§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (32)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (71)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (38)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (2)
... dalšie položky
Monografie (3)
... dalšie položky
600/1992 Zb.
ZÁKON
z 2. decembra 1992
o cenných papieroch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SÚSTAVA CENNÝCH PAPIEROV
§ 1
Zrušený od 1.1.2002
§ 2
Zrušený od 1.1.2002
§ 3
Zrušený od 1.1.2002
HLAVA II
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
§ 4
Zrušený od 1.1.2002
§ 5
Zrušený od 1.1.2002
§ 5a
Zrušený od 1.1.2002
§ 6
Zrušený od 1.1.2002
§ 6a
Zrušený od 1.1.2002
§ 7
Zrušený od 1.1.2002
§ 8
Zrušený od 1.1.2002
Nadpis zrušený od 1.1.2002
§ 9
Zrušený od 1.1.2002
§ 10
Zrušený od 1.1.2002
§ 11
Zrušený od 1.1.2002
§ 12
Zrušený od 1.1.2002
DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH
HLAVA I
ZMLUVY O PREVODOCH CENNÝCH PAPIEROV
§ 13
Zrušený od 1.1.2002
§ 14
Zrušený od 1.1.2002
§ 15
Zrušený od 1.1.2002
§ 16
Zrušený od 1.1.2002
Nadpis zrušený od 1.1.2002
§ 17
Zrušený od 1.1.2002
§ 18
Zrušený od 1.1.2002
§ 19
Zrušený od 1.1.2002
§ 20
Zrušený od 1.1.2002
§ 21
Zrušený od 1.1.2002
§ 22
Zrušený od 1.1.2002
§ 23
Zrušený od 1.1.2002
§ 24
Zrušený od 1.1.2002
§ 25
Zrušený od 1.1.2002
§ 26
Zrušený od 1.1.2002
§ 27
Zrušený od 1.1.2002
HLAVA II
ZMLUVY O OBSTARANÍ KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÉHO PAPIERA
§ 28
Zrušený od 1.1.2002
§ 29
Zrušený od 1.1.2002
§ 30
Zrušený od 1.1.2002
§ 31
Zrušený od 1.1.2002
§ 32
Zrušený od 1.1.2002
§ 33
Zrušený od 1.1.2002
HLAVA III
ZMLUVY O ÚSCHOVE, SPRÁVE A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPIEROV
Nadpis zrušený od 1.1.2002
§ 34
Zrušený od 1.1.2002
§ 35
Zrušený od 1.1.2002
§ 36
Zrušený od 1.1.2002
§ 37
Zrušený od 1.1.2002
§ 38
Zrušený od 1.1.2002
HLAVA IV
ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CENNÝM PAPIEROM
§ 39
Zrušený od 1.1.2002
§ 40
Zrušený od 1.1.2002
§ 41
Zrušený od 1.1.2002
§ 42
Zrušený od 1.1.2002
§ 42a
Zrušený od 1.1.2002
§ 43
Zrušený od 1.1.2002
§ 44
Zrušený od 1.1.2002
TRETIA ČASŤ
TRH S CENNÝMI PAPIERMI
HLAVA I
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI A ZAHRANIČNÝ OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI
§ 45
Zrušený od 1.1.2002
§ 45a
Zrušený od 1.1.2002
§ 46
Zrušený od 1.1.2002
§ 47
Zrušený od 1.1.2002
§ 48
Zrušený od 1.1.2002
HLAVA II
MAKLÉR A AGENT
§ 49
Zrušený od 1.1.2002
HLAVA III
ORGANIZÁTOR VEREJNÉHO TRHU
§ 50
Zrušený od 1.1.2002
§ 51
Zrušený od 1.11.2000
§ 52
Zrušený od 1.11.2000
§ 53
Zrušený od 1.11.2000
§ 54
Zrušený od 1.11.2000
HLAVA IV
STREDISKO
§ 55
Zrušený od 1.1.2002
§ 56
Zrušený od 1.1.2002
§ 57
Zrušený od 1.1.2002
§ 58
Zrušený od 1.1.2002
§ 59
Zrušený od 1.1.2002
§ 60
Zrušený od 1.1.2002
§ 61
Zrušený od 1.1.2002
§ 62
Zrušený od 1.1.2002
§ 63
Zrušený od 1.1.2002
§ 64
Zrušený od 1.1.2002
§ 65
Zrušený od 1.1.2002
§ 66
Zrušený od 1.1.2002
§ 67
Zrušený od 1.1.2002
§ 68
Zrušený od 1.1.2002
§ 69
Zrušený od 1.1.2002
§ 70
Zrušený od 1.1.2002
§ 70a
Zrušený od 1.1.2002
ŠTVRTÁ ČASŤ
VEREJNE OBCHODOVATEĽNÉ CENNÉ PAPIERE
§ 71
Zrušený od 1.1.2002
§ 72
Zrušený od 1.1.2002
§ 73
Zrušený od 1.1.2002
§ 74
Zrušený od 1.1.2002
§ 75
Zrušený od 1.1.2002
§ 76
Zrušený od 1.1.2002
§ 77
Zrušený od 1.1.2002
§ 78
Zrušený od 1.1.2002
PIATA ČASŤ
OCHRANA FINANČNÉHO TRHU
§ 79
Zrušený od 1.1.2002
§ 79a
Zrušený od 1.1.2002
§ 80
Zrušený od 1.1.2002
§ 81
Zrušený od 1.1.2002
§ 81a
Zrušený od 1.1.2002
§ 82
Zrušený od 1.1.2002
§ 83
Zrušený od 1.1.2002
§ 84
Zrušený od 1.1.2002
§ 85
Zrušený od 1.11.2000
Nadpis zrušený od 1.1.2002
§ 86
Zrušený od 1.1.2002
§ 87
Zrušený od 1.1.2002
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 88
Zrušený od 1.1.2002
§ 89
Zrušený od 1.1.2002
§ 90
Zrušený od 1.1.2002
§ 91
Zrušený od 1.11.2000
§ 92
Zrušený od 1.1.2002
§ 93
Zrušený od 1.1.2002
§ 94
Zrušený od 1.1.2002
§ 95
Zrušený od 1.1.2002
§ 96
Zrušený od 1.1.2002
§ 97
Zrušený od 1.1.2002
§ 98
Zrušený od 1.1.2002
§ 99
Zrušený od 1.1.2002
§ 99a
Zrušený od 1.1.2002
§ 99b
Zrušený od 1.1.2002
§ 99c
Zrušený od 1.1.2002
§ 99d
Zrušený od 1.1.2002
§ 99e
Zrušený od 1.1.2002
§ 99f
Zrušený od 1.1.2002
§ 100
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) bode 6 sa za slová "burzových dohadzovačov" vkladajú slová "a maklérov".
