Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky

112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
112/1993 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27.apríla 1993
o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 17 písm. f) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa
a) vymedzujú oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a ustanovujú osobitné opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia v nich,
b) ustanovujú zásady vytvárania a prevádzky smogových varovných a regulačných systémov vrátane osobitných imisných limitov.
Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia
§ 2
(1) Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú
a) zaťažené územia,
b) národné parky, 1)
c) chránené krajinné oblasti, 1)
d) kúpeľné miesta. 2)
(2) Zaťaženými územiami na účely tejto vyhlášky sú územia, v ktorých sa vyskytuje také znečistenie ovzdušia, ktoré vysokou koncentráciou znečisťujúcich látok, 3) trvaním, frekvenciou výskytu alebo spoločným účinkom viacerých znečisťujúcich látok môže vyvolať vo zvýšenej miere škodlivé účinky na zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
§ 3
Za zaťažené možno vyhlásiť územie s rozlohou najmenej 50 km2, ak
a) priemerná ročná koncentrácia niektorej zo znečisťujúcich látok prekročí ročný imisný limit, 4)
b) krátkodobé koncentrácie dvoch znečisťujúcich látok v priebehu roka prekročia vo viac ako 5 % prípadov polhodinové imisné limity, 4)
c) priemerné denné koncentrácie dvoch znečisťujúcich látok v priebehu roka prekročia vo viac ako 5 % prípadov denné imisné limity, 4)
d) index znečistenia ovzdušia pre tri znečisťujúce látky 4) prekročí hodnotu 2; výpočet indexu znečistenia ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,
e) pachové znečisťujúce látky sa vyskytujú v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. 4)
§ 4
(1) Ak nie sú určené imisné limity znečisťujúcich látok, za zaťažené možno vyhlásiť tie územia, na ktorých sa vyskytujú koncentrácie a depozície škodlivín vyvolávajúce vysokú mieru rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva a životného prostredia.
(2) Spôsob zistenia neprípustne vysokej miery rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva určí ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. 5)
§ 5
(1) Zaťažené územia ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(2) Ministerstvo vypustí územie zo zoznamu zaťažených území, ak po dobu piatich po sebe idúcich rokov sa nevyskytnú dôvody, pre ktoré bolo do zoznamu zaradené.
§ 6
(1) Úroveň koncentrácie znečisťujúcich látok, pre ktoré sú stanovené imisné limity 4) a okolnosti vzniku a šírenia znečisťovania v zaťažených územiach, zisťuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len "ústav").
(2) Ústav v zaťažených územiach vyhodnocuje údaje o druhoch, množstve, priestorovom a časovom rozložení znečisťujúcich látok s prihliadnutím na meteorologické pomery a vytvára súbory informácií o týchto údajoch pre informačný systém o životnom prostredí.
Osobitné opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia
§ 7
Pre zaťažené územie alebo jeho časť vypracuje príslušný okresný úrad životného prostredia v spolupráci s príslušnými obvodnými úradmi životného prostredia,6) orgánmi hygienickej služby,7) ústavom a dotknutými obcami 8) program na obmedzenie znečisťovania ovzdušia, pričom vychádza zo zhodnotenia stavu a analýzy príčin znečistenia ovzdušia.
§ 8
V oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia môže príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v súhlasoch vydávaných podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) a § 6 písm. a) a f) zákona určiť podmienky ochrany ovzdušia v závislosti od imisnej koncentrácie znečisťujúcich látok v oblasti tak, aby bolo znečisťovanie čo možno najnižšie a aby boli v súlade s najnovšími možnosťami techniky.
§ 9
Smogové varovné a regulačné systémy
(1) Smogový varovný a regulačný systém (ďalej len "smogový regulačný systém") je postupne vytváraný súbor opatrení na časovo obmedzenú reguláciu zdrojov znečisťovania, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na znečistení ovzdušia.
(2) Smogový regulačný systém sa zriaďuje v zaťažených územiach.
