383/1991 Zb.

o vydávaní a použití investičných kupónov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
383/1991 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 5. septembra 1991
o vydávaní a použití investičných kupónov
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby po dohode s vládou Českej republiky a Slovenskej republiky nariaďuje:
PRVÁ ČASŤ
INVESTIČNÉ KUPÓNY
§ 1
(1) Federálne ministerstvo financií vydáva kupónové knižky, ktoré sa skladajú z registračných kariet I a II a z kupónov. Každý list kupónovej knižky je označený evidenčným číslom.
(2) Kupónová knižka sa stáva investičným kupónom 1) dňom, ktorým je v prospech majiteľa zaregistrovaná na Federálnom ministerstve financií, ktoré na účely tejto registrácie zriaďuje číslovanú sústavu osobitných pracovísk (ďalej len "registračné miesto").
(3) Zoznamy registračných miest zverejňuje Federálne ministerstvo financií.
§ 2
Registračné karty I a II obsahujú tieto náležitosti:
a) nadobúdaciu cenu investičného kupónu,
b) rodné číslo majiteľa investičného kupónu, jeho meno, priezvisko, titul, adresu miesta jeho trvalého pobytu, podpis majiteľa a dátum jeho podpisu,
c) číslo registračného miesta, podpis pracovníka registračného miesta a dátum registrácie kupónovej knižky,
d) dátum vydania investičných kupónov príslušnej emisie.
§ 3
(1) Okrem náležitostí ustanovených zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby (ďalej len "zákon") obsahuje investičný kupón tieto ďalšie náležitosti:
a) počet investičných bodov, pomocou ktorých majiteľ investičného kupónu uplatňuje svoj nárok podľa § 5 ods. 2 na zakúpenie akcií za investičný kupón (ďalej len "akcie") akciových spoločností, ktorých akcie sa privatizujú za kupóny v nadväznosti na zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb 2) a v súlade so schválenými privatizačnými projektmi (ďalej len "zoznam projektov"),
b) poradové číslo každého kupónu.
(2) Každý kupón sa skladá z troch dielov označených písmenami A, B, C. Diely B a C sú oddeliteľné.
§ 4
(1) Investičné kupóny príslušnej emisie sú platné desať mesiacov od dátumu ich vydania. Federálne ministerstvo financií môže túto lehotu predĺžiť.
(2) Dátum vydania investičných kupónov určí Federálne ministerstvo financií.
§ 5
(1) Každá kupónová knižka obsahuje kupóny v tomto zložení:
a) dva kupóny, každý pre jednorazovú objednávku vo výške 1000 investičných bodov,
b) dva kupóny, každý pre objednávku za dvakrát 500 investičných bodov,
c) štyri kupóny, každý pre objednávku za päťkrát 200 investičných bodov,
d) šesť kupónov, každý pre objednávku za päťkrát 100 investičných bodov.
(2) Každý majiteľ investičného kupónu príslušnej emisie má rovnaký nárok na akcie. Celkový rozsah tohto nároku je pre jedného majiteľa a jednu privatizačnú vlnu (§ 11) 1000 investičných bodov.
§ 6
(1) Kupónovú knižku si môže zakúpiť ktorákoľvek osoba za cenu 35 Kčs.
(2) Nadobúdacia cena investičného kupónu príslušnej emisie je 1 000 Kčs. Táto cena sa platí pri registrácii kupónovej knižky kupónovou známkou, ktorá sa vylepuje na registračnú kartu II.
(3) Kupónová známka má rozmery 23x30 mm, obsahuje štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a označenie nadobúdacej ceny 1 000 Kčs.
§ 7
(1) Registračné miesto overí na základe občianskeho preukazu alebo iného dokladu ho nahrádzajúceho, či občan, ktorý predkladá na registráciu kupónovú knižku, spĺňa podmienky predpísané pre vznik nároku na investičné kupóny 3) a či údaje uvedené na oboch registračných kartách sú zhodné a zodpovedajú skutočnosti. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, registračné miesto registráciu vykoná.
(2) Registračné miesto opatrí obe registračné karty podpisom pracovníka registračného miesta, dátumom registrácie a registračnou pečiatkou, ktorou sa pretlačí kupónová známka.
(3) Pri registrácii sa občan môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou na základe a v rozsahu úradne overeného písomného splnomocnenia.
