Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (62)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (115334)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (17)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (126)
... dalšie položky
Predpisy EU (3)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
Monografie (16)
... dalšie položky
Vzory (66)
... dalšie položky
71/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. januára 1991
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1 Komentár
Predmet súdnych poplatkov
(1) Súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.
(2) Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.
§ 2 Komentár
Poplatníci
(1) Poplatníkom je:
a) navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b) obe strany sporu (ďalej len "strana") v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jedna z nich podľa rozhodnutia súdu,
c) dlžník v konkurznom konaní,
d) dedič v konaní o dedičstve,
e) oprávnený v exekučnom konaní, 1a)
f) ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu.1aa)
(2) Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho žalobe alebo návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť žalovaný alebo odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však žalovaný alebo odporca nemá v konaní o rozvod manželstva, o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi, a v konaní pred správnym súdom.
(3) Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.
(4) V odvolacom konaní je poplatníkom odvolateľ, v konaní o žalobe na obnovu konania je poplatníkom ten, kto podal žalobu na obnovu konania, v dovolacom konaní je poplatníkom dovolateľ, v konaní o kasačnej sťažnosti je poplatníkom ten, kto podal kasačnú sťažnosť.
§ 3 Komentár
Príslušnosť
Poplatky vyberajú:
a) súdy, 1b)
b) orgány štátnej správy súdov, 1c)
c) orgány prokuratúry,
d) zrušené od 1.12.2013.
§ 4 Komentár
Oslobodenie od poplatku
(1) Od poplatku je oslobodené súdne konanie
a) o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach osvojenia a o povolenie uzavrieť manželstvo,
b) o spôsobilosti na právne úkony,
c) vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a príspevkov, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d) vo veciach výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
e) vo veciach plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
f) vo volebných veciach,
g) vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
h) o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
i) o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
j) o kompetenčnej žalobe,3caa)
k) o vydaní súhlasu s inšpekciou.3cab)
(2) Od poplatku sú oslobodení:
a) Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3aa) právnická osoba vykonávajúca konsolidáciu pohľadávok verejného sektora, 3cac) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, a Sociálna poisťovňa,
b) obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c) nadácie a charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
d) žalobca v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
e) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšenie, ako aj v konaní o uplatnenie práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom,3cb)
f) nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
g) prokurátor v konaní začatom na základe jeho žaloby alebo na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
h) maloleté dieťa v konaniach vo veciach určenia rodičovstva,
i) žalobca v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
j) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
k) žalobca v konaní o poddlžníckej žalobe,
l) profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov,3d)
m) žalobca v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
n) navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,
o) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,
p) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
q) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
r) žalobca v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
s) žalobca v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
t) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť; toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a žalôb alebo návrhov na začatie konania, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
u) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)
(3) Od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu. 4ab)
(4) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu konania, kasačnej sťažnosti a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.
(5) Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.
§ 5 Komentár
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká:
a) podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom žalobca alebo navrhovateľ, odvolateľ, ten, kto podal žalobu na obnovu konania, dovolateľ a ten, kto podal kasačnú sťažnosť,
b) spísaním podania do zápisnice pred súdom,
c) vydaním rozhodnutia o dedičstve,
d) speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu, 3f)
e) podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu; 3f) pokiaľ sa vec nepredložila nadriadenému súdu, poplatok nie je možné voči poplatníkovi vymáhať,
f) podaním námietky zaujatosti podľa osobitného predpisu, 4b)
g) v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.
(2) Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnosť v celom rozsahu zaniká.
(3) Poplatková povinnosť za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu 3f) v celom rozsahu zaniká, ak poplatník vzal námietku späť pred predložením veci nadriadenému súdu. Ak bol na majetok poplatníka vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu 3f) a správca v konaní pokračuje namiesto poplatníka, poplatková povinnosť zaniká v tom rozsahu, v akom ešte nebola splnená.
§ 6 Komentár
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len "percentná sadzba") alebo pevnou sumou. Ak tento zákon neustanovuje inak, je poplatok za odvolanie päť eur a poplatok za dovolanie 10 eur.
(2) Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá aj v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie a kasačnú sťažnosť sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.
(3) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta3a) alebo integrovaného obslužného miesta5ac) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra je 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku a sadzba poplatku v iných veciach je 50% zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, ktoré sa podľa osobitného predpisu4c) prikladajú k návrhu, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe; na zníženie sadzby poplatku nemá vplyv skutočnosť, že návrh na zápis nie je predložený spolu s prílohami, k vydaniu ktorých dôjde až po doručení podania jednotnému kontaktnému miestu alebo integrovanému obslužnému miestu.
(4) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije.
(5) Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije na šieste a každé ďalšie podanie podané tým istým navrhovateľom na jeden súd v jednom kalendárnom roku. Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije ani pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní.
§ 7 Komentár
Základ poplatku pri percentnej sadzbe
(1) Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ poplatku takto zistiť, je základom poplatku cena obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatkového úkonu. Ak je základom poplatku cena nehnuteľností, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa osobitných predpisov. 5)
(2) Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu.
(3) Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie cenu zjavne nízku, cenu určí súd.
(4) Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.
(5) Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia, ak nie je ustanovené inak. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.
(6) Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia sa považuje cena ročného plnenia.
(7) Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní sa poplatok doplatí len vtedy, keď sa zvýši cena predmetu poplatkového úkonu na návrh. Ak sa po podaní návrhu obmedzí predmet poplatkového úkonu pred prvým pojednávaním, vráti sa zodpovedajúca časť poplatku.
(8) V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.
(9) V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.
(10) V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie.
(11) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.
(12) Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom eura určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 5aaa) ktorý je platný prvý deň v mesiaci, v ktorom je poplatok splatný, alebo v ktorom súd o sume poplatku rozhoduje.
§ 7a
Zaokrúhľovanie poplatku
Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 8 Komentár
Splatnosť poplatku
(1) Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu 3f) a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.
(2) Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný jeho spísaním do zápisnice.
(3) Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
(4) Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok.
§ 9 Komentár
Platenie poplatku
(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len "prevádzkovateľ systému") sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17, ktorý je možné platiť v hotovosti, aj keď prevyšuje 300 eur. Ak je súd, orgán štátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, 5ab) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.
(2) Poplatky možno platiť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, 3a) platobnej brány Štátnej pokladnice, 5ab) integrovaného obslužného miesta 5ac) alebo prevádzkovateľa systému. Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,5ae) špecializovaného portálu5af) alebo integrovaného obslužného miesta,5ac) súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, okrem § 9 ods. 10
a) umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a
b) na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci.
(3) Orgány uvedené v § 3 sú povinné na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi uvedenými v § 3 umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu 5ad) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi uvedenými v § 3; prevádzkovateľ systému a orgány uvedené v § 3 sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(4) Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvej inštancii alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.
(5) V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(6) V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.
(7) V konaní pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý vo veci koná. V konaní o kasačnej sťažnosti sa poplatok platí súdu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
(8) V konaní o žalobe na obnovu konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať v prvej inštancii. V konaní o žalobe na obnovu konania pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať.
(9) Poplatky sa vyberajú v eurách. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu orgány uvedené v § 3 tieto údaje oznámia.
(10) Poplatky vyberané v konaniach vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.
§ 10 Komentár
Následky nezaplatenia poplatku
(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd podľa § 9 vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.
(2) Pre nezaplatenie poplatku súd podľa § 9 konanie nezastaví, ak
a) už začal konať vo veci samej,
b) došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci po tom, ako začal konať vo veci samej,
c) žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
d) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
e) do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.
(3) Prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak bol súdny poplatok zaplatený v lehote určenej súdom podľa odseku 1 alebo ak sú na to dôvody podľa odseku 2. Prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vtedy, ak bolo konanie prerušené podľa osobitného predpisu 3f) a správca v ňom pokračuje namiesto poplatníka.
(4) Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie úkonu súdom uvedeného v II. časti Sadzobníka súdnych poplatkov, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí; to neplatí, ak ide o poplatok podľa položky 20a. O tomto následku musí byť poplatník poučený vo výzve na zaplatenie poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok zaniká dňom, keď sa návrh na vykonanie úkonu stal neúčinným.
(5) Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu 3f) nie je zaplatený, prvoinštančný súd na ňu neprihliada a vec sa nadriadenému súdu nepredkladá na rozhodnutie. O tom prvoinštančný súd poplatníka poučí vo výzve na zaplatenie poplatku.
(6) zrušený od 1.7.2017.
§ 11 Komentár
Vrátenie poplatku
(1) Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Poplatok sa taktiež vráti, ak súd konanie zastaví pre nedostatok právomoci. Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene; ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.
(2) Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 1,70 eura.
(3) Poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania, žaloby na obnovu konania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa žaloba, návrh na začatie konania, odvolanie, žaloba na obnovu konania alebo dovolanie odmietlo alebo vzalo späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz; to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné. Ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnej inštancii súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní pred správnym súdom sa poplatok vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa správna žaloba, kasačná sťažnosť alebo žaloba na obnovu konania odmietla alebo vzala späť pred prejednaním veci.
(4) Okrem poplatku v konaní o rozvod manželstva a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 6,70 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.
(5) Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných predpisov 7) bola vybavená kladne.
(6) Orgány uvedené v § 3, ktoré
a) nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu alebo sídla poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; ak orgán štátnej správy súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) a daňový úrad vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia,
b) sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku prevádzkovateľovi systému, ktorý poplatok alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; ak orgán štátnej správy súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) a prevádzkovateľ systému vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia.
(7) Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú.
(8) Ak bolo konanie zastavené po tom, ako bol na majetok žalovaného alebo odporcu vyhlásený konkurz podľa osobitného zákona, 6a) vrátia sa navrhovateľovi všetky poplatky bez ich krátenia a poplatky, ktoré ku dňu zastavenia konania nezaplatil, sa nevyberajú.
(9) Poplatok podľa položky 18a písm. c) sa vráti, ak odvolanie bolo aspoň čiastočne dôvodné.
(10) V rozhodnutí o vrátení poplatku alebo preplatku sa uvedie aj označenie poplatníka a v akej výške má byť poplatok alebo preplatok vrátený. Ak je súdu známe, v tomto rozhodnutí sa uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poplatok alebo preplatok vrátený.
(11) Poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 4, 7 až 9 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.
(12) Ak daňový úrad alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 6, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5%. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
(13) Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia alebo písomného upovedomenia o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku alebo bolo vydané písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona.7)