Zásady vytvárania smogových regulačných systémov
§ 10
(1) Smogový regulačný systém tvoria
a) súbory informácií
1. o umiestnení a parametroch zdrojov znečisťovania,
2. o znečistení ovzdušia získané z údajov monitorovacej meracej siete,
3. o stave rozptylových podmienok,
b) predpovede rozptylových podmienok a imisnej situácie,
c) signály upozornenia a regulácie.
(2) Riadiacim strediskom smogového regulačného systému je ústav, ktorý zabezpečuje centrálne získavanie, spracúvanie a vydávanie informácií a predpovedí podľa odseku 1 písm. a) a b).
(3) Príslušný úrad životného prostredia 9) na základe podkladov z ústavu vyhlási varovné a regulačné opatrenia signálom podľa odseku 1 písm. c), ak boli v dôsledku nepriaznivých rozptylových podmienok prekročené osobitné imisné limity 10) ustanovené na vyhlásenie príslušného signálu upozornenia, prvého regulačného stupňa alebo druhého regulačného stupňa podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky a ak sa táto situácia predpovedá najmenej na osem nasledujúcich hodín.
(4) Príslušný úrad životného prostredia 9) na základe podkladov z ústavu odvolá varovné a regulačné opatrenia signálom podľa odseku 1 písm. c), ak počas najmenej dvanástich hodín nebol osobitný imisný limit prekročený. Po zistených a predpovedaných priaznivých rozptylových podmienkach možno uvedenú dobu skrátiť až na tri hodiny.
(5) Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov podľa odseku 1 písm. c) sú uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.
§ 11
(1) Na zaťažených územiach ústav postupne zriaďuje a prevádzkuje monitorovaciu meraciu sieť na nepretržité meranie imisných koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší. Využíva tiež výsledky meraní vykonávaných najmä ústavmi hygieny a epidemiológie. 11)
(2) Umiestnenie meracích staníc, prístrojové vybavenie, meracie a kontrolné postupy sa uskutočňujú tak, aby sa docielila reprezentatívnosť a spoľahlivosť meraných údajov, a to aj v miestach obytných aglomerácií. Umiestnenie meracích staníc prerokuje ústav s príslušnými okresnými úradmi životného prostredia a miestne príslušnými orgánmi hygienickej služby. 7)
§ 12
Pre zaťažené územia ústav zabezpečuje údaje o stave rozptylu znečisťujúcich látok v atmosfére na základe hodnotenia meteorologickej situácie a predpovedá ich ďalší vývoj.
Zásady prevádzky smogových regulačných systémov
§ 13
Prevádzkové poriadky smogových regulačných systémov
(1) Prevádzkové poriadky smogového regulačného systému vydáva príslušný okresný úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou 12) po prerokovaní s príslušnými orgánmi hygienickej služby, 7) obcami a prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania umiestnenými na danom území.
(2) Prevádzkové poriadky obsahujú
a) signály smogového regulačného systému podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky,
b) kritériá na posudzovanie prekročenia osobitného imisného limitu s prihliadnutím na meteorologickú situáciu,
c) varovné opatrenia, členenie regulačných opatrení do stupňov, kritériá na ich vyhlasovanie a ukončenie,
d) spôsoby odovzdávania informácií o vyhlásení a odvolaní varovných a regulačných opatrení vrátane schválených textov podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky a vymedzenia časového rozvrhu,
e) zoznam zdrojov, ktoré budú regulované v rámci smogového regulačného systému.
§ 14
Regulačné poriadky zdrojov znečisťovania
(1) Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania v zaťažených územiach vypracúvajú regulačné poriadky, 13) ktorými sa riadia pri regulácii emisií po vyhlásení varovných a regulačných opatrení. Regulačné poriadky schvaľuje obvodný úrad životného prostredia. 14)
(2) Regulačné poriadky obsahujú
a) výpočet opatrení na obmedzenie emisií zo zdroja znečisťovania,
b) časový rozvrh uplatnenia opatrení podľa písmena a) vo vzťahu k začiatku platnosti jednotlivých stupňov varovných a regulačných signálov,
c) okruh osôb zodpovedných za vykonanie opatrení ustanovených podľa písmen a) a b).