(4) Federálne ministerstvo financií ustanoví, ktoré registrácie vykonané odlišne od ustanovení odsekov 1 až 3 sa považujú za registrácie vykonané podľa odsekov 1 až 3.
§ 8
Registračné miesto oddelí z kupónovej knižky registračnú kartu I a zašle ju bez zbytočného odkladu Federálnemu ministerstvu financií na centrálnu evidenciu.
§ 9
(1) Ak sa v prospech jedného občana zaregistrovalo viac kupónových knižiek v rôznych registračných miestach, je platná prvá registrácia. Pokiaľ sú pochybnosti, ktorá z týchto registrácií je prvá, rozhodne o tom, ktorá registrácia je platná, Federálne ministerstvo financií. Ďalšie registrácie sú neplatné.
(2) Ak majiteľ investičného kupónu požiada v priebehu privatizačnej vlny (§ 11) v registračnom mieste, ktoré zaregistrovalo jeho kupónovú knižku, o zmenu tohto registračného miesta, Federálne ministerstvo financií túto zmenu bez zbytočného odkladu vykoná.
§ 10
(1) Federálne ministerstvo financií určí začiatok a koniec časového obdobia, v ktorom možno vykonať registráciu kupónových knižiek. Registrácia vykonaná mimo tohto obdobia je neplatná.
(2) Registračné miesta začnú registráciu kupónových knižiek po zverejnení zoznamov uvedených v § 3 ods. 1. Tieto zoznamy vypracované v súlade s podkladmi odovzdanými ústrednými orgánmi štátnej správy republík príslušnými na schválenie privatizačných projektov 4) (ďalej len "ministerstvá republík") zverejní Federálne ministerstvo financií.
(3) Zoznamy podľa odseku 2 sa vypracúvajú a zverejňujú pre každú privatizačnú vlnu (§ 11).
DRUHÁ ČASŤ
PRIVATIZAČNÁ VLNA A PRIVATIZAČNÉ KOLÁ
§ 11
(1) Privatizačná vlna je časové obdobie, ktorého začiatok a koniec určí Federálne ministerstvo financií a počas ktorého môžu majitelia investičných kupónov priamo alebo prostredníctvom investičných privatizačných fondov (§ 16) uplatniť nárok na zakúpenie akcií (ďalej len "podať objednávku akcií").
(2) Privatizačnú vlnu nemožno začať, pokiaľ nebudú zverejnené základné informácie o akciových spoločnostiach, ktoré budú v danej privatizačnej vlne privatizované s použitím investičných kupónov.
§ 12
Federálne ministerstvo financií môže na základe zistenia skutočného počtu zaregistrovaných občanov primerane upraviť počet akcií zverejnený ešte pred začatím privatizačnej vlny.
§ 13
(1) V rámci každej privatizačnej vlny sa akcie ponúkajú v jednotlivých privatizačných kolách. Privatizačné kolo je časové obdobie, ktorého začiatok a koniec určí Federálne ministerstvo financií.
(2) Za investičné kupóny možno ponúkať iba akcie s nominálnou hodnotou 1 000 Kčs.
§ 14
Každé privatizačné kolo má tieto štyri fázy:
a) vyhlásenie kurzu akcií jednotlivých akciových spoločností ponúkaných v príslušnom privatizačnom kole na predaj za investičné kupóny; kurzom sa na účely tohto nariadenia rozumie počet akcií príslušnej nominálnej hodnoty ponúkaných za sto investičných bodov alebo iný celý násobok sto investičných bodov,
b) objednávanie akcií,
c) zber a vyhodnotenie objednávok,
d) vyhlásenie výsledkov privatizačného kola (§ 25).
§ 15
Federálne ministerstvo financií určí kurzy akcií jednotlivých akciových spoločností pre každé privatizačné kolo a zabezpečuje zverejnenie týchto kurzov.
TRETIA ČASŤ
INVESTIČNÉ PRIVATIZAČNÉ FONDY
§ 16
Investičné kupóny sa môžu použiť aj na získanie účasti na akciových spoločnostiach na tento účel osobitne založených (ďalej len "investičný privatizačný fond") po predchádzajúcom súhlase ministerstiev republík.
§ 16a
(1) Členom predstavenstva alebo dozornej rady investičného privatizačného fondu nemôže byť pracovník orgánu štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky, Slovenskej republiky alebo pracovník Štátnej banky česko-slovenskej.