2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo "búrz" vkladajú slová "organizátorov mimoburzových trhov, obchodníkov s cennými papiermi".
§ 101
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 37 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.".
2. V § 67 ods. 1 sa vkladajú za slovo "použiť" slová "v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne,".
3. § 67 ods. 2 znie:
"(2) Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť z čistého zisku. Rezervný fond sa môže vytvoriť už pri vzniku spoločnosti príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov.".
4. § 124 ods. 1 znie:
"(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej v spoločenskej zmluve. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 10% z čistého zisku, nie však viac ako 5% z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10% základného imania.".
5. V § 155 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Iné druhy akcií, než ktoré upravuje tento zákon, sa nesmú vydávať.".
6. V § 156 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
7. Doterajší text § 157 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií tohto istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza, v zaknihovanej alebo listinnej podobe. Postup určia stanovy spoločnosti.".
8. V § 187 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,".
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
9. V § 217 ods. 1 znie:
"(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej stanovami. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 20% z čistého zisku, nie však viac ako 10% z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú stanovami, najmenej však 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20% základného imania.".
10. V § 217 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.".
11. V § 261 ods. 3 písm. a), b) a c) znejú:
a) medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, pokiaľ ide o vzťahy týkajúce sa účasti na spoločnosti, ako aj vzťahy zo zmlúv, ktorými sa prevádza podiel spoločníka,
b) medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, pokiaľ vyplývajú z členského vzťahu v družstve, ako aj zo zmlúv o prevode členských práv a povinností,
c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642) a ďalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných papierov,"
a v písmene d) sa nahrádzajú slová "zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt" slovami "zmluvy o bankovom uložení veci".
12. V § 261 ods. 4 sa na konci pripájajú slová "a záložné právo k cenným papierom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom".
13. V tretej časti, hlave II názov dielu XXII znie:
"Zmluva o bankovom uložení veci".
14. § 700 znie:
"§ 700
Zmluvou o bankovom uložení veci sa zaväzuje banka prevziať určité veci okrem cenných papierov (predmet uloženia), aby ich uložila a spravovala, a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.".
15. V § 707 sa vypúšťajú slová "cenných papierov alebo".
16. V § 762 sa nahrádzajú slová "zmluvu o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt" slovami "zmluvu o bankovom uložení veci".
§ 102
Zrušený od 1.1.2002
§ 103
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 88/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 1994.
Zákon č. 246/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 13. septembrom 1994.
Zákon č. 249/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1994.
Zákon č. 171/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 15. augustom 1995.
Zákon č. 304/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.
Zákon č. 58/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 1996.
Zákon č. 373/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 28. decembrom 1996.
Zákon č. 204/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 26. júlom 1997.
Zákon č. 144/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 1998.
Zákon č. 128/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1999.
Zákon č. 247/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.
Zákon č. 331/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2000.
Zákony č. 483/2001 Z.z. a č. 566/2001 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2002.
Stráský v.r.
Kováč v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.