§ 15
Prevádzka smogových regulačných systémov
(1) Ústav vypracúva predpoveď rozptylových podmienok, vyhodnocuje a predpovedá imisnú situáciu a zistené údaje spracúva a poskytuje bezplatne
a) príslušným úradom životného prostredia, 6)
b) Slovenskej inšpekcii životného prostredia, 15)
c) obciam, 16)
d) orgánom hygienickej služby, 7)
e) prevádzkovateľom zdrojov podliehajúcich regulácii podľa § 13 ods. 2 písm. e) tejto vyhlášky.
(2) Ak ústav zistí, že v zaťažených územiach nastali podmienky na vyhlásenie alebo odvolanie signálov upozornenia alebo regulácie, okamžite to oznámi príslušnému úradu životného prostredia, 9) ktorý vyhlási alebo odvolá príslušné varovné a regulačné opatrenia signálom podľa prevádzkového poriadku smogového regulačného systému pre
a) prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania podliehajúcich regulácii podľa § 13 ods. 2 písm. e) tejto vyhlášky,
b) orgány miestnej štátnej správy,
c) obce, 16)
d) orgány hygienickej služby, 7)
e) príslušný inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 15)
f) energetický dispečing. 17)
(3) Podľa druhu vyhláseného signálu
a) prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania v zaťažených územiach vykonajú opatrenia na zníženie emisií podľa regulačných poriadkov,
b) úrady životného prostredia informujú obyvateľstvo o zhoršení kvality ovzdušia, o vyhlásení a odvolaní signálov upozornenia a regulácie a o súvisiacich opatreniach spôsobom uvedeným v prevádzkových poriadkoch podľa § 13 ods. 2 písm. d) tejto vyhlášky. 18)
§ 15a
Ozónový smogový varovný systém
(1) Pre prípady smogových situácií spôsobených zvýšenou koncentráciou ozónu sa vytvára ozónový smogový varovný systém, ktorý tvoria
a) súbor informácií o znečistení ovzdušia ozónom získaný z údajov monitorovacej meracej siete,
b) predpovede meteorologických podmienok a imisnej situácie,
c) signály upozornenia a varovania.
(2) Riadiacim strediskom ozónového smogového varovného systému je ústav, ktorý zabezpečuje získavanie, spracúvanie a vydávanie informácií, predpovedí a signálov podľa odseku 1.
(3) Ústav vyhlási signály upozornenia a varovania podľa odseku 1 písm. c) prostredníctvom verejných oznamovacích prostriedkov, 19) ak boli v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok prekročené osobitné imisné limity 10) ozónu ustanovené v prílohe č. 3 tejto vyhlášky a ak sa táto situácia predpovedá najmenej na 24 nasledujúcich hodín.
(4) Ústav odvolá signály upozornenia a varovania podľa odseku 1 písm. c) prostredníctvom verejných oznamovacích prostriedkov, 19) ak počas najmenej 24 hodín nebol osobitný imisný limit ozónu prekročený a ak sa nepredpovedá zhoršenie meteorologických podmienok.
(5) V čase trvania ozónovej smogovej situácie ústav denne poskytuje masovokomunikačným prostriedkom informácie o úrovni nameraných koncentrácií a predpovedí imisnej situácie.
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.júnom 1993.
Vyhláška č. 103/1995 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júlom 1995.
Jozef Zlocha v. r.
PRÍL.1
Index znečistenia ovzdušia a výpočet imisných hodnôt znečisťujúcich látok
A. Index znečistenia ovzdušia
1. Na zistenie zaťaženia územia sa zavádza index znečistenia ovzdušia (IZO), ktorý berie do úvahy tri znečisťujúce látky (S1 až S3) s ustanoveným imisným limitom. V prípade monitorovania širšieho spektra škodlivín sa na určenie IZO berie do úvahy kombinácia tých látok, ktoré dávajú najvyššiu hodnotu IZO.