(2) Investičný privatizačný fond je povinný zverejniť pred začatím predkola, na ktorom sa zúčastní (§ 17), podmienky, za ktorých jeho činnosť ministerstvo republiky povolilo, včítane informácií o súčasnom zložení predstavenstva a dozornej rady.
§ 17
(1) Majiteľ investičného kupónu môže poveriť investičný privatizačný fond na to, aby použil majiteľom odovzdané investičné body na získanie akcií. Urobiť tak môže iba v časovom období pred začatím prvého privatizačného kola (ďalej len "predkolo").
(2) Začiatok a koniec predkola určí Federálne ministerstvo financií.
(3) Predkolo netvorí súčasť privatizačnej vlny. Predkolo nemožno začať, pokiaľ sa nezverejní zoznam všetkých investičných privatizačných fondov, ktorým možno podľa odseku 1 odovzdávať investičné body. Predkolo nemožno ukončiť pred zverejnením posledného zoznamu projektov (§ 3 ods. 1) pre príslušnú privatizačnú vlnu.
(4) Investičný privatizačný fond za investičné body prevzaté od majiteľa investičného kupónu nakúpi pre tohto majiteľa akcie s tým, že tieto akcie spolu s ostatnými takto nakúpenými akciami sa použijú na zvýšenie základného kapitálu investičného privatizačného fondu. Majiteľom odovzdaných investičných bodov investičný privatizačný fond vydá svoje akcie v hodnote zodpovedajúcej takto zvýšenému základnému kapitálu. Každý z týchto majiteľov má nárok na akcie investičného privatizačného fondu v nominálnej hodnote, ktorá zodpovedá pomeru počtu ním odovzdaných investičných bodov k celkovému počtu investičných bodov odovzdaných tomuto fondu.
(5) Odovzdaním a prevzatím investičných bodov vzniká medzi majiteľom investičného kupónu a investičným privatizačným fondom zmluvný vzťah, ktorého obsahom sú vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 3.
(6) Odovzdanie a prevzatie investičných bodov sa vykoná podľa štvrtej časti.
§ 17a
(1) Investičný privatizačný fond je povinný objednávať akcie tak, aby akcie žiadnej akciovej spoločnosti, ktoré získa po skončení privatizačnej vlny, netvorili viac ako 10% akcií získaných fondom a súčasne netvorili viac ako 20% všetkých akcií, ktoré táto akciová spoločnosť vydala.
(2) Investičné privatizačné fondy založené tým istým zakladateľom sú povinné objednávať akcie tak, aby súhrn akcií žiadnej akciovej spoločnosti, ktoré získajú po ukončení privatizačnej vlny, netvoril viac ako 40% akcií, ktoré táto akciová spoločnosť vydala.
(3) Pokiaľ investičný privatizačný fond objedná akcie v rozpore s obmedzeniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, Federálne ministerstvo financií ustanoví, že príslušné objednávky uplatnené týmto investičným privatizačným fondom budú uspokojené iba čiastočne, aby zodpovedali uvedeným obmedzeniam. Investičné body zodpovedajúce tomuto zníženiu môže investičný privatizačný fond použiť v ďalších privatizačných kolách. Ustanovenia § 24 ods. 4 tým nie sú dotknuté.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, pokiaľ investičný privatizačný fond nemôže akcie objednávať v súlade s obmedzeniami uvedenými v odseku 1 vzhľadom na počet investičných bodov, ktoré v predkole získal, alebo na počet akciových spoločností, ktorých akcie možno v danom privatizačnom kole objednávať.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBJEDNÁVKA AKCIÍ A JEJ USPOKOJENIE
§ 18
Objednať možno akcie ktorejkoľvek akciovej spoločnosti uvedenej v príslušnom zozname projektov. Odovzdať investičné body možno ktorémukoľvek investičnému privatizačnému fondu.
§ 19
Majiteľ investičného kupónu môže objednať akcie v privatizačnom kole alebo poveriť investičný privatizačný fond podľa § 17 v predkole v Českej republike na Správe pôšt a telekomunikácií Praha a v Slovenskej republike na Správe pôšt a telekomunikácií Bratislava, ktoré za týmto účelom zriaďujú číslovanú sústavu osobitných pracovísk (ďalej len "podateľňa").
