zápis niektorého údaja do občianskeho preukazu vyžaduje predloženie právoplatného rozhodnutia súdu, musí byť toto rozhodnutie opatrené doložkou o právoplatnosti.
(6) Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana predložiť aj iný občan.
(7) Obvodný úrad pri odovzdávaní občianskeho preukazu vráti občanovi predložené doklady. Predchádzajúci občiansky preukaz a doklad o občianskom preukaze sa občanovi alebo zákonnému zástupcovi nevracajú.
§ 9
(1) Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve občana, je občan povinný na vyzvanie obvodného úradu predložiť doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 4)
(2) Namiesto matričného dokladu vystaveného orgánom cudzieho štátu je občan alebo zákonný zástupca povinný predložiť výpis z osobitnej matriky. 5)
§ 10
Neplatnosť občianskeho preukazu
Občiansky preukaz je neplatný, ak
a) uplynula doba jeho platnosti,
b) bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj,
c) občan stratil občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený,
d) sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný, okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 4 ods. 3,
e) občan podstatne zmenil podobu,
f) občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
§ 11
Povinnosti občana
Občan alebo zákonný zástupca je povinný
a) chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
b) do 15 dní od neplatnosti občianskeho preukazu podľa § 10 písm. a) až e) požiadať obvodný úrad o vydanie nového občianskeho preukazu,
c) odovzdať obvodnému úradu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 písm. a), b), d) a e) pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu,
d) dostaviť sa na vyzvanie obvodného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu,
e) osobne prevziať občiansky preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov v ňom zapísaných potvrdiť svojím podpisom,
f) neodkladne odovzdať svoj občiansky preukaz obvodnému úradu, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody svoj občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,
h) zrušené od 1.7.2006.
§ 12
Odovzdanie občianskeho preukazu
(1) Každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz, je povinný ho bezodkladne odovzdať obvodnému úradu; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie obvodnému úradu. Ak občan, ktorému bol vydaný nový občiansky preukaz za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, nájde svoj predchádzajúci občiansky preukaz alebo ho inak získa, odovzdá predchádzajúci občiansky preukaz obvodnému úradu.
(2) Občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, je povinný bezodkladne odovzdať obvodnému úradu ten, kto obstaráva jeho pohreb, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný obvodnému úradu inou osobou; občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu zosnulého, ktorá zabezpečí jeho odovzdanie príslušnému obvodnému úradu.
(3) Občiansky preukaz občana, ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony, je povinný odovzdať obvodnému úradu jeho zákonný zástupca do 10 dní odo dňa, keď uvedené rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.
(4) Obvodný úrad preberá na požiadanie do úschovy občiansky preukaz občana zdržujúceho sa v zahraničí.
(5) Ústav Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo nemocnica pre obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže odovzdá občiansky preukaz občanovi po vykonaní väzby alebo trestu odňatia slobody.
§ 13
Potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu
(1) Občanovi pri odovzdaní občianskeho preukazu z dôvodu, že
a) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b) ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) požiadal o úschovu občianskeho preukazu podľa § 12 ods. 4,
vydá obvodný úrad potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu (ďalej len "potvrdenie").
(2) Potvrdenie sa vydá občanovi na požiadanie aj pri odovzdaní občianskeho preukazu občana, ktorý zomrel.
§ 14
Doklad o občianskom preukaze
(1) Občanovi, ktorý požiada o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu, že občiansky preukaz stratil, bol mu odcudzený, poškodený alebo zničený, vydá obvodný úrad doklad o občianskom preukaze (ďalej len "doklad"), ak nemožno jeho žiadosti ihneď vyhovieť.
(2) Doklad sa vydáva aj občanovi, ktorý požiada o vydanie nového občianskeho preukazu alebo o vydanie občianskeho preukazu po ukončení trvalého pobytu v zahraničí, ak nemôže hneď predložiť niektorý doklad potrebný na jeho vydanie a občanovi, ktorému sa skončila platnosť občianskeho preukazu počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
(3) Doklad je verejná listina, ktorá nahrádza občiansky preukaz až do vydania nového občianskeho preukazu.
(4) Doba platnosti dokladu sa určuje na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na šesť mesiacov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu z úradnej moci je bezplatné. V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberie správny poplatok podľa osobitného predpisu. 6)
§ 15a
(1) Obvodné úrady vedú evidenciu občianskych preukazov. Centrálnu evidenciu vydaných občianskych preukazov a evidenciu čistopisov občianskych preukazov pridelených obvodným úradom vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2) Evidencia občianskych preukazov obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b) rodné číslo,
c) dátum, miesto a okres (štát) narodenia,
d) pohlavie,
e) adresu trvalého pobytu občana,
f) číslo a sériu občianskeho preukazu,
g) dátum vydania občianskeho preukazu,
h) úrad, ktorý občiansky preukaz vydal,
i) dobu platnosti občianskeho preukazu,
j) fotografiu občana,
k) doplňujúce údaje o občanovi
1. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
2. zákaz pobytu,
3. údaje o závažných chorobách,
4. údaje o krvnej skupine a podskupine,
5. akademický titul, vedecko-akademickú hodnosť, umelecko-akademickú hodnosť alebo iný titul,
l) čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov,
m) čísla vydaných dokladov o občianskom preukaze,
n) dátum škartácie občianskeho preukazu.
(3) Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám, ak sa týkajú ich pôsobnosti; Policajnému zboru, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.
§ 16
Občiansky preukaz sa nesmie odovzdávať, ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať, ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok.
§ 17
(1) Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného pred účinnosťou tohto zákona končí sa dňom uvedeným v občianskom preukaze.
(2) Občiansky preukaz vydaný pred účinnosťou tohto zákona je občan povinný predložiť na vyznačenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v prípadoch, ak má byť občiansky preukaz použitý ako doklad oprávňujúci na cestu a pobyt na území Českej republiky, 7) príslušnému obvodnému úradu, ktorému je povinný predložiť aj doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(3) Občan je povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, ak v občianskom preukaze vydanom pred účinnosťou tohto zákona došlo k zmene niektorého údaja zapísaného podľa § 4 ods. 1 a 2.
(4) Občania, ktorí majú občiansky preukaz vydaný pred účinnosťou tohto zákona s neobmedzenou dobou platnosti, môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.
§ 17a
Občiansky preukaz ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom aj vtedy, ak sa zmenil názov okresu miesta narodenia z dôvodu zmeny územného a správneho usporiadania podľa osobitného zákona. 8)
§ 17b
(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na obvodné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa určí, ktorí zamestnanci okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý obvodný úrad a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na obvodné úrady a na krajské úrady.
(2) Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2006 obvodným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti obvodných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.
§ 18
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. Zákon č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch.
2. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 178/1988 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 125/1991 Zb.
3. Položka č. 67 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
4. § 8 a 9 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb.
5. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 45/1985 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Zákon č. 13/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 18. januárom 1996.
Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.
Zákon č. 660/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 7. decembrom 2002.
Zákon č. 174/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. I bodu 2, čl. II bodov 1, 5, 7 a 8, čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2006.
Zákon č. 215/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2004.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
PRÍL.
Vyobrazenie občianskeho preukazu2) § 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 162/1993 Z.z., o občianskych preukazoch, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 06.07.1993
Rozposlané/platnosť od: 28.07.1993
Účinnosť od: 01.09.1993
Zrušené: 01.07.2006

43/1993 Zbierky zákonov na strane 721.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 224/2006 Z.z.