Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

298/1991 Zb. novela zákona SNR o organizácii min. a ústredných orgánov ŠS SR

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
298/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 10. júla 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa ustanovenie písm. a) vypúšťa. Doterajšie ustanovenia písm. b) až j) sa označujú ako písm. a) až i).
2. V § 1 ods. 1 sa za ustanovenie písm. i) vkladá ustanovenie písm. j), ktoré znie:
"j) Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,".
3. § 2 sa vypúšťa.
4. V § 3 ods. 2 znie:
"(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na uskutočňovanie štátnej hospodárskej politiky a štrukturálnej politiky vo zverených odvetviach.".
5. V § 3 ods. 3 sa ustanovenia písm. g) a h) vypúšťajú. Doterajšie ustanovenie písm. ch) sa označuje ako písm. g).
6. § 3 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky je podriadená Slovenská energetická inšpekcia.".
7. § 12 znie:
"§ 12
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútorný obchod, zahraničný obchod a cestovný ruch.".
8. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
"§ 12a
Ministerstvo dopravy a spojov
(1) Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a) cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, cestné hospodárstvo vrátane dialničného hospodárstva a automobilové opravárenstvo,
b) vodnú dopravu, riadenie organizácií námornej dopravy,
c) riadenie organizácií civilného letectva.
(2) Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre organizovanie a riadenie spojov.".
9. V § 13 sa slová "pre rozvoj vedy" nahrádzajú slovami "pre vedu a vedeckotechnický rozvoj".
10. V § 16 sa z ustanovenia písm. c) vypúšťajú slová "pre cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, vnútroštátnu riečnu dopravu, automobilové opravárenstvo, cestné hospodárstvo".
11. V § 30 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: ";postupujú aj v súčinnosti s organizáciami zamestnávateľov.".
12. § 34 sa vypúšťa.
Čl.II
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a) vo veciach štrukturálnej politiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b) vo veciach vedy a vedeckotechnického rozvoja prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,
c) vo veciach informatiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,
d) vo veciach dopravy a spojov prechádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.
(2) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(3) Majetkové práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, prechádzajú z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(4) Pokiaľ zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť v rozsahu patriacom Slovenskej republike, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
Čl.III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 298/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., Slovenskej národnej rady.

Schválené: 10.07.1991
Rozposlané/platnosť od: 31.07.1991
Účinnosť od: 01.08.1991
Zrušené: 01.01.2002

55/1991 Sbírky zákonů na strane 1315.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 575/2001 Z.z.