(14) Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7j) s vyznačenou právoplatnosťou.
§ 11a Komentár
Osobitné ustanovenia k plateniu poplatku a splatnosti poplatku pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta
(1) Poplatky prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa platia
a) platobnou kartou,
b) v hotovosti alebo
c) elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(2) Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného zákona je poplatok splatný pri podaní návrhu na zápis jednotnému kontaktnému miestu.
(3) Ak je zaplatenie poplatku podľa osobitného zákona 7b) podmienkou preverovanou pred vykonaním zápisu príslušným registrovým súdom, vybratie poplatku prostredníctvom jednotného kontaktného miesta v zákonnej výške sa považuje za splnenie tejto podmienky, a to v čase doručenia návrhu na zápis na registrový súd prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona 7c) o následkoch nezaplatenia poplatku alebo jeho zaplatenia v nesprávnej výške tým nie sú dotknuté.
(4) zrušený od 1.11.2015.
§ 11b Komentár
Osobitné ustanovenia o lehotách pri platení poplatku prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
(1) Ak je poplatok platený prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, 5ac) považuje sa za uhradený dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu. 7e)
(2) Pri platbe vykonanej prostredníctvom integrovaného obslužného miesta 5ac) je lehota na zaplatenie poplatku zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu 7e) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
§ 11c
Osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní
(1) Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50% z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku; ustanovenia § 6 ods. 3 a 5 sa nepoužijú.
(2) Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní možno platiť len poštovým poukazom, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3) Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa poplatníkovi zúčtovacie údaje oznamujú automatizovaným spôsobom. Súd na zaplatenie súdneho poplatku v upomínacom konaní poplatníka nevyzýva.
(4) Ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada, o čom súd poplatníka upovedomí; ustanovenie § 10 sa nepoužije.
§ 11d
Osobitné ustanovenia k plateniu súdnych poplatkov v exekučnom konaní
(1) Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vykonanie exekúcie možno platiť len poštovým poukazom, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2) Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vykonanie exekúcie sa zúčtovacie údaje oznamujú automatizovaným spôsobom. Súd na zaplatenie súdneho poplatku v konaní nevyzýva.
(3) Ak poplatková povinnosť z návrhu na vykonanie exekúcie nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh na vykonanie exekúcie sa neprihliada; to neplatí, ak ide o oprávneného oslobodeného od platenia súdnych poplatkov. O tejto skutočnosti súd oprávneného upovedomí.
Konanie
§ 12 Komentár
(1) Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd.
(2) Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Vo veciach poplatkov za kasačnú sťažnosť rozhoduje súd, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Vo veciach poplatkov za žalobu na obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy konania.
(3) Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení aj bez návrhu.
§ 13 Komentár
(1) Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.
(2) Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.
(3) O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený; to neplatí, ak sa žaloba, návrh na začatie konania, odvolanie, žaloba na obnovu konania, dovolanie alebo kasačná sťažnosť vzala späť pred prvým pojednávaním.
§ 14 Komentár
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie vo veciach poplatkov sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku okrem § 357 písm. a).
(2) V konaní podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci nenavrhli, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutkového stavu veci.
(3) V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nemožno namietať skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku.
(4) V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania. Sudca v konaní koná a rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka. Ak sa sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.
§ 14a Komentár
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, neustanovuje inak.
§ 15 Komentár
Nadpis zrušený od 1.1.2001
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a krajské súdy vykonávajú na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov, správnosti a úplnosti evidencie poplatkov a na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, aj kontrolu odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu.
(2) Úrad vládneho auditu 7f) vykonáva
a) na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúry vládny audit správnosti a včasnosti vyberania, vrátenia poplatkov, správnosti a úplnosti evidencie poplatkov a na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúry, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, aj vládny audit odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu,
b) u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.
§ 15a
Evidencia poplatkov
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2) Orgány uvedené v § 3, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý orgán uvedený v § 3 používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.
(3) Orgány uvedené v § 3, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka poplatkov. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7i) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť, alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,5ae) špecializovanom portáli5af) alebo integrovanom obslužnom mieste.5ac) Súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky vyberajú.
§ 16 Komentár
Rozpočtové určenie
(1) Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2) Orgány uvedené v § 3, ktoré
a) nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet daňového úradu príslušného podľa sídla orgánu, ktorý poplatok vybral,
b) sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému.
(3) Jednotné kontaktné miesto, je povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatkov na účet prevádzkovateľa systému.
(4) Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal.
§ 16a Komentár
Prevádzkovateľ systému
(1) Prevádzkovateľ systému je povinný
a) zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b) zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci,
c) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,
e) zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,7i)
f) zabezpečiť sprístupnenie informácie o uskutočnení platby súdneho poplatku orgánu podľa § 3 bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od momentu uskutočnenia platby súdneho poplatku, a ak ide o platbu prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od momentu pripísania prostriedkov na účet prevádzkovateľa systému,
g) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu. 7g) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom, 7g) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv. 7h)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17 Komentár
(1) Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona.
(2) Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom.
(3) Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na účet orgánu hospodárskej arbitráže.
(4) Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.
§ 17a Komentár
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 17b Komentár
Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.
§ 18 Komentár
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
(1) Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúčení majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol v konaní o vylúčení majetku, ktoré začalo pred 1. januárom 2006 a ktoré nebolo pred 1. januárom 2006 právoplatne skončené, úspešný.
(2) Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2006.
§ 18a Komentár
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
(1) Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júni 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2) Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach začatých do 30. júna 2007 a neprávoplatné uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za odvolanie sa stávajú neúčinnými.
(3) O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol zaplatený. Povinnosť zaplatiť poplatok týmto nie je dotknutá.
(4) Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach začatých do 30. júna 2007 nevyberá.
§ 18b Komentár
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2008
Poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom sa od 1. januára 2008 v konaniach začatých do 31. decembra 2007 nevyberá.
§ 18c Komentár
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ak je základ poplatku podľa § 7 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.
(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.
(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu 8) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu 9) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu. 9)
(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu 8) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 7 ods. 11 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 7 ods. 11 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti v sume, ktorá zodpovedá sume zistenej podľa § 11 v slovenských korunách prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.
(6) Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, ak ďalej nie je uvedené inak.
(7) Ustanovenie § 10 ods. 6 sa použije aj na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(8) Poplatky, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa tohto zákona a ktoré neboli vybraté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa nevyberajú.
(9) Za odvolanie proti predbežným opatreniam nariadeným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v konaniach začatých pred týmto dňom, sa poplatok podľa tohto zákona neplatí.
§ 18ca Komentár
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. septembri 2012.
§ 18cb Komentár
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.
(2) Právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.
(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, sa od 1. decembra 2013, uplatnia ustanovenia § 15 v znení účinnom do 30. novembra 2013.
§ 18cc Komentár
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 31. decembra 2013 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2013.
§ 18d Komentár
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.
§ 18e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2015.
§ 18f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. júna 2016 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. júna 2016, i keď sa stanú splatnými po 1. júli 2016.
§ 18g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1) Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. januári 2017.
(2) Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, alebo pri písomných upovedomeniach o vybavení sťažností doručených pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 11 ods. 13 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.
§ 18h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017
Z úkonov navrhnutých do 31. marca 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, i keď sa stanú splatnými po 1. apríli 2017.
§ 18i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1) Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, aj keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.
§ 18j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. augusta 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. auguste 2019.
§ 19
Zrušujú sa:
a) zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,
b) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch,
c) s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky, a pokyny Ministerstva financií č. 153/22 493/1961 pre platenie arbitrážnych poplatkov upravených nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky (Úradný list čiastka 24/1961),
d) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch (reg. v čiastke 60/1991 Zb.).
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 89/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 1993.
Zákon č. 150/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 16. júlom 1993.
Zákon č. 85/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 1994.
Zákon č. 232/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 1995.
Zákon č. 12/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 1998.
Zákon č. 457/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2001.
Zákon č. 162/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2001.
Zákon č. 418/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.
Zákon č. 531/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 215/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2004.
Zákony č. 382/2004 Z.z. č. 420/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2004.
Zákon č. 432/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2004.
Zákon č. 341/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 621/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 273/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007.
Zákon č. 24/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2007.
Zákony č. 330/2007 Z.z. a č. 511/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2008.
Zákony č. 264/2008 Z.z. a č. 465/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 71/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2009 okrem čl. II, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 5. marcom 2009.
Zákon č. 503/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010 s výnimkou čl. VI bodu 3 § 11a ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 381/2011 Z.z. v znení zákona č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012 okrem článku II bodu 8, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2012.
Nález Ústavného súdu č. 297/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 4. októbrom 2012.
Zákon č. 64/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 28. marcom 2013.
Zákon č. 125/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2013.
Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.
Zákon č. 357/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2014.
Zákon č. 273/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 267/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2015.
Zákon č. 438/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 23. decembrom 2015.
Zákony č. 87/2015 Z.z., č. 253/2015 Z.z., č. 390/2015 Z.z. a č. 402/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákony č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.
Zákony č. 307/2016 Z.z. a č. 342/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2017.
Zákony č. 2/2017 Z.z. a č. 54/2017 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2017.
Zákon č. 141/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2017.
Zákon č. 152/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2017 okrem čl. II bodov 1, 2 a 8, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 238/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2017.
Zákon č. 52/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2018.
Zákon č. 345/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 211/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2019.
Zákon č. 216/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.
PRÍL.
SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV
I. POPLATKY VYBERANÉ V CIVILNOM PROCESE A SPRÁVNOM SÚDNOM PROCESE
Položka 1
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená 
osobitná sadzba

