Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Literatúra (2)
... dalšie položky

327/1991 Zb. o referende

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
327/1991 Zb.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 18. júla 1991
o referende
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl.1
(l) V referende sa môžu predložiť občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2) O návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno rozhodnúť len referendom.
(3) Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady. Hlasovacie právo má v Slovenskej republike každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.
Čl.2
Referendom vyhlasuje prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky oznámením v Zbierke zákonov.
Čl.3
(1) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlási referendum súčasne v oboch republikách, ak mu to navrhne Federálne zhromaždenie po vyjadrení Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, a to do 15 dní od doručenia návrhu.
(2) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlási referendum podľa čl. l ods. 2 v Českej republike na návrh Českej národnej rady a v Slovenskej republike na návrh Slovenskej národnej rady, a to do 15 dní od doručenia návrhu.
(3) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže v lehote podľa odsekov l a 2 odmietnuť návrh na vyhlásenie referenda, ak navrhnuté otázky, ktoré sa majú v referende predložiť, nie sú jednoznačné alebo zrozumiteľné. V takom prípade návrh s pripomienkami vráti príslušnému zákonodárnemu zboru. Pokiaľ tento zákonodárny zbor na pôvodných otázkach trvá, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky referendum vyhlási do 15 dní od opätovného doručenia návrhu.
(4) Referendum sa vykoná do 90 dní odo dňa, keď prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dostal návrh podľa odseku 1, 2 alebo 3.
Čl.4
Referendum podľa tohto ústavného zákona možno konať najneskôr päť mesiacov pred uplynutím volebného obdobia Federálneho zhromaždenia a národných rád.
Čl.5
(1) Návrh predložený v referende podľa čl. 3 ods. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v každej z republík.
(2) Návrh predložený v referende podľa čl. 3 ods. 2 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov republiky.
(3) Rozhodnutie prijaté v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods. 1 vyhlasuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia v Zbierke zákonov obdobne ako zákony Federálneho zhromaždenia; rozhodnutie prijaté v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods. 2 vyhlasujú predsedníctva národných rád republík v Zbierke zákonov obdobne ako zákony národných rád.
(4) Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky preskúma na žiadosť Predsedníctva Federálneho zhromaždenia alebo predsedníctva národných rád ústavnosť postupu referenda pred vyhlásením jeho výsledku
(5) Referendum vykonané podľa tohto zákona sa môže o rovnakej otázke opakovať najskôr za 5 rokov.
Čl.6
(1) Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 ods. 1 má záväznosť ústavného zákona.
(2) Ak je návrh podľa čl. l ods. 2 prijatý aspoň v jednej z republík, zanikne Česká a Slovenská Federatívna Republika uplynutím jedného roka od vyhlásenia výsledku referenda; jej pôsobnosť prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku, ktorým potom prislúcha plný výkon štátnej zvrchovanosti.
(3) Ústavný zákon Federálneho zhromaždenia upraví prechod majetku z vlastníctva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Českú republiku a Slovenskú republiku. Rovnako tak upraví štátne finančné aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky menové rezervy, hmotné federálne rezervy a majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nachádzajúci sa mimo jej územia.
Čl.7
Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví spôsob vykonávania referenda.
Čl.8
l. Ústavný zákon č. 143/1986 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:
a) v článku 41 sa za slová "a na ich zmenu", vkladajú slová "na prijatie návrhu na vyhlásenie referenda,",
b) v článku 58 ods. 1 sa za slovo "federácie", vkladajú slová "uznášať sa o návrhu na vyhlásenie referenda,".
2. Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:
v článku 2 ods. 2 sa bodka za slovom "volí" nahrádza čiarkou a na konci sa dopĺňajú slová "a ľudovým hlasovaním (referendom).".
Čl.9
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Ústavní zákon č. 327/1991 Zb., o referende, Federálního shromáždění.

Schválené: 18.07.1991
Rozposlané/platnosť od: 16.08.1991
Účinnosť od: 16.08.1991
Zrušené: 01.10.1992

61/1991 Sbírky zákonů na strane 1428.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 1/1993 Sb.