Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

93/1993 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
93/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24.marca 1993
o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len "vydavateľ"), odovzdávajú z každého vydania periodickej publikácie i neperiodickej publikácie bezplatne a na svoj náklad povinné výtlačky oprávneným subjektom podľa tohto zákona (ďalej len "oprávnený").
(2) Vydavateľom podľa tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uhradila náklady alebo ktorá sa zúčastnila v právnom vzťahu so zahraničným právnym subjektom na uhradení nákladov výroby periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie.
Periodické publikácie
§ 2
(1) Periodické publikácie sú periodická tlač, 1) Zbierka zákonov Slovenskej republiky, úradné vestníky a iné periodiká vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a v úprave typickej pre tento druh publikácie.
(2) Periodické publikácie podľa tohto zákona nie sú školské časopisy vydávané školami a školskými zariadeniami pre ich vlastnú potrebu, tlačoviny určené pre úradné, služobné alebo prevádzkové potreby štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb.
§ 3
Vydavateľ súčasne s vydaním 1) periodickej publikácie odovzdá určený počet povinných výtlačkov oprávneným uvedeným v prílohe č. 1 tohto zákona.
Neperiodické publikácie
§ 4
(1) Neperiodické publikácie sú rozmnoženiny literárnych, vedeckých a umeleckých diel, 2) najmä tlačoviny, počítačové programy a zvukové, obrazové a zvukovoobrazové snímky, ktoré sa vydávajú spravidla raz v roku, a to aj po častiach.
(2) Neperiodické publikácie na účely tohto zákona nie sú:
a) trojrozmerné kartografické diela, kartografické diela pre potreby hospodárskej a kultúrnej výstavby a obrany štátu, 3)
b) trojrozmerné rozmnoženiny výtvarných diel,
c) rozmnoženiny diel, ktoré sú určené spoločenskému alebo rodinnému životu, najmä pozvánky, oznámenia, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové snímky osobných a rodinných udalostí,
d) bankovky, mince, známky, kolky, žreby, cenné papiere a ostatné ceniny,
e) hlasovacie lístky a ostatné publikácie vydané na vykonanie volieb a referenda.
§ 4a
Vydávanie periodických publikácií a neperiodických publikácií v iných jazykoch ako v štátnom jazyku 4) nie je obmedzené pri dodržaní ustanovení tohto zákona a ustanovení osobitných predpisov. 5)
§ 5
Vydavateľ v súčinnosti s Maticou slovenskou označí medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN) publikáciu, ktorá je tlačovinou.
§ 6
(1) Vydavateľ z každého vydania neperiodickej publikácie do desiatich dní od jej vydania 2) odovzdá určený počet povinných výtlačkov oprávneným uvedeným v prílohe č. 2 tohto zákona.
(2) Ak počet rozmnoženín neperiodickej publikácie nepresiahne 500 výtlačkov, vydavateľ odovzdá povinné výtlačky Matici slovenskej, Univerzitnej knižnici v Bratislave a Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na neperiodické publikácie vydávané z vedeckých a iných odborných podujatí.
§ 6a
(1) Vydavateľ je oprávnený z každého vydania neperiodickej publikácie vytlačiť najviac 160 výtlačkov nad dohodnutý základ v nakladateľskej zmluve, 6) ktoré sa používajú na splnenie povinnosti podľa § 6, povinnosti vyplývajúcej zo zmluvných vzťahov vydavateľa a autora a na hodnotiace, propagačné, archivačné a dokumentačné účely.
(2) Výtlačky uvedené v odseku 1 sú nepredajné a vydavateľ je povinný viesť evidenciu o spôsobe ich použitia.
§ 7
Pokuty
(1) Ak vydavateľ nesplní povinnosť podľa tohto zákona, môže mu obvodný úrad, v ktorého obvode má vydavateľ sídlo alebo trvalý pobyt, uložiť pokutu do 25 000 Sk; pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(2) Pokutu možno uložiť najneskôr do jedného roka od vydania periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie.