 a) z ceny (z úhrady)                 6%, najmenej 
                            16,50 eura,
  predmetu konania            najviac 16 596,50 eura 
                          alebo z hodnoty 
                       v obchodných veciach 
  predmetu sporu             najviac 33 193,50 eura
 b) ak nemožno predmet konania 
  oceniť peniazmi                   99,50 eura
 c) z návrhu na nariadenie alebo 
  zrušenie neodkladného opatrenia             33 eur
 d) z návrhu na nariadenie neodkladného 
  opatrenia podľa osobitného predpisu, 9a) 
  ktoré sa má vykonať
  1. čo i len sčasti v Slovenskej republike      49,50 eura
  2. v inom členskom štáte Európskej únie         33 eur
 e) z návrhu na zrušenie alebo zmenu 
  neodkladného opatrenia podľa osobitného 
  predpisu 9a)                      33 eur
 f) zo žiadosti o získanie informácie, ktorá je 
  súčasťou návrhu na nariadenie neodkladného 
  opatrenia podľa osobitného predpisu 9a)    3 eurá za každý 
                           členský štát 
                          Európskej únie,
                          v ktorom sa má
                         informácia získať
 g) z návrhu na vykonanie neodkladného
  opatrenia podľa osobitného predpisu 9a) 
  nariadeného v inom členskom štáte 
  Európskej únie                   16,50 eura.
Poznámky k položke 1
1. Zo žaloby na určenie, či tu právo je, alebo nie je, a zo žaloby na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) tejto položky. Ak je predmetom konania viac hnuteľných vecí alebo nehnuteľných vecí, poplatok sa vyberie iba za jednu z nich.
2. Ak žalovaný alebo odporca v konaní uplatňuje svoje práva vzájomnou žalobou alebo vzájomným návrhom, platí poplatok z ceny predmetu poplatkového úkonu. Ak žalovaný alebo odporca uplatňuje vzájomnou žalobou alebo vzájomným návrhom svoju pohľadávku na započítanie, platí súdny poplatok len zo sumy, ktorá prevyšuje to, čo uplatnil žalobca alebo navrhovateľ. Z prejavu žalovaného alebo odporcu, ktorý súd posudzuje ako prostriedok procesnej obrany proti žalobe alebo návrhu, sa súdny poplatok neplatí.
3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. Ak odvolanie podá žalobca alebo navrhovateľ aj žalovaný alebo odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania. Ak je odvolateľov na strane žalobcu, navrhovateľa, žalovaného alebo odporcu viac, platia súdny poplatok v závislosti od povahy ich procesného spoločenstva tak, že v prípade samostatného procesného spoločenstva (§ 72 Civilného sporového poriadku) platia súdny poplatok samostatne podľa predmetu svojho odvolania a v prípade nerozlučného procesného spoločenstva (§ 72 Civilného sporového poriadku) spoločne a nerozdielne.
4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.
5. Podľa položky 1 písmena a) sa platí poplatok aj vtedy, ak má súd o žalobe rozhodnúť vydaním platobného rozkazu alebo európskeho platobného rozkazu.10)
6. Ak je predmetom konania viac nárokov, každý nárok sa spoplatňuje samostatne; to neplatí, ak ide o viac nárokov na peňažné plnenie a sú vyjadrené jednou sumou. Ak je predmetom poplatkového úkonu neodkladné opatrenie s viacerými výrokmi, poplatok podľa položky 1 písm. c) sa platí iba raz.
7. Ak žalobca alebo navrhovateľ uplatní alternatívne viac nárokov, poplatok sa platí iba z toho nároku, z ktorého sa podľa tohto zákona vyberá vyšší poplatok.
Položka 2
zrušená od 1.1.2009
Položka 3
  Zo žaloby