§ 20
(1) Majiteľ investičného kupónu objednáva akcie alebo poveruje podľa § 17 investičný privatizačný fond tak, že do predtlačeného rámčeka na kupóne vpíše identifikačné číslo akciovej spoločnosti, ktorej akcie objednáva, alebo investičného privatizačného fondu, ktorý na získanie akcií poveruje. Táto objednávka akcií alebo toto poverenie sa vykoná rovnako na všetkých troch dieloch kupónu. Predtlačené číslo za rámčekom určuje počet investičných bodov, ktoré sú vpísaním identifikačného čísla do rámčeka na uvedené účely spotrebované.
(2) Ak vzájomne nesúhlasia údaje uvedené na jednotlivých dieloch toho istého kupónu, sú platné údaje uvedené na diele C tohto kupónu. Pri zničení alebo strate dielu C sú platné údaje uvedené na diele B tohto kupónu.
(3) Rámček na každom diele kupónu tvorí riadok. Majiteľ investičného kupónu tieto riadky vypĺňa odhora dole. Na diele C majiteľ do osobitného rámčeka vpíše, do koľkých riadkov tohto dielu vpísal identifikačné číslo podľa odseku 1. Ak tento údaj nesúhlasí s počtom skutočne vyplnených riadkov, sú platné údaje iba na príslušnom počte najvyšších riadkov.
(4) Investičný kupón nesmie byť vyplnený nečitateľne, pokrčený alebo poškodený. Investičný kupón s touto vadou môže podateľňa pri podaní objednávky odmietnuť.
§ 21
Investičný privatizačný fond objednáva akcie v tom registračnom mieste a tým spôsobom, ktoré mu určí Federálne ministerstvo financií.
§ 22
(1) Podateľňa potvrdí príjem objednávky alebo poverenie podľa § 17 tým, že vyplnený kupón na všetkých troch dieloch opatrí odtlačkom svojej pečiatky, dátumom podania objednávky a podpisom pracovníka podateľne.
(2) Podateľňa nie je povinná kontrolovať údaje uvedené na kupóne a za nesprávnosť týchto údajov nezodpovedá.
(3) Za každý prijatý kupón sa pri podaní objednávky platí podateľni suma 2 Kčs.
§ 23
Podateľňa zašle bez zbytočného odkladu diel C každého prevzatého kupónu Federálnemu ministerstvu financií na centrálne spracovanie objednávok. Diel B každého prevzatého kupónu zostáva po dobu určenú Federálnym ministerstvom financií v príslušnej podateľni. Diel A tohto kupónu zostáva v kupónovej knižke ako doklad o prevzatí objednávky alebo o poverení podľa § 17.
§ 24
(1) Federálne ministerstvo financií určí na základe výsledkov centrálneho spracovania objednávok, ktoré z objednávok podaných v rámci jedného privatizačného kola možno uspokojiť a ktoré nemožno uspokojiť.
(2) Uspokojené budú všetky objednávky akcií, ak súhrnný dopyt po týchto akciách bol nižší, než koľko robila súhrnná ponuka, alebo ak sa súhrnný dopyt rovnal súhrnnej ponuke.
(3) Neuspokojené budú objednávky akcií, ak súhrnný dopyt presahoval o viac ako 25% súhrnnú ponuku.
(4) Pokiaľ súhrnný dopyt po akciách nepresahoval súhrnnú ponuku o viac ako 25%, Federálne ministerstvo financií môže určiť, že objednávky uplatnené investičnými privatizačnými fondami budú uspokojené iba čiastočne, a to pomerne k rozsahu objednávok uplatnených jednotlivými investičnými privatizačnými fondami. Toto zníženie nesmie byť viac ako 20% celkového podielu akcií objednaných jednotlivými investičnými privatizačnými fondami. Investičné body zodpovedajúce tomuto zníženiu môže investičný privatizačný fond použiť v ďalších privatizačných kolách.
§ 25
(1) V poslednej fáze každého privatizačného kola informuje Federálne ministerstvo financií registračné miesto o počte akcií, ktoré v tomto privatizačnom kole objednali majitelia investičných kupónov v nich registrovaní, a investičné privatizačné fondy, ktoré v týchto registračných miestach podávajú objednávky. Zároveň Federálne ministerstvo financií informuje registračné miesta, ktoré z týchto objednávok boli v tomto privatizačnom kole uspokojené. Týmto majiteľom a týmto investičným privatizačným fondom oznámia príslušné registračné miesta na požiadanie uvedené informácie.
