420/1991 Zb.

o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
420/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 25. septembra 1991
o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje platové pomery sudcov okresných a krajských súdov, sudcov vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičných čakateľov (ďalej len "čakateľ").
Platové pomery sudcov
§ 2
Zrušený od 1.1.2003
§ 2a
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§ 3
Zrušený od 1.1.2003
§ 4
Základný plat
(1) zrušený od 1.1.2003
(2) zrušený od 1.1.2003
(3) zrušený od 1.1.2001.
§ 5
Zrušený od 1.1.2003
§ 6
Zrušený od 1.1.2003
§ 7
Zrušený od 1.1.2003
§ 8
Zrušený od 1.1.2003
§ 9
Zrušený od 1.1.2003
§ 10
Zrušený od 1.1.2003
§ 11
Zrušený od 1.1.2003
§ 11a
Zrušený od 1.1.2003
§ 12
Zrušený od 1.1.2003
§ 13
Zrušený od 1.1.2003
§ 14
Zrušený od 1.1.2003
§ 15
Zrušený od 1.4.2002
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Zrušený od 1.1.2003
§ 17
Zrušený od 1.1.2003
§ 18
Zrušený od 1.1.2003
§ 19
Zrušený od 1.1.2003
§ 19a
Zrušený od 1.1.2003
§ 19b
Zrušený od 1.1.2003
§ 20
Zrušený od 1.1.2003
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 148/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 16. júlom 1993.
Zákon č. 374/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
Zákon č. 57/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1999.
Zákon č. 312/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 385/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.