 a) o nároku z právnych vzťahov 
  upravených zákonom o ochrane 
  hospodárskej súťaže           331,50 eura
 b) o nároku z práv k obchodnému 
  menu, ochranným známkam a 
  označeniam pôvodu            331,50 eura
 c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy 
  a o zrušení rozhodcovského
  rozhodnutia vydaného rozhodcom     331,50 eura
Položka 4
Zrušená od 1.7.2016
Položka 5
 a) Za konkurzné konanie podľa 
  osobitného predpisu  3g)         1,2% zo speňaženej sumy 
                      z podstaty, najviac 1 991,50 eura
 b) Za konkurzné konanie podľa osobitného  0,2% z výťažku zahrnutého
  predpisu  3f)              do čiastkového rozvrhu výťažku 
                      zo všeobecnej podstaty, najviac 
                      3 319 eur; poplatok sa však 
                      neplatí z výťažku, ktorý bol 
                      zaradený do všeobecnej
                      podstaty z oddelenej podstaty, 
                      pokiaľ už bol aspoň raz 
                      predmetom rozvrhu 0,2% z výťažku 
                      zahrnutého do konečného
                      rozvrhu výťažku zo všeobecnej 
                      podstaty, najviac 3 319 eur; 
                      poplatok sa platí len zo
                      zvyšného výťažku zahrnutého 
                      do konečného rozvrhu výťažku; 
                      poplatok sa však neplatí
                      z výťažku, ktorý bol zaradený 
                      do všeobecnej podstaty z oddelenej 
                      podstaty, pokiaľ už bol aspoň 
                      raz predmetom rozvrhu 0,2% z výťažku 
                      zahrnutého do rozvrhu výťažku
                      z oddelenej podstaty, najviac
                      3 319 eur; poplatok sa však 
                      neplatí z výťažku, ktorý bol 
                      zaradený do oddelenej podstaty 
                      z inej oddelenej podstaty, pokiaľ
                      už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
 c) Za podanie námietky zaujatosti 
  v konkurznom konaní alebo 
  reštrukturalizačnom konaní 
  podľa osobitného predpisu,  3f) 
  ktorá bola uplatnená na 
  príslušnom súde do uplynutia 
  lehoty na prihlasovanie
  pohľadávok               331,50 eura
 d) Za podanie námietky zaujatosti 
  v konkurznom konaní alebo 
  reštrukturalizačnom konaní 
  podľa osobitného predpisu,  3f) 
  ktorá bola uplatnená na príslušnom 
  súde po uplynutí lehoty na 
  prihlasovanie pohľadávok        1% zo sumy prihlásených 
                      pohľadávok
Položka 6
 a) Zo žaloby na vyporiadanie
  bezpodielového spoluvlastníctva
  manželov                66 eur
 b) Za vyporiadanie bezpodielového 
  spoluvlastníctva manželov
  z predmetu konania, ak sa konanie 
  skončilo rozsudkom, 3% a ak sa 
  konanie skončilo súdnym zmierom,    1%, najmenej 66 eur, 
                      najviac 16 596,50 eura
 c) Žaloba na zrušenie bezpodielového 
  spoluvlastníctva manželov        165,50 eura
Poznámka:
Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky.
Položka 7
  Z návrhu na začatie konania