(2) Federálne ministerstvo financií zverejní v poslednej fáze každého privatizačného kola údaje o objednávkach, ktoré v rámci tohto kola nemohli byť uspokojené.
(3) Pokiaľ nemožno objednávky akcií uspokojiť spôsobom uvedeným v § 24, Federálne ministerstvo financií určí, že žiadna z podaných objednávok nebude uspokojená, a tieto akcie ponúkne znovu v nasledujúcom privatizačnom kole. Súčasne s tým Federálne ministerstvo financií určí nové kurzy týchto akcií a zabezpečí zverejnenie týchto kurzov.
(4) Investičné body zo zrušených objednávok podľa odseku 3 sa nezapočítavajú do nároku podľa § 5 ods. 2.
§ 26
(1) V závislosti od vývoja ponuky a dopytu po akciách jednotlivých akciových spoločností rozhodne Federálne ministerstvo financií o ukončení predaja týchto akcií v rámci príslušného privatizačného kola a toto rozhodnutie zverejní.
(2) Investičné kupóny príslušnej emisie, ktoré sa neuplatnili v privatizačnej vlne, pre ktorú boli vydané, alebo ktoré sa neuplatnili v plnom rozsahu nároku podľa § 5 ods. 2, nemožno uplatniť v ďalších privatizačných vlnách.
§ 27
(1) Federálne ministerstvo financií do jedného mesiaca od ukončenia privatizačnej vlny písomne oznámi každému majiteľovi investičného kupónu a každému investičnému privatizačnému fondu, ktoré ich objednávky podané v priebehu celej privatizačnej vlny boli uspokojené. Federálne ministerstvo financií zároveň v tejto správe oznámi, v akej lehote a akou formou sa im akcie odovzdajú.
(2) Investičný privatizačný fond je povinný do jedného mesiaca od prevzatia akcií podľa odseku 1 písomne oznámiť majiteľom investičných kupónov, ktorí ho v predkole poverili podľa § 17, počet a nominálnu hodnotu svojich akcií, na ktoré majú nárok. Zároveň im oznámi, v akej lehote a akou formou sa im tieto akcie odovzdajú.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1) Majiteľ investičného kupónu môže v prípadoch straty, poškodenia alebo spotrebovania listov zaregistrovanej kupónovej knižky požiadať o registráciu novej kupónovej knižky, a to v tom istom registračnom mieste, ktoré vykonalo registráciu jeho pôvodnej kupónovej knižky.
(2) Cena za registráciu novej kupónovej knižky podľa odseku 1 je 500 Kčs a platí sa pred vykonaním registrácie peňažnou poukážkou na osobitný účet Federálneho ministerstva financií. Registráciou novej kupónovej knižky sa nezvyšuje nárok podľa § 5 ods. 2.
§ 29
Ak občan prihlási na registráciu podľa prvej časti viac kupónových knižiek na jednom alebo viacerých registračných miestach, náhrada za nadbytočne zaplatenú nadobúdaciu cenu investičných kupónov mu nepatrí.
§ 30
Ak majiteľ investičného kupónu prekročí pri podávaní objednávok nárok podľa § 5 ods. 2, je Federálne ministerstvo financií oprávnené uviesť tieto údaje do súladu s týmto nárokom. Federálne ministerstvo financií pri tom vždy dá prednosť skôr podanej objednávke pred objednávkou podanou neskôr.
§ 31
Informácie týkajúce sa akciových spoločností uvedených v § 3 ods. 1, investičných privatizačných fondov a kurzov akcií zverejňuje Federálne ministerstvo financií najmä prostredníctvom registračných miest a podateľní.
§ 32
Rozhodnutia podľa tohto nariadenia prijíma Federálne ministerstvo financií po dohode s ministerstvami republík.
§ 33
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Nariadenie č. 69/1992 Zb. nadobudlo účinnosť 28. februárom 1992.
Čalfa v.r.
1) § 22 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
3) § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. ustanovuje, že náležitosťou investičných kupónov je tiež meno a rodné číslo občana.
§ 24 zákona č. 92/1991 Zb. ustanovuje, že každý česko-slovenský občan, ktorý má trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ktorý k dátumu vydania kupónov dovŕšil 18. rok svojho veku, má nárok na tieto kupóny.
4) § 2 ods. 3 zákona ČNR č. 171/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Českej republiky.
§ 5 ods. 1 zákona SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.