Obsah Dostupné filtre
Predpisy (20)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky

14/1993 Z.z. o št. rozpočte SR na r. 1993 a o zmene zákonov v soc. zabezpečeniu
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
14/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. decembra 1992
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1993
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1993 (ďalej len "štátny rozpočet") sa určujú sumou 158 149 800 000 Kčs, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 158 149 800 000 Kčs.
(2) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona.
(3) Rozdelenie určených rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(4) Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 1 523 000 000 Kčs, a to
a) neinvestičné dotácie na krytie samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991 v sume 213 000 000 Kčs,
b) neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu v sume 880 000 000 Kčs,
c) investičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu v sume 430 000 000 Kčs.
(5) Poskytovanie dotácií podľa odseku 4 a hospodárenie s nimi sa riadia osobitným predpisom. 1)
(6) Rezervy štátneho rozpočtu a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v celkovej sume 15 264 568 000 Kčs. Ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona.
§ 2
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(2) Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu najviac o 5% sumy uvedenej v § 1 ods. 1 tohto zákona a nesmie sa narušiť vyrovnanosť štátneho rozpočtu; o viac ako 5% možno tieto výdavky prekročiť len po predchádzajúcom súhlase Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 3
(1) Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov 2) je vo výške 30% príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 70% je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverené územné finančné orgány Slovenskej republiky rozdelia časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, a poukážu obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991.
(3) Výnos dane z nehnuteľností 3) je príjmom rozpočtu obce, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(4) Výnos penále vyrubeného územnými finančnými orgánmi 4) podľa osobitných predpisov 5) je vo výške 50% príjmom obce za podmienky, že orgány obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámili územným finančným orgánom. 4)
§ 4
Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od rozpočtových a príspevkových organizácií a od fyzických a právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 5
Vláda sa splnomocňuje schvaľovať štátne záruky za bankové úvery poskytované podnikom, obchodným spoločnostiam a obciam na území Slovenskej republiky na realizáciu vládou schválených rozvojových programov a priorít maximálne do výšky 10% určených príjmov štátneho rozpočtu na rok 1993.
§ 6
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 6) sa určuje na rok 1993 maximálnou sumou 6000 Kčs.
DRUHÁ ČASŤ
Vydanie štátnych dlhopisov
§ 7
(1) Na finančné krytie rozostavaných vodárenských nádrží Málinec a Turček a výstavby vodárenskej nádrže Selice sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu 7) v rozsahu 1,2 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.
(2) Na finančné krytie rozostavaných investícií komplexnej bytovej výstavby sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu 7) v rozsahu 1,0 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.
TRETIA ČASŤ
Príspevok na osobné potreby
§ 8
Zrušený od 1.1.1994
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zmena zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov
§ 9
Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení zákona č. 245/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku, a v znení zákona č. 578/1991 Zb. o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 ods. 1 znie:
"(1) Nárok na príspevok majú
a) osoby, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné, ak ich vlastný príjem spolu s príjmami osôb s nimi spoločne posudzovaných 1) po odpočítaní poistného na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a príspevkov do fondu zamestnanosti neprevyšuje spolu s príspevkom sumu 12 000 Kčs mesačne,
b) osoby, ktoré poberajú rodičovský príspevok, za podmienok uvedených v písmene a)."
2. V § 2 ods. 2 sa slová "Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nahrádzajú slovami "Slovenskej republiky".
3. V § 2 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
"(3) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné preukázať skutočnosti uvedené v odseku 1 rozhodujúce pre poskytovanie príspevku.".
4. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
"§ 2a
(1) Príjmom sa na účely nároku na príspevok podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) rozumie príjem podľa osobitného predpisu. 1)
(2) Príjem podľa § 2 ods. 1 sa zisťuje za kalendárny mesiac.".
5. Poznámka č. 1 pod čiarou sa označuje ako poznámka č. 3.
6. § 5 ods. 2 znie:
"(2) Príspevok sa vypláca vo výplatných termínoch určených platiteľom príspevku na bežný kalendárny mesiac po preukázaní skutočnosti, že podmienky pre nárok na príspevok boli splnené.".
7. Za § 9 sa vkladá nový § 10, ktorý znie:
"§ 10
Podrobnosti o výplate príspevku a o spôsobe úhrady nákladov na príspevok platiteľom príspevku upraví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.".
PIATA ČASŤ
Zmena zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov
§ 10
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., nariadenia vlády ČSSR č. 98/1971 Zb. a nariadenia vlády ČSSR č. 112/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci slovo "a" nahrádza čiarkou; na konci písmena c) sa bodka nahrádza slovom "a" a dopĺňa sa písmeno d), ktoré znie:
"d) príjem nezaopatreného dieťaťa (detí) uvedeného v písmene a) spolu s príjmami osôb s nimi spoločne posudzovaných 5a) po odpočítaní poistného na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a príspevkov do fondu zamestnanosti neprevyšuje sumu 16 800 Kčs mesačne.".
2. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nemá nárok na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, 5b) najdlhšie do 18 rokov jeho veku.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
------------------------------------------------------------------
5a) § 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
5b) § 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 450/1992 Zb.).
§ 11
Ustanovenie § 10 tohto zákona platí obdobne pre výchovné poskytované vojakom z povolania a príslušníkom ďalších ozbrojených zborov z povolania podľa osobitných predpisov. 8)
ŠIESTA ČASŤ
Zmena zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
§ 12
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 71 ods. 1 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) príjem nezaopatreného dieťaťa (detí) spolu s príjmami osôb s nimi spoločne posudzovaných 10a) po odpočítaní poistného na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a príspevkov do fondu zamestnanosti neprevyšuje sumu 16 800 Kčs mesačne.".
2. V § 71 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nemá nárok na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, 10b) najdlhšie do 18 rokov jeho veku.".
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
------------------------------------------------------------------
10a) § 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
10b) § 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 450/1992 Zb.).
SIEDMA ČASŤ
Zmena zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov
§ 13
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb., zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 121/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1988 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 30 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
"d) príjem nezaopatreného dieťaťa (detí) uvedeného v písmene a) spolu s príjmami osôb s nimi spoločne posudzovaných 5a) po odpočítaní poistného na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a príspevkov do fondu zamestnanosti neprevyšuje sumu 16 800 Kčs mesačne.".
2. V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nemá nárok na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, 5b) najdlhšie do 18 rokov jeho veku.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
------------------------------------------------------------------
5a) § 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.
5b) § 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 450/1992 Zb.).
ÔSMA ČASŤ
Zmena zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
§ 14
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku sa mení takto:
1. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2. V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú slová "s výnimkou fondu kultúrnych a sociálnych potrieb".
DEVIATA ČASŤ
Zmena nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov
§ 15
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov sa mení takto:
1. V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová "do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.".
2. § 5 ods. 1 znie:
"Podnik zriaďuje rezervný fond.".
3. § 6 sa vypúšťa.
DESIATA ČASŤ
Zmena zákona Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve
§ 16
Zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa dopĺňajú odseky 5, 6, 7 a 8, ktoré znejú:
"(5) Rada fondu prerokúva zoznam všetkých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, pre ktoré budú určené vyrovnávacie dávky pri dovoze a úroveň týchto dávok.
(6) Rada fondu navrhuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze výrobkov, ktorými sa vyrovnávajú cenové rozdiely medzi cenou z dovozu a cenou na tuzemskom trhu.
(7) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, pri ktorých sa môžu uplatniť vyrovnávacie dávky pri dovoze, určuje a mení výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze a ustanovuje postup ich vyberania.
(8) Vyrovnávacie dávky pri dovoze výrobkov platia všetci dovozcovia výrobkov uvedených v zozname podľa odseku 7 v rámci colného konania. Tieto dávky sú príjmom fondu.".
2. § 3 písm. c) znie:
"c) vyrovnávacie dávky pri dovoze, ktorými sa vyrovnávajú cenové rozdiely medzi cenou z dovozu a cenou na tuzemskom trhu.".
JEDENÁSTA ČASŤ
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 17
Prídely do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb za rok 1992 sa vykonajú podľa doterajších predpisov. Zostatok fondu kultúrnych a sociálnych potrieb po vykonaní prídelov za rok 1992 vrátane splátok pôžičiek poskytnutých do 31. decembra 1993 vyčerpajú právnické osoby, ktoré tento fond povinne tvorili podľa doterajších predpisov, postupne do konca roku 1993. Podrobnosti upraví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 18
Zrušený od 1.9.1994
§ 19
Zrušený od 1.9.1994
DVANÁSTA ČASŤ
Zrušovacie ustanovenia
§ 20
Zrušujú sa:
1. vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb;
2. čl. IV bod 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb.;
3. zákon Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1990 Zb.;
4. zákon Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1990 Zb.
TRINÁSTA ČASŤ
Účinnosť
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Zákon č. 159/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1993.
Zákon č. 325/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.
Zákon č. 193/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1994.
I. Gašparovič v.r.
V. Mečiar v.r.
PRÍL.1
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR NA ROK 1993
(v mil. Kčs)
PRÍJMY 
------------------------------------------------------------------ 
Daňové príjmy                94667,8 
Daň z pridanej hodnoty            30500,0 
Spotrebné dane                20100,0 
Clo                      4100,0 
Daň z príjmov právnických osôb        32400,0 
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej 
činnosti                   2029,8 
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej 
činnosti                   3338,0 
Ostatné daňové príjmy             2200,0 