 a) o rozvod manželstva           66 eur
 b) o určenie neplatnosti alebo 
  o určenie neexistencie 
  manželstva               66 eur
Položka 7a
Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom    20 eur.
Položka 7b
  Zo žaloby

 a) na ochranu osobnosti, bez návrhu 
  na náhradu nemajetkovej ujmy      66 eur
 b) na ochranu osobnosti spojenej 
  s náhradou nemajetkovej
  ujmy                  66 eur a 3% z výšky 
                      uplatnenej z nemajetkovej ujmy,
                      najviac 16 596, 50 eura
Položka 7c
  Z návrhu na začatie konania vo veciach 
opravy nepravdivých alebo pravdu 
skresľujúcich údajov podľa osobitných
predpisov                  66 eur
Poznámka:
Osobitným predpisom sa rozumie napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Položka 7d
 a) Zo žaloby vo veciach súvisiacich 
  s porušením zásady rovnakého zaobchádzania 
  podľa osobitného zákona, 2) 
  bez návrhu na náhradu nemajetkovej 
  ujmy v peniazoch                    66 eur,
 b) zo žaloby vo veciach súvisiacich 
  s porušením zásady rovnakého zaobchádzania 
  podľa osobitného zákona 2) 
  s náhradou nemajetkovej ujmy              66 eur a 
                             3% z výšky 
                             uplatnenej 
                            nemajetkovej 
                                ujmy,
                       najviac 16 596,50 eura.
Položka 8
 a) z návrhu na určenie výživného 
  medzi manželmi, príspevku na 
  výživu rozvedeného manžela, 
  vyživovacej povinnosti medzi 
  ostatnými príbuznými a z návrhu 
  o ich zvýšenie             2% z ceny predmetu najmenej 
                      16,50 eura

