Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

509/1992 Zb. o Dojednaní medzi ČSFR a Mongolskom o bezvízových stykoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
509/1992 Zb.
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 26. júna 1992 bolo v Ulánbátare podpísané Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Dojednanie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 6 ods. 2 dňom 26. júla 1992. Týmto dňom stratili platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky z 20. decembra 1976 a Dodatkový protokol, vyhlásené č. 41/1977 Zb.
České znenie Dojednania sa vyhlasuje súčasne. *)
DOJEDNANIE
medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
Vzhľadom na to, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Mongolska (ďalej len "zmluvné strany") uznávajú priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a ich národmi;
a vzhľadom na to, že zrušenie existujúcej vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov sa považuje za žiadúce pre ďalšie posilnenie spolupráce medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom;
zmluvné strany sa dohodli na tomto:
Čl.1
Štátni príslušníci zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa tu tri mesiace bez víza.
Čl.2
1. Členovia diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany a ich rodinní príslušníci, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území druhej zmluvnej strany po dobu svojho pridelenia bez víz.
2. Uvedené právo sa vzťahuje aj na občanov s platnými diplomatickými a služobnými pasmi, ktorí sú predstaviteľmi medzinárodných organizácií nachádzajúcich sa na území jednej zo zmluvných strán, a na ich rodinných príslušníkov.
Čl.3
Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných strán odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhej zmluvnej strany je nežiadúca.
Čl.4
1. Každá zmluvná strana môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tohto Dojednania.
2. Takéto opatrenie a jeho ukončenie sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.
Čl.5
Zmluvné strany si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických alebo služobných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne 30 dní pred ich zavedením do praxe.
Čl.6
1. Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitú dobu.
2. Toto Dojednanie nadobudne platnosť 30. dňom po podpise. Týmto dňom stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky z 20. decembra 1976 a Dodatkový protokol.
3. Akýkoľvek dodatok k tomuto Dojednaniu, na ktorom sa obe zmluvné strany dohodnú, nadobudne platnosť výmenou nót.
4. Toto Dojednanie môže vypovedať jedna zo zmluvných strán písomným oznámením daným druhej zmluvnej strane tri mesiace vopred diplomatickou cestou.
Na dôkaz tohto podpísaní, na to náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali a potvrdili toto Dojednanie.
Dané v Ulánbátare vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a mongolskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, 22. júna 1992.
Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Dr. Jiří Šíma v.r.
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČSFR v Mongolsku
Za vládu Mongolska:
Badam ocir Doldzinceren v.r.
námestník ministra zahraničných vecí Mongolska
*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Sdělení č. 509/1992 Zb., o Dojednaní medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, Federálního ministerstva zahraničních věcí.

Schválené: 26.06.1992
Rozposlané/platnosť od: 30.10.1992
Účinnosť od: 26.07.1992
Zrušené: -

101/1992 Sbírky zákonů na strane 3006.
Odkaz na rovnopis čiastky