Nedaňové príjmy                12464,0 
 Príjmy rozpočtových organizácií a 
 príspevkových organizácií           3500,0 
 Iné príjmy                  8964,0 
Príspevky na dôchodkové, nemocenské a 
zdravotné poistenie a do fondu zamestnanosti 51018,0 
v tom od: zamestnávateľov           32392,0 
zamestnancov                 13154,0 
samostatne ekonomicky činných osôb       5472,0 
------------------------------------------------------------------ 
Príjmy spolu                 158149,8 
VÝDAVKY 
------------------------------------------------------------------ 
Transfery podnikateľskému sektoru       19896,4 
- neinvestičné                17218,5 
 z toho: Ministerstvo pôdohospodárstva SR   9200,0 
     Ministerstvo hospodárstva SR     1210,2 
     Ministerstvo dopravy, spojov a 
     verejných prác SR          2628,0 
- investičné                  2677,9 

Neinvestičné výdavky rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií   127976,4 
z toho: Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR                  51407,3 
Ministerstvo vnútra SR            10167,4 
Ministerstvo školstva a vedy SR        17237,8 
Ministerstvo zdravotníctva SR         15212,3 
Ministerstvo kultúry SR            2321,2 

Investičné výdavky rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií          8754,0 
Dotácie do rozpočtov obcí           1523,0 
------------------------------------------------------------------ 
Výdavky spolu                158149,8 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------ 
Prebytok (+), schodok (-)             0,0 
PRÍL.2
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL (v tis. Kčs)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               v tom 
                    ------------------------------------------------------------------------------ 
Kapitola            Výdavky  Výdavky rozpočtových organizácií  Príspevky a dotácie Dotácie podnikateľskej 
                spolu                    nevýrobnej sfére      sfére 
                    --------------------------------- ------------------------------------------- 
                    Investičné Neinvestičné z toho:  neinvest. investičné neinvest. investičné 
                    výdavky  výdavky   mzdové 
                                prostr. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 a                1      2     3      4     5      6     7    8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kancelária prezidenta SR    123792   18600    105192   14328 
Kancelária Národnej rady SR   193736   20000    173736   50055 
Úrad vlády SR          115456   14500    99887   36412    1069 
Ministerstvo hospodárstva SR  2622036    7000    748351   63341    68585   248000  1210200  339900 
Min. zahraničných vecí SR   1258700   343000    911100   66311    4500     100 
Ministerstvo obrany SR     8211600   535800   7675800 
Ministerstvo financií SR    1880811   591445   1268416   821533    13450    7500 
Min. práce, soc. vecí a 
rodiny SR           51558257   118000   12245554   486297  39161703    33000 
Ministerstvo vnútra SR    10944331   776900   10146977  1514280    20454 
Ministerstvo živ. 
prostredia SR         1482785   40000    992185   238571   450600 
Min. pre správu a priv. NM SR  30782    1000    29782   14782 
Min. dopr., spojov a ver. 
prác SR            7413547  1413300   2551639   488431   122408   498200  2628000  200000 
Min. pôdohospodárstva SR   12757064   60000   1140718   316379   448311   270000  9200000 1638035 
Min. školstva a vedy SR    18437794  1120000   16451459  9806297   786335    80000 
Ministerstvo kultúry SR    2600224   50000    268109   105147   2053115   229000 
Ministerstvo zdravotníctva SR 16692343   70000   1100929   455086  14111414   1410000 
Ministerstvo spravodlivosti SR 1345128   102360   1242568   302816     200 
Slovenský protimonopolný úrad  13415    1300    12115    6943 
Úrad pre norm., metr. 
a skúšob. SR          220535   113400    105900   33071    1235 
Úrad priemysel. vlastníctva SR  24859          24859   11359 
Slovenský štatistický úrad   201920    4200    166003   98780    29217    2500 
Slov. úrad geod., kart. 
a katastra           348690   22800    324663   163411     227    1000 
Ústavný súd SR          21320    6000    15320    8000 
Najvyšší kontrolný úrad SR    25071    1400    23671   13532 
Generálna prokuratúra SR    189646   25000    164646   125734 
Slovenská akadémia vied     473311   25000    248951   176131   169360    30000 
Tlačová agentúra SR       45000                     40000     5000 
Slovenský rozhlas        84890                     84890 
Slovenská televízia       66150                     66150 
Štátny dlh SR         7819400         7819400 
Úrad jadrového dozoru SR     49500    1000    48500    6153 
Správa štát. hmotných 
rezerv SR            915600   57700    857900   12211 
Všeobecná pokladničná správa  8459107         3346807   115867    32000    400000 4180300  500000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPOLU            156626800  5539705   70311137  15551258  57665223   3214300 17218500 2677935 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dotácia do rozpočtov obcí   1523000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPOLU            158149800  5539705   70311137  15551258  57665223   3214300 17218500 2677935 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRÍL.3
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kčs)
1. Rezervy štátneho rozpočtu 
  Účelové rezervy spolu              2 965 867 
  - rezerva vlády na stabilizáciu 
   ekonomiky a štrukturálne programy       2 800 000 
  - rezerva predsedu vlády SR            50 000 
  - rezerva na mzdy pre správu 
   daní a organizácie prechádzajúce do 
   pôsobnosti SR                  115 867 