 b) z návrhu na zníženie alebo na 
  zrušenie výživného medzi manželmi, 
  príspevku na výživu rozvedeného 
  manžela a vyživovacej povinnosti 
  medzi ostatnými príbuznými       2% z ceny predmetu konania, 
                      najmenej 16,50 eura
Položka 9
  Z návrhu na začatie konania vo veciach 
určenia rodičovstva              66 eur
Poznámky:
Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.
Položka 9a
Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo 
rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3) 0,1% z predpokladanej hodnoty
zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak 
predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak 
ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku
je 5 000 eur.
Položka 10
 a) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej 
  správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy         70 eur
 b) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej 
  správy o priestupku                      35 eur
 c) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej 
  správy vydanému v oblasti vysielania, retransmisie a 
  poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
  služieb, 3i)                         500 eur
 d) Zo žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy      50 eur
 e) Zo žaloby vo veciach územnej samosprávy            50 eur
 f) Zo žaloby vo veciach politických práv             50 eur
 g) Zo žaloby na určenie, že návrh na registráciu 
  politickej strany alebo registráciu politického 
  hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii     165,50 eura
 h) Zo žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy 
  o odmietnutí registrácie politickej strany alebo 
  hnutia                            350 eur
 i) Z návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti 
  cudzích orgánov verejnej správy                66 eur
Položka 11
Zrušená od 1.7.2016
Položka 12
Zrušená od 1.7.2016
Položka 13
 a) Z návrhu na vykonanie exekúcie                16,50 eura
 b) Za rozhodnutie v exekučnom konaní o zmene oprávneného
  alebo za vydanie dodatku k povereniu na vykonanie
  exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného postúpenie
  vymáhaného nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti    16,50 eura 
 c) Za rozhodnutie o návrhu oprávneného na zmenu súdneho
  exekútora                           16,50 eura
Poznámky:
Poplatok podľa písmena b) platia spoločne a nerozdielne pôvodný oprávnený a nový oprávnený v exekučnom konaní.
Poplatok podľa písmena c) sa platí v exekučnom konaní, v ktorom môže oprávnený zmeniť exekútora bez udania dôvodu.
Položka 14
  Z likvidácie majetku, z výťažku 
likvidácie                 6%, najmenej 33 eur, 
                      najviac 16 596,50 eura
Položka 15
  V medzinárodnom obchodnom styku 
o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého 
návrhu na neodkladné opatrenie v 
tomto konaní

 a) z hodnoty predmetu konania       2%, najmenej 16,50 eura, 
                      najviac 1 659,50 eura
 b) ak nemožno predmet konania 
  oceniť peniazmi             33 eur
Položka 16
  Zo žaloby na obnovu konania       99,50 eura
Poznámky:
1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.
2. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.
3. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v obnovenom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takého odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.
Spoločná poznámka k položkám 1, 3, 6, 7 až 7d, 9, 9a, 10, 14 a 16:
Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu prvej inštancie, obnovy konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil.
Položka 17
  Vo veciach obchodného registra

