Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Samospráva (2)
... dalšie položky

309/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
309/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o poplatkoch za uloženie odpadov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
Poplatok za uloženie odpadu na skládku za účelom jeho zneškodnenia (ďalej len "poplatok") platí pôvodca odpadu (ďalej len "pôvodca"). 1)
§ 2
Druh a výška poplatku
(1) Poplatok tvorí základný poplatok a prirážka k základnému poplatku (ďalej len "prirážka").
(2) Základný poplatok sa platí za množstvo odpadu uloženého na skládku. Vypočíta sa ako súčin množstva odpadu a výšky sadzby za kategóriu alebo druh odpadu podľa prílohy č. 1 tohto zákona.
(3) Prirážka sa platí za uloženie odpadu na skládku, ktorá nespĺňa technické podmienky pre prevádzku skládok podľa osobitných predpisov. Vypočíta sa ako súčin základného poplatku a indexu podľa prílohy č. 2 tohto zákona.
§ 3
Zisťovanie množstva, kategórie a druhu odpadu
(1) Pre účely spoplatnenia podľa tohto zákona zaradí pôvodca odpad do kategórie alebo druhu podľa prílohy č. 1 tohto zákona a vypočíta výšku poplatku.
(2) Za správnosť výpočtu výšky poplatku zodpovedá prevádzkovateľ skládky.
(3) Množstvo odpadu pre určenie poplatku zisťuje prevádzkovateľ skládky vážením. Ak skládka nie je vybavená váhou, zisťuje množstvo odpadu odborným odhadom, pri ktorom vychádza tiež z údajov uvedených v prepravnej listine 2) a z evidencie nebezpečného odpadu, ktorú vedie pôvodca podľa osobitných predpisov; pôvodca je povinný za tým účelom predložiť prevádzkovateľovi skládky prepravnú listinu a evidenciu nebezpečného odpadu na nahliadnutie.
(4) Ak prevádzkovateľ skládky pri preberaní odpadu zistí prímesi kategórie alebo druhu odpadu, ktorý podlieha spoplatneniu vyššou sadzbou, v množstve viac ako 50%, alebo prímesi nebezpečného odpadu, 3) zaradí celé množstvo preberaného odpadu do kategórie alebo druhu s najvyššou sadzbou spoplatnenia. Zmenou zaradenia odpadu nie je dotknutá povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 11 zákona o odpadoch.
§ 4
Platenie a odvod poplatku
(1) Základný poplatok platí každý pôvodca.
(2) Prirážku platí len ten pôvodca, ktorý uložil odpad na skládku, ktorá nespĺňa technické podmienky pre prevádzku skládok podľa osobitných predpisov.
(3) Pôvodca je povinný zaplatiť poplatok prevádzkovateľovi skládky do 15 dní odo dňa uloženia odpadu na skládku, pokiaľ sa s prevádzkovateľom skládky nedohodne inak, najdlhšie však do dňa odvodu poplatku podľa odseku 7.
(4) Prevádzkovateľ skládky je povinný vyberať poplatok za uloženie odpadu na skládku.
(5) Základný poplatok je príjmom rozpočtu obce, na území ktorej sa skládka nachádza. Ak skládka leží na území dvoch alebo viacerých obcí, základný poplatok plynie do ich rozpočtov v sume zodpovedajúcej pomeru územia pripadajúceho na skládku. Použitie príjmu zo základného poplatku je účelovo viazané na tvorbu a ochranu životného prostredia obce.
(6) Prirážka je príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 4) (ďalej len "fond").
(7) Prevádzkovateľ skládky odvedie štvrťročne, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca sumu prijatých
a) základných poplatkov do rozpočtu obce, na území ktorej sa skládka nachádza,
b) prirážok do fondu
a zároveň oznámi výšku odvedeného základného poplatku a prirážky príslušnému úradu životného prostredia. 5)
(8) Prevádzkovateľ skládky umožní na požiadanie obci, na území ktorej sa skládka nachádza, a fondu nahliadnuť do podkladov slúžiacich pre výpočet poplatku.
§ 5
Odklad platenia poplatku
(1) Ak pôvodca vykonáva opatrenia s cieľom znížiť množstvo alebo stupeň nebezpečnosti ním produkovaných odpadov, najmä úpravou alebo zmenou technologického procesu alebo ďalším zhodnocovaním odpadu, príslušný úrad životného prostredia 5) na žiadosť pôvodcu rozhodne o odložení platenia časti poplatku najdlhšie na dobu 24 mesiacov.
(2) Pri určení výšky tej časti poplatku, ktorej platenie možno odložiť, príslušný úrad životného prostredia vychádza z predpokladaného zníženia priemerného množstva odpadu za mesiac alebo stupňa jeho nebezpečnosti.
§ 6
Odklad odvodu prirážky
(1) Ak prevádzkovateľ skládky vykonáva opatrenia s cieľom splniť technické podmienky prevádzky skládky určené v osobitných predpisoch, príslušný úrad životného prostredia 5) na žiadosť prevádzkovateľa skládky rozhodne o odložení odvodu časti prirážky na čas pripadajúci na vykonanie opatrení.
(2) Príslušný úrad životného prostredia môže z celkovej výšky prirážky odložiť jej odvod najviac do výšky
a) 70% do 1 roka od účinnosti tohto zákona,
b) 50% do 2 rokov od účinnosti tohto zákona,