2. Rozlišujú sa tri spôsoby vyjadrenia IZO:
- index dlhodobého znečistenia IZOr
- index krátkodobého znečistenia IZOk
- index denného znečistenia IZOd
3. Indexy uvedené v bode 2 sú definované takto:
     3  priemerná ročná koncentrácia
IZOr =    ------------------------------ Si
    i=1      limit IHr


     3   95 percentilk
IZOk =    ---------------- Si
    i=1   limit IHk


     3   95 percentild
IZOd =    ----------------- Si
    i=1   limit IHd
4. Na vyhodnotenie znečistenia ovzdušia (IZOr, IZOk, IZOd) platí nasledujúca tabuľka:
       Rozpätie IZO    znečistenie ovzdušia 

       0,0 - 0,4      takmer žiadne 
       0,5 - 0,9      slabé 
       1,0 - 1,4      mierne 
       1,5 - 2,0      stredné 
       nad 2,0       veľké 
B. Výpočet imisných hodnôt (charakteristík) znečisťujúcich látok na hodnotenie kvality ovzdušia
1. Ustanovuje sa postup a podmienky výpočtu
IHk - priemernej polhodinovej alebo hodinovej koncentrácie,
IH8h - priemernej osemhodinovej koncentrácie,
IHd - priemernej dennej koncentrácie, a
IHr - priemernej ročnej koncentrácie
znečisťujúcich látok v ovzduší. Výpočet imisných hodnôt (charakteristík) sa týka súboru verifikovaných dát získaných kontinuálnymi alebo diskontinuálnymi meracími postupmi.
2. Pri kontinuálnom postupe merania na zistenie IHk treba mať každých 30 sekúnd na integráciu aspoň jednu okamžitú hodnotu. Ak na výpočet IHk bolo použitých minimálne 90 % okamžitých hodnôt, je zistená hodnota platná. Pokiaľ je k dispozícii 50 až 90 % okamžitých hodnôt, je táto IHk označená, v ďalšom postupe spracovania verifikovaná a buď zahrnutá medzi platné, alebo zamietnutá. Výpočet IHk z menej ako 50 % okamžitých hodnôt je neprípustný.
3. Pri diskontinuálnych postupoch merania pri nepretržitom odbere vzorky je na získanie IHk, IH8h a IHd nevyhnutná doba odberu najmenej 75 % a najviac 125 % celkovej doby.
4. Na výpočet IH8h musí byť k dispozícii minimálne 8 platných IHk a na výpočet IHd 24 platných IHk rovnomerne rozložených v celom časovom úseku. Na výpočet IHr musí byť k dispozícii aspoň 30 platných IHd za štvrťrok, resp. 120 platných IHd za rok. IHr stanovené z menšieho počtu hodnôt ako 30 za štvrťrok sa označia /*.
Na výpočet imisných hodnôt (charakteristík) sa používajú len verifikované platné údaje. V prípade zaokrúhľovania sa postupuje podľa ČSN 01 1010.
Všetky priemerné hodnoty sa počítajú ako aritmetické priemery.
5. Pri porovnávaní nameraných alebo vypočítaných imisných hodnôt (charakteristík) so zodpovedajúcimi imisnými limitmi musí byť chyba imisných hodnôt (charakteristík) v súlade s požadovanou spoľahlivosťou výpovede. Ak má byť imisná hodnota (charakteristika) významne väčšia ako zodpovedajúci imisný limit, musí byť rozdiel imisnej hodnoty (charakteristiky) a zodpovedajúceho limitu štatisticky významne väčší ako chyba stanovenia imisnej hodnoty (charakteristiky).
Imisný limit slúži na posúdenie všeobecného stavu ovzdušia, predovšetkým z hygienického hľadiska. Vzhľadom na neurčitosť a šírku rozptylu vzťahu dávka - účinok, na základe ktorého sa odvodzujú imisné hodnoty, nie je požiadavka na štatistickú významnosť rozdielu zdôvodniteľná a platí, že imisný limit je prekročený, ak je charakteristická veličina väčšia ako imisný limit.