 a) z návrhu na prvý zápis
  1. akciovej spoločnosti         750 eur
  2. iných právnických osôb        300 eur
  3. fyzickej osoby podnikateľa      150 eur
  4. organizačnej zložky podniku
    právnickej osoby           300 eur
  5. organizačnej zložky podniku 
    fyzickej osoby podnikateľa      30 eur
  6. podniku alebo organizačnej
    zložky podniku zahraničnej
    právnickej osoby           300 eur
  7. podniku alebo organizačnej
    zložky podniku zahraničnej
    fyzickej osoby            150 eur
 b) z návrhu na zmenu právnej formy 
  obchodnej spoločnosti (družstva)    330 eur
 c) z návrhu na zápis zmeny alebo na 
  doplnenie akéhokoľvek počtu
  údajov týkajúcich sa jednej 
  zapísanej osoby s výnimkou zmeny 
  alebo doplnenia údajov v názve 
  obce, v poštovom smerovacom čísle, 
  v názve ulice alebo iného verejného 
  priestranstva, prípadne s tým 
  súvisiacej zmeny orientačného 
  čísla alebo súpisného čísla, ak  
  nedochádza k zmene jej sídla, miesta 
  podnikania alebo bydliska        66 eur
 d) z návrhu akcionára na poverenie 
  na zvolanie valného zhromaždenia     99 eur
Poznámky:
1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2. V poplatkoch podľa písmen a), b), a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného a zápis nového údaja.
4. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, ktorých sídlo je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.
5. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú.
6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.
7. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
Položka 17a
  Za vznesenie námietky zaujatosti 
stranou alebo účastníkom          66 eur
Položka 18
Zrušená od 1.7.2016
Položka 18a
 a) Za konanie o dedičstve
  do 3 319 eur čistej 
  hodnoty dedičstva            6,50 eura
  do 9 958 eur čistej 
  hodnoty dedičstva            16,50 eura
  nad 9 958 eur z čistej 
  hodnoty dedičstva            0,2%, najviac 165,50 eura
 b) Za podanie návrhu na prejednanie 
  dedičstva k novoobjavenému
  majetku súdom              1% z čistej hodnoty dedičstva, 
                      ktoré sa má prejednať, 
                      najmenej 6,50 eura, 
                      najviac 165,50 eura
 c) Za podanie odvolania, 
  ktoré smeruje proti 
  rozhodnutiu súdu vo
  veci samej               16,50 eura
Poznámka:
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.
Položka 18b
Zrušená od 1.7.2016
Položka 18c
Zrušená od 1.7.2016
Položka 18d
Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích
rozhodnutí alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, 
opatrenia alebo príkazu                      66 eur
Položka 18e
  Za zápis závetu a listiny o 
vydedení do zoznamu závetov 
(listín)                  6,50 eura
Spoločná poznámka k položkám 1 až 18e:
Poznámky č. 2, 3, 4, 6, 7 k položke 1 platia podľa povahy veci aj pre položky 1 až 18e sadzobníka.
II. Poplatky za úkony súdov
Položka 19
Zrušená od 1.7.2016
Položka 20
Zrušená od 1.7.2016
Položka 20a
Za spracovanie podania a jeho príloh v
listinnej podobe, ak zákon ustanovuje
povinnosť doručovať podanie do 
elektronickej schránky súdu 1aa) a 
za spracovanie podania a jeho príloh
v elektronickej podobe doručeného
súdu inak ako do elektronickej
schránky súdu, ak zákon ustanovuj
e povinnosť doručovať podanie
do elektronickej schránky súdu 1aa)    20 eur za podanie
                      vrátane jeho príloh
Poznámka
Poplatku nepodlieha podanie urobené ústne na pojednávaní.
Položka 20b
  Za spracovanie hromadného 
podania za každé podanie, ktoré 
tvorí hromadné podanie           1 euro.
Poznámka:
V upomínacom konaní a v exekučnom konaní sa poplatok podľa tejto položky neplatí.
Položka 21
  Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich
príloh,  na predloženie  ktorých bola 
strana alebo účastník márne vyzvaný, za 
každú stranu prvopisu             0,50 eura 
Položka 22
 a) Za spísanie zmenkového alebo šekového
  protestu                 16,50 eura
 b) Za  vyhotovenie  odpisu protestnej
  listiny  alebo  vyhotovenie výpisu
  z knihy protestov             3 eurá 
Položka 23
  Za overenie podpisu jednej osoby na
tej istej listine               0,50 eura
Položka 24
  Za  overenie  odpisu  alebo kópie
listiny, za každú začatú stranu listiny,
ktorej odpis alebo kópia sa overuje 

 a) v slovenskom alebo českom jazyku     0,50 eura 
 b) v inom jazyku               1,50 eura 

  Poznámky: 

 1. Poplatok  sa neplatí  za overenie
  odpisov listín, ktoré sú potrebné na
  vyrubenie  dane  alebo  na  účely
  evidencie nehnuteľností. Na týchto
  odpisoch musí byť vyznačený účel, na
  ktorý boli vydané. 
 2. Občania Slovenskej republiky platia
  za overenie listiny spísanej v jazyku
  maďarskom,   nemeckom,   poľskom,
  ukrajinskom  a  rusínskom poplatok
  podľa položky 24 písm. a). 
Položka 24a
Za vyhotovenie úradného osvedčenia 
o skutočnostiach známych zo súdnych 
spisov a spisov bývalých štátnych 
notárstiev a za vydanie osvedčenia 
o tom, či o žiadateľovi v registri 
diskvalifikácií určitý záznam je 
alebo nie je za každú aj začatú 
stranu                    2,50 eura

