542/1992 Zb.

o zániku ČSFR

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (16)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (18)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky
542/1992 Zb.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 25. novembra 1992
o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rešpektujúc uznesenie Českej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:
Čl.1
(1) Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká Česká a Slovenská Federatívna Republika.
(2) Nástupníckymi štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú Česká republika a Slovenská republika.
Čl.2
Pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá jej bola zverená ústavnými a inými zákonmi, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú republiku 1. januárom 1993.
Čl.3
(1) Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zanikajú štátne orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súčasne zanikajú ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a štátne organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré boli zriadené zákonom.
(2) Česká republika a Slovenská republika nesmú po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky používať štátne symboly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl.4
(1) Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Českej republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku 1992 v Českej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 1) a do Českej národnej rady. 2) Vnútorné pomery tohto zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Českej republiky.
(2) Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Slovenskej republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku 1992 v Slovenskej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 1) a do Slovenskej národnej rady. 2), 2a) Vnútorné pomery tohto zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Slovenskej republiky.
(3) Ustanovenia zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia o uprázdnení mandátu 3) zostávajú nedotknuté.
Čl.5
Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993 na území Českej republiky vláde Českej republiky a na území Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky, pokiaľ ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
Čl.6
(1) Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993 na území Českej republiky Najvyššiemu súdu Českej republiky a na území Slovenskej republiky Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
(2) Právomoc prislúchajúcu ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Ústavnému súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vykonáva od 1. januára 1993 vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na území Českej republiky Najvyšší súd Českej republiky a vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na území Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
Čl.7
Česká národná rada a Národná rada Slovenskej republiky môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s účinnosťou najskôr od 1. januára 1993 prijímať ústavné a iné zákony, ktorými zabezpečia výkon pôsobnosti, ktorá prejde na Českú republiku a Slovenskú republiku podľa článku 2.
Čl.8
(1) Česká republika a Slovenská republika sú oprávnené ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavierať zmluvy o úprave vzájomných pomerov vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2) Česká republika a Slovenská republika môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavierať medzinárodné zmluvy voči tretím štátom vo svojom mene s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl.9
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v.r.
Kováč v.r.
1) Čl. 30 a 31 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.
2a) Podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. od 1. októbra 1992 Národná rada Slovenskej republiky.
3) § 49 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 59/1992 Zb. (úplné znenie č. 60/1992 Zb.).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.