6. 95 percentil na výpočet indexu krátkodobého alebo denného znečistenia sa vypočíta na základe platných hodnôt nameraných počas príslušného roka takto:
a) namerané platné hodnoty sa zaokrúhľujú na celé čísla podľa STN 01 1010,
b) všetky platné hodnoty sa zoradia vo vzostupnom poradí
     x1, x2, x3..... xk..... xn-1, xn, 
c) 95 percentil je tá platná hodnota xk, ktorá prislúcha k-temu poradiu vypočítanému podľa vzorca
             k = 0,95 x n, 
kde n je počet nameraných platných hodnôt. Hodnota k sa zaokrúhľuje na celé číslo podľa STN 01 1010.
PRÍL. 2
Zoznam zaťažených území
Oblasť       Vymedzenie územia 

BANSKÁ BYSTRICA  katastrálne  územia  miest  a  obcí Banská
          Bystrica, Kynceľová, Selce, Slovenská Ľupča 
BRATISLAVA     katastrálne územia hlavného mesta Slovenskej
          republiky Bratislavy 
          katastrálne územia obcí Hamuliakovo, Kalinkovo,
          Rovinka 
HNÚŠŤA - TISOVEC katastrálne územia miest a obcí Brádno, Hačava,
          Hnúšťa, Likier, Polom, Rimavská Píla, Rimavské
          Brezovo, Tisovec 
HORNÁ NITRA    katastrálne územia miest a obcí Prievidzského
          okresu 
JELŠAVA - LUBENÍK katastrálne  územia miest  a obcí  Chyžné,
          Jelšava, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka,
          Revúcka Lehota 
KOŠICE       katastrálne  územia miest  a obcí  Bočiar,
          Haniska, Košice, Sokoľany, Veľká Ida 
PREŠOV       katastrálne územie mesta Prešov 
RUŽOMBEROK     katastrálne územia miest a obcí Biely Potok,
          Likavka, Liptovská Štiavnica, Lisková, Ludrová,
          Martinček,  Ružomberok,  Sliače,  Štiavnička
          STRÁŽSKE - VRANOV - 
- HUMENNÉ     katastrálne územia miest a obcí Brekov, Dlhé
          Klčovo, Hudcovce, Humenné, Kladzany, Kučín,
          Majerovce, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Pusté
          Čemerné, Sedliská, Staré, Strážske, Topoľovka,
          Tovarnianska Polianka, Voľa, Vranov nad Topľou,
          Závadka 
STREDNÝ SPIŠ    katastrálne územia miest  a obcí Hrišovce,
          Chrasť  nad  Hornádom,  Kaľava,  Kluknava,
          Kolinovce, Krompachy, Markušovce, Matejovce,
          Olcnava, Richnava, Rudňany, Spišské Vlachy,
          Vítkovce, Vojkovce 
ŽIARSKA KOTLINA  katastrálne územia miest a obcí Dolná Trnávka,
          Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa,
          Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča,
          Lovčica-Trubín,  Lutila,  Prestavlky,  Stará
          Kremnička, Šášovské Podhradie, Žiar nad Hronom 
ŽILINA       katastrálne  územie  mesta  Žilina  a obce
          Lietavská Lúčka
PRÍL. 3
Osobitné imisné limity na účely vyhlásenia signálov upozornenie, varovanie a regulácie.