c) 30% do 3 rokov od účinnosti tohto zákona,
d) 10% do 4 rokov od účinnosti tohto zákona.
(3) Časť prirážky, ktorú získa prevádzkovateľ skládky odkladom podľa odseku 1, môže použiť iba na zlepšenie technických podmienok prevádzky skládky.
§ 7
Odpustenie a doplatenie poplatku
(1) Ak po vykonaní opatrení podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 boli splnené podmienky odkladu, rozhodne príslušný úrad životného prostredia 5) o odpustení povinnosti pôvodcu doplatiť časť poplatku alebo o odpustení povinnosti prevádzkovateľa skládky odviesť časť prirážky.
(2) Pri nedodržaní podmienok odkladu platenia poplatku alebo odvodu platenia časti prirážky rozhodne príslušný úrad životného prostredia 5) o povinnosti časť poplatku alebo prirážky zvýšenú o diskontnú sadzbu za príslušné obdobie v určenej lehote doplatiť, resp. odviesť.
§ 8
Sankcie
(1) Ak pôvodca nezaplatí poplatok alebo prevádzkovateľ skládky neodvedie prijatý poplatok podľa § 4 ods. 3 a 7 tohto zákona včas a v plnej výške, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále 0,1% zo sumy nezaplateného alebo neodvedeného poplatku.
(2) Prevádzkovateľovi skládky, ktorý umožní pôvodcovi uložiť odpad a poruší ustanovenie § 4 ods. 4 tohto zákona, môže príslušný úrad životného prostredia 6) alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia 7) uložiť pokutu vo výške od 5 000 do 500 000 Kčs.
(3) Pokutu podľa predchádzajúceho odseku možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa príslušný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do 3 rokov od uloženia odpadu na skládku.
(4) Penále za nezaplatený poplatok je príjmom prevádzkovateľa skládky. Penále za neodvedený základný poplatok je príjmom obce a penále za neodvedenú prirážku je príjmom fondu.
(5) Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom fondu.
Prechodné ustanovenia
§ 9
(1) Ak skládka nebola určená na likvidáciu, rozhodne o spôsobe plnenia povinností určených prevádzkovateľovi skládky týmto zákonom príslušný úrad životného prostredia. 8)
(2) Do vydania osobitného predpisu o podmienkach skládkovania odpadov určí tieto podmienky príslušný úrad životného prostredia
a) pre jestvujúce skládky v súhlase podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,
b) pre nové skládky vo vyjadrení podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch.
§ 10
V § 5 ods. 3 písm. e) zákona SNR č. 494/1991 Zb. sa slová "o vykonaní" nahrádzajú slovami "vo veciach".
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.
PRÍL.1
Sadzby základných poplatkov za uloženie odpadu na skládkach
------------------------------------------------------------------ 
Kategória, druh odpadu 1)         Sadzba (Kčs.t-1) 
                   ---------------------------- 
-                   1992 1993 1994 1995 1996 
------------------------------------------------------------------ 
 I. Zeminy a hlušiny zaradené do 
   kategórie ostatný odpad       0   0   1   1  1 
 II. Ostatný odpad okrem zemín a hlušín  2   4   6   8  10 
III. Komunálny odpad (skupina 91)     4   8  12  16  20 
 IV. Zvláštny odpad mimo nebezpečného 
   odpadu a odpadu v kategórii III.   8  16  24  32  40 
 V. Nebezpečný odpad          50  100  150  200 250 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.2
Index prirážok k základným sadzbám za uloženie odpadu na skládkach, ktoré nespĺňajú podmienky pre prevádzku skládok určené v osobitných predpisoch
------------------------------------------------------------------ 
Kategória a druhy odpadov 1)         Index prirážky 
------------------------------------------------------------------ 
 I. Zeminy a hlušiny zaradené do kategórie 
   ostatný odpad                 2 
 II. Ostatný odpad (okrem zemín a hlušín)      9 
III. Komunálny odpad (skupina 91)         14 

 IV. Zvláštny odpad mimo nebezpečného odpadu a 
   odpadu v kategórii III.            11 
  V. Nebezpečný odpad               13 
------------------------------------------------------------------ 
1) Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.
2) § 13 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
4) § 3 písm. n) zákona SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.
5) § 5 ods. 3 písm. e) zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.
7) § 7 a 8 zákona SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 309/1992 Zb., o poplatkoch za uloženie odpadov, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 06.05.1992
Rozposlané/platnosť od: 25.06.1992
Účinnosť od: 25.06.1992
Zrušené: 01.01.1997

63/1992 Sbírky zákonů na strane 1716.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 327/1996 Z.z.