Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky

321/1991 Zb. o navrátení majetkových práv dobrovoľným telových. organizáciám

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
321/1991 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 1991,
ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, v znení zákona č. 247/1991 Zb.
§ 2
Oprávnené organizácie
Oprávnenými znovu vzniknutými telovýchovnými organizáciami, ktoré existovali ako samostatné právnické osoby k 31. marcu 1948, sú:
a) Česko-Slovenská obec Sokolská a jej župy, telovýchovné jednoty, kluby a spolky,
b) Slovenský orol,
c) Klub slovenských turistov,
d) ostatné znovu vzniknuté dobrovoľné telovýchovné organizácie.
§ 3
Povinné organizácie
Organizáciami, ktoré sú povinné na území Slovenskej republiky vrátiť majetkové práva, sú právni nástupcovia Česko-Slovenského zväzu telesnej výchovy, a to:
a) Slovenské združenie telesnej kultúry,
b) telovýchovné jednoty.
§ 4
Majetkové práva
(1) Majetkovými právami pre účely tohto nariadenia sa rozumejú práva k hnuteľným veciam a nehnuteľným veciam.
(2) Majetkové práva vyplývajúce z § 1 uplatní oprávnená organizácia u povinnej organizácie. 1)
(3) Majetkové práva sa navracajú znovu vzniknutým oprávneným organizáciám. 1)
§ 5
Podmienky navrátenia majetkových práv
(1) Odňaté majetkové práva sa navracajú na základe písomnej žiadosti oprávnenej organizácie predloženej povinnej organizácii v lehote ustanovenej osobitným zákonom. 1) K písomnej žiadosti oprávnená organizácia priloží
a) doklad o registrácii, 2)
b) súpis hnuteľných a nehnuteľných vecí, ako aj majetkových práv, podľa stavu k 31. marcu 1948,
c) pri nehnuteľnom majetku doklad o vlastníctve k 31. marcu 1948, a to výpis z pozemkovej knihy.
(2) Majetkové práva k hnuteľným veciam sa navracajú len k jestvujúcim pôvodným veciam. Majetkové práva sa navracajú v stave ku dňu účinnosti tohto nariadenia.
§ 6
Spôsob navrátenia majetkových práv
(1) Povinná organizácia uzavrie s oprávnenou organizáciou do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti na navrátenie majetkových práv dohodu o spôsobe navrátenia majetkových práv.
(2) Ak povinná organizácia uzavrela zmluvu o vykonaní stavebných prác, rekonštrukcie alebo modernizácie vydávanej nehnuteľnosti, prípadne inú zmluvu týkajúcu sa navrátených majetkových práv, musí byť v dohode o spôsobe navrátenia majetkových práv medzi oprávnenou a povinnou organizáciou obsiahnuté, v akom rozsahu preberá oprávnená organizácia práva a záväzky z tejto zmluvy.
(3) Pozemok, na ktorom bola zriadená trvalá stavba po 31. marci 1948, zostáva v užívaní organizácie, ktorá zriadila stavbu; na úhradu za užívanie pozemku sa vzťahujú osobitné predpisy. 3)
(4) Stavby, ktoré zásadnou stavebnou úpravou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, sa nevydávajú.
(5) Oprávnená organizácia predloží príslušnému stredisku geodézie a kartografie do 60 dní od uzavretia dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv návrh na zápis tohto majetku do evidencie nehnuteľností. 4)
§ 7
Záverečné ustanovenie
(1) Povinná organizácia navráti oprávnenej organizácii jej majetkové práva najneskôr do 30 dní od platnosti dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv.
(2) Povinná organizácia zaobchádza s odňatými majetkovými právami so starostlivosťou riadneho hospodára až do navrátenia majetkových práv oprávnenej organizácii.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v.r.
1) § 2 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, v znení zákona č. 247/1991 Zb.
2) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
3) Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. a vyhlášky č. 101/1991 Zb.
4) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 321/1991 Zb., , ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 09.07.1991
Rozposlané/platnosť od: 13.08.1991
Účinnosť od: 13.08.1991
Zrušené: -

59/1991 Sbírky zákonů na strane 1383.
Odkaz na rovnopis čiastky