A. Signál "upozornenie" nasleduje po prekročení:
1. trojhodinového kĺzavého priemeru koncentrácie
oxidu siričitého 350 mikrog.m-3 alebo
oxidov dusíka (vyjadrených ako NO2) 400 mikrog.m-3 alebo
oxidu uhoľnatého 10 000 mikrog.m-3
alebo
2. súčtu kĺzavého dvadsaťštyrihodinového priemeru koncentrácie
oxidu siričitého s dvojnásobkom kĺzavého
dvadsaťštyrihodinového priemeru
koncentrácie polietavého prachu 700 mikrog.m-3
3. hodinového priemeru koncentrácie ozónu 180 mikrog.m-3
B. Signál "prvý regulačný stupeň" nasleduje po prekročení:
1. trojhodinového kĺzavého priemeru koncentrácie
oxidu siričitého 700 mikrog.m-3 alebo
oxidov dusíka (vyjadrených ako NO2) 700 mikrog.m-3 alebo
oxidu uhoľnatého 15 000 mikrog.m-3
alebo
2. súčtu kĺzavého dvadsaťštyrihodinového priemeru koncentrácie
oxidu siričitého s dvojnásobkom kĺzavého
dvadsaťštyrihodinového priemeru koncentrácie
polietavého prachu 900 mikrog.m-3
C. Signál "druhý regulačný stupeň" nasleduje po prekročení:
1. trojhodinového kĺzavého priemeru koncentrácie
oxidu siričitého 1 050 mikrog.m-3
alebo
oxidov dusíka (vyjadrených ako NO2) 1 000 mikrog.m-3 alebo
oxidu uhoľnatého 20 000 mikrog.m-3
alebo
2. súčtu kĺzavého dvadsaťštyrihodinového priemeru koncentrácie
oxidu siričitého s dvojnásobkom kĺzavého
dvadsaťštyrihodinového priemeru koncentrácie
polietavého prachu 1 100 mikrog.m-3
D. Signál "varovanie" nasleduje po prekročení:
hodinového priemeru koncentrácie ozónu 360 mikrog.m-3
PRÍL. 4
Záväzné texty na vyhlásenie signálov upozornenia a regulačných stupňov a na ich odvolanie
A. Text vyhlásenia signálu "upozornenie":
"Upozorňujeme, že v najbližších hodinách je možnosť výskytu smogovej situácie, a tým možnosť vyhlásenia regulácie. Platnosť signálu je od ..... hod. dňa ..... do odvolania."
Text odvolania signálu "upozornenie":
"Ruší sa signál 'upozornenie' na možnosť výskytu smogovej situácie. Platnosť signálu sa končí o ..... hod. dňa ....."
B. Text vyhlásenia signálu "prvý regulačný stupeň":
"Nastala smogová situácia. Vyhlasuje sa signál 'prvý regulačný stupeň'. Platnosť signálu sa začína od ..... hod. dňa ....."
Text odvolania signálu "prvý regulačný stupeň":
"Ruší sa signál 'prvý regulačný stupeň'. Platnosť signálu sa končí od ..... hod. dňa ....."
C. Text vyhlásenia signálu "druhý regulačný stupeň":
"Zhoršila sa smogová situácia. Nastali podmienky na vyhlásenie 'druhého regulačného stupňa'. Platnosť signálu sa začína od ..... hod. dňa ....."
Text odvolania signálu "druhý regulačný stupeň:
"Ruší sa signál 'druhý regulačný stupeň'. Platnosť signálu sa končí od ..... hod. dňa ....."
2) § 44 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
§ 8 až 11 a § 18 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.
3) § 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
Príloha č. 1 opatrenia Federálneho výboru pre životné prostredie k zákonu č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami z 1.októbra 1991 uverejnená v čiastke 84/1991 Zb. v znení opatrenia Federálneho výboru pre životné prostredie z 23.júna 1992 uverejneného v čiastke 84/1992 Zb. (ďalej len "opatrenie").
5) § 2 ods. 1 písm. a) a § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
6) § 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia.
7) § 75 ods. 1 a § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
9) § 4 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z.
9) § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.
11) § 34 zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
12) § 4 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z.
17) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 112/1993 Z.z., o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 26.04.1993
Rozposlané/platnosť od: 18.05.1993
Účinnosť od: 01.06.1993
Zrušené: 01.09.2002

31/1993 Zbierky zákonov na strane 581.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 478/2002 Z.z.