Obsah Dostupné filtre
Predpisy (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (9)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (6)
... dalšie položky

420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
420/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 25. septembra 1991
o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje platové pomery sudcov okresných a krajských súdov, sudcov vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičných čakateľov (ďalej len "čakateľ").
Platové pomery sudcov
§ 2
Zrušený od 1.1.2003
§ 2a
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§ 3
Zrušený od 1.1.2003
§ 4
Základný plat
(1) zrušený od 1.1.2003
(2) zrušený od 1.1.2003
(3) zrušený od 1.1.2001.
§ 5
Zrušený od 1.1.2003
§ 6
Zrušený od 1.1.2003
§ 7
Zrušený od 1.1.2003
§ 8
Zrušený od 1.1.2003
§ 9
Zrušený od 1.1.2003
§ 10
Zrušený od 1.1.2003
§ 11
Zrušený od 1.1.2003
§ 11a
Zrušený od 1.1.2003
§ 12
Zrušený od 1.1.2003
§ 13
Zrušený od 1.1.2003
§ 14
Zrušený od 1.1.2003
§ 15
Zrušený od 1.4.2002
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Zrušený od 1.1.2003
§ 17
Zrušený od 1.1.2003
§ 18
Zrušený od 1.1.2003
§ 19
Zrušený od 1.1.2003
§ 19a
Zrušený od 1.1.2003
§ 19b
Zrušený od 1.1.2003
§ 20
Zrušený od 1.1.2003
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 148/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 16. júlom 1993.
Zákon č. 374/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
Zákon č. 57/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1999.
Zákon č. 312/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 385/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 420/1991 Zb., o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 25.09.1991
Rozposlané/platnosť od: 01.11.1991
Účinnosť od: 01.11.1991
Zrušené: -

80/1991 Sbírky zákonů na strane 1979.
Odkaz na rovnopis čiastky