Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (11)
... dalšie položky

192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
192/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. marca 1992
o registrácii cirkví a náboženských spoločností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Orgánom, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa osobitného zákona, 1) je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
§ 2
Cirkev alebo náboženská spoločnosť môžu podať návrh na registráciu, 2) ak preukážu, že sa k nim hlási najmenej dvadsať tisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
§ 3
Vznik cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a ich zánik písomne oznámi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii alebo o zrušení registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Slovenskému štatistickému úradu. 3)
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.
1) § 23 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 192/1992 Zb., o registrácii cirkví a náboženských spoločností, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 26.03.1992
Rozposlané/platnosť od: 13.05.1992
Účinnosť od: 01.06.1992
Zrušené: 01.05.2007

40/1992 Sbírky zákonů na strane 1039.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 308/1991 Zb.