          Poznámka:
 
  Vyhotovenie a vydanie úradného osvedčenia
o skutočnosti, či je proti žiadateľovi vedená
exekúcia, v elektronickej podobe poplatku
nepodlieha.
Položka 24aa
Za vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného
predpisu súvisiaceho s verejnou listinou s výnimkou
verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti           3 eurá
Poznámka:
Osobitným predpisom sa rozumie napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú.v. EÚ L 143, 30.4.2004) v platnom znení., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú.v. EÚ L 399, 30.12.2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú.v. EÚ L 199, 31.7.2007) v platnom znení, oddiel 1 kapitola IV nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú.v. EÚ L 7, 10.1.2009), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 351, 20.12.2012) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú.v. EÚ L 181, 29.6.2013).
Položka 24ab
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa
osobitného predpisu                         5 eur
Poznámka:
Osobitným predpisom sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (U. v. EÚ L 200, 26.7.2016).
Položka 24b
 a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z 
  obchodného registra s výnimkou výpisu 
  z obchodného registra, ktorý sa vydáva 
  po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom 
  registri a o zmene a doplnení 
  niektorých zákonov v znení neskorších 
  predpisov a po vykonaní zápisu podľa 
  § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku
  v listinnej podobe             6,50 eura
 b) za vyhotovenie fotokópie listiny 
  uloženej v zbierke listín, za každú, 
  aj začatú stranu              0,33 eura, najmenej 1,50 eura
 c) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia 
  o tom, že v obchodnom registri určitý 
  zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, 
  že určitá listina nie je uložená do 
  zbierky listín               3 eurá

  Poznámka:

  Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného 
registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu 
podľa  § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o 
obchodnom registri a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku, 
poplatku nepodliehajú.
  Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného 
registra v elektronickej podobe poplatku nepodlieha.
Položka 24c
  Za  nahliadnutie  do  obchodného
registra                   3 eurá 
Položka 25
  Za zaslanie  súdnych spisov inému
súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol     6,50 eura

  Poznámka: 

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie 
aj vtedy, keď žiadateľom je žalobca alebo 
navrhovateľ, ktorý zaplatil poplatok zo 
žaloby alebo návrhu na začatie konania.
Položka 26
  Z návrhu na prikázanie veci inému
súdu z dôvodu vhodnosti           16,50 eura
  Poznámka: 

  Poznámka k položke 25 platí aj pre
túto položku. 
III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov
Položka 27
  Za žiadosť o prešetrenie vybavenia
sťažnosti na postup súdu           6,50 eura

  Poznámka: 

  Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti 
na postup súdu, ktorý spočíva v porušovaní 
práva na verejné prerokovanie veci bez 
zbytočných prieťahov alebo porušovaní zásad
dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi
úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí 
plnia úlohy pri výkone súdnictva.
Položka 28
Za vyhotovenie  ďalšieho rovnopisu
rozhodnutia  vydaného súdom  alebo za
vyhotovenie  odpisu  alebo  výpisu zo
záznamov, zápisníc  a spisov vedených
súdom                     10 eur 
                      za každý rovnopis, 
                      odpis alebo výpis
Položka 29
zrušená od 1.1.2006
IV. Poplatky za úkony prokuratúry
Položka 30
  Za výpis z registra trestov, odpis
registra trestov, za poskytnutie výpisu z
registra trestov obsahujúceho informáciu
o odsúdení v inom štáte Európskej únie
a za poskytnutie odpisu z registra trestov 
obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom 
štáte Európskej únie (aj negatívne)     4 eurá
Položka 31
Zrušená od 1.11.2015
Položka 32
Zrušená od 1.11.2015
V. Poplatky v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
Položka 33
  Za jedenástu a každú ďalšiu sťažnosť
podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky,
podanú tým istým navrhovateľom a doručenú
Ústavnému súdu Slovenskej republiky v
jednom kalendárnom roku           30 eur.
 
Zníženie poplatku podľa § 6 ods. 4 sa
nepoužije.
1a) § 34, 37 a 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z.z.
1aa) § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z.z.
1b) § 5 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 5 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
3) § 181 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z.z.
3a) § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3aa) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b) Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3c) § 32 až 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3cac) § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z.z.
3cb) Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú.v. EÚ L 7, 10.1.2009) v platnom znení.
3d) Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z.z.
3e) § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3f) Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3g) Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3i) Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
4aa) Napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4ab) Zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z.
4c) Napríklad § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
5aaa) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z.z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú.v. EÚ C 321E, 29.12.2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú.v. EÚ C 321E, 29.12.2006).
5ab) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z.z.
5ad) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
5ae) § 6 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6a) § 47 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7f) § 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7g) Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú.v. EÚ L 7, 11.1.2012).
7h) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7i) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7j) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8) § 3 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a) Zákon č. 54/2017 Z.z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú.v. EÚ L 399, 30. 12. 2006) v platnom znení.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.