2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu 
  Slovenskej republiky zapracované v kapitolách 
  
  Kancelária Národnej rady SR 
  - na obnovu Bratislavského hradu          20 339 
  - pre potreby Rady Slovenskej republiky 
   pre rozhlasové a televízne vysielanie       2 897 
  
  Ministerstvo zahraničných vecí SR 
  - účasť v medzinárodných inštitúciách 
   a na mnohostranných rokovaniach         220 000 
  
  Ministerstvo vnútra SR 
  - na dávky sociálnej starostlivosti       2 359 500 
  - výdavky na príspevky na zachovanie 
   a obnovu kultúrnych pamiatok           30 700 
  - na riešenie problematiky utečencov 
   a presídlencov                  232 100 
  
  Ministerstvo životného prostredia SR 
  - dotácia do Štátneho fondu životného prostredia  440 000 
  - na projektovú činnosť               59 300 
  - na geologickú činnosť              388 335 
  - na ochranu prírody                49 500 
  
  Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
  - dotácia do Štátneho fondu ochrany 
   a zveľaďovania pôdneho fondu           55 000 
  - dotácia do Štátneho fondu zveľaďovania lesa    55 000 
  
  Ministerstvo školstva a vedy SR 
  - na úhradu výdavkov v SOU podľa 
   zákona č. 171/1990 Zb.             1 700 000 
  - na športovú reprezentáciu Slovenskej 
   republiky                     20 000 
  
  Ministerstvo kultúry SR 
  - na obnovu kultúrnych pamiatok           193 000 
  - pre cirkev a náboženské spoločnosti        391 000 
  - na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej 
   pre detskú literatúru a detské časopisy      25 000 
  - pre Maticu slovenskú                95 500 
   z toho investície                  2 500 
  - pre národnostné kultúrne zväzy, 
   na národnostnú tlač a aktivity pre národnosti 
   v rámci PO                    130 000 
  - dotácia do štátneho fondu 
   kultúry Pro Slovakia               250 000 
  
  Ministerstvo zdravotníctva SR 
  - na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál   5 549 030 
  
  Slovenský rozhlas 
  - na zabezpečenie zahraničného vysielania      20 000 
  
  Tlačová agentúra Slovakia 
  - na zabezpečenie zahraničného spravodajstva     10 000 
------------------------------------------------------------------ 
  Spolu v kapitolách                12 298 701 
  Rezervy a účelové prostriedky spolu       15 264 568 
------------------------------------------------------------------ 
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2) § 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 136/1992 Zb.
5) § 16 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 62 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
8) Zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 14/1993 Z.z., o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 21.12.1992
Rozposlané/platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 01.01.1993
Zrušené: -

3/1993 Zbierky zákonov na strane 60.
Odkaz na rovnopis čiastky