(3) Uložením pokuty vydavateľovi nezaniká jeho povinnosť bezplatne a na svoj náklad odovzdať povinné výtlačky oprávneným uvedeným v prílohe č. 1 a č. 2 tohto zákona.
Záverečné ustanovenia
§ 8
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 378/1990 Zb. o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií.
2. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 132/1971 Zb.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1993.
Zákon č. 49/1996 Z.z. nadobúda účinnosť 27. februárom 1996.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
PRÍL. 1
Druh           Oprávnený              Počet 
periodickej                       povinných 
publikácie                        výtlačkov 
------------------------------------------------------------------ 
Ústredná, regionálna,  Matica slovenská            3 
miestna a podniková 
periodická tlač     Univerzitná knižnica          2 
             Slovenská pedagogická knižnica     1 
             Ústredná knižnica SAV          1 
             Slovenská technická knižnica      1 
             Knižnica Národnej rady 
             Slovenskej republiky          1 
             Štátna vedecká knižnica Košice     1 
             Ministerstvo kultúry 
             Slovenskej republiky          1 
             Novinársky študijný ústav 
             Bratislava               1 
------------------------------------------------------------------ 
Ústredná a regionálna  Štátna vedecká knižnica Prešov     1 
periodická tlač 
             Štátna vedecká knižnica 
             Banská Bystrica             1 
------------------------------------------------------------------ 
Zbierka zákonov,     Matica slovenská            1 
úradné vestníky 
a iné periodiká     Štátna vedecká knižnica Košice     1 
             Knižnica Národnej rady 
Slovenskej republiky          1
PRÍL. 2
Druh             Oprávnený           Počet 
neperiodickej                      povinných 
publikácie                        výtlačkov 
------------------------------------------------------------------ 
Neperiodická tlačovina    Matica slovenská          3 
s výnimkou rozmnoženiny 
diela, ktorú si vyžaduje   Univerzitná knižnica        2 
prevádzková potreba pri 
výrobe alebo odbyte výrobkov Slovenská pedagogická 
alebo pri poskytovaní     knižnica              1 
služieb alebo ktorá je 
súčasťou výrobkov       Slovenská technická 
               knižnica              1 
               Ústredná knižnica SAV       1 
               Slovenská lesnícka 
               a drevárska knižnica pri 
               Technickej univerzite vo Zvolene  1 
               Štátna vedecká knižnica Prešov   1 
               Štátna vedecká knižnica 
               Banská Bystrica          1 
               Štátna vedecká knižnica Košice   1 
               Knižnica Národnej rady 
               Slovenskej republiky        1 
------------------------------------------------------------------ 
Neperiodická tlačovina,    Matica slovenská          2 
ktorá je rozmnoženinou 
diela, ktoré si vyžaduje   Slovenská technická knižnica    3 
prevádzková potreba pri 
výrobe alebo odbyte výrobkov Štátna vedecká knižnica Košice   1 
alebo pri poskytovaní 
služieb alebo ktorá je 
súčasťou výrobkov 
------------------------------------------------------------------ 
Počítačový program      Slovenská technická knižnica    1 
------------------------------------------------------------------ 
Zvukové snímky        Matica slovenská          1 
(gramofónové platne 
magnetofónové pásky)     Univerzitná knižnica        1 
------------------------------------------------------------------ 
Snímky            Slovenský filmový ústav 
kinematografických diel    - Národné kinematografické 
               centrum              1 
------------------------------------------------------------------ 
Snímky videogramov      Matica slovenská          1 
a obrazové snímky 
               Slovenský filmový ústav 
               - Národné kinematografické 
centrum              1
1) § 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. a zákona č. 86/1990 Zb.
2) § 10 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z.z.
3) § 1 ods. 1 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
5) Napríklad zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 93/1993 Z.z., o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 24.03.1993
Rozposlané/platnosť od: 30.04.1993
Účinnosť od: 01.05.1993
Zrušené: 01.09.1997

27/1993 Zbierky zákonov na strane 510.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 212